فهرست مطالب

مجله پژوهش در نشخوار کنندگان
سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بدری امیری، عثمان عزیزی*، جلال رستم زاده صفحات 1-17
  سابقه و هدف

  میوه بلوط حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فعال بیولوژیکی از جمله تانن است. تانن ها ترکیبات پلی فنولیک گیاهی تاثیرگذار بر میکروارگانیسم شکمبه می باشند. تاثیر تانن وابسته به گونه میکروارگانیسم و یا منبع تانن جیره است. علیرغم اینکه پژوهش هایی در مورد تاثیر تانن بر جمعیت باکتریایی شکمبه انجام گرفته است اما بررسی اثر تغذیه میوه بلوط بر جمعیت باکتریایی شکمبه نیاز به تحقیق دارد. ارزیابی اثرات سطوح مختلف میوه بلوط بر تنوع زیستی جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه با استفاده از تکنیک مولکولی PCR-SSCP در بزغاله های مرخز مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  24 راس بزغاله مرخز (میانگین وزنی 25/1 ± 93/16 و میانگین سنی 4 تا 5 ماه) در قالب یک طرح کاملا تصادفی به چهار جیره غذایی اختصاص داده شد. طول دوره تغذیه با جیره های آزمایشی 105 روز بود. جیره های غذایی شامل 1) جیره شاهد، 2) جیره حاوی 8 درصد میوه بلوط، 3) جیره حاوی 17 درصد میوه بلوط و 4) جیره حاوی 25 درصد میوه بلوط بود.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح متفاوت بلوط در جیره غذایی دام بطور معنی داری بر تنوع جمعیت میکروارگانیسم شکمبه تاثیرگذار است. استفاده از میوه بلوط در مقایسه با جیره شاهد موجب افزایش تنوع جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه شد اما با افزایش سطح میوه بلوط در جیره غذایی تنوع جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه- نگاری بطور معنی داری کاهش پیدا کرد. تاثیر جیره بر تنوع زیستی جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه معنی دار بود (001/0<p). کمترین مقدار شاخص شانون مربوط به تیمار شاهد است که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (05/0<p). بیشترین مقدار شاخص شانون مربوط به تیمار 8 درصد بلوط است که نسبت به تیمار 25 درصد بلوط و تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت (05/0<p). جایگاه نمونه برداری بر تنوع زیستی جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه تاثیر معنی داری داشت (001/0<p). بیشترین مقدار شاخص شانون مربوط به جایگاه ونترال و پیلار شکمبه و کمترین مقدار شاخص شانون مربوط به جایگاه دورسال شکمبه بود که تفاوت معنی داری نسبت به هم نشان دادند (05/0<p). در بین سایر جایگاه ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که استفاده از میوه بلوط تا سطح 17 درصد در جیره غذایی موجب افزایش در تنوع زیستی جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه شد درحالیکه استفاده از سطوح 25 درصد میوه بلوط در جیره غذایی موجب کاهش تنوع زیستی در جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه شد. جایگاه نمونه برداری بر تنوع زیستی جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه تاثیر معنی داری داشت. بیشترین مقدار شاخص شانون مربوط به جایگاه ونترال و پیلار شکمبه و کمترین مقدار شاخص شانون مربوط به جایگاه دورسال شکمبه بود که تفاوت معنی داری نسبت به هم نشان دادند.

  کلیدواژگان: میوه بلوط، جمعیت باکتریایی محتوی شکمبه، PCR-SSCP، بزغاله های مرخز
 • محمدمهدی اسحقی مسکونی، امید دیانی*، امین خضری، پوریا دادور صفحات 19-36
  سابقه و هدف

  سیستم های تغذیه نشخوارکنندگان بر مبنای ضایعات قابل دسترس در هر منطقه یک راهکار مفید جهت تامین خوراک دام می باشد. از جمله این ضایعات کشاورزی می توان به تفاله پونه کوهی اشاره نمود که پسماند کارخانجات عصاره گیری است. ذخیره کردن اینگونه منابع در شرایط عادی به خاطر رطوبت بالای آن ها مشکلاتی ایجاد می کند. سیلو کردن یکی از روش های متداول نگهداری و عمل آوری مواد علوفه ای با رطوبت بالا است. از طرفی افزودن منابع کربوهیدراتی زود هضم مانند خرمای ضایعاتی سبب بهبود ارزش تغذیه ای سیلو می شود. هدف از انجام این آزمایش بررسی ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز آزمایشگاهی سیلاژ تفاله پونه کوهی با درصد های مختلف خرمای ضایعاتی بود.

  مواد و روش ها

  برای انجام این آزمایش 400 کیلوگرم تفاله پونه کوهی با سطوح صفر، 5، 10 و 15 درصد خرمای ضایعاتی در سطل هایی با گنجایش ده لیتر سیلو گردید. بر این اساس تیمارهای آزمایشی شامل: 1) تفاله خشک پونه کوهی، 2) سیلاژ تفاله پونه کوهی بدون افزودنی، 3) سیلاژ تفاله پونه کوهی با افزودن 5 درصد خرمای ضایعاتی، 4) سیلاژ تفاله پونه کوهی با افزودن 10 درصد خرمای ضایعاتی و 5) سیلاژ تفاله پونه کوهی با افزودن 15 درصد خرمای ضایعاتی بودند. پس از گذشت 45 روز، درب سیلوها باز شد و از سیلاژها برای تعیین ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای به روش کیسه های نایلونی و آزمون تولید گاز آزمایشگاهی نمونه گیری شد. نتایج به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل آماری شدند.

  یافته ها

  نتایج این آزمایش نشان داد که با سیلو کردن تفاله پونه کوهی و افزایش سطح خرمای ضایعاتی در سیلاژ ها، میزان ماده خشک افزایش پیدا کرد. الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی و عصاره اتری تفاله پونه کوهی با سیلو کردن کاهش یافتند. ولی افزودن خرمای ضایعاتی به سیلوها، باعث افزایش درصد آن ها شد. کمترین حجم گاز تولیدی در تمام ساعت های انکوباسیون مربوط به سیلاژ تفاله پونه بدون خرمای ضایعاتی بود (100 میلی لیتر). پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید گاز با سیلو کردن تفاله پونه کوهی کاهش یافت، اما افزودن خرمای ضایعاتی به سیلوها منجر به افزایش این دو مولفه گردید. عامل تفکیک در تفاله پونه کوهی سیلوشده بدون افزودنی بالاترین مقدار بود (23/2 میلی گرم بر میلی لیتر). تجزیه پذیری بخش سریع تجزیه (a) برای ماده خشک، پروتیین خام و الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی و همچنین تجزیه پذیری بخش کند تجزیه شونده (b) برای پروتیین خام و الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی با سیلو کردن کاهش پیدا کرد، اما افزودن سطوح مختلف خرمای ضایعاتی به سیلوها منجر به افزایش تجزیه پذیری بخش سریع تجزیه شد. بخش کندتجزیه شونده برای ماده خشک با سیلو کردن و همچنین افزودن خرمای ضایعاتی به سیلوها افزایش پیدا کرد. ثابت نرخ تجزیه (c) برای ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی با سیلو کردن تفاله پونه کوهی کاهش پیدا کرد، ولی افزودن سطوح مختلف خرمای ضایعاتی تا سطح 15 درصد منجر به افزایش معنی دار این مولفه گردید (به ترتیب 016/0 و 018/0).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که با سیلو کردن تفاله پونه کوهی ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی آن اندکی کاهش پیدا کرد. اما به نظر می رسد برای سیلوکردن تفاله پونه کوهی، با افزودن 15 درصد خرمای ضایعاتی، بهترین عملکرد تولید سیلاژ را بتوان شاهد بود.

  کلیدواژگان: انکوباسیون، پونه کوهی، سیلو، ضایعات خرما، نرخ تجزیه پذیری
 • مرتضی بیطرف ثانی، مهدی خجسته کی*، کریم نوبری، بمانعلی میرجلیلی، علی شفیع نادری، جواد زارع هرفته صفحات 37-48
  سابقه و هدف

  یکی از منابع درآمدی مردم حاشیه کویر در بسیاری از نقاط جهان پرورش و نگهداری شتر است. خصوصیات مرتبط با رشد شتر، از جمله صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، افزایش وزن روزانه و وزن یک سالگی به عنوان صفات اصلی اقتصادی مد نظر شترداران می باشد. برای مدیریت و بهبود ژنتیکی و فنوتیپی این صفات، رکوردبرداری اوزان این دامها ضروری می باشد. رکوردبرداری از شتر بویژه وزن کشی آن به دلیل نا آرامی و جثه بزرگ با دشواری های متعدد همراه است. استفاده از روش های ریاضی کارآمد می تواند این مشکل را رفع نماید. روش های ریاضی مختلفی برای پیش بینی وزن شتر از روی ابعاد بدنی آن ارایه شده و کارایی آنها به اثبات رسیده است. لذا، مطالعه حاضر با هدف مقایسه کارایی رگرسیون به روش تحلیل مولفه های اصلی و رگرسیون چندگانه در تخمین وزن شترهای پرواری از روی ابعاد بدنی به انجام شده است.

  مواد و روش ها

  به منظور مقایسه کارایی رگرسیون به روش تحلیل مولفه اصلی و رگرسیون چندگانه در تخمین وزن شترهای پرواری از روی ابعاد بدن، رکورد مربوط به 220 نفر بچه شتر پرواری ایستگاه بافق یزد مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور بچه شترها تازه متولد شده برای یک دوره 9 ماهه با استفاده از جیره های استاندارد پروار شدند. در طول دوره هر یک از بچه شترهای پروار وزن کشی شده و اندازه بدنی آنها شامل طول بدن، ارتفاع شانه، دور سینه، عرض شکم، ارتفاع کوهان تا زمین، دور پوزه، طول گردن، فاصله شانه تا استخوان لگن، طول دم، عرض لگن، ارتفاع کوهان تا زیرشکم و طول سر اندازه گیری شد. ابعاد بدنی شترها با استفاده از متر نواری و وزن بدن آنها با استفاده از باسکول دام کش ثبت شد. سپس داده ها، با استفاده از دو روش تحلیل مولفه های اصلی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. به منظور برازش مدل های پیش بینی کننده، وزن بدن شترها به عنوان متغیر وابسته و صفات بیومتری (اندازه بدنی شترها) به عنوان متغیرهای مستقل به مدل معرفی شد. تجزیه و تحلیل مدل های رگرسیون با استفاده از مدل های خطی یک و چند متغیره انجام و بهترین مدل جهت تخمین وزن شترها از روی ابعاد بدنی با روش گام به گام (Stepwise) انتخاب گردید. کارایی هر یک از مدل ها، با استفاده از آماره ضریب تبیین نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس نتایج، همبستگی بین وزن بدن با ابعاد مختلف بدن شامل طول بدن، ارتفاع شانه، دور سینه، عرض شکم، ارتفاع کوهان تا زمین، دور پوزه، طول گردن، فاصله شانه تا استخوان لگن، طول دم، عرض لگن، ارتفاع کوهان تا زیر شکم و طول سر به ترتیب 93/0، 89/0، 89/0، 89/0، 94/0، 73/0، 89/0، 90/0، 80/0، 85/0 ، 89/0 و 79/0 برآورد شد. نتایج نشان داد که از بین 6 مدل رگرسیون برازش شده برای تخمین وزن شترهای پروار، مدل شماره 6 که در آن متغیرهای طول سر، طول بدن، عرض شکم، طول گردن، دور پوزه و ارتفاع شانه به عنوان متغیر پیش بینی کننده استفاده شده بود، دارای کمترین خطا (06/12) و بالاترین دقت 92/0 نسبت به سایر مدل ها بود. در تحلیل رگرسیون به روش تحلیل مولفه های اصلی، مولفه اول، مولفه دوم و مجموع به ترتیب 1/82، 73/3 و 8/85 درصد از واریانس وزن بدن را تبیین نمود. وزن شترهای پرواری با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی با دقت 93/0 و خطای 54/11 پیش بینی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد به منظور تخمین وزن شترهای پرواری استفاده از تحلیل مولفه اصلی علاوه بر ساده نمودن مدل های پیش بینی کننده، در مقایسه با رگرسیون چندگانه از کارایی و دقت بالاتر و همچنین خطای کمتری برخوردار بود و این روش می تواند جایگزین مناسبی برای روش رگرسیون در پیش بینی وزن شترها باشد.

  کلیدواژگان: شتر، رگرسیون چندگانه، تحلیل مولفه اصلی، تخمین وزن
 • فاطمه عرب، جواد بیات*، فرزاد قنبری، اشور محمد قره باش، علی نخزری مقدم صفحات 49-68
  سابقه و هدف

  منابع تامین کننده پروتیین، پرهزینه ترین بخش خوراک دام را تشکیل می دهند و سالانه مقدار زیادی از این منابع جهت استفاده در صنعت دامپروری از خارج وارد کشور می شود. یکی از اقدامات مهم در کاهش هزینه خوراک، استفاده بهینه از منابع موجود و شناخت مواد غذایی جدید و بکارگیری آن در جیره دام است. از طرفی سالانه حجم عظیمی از بقایای محصولات کشاورزی حاصل می شود که می توان از آنها در تغذیه دام استفاده نمود. استفاده بهینه از فرآورده های فرعی کشاورزی و کارخانجات بوجاری و صنایع تبدیلی در تغذیه نشخوارکنندگان، از جنبه های اقتصادی و زیست محیطی حایز اهمیت می باشد. نخود سبز یا نخودفرنگی (Pisum sativum) از خانواده نخود که محصول آب و هوای معتدل و سرد بوده و در اکثر قسمت های جهان با هدف تولید دانه سبز کشت می شود اما ضایعات آن پس از برداشت غلاف های حاوی دانه، به عنوان خوراک حجیم مرغوب می تواند مورد استفاده نشخوارکننده قرار گیرد. فرآورده فرعی بعد برداشت نخود فرنگی (نخود سبز) که به صورت دستی قابل استحصال و تفکیک بوده بخش های ساقه، برگها و غلاف عاری از دانه سبز می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های اسید آلی، آنزیمی و ملاس بر ترکیب شیمیایی، پارامترهای تولید گاز و قابلیت هضم سیلاژ علوفه نخود فرنگی بود.

  مواد و روش ها

  علوفه نخودفرنگی در مرحله خمیری برداشت و توسط چاپر به قطعات حدود 3-2 سانتی متر خرد شد. علوفه های برداشت شده نخودفرنگی در سه تکرار در کیسه های نایلونی به صورت دستی فشرده و سیلو شدند. سیلوهای پر شده در دمای اتاق نگهداری و برای مدت 45 روز سیلو شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) نخودفرنگی بدون هیچ گونه افزودنی (شاهد) ، 2) نخودفرنگی + آنزیم (فیبرولیتیک 2گرم به ازای کیلوگرم ماده خشک)، 3) نخودفرنگی + افزودنی اسید آلی (2%)، 4) نخود فرنگی + ملاس (8%) و 5) نخودفرنگی + آنزیم+ ملاس بودند. افزودنی ها در آب دیونیزه حل و با اسپری دستی به روی علوفه اسپری شدند. بعد از سپری شدن زمان معین، سیلوها باز و نمونه ها با هم مخلوط و در دمای 60 درجه سانتی گراد در آون برای 48 ساعت خشک شدند. ترکیب شیمایی نمونه ها با استفاده از روش های استاندارد تعیین شد. به منظور برآورد فراسنجه های تولید گاز از آزمون تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی از روش کشت بسته استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از نظر الیاف نامحلول در شوینده خنثی، پروتیین خام و pH اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0<p). تیمار دارای افزودنی آنزیمی دارای پایین ترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی (50/46 درصد ماده خشک) بود. تیمارهای دارای ملاس از pH پایین تری (94/3) در مقایسه با سایر تیمارها برخوردار بودند. از نظر پایداری هوازی، تیمار دارای اسید آلی بیشترین تاثیر را در بین تیمارها داشت. بین تیمارهای آزمایشی از نظر پتانسیل تولید گاز و فراسنجه های تخمیری اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0<p). بالاترین و پایین ترین مقدار پتانسیل تولید گاز مربوط به تیمار دارای افزودنی ملاس و آنزیم بود (به ترتیب 1/199 و 3/183 میلی گرم به ازاء گرم ماده خشک). بین تیمارهای آزمایشی از نظر قابلیت هضم ماده خشک و عامل تفکیک اختلاف معنی درای وجود داشت (05/0<p). در بین افزودنی ها آنزیم کمترین تاثیر را برقابلیت هضم ماده خشک (9/38 درصد) و افزودنی ملاس کمترین تاثیر را بر قابلیت هضم ماده آلی داشت (42/4 درصد).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که در بین افزودنی ها، استفاده از افزودنی های سیلویی ملاس و ملاس + آنزیم باعث بهبود ارزش تغذیه ای سیلاژ در مقایسه با سایر گردید. علوفه نخودفرنگی با داشتن مقدار پروتیین خام همانند علوفه ذرت و نیز خصوصیات سیلویی مناسب، دارای پتانسیل سیلو شدن بوده و می تواند در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: افزودنی های مختلف، ترکیب شیمیایی، تولید گاز، قابلیت هضم برون تنی، سیلاژ نخودفرنگی
 • سارا ملک لوزاده، سید مهدی قریشی*، پیروز شاکری، مژگان مظهری صفحات 69-89
  سابقه و هدف

  امروزه روش‏های گوناگونی برای کاهش اتلاف مواد غذایی در سیلو وجود دارد که یکی از این روش‏ها افزودن باکتری‏های مولد اسید لاکتیک به سیلو است. این باکتری‏ها با کاهش سریع pH از رشد باکتری‏های نامطلوب در سیلو جلوگیری کرده و در نتیجه ارزش تغذیه‏ ای سیلاژ حفظ می‏شود. از این رو این پژوهش با هدف بررسی اثر افزودنی لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر ترکیب شیمیایی، ویژگی های تخمیر و گوارش ‏‏پذیری آزمایشگاهی به‏ روش تولید گاز در سیلاژ ذرت در مراحل گوناگون برداشت انجام شد.

  مواد و روش ‏ها:

   در دهه اول و آخر ماه های شهریور تا آبان طی شش مرحله به گونه تصادفی از شش مزرعه ذرت در حال برداشت با چاپر در شهرستان بردسیر نمونه‏ برداری انجام شد. در هر مرحله پس از اندازه گیری ماده خشک، نمونه ‏ها با و بدون افزودن باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم با تراکم حداقل CFU 1010× 8 در هر گرم نمونه تازه علوفه، با سه تکرار در سیلو های آزمایشگاهی به مدت دو ماه سیلو شدند. مقدار پس آب تولیدی سیلوها پس از 72 ساعت و نیز در روزهای 10، 20، 30 و 60 آزمایش اندازه گیری شد. پس از باز کردن سیلوها، بی‏درنگ pH سیلاژ و پایداری هوازی به همراه ماده خشک، ماده آلی، پروتیین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، کربوهیدرات‏های محلول در آب، نیتروژن آمونیاکی و اسید لاکتیک اندازه ‏گیری شد. گوارش ‏پذیری آزمایشگاهی به روش تولید گاز اندازه ‏گیری و فراسنجه‏ های تخمیر شامل انرژی قابل سوخت ‏و‏ ساز، اسیدهای چرب زنجیر کوتاه و گوارش‏پذیری ماده آلی براساس گاز تولیدی و ترکیب شیمیایی نمونه ‏ها از روابط استاندارد برآورد شد.

  یافته‏ ها:

   یافته‏ های این پژوهش نشان داد که میانگین درصد ماده خشک در نمونه های برداشت شده در مراحل زمانی گوناگون، اختلاف معنی داری داشت. میانگین ماده خشک سیلاژ در ماه ‏های گوناگون برداشت، 4/19 درصد بود. افزودن باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم به ذرت علوفه‏ای بر غلظت اسید لاکتیک، نیتروژن آمونیاکی و ترکیبات شیمیایی سیلاژ ذرت تاثیر معنی‏ داری نداشت، ولی غلظت کربوهیدرات‏های محلول در آب در سیلاژهای دارای افزودنی از گروه شاهد کم‏تر بود (05/0>P). میزان pH سیلاژ و درصد پس آب تولیدی تحت تاثیر افزودنی باکتریایی قرار نگرفت (05/0<P)، ولی پایداری هوازی در سیلاژ دارای افزودنی از گروه شاهد کم‏تر بود (05/0>P). با افزودن باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم، گاز تجمعی تولید شده پس از 24 و 48 ساعت، پتانسیل تولید گاز (b)، نرخ تولید گاز (c) و همچنین انرژی قابل سوخت‏و‏ساز، اسیدهای چرب زنجیر کوتاه و گوارش‏پذیری ماده آلی سیلاژ نسبت به سیلاژهای بدون افزودنی تفاوت معنی‏داری نداشت.

  نتیجه‏ گیری:

   یافته های این آزمایش نشان دادند که افزودن باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر ویژگی های تخمیر سیلاژ ذرت تولیدی در شهرستان بردسیر تاثیری نداشت.

  کلیدواژگان: آزمون تولید گاز، پایداری هوازی، سیلاژ ذرت، زمان برداشت، لاکتوباسیلوس پلانتاروم
 • هادی محمدزاده*، اسدالله تیموری یانسری، عیسی دیرنده صفحات 91-110
  سابقه و هدف

  تنش گرمایی به طور بالقوه دارای عوارض فیزیولوژیک متعددی همچون ناهنجاری های تولیدمثلی، ضعف سیستم ایمنی، التهاب، عدم تعادل الکترولیتی و کاهش مصرف خوراک است که به خسارات اقتصادی زیادی در صنعت پرورش گوسفند و بز منجر می شود. گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه در بدن است که دارای نقش های مانند ساخت پروتیین، افزایش تعادل نیتروژن، تحریک سیستم ایمنی، اثرات آنابولیک و ضد کاتابولیک بر عضلات، ضد التهاب و آنتی اکسیدانت است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطح پروتیین (برابر و 10 درصد بالاتر از نیاز بر اساس توصیه انجمن ملی پژوهش ها، 2007) و مکمل گلوتامین بر فراسنجه های خونی و ایمنی، برخی شاخص های التهابی بره های پرواری طی تنش گرمایی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از تعداد 16راس بره نر نژاد افشاری با میانگین وزن22/0 ± 5/31 کیلوگرم و میانگین سن 3 تا 4 ماه استفاده شد. بره های آزمایشی در 4 تیمار و 4 تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 45 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (پروتیین قابل متابولیسم برابر احتیاجات)، 2- جیره پایه همراه با گلوتامین (2/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، 3- جیره دارای 10درصد پروتیین قابل متابولیسم بیشتر از احتیاجات و 4- جیره دارای10 درصد پروتیین قابل متابولیسم بالاتر همراه با گلوتامین (2/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بود. خون گیری از سیاهرگ گردن دو ساعت پس از وعده غذایی صبح در روزهای 15، 30 و 45 پرواربندی با کمک لوله های ونوجکت دارای ماده ضد انعقاد انجام شد. فراسنجه های خون شامل آلبومین و پروتیین کل پلاسما، آلکالین فسفاتاز و مالون دی آلدیید با کیت های مربوطه و با آنالایزر خودکار اندازه گیری شدند. غلظت سیتوکین ها شامل اینترلوکین 2، اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 و همچنین ایمنوگلوبولین G با استفاده از کیت های الایزا اندازه گیری شد.

  یافته ها

  اثر تیمارها بر آلبومین خون در روز پانزدهم پرواربندی تفاوت معنی داری نشان نداد. در حالی که در روزهای 30 و 45 پرواربندی، اثرات تیمارها بر آلبومین خون معنی دار بود (به ترتیب 0217/0=P و 0087/0=P). گلوتامین غلظت پروتیین کل پلاسما در روزهای 30 و 45 را افزایش داد (به ترتیب 0071/0=P و 0019/0=P). همچنین افزایش سطح پروتیین در جیره بره های پروار در روزهای 30 و 45 پروتیین کل پلاسما را افزایش داد (به ترتیب 0139/0=P و 0386/0=P). در روز 45 پرواربندی، افزودن گلوتامین سبب افزایش آنزیم آلکالین فسفاتاز خون شد (0123/0=P). همچنین مصرف مکمل گلوتامین در روزهای 30 و 45 پرواربندی سبب کاهش مالون دی آلدیید شد (به ترتیب 0012/0=P و 0029/0=P). تفاوت معنی داری در تعداد گلبول های قرمز، سطح هموگلوبین، هماتوکریت، میانگین غلظت هموگلوبین گلبولی و میانگین حجم گلبولی بین تیمارها در روزهای 15 و 30 پرواربندی مشاهده نشد. در حالی که در روز 45، گلوتامین تعداد گلبول های قرمز و درصد هماتوکریت را کاهش داد (به ترتیب 0036/0=P و 0081/0=P). تعداد گلبول های سفید خون در روزهای 30 و 45 پرواربندی با افزودن گلوتامین افزایش یافت (به ترتیب 0004/0=P و 0012/0=P). اثر تیمارها بر ایمنوگلوبولین G ، اینترلوکین 2 و اینترلوکین 10 خون در روز 15 پرواربندی معنی دار نبود، در حالی که تیمارها در روز 30 و 45 پرواربندی مقادیر ایمنوگلوبولین G را افزایش دادند (به ترتیب 0287/0=P و 0001/0P<). همچنین اینترلوکین 2 در روزهای 30 و 45 تحت تاثیر تیمارها افزایش یافت (به ترتیب 0001/0P< و 0001/0P<). در روزهای 30 و 45 پرواربندی، افزودن گلوتامین مقادیر اینترلوکین 10 را افزایش داد (به ترتیب 0194/0=P و 0007/0=P). غلظت اینترلوکین 6 در روز 45 پرواربندی با افزودن گلوتامین و افزودن سطح پروتیین قابل متابولیسم کاهش یافت (به ترتیب 0004/0=P و 0233/0=P).

  نتیجه گیری

  در شرایط این آزمایش، جیره پایه همراه با گلوتامین نتایج بهتری نسبت به سایر جیره ها نشان داد.

  کلیدواژگان: تنش گرمایی، سیستم ایمنی، شاخص التهابی، فراسنجه خونی، گلوتامین
 • رامین آراسته، رسول پیرمحمدی، حامد خلیل وندی بهروزیار* صفحات 111-130
  سابقه و هدف

  متیونین مهم ترین اسید آمینه ضروری موردنیاز پستانداران بوده و برای سنتز پروتیین به منظور رشد، تولید پروتیین شیر، نگهداری، بازسازی بافت ها و تولیدمثل استفاده می شوند. متیونین محافظت شده به تنهایی و یا در ترکیب با لیزین باعث افزایش عملکرد حیوان می شود. آبستنی دوقلویی یکی از مهمترین عوامل در افزایش قابل توجه نیاز به انرژی و پروتیین قابل متابولیسم در میش ها و عامل اصلی افزایش خطر ابتلا به ناهنجاری های مختلف متابولیکی از جمله مسمومیت آبستنی است. عدم تامین مقادیر کافی گلوکز در اواخر آبستنی می تواند ضمن افزایش استفاده از اسیدهای آمینه در فرایند گلوکونیوژنزیس، می تواند منجر به ایجاد کمبود ثانویه پروتیین و اسیدهای آمینه ضروری از جمله متیونین شود. به نظر می رسد بررسی اثر استفاده از متیونین محافظت شده در سطوح مختلف پروتیین قابل متابولیسم جیره برای دستیابی به حداکثر عملکرد مفید باشد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از متیونین محافظت شده در شکمبه در سطوح مختلف پروتیین قابل متابولیسم جیره بر عملکرد میش های آبستن قزل و بره های متولد شده در دوره انتقال می باشد.

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2 با استفاده از 40 راس میش قزل هتروزیگوت برای ژن های Fecb با آبستنی دوقلویی حاصل از همزمان سازی فحلی در فصل تولیدمثلی تایید شده با دستگاه اولتراسونوگرافی با میانگین سنی 36±2 ماه و میانگین وزن (kg 2/3±56) انجام شد. طرح آزمایشی در یک دوره ی 74 روزه از 44 روز قبل از زایش موردانتظار تا 30 روز پس از زایش (14روز عادت پذیری به جیره های آزمایشی و محل انجام آزمایش، 30 روز قبل از زایش و 30 روز پس از زایش) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره با پروتیین قابل متابولیسم در حد نیاز بدون متیونین محافظت شده، 2- جیره با پروتیین قابل متابولیسم در حد نیاز به همراه 6 گرم متیونین محافظت شده، 3- جیره با 10 درصد پروتیین قابل متابولیسم بیشتر از حد نیاز و بدون متیونین محافظت شده، 4- جیره با 10 درصد پروتیین قابل متابولیسم بیشتر از حد نیاز به همراه 6 گرم متیونین محافظت شده بودند. نمونه ی خون وریدی میش ها و بره ها با استفاده از لوله های خلا حاوی هپارین و ترکیبات ضد متابولیسم بی هوازی گلوکز از طریق ورید وداج، 4 ساعت پس از مصرف خوراک وعده صبح، به صورت هفتگی در طول دوره آزمایش، به منظور اندازه گیری فرآسنجه های خونی گرفته شد. به منظور بررسی فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، نمونه ی مایع شکمبه، 4 ساعت پس از مصرف خوراک در روز سی ام بعد از زایش با استفاده از روش سوند مری گرفته شد.

  نتایج

  گوارش پذیری پروتیین خوراک در میش های مصرف کننده خوراک حاوی پروتیین در حد نیاز، کمترین مقدار بود (05/0>P). گوارش پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی با افزودن متیونین محافظت شده به جیره نسبت به تیمارهای فاقد مکمل متیونین افزایش معنی داری نشان داد (05/0>P). عملکرد میش ها تحت تاثیر تیمارها تفاوت معنی داری نشان داد (05/0>P). وزن تولد بره ها و میزان شیرتولیدی در تیمار حاوی 10 درصد پروتیین قابل متابولیسم بیشتر از نیاز به همراه 6 گرم متیونین محافظت شده، افزایش معنی داری نسبت به سایر تیمارها نشان داد (05/0>P). غلظت پروتیین کل و آلبومین در میش های تغذیه شده با جیره های پروتیین 10 درصد بیش از نیاز به همراه 6 گرم متیونین محافظت شده بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0>P). استات در مایع شکمبه میش های تغذیه شده با جیره دارای پروتیین در حد نیاز و بدون متیونین محافظت شده بیشترین و در میش های تغذیه شده با جیره دارای 10 درصد پروتیین و بدون متیونین محافظت شده کمترین مقدار بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  بطور کلی می توان نتیجه گرفت که افزودن متیونین محافظت شده در جیره ی میش های قزل دوقلوآبستن در دوره ی انتقال با بهبود متابولیت های خونی و شکمبه ای سبب افزایش تولید شیر و همچنین عملکرد حیوان می شود. هرچند نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد..

  کلیدواژگان: اسید آمینه ضروری، گوسفند دنبه دار، نسبت پروتئین به انرژی، دوقلوزایی، اوخر آبستنی
 • مهدی گنج خانلو*، جواد باقری، احمدرضا علی پور، ابوالفضل زالی صفحات 131-143
  مقدمه و هدف

  روند رو به رشد تولید و مصرف شیر بز و فرآورده های آن در صنعت لبنیات مدرن نیازمند بهبود تولید و ترکیب شیر توسط روش های تغذیه ای است. عدم تعادل بهینه پروتیین قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در شکمبه در نشخوارکنندگان می تواند تولید پروتیین میکروبی، راندمان استفاده از نیتروژن، هضم فیبر و قابلیت دسترسی به سطح بهینه اسیدآمینه در روده باریک را محدود سازد. مکمل سازی منابع پروتیینی با تجزیه پذیری پایین کارایی استفاده از نیتروژن و الگوی اسید آمینه بهینه در سطح روده باریک را بهبود می بخشد. اسید آمنیه با منشا میکروبی در صورتی نیاز حیوان را برطرف می سازد که حیوان در حالت نگهداری یا حداقل رشد باشد در صورتی که برای دستیابی به حداکثر رشد یا تولید نیاز باید از طریق پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه تامین شود، از سویی تولید حداکثری نیازمند مقادیر کافی اسید آمینه های ضروری است لذا برای حمایت از نیاز های فیزیولوژیکی و تولیدی دام استفاده از مکمل اسید آمینه محافظت شده در شکمبه توصیه می شود. اسید آمینه های لیزین و متیونین محافظت شده بیشتر به عنوان اسید آمینه های محدود کننده تولید شیر شناخته می شوند، همچنین متیونین نقش منحصر به فردی را به عنوان اسید آمینه آغازگر در سنتز پروتیین بازی می کند. این مطالعه به منظور ارزیابی متیونین محافظت شده و بررسی اثرات آن بر تولید و ترکیبات شیر در بز های شیری آلپاین انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با حداقل 15 تکرار در هر تیمار انجام شد، به طوریکه 45 راس بز شیرده آلپاین با روز های شیردهی 200 به مدت 4 هفته به صورت تصادفی به سه جیره آزمایشی شامل: 1- جیره پایه به علاوه 2 گرم متیونین محافظت شده تجاری 2- کنترل (جیره پایه بدون متیونین محاقظت شده) 3-جیره پایه به علاوه 2 گرم متیونین محافظت شده سنتز شده داخل آزمایشگاه، اختصاص یافتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد پوشش دار کردن متیونین به طور معنی داری موجب کاهش تجزیه پذیری متیونین داخل شکمبه می شود.p<0.001. همچنین اثر تیمار های آزمایشی بر تولید و ترکیبات شیر و همچنین فراسنجه های خونی در بز-های شیرده از قبیل آلبومین،کلسترول،پروتیین کل،گلوکز و تری گلیسرید معنی دار نبود (p>0.05).

  نتیجه گیری کلی:

   استفاده از متیونین محافظت شده اگرچه موجب کاهش قابل توجه تجزیه پذیری متیونین داخل شکمبه می شود اما در سطح مزرعه ای اثری بر تولید و ترکیبات شیر و همچنین فرانجه های خونی در بز های شیرده ندارد.

  کلیدواژگان: اسید آمینه، قابلیت هضم، متیونین محافظت شده، شیر، پروتئین
|
 • Badri Amiri, Osman Azizi *, Jalal Rostamzadeh Pages 1-17
  Background and objectives

  Oak Acorn contains significant amounts of biologically active compounds including tannins. Tannins are plant polyphenolic compounds that affect the rumen microorganism. The effect of tannins depends on the species of microorganism or the source of dietary tannins. Although research has been done on the effect of tannin on the ruminal bacterial population, the effect of oak nutrition on the ruminal bacterial population needs to be investigated. Evaluation of the effects of different levels of oak Acorn on the biodiversity of rumen content bacterial populations was investigated using PCR-SSCP molecular technique in Markhoz goats.

  Materials and Methods

  24 Markhz goats (mean weight 16.93 ± 1.25 and mean age 4 to 5 months) were allocated to four diets in a completely randomized design. The duration of feeding with experimental diets was 105 days. Experimental treatments included 1) control diet, 2) diet containing 8% oak acorn, 3) diet containing 17% oak acorn and 4) diet containing 25% oak acorn.

  Results

  The results obtained from this experiment showed that the use of different levels of oak in the diet of livestock significantly affects the population diversity of rumen microorganisms. The use of oak Acorn in comparison with the control diet increased the diversity of bacterial population containing rumen, but with increasing the level of oak Acorn in the diet, the diversity of bacterial population containing rumen was significantly reduced. The effect of diet on biodiversity of ruminal bacterial population was significant (P <0.001). The lowest value of Shannon index was related to the control treatment which was significantly different from other treatments (P <0.05). The highest value of Shannon index was related to 8% oak treatment which was significantly different from 25% oak treatment and control treatment (P <0.05). Sampling location had a significant effect on biodiversity of ruminal bacterial population (P <0.001). The highest value of Shannon index was related to ventral and ruminal position and the lowest value of Shannon index was related to dorsal ruminal position, which showed a significant difference (P <0.05). No significant difference was observed between other sites (P> 0.05).

  Conclusion

  The results showed that the use of oak acorn up to 17% in the diet increased the biodiversity of the rumen content bacterial populations, while the use of 25% oak fruit in the diet decreased the biodiversity of the rumen content bacterial populations. Sampling location had a significant effect on biodiversity of ruminal bacterial population. The highest value of Shannon index was related to ventral and ruminal position and the lowest value of Shannon index was related to dorsal ruminal position, which showed a significant difference.

  Keywords: Oak acorn, Rumen content bacterial populations, PCR-SSCP, Markhoz goats
 • Mohammad Mehdi Eshaghi Maskoni, Omid Dayani *, Amin Khezri, Poorya Dadvar Pages 19-36
  Background and objectives

  Ruminant feeding systems based on the available by-products of each region, are a useful method to provide animal feed. Among these agricultural wastes is oregano residue, which is the waste of oregano extraction factories. Due to their high moisture, storing such resources under normal conditions is difficult. Ensiling is one of the common methods of storing and processing forages with high moisture. On the other hand, adding easily degradable carbohydrates such as wasted date, improves the nutritional value of silage. The objective of this study was to investigate the chemical composition, ruminal degradability and in vitro gas production of Mentha pulegium L. pulp silage with different percentages of wasted date.

  Materials and methods

  To perform this experiment, 400 kg of Mentha pulegium pulp ensiled with 0, 5, 10 and 15 percent of wasted date in 10 litters buckets. Experimental diets were: 1) dried Mentha pulegium pulp, 2) Mentha pulegium pulp ensiled without additive, 3) Mentha pulegium pulp ensiled with 5% waste date, 4) Mentha pulegium pulp ensiled with 10% waste date, 5) Mentha pulegium pulp ensiled with 15% waste date. Buckets were exposure after 45d and several samples were taken for determining chemical composition, in vitro gas production and ruminal degradability by nylon bag technique.

  Results

  The results showed that dry matter content of Mentha pulegium pulp increased by ensiling and enhancing the percentage of waste date in silages. The neutral detergent fiber (NDF) and ether extract of Mentha pulegium pulp decreased by ensiling but addition of waste date to silage caused to an increase in their percentages. The lowest volume of gas produced among incubation time, was related to Mentha pulegium pulp silage without additive (100 mL). Gas production potential and gas production rate were reduced by ensiling Mentha pulegium pulp, but addition of waste dates to the silages increased these two components. The partitioning factor was the highest value in ensiled oregano pulp without additives (2.23 mg/mL). Rapidly degradable fraction (a) of dry matter (DM), crude protein (CP) and NDF and also potentially degradable fraction (b) of CP and NDF decreased by ensiling, but adding waste date to silages lead to an increase in the degradability of the soluble fraction. Slowly degradable fraction (b) of DM, increased by ensiling and also by addition of wasted date to silages. The degradation rate (c) of DM and NDF decreased by ensiling, but adding different percentages of wasted date up to 15% cause to a significant increase in this component (0.016 and 0.018 respectively).

  Conclusion

  The results showed that chemical composition and nutritional value of Mentha pulegium pulp decreased slightly by ensiling, but it seems that the best performance of silage production can be observed by adding 15% of waste dates for ensiling oregano pulp.

  Keywords: Degradation rate, Incubation, Mentha pulegium pulp, Silo, Waste Date
 • Morteza Bitaraf Sani, Mahdi Khojastehkey *, Karim Nobari, Beman Ali Mirjalili, Ali Shafeenaderi, Javad Zareharafte Pages 37-48
  Background and objectives

  Camel breeding is one of the sources of income for people on the edge of arid and desert areas in many parts of the world. Traits related to camel growth, including birth weight, weaning weight, daily weight gain and one-year-old weight are considered as the main economic traits for camel owners. To manage and improve the genetic and phenotypic values of these traits, weight recording of animals is essential. Recording of camels, especially their weight is associated with many difficulties due to their restless temperament and large size. Using efficient mathematical methods can greatly solve this problem. Various approved efficient mathematical methods have been proposed to predict the weight of camels based on their body dimension, and their effectiveness has been proven. So, the present study was conducted to compare the efficiency of the Principal Component Analysis and multiple regressions in estimating the weight of fattening camels from its body dimensions.

  Materials and methods

  In order to compare the efficiency of principal components analysis and multiple regressions in estimating the weight of fattening camels based on body dimensions, the records of 220 fattening camels of Bafgh station in Yazd were used. For this purpose, new born camels were fed for a 9 months period using standard diets. During the period, each of the fattening camels was weighed and different body sizes including body length(BL), whither height(WH), breast girth(BG), abdomen with(AW), hump height to the ground(HH), muzzle girth(MG), neck length(NEL), whither to pin length(WPL), tail length(TL), pelvic width (PW), abdomen to hump height (ABH) and the head length(HL) were measured. The body dimensions of the camels were recorded using a tape measure and their body weight was recorded using a scale. Then, the data were analyzed using the principal component analysis and multiple regressions. In order to fit the predictive models, body weight of camels was introduced as dependent variable and body size of camels as independent variables. Analysis of regression models was done using one and multivariable linear models and the best model were selected to estimate the weight of camels based on their body dimensions by Stepwise method. The performance of the above models was evaluated using comparison of the coefficient of determination (R2) of them.

  Results

  According to the results, the correlation between the body weight of camels with their different body dimensions including BL, WH, BG, AW, HH, MG, NEL, WPL, TL, PW,ABH and HL were 0.93, 0.89, 0.89, 0.89, 0.94, 0.73, 0.89, 0.90, 0.80, 0.85, 0.89 and 0.79 ,respectively. The results showed that among the 6 multiple regression models fitted to estimate the weight of fattening camels, model No. 6 in which head length, body length, breast girth, neck length, muzzle girth and whither height were used as predictive variables had the least error (12.06) and the highest accuracy (0.92) compared to other models. The results showed that the use of the first and second principal component , and both of them in the model could explain 82.1%, 3.73% and 85% of the variance of body weight, respectively. The weight of fattening camels was determined using principal component analysis with an accuracy of 0.93 and an error of 11.54.

  Conclusion

  The results of the present study showed that in order to estimate the weight of fattening camels, the use of principal component analysis, in addition to simplifying predictive models, has higher efficiency and accuracy as well as less error compared to multiple regressions, and this method can be a suitable alternative to the multiple regression method in predicting the weight of camels.

  Keywords: Camel, Multiple regressions, Principal component analysis, Weight estimation
 • Fatemeh Arab, Javad Bayatkouhsar *, Farzad Ghanbari, Ashoor-Mohammad Gharehbash, Ali Nakhzari- Moghadam Pages 49-68
  Background and Objectives

  Sources of protein are the most expensive part of animal feed, and every year a large amount of these sources are imported from abroad for use in animal husbandry industry. One of the important steps in reducing the cost of feed is the optimal use of available resources and the recognition of new foods and their use in animal rations. On the other hand, every year, a huge amount of agricultural product residues are obtained, which can be used in animal nutrition. Optimum use of agricultural by-products and processing industries in feeding ruminants is important from economic and environmental aspects. Pea (Pisum sativum L.) is a cool-season crop and one of the most important legumes, in the temperate climatic regions and it has been widely consumed as a legume or vegetable throughout the world for the purpose of both human nutrition and animal nutrition. Peas are cultivated with the aim of producing green seeds, but after harvesting the pods containing seeds, its waste can be used by ruminants as high-quality bulk feed. The by-product after the harvesting of chickpeas (green chickpeas) which can be extracted and separated manually is the parts of the stem, leaves and pods that are free of green seeds. This research was conducted in order to investigate the effect using organic acid (acetic acid) and fibrinolytic enzyme and molasses on chemical composition, fermentation characteristic, gas production and digestibility parameters of pea silage.

  Materials and Methods

  Whole crop pea silage was harvested and chopped with a conventional forage harvester under farm condition to length of 2-3 cm. Representative of pea forage sample was packed manually, in triplicate into plastic bags. The filled silos were stored at ambient temperature and allowed to ensile for 45 days. The following treatments were applied to the forage samples: 1) pea forage without any additives (control), 2) control + fibrinolytic enzyme(2 grams per kg of dry matter), 3) control + organic acid(2%), 4) control + molasses(8%) and 5) control + (fibrinolytic enzyme+ molasses). Additives diluted in deionized water and applied with a hand held sprayer while forage samples were stirred manually. A similar quantity of deionized water was sprayed on the control forage. After designated ensiling times, silos were opened and the ensiled forage was mixed thoroughly and then were dried at a 60°C in oven for 48 h and then ground to pass through a 2 mm screen for later analysis.

  Results

  Results showed that there were significant differences among treatments on NDF, CP and pH (P>0.05). Enzyme treated silages had lowest NDF content (46.50%) compared with other treatments (P<0.05). The lowest pH was related to treatment containing molasses. silage treated with organic acid improved aerobic stability, significantly. There were significant differences among treatments on gas production parameters(P<0.05) and molasses and enzyme treated pea silage had highest and lowest gas production potential than others (199.1 and 183.3 ml/g DM, respectively). Results showed that there were no significant differences among treatments on DMD and partitioning factor (P>0.05). Organic acid treated silages had lowest effect on DMD and OMD compared with other treatments (P<0.05).

  Conclusion

  Overall, results showed that using molasses and molasses + enzyme as additive can be improwed nutritive value of pea silage better than others. Anyway, green pea forage according to the appropriate level of crude protein similar to corn forage and its silage characteristics, has the potential of silage and can be used in livestock feeding.

  Keywords: Green Pea silage, Gas production parameters, Enzyme, Molasses
 • Sara Malekloozadeh, Seyed mehdi Ghoreishi *, Pirouz Shakeri, Mozhgan Mazhari Pages 69-89
  Background and objectives

  There are various methods to decline the nutrient loss in corn silage. One of these ways is adding lactic acid producing bacteria to silage. Lactic acid-producing bacteria prevent the growth of undesirable bacteria in silage by rapidly reducing the pH, and as a result, the nutritional value of the silage is preserved. Therefore, this research carried out to investigate the effect of Lactobacillus plantarum on the chemical composition, fermentation characteristics and in vitro digestibility of corn silage using of gas production method in corn fodder cultivated in Bardsir city of Kerman province at different time of harvesting.

  Materials and methods

  The sampling was done randomly from six corn fields being harvested in the first and last decade of September to November in Bardsir city. After determination of dry matter, samples were ensiled with and without Lactobacillus plantarum additive in mini silo with three replicates for two months. The silage effluent was measured after 72 hours and also on the 10th, 20th, 30th and 60th days of the experiment. After opening the silos, silage pH and aerobic stability along with dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent insoluble fiber (NDF), acid detergent insoluble fiber (ADF), water soluble carbohydrates (WSC), ammonia nitrogen (NH3-N) and lactic acid were measured. In vitro digestibility of corn silage was determined by gas production test and fermentation parameters including metabolizable energy (ME), short chain fatty acids (SCFA) and organic matter digestibility (OMD) were estimated based on produced gas and chemical composition of samples from standard formulas.

  Results

  The findings of this research showed that the average percentage of DM in the samples harvested at different time had a significant difference. The average DM of silage in different time of harvesting was 19.4%. The addition of Lactobacillus plantarum to fodder corn had no significant effect on the concentration of lactic acid, NH3-N and chemical composition of corn silage, but the concentration of WSC in inoculated silages was lower than the control silage (P< 0.05). The pH of silage and the percentage of effluent were not affected by the inoculation (P> 0.05), however the aerobic stability in the silage with Lactobacillus plantarum was lower than the untreated silage (P<0.05). The cumulative gas produced after 24 and 48 hours, gas production potential (b), gas production constant rate (c) and fermentation parameters (ME, SCFA and OMD) were not significantly different among silage with and without inoculant.

  Conclusion

  The results of this study showed that the addition of Lactobacillus plantarum had no effect on the fermentation characteristics of corn silage produced in Bardsir city.

  Keywords: Aerobic stability, Corn silage, Gas Production Test, Lactobacillus plantarum, Time of harvesting
 • Hadi Mohamadzadeh *, Asadollah Teimouri Yansari, Eissa Dirandeh Pages 91-110
  Background and Objectives

  Heat stress (HS) potentially has several physiological complications that lead to great economic losses in the sheep and goat breeding industry, including reproductive disorders, immune system weakness, inflammation, electrolyte imbalance and reduced feed intake. Glutamine is the most abundant amino acid in the body and this amino acid has different roles such as building proteins, increasing nitrogen balance, stimulating the immune system, anabolic and anti-catabolic effects on muscles, anti-inflammatory and antioxidant. This experiment was conducted to evaluate the effects of glutamine supplementation and protein level (equal to and 10% higher than National Research Council requirement) on blood parameters, inflammatory and immune indices of fattening lambs during heat stress.

  Materials and methods

  In this study, 16 Afshari male lambs with an average weight of 31.5 ± 0.22 kg and an average age of 3 to 4 months were used. Experimental lambs were tested in 4 treatments and 4 repetitions in a completely randomized design for 45 days. Experimental treatments include: 1- basic diet (metabolizable protein equal to requirements), 2- basic diet with glutamine (0.2 grams per kilogram of body weight), 3- diet with 10% more metabolizable protein than reqirements and 4- The diet had 10% higher metabolizable protein with glutamine (0.2 grams per kilogram of body weight). Blood sampling was done from the jugular vein two hours after the morning meal on the 15th, 30th and 45th days of fattening with the help of Venoject tubes containing anticoagulant. Blood parameters including albumin (Alb) and total protein of plasma, alkaline phosphatase and malondialdehyde were measured with relevant kits and with an automatic analyzer. The concentration of cytokines was including interleukin 2, interleukin 6 and interleukin 10 as well as Immunoglobulin G was measured using ELISA kits.

  Results

  The effects of the treatments on blood Alb on the 15th day of fattening did not show any significant difference. While on days 30 and 45 of fattening, the effects of treatments on blood Alb were significant (P=0.0217 and P=0.0087, respectively). Glutamine increased total plasma protein concentration on days 30 and 45 (P=0.0071 and P=0.0019, respectively). Also, increasing the protein level in the diet of fattening lambs on days 30 and 45 increased TP of plasma (P=0.0139 and P=0.0386, respectively). On the 45th day of fattening, addition of glutamine increased blood ALP enzyme (P=0.0123). Also, taking glutamine supplement on the 30th and 45th days of fattening decreased MDA (P=0.0012 and P=0.0029, respectively). There was no significant difference in the number of red blood cells, hemoglobin level, hematocrit, mean concentration of hemoglobin in cells and mean cell volume between treatments on the 15th and 30th days of fattening. While on day 45, glutamine decreased the number of red blood cells and hematocrit percentage (P=0.0036 and P=0.0081, respectively). The number of white blood cells increased on the 30th and 45th days of fattening with the addition of glutamine (P=0.0004 and P=0.0012, respectively). The effect of treatments on blood IgG, IL-2 and IL-10 on the 15th day of fattening was not significant, while the treatments on the 30th and 45th day of fattening increased the values of IgG (P=0.0287 and P<0.0001, respectively). In addition, IL-2 increased on days 30 and 45 under the influence of treatments (P<0.0001 and P<0.0001, respectively). On the 30th and 45th days of fattening, addition of glutamine increased the levels of IL-10 (P=0.0194 and P=0.0007, respectively). The concentration of IL-6 on the 45th day of fattening decreased with the addition of glutamine and the addition of metabolizable protein level (P=0.0004 and P=0.0233, respectively).

  Conclusion

  In the conditions of this experiment, the basic diet with glutamine showed better results than other diets.

  Keywords: Heat stress, Immune system, Inflammatory Indicator, Hematological parameter, Glutamine
 • Ramin Araste, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi-Behroozyar * Pages 111-130
  Background and objectives

  Methionine is the most important essential amino acid in mammals’ nutrition and is used for protein synthesis, growth, milk protein, maintenance, tissue regeneration and reproduction. Protected methionine alone or in combination with lysine increases animal performance. The addition of protected forms of lysine and methionine to the diet of dairy cows in early lactation has the greatest potential to improve milk yield for high-producing cows in early lactation. It seems that investigating the effect of using methionine individually when reducing dietary protein is useful to achieve maximum performance. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of using protected methionine at different levels of metabolic protein in the diet of heavily pregnant ewes on the performance of ewes and lambs born during the transition period. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of using protected methionine at different levels of protein in the diet on the performance of ewes Ghezel ewes and lambs born during the transition period

  Materials and Methods

  This experiment was carried in a 2x2 factorial experiment using 40 ewes heterozygous for Fecb genes with twin pregnancy resulting from estrous synchronization in the reproductive season confirmed by ultrasound with an average age of 2±36 months, the average weight (56±3.2 kg) was done. The experimental design was carried out in a period of 74 days, from 44 days before the expected calving to 30 days after calving (14 days of getting used to the experimental rations and the test site, 30 days before calving and 30 days after calving). The experimental treatments include: 1- Diet with metabolisable protein to the required level without protected methionine, 2- Diet with metabolisable protein to the required level with 6 grams of protected methionine, 3- Diet with 10% more metabolisable protein than required, without protected methionine, 4-diet with 10% of metabolisable protein was more than required along with 6 grams of protected methionine. Weekly milk samples were collected on two consecutive days, in order to evaluate the milk composition, the milk samples of the ewes were analyzed using an infrared milkoScan device. Venous blood samples were collected using venipuncture from ewes and lambs via anti-coagulant containing vacuum tubes, 4 hours after the morning meal, every week through experimental period. In order to investigate the effects of dietary interventions on rumen fermentation parameters, rumen fluid sample was taken 4 hours after morning meal on the last day of the experiment using the esophageal tube method.

  Results

  Crude protein digestibility increased in ewes consuming feed containing protein at required levels, but, the lowest digestibility coefficient was resulted in ewes receiving 10% protein more than requirement irrespective of methionine supplementation (P<0.05). The digestibility of NDF showed a significant increase with the addition of protected methionine to the diet compared to treatments without methionine supplementation (P<0.05). The birth weight of lambs significantly increased in ewes received extra protein supplemented with rumen protected methionine compared to other treatments. Milk production showed a significant increase in the treatment of consuming 10% more protein supplemented with 6 grams of protected methionine compared to other treatments (P<0.05). Total protein and albumin levels were affected both by dietary protein levels and methionine supplementation. Acetate was the highest in the rumen fluid of ewes fed with basal diet and was reduced in diets with higher protein level (P<0.05).

  Conclusion

  Results of this study revealed that protected methionine supplementation in late pregnant twin bearing ewes improved plasma parameters, lamb birth weights and increases milk production.

  Keywords: Essential amino acid, fat tailed ewes, Dietary Energy to Protein ration, Twin birth, Late pregnancy
 • Mahdi Ganjkhanlou *, Javad Baqeri, Ahmad Alipour, Abolfazl Zali Pages 131-143
  Introduction & Objective

  The growing trend of production and consumption of goat milk and its products in the modern dairy industry requires improving milk production and composition by nutritional methods. Optimal imbalance of biodegradable and non-biodegradable protein in ruminants can limit microbial protein production, nitrogen utilization efficiency, fiber digestion, and access to optimal amino acid levels in the small intestine. Supplementation of protein sources with low degradability improves nitrogen utilization efficiency and optimal amino acid pattern at the surface of the small intestine. Microbial amino acids meet the animal's need if the animal is in a state of maintenance or minimal growth, while to achieve maximum growth or production the need must be met by non-biodegradable protein in the rumen. Maximum production requires sufficient amounts of essential amino acids, so to support the physiological and production needs of livestock, the use of protected amino acid supplements in the rumen is recommended. Protected amino acids lysine and methionine are more commonly known as milk-limiting amino acids, and methionine also plays a unique role as a starting amino acid in protein synthesis. This study was performed to evaluate the protected methionine and its effects on milk production and composition in Alpine dairy goats.

  Materials and Methods

  The experiment was performed in a completely randomized design with at least 15 replications per treatment, so that 45 Alpine lactating goats with 200 lactation days for 4 weeks, randomly were allocated for three experimental diets included: 1- Basal diet plus 2 g of commercially protected methionine 2- Control (basal diet without protected methionine) 3- Basal diet plus 2 g of protected methionine synthesized in vitro.

  Results

  The results showed that methionine coating significantly reduced the degradability of methionine in the rumen (p <0.001). Also, the effect of experimental treatments on milk production and composition as well as blood parameters such as albumin, cholesterol, total protein, glucose and triglyceride was not significant in lactating goats (p> 0.05).

  Conclusion

  using protected methionine can significantly reduce the degradability of methionine in the rumen but may has no effect on milk production and composition as well as blood parameters in dairy goats at farm situation, Of course more studies and data are needed.

  Keywords: amino acid, Rumen protected methionine, Protein, digestibility