فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ادریس سلطانی* صفحات 79-80
  سابقه و هدف

  انبار مواد منفجره از جمله خطرناک ترین قسمت های کاری معادن محسوب می شود که افراد شاغل در آن در معرض انواع خطرات و آسیب های فیزیکی، شیمیایی و روانی هستند که می تواند بر سلامتی آنها تاثیر منفی داشته باشد؛ لذا پژوهش حاضر در این راستا و باهدف ارایه الگویی جهت ارزیابی ریسک خطرات موجود در این انبارها انجام شد.

  مواد و روش ها

  ابتدا با استفاده از روش ارزیابی ریسک Fine-Kinney، معیارهای موثر در تعیین خطرات انبار مواد منفجره شامل شدت، احتمال و فرکانس مواجهه شناسایی و سپس وزن هریک از معیارها با استفاده از روش آنتروپی شانون محاسبه شد. درنهایت، خطرات انبارهای مواد منفجره تعیین و اولویت بندی آنها با استفاده از روش آراس مشخص شد.

  یافته ها

  بر اساس محاسبات روش آنتروپی شانون، از بین سه معیار مورد بررسی معیار شدت با وزن 61/0 بیشترین وزن را به خود اختصاص داد. همچنین بین ریسک های مختلف مورد بررسی به ترتیب استفاده هرگونه وسایل ایجادکننده شعله در انبار (14R)، عدم استفاده از وسایل مخصوص حین بازکردن صندوق مواد منفجره (17R) و باز کردن صندوق ها در داخل انبار (7R) به عنوان مهم ترین خطرات انبارهای مواد منفجره تعیین شدند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه معیار شدت به عنوان مهم ترین معیار و استفاده هرگونه وسایل ایجادکننده شعله در انبار به عنوان مهم ترین ریسک تعیین شدند. همچنین مشخص شد روش پیشنهادی می تواند به عنوان یک روش ارزیابی ریسک جهت شناسایی خطرات موجود در انبار مواد منفجره مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، مواد منفجره، مجموعه های فازی، روش آراس، روش آنتروپی شانون
 • سیوان سبحانی، سارا تابان فر* صفحات 81-88
  مقدمه

  خواب یک نیاز حیاتی برای انسان است. کارگران صنعتی از جمله افرادی هستند که به دلیل داشتن شیفت چرخشی از بی خوابی و مشکلات خواب رنج می برند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی کارگران صنعتی دارای شیفت چرخشی می باشد.

  روش کار

  234 کارگر صنعتی در این پژوهش توصیفی-مقطعی شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) و شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) جمع آوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل و one-way ANOVA در نرم  افزار SPSS  نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 5/7 ± 31/6 سال بود. میانگین و انحراف معیار امتیاز WHOQOL-BREF و PSQI به ترتیب برابر با 11/3±66/5 و 1/6±5/8 بود. بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی کارگران ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (0/31- =r). افراد با گروه سنی و سابقه کاری بالاتر دارای کیفیت خواب و کیفیت زندگی پایین تری بودند. همچنین، زنان به نسبت مردان و افراد متاهل به نسبت افراد مجرد، کیفیت خواب و کیفیت زندگی پایین تری را تجربه می کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط معنی دار بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی کارگران، پیشنهاد می شود که مدیران و سرپرستان صنایع و کارخانه ها برنامه زمان بندی کاری کارگران را به طوری طراحی کنند که کیفیت خواب کارگران و در نتیجه کیفیت زندگی آن ها بهبود یابد.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، کیفیت زندگی، کارگران صنعتی، شیفت چرخشی
 • رامین رحمانی، شکیبا باباخانی، مریم عشوری، ادریس سلطانی، مامند بابلی نیا* صفحات 89-98
  سابقه و هدف

  کیفیت زندگی کاری یکی از مولفه های مهم سازمانی و تاکسی متداول ترین سیستم حمل و نقل در شهرهای کوچک است. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت زندگی کاری و عوامل موثر بر آن در رانندگان تاکسی شهری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 176 نفر از رانندگان تاکسی شهری یکی از شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی صورت گرفت. افراد به روش سرشماری و با در نظر گرفتن معیارهای ورود وارد مطالعه شده و به پرسشنامه ای دو قسمتی (اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی کاری والتون) پاسخ دادند. در نهایت آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 24 در سطح معناداری 0/05 انجام شد.

  یافته ها

   تعداد 18 راننده در سطح پایین، 151 راننده در سطح متوسط و مابقی در سطح بالایی از کیفیت زندگی کاری  قرار داشتند. همبستگی ضعیف و مثبتی بین سن و سابقه کاری و نمره کیفیت زندگی کاری برقرار بود. تفاوت معناداری در برخی از ابعاد کیفیت زندگی کاری بر اساس ویژگی های فردی رانندگان وجود داشت؛ اما به صورت کلی، میانگین نمره کیفیت زندگی کاری با عوامل فردی از قبیل سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و شاخص توده بدنی رانندگان، ارتباط معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

  وضعیت کیفیت زندگی کاری در اغلب رانندگان در سطح پایین و متوسط قرار داشت. به صورت کلی، میانگین نمره کیفیت زندگی کاری با عوامل فردی از قبیل سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و شاخص توده بدنی رانندگان، ارتباط معناداری نداشت. مطالعات جامع تری در این زمینه مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، راننده، تاکسی شهری
 • نسیم علیپور، علی مهدیون، امیر اسدی فخر، مهرانه شعبانی* صفحات 99-106
  سابقه و هدف

  استرس شغلی یک وضعیت تعاملی بین موقعیت شغلی و فرد شاغل در آن شغل است. در مدل عدم توازن تلاش-پاداش که روشی برای اندازه گیری استرس شغلی می باشد روابط نامتوازن میان تلاش های سرمایه گذاری شده و پاداش های دریافت شده در کارکنان باعث واکنش های استرس زایی می شود که در طولانی مدت باعث آسیب های جسمی و روانی فرد می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی و قصدترک شغل و بازنشستگی زود هنگام با بررسی نقش میانجی خشنودی شغلی در پرستاران صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی است که در سال 1397به روش میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نمونه مورد مطالعه 455 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر همدان بودند. ابزارهای جمع آوری داده شامل 4 پرسشنامه ی خودگزارش دهی شامل استرس شغلی، قصد ترک شغل،  بازنشستگی زود هنگام و خشنودی شغلی بود.  داده ها با نرم افزار SPSS نسخه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین عدم توازن تلاش-پاداش با رضایت شغلی رابطه منفی معنادار و با قصد ترک شغل رابطه مثبت معنادار وجود داشت اما بین عدم توازن تلاش - پاداش با قصد بازنشستگی زودهنگام رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنین بین فشار شغلی با رضایت شغلی رابطه منفی معنادار وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، متغیرهای به کاررفته در این پژوهش به ویژه متغیرهایی که دارای نقش میانجی بودند باید در برنامه ریزی و سیاست گذاری های سازمانی جهت کاهش  بیماری های شغلی و افزایش سلامت کارکنان  مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، قصد ترک شغل، بازنشستگی زودهنگام، خشنودی شغلی، پرستاران
 • محمدحسین محمودی، حاجی امید کلته*، سیاوش اعتمادی نژاد، ابوالفضل حسین نتاج، احسان سمائی صفحات 107-114
  سابقه و هدف

  افزایش سن نیروی کار یکی از مشکلاتی است که منجر به کاهش توانایی کار شاغلین شده است. هدف این مطالعه ارزیابی توانایی کار درک شده و ارتباط آن با خستگی، سلامت عمومی و ذهنی در کارگران صنعتی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی 350 نفر از شاغلین صنایع مختلف شهر زاهدان شرکت کردند. داده ها با استفاده از آیتم اول پرسشنامه شاخص توانایی کار تحت عنوان امتیاز توانایی کار (WAS)، مقیاس ارزیابی خستگی و مقیاس های سلامت عمومی و سلامت ذهنی پرسشنامه کپنهاگن جمع آوری گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمره توانایی کار درک شده 1/59±4/76 بود که در سطح ضعیف طبقه بندی می شود. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه متغیرهای خستگی، سلامت عمومی و سلامت ذهنی تاثیر معنی دار بر روی توانایی کار درک شده داشتند که دراین بین قوی ترین ارتباط مربوط به خستگی بود (0/324- =β و 0/001>P). نتایج مطالعه ارتباطی بین نمایه توده بدنی و توانایی کار درک شده نشان نداد (0/021- =β و 0/05<P).

  نتیجه گیری

  مطابق یافته های پژوهش توانایی کار درک شده در سطح ضعیف قرار داشت. متغیرهای خستگی و سلامت عمومی بیشترین تاثیر را بر روی توانایی کار درک شده داشتند. پیشنهاد می شود مطالعاتی در راستای شناسایی سایر عوامل موثر بر توانایی کار طراحی و اجرا شود.

  کلیدواژگان: توانایی کار، خستگی، سلامت عمومی، سلامت ذهنی
 • زهرا صمدی، محمد حاج آقازاده، بهرام رحیمی، ابوالفضل قهرمانی* صفحات 115-128
  زمینه و هدف

  گاز شهری یک ماده خطرناک با اشتعال پذیری بالا می باشد که ایجاد اعمال و شرایط ناایمن در انتقال و توزیع آن می تواند حوادث زیادی را در پی داشته باشد. ازاین رو مطالعه حاضر باهدف اصلی مدلسازی تاثیر فاکتورهای فردی، شغلی و سازمانی در وقوع حوادث شغلی در شرکت گاز استان آذربایجان غربی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی مقطعی از یک پرسشنامه محقق ساخته معتبر جهت شناسایی فاکتورهای موثر بر وقوع حوادث شغلی استفاده شد. پرسش نامه در میان 500 نفر از کارکنان شرکت گاز توزیع و تعداد 379 پرسش نامه قابل قبول (4/79 %) جهت تجزیه وتحلیل دریافت گردید. ارتباط بین متغیرهای مطالعه با آزمون همبستگی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش مدل سازی معادلات ساختاری [1](SEM) با استفاده از نرم افزار AMOS انجام شد.

  نتایج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره فاکتورهای پرسشنامه (82/0 ±) 84/2 بود. بررسی نمرات فاکتورهای مختلف پرسشنامه نشان داد که میانگین نمره فاکتور سازمانی 21/3 نسبت به میانگین نمره فاکتورهای فردی (53/2) و شغلی (79/2) بیشتر است. در مدل SEM، میزان تاثیر فاکتور شغلی بر فردی (54/0) بیشتر از میزان تاثیر فاکتور سازمانی بر فردی بود (24/0)، ولی فاکتورهای مختلف اثر معنی داری بر وقوع حوادث شغلی نداشتند.

  نتیجه گیری

  مدیریت سازمان باید با نظارت و برنامه ریزی مناسب بتواند فاکتورهای سازمانی به عنوان مهم ترین فاکتور موثر را کنترل کند. همچنین با بهبود فاکتورهای شغلی و فردی موثر در ایجاد اعمال و شرایط ناایمن می توان به پیشگیری از حوادث شغلی در محیط کار کمک نمود.

  کلیدواژگان: اعمال ناایمن، شرایط ناایمن، حوادث شغلی، منابع ایمنی، نظارت
 • بهزاد شویری، ویدا زراوشانی*، مهران قلعه نوی صفحات 129-138
  سابقه و هدف

  اکسیژن تراپی یکی از بخش های جدایی ناپذیر یک بیمارستان است که به عنوان استفاده درمانی از اکسیژن، توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است و هرگونه خطای انسانی در این زمینه می تواند نتایج فاجعه باری به همراه داشته باشد. هدف از این پژوهش تحلیل ریسک سامانه تامین اکسیژن یکی از بیمارستان های قزوین با استفاده از روش مطالعه خطر و قابلیت عملکرد انسانی می باشد.

  روش کار

  این پژوهش در 2 مرحله انجام گرفت. نخست اعضای تیم مطالعاتی با تخصص های مختلف بنابر هدف مطالعه، برای بهره گیری از تجارب در کشف حالت های ممکن بروز خطرات عملیات انسانی انتخاب شد؛ سپس با توجه به بازدیدهای میدانی، مصاحبه و مستندات موجود وظایف افراد مرتبط با هدف نوسط تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظایف (HTA) آنالیز گردید. در مرحله بعد انواع خطاها و علل بروز آن ها توسط روش مطالعه خطر و قابلیت عملکرد انسانی شناسایی و کنترل های پیشنهادی جهت کاهش ریسک های غیرقابل قبول ارایه گردید.

  نتایج

  با توجه به 75 سناریو به دست آمده از روش مورداستفاده، نتایج حاکی از آن است که عدم انجام وظیفه شغلی با 42/32% به عنوان مهم ترین پارامتر، با مهم ترین عوامل بروز خطای انسانی همانند لغزش حافظه (38%) و بارکاری زیاد (31%) در سه دسته پیامد حریق، انفجار و کاهش اکسیژن ارسالی به بخش ها نقش دارد.

  نتیجه گیری

  این روش می تواند با استفاده از تکنیک های بهبود شرایط کاری، تغییر در نحوه آموزش، مجهز نمودن حسگر تشخیص غلظت اکسیژن و استفاده از مخزن اکسیژن مایع جهت جهت کاهش ریسک حریق، انفجار و کاهش فشار اکسیژن ارسالی به واحدهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، خطای انسانی، اکسیژن، بیمارستان، ایمنی
 • حسین ابراهیمی*، رضا اسماعیلی، هادی اسدی صفحات 139-144
  سابقه و هدف

   بیمارستان ها یکی از سازمان های مهم در نظام درمانی می باشند. ارزیابی ریسک ابزاری برای کنترل خطرات است و مدیریت ریسک در بیمارستان برای کاهش ریسک خطرات و پایین آوردن فراوانی حوادث بیمارستانی مفید است. این مطالعه به منظور ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت بیمارستان به روش ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان (HOSHRA)  انجام شد.

  مواد و روش ها

  این بررسی به صورت مقطعی در 32 بخش در بیمارستان آموزشی درمانی در سال 1401 در شهر مشهد انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست HOSHRA جمع آوری و با استفاده از فرمول های روش HOSHRA  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بالاترین امتیاز به دست آمده در حیطه مخاطرات ارگونومی (102/8) بود و کمترین امتیاز مرتبط با حیطه عوامل فیزیکی (67/28) در بیمارستان بود. به غیر از امتیاز حیطه ارگونومی، امتیاز حیطه های فیزیکی، شیمیایی،روانی و بیولوژیکی در سطح متوسط ریسک بود و حیطه ارگونومی در سطح قابل پذیرش قرار داشت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد  مخاطرات ارگونومی در سطح قابل قبول قرارد دارد که نیازمند پایش مداوم می باشد. و از طرفی خطرات شیمیایی، ارگونومیکی، روانی، فیزیکی و بیولوژیکی در سطح ریسک قابل قبول نبوده و نیاز به اصلاحات بیشتری در آینده دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، (HOSHRA _) بیمارستان
|
 • Edris Soltani* Pages 79-80
  Background and purpose

  Explosives storage is considered to be one of the most dangerous working parts of mines where the people working there are exposed to all kinds of physical, chemical and psychological risks and injuries that can have a negative effect on their health; Therefore, the current research was conducted in this direction and with the aim of providing a model for risk assessment of the dangers in these warehouses.

  Materials and methods

  First, using the Fine-Kinney risk assessment method, the effective criteria in determining the risks of explosives warehouse, including the Consequently, probability and exposure, were identified, and then the weight of each criterion was calculated using Shannon's entropy method. Finally, the risks of this job were determined and prioritized using the ARAS method.

  Results

  Based on Shannon's entropy method calculations, among the three investigated criteria, the Consequence criterion with a weight of 0.61 was assigned the most weight. Also, among the various risks investigated, the use of any flame-producing devices in the warehouse (R14), Not using special tools while opening the box of explosives (R17) and opening the boxes inside the warehouse (R7) were determined as the most important risks of explosives warehouses.

  Conclusion

  In this study, the Consequence was determined as the most important criterion, and the use of any flame-producing devices in the warehouse was determined as the most important risk. The proposed method can be used as a risk assessment method to identify the risks in the warehouse of explosives.

  Keywords: risk assessment, explosive materials, fuzzy sets, ARAS method, Shannon's Entropy method
 • Seyvan Sobhani, Sara Tabanfar* Pages 81-88
  Background and Objective

  Sleep is a vital need for humans. Industrial workers are among the people who suffer from insomnia and sleep problems due to rotating shifts. Therefore, this study aims to investigate the relationship between sleep quality and the quality of life of industrial workers with rotating shifts.

  Materials and Methods

  234 industrial workers participated in this descriptive-cross-sectional study. Data were collected using a demographic information questionnaire, a short form of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF), and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Data were analyzed with an independent t-test, Pearson's correlation coefficient, and one-way ANOVA test in SPSS statistical software version 24.

  Results

  The mean and standard deviation of the age of participants was 31.6±5.7 years. The mean and standard deviation of WHOQOL-BREF and PSQI scores were 66.5±11.3 and 5.8±1.6, respectively. A significant relationship was also observed between the quality of sleep and workers' quality of life (r=-0.31). People with higher age and work experience had lower quality of sleep and quality of life. Also, women experienced lower quality of sleep and quality of life compared to men and married people compared to single people.

  Conclusion

  Considering the significant relationship between the quality of sleep and the quality of life of workers, it is suggested that managers and supervisors of industries and factories design the work schedule of workers in such a way that the quality of sleep of workers and consequently the quality of life improve.

  Keywords: Industrial workers, Quality of sleep, Quality of Life, Rotation shift
 • Ramin Rahmani, Shakiba Babakhani, Maryam Ashouri, Edris Soltani, Mamand Baboli Niya* Pages 89-98
  Background

  The Quality of Working Life (QWL) is one of the most influence organizational factor and taxi is the most common public transport system in small cities. The present study aimed to evaluating the QWL and its associated factors among urban taxi drivers.

  Methods

  This descriptive analytical study done with participating 176 urban taxi drivers working in one of the southern cities of West Azerbaijan province. Using census method individuals including in the study considering the inclusion criteria and answered a two-part questionnaire consisting of demographic characteristics and Walton’s QWL questions. Finally, data were analyzed using SPSS 24 software at a significant level of 0.05. 

  Results

  QWL evaluating showed that 18 drivers were at low level, 151 drivers were at moderate level and 7 drivers were at high level. Week and positive correlations were observed between QWL and both age and work experience. Some individual characteristics were found to be significantly associated with some aspects of QWL; while, the mean score of QWL was not significantly associated with individual characteristics such as education level, marital status, and body mass index.

  Conclusion

  The status of QWL was low and moderate in most drivers. In general, the mean score of QWL was not associated with individual characteristics such as educational level, marital status, and body mass index. More comprehensive studies are needed in this regard.

  Keywords: Quality of Working Life, driver, urban taxi
 • Nasim Alipour, Ali Mahdiyoun, Amir Asadi Fakhr, Mehrane Shabani* Pages 99-106
  Background and Objective

  Occupational stress is an interactive situation between the job situation and the person working in that job.In the effort-reward imbalance model, which is a method for measuring job stress, the imbalanced relationship between the invested efforts and the rewards received in employees causes stressful reactions. which in the long term causes physical and mental damage to the person. The present study aims to investigate the relationship between job stress and the intention to leave the job and early retirement by investigating the mediating role of job satisfaction in nurses.

  Materials and methods

  This study is a correlational study that was collected in 2017 by field method and through a questionnaire. The study sample was 455 nurses working in the government hospitals of Hamedan city. Data collection tools in this research included 4 self-report questionnaires including job stress, intention to turnover, early retirement and job satisfaction. Finally, after collecting data, SPSS software version 18 was used for analysis.

  Results

  The results of this study showed that there was a significant negative relationship between effort-reward imbalance with job satisfaction and a significant positive relationship with the intention to  turnover, but no significant relationship was observed between effort-reward imbalance and the intention to retire early. Also, there was a significant negative relationship between job stress and job satisfaction.

  conclusion

  According to the results, the variables used in this research, especially the variables that had a mediating role, should be considered in organizational planning and policies to reduce occupational diseases and increase employee health.

  Keywords: job stress, intention to turnover, early retirement, job satisfaction, nurses
 • Mohammadhosein Mahmoodi, Haji Omid Kalteh*, Siavash Etemadinezhad, Abolfazl Hosseinnataj, Ehsan Samaei Pages 107-114
  Background and Objective

  Workforce aging is one of the problems that has led to a decrease in their working ability. The aim of this study is to evaluate the perceived work ability and its association with fatigue and general and mental health in industrial workers.

  Materials and Methods

  A total of 350 people working in various industries of Zahedan city participated in this cross-sectional study. The data were collected using the first item of the work ability index questionnaire known as work ability score (WAS), the fatigue assessment scale, and the general and mental health scales of the Copenhagen questionnaire. Pearson correlation and multiple linear regression were used to analyze the data. The data were analyzed using SPSS24 software.

  Results

  The mean score of the WAS among studied subjects was 4.76±1.59, which is categorized as a poor level. According to the results of multiple linear regression analysis, fatigue, general health, and mental health had a significant effect on perceived work ability, among which the strongest relationship was related to fatigue (β= -0.324 and P<0.001). The results of the study did not show a relationship between body mass index and perceived work ability (β=-0.021 and P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings of the research, the perceived work ability was at a poor level. Fatigue and general health had the greatest effect on perceived work ability. It is suggested to design and implement studies in order to identify other factors affecting work ability.

  Keywords: Work ability, fatigue, general health, mental health
 • Zahra Samadi, Mohammad Hajaghazadeh, Bahram Rahimi, Abolfazl Ghahramani* Pages 115-128
  Background & Objectives

  Municipal gas is a hazardous substance with high flammability, the creation of unsafe acts and conditions in its transmission and distribution of it can lead to many accidents. Therefore, the present study was conducted with the main aim of modelling the effect of individual, occupational, and organizational factors in the occurrence of occupational accident in the West Azerbaijan gas company.

  Methods

  In this cross-sectional study, a validated researcher-made questionnaire was used to identify influencing factors on the occurrence of occupational accidents. A questionnaire was distributed among 500 employees of the company and a total of 379 acceptable questionnaires (79.4%) were received for analysis. The relationship between the study variables was analyzed using SPSS software. Structural equation modeling (SEM) was conducted using in AMOS software

  Results

  The results of the present study showed that the average score of the questionnaire factors was 2.84 (±0.82). Examining the scores of different factors of the questionnaire indicated that the average score of the organizational factor is 3.21 was greater than the average score of the individual (2.53) and job factors (2.79). In the SEM model, the effect of job factor on the individual factor (0.54) was higher than effect of organizational factor on the individual factor (0.24), but different factors did not have a significant effect on the occurrence of occupational accidents.

  Conclusion

  The management of the organization must control the organizational factors as the most important influencing factor with appropriate monitoring and planning.

  Keywords: Unsafe act, Unsafe conditions, Occupational accidents, Safety resources, Supervision
 • Behzad Shoveyri, Vida Zaroushani*, Mehran Ghalenoei Pages 129-138
  Background and Objective

  Oxygen therapy is one of the integral parts of a hospital, which has been introduced as a therapeutic use of oxygen and any human error in this field can have disastrous results. The purpose of this research is to analyze the risk of the oxygen supply system of one of Qazvin hospitals using the method of studying risk and human performance.

  Materials and Methods

  In this research first, study team members were selected according to the purpose of the study to benefit from their experiences in discovering the possible situations of human operation risks; then according to the field visits, interviews and existing documents, the duties of people related to the objective were analyzed by the Hierarchical Task Analysis technique. Then, the types of errors and causes were identified and proposed controls were presented to reduce unacceptable risks.

  Results

  According to the 75 scenarios obtained from the method used, the results indicate that failure to perform job duties with 32.42% as the most important parameter, with the most important factors of human error such as memory slip (38%) and heavy workload (31%) plays a role in the three categories of consequences of fire, explosion and reduction of oxygen sent to the departments.

  Conclusion

  This method can be used to reduce the risk of fire, explosion and reduce the oxygen pressure sent to different units by using the techniques of improving working conditions, changing the way of training, equipping the oxygen concentration detection sensor and using the liquid oxygen tank

  Keywords: Risk Assessment, Human Error, Oxygen, Hospital, Safety
 • Hossein Ebrahimi* Pages 139-144
  Background and Objective

  Hospitals are one of the most important organizations in the healthcare system. Risk assessment is a tool to control risks and hazard management in the hospital is useful for reducing the risk of risks and reducing the frequency of hospital accidents. This study was conducted in order to evaluate the safety and health risk of the hospital using the HOSHRA method.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted in 32 departments in a medical teaching hospital in Mashhad in 1401. The data was collected using the HOSHRA checklist and analyzed using the HOSHRA method formulas.

  Results

  The highest score was obtained in the area of ​​ergonomic hazards(102/8) and the lowest score was related to the area of ​​physical agents(67/28) in the hospital. Except for the score of the ergonomics area, the scores of the physical, chemical, psychological, and biological areas were at the medium risk level, and the ergonomics area was at an acceptable level.

  Conclusion

  This study showed that ergonomic hazards are at an acceptable level, which requires continuous monitoring. And on the other hand, chemical, ergonomic, psychological, physical, and biological risks are not acceptable at the risk level and need more reforms in the future.

  Keywords: risk assessment, HOSHRA, hospital