فهرست مطالب

مدیریت کسب و کار - پیاپی 58 (تابستان 1402)

مجله مدیریت کسب و کار
پیاپی 58 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهسا نوروزی، ماشا الله ولیخانی*، کرم الله دانشفرد صفحات 1-19
  هدف این پژوهش،تدوین مدل سازمان حرفه گرا در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر بهبود عملکردبود.پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و داده ها به صورت آمیخته اکتشافی جمع آوری شد.بر اساس روش داده بنیاد، داده های مورد نیاز با انجام 18 مصاحبه، جمع آوری شد وگردآوری داده ها به صورت میدانی بود که تعداد 384 تن از مدیران و کارشناسان شرکت نفت به صورت تصادفی طبقه ای و سپس با فرمول کوکران به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.داده ها به کمک نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد که مدل سازمان حرفه گرا در شرکت ملی نفت ایران دارای 19 مقوله اصلی و 66 مقوله فرعی است که بر اساس نتایج حاصل از برآورد معادلات ساختاری،شرایط علی برمقوله اصلی و این مقوله بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و شرایط مداخله گر و زمینه ای بر راهبردها تاثیر معناداری داشتند.همچنین راهبردهای تبدیل شرکت ملی نفت ایران به سازمان حرفه گرا،توسعه نظام شایسته سالاری در مدیریت نفت، توسعه نظام ارزیابی عملکرد توانمندسازی منابع انسانی و عادلانه است.می توان گفت که تحکیم شایسته سالاری، پالایش مستمر فرایندها،ارزیابی عملکرد بر اساس ارزیابی های میدانی و نتیجه فرایندها،حرفه گرایی سازمانی را در شرکت ملی نفت تسهیل خواهد کرد.
  کلیدواژگان: سازمان حرفه گرا، شایسته سالاری، شرکت ملی نفت، نظریه داده بنیاد
 • محمدرضا فرمهینی فراهانی، وحید آرایی* صفحات 20-36
  رهبری تحول آفرین و اصیل می تواند نوآوری سازمانی را دگرگون نمایند و نقش اساسی در بکارگیری ‏حداکثری از توانمندی های سازمانی داشته باشند و با شناسایی منابع انسانی و بکارگیری آنها در ‏یک فرآیند مدیریتی و رهبری صحیح مبتنی بر تسهیم دانش، می توانند تطبیق پذیری سازمان با ‏محیط را افزایش دهند. در این مقاله، تاثیر رهبری تحول آفرین و اصیل بر نوآوری سازمانی با در نظر ‏گرفتن نقش تعدیلگر تسهیم دانش در شعب بیمه ایران در شهر تهران بررسی شده است. این تحقیق ‏از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان ‏شرکت بیمه ایران در شهر تهران بوده که از میان آنها حجم نمونه 300 نفر به روش نمونه گیری ‏خوشه ای انتخاب شده است. نتایج بررسی فرضیه های تحقیق از طریق معادلات ساختاری و تحلیل ‏مسیر نشان داد رهبری تحول آفرین و رهبری اصیل و نیز تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد ‏لیکن تسهیم دانش به عنوان نقش تعدیلگر نمی تواند در رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و ‏اصیل و نوآوری سازمانی تاثیر داشته باشد. ‏
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، رهبری اصیل، نوآوری سازمانی، تسهیم دانش
 • سعید انورخطیبی، رسول برادران حسن زاده*، علی اصغر متقی، هوشنگ تقی زاده صفحات 37-53
  کیفیت حسابرسی ، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است .تعیین چارجوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می گردد . لذا پژوهش حاضر به دنبال رتبه بندی و مقایسه عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه گروه های مختلف است. با توجه به نوع داده ها این مطالعه ترکیبی از روش دلفی و تاپسیس می باشد به منظور نهایی کردن عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از مصاحبه با خبرگان و جهت رتبه بندی و بررسی ارتباطی این عوامل، از پرسشنامه استفاده شده است .در این تحقیق با استفاده از روش تاپسیس مهمترین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی استخراج گردید . نتایج نشان داد که از دیدگاه پژوهشگران و اساتید دانشگاه تخصص حسابرس در صنعت، از دیدگاه موسسات حسابرسی تعداد حسابداران رسمی تحت استخدام، از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی تعداد حسابداران رسمی تحت استخدام و از دیدگاه مدیران مالی ارشد امتیاز کنترل کیفیت از اهمیت بالایی نسبت به سایر عوامل برخوردار است. همچنین نتایج آزمون مقایسه شاخص ها در چهارگروه مورد مطالعه نشان می دهد که بین 15 شاخص یادشده از دیدگاه چهار گروه مطرح شده، تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، تکنیک چند شاخصه تاپسیس، گروه های ذینفع و ذیعلاقه
 • سید مهدی برازنده، ماندان مومنی*، کاوه تیمورنژاد صفحات 54-73

  یادگیری رمز اساسی بقا است و سازمان یادگیرنده، سازمانی است که یادگیری در آنها جریان دارد و روانی جریان اطلاعات درآنها تسهیل شده می باشد. هدف تحقیق حاضر ارایه مدل سازمان یادگیرنده برای سازمان محیط زیست با رویکرد کیفی است. از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد ازنظر ماهیت، از نوع توصیفی و غیرآزمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، اسناد و مبانی نظری موضوع و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری 15 نفر از خبرگان با مدرک تحصیلی دکتری و در ارتباط مستقیم با فرایندهای آموزش، پرورش و بهسازی نیروی انسانی در سازمان محیط زیست دارند. روش پژوهش کیفی است و تکنیک تجزیه و تحلیل تحقیق، تحلیل مضمون(کدگذاری،محوری وگزینشی) است. یافته تحقیق منجر به شناسایی 8 مضمون فراگیرارزیابی، ایجاد نظام و اصلاح ساختار منابع انسانی، رفتار سازمانی، مدل ذهنی، قابلیت شخصی، یادگیری جمعی، استفاده از ظرفیت های ایجاد و تولیدکننده ایده، آرمان و چشم انداز مشترک، تفکر سیستمی، ملاحظات درون و برون سازمانی مدل سازمان یادگیرنده برای سازمان محیط زیست شد. جهت بررسی اعتبار پژوهش از ضریب لاوشه، CVR و جهت تعیین پایایی ازروش بازآزمون بهره گرفته شد که پایایی(CVI) 93/0 شد. نتایج پژوهش نشان داد استفاده از مضامین این مدل می تواند سازمان را در تمامی زمینه ها، اثربخش و کارا سازد.

  کلیدواژگان: یادگیری، یادگیری سازمان، سازمان یادگیرنده
 • اصغر ترابی اسفینایی، سید کاظم چاوشی*، رضا غلامی جمکرانی صفحات 74-93
  توسعه نوآوری به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی نیازمند تامین مالی خاص خود می باشد. بازارها، نهادها و ابزارهای مناسب تامین مالی فعالیت های نوآورانه درهراقتصاد متناسب با ساختار نهادی آن کشور طراحی می شود. در ایران نیز سرمایه گذاری جسورانه (خطر پذیر) می تواند یکی از این روش های تامین مالی و ابزاری در جهت هدایت سرمایه به سوی رشد و توسعه کار آفرینی و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در مراحل متنوعی از چرخه عمر آنها باشد. درسرمایه گذاری جسورانه، سرمایه گذاران وجوه خود را در صندوق هایی با عنوان VCF سرمایه گذاری و تحت نظارت شرکت های سرمایه گذاری جسورانه ((CVC این وجوه در اختیار کار آفرینان قرار می گیرد. روش تحقیق مبتنی بر تیوری مفهوم سازی بنیادی (GT) و تکنیک دلفی استفاده خواهد شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS استفاده می شود. جامعه آماری از متخصصین بازار سرمایه، اساتید دانشگاه در حوزه اقتصاد و مالی،مدیران شرکت های دانش بنیان و نمایندگان مجلس می باشند. نهایتا با بررسی عوامل تاثیرگذار و چالش های موجود در قالب 24 مقوله و 184 شاخص، به الگو نهایی می رسیم که مبین تاثیر شاخص ها برتوسعه سرمایه گذاری جسورانه درایران می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، سرمایه گذاری جسورانه، الگوی سرمایه گذاری، چالش ها، توسعه دانش بنیان
 • محمد نجف زاده ضیاالدین، سید عباس حیدری*، بهرام خیری صفحات 94-114
  زمینه
  قابلیت های بازاریابی اگر در شرکت ها بالا باشد، آن ها را قادر خواهد ساخت تا اطلاعاتی را در مورد اعمال و عکس العمل های رقبا کسب نموده ، ارزش خاصی را برای مشتریانشان ایجاد کرده و موانعی را برای ورود رقبا ایجاد و از تهدیدهای آنان جلوگیری نمایند.
  هدف
  تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی قابلیت های بازاریابی برند بانک ملی ایران در استان تهران روش پژوهش : پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس مسیر از نظر نوع توصیفی ، بر اساس زمان از نوع مقطعی و بر اساس اجرا از نوع میدانی بوده است که در بانک ملی تهران انجام شده است . نوع و روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی است .
  یافته
  برای تمامی مدل ها، مقدار تقسیم آماره کای دو بر درجه آزادی کمتر از 2 و مقدار RMSEA نیز کمتر از 08,0 به دست آمد، بنابراین می توان نتیجه گرفت مدل های مذکور از برازش مناسبی برخوردار می باشند.
  نتیجه گیری
  9 عامل در نظر گرفته شده برای قابلیت های بازاریابی (شامل قابلیت ارتباط با مشتریان ، قابلیت تحقیقات بازاریابی ، قابلیت ارایه خدمت به مشتری، قابلیت بهبود کیفیت خدمات ، قابلیت توسعه خدمات جدید، قابلیت برندسازی، کیفیت تعاملات آنلاین ، کیفیت محتوای وب سایت به عنوان متغیرهایمشاهده شده آن به حساب می آیند.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، قابلیت های بازاریابی، بانک ملی ایران، استان تهران
 • ساغر زرین کمر، اعظم رحیمی نیک*، سید عباس حیدری صفحات 115-134
  هدف از این تحقیق مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس در بازار طلا می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیمی مانند رفتار خریداران، کالاهای لوکس و بازار طلا، با مصاحبه از خبرگان و اساتید حوزه صنعت لوکس و طلا و همچنین بازاریابی به روش تحلیل کیفی به ارایه الگوی رفتار خریداران کالاهای لوکس در بازار طلا پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه شامل همه خبرگان و اساتید حوزه صنعت لوکس و طلا و همچنین بازاریابی می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 10 خبره در حوزه صنعت لوکس و طلا و همچنین بازاریابی است که به روش اشباع نظری انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش دلفی استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان داد که مولفه های مدل رفتار خریداران کالاهای لوکس در بازار طلا به روش تحلیل مضمون شامل: 1- عوامل اجتماعی، 2- عوامل فرهنگی، 3- عوامل فردی، 4- عوامل اقتصادی، 5- نگرش مصرف کننده، 6- انگیزه مصرف، 7- ارزش، 8-تجربه، 9- آگاهی و 10-رفتار مصرف کننده می باشند. همچنین برای این مولفه ها تعداد 65 شاخص به تایید نهایی خبرگان رسید.
  کلیدواژگان: بازاریابی، رفتار مصرف کننده، کالاهای لوکس، بازار طلا
 • فاطمه هاشمی، جمشید عدالتیان شهریاری*، جلال حقیقت منفرد صفحات 135-154
  هدف از این پژوهش طراحی مدل بیمه های اتکایی جهت ورود به بازارهای بین المللی است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی است که از لحاظ ماهیت و شکل اجراء با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل 10 نفر از خبرگان صنعت بیمه و در بخش کمی کارشناسان شعب بیمه در استان تهران می باشد که از این میان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه دلفی جهت غربال شاخص ها و پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه بوده است. برای تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودا و تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان داد که ابعاد مولفه های طراحی مدل بیمه های اتکایی در بازارهای بین المللی شامل سرمایه گذاری، بازاریابی بین المللی، استراتژ ی ها، توسعه بازار، بین المللی سازی، نگرش بین المللی شدن، کارآفرینی بین المللی به بازارهای بین المللی می باشند. همچنین جهت این مولفه ها تعداد 48 شاخص به تایید نهایی خبرگان رسید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق بوده است. محاسبه شاخص های نیکویی برازش نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: بیمه اتکایی، بازار جهانی، بین المللی سازی، رویکرد آمیخته
 • حمیدرضا واشقانی فراهانی، محمدرضا کاباران زاد قدیم*، عبدالله کولوبندی صفحات 155-180

  معلولان جسمی حرکتی، کارآفرینی را به کار برای افراد و سازمان های دیگر ترجیح می دهند. به طوری که میزان کارآفرینی در بین آنها نسبت به افراد سالم بیشتر است. کارآفرینی برای معلولان مزیت های شخصی، اجتماعی، مالی و از همه مهم تر اشتغال دایم را به همراه دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موفقیت کارآفرینی الکترونیک از منظر کارآفرینان معلول جسمی-حرکتی انجام شد. این تحقیق یک مطالعه کاربردی است که به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارآفرینان معلول جسمی حرکتی استان مرکزی بودند که تعداد آن ها بر اساس آمار اخذ شده 50 نفر گزارش شد و به روش تمام شماری انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 9 بعد و 29 سیوال بین آنها توزیع شد. به منظور آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از نظر کارآفرینان معلول جسمی-حرکتی استان مرکزی، ساختار منعطف جو سازمانی، ارزش اجتماعی، مدیریت مشارکتی، انگیزش فردی، مهارت های فردی، دانش کسب وکار و شرایط فیزیکی استقرار موفقیت آمیز تجارت الکترونیک تاثیرگذار هستند. الگوی ارایه شده می تواند موجب استفاده هرچه بهتر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل عناصر مطرح شده در نظام کارآفرینی الکترونیکی برای معلولان جسمی-حرکتی شود.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی الکترونیک، معلولین، جسمی-حرکتی، کارآفرینان
 • عمر محمودی*، هیوا رحیمی نیا، کاوان محمودی صفحات 181-199

  هدف اصلی این مقاله تدوین استراتژی های توسعه تولید صادراتی استان کردستان است. به همین جهت از سه نمونه آماری متفاوت شامل، تولیدکنندگان صادرات گرا، کارشناسان و صادرکنندگان برای تعیین نقاط فرصت، تهدید، قوت و ضعف تولید صادراتی استان کردستان کمک گرفته شده است. سپس با استفاده از مدل SWOT و ابزار QSPM، به بررسی وضعیت این استان پرداخته و استراتژی-های مدنظر اولویت بندی شده اند. یافته های این تحقیق بر واگرایی نظرات نمونه های آماری مختلف و لزوم درنظرگرفتن استراتژی های ترکیبی توسعه تولید صادراتی استان کردستان تاکید دارند. همچنین بیشترین تهدید های تولید صادراتی این استان در زمره مسایل سیاسی، نوسانات اقتصادی و مشکلات مالی - اداری عنوان شده است. از دیگر نتایج قابل تامل می توان به اهمیت فرصت های طبیعی تولید صادراتی استان کردستان که دولت نقشی در خلق آن ها نداشته و ضریب اهمیت سرمایه های اجتماعی استان به عنوان نقاط قوت اشاره کرد و شاید مهم ترین نتیجه این تحقیق بر درهم تنیدگی شبه کوانتومی عوامل موثر بر تولید صادراتی استان کردستان و لزوم نگرشی کوانتومی در برانگیختن عناصر توسعه اشاره دارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توسعه تولید صادراتی، استان کردستان، مدل SWOT و QSPM
 • علی رضا مهرپویان، مرتضی بکی حسکویی* صفحات 200-217
  این پژوهش با هدف ارایه مدل کارآمد ظرفیت های مالیاتی تجارت الکترونیک در ایران صورت پذیرفته است. پژوهش از نوع کیفی و اکتشافی بوده و روش پژوهش تحلیل مضمون می باشد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان ارشد امور مالیاتی آشنا به تجارت الکترونیک بوده اند که حداقل دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط دارند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و در مجموع 14 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نشان داد که مدل کارآمد ظرفیت های مالیاتی تجارت الکترونیک دارای سه تم (تم ساختاری، تم شناختی و تم عملکردی) و 6 مقوله و 21 مفهوم می باشند که در مجموع شبکه مضامین حاصل از استخراج عوامل در مصاحبه های صورت گرفته شده ارایه گردید. طبق یافته ها تم ساختاری ظرفیت های مالیاتی تجارت الکترونیک دارای مقوله های زیرساخت های مالیاتی و اصلاحات ساختاری و تم شناختی دارای دو مقوله بینش مودیان مالیاتی و سیستم اطلاعات مالیاتی و تم عملکردی دارای دو مقوله صحت و شایستگی مالیاتی و عملکرد نظام مالیاتی بوده است.
  کلیدواژگان: ظرفیت مالیاتی، تجارت الکترونیک، ایران
 • علیرضا طیبی، مهدی کریمی زند*، سید عباس حیدری صفحات 218-241
  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته به دنبال،شناسایی عناصر و ارایه الگوی بازاریابی درونی با رویکرد کارآفرینانه برای توسعه اقتصادکسب وکارهای نوپا در کشور ایران است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان حوزه کسب وکارهای نوپا و در بخش کمی جامعه آماری مدیران، کارشناسان، و افراد مطلع بازاریابی درونی است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش گراندد تیوری و در بخش کمی از آمار توصیفی، تحلیل آماری تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز ، محوری و انتخابی کدگذاری شدند.در پایان،مدل پارادایمی بازاریابی درونی با رویکرد کارآفرینانه برای توسعه اقتصاد کسب وکارهای نوپا در کشور ایران طراحی شده است،یافته های بخش کیفی نشان می دهد توسعه فعالیت های کارآفرینی ، مزیت رقابتی و ارتقای نوآوری به عنوان پیامدهای اجرای بازاریابی درونی در سطح کسب و کارها نوپا مطرح شد.سرانجام دربخش کمی نتایج مدل ضریب تاثیر عامل های تغییر بر پیامد ها نشان دهنده تایید روابط بود و از نتایج شاخص نیکویی برازش مقدار شاخص بارزش برابر 0.665 شد که نشان از برازش و مطلبویت قوی مدل است.
  کلیدواژگان: بازاریابی درونی، جهت گیری کارآفرینانه، ارزش آفرینی، تحول سازمانی، کسب و کارهای نوپا
 • مرتضی مریمی یعقوبیان، علی نجفی مقدم*، فریده حق شناس کاشانی، بیتا نصرالهی صفحات 242-260
  هدف کلی این پژوهش، مدلسازی رفتار سرمایه گذاران فردی در بازار سرمایه بر اساس رویکرد مالی عصبی می باشد. این پژوهش به طور مشخص در ردیف مطالعات آمیخته قرار می گیرد. در بخش کیفی از تیوری داده بنیاد و در بخش کمی از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق یافته جمع آوری شده است. نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع مقوله ها ادامه یافت و با 17 نفر از خبرگان مصاحبه صورت گرفت. براساس رویکرد نظام مند نظریه ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل رفتاری سرمایه گذاران فردی با لحاظ پیشایندها و پیامدها ارایه گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی شرایط علی موثر بر رفتار سرمایه گذاران در شرایط زمینه ای و دخیل یکسان، در دو گروه عمده عوامل عصبی و روانشناختی و عوامل جمعیت شناختی قرار می گیرد. در بخش کمی عوامل عصبی و روانشناختی با شدت 79 درصد تاثیر دارد. از میان مولفه های این متغیر، رفتار هیجانی بیشترین تاثیر را داشته است و موقعیت مکانی کمترین تاثیر را داشته است. عوامل جمعیت شناختی با شدت 12 درصد تاثیر دارد. از میان مولفه های این متغیر، تمکن مالی بیشترین تاثیر و جنسیت کمترین تاثیر را داشته است
  کلیدواژگان: رفتار سرمایه گذاران فردی، عوامل عصبی و روانشناختی، عوامل جمعیت شناختی، نظریه داده بنیاد
 • محمدرضا لطف الله همدانی، احمد ودادی*، کاوه تیمورنژاد صفحات 261-283

  هدف این پژوهش ارایه مدل ساختاری-تفسیری انگیزش خدمات عمومی در بخش آموزش عالی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای بوده و در دو فاز انجام گردید. نخست با استفاده از روش کیفی فراترکیب و با غربالگری، مطالعه، کدگذاری علمی و نظام مند 86 مقاله معتبر پیشین، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مدل انگیزش خدمات عمومی شناسایی و با روش دلفی اعتباریابی گردید. روایی و پایایی از طریق ابزار ارزیابی گلین، روایی صوری و محتوا و توافق بین دو کدگذار و ضریب کاپا تایید شد. در فاز دوم پژوهش، از مدل ساختاری-تفسیری و نظرخواهی از 12 نفر از خبرگان دانشگاهی، سطح بندی و ترسیم روابط تعاملی مولفه ها انجام گردید. یافته ها نشان میدهد مولفه های سطح اول مدل شامل (عناصر تاثیرپذیر) ویژگی های رفتاری و محرکهای اجتماعی و در سطح دوم (عناصر ساختار داخلی) تمایلات درون سازمانی و ارزشهای مادی و در سطح سوم (عناصر تاثیرگذار) تمایلات بیرون سازمانی و ارزشهای معنوی می باشند. این پژوهش با سطح بندی و تعیین اولویت مولفه های موثر در انگیزش خدمات عمومی در بخش آموزش عالی میتواند کمک بسیار مفیدی برای معرفی زیرساختهای لازم جهت استقرار انگیزش خدمات عمومی در اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و عمومی فراهم آورد.

  کلیدواژگان: انگیزش خدمات عمومی، اعضای هیات علمی، دانشگاه های دولتی و عمومی، بخش آموزش عالی، مدل ساختاری-تفسیری
|
 • Mahsa Noroozi, Mashaallah Valikhani *, Karamollah Daneshfard Pages 1-19
  Develop a model of a professional organization in the National Iranian Oil Company with an emphasis on improving performance. The research was applied in terms of purpose and the data was collected in a mixed exploratory manner. Based on the Foundation's data method, the required data was collected by conducting 18 interviews and the data was collected in the field. 384 managers and experts of the oil company were randomly selected as a sample using the Cochran formula .He data was analyzed with the help of SPSS software and Smart PLS structural equations. The findings showed that the professional organization model in the National Iranian Oil Company has 19 main categories and 66 subcategories, which based on the results of estimating the structural equations, the causal conditions The main category and this category had a significant effect on the strategies and strategies on the outcomes and intervening and background conditions on the strategies.Also, the strategies to transform the National Iranian Oil Company into a professional organization are the development of a meritocracy system in oil management, the development of a performance evaluation system, the empowerment of human and fair resources. It will facilitate organizational professionalism in National Oil Company.
  Keywords: Professional Organization, Merit, National Oil Company, Data Theory Foundation
 • Mohammadreza Farmahini Farahani, Vahid Araei * Pages 20-36
  Transformational and original leadership can transform organizational innovation and play a ‎fundamental role in the maximum use of organizational capabilities, and by identifying human ‎resources and using them in a management process and correct leadership based on knowledge ‎sharing; they can adapt Increase the organization with the environment. In this article, the effect of ‎original and transformative leadership on organizational innovation has been investigated ‎considering the moderating role of knowledge sharing in Iranian insurance branches in Tehran. This ‎research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of execution method. The ‎statistical population is all the employees of Iran Insurance Company in Tehran, from among whom ‎a sample size of 300 people was selected by cluster sampling method. The results of investigating ‎research hypotheses through structural equations and path analysis showed that transformational ‎leadership and authentic leadership as well as knowledge sharing have an effect on organizational ‎innovation, but knowledge sharing as a moderating role cannot influence the relationship between ‎transformational and authentic leadership styles. And organizational innovation has an effect.‎
  Keywords: Transformational Leadership, authentic leadership, organizational innovation, Knowledge Sharing
 • انورخطیبی Anvarkhatibi, Rassoul Baradaran Hassanzadeh *, Aliasghar Mottagi, Houshang Taghizadeh Pages 37-53
  Audit quality is one of the most important topics in the field of auditing and capital market. Determining criteria to determine audit quality is an important issue. Therefore, the current research seeks to rank and compare the factors affecting audit quality from the perspective of different groups. According to the type of data, this study is a combination of Delphi and TOPSIS method in order to finalize the factors affecting audit quality from interviews with experts and to rank and check the relationship of these factors, a questionnaire was used. The most important factors affecting audit quality were extracted from TOPSIS method.he results showed that from the point of view of the researchers and professors of the university, the auditor's expertise in the industry, from the point of view of the auditing institutions, the number of chartered accountants under employment, from the point of view of the audit committee members, the number of chartered accountants under employment, and from the point of view of senior financial managers, the quality control score is of high importance compared to other It has factors.
  Keywords: Audit Quality, TOPSIS multi-indicator technique, interested, interested groups
 • Seyed Mehdi Barazandeh, Mandan Momeni *, Kaveh Teymournejad Pages 54-73

  The purpose of this study is to present a learning organization model for the environment organization with a qualitative approach. in terms of the purpose. it is based on applied research in terms of nature.it is descriptive and descriptive. the data collection tool is the theoretical foundations of the subject and in - depth semi - structured interviews. the statistical population of the study consisted of 15 experts with PHD degrees and in direct relation with education, training and improvement of human resources in the environment organization. the research method is qualitative and the research analysis technique is the content analysis) coding, axial and selective coding ( the findings led to the identification of eight themes, creating a system and modifying the structure of human resources, organizational behavior, mental model, personal capability, collective learning, using the capacities of creating and producing idea, goal and common vision, system thinking, internal and external considerations of learning organization model for environment organization. to investigate the validity of the research from the coefficient of Lwosheh, , Reliability was used to determine the reliability of the reliability method 0.93.

  Keywords: Learning, Learning Organization
 • Asghar Torabi Esfinaee, Sayed Kazem Chavoshi, *, Reza Gholami Jamkarani Pages 74-93
  The development of innovation as one of the engines of economic growth requires its own financing. Appropriate markets, institutions and tools for financing innovative activities in any economy are designed according to the institutional structure of that country. In Iran, bold investment (Venture Capital) can be one of these methods of financing and a tool to direct capital towards the growth and development of entrepreneurship and the launch of knowledge-based companies and startups at different stages of their life cycle.In venture capital, investors invest their funds in funds called VCF, and these funds are provided to entrepreneurs under the supervision of venture capital companies (CVC). The research method will be based on the fundamental conceptualization theory (GT) and the Delphi technique will be used. SPSS and SMARTPLS software will be used for data analysis. The statistical population includes capital market experts, university professors in the field of economics and finance, managers of knowledge-based companies and parliamentarians. Finally, by examining the influencing factors and existing challenges in the form of 24 categories and 184 indicators, we arrive at the final model that shows the influence of the indicators on the development of bold investment in Iran.
  Keywords: investment, Venture Capital, investment pattern, challenges, knowledge-based development
 • Mohammad Najafzadeh Ziaodin, Sayyed Abbas Heidari *, Bahram Kheiri Pages 94-114
  Background
  Marketing capabilities, if high in companies, will enable them to obtain information about competitors' actions and reactions, create special value for their customers and create barriers to the entry of competitors and prevent their threats.
  Objective
  Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis of marketing capabilities of Melli Bank of Iran brand in Tehran province.
  Materials and Methods
  In terms of the type of research, the research was applied and based on the path in terms of descriptive type, based on cross-sectional time and based on the implementation of the field type that was conducted in Melli Bank of Tehran. The type and method of research in this research is descriptive method.
  Results
  For all models, the value of the division of kai statistics 2 to the degree of freedom less than 2 and the amount of RMSEA was less than 08.0, so it can be concluded that the mentioned models have a good fit.
  Keywords: Exploratory Factor Analysis, Verification Factor Analysis, Marketing capabilities, Bank Melli Iran, Tehran province
 • Saghar Zarinkamar, Azam Rahiminik *, Seyyed Abbas Heidari Pages 115-134
  The purpose of this research is the behavior model of buyers of luxury goods in the gold market. In this regard, while reviewing concepts such as the behavior of buyers, luxury goods and the gold market, by interviewing experts and professors in the field of luxury and gold industry, as well as marketing, the pattern of the behavior of buyers of luxury goods in the gold market was presented using the method of qualitative analysis. The study population includes all experts and professors in the field of luxury and gold marketing. The sample size includes 10 experts in the field of luxury and gold marketing, which was selected by theoretical saturation method. Semi-structured interview and Delphi method were used to collect data in this research. The results of qualitative theme analysis by Max Kyoda software showed that the components of the behavior model of buyers of luxury goods with a focus on the gold market include: 1- social factors, 2- cultural factors, 3- individual factors, 4- economic factors 5- Consumer attitude, 6- Consumption motivation, 7- Value, 8-Experience, 9 Awareness and 10-Consumer behavior. Moreover, 65 indicators for these components were finally approved by experts.
  Keywords: Marketing, Consumer behavior, Luxury Goods, Gold market
 • Fatemeh Hashemi, JAMSHID Edalatian Shahryari *, Jalal Haghighat Monfared Pages 135-154
  The purpose of this study is to design a reinsurance model to enter international markets. In terms of purpose, this study is an application that has been done with a qualitative approach in terms of nature and form of implementation. The statistical population of this research in the qualitative part includes 10 experts in the insurance industry and in the quantitative part of the experts of insurance branches in Tehran province, from which a sample of 384 people has been selected. The main tools of data collection were semi-structured interview and Delphi questionnaire for screening indicators and a 5-point Likert scale questionnaire. To analyze the obtained data, content analysis method and Maxiquida software and partial least squares technique and Smart PLS software were used. The results of qualitative analysis by Max Kyoda software showed that the dimensions and components of reinsurance model design in international markets include investment, international marketing, strategies, market development, internationalization, internationalization attitude, international entrepreneurship and entry into international markets. Also, 48 indicators for these components were finally approved by experts. The results of data analysis confirmed all research hypotheses. Calculation of goodness-of-fit indices showed that the proposed model in this study has good validity.
  Keywords: reinsurance, Global Market, internationalization, Mixed approach
 • Hamidreza Vasheghani Farahani, Mohammadreza Kabaranzadghadim *, Abdollah Kouloubandi Pages 155-180

  Physically disabled people prefer entrepreneurship to working for other individuals and organizations; so that the rate of entrepreneurship among them is higher than healthy people. Entrepreneurship brings personal, social, financial and, most importantly, permanent employment benefits to people with disabilities. This study aimed to investigate the success factors of e-entrepreneurship from the perspective of entrepreneurs with physical disabilities . This research is an applied study that has been done in a descriptive-survey manner. The statistical population of this study was all entrepreneurs with physical disabilities in Markazi province. The number of them was 50 based on the obtained statistics and they were selected by counting method and a self-administered questionnaire consisting of 9 dimensions and 29 questions was distributed among them. Partial least squares technique using Smart PLS software was used to test the hypotheses. According to the results obtained from the view of entrepreneurs with physical disabilities in Markazi province, flexible organizational structure, social value, participatory management, personal motivation, personal skills, business knowledge and physical conditions of successful e-commerce establishment are . The proposed model can make the best use of the potential and actual capacity of the elements proposed in the e-entrepreneurship system for the physically disabled.

  Keywords: entrepreneurship, Electronic Entrepreneurship, disabled, Physical-Motor, Entrepreneurs
 • Omar Mahmoudi *, Hiva Rahiminia, Kawan Mahmoudi Pages 181-199

  The main objective of this paper is to develop strategies for developing export production in Kurdistan province. Therefore, from three different statistical samples of exporting producers, experts and exporters, semi-structured interviews were conducted to identify the opportunities, threats, strengths and weaknesses of export production in Kurdistan province. Then, using the SWOT model and the QSPM tool, and examined the status of the province and prioritized strategies. The findings of this research on the divergence of views of various statistical samples and the need to consider the combined strategies of development of export production in Kurdistan province. In addition, the most threatened exports of this province are political issues, economic fluctuations and financial-administrative problems. Among other considerations are the importance of the natural opportunities of export production in Kurdistan province, which the government does not play in their creation, and the importance factor of the social capital of the province as strengths. And perhaps the most important result of this research is the quantum interconnection of the factors affecting the production of exports in Kurdistan province and the need to change structures in creating productive incentives.

  Keywords: Strategic Planning, Export Production Development, Kurdistan province, SWOT Model, QSPM
 • Alireza Mehrpooyan, Morteza Beki Haskooi * Pages 200-217
  This study was conducted to provide an efficient model of e-commerce tax capacity in Iran. The research is of qualitative and exploratory type and its method is of thematic analysis type. The tool used to collect the data was an interview. The statistical population of the study included senior tax experts familiar with e-commerce who have at least a master's degree and at least 5 years of relevant work experience. Theoretical sampling method was used for sampling and a total of 14 people were interviewed. Analysis of interview data showed that the efficient e-commerce tax capacity model has three themes (structural theme, cognitive theme and functional theme) and 6 categories and 21 concepts.In general, a network of themes derived from factor extraction was presented in the interviews. According to the findings, the structural theme of e-commerce tax capacities had the categories of tax infrastructure and structural reforms and the cognitive theme had two categories of taxpayers' insight and tax information system and the functional theme had two categories of tax accuracy and tax system performance.
  Keywords: tax capacities, E-Commerce, Iran
 • Alireza Tayebi, Mehdi Karimi Zand *, Sayyed Abbas Heidari Pages 218-241
  The present study sought to identify elements and to present a model Internal Marketing with Entrepreneurial Orientation approach to the development of Start-up business economics of Iran’s by using the mixed research method.The research population in the qualitative section was experts and the population in the quantitative section was managers,experts,and knowledgeable people in the field of Internal Marketing and Start-up businesses.The Grounded Theory was used for qualitative data analysis and descriptive statistics,confirmatory statistical analysis, and structural equations were used for the quantitative analysis.In the qualitative section,the data from the in-depth semi-structured interview and the Grounded Theory and were coded in the three stages of open, axial and selective coding,the paradigmatic model Internal Marketing with Entrepreneurial Orientation approach to the development of Start-up business economics was presented,The findings of the qualitative part indicated that Development of entrepreneurial activities,Competitive Advantage and Promote innovation as executive consequences of internal marketing of Start-up business economics Iran’s was raised.Finally,in the quantitative section,the results of the coefficient model of the effect of the change factors on the outcomes showed the confirmation of the relationships.The results of the goodness of fit index showed a value of 0.665 indicating a strong fit and utility of the model
  Keywords: internal marketing, Entrepreneurial Orientation, Value Creation, organizational development, Start-ups
 • Morteza Maryami Yaghoubian, Ali Najafi Moghadam *, Farideh Haghshenas Kashani, Bita Nasrolahi Pages 242-260
  The present study mainly aims to model the individual investors' behavior in the capital market following the neural financial approach. The present study is categorized as mixed method research. The grounded theory and the technique of the structural equations were used in the qualitative and quantitative parts. Data were collected through semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. The sampling continued until theoretical saturation, which was achieved after 17 interviews. Then, the behavioral model of individual investors with antecedents and consequences was developed based on the systematic approach of Strauss and Corbin's theory in three main steps, including open, axial, and selective coding. The results indicated that the causal conditions affecting investors' behavior in the same contextual conditions are generally in two main groups of neuropsychological and demographic factors. In a quantitative part, it was found that neuropsychological factors are effective with an intensity of 79%. Among the components of this variable, emotional behavior and location had the most and the least impacts, respectively, and the demographic factors were effective with an intensity of 12%. Financial support and gender also had the most and the least impact among the components of this variable, respectively.
  Keywords: Individual investor behavior, neuropsychological factors, demographic factors, Grounded Theory
 • Mohammad Reza Lotfollah Hamedani, Ahmad Vedadi *, Kaveh Teymournejad Pages 261-283

  The purpose of this research is to provide an Interpretive Structural Modeling of Public Service Motivation in the higher education sector. This research has a developmental purpose and was carried out in two phases. First, by Meta-Synthesis Method and searching, studying, scientific and systematic coding of 86 previous valid articles, the dimensions, components and indicators of the public service motivation model were identified and confirmed by the Delphi method. Validity and reliability were confirmed through Glynn's evaluation tool, formal and content validity and agreement between two coders and Kappa coefficient. In the second phase of the research, from the interpretive structural model and asking the opinions of 12 university experts, leveling and drawing the interactive relationships of the components were done. The findings show that the components of the first level of the model include (dependent variables) behavioral characteristics and social motivations and in the second level (internal structure variables) internal organizational tendencies and material values and in the third level (influences variables) external organizational tendencies and spiritual values. This research, by structural relationships among different levels, can help a very useful to introduce the necessary infrastructure to establish the public service motivation in the faculty members of public universities.

  Keywords: Public Service Motivation (PSM), Faculty Members, public universities, Higher Education Sector, Interpretive Structural Modeling (ISM)