فهرست مطالب

مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 35، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مریم پورصفائی، حسین حبیبی تبار*، علیرضا نوبری، غلامرضا امجدی صفحات 1-12
  هدف

  هدف این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری تعالی سازمانهای دولتی با رویکرد اسلامی مبتنی بر بیانیه گام  دوم انقلاب بود.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نظر هدف یکی از تحقیقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و  پیمایشی است. جامعه آماری مدیران، کارشناسان و کارکنان ارشد سازمانها و ارگان های دولتی شهر اراک  به تعداد 90 نفر بود که به صورت تصادفی ساده 73 نفر نمونه از این جامعه ی آماری انتخاب گردیدند. ابزار سنجش در بخش کمی پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس ادبیات تحقیق بود که  آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی مولفه ها به ترتیب بالاتر از 7/0 و 5/0 و همچنین مقدار پایایی ترکیبی نیز بزرگتر از میانگین واریانس استخراج شده و در تمامی موارد از آستانه 7/0 بزرگتر بود که نشان دهنده تایید پایایی و روایی همگرا است. در بخش کمی با بهره گیری از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، مولفه های پژوهش کمی سازی شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق نشان داد: تاثیر مستقیم و معنا دار شرایط محیطی سازمان و عوامل سازمانی و ضمنی  بر نظام سازمانی متعالی و اسلامی  تایید گردید. تاثیر مستقیم نظام سازمانی متعالی و اسلامی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی  تایید شد. تاثیر مستقیم و معنادار عوامل سازمانی و ضمنی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی  تایید شد. تاثیر مستقیم و معنادار فرایندهای اسلامی و اخلاقی بر نتایج سازمانی و اجتماعی تایید شد. تاثیر تعدیلی  استراتژی های منابع انسانی بر  رابطه نظام سازمانی متعالی و اسلامی با فرایندهای اسلامی و اخلاقی تایید شد.

  نتیجه گیری

  همچنین بر اساس نتایج کسب شده تاثیر تعدیلی  استراتژی های منابع انسانی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی با نتایج سازمانی و اجتماعی  تایید شد.

  کلیدواژگان: تعالی سازمانهای دولتی، رویکرد اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، تعالی سازمان های ایرانی
 • لطیف عباسی، علی اصغر تجری*، احمد مرادخانی صفحات 13-22

  برای رسیدن به پیشرفت جامعه اسلامی شاخص‏های زیادی وجود دارد که مهمترین شاخص برای پیشرفت جامعه اسلامی، حاکمان و کارگزاران آن جامعه می‏باشد. اگر در جامعه حاکمان و کارگزاران ،اخلاقی همچون تواضع، پارسایی، حلم و شرح صدر، ذکر و یاد خدا، سخاوت،دوری ازخودپسندی، دوری از تکبر،دوری از آز، دوری از ظلم، دوری از ترس،انتقادپذیری و... مبتنی بر نظرات قرآن و روایات معصومین: داشته باشند ، در انجام مسوولیت پیشرفت قابل توجهی خواهند داشت و سپس افراد تحت نظارت و مردم آن جامعه با الگو گرفتن از آنها اخلاق درست را انتخاب و به راه درست هدایت خواهند شد و این اخلاق درست تاثیر زیادی در پیشرفت جامعه دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بررسی آیات قرآن، نهج البلاغه و روایات معصومین:، کوشیده ‏اند تا به تبیین مفهوم پیشرفت و تاثیر ویژگ یهای اخلاقی حاکمان و کارگزاران در پیشرفت جامعه بپردازند، چرا که با بررسی این ویژگی‏ها  در می‏یابیم چنانچه کارگزاران جامعه مزین به ویژگی‏های اخلاقی مورد نظر قرآن و روایات معصومین: باشند تاثیر زیادی در پیشرفت جامعه دارند.

  کلیدواژگان: پیشرفت، توسعه، حکام، کارگزاران، ویژگی های اخلاقی
 • سیده رقیه شهیدی، حیدر حسن لو* صفحات 23-33
  هدف

  اینکه فرایند اثرگذاری «دعا» بر بهداشت و آرامش روان چگونه است و چه فعل وانفعالی رخ می دهد که نتیجه و برون داد آن آرامش روان است؟! جای آن در تحقیقات موجود خالی بود لذا این تحقیق، با هدف بررسی و تبیین فرایند های اثرگذاری دعا بر آرامش روان صورت گرفت.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش، تمام دانش آموختگان، اساتید و محققان حوزه روانشناسی دینی ساکن در تهران بودند و طبق اصل اشباع نظری 20 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود و روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ارزیابی Lincoln & Guba تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی Colaizzi استفاده شد.

  یافته ها

  از میان 53 شاخص (گویه)، 7 مولفه اصلی (اتصال به قدرت عظیم خداوندی و پیدا کردن حامی، امیدآفرینی، ایجاد لذت معنوی و ارتباط عاطفی عمیق، افزایش معرفت به زندگی و هستی، سوق دادن به سمت رفتارهای مطلوب، افزایش عزت نفس، هویت یابی) و 3 بعد اصلی (تحول در حالات شخصیه، تحول در باورها و سبک زندگی، تحول در خودباوری) قابل شناسایی است.

  نتیجه گیری

  این تحقیق مهمترین تبیین ها از فرایند تاثیر دعا بر آرامش روان را شناسایی نمود و پیشنهاد آن، اولا؛ قرار گرفتن دعا در برنامه های سلامت بیماران و ثانیا؛ تبیین تاثیر دعا بر آرامش روان در محتوای دوره های پودمانی، کارگاه های آموزشی و متون درسی در رشته های روان شناسی، پزشکی و مشاوره است.

  کلیدواژگان: آرامش روان، اضطراب، افسردگی، دعا و نیایش
 • هدیه مسعودی صدر* صفحات 34-42

  اصل تفاوت های فردی، اصلی است که مورد پذیرش همگان قرار گرفته و در آیات قرآن و روایات اسلامی به آن اشاره شده است. تفاوت در استعدادها و سلیقه ها گاه باعث تنش میان افراد می شود،  به ویژه زوجین که باید سال های سال کنار هم زندگی کنند. لذا در این مقاله ضمن بیان تفاوت های فردی زوجین، تاثیر اخلاق در پذیرش آنها تبیین شده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی به شیوه ی گردآوری از منابع کتابخانه ای است. از یافته های این پژوهش می توان به تاثیر مثبت اخلاق در پذیرش تفاوت های فیزیولوژیکی، روانی و تفاوت های جنسی، در قالب راهبردهای اخلاقی(اقتدارمرد و همراهی زن، واگذاری متناسب مسیولیت های حیطه ی زن و مرد، همدلی مرد با شنیدن زن، خوشبختی زن و ابراز محبت مرد، حفظ منزلت زن و تکریم مرد و...) اشاره کرد. لذا زوجین علاوه بر شناخت این تفاوت ها به کمک راهبردهای اخلاقی پذیرش این تفاوت ها را برای یکدیگر تسهیل می کنند که این امر نیز تاثیر بسزایی در تحکیم خانواده دارد.

  کلیدواژگان: تفاوت های فردی، زوجین، اخلاق، راهبردها، تحکیم خانواده
 • مرتضی حاجی پاشا، ابراهیم فلاح*، سید احمد میریان صفحات 43-51

  در آموزه های اسلام، اعتدال در باور و رفتار، ارزشمند و افراط و تفریط در امور مورد نکوهش قرار گرفته است. مجموعه قوانین و آداب دین اسلام به گونه ای است که انسان متعادل تربیت شود و نیز از اساسی ترین احکام عقلی و مفاهیم دینی در اسلام، که مورد تاکید فراوان ایمه اطهار (علیهم السلام) قرار گرفته، پایبندی به اعتدال گرایی در تمام ساحات زندگی بشر است. اهمیت بحث اعتدال زمانی مشخص می شود که می بینیم در سیر تاریخ ، گروه هایی تحت عناوین مختلف با خارج شدن از حد اعتدال و گرایش به افراط و یا تفریط، در جوامع تاثیر به سزایی بر توده ی مردم گذاشته اند. از این رو ضروری است جهت گرفتار نشدن در دام افراط و تفریط ها در امور، عوامل دستیابی به اعتدال معرفی و تبیین شود. با توجه به گزارش قرآن و آموزه های اهل بیت (علیهم السلام) می توان دریافت که عوامل متعددی نظیر: ایمان به خدا، تدبیر و برنامه ریزی، اصلاح بینش و نگرش، نظارت و کنترل، پرهیز از افراط و تفریط، قوانین درست و عادلانه، تحریم اسراف و تبذیر، حق محوری، عقل گرایی و حاکمیت عدل در بروز اعتدال گرایی ایفای نقش می کنند.

  کلیدواژگان: قرآن، روایات، اعتدال گرایی، عدل، عوامل
 • نجمه کاظمی*، سید مرتضی حسینی، محسن رفیع خواه، زهرا نقی زاده صفحات 52-57
  هدف

  این پژوهش با هدف طراحی و تدوین پرسشنامه ای به منظور سنجش مولفه دفاعی امنیتی سبک زندگی اسلامی انجام شد. با توجه به موکدات دین اسلام بر موضوع امنیت، این پرسشنامه بر محور آیات قرآن کریم و ذیل عنوان سبک زندگی اسلامی طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه و تحقیق بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام پذیرفت. در مرحله کیفی استخراج آیات مرتبط با موضوع دفاع و امنیت و همچنین دسته بندی آنها ذیل مفاهیم مرتبط انجام شد. همچنین گویه های مدنظر جهت قرارگیری در پرسشنامه در این مرحله تدوین شد. در مرحله کمی به ارزیابی و تحلیل گویه های استخراج شده در سطح پایلوت و با نمونه ای محدود پرداخته شد.

  یافته ها

  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از ارزیابی نظر متخصصین بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 71/0 بود که حاکی از همسانی درونی مناسبی پرسشنامه است.

  نتیجه گیری

  طراحی پرسشنامه مذکور به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در ورود به موضوع پر اهمیت دفاع و امنیت می تواند ملاکهایی را به عنوان الگو و تطبیق تعیین کند که برگرفته از سرچشمه معارف و دانش (قرآن) است.

  کلیدواژگان: امنیت، دفاع، سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، مولفه دفاعی- امنیتی
 • تکتم سادات جعفر طباطبایی، زهرا قبادی مهر* صفحات 58-64
  هدف

  ازجمله تنش هایی که پرستاران در طول خدمت خود با مواجه هستند، می توان به فرسودگی شغلی اشاره کرد که تحت تاثیر عوامل متعددی است؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش خوش بینی و مقابله مذهبی در پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی پرستاران زن و مرد مشغول به فعالیت در سه ماه نخست سال 1401 بیمارستان امام حسین کرج (400 نفر) بودند که بر اساس جدول گرجسی و مورگان (1971) تعداد 196 به روش نمونه گیری طبقه ای (زن و مرد) انتخاب شدند؛ و به پرسش نامه های جهت گیری زندگی شیر و کارور (1985)، مقابله مذهبی ایرانی آبیاری و آگیلار (2010) و فرسودگی شغلی ماسلاچ (1996) پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد همبستگی بین خوش بینی و مقابله مذهبی با فرسودگی شغلی منفی و معنی دار بود (01/0>p). همچنین داد خوش بینی و مقابله مذهبی 38 درصد از واریانس فرسودگی شغلی را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  با به کارگیری مقابله های مذهبی و داشتن نگرش خوش بینانه در محیط شغلی پرستاران، می توان اقدامات پرستاری را هدفمند، تحمل مشکلات کاری را آسان نموده، بالطبع می تواند فرسودگی شغلی آنان را کاهش داد.

  کلیدواژگان: خوش بینی، مقابله مذهبی، فرسودگی شغلی، پرستاران
 • محمد غفور مصطفی، عزیز جوانپور هروی*، حسین نوروزی تیمورلویی صفحات 65-77
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش علامه طباطبایی به سبک زندگی اسلامی و ارتباطات درون خانواده با تاکید بر تفسیر المیزان به عنوان یک منبع مهم دینی و مهمترین اثر علامه طباطبایی، جهت استنباط دیدگاه علامه در رابطه با سبک زندگی اسلامی و روابط خانوادگی به نگارش درآمده است.

  مواد و روش

  این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی بوده است. قلمرو موضوعی پژوهش، سبک زندگی اسلامی و قلمرو زمانی آن، نیمه اول سال 1402 می باشد.

  یافته ها

  تعریف علامه طباطبایی از سبک و روش زندگی، همان تعریف دین است و از دیدگاه وی، وصول به سعادت و سبک زندگی پایدار مبتنی بر اعتقاد به خدا، جهان آخرت و تعالیم وحی است و اساسا سبک زندگی حقیقی در نزد علامه، توحیدمدار است. علامه اهم مبانی سبک زندگی اسلامی را شامل توحید محوری، فطرت گرایی و هماهنگی با نظام آفرینش می داند و در ارتباط با سبک زندگی معتقد است که انسان سه نوع وظایف شامل وظایف در برابر خداوند، در برابر خود و در برابر انسان دیگر بر عهده دارد و در این ارتباط، بخش عمده ای از روابط خانوادگی را در بطن وظایف نسبت به دیگران، می بیند؛ همانگونه که هدایت خانواده و روابط خانوادگی را یکی از هشت ویژگی اساسی سبک زندگی اسلامی و مومنانه از جنبه اجتماعی می بیند.

  نتیجه گیری

  سبک زندگی در وظایف و مسیولیت های زندگی تجلی می یابد و سطحی ترین لایه های زندگی را به عمیق ترین لایه های آن پیوند می زند. اختصاص بهترین اوقات به برقراری ارتباط با خدا، توسل به اولیای خدا، خودشناسی و داشتن روابط عاشقانه همسران به عنوان الگوهای رفتاری در سبک زندگی باید مدنظر قرار گیرد و سه شاخص مهم روابط خانوادگی در قالب سبک زندگی اسلامی شامل اصل تسکین به عنوان اولین عامل حاکمیت توحید در خانواده، اصل مودت به عنوان الزامات و ضرورت های زندگی عاشقانه و رحمت متقابل می باشد. در نهایت، زن در سبک زندگی اسلامی علاوه بر وظایف همسری، نقش مهمی در تربیت اجتماعی، دینی، سیاسی کودکان و همچنین حضور در صحنه های مختلف اجتماعی ایفا می کند و در سبک زندگی اسلامی، زن یک مولفه اثرگذار و فعال است.

  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، سبک زندگی اسلامی، ارتباطات خانوادگی، تفسیر المیزان
 • زینب جهانگرد، علیرضا منظری توکلی*، حمدالله منظری توکلی، میترا کامیابی صفحات 78-84
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین اهداف آموزشی برنامه درسی بر مبنای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بود.

  مواد و روش

  پژوهش حاضر از نظر روش کمی از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل متخصصین درس مطالعات اجتماعی بودند که به صورت تصادفی تعداد 110 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن با روایی صوری و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ 89/0 حاصل شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS24 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که در بعد اعتقادی؛ شاخص صبر و تحمل با میانگین 95/4 رتبه اول، در بعد عقلانی؛ شاخص اعتقاد به خدا با میانگین و ضریب تغییرات (63/4 و 38/0) رتبه اول، در بعد شخصیتی، جهت گیری خدامحور با میانگین و ضریب تغییرات (38/4 و 37/0)، در بعد اخلاقی؛ احترام به خانواده شهدا با میانگین و ضریب تغییرات (09/4 و 36/0)، در بعد اجتماعی؛ توجه به حلال و حرام با میانگین و ضریب تغییرات (79/3 و 07/2) و در بعد مدیریت؛ اصلاح روش های غلط با میانگین و ضریب تغییرات (66/3 و 05/2) قرار دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت توجه به ابعاد تربیتی حاج قاسم سلیمانی و شاخص های آن می تواند مورد توجه متخصصین درس مطالعات اجتماعی قرار گیرد و توجه به این شاخص ها موجب جهت گیری های مطلوب به شخصیت بزرگان و قهرمانان ملی را فراهم خواهد کرد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، بعد اجتماعی، شهید قاسم سلیمانی، درس مطالعات اجتماعی
 • خدیجه فروغی، حامد فتحعلیانی*، سید حمید حسینی صفحات 94-102
  هدف

  پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل و تبیین آثار و فواید حجاب بر مبنای قرآن و روایات» و با هدف سیری تحقیقی در تحلیل آثار وضعی حجاب با شاخص قراردادن قرآن و روایات و با رهیافت تاریخی و روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شد.

  مواد و روش ها

  از آنجا که منابع مورد استفاده در این تحقیق آیات قرآن، روایات و کتب مفسرین و محدثین است، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر پنج عنصر اصلی استوار است که مدل مفهومی این پژوهش را تشکیل می دهد. اول: بررسی مفوم حجاب و عفاف. دوم: حجاب در اموزه های دینی. سوم: آثار حجاب در قرآن و روایات. چهارم: ابعاد حجاب. پنجم: منافع و مصالح حجاب برای خانواد.

  یافته ها

  این پژوهش به نتایج زیر دست یافته است: 1- پوشش اسلامی عاملی برای صیانت از کرامت انسانی است. 2- یکی از عوامل مهم سلامت اجتماع و حفظ خانواده پوشش افراد می باشد. 3- افراد جامعه به طور طبیعی طرفدار پوشش و حجاب هستند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی تاثیر پوشش افراد در ارتقاء سلامت و شکوفایی استعدادها انکارناپذیر است و بی مبالاتی جامعه نسبت به حجاب در ساحت فردی و اجتماعی اثرات مخرب دارد و البته گرایشهای اجتماعی نشان می دهد که پوشش برای افراد همچنان یک ارزش محسوب می شود.

  کلیدواژگان: حجاب، عفاف، زن، استحکام خانواده، قرآن، روایات
 • زهرا یوسفی مصری، ابوالقاسم نقیبی*، فائزه مقتدایی صفحات 103-110

  ابتدا باید گفت عرف، پدیده‏ای نوظهور  نیست بلکه همان روش و سلوک مستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسلام، در برخی موارد مهر تایید بر آن زده و بعضی را هم مردود دانسته است. با وجود این، از اسناد اصلی و کاربردی برای کشف مفاهیم و معانی، تلقی می‏شود با بررسی پیشینه عرف مشخص می شود مطالب زیادی در جهات مختلف درباره عرف نوشته شده ولی مساله ای که کمرنگ بوده و فقها و حقوقدانان زیاد به آن نپرداخته اند حجیت  و عدم حجیت عرف است که اختلاف نظرهایی بین علمای شیعه و مداهب مختلف وجود دارد و به یک نظریه متقن درمورد آن نرسیده اند. در این مقاله هدف اصلی این است که به بررسی اختلاف نظرهای حجیت عرف در فقه شیعه و مذاهب اسلامی بپردازیم و یک دلیل موثق و متقن پیدا کنیم برای اثبات اینکه چگونه فقه شیعه عرف را فقط یک ابزاری می داند برای رسیدن به استنباط احکام شرعی و حقوقی و فقهای مذاهب از جمله حنفی کاملا عرف را به جز احکام تکلیفی در تمام احکام دیگر حجت می داند مانند: استحسان.

  کلیدواژگان: عرف، حجیت، مذاهب اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی
 • محسن عارفیان*، سید محمدرضا تقوی، محمدعلی گودرزی صفحات 111-120
  هدف

  نشانگان اختلال های روانی با آسیب های متعدد فردی و اجتماعی همراه است. از این رو  مطالعه حاضر با هدف پیش بینی علایم اختلال های روانی بر اساس تعلقات مادی، مراتب توکل به خدا و نگرش-های ناکارآمد انجام شد.

  مواد و روش ها

  شرکت کنندگان شامل 300 نفر (191 نفر زن و 109 نفر مرد) از دانشجویان دانشگاه جهرم با میانگین سنی 85/19 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب و به وسیله چهار پرسشنامه تعلقات مادی، مراتب توکل، نگرش های ناکارآمد (DAS-40) و سیاهه کوتاه علایم بیماری (BSI-53) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که هرسه مولفه تعلقات مادی، توکل و نگرش های  ناکارآمد به صورت معنی-داری علایم اختلال های روانی را پیش بینی کردند (01/0<p)، با این تفاوت که توکل در جهت منفی و دو مولفه دیگر در جهت مثبت قرار داشت. تعلقات مادی شدت 7 اختلال وسواس، حساسیت بین فردی، اضطراب، خصومت-خشم، فوبیا، افکار پارانویید و روان پریشی و توکل نیز دو اختلال جسمانی سازی و افسردگی را با توان بیشتری نسبت به دو مولفه دیگر پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعلقات مادی و توکل از قابلیت قابل قبولی در پیش-بینی علایم اختلال های روانی برخوردار است، بنابراین، توجه به این دو مولفه در فرایند ارزیابی، پیشگیری و درمان اختلالات روانی، موجب تسهیل هریک از این فرایندها خواهد شد.

  کلیدواژگان: تعلقات مادی، توکل به خداوند، نگرش های ناکارآمد، اختلال روانی
 • ابوذر اسمعیلی آهندانی، زهره شکیبایی*، هایده عاشوری صفحات 121-136
  هدف

  توسعه شغلی و ارتقاءپذیری کارکنان نیازمند اتخاذ راهبردهایی در راستای رسالت سازمان است.کارکنان به عنوان عوامل اصلی موفقیت و توسعه یک سازمان شناخته می شوند. سازمان هایی که بتوانند در توسعه منابع انسانی خود هوشمندانه عمل کنند، بقاء خود را تضمین کرده و گام های مهمی در راستای رسالت خویش برمی دارند. مفهوم توانمندسازی ساختاری برای دستیابی به اثربخشی فردی و سازمانی از طریق سیاست ها، برنامه ها و توسعه حرفه ای منابع انسانی است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل توانمندسازی ساختاری منابع انسانی در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است.جامعه آماری، شامل اساتید و خبرگان مطلع در حوزه مدیریت منابع انسانی، مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی بودند که با بهره مندی از تکنیکهای هدفمند و گلوله برفی در مجموع تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند.داده ها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس فرآیند نظریه داده بنیاد، نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل توانمند سازی ساختاری منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان شامل 6 بعد اصلی،74 بعد فرعی و 201 مشخصه منجر گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس تحلیل داده ها، توانمندسازی ساختاری منابع انسانی، مقوله محوری در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان است که موجبات توسعه شغلی و بهره وری نیروی انسانی در سازمان را فراهم می کند و در این راستا راهبردهایی برای این منظور تدوین شده است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی ساختاری، توسعه منابع انسانی، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، نظریه داده بنیاد
 • مریم مجیدی، فائزه جهان*، پرویز صباحی، نورمحمد رضائی صفحات 137-145
  هدف

  سالمندان در زندگی با چالش های فراوانی از افت شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی مواجه هستند. بنابراین، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی سالمندان بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش سالمندان سراهای سالمندی منطقه 5 شهر تهران در سال 1401 بودند. حجم نمونه برای هر گروه 25 نفر در نظر گرفته شد که این تعداد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه ها به روش تصادفی د دو گروه مساوی شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین و گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. داده ها با فرم اطلاعات جمعیت شناختی (سن و سطح تحصیلات)، مقیاس شفقت به خود (نف، 2016) جمع آوری و پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (بوند و همکاران، 2011) و با آزمون های خی دو و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از نظر سن و سطح تحصیلات تفاوت معناداری نداشتند (05/0>p). همچنین، آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت باعث بهبود معنادار شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی سالمندان شد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، متخصصان و درمانگران می توانند از روش آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در کنار سایر روش های آموزشی و درمانی برای بهبود ویژگی های روانشناختی در سالمندان از جمله شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی بهره ببرند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، شفقت به خود، انعطاف پذیری روانشناختی، سالمندان
 • آمنه ذاکری، سمانه سادات جعفر طباطبایی* صفحات 146-153
  هدف

  بررسی نقش عوامل موثر در سلامت اجتماعی دانشجویان دارای اهمیت است، زیرا ارتقای آن منجر به بهبود سلامت آن ها می شود. بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش بخشش و سرمایه معنوی در پیش بینی سلامت اجتماعی دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد بیرجند در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که بر اساس جدول گجرسی و مورگان، 196 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. گردآوری شامل پرسش نامه های بخشش تامسون و همکاران (2005)، نشاط معنوی چیریان و افروز (1395) و سلامت اجتماعی کییز (1998) بودند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین بخشش (572/0=r) و سرمایه معنوی (568/0=r) با سلامت اجتماعی ارتباط مستقیم معنی داری وجود دارد (01/0>p). همچنین نتایج نشان داد که نشان داد مولفه های بخشش 1/33 درصد و نشاط معنوی، 1/34 درصد از واریانس سلامت اجتماعی را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که بخشش و سرمایه معنوی می تواند نقش موثری در پیش بینی سلامت اجتماعی دانشجویان ایفا کنند؛ بنابراین آموزش و ارتقای سرمایه معنوی و نیز ترغیب دانشجویان به بخشش به بهبود سلامت اجتماعی دانشجویان منجر می‏شود.

  کلیدواژگان: بخشش، سرمایه معنوی، سلامت اجتماعی، دانشجویان
 • عصمت سوادی، اکرم حافظی* صفحات 154-163
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی آموزش های سلامت محور بر سلامت معنوی و عملکرد زنان در خانواده اسلامی-ایرانی بود.

  مواد و روش

  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و کاربردی است که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد وگواه بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهرداری تهران در فصل بهار است. به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق شهرداری تهران، منطقه 21، از بین نواحی سه گانه سه خانه سلامت و از هر خانه سلامت 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از ثبت نام بر روی کلیه آزمودنی ها، پیش آزمون با استفاده از دو پرسشنامه عملکرد خانواده و سلامت معنوی اجرا شد. سپس آزمودنی ها به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و  10 جلسه آموزش های سلامت به گروه آزمایش داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (1985) و پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982) بوده اند. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جداول توصیف فراوانی، واریانس، انحراف استاندارد انجام شده و در بخش استنباطی، روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  در نهایت این نتیجه حاصل شده است که آموزش های سلامت محور بر عملکرد خانواده ها، سلامت معنوی، سلامت مذهبی و سلامت وجودی زنان در خانواده های اسلامی ایرانی موثر است و این متغیرها تفاوت معناداری بین گروه ها ایجاد کرده اند.

  کلیدواژگان: آموزش های سلامت محور، سلامت معنوی، عملکرد زنان، خانواده اسلامی-ایرانی
 • ویدا رشیدی مفرد، فائزه ناطقی*، فرانک سیدی صفحات 164-176
  هدف

  تحقیق پیش رو با هدف طراحی الگوی برنامه درسی مطلوب با تاکید بر مردم سالاری دینی در دوره متوسطه اول انجام شده است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق حاکم بر این پژوهش روش متوالی -استقرایی می باشد.. بدین منظور جهت دستیابی به الگوی مطلوب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، از نظرات 18 نفر از صاحب نظران تعلیم و تربیت و سایر تخصصهای مرتبط با موضوع بهره گیری شد. نمونه گیری در این بخش هدفمند بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این بخش مولفه ها و عناصر مطلوب برنامه های درسی رسمی با محوریت مردم سالاری دینی برای دوره متوسطه اول استخراج گردید. برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی در بخش پایانی پژوهش، پس از طراحی پرسشنامه محقق ساخته و ارزیابی روایی و پایایی آن، نظرات 40 نفر از متخصصان مرتبط در مورد اعتبار درونی الگو جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان از اعتبار درونی مطلوبی برخوردار است. از جمله ویژگی های این الگو می توان به بومی بودن، توجه به ویژگی های مخاطبان، اختصاصی بودن، علمی بودن، جامعیت الگو، جدید بودن و رویکرد فعال در آموزش اشاره کرد.

  نتیجه گیری

  در روش های تربیت مردم سالاری دینی تا جایی که ممکن است از روش های مختلف و متنوعی استفاده شود. دانش آموزان در شرایط واقعی زندگی به یادگیری بپردازند. روش های تربیت مردم سالاری دینی نیز به تبع آن باید به صورت مشارکتی و تعاملی برگزار شود و این روش ها نباید به همراه اجبار و تحمیل اجرا شوند.

  کلیدواژگان: الگوی برنامه درسی، برنامه درسی، دوره متوسطه اول، مردم سالاری دینی
 • زیبا کریمی*، زینب قربانی، ناصر زارع، سمیه سادات نوبختی، سمانه قلی زاده صفحات 177-185
  هدف

  عوامل متعددی در نگرش به فرزند آوری و رضایتمندی زوجین نقش دارند، لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش نشاط معنوی در رضایت مندی زناشویی و نگرش به فرزند آوری در زوجین انجام شد.

  مواد و روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین تازه ازدواج کرده مراجعه کننده به مراکز مشاوره غرب شهر تهران در سال 1401 بودند که 150 نفر پس از بررسی ملاک های ورود و خروج به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و به پرسش نامه های نشاط معنوی چیریان و افروز (1395)، رضایت زناشویی فاورز و السون (1993) و نگرش به باروری و فرزند آوری سودربرگ و همکاران (2013) پاسخ دادند. داده های این پژوهش با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین نشاط معنوی با رضایت مندی زوجین (58/0=r) و نگرش به فرزندآوری (59/0=r) وجود داشت و نشاط معنوی، 34 درصد از واریانس رضایت مندی زناشویی و 37 درصد از واریانس نگرش به فرزند آوری را پیش بینی می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش اهمیت و توجه بیشتر دست اندرکاران حوزه جمعیت شناسی و سلامت را به نقش نشاط معنوی در رضایت مندی زناشویی و نگرش به فرزند آوری می طلبد.

  کلیدواژگان: نشاط معنوی، رضایت مندی زناشویی، نگرش به فرزندآوری
 • فاطمه چقا زردی*، مطهره ایثاری زاده، فاطمه هنری، لیلا نعمتی چلاوی، مریم نجات منش صفحات 186-193
  مقدمه و هدف

  سلامت زنان در ابعاد مختلف، سلامت خانواده و نهایتا سلامت جامعه را به دنبال دارد، بنابراین مطالعه حاضر باهدف نقش خوش بینی و تجربه معنوی در پیش بینی سلامت روانشناختی زنان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه پژوهش شامل تمامی زنان شاغل در مراکز بهداشت، درمانی و سلامت منطقه 10 تهران در سال 1401 بودند (6000 هزار نفر) که با توجه به جدول کجرسی و مورگان (1971)، 360 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و به پرسش نامه های خوش بینی شی یر و کارور (1985)، تجارب معنوی: اندروود و ترسی (2002) و سلامت روانشناختی گلدبرگ و هیلر (1979) پاسخ دادند. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رابطه بین خوش بینی (552/0- =r) و تجربه معنوی (586/0- =r) با سلامت روانشناختی منفی و معنی دار بود (01/0>p). همچنین خوش بینی و مولفه های تجربه معنوی (8/40 درصد) توانایی پیش بینی سلامت روانشناختی زنان را داشتند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج توجه به نقش خوش بینی و تجربه معنوی در پیش بینی سلامت روانشناختی زنان، ضروری است.

  کلیدواژگان: خوش بینی، تجربه معنوی، سلامت روانشناختی، زنان
 • مهدی وحیدی مطلق، سید محمد موسوی بفروئی*، کمال صحرایی اردکانی، یاسر رضاپور میرصالح صفحات 194-205
  هدف

  سالمندان در زندگی با چالش های فراوانی از افت شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی مواجه هستند. بنابراین، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی سالمندان بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش سالمندان سراهای سالمندی منطقه 5 شهر تهران در سال 1401 بودند. حجم نمونه برای هر گروه 25 نفر در نظر گرفته شد که این تعداد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه ها به روش تصادفی د دو گروه مساوی شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین و گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. داده ها با فرم اطلاعات جمعیت شناختی (سن و سطح تحصیلات)، مقیاس شفقت به خود (نف، 2016) جمع آوری و پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی (بوند و همکاران، 2011) و با آزمون های خی دو و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از نظر سن و سطح تحصیلات تفاوت معناداری نداشتند (05/0>p). همچنین، آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت باعث بهبود معنادار شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی سالمندان شد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، متخصصان و درمانگران می توانند از روش آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در کنار سایر روش های آموزشی و درمانی برای بهبود ویژگی های روانشناختی در سالمندان از جمله شفقت به خود و انعطاف پذیری روانشناختی بهره ببرند.

  کلیدواژگان: خطابه، نهج البلاغه، جهاد، ترغیبی، انگیزشی، زبانی
 • رویا بیگناه، مرضیه پیله ور*، محمد رضائی صفحات 206-215

  سنت حسنه وقف یکی از مصادیق بارز احسان و غیر خواهی است که انسان با بهره گیری از تعالیم انبیا آن را از دیرباز بنیان نهاده و در صحنه حیات اجتماعی به ودیعت گذارده است. روحیه  سلامت و تعاون اجتماعی و سبقت در خیرات در نهاد وقف عینیت می یابد و به عمل واقف، مهر ابدیت می زند. در وقف دو بعد خود دوستی و نوع دوستی انسان به منصه ظهور می رسد. یکی از هنرهای اسلام به منظور نفوذ بیشتر کلامش در انسان استفاده از خود دوستی انسان (حب النفس) است که در آیات مختلف خطاب به انسان عنوان شده و در وقف نیز از بعد خود دوستی انسان استفاده کرده و عضویت در این نهاد را راهی می داند که در آن نام انسان و مالکیت اموال و دارایی های او تا ابد تضمین می شود و در مواردی که مد نظر دارد عایدات آن به مصرف می رسد. اسلام به گونه ای اساسی و ریشه ای تمام نیازهای جامعه و پیرامون خود را بررسی کرده و راه حل آن ها را هم ارایه نموده است که ضامن گسترش عدالت و مساوات است. از سنت های حسنه ای که دین مبین اسلام در جهت جبران کاستی ها، محرومیت ها، زدودن هاله های نومیدی، از بین بردن تبعیض ها، رفع فواصل فاحش طبقاتی و مهمتر از همه استقرار نظامی متعادل بر اساس عدل و قسط در جامعه ارایه داشته «وقف» است. از طرفی میل به جاودانگی در سرشت بشر به صورت خدادادی نهفته است و آدمی همواره برای جاودانه زیستن و نیکوکار شدن کوشیده است. یکی از اموری که می تواند تا حدودی پاسخ گوی این خواسته درونی انسان باشد. یادگاری ماندگار و صدقه ای جاوید همچون وقف است، و قطعا وقف در گذشته های بسیار دور و در تمدن های کهن ریشه دارد. وقف، نهادینه سازی نوع دوستی و یکی از یادگاران بزرگ انبیاء الهی است که در شریعت اسلامی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. با تشکیل ادارات و سازمان های اوقاف، این نهاد با اهدافی گوناگون از جمله مصلحت اندیشی درباره موقوفات، تحت کنترل قانون و حکومت در آمده است. روش تحقیق حاضر روش توصیفی-تحلیلی و متکی بر منابع کتابخانه ای بوده است.

  کلیدواژگان: وقف، سلامت اجتماعی، قرآن
|
 • Maryam Poursafai, Hossein Habibi Tabar*, Alireza Nobari, Gholamreza Amjadi Pages 1-12
  Purpose

  The purpose of this research was to model the structural equations of the excellence of government organizations with an Islamic approach based on the statement of the second step of the revolution.

  Materials and methods

  The present research is one of the applied researches in terms of purpose, and it is descriptive and survey in terms of data collection. The statistical population of managers, experts and senior employees of organizations and government bodies of Arak city was 90 people, and 73 people were selected randomly from this statistical population. The measurement tool in the quantitative part was the researcher's questionnaire based on the research literature, which Cronbach's alpha and the average variance extracted for all components were higher than 0.7 and 0.5, respectively, and the combined reliability value was also greater than the average variance extracted and in All cases were greater than the threshold of 0.7, which indicates the confirmation of reliability and convergent validity. In the quantitative part, the components of the research were quantified using the structural equation modeling technique.

  Findings

  The results of the research hypotheses showed that the direct and meaningful influence of the organization's environmental conditions and organizational and implicit factors on the transcendental and Islamic organizational system was confirmed. The direct impact of the sublime and Islamic organizational system on Islamic and ethical processes was confirmed. The direct and significant influence of organizational and implicit factors on Islamic and ethical processes was confirmed. The direct and significant influence of Islamic and ethical processes on organizational and social results was confirmed. The moderating effect of human resource strategies on the relationship between Islamic and transcendental organizational system and Islamic and ethical processes was confirmed.

  Conclusion

  Also, based on the obtained results, the moderating effect of human resource strategies on Islamic and ethical processes was confirmed with organizational and social results.

  Keywords: Excellence of Government Organizations, Islamic Approach, Statement of the Second Step of the Revolution, Excellence of Iranian Organizations
 • Latif Abbasi, AliAsghar Tajari*, Ahmad Moradkhani Pages 13-22

  There are many indicators to achieve the progress of the Islamic society. The most important indicator for the progress of the Islamic society is the rulers and agents of that society. If in the society of rulers and workers, morals such as humility, piety, modesty, remembrance of God, generosity, avoidance of self-righteousness, avoidance of arrogance, avoidance of arrogance, avoidance of cruelty, avoidance of fear, acceptance of criticism, etc. According to the opinions of the Qur'an and the hadiths of the infallible, they will make significant progress in fulfilling their responsibilities. Then the people under supervision and the people of that society will choose the right morals by following their example and be guided to the right path, and this right morality has a great impact on the society is progressing. In this research, the authors have tried to explain the concept of progress and the effect of the moral characteristics of rulers and officials on the progress of the society by analyzing the verses of the Qur'an, Nahj al-Balagheh and the traditions of the innocents. We find that if the agents of the society are decorated with the moral characteristics desired by the Qur'an and the traditions of the innocents, they have a great impact on the progress of the society.

  Keywords: progress, development, rulers, agents, moral characteristics
 • Seyyedeh Roghayyeh Shahidi, Heydar Hasanloo* Pages 23-33
  Purpose

  What is the effect of "prayer" on mental health and peace? Its place was empty in the existing research, so this research was conducted with the aim of investigating and explaining the processes of prayer's effect on mental peace.

  Materials and methods

  This study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of execution method. The research community consisted of all students, professors and researchers in the field of religious psychology living in Tehran, and according to the principle of theoretical saturation, 20 people were selected by purposive sampling. The research tool was a semi-structured interview, and the validity and reliability were confirmed using the Lincoln & Guba evaluation method. Colaizzi's qualitative analysis method was used for data analysis.

  Findings

  Among the 53 indicators, 7 main components (connection to God's great power, creating hope, creating spiritual pleasure, increasing knowledge about life and existence, leading to desirable behaviors, increasing self-esteem, finding identity) and 3 main dimensions ( transformation in personal states, transformation in beliefs and lifestyle, transformation in self-confidence) can be identified.

  Conclusion

  This research identified the most important explanations of the process of the effect of prayer on mental peace and its proposal, firstly; Placement of prayer in the health programs of patients and secondly; The explanation of the effect of prayer on mental peace is in the content of training courses, educational workshops and textbooks in the fields of psychology, medicine and counseling.

  Keywords: Peace of Mind, Anxiety, Depression, Prayer
 • Hedyeh Masoudi Sadr* Pages 34-42

  The principle of individual differences is the principle that has been accepted by everyone and is mentioned in the verses of the Qur'an and Islamic traditions. Differences in talents and tastes sometimes cause tension between people, especially couples who have to live together for years. Therefore, in this article, while expressing the individual differences of couples, the influence of ethics in their acceptance has been explained. The method of this research is descriptive-analytical in the way of collecting library sources. From the findings of this research, we can see the positive effect of ethics in accepting physiological and psychological differences and sexual differences, in the form of moral strategies (male authority and female companionship, proportional assignment of responsibilities between men and women, male empathy with listening to women, female happiness and expressing male affection, Preservation of women's dignity and respect for men...) pointed out. Therefore, in addition to recognizing these differences, couples facilitate the acceptance of these differences for each other with the help of ethical strategies, which also has a significant effect on family consolidation.

  Keywords: Individual Differences, Couples, Ethics, Strategies, Family Consolidation
 • Morteza Haji Pasha, Ebrahim Falah*, Seyed Ahmad Mirian Pages 43-51

  In the teachings of Islam, moderation in belief and behavior is valued and excesses in affairs are condemned. The set of rules and customs of the Islamic religion is such that a person can be educated in a balanced way, and also one of the most basic intellectual rules and religious concepts in Islam, which has been emphasized a lot by the pure Imams (peace be upon them), is adherence to moderation in all areas of human life. Is. The importance of the discussion of moderation becomes clear when we see that in the course of history, groups under different titles have had a significant impact on the masses of people in societies by going beyond the limit of moderation and tending to extremes. Therefore, it is necessary to introduce and explain the factors to achieve moderation in order not to fall into the trap of extremes in affairs. According to the Qur'an report and the teachings of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), it can be seen that several factors such as: faith in God, planning and planning, correcting vision and attitude, supervision and control, avoiding excesses, correct and just laws Prohibition of extravagance and wastage, right-centeredness, rationalism and the rule of justice play a role in the occurrence of moderation.

  Keywords: Quran, Traditions, Moderation, Justice, Factors
 • Najmeh Kazemi*, Seyed Morteza Hosseini, Mohsen Rafikhah, Zahra Naghizadeh Moughari Pages 52-57
  Purpose

  This research was conducted with the aim of designing and compiling a questionnaire in order to measure the security defense component of the Islamic lifestyle. Considering the Islamic religion's focus on security, this questionnaire was designed based on the verses of the Holy Quran and under the title of Islamic lifestyle.

  Materials and methods

  The current research was conducted in two phases, qualitative and quantitative. In the qualitative phase, the verses related to defense and security were extracted and their classification was done under related concepts. Also, the items to be included in the questionnaire were formulated in this stage. In the quantitative stage, the extracted items were evaluated and analyzed at the pilot level with a limited sample.

  Findings

  The logical and content validity of the questionnaire was checked and confirmed by the evaluation of experts' opinions. Also, the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha method was equal to 0.71, which indicates a good internal consistency of the questionnaire.

  Conclusion

  The design of this questionnaire as one of the initial measures in entering the important issue of defense and security can determine criteria as a model and adaptation, which is derived from the source of education and knowledge (Qur'an).

  Keywords: security, defense, lifestyle, Islamic lifestyle, defense-security component
 • Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Zahra Ghobadi* Pages 58-64
  Purpose

  Among the tensions that nurses face during their service, we can mention job burnout, which is influenced by several factors. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the role of optimism and religious coping in predicting nurses' burnout.

  Materials and methods

  The present study was a correlational descriptive study. The research population included all the male and female nurses working in the first three months of 1401 at Imam Hossein Karaj Hospital (400 people), based on the table of Gorjesi and Morgan (1971), 196 were selected by stratified sampling method (male and female).. And they responded to the questionnaires of life orientation of Shier and Carver (1985), religious confrontation of Iranians, Irizar and Aguilar (2010) and job burnout of Maslach (1996). Data analysis was done using Pearson's correlation test and multiple regression with the help of SPSS version 24 software.

  Findings

  The results showed that the correlation between optimism and religious coping with job burnout was negative and significant (p<0.01). Also, optimism and religious coping explain 38% of the variance of job burnout.

  Conclusion

  By using religious confrontations and having an optimistic attitude in the work environment of nurses, it is possible to target nursing actions, make it easier to bear work problems, and consequently, it can reduce their job burnout.

  Keywords: Optimism, Religious Coping, Job burnout, Nurses
 • Mohammad Ghafour Mostafa, Aziz Javanpour Heravi*, Hossein Norouzi Teymourlouie Pages 65-77
  Objective

  The present study was written with the aim of investigating Allameh Tabatabai's attitude towards the Islamic lifestyle and relationships within the family, with emphasis on the interpretation of Al-Mizan as an important religious source and the most important work of Allameh Tabatabai, in order to deduce Allameh's point of view in relation to the Islamic lifestyle and family relationships.

  Materials and methods

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. The method of collecting information was in the form of a document library. The subject area of the research is the Islamic lifestyle and its time area is the first half of 1402.

  Findings

  Allameh Tabatabai's definition of lifestyle is the same as the definition of religion, and from his point of view, achieving happiness and a sustainable lifestyle is based on belief in God, the Hereafter, and the teachings of revelation, and basically, the true lifestyle in Allameh's eyes is monotheistic. Allameh considers the fundamentals of the Islamic lifestyle as central monotheism, naturalism, and harmony with the creation system, and in relation to the lifestyle, he believes that man has three types of duties, including duties before God, before himself, and before other people. And in this connection, he sees a major part of family relationships in the heart of duties towards others; As Hedayat sees family and family relationships as one of the eight basic features of the Islamic and faithful lifestyle from a social aspect.

  Conclusion

  Lifestyle is manifested in the duties and responsibilities of life and connects the most superficial layers of life to its deepest layers. Allocating the best time to communicating with God, appealing to God's guardians, self-knowledge and having romantic relationships with spouses should be considered as behavioral patterns in the lifestyle, and the three important indicators of family relationships in the form of Islamic lifestyle include the principle of appeasement as the first factor of governance. Monotheism in the family is the principle of loyalty as the requirements and necessities of a loving life and mutual mercy. Finally, in the Islamic lifestyle, in addition to wifely duties, a woman plays an important role in the social, religious, and political education of children, as well as participating in various social scenes, and in the Islamic lifestyle, a woman is an effective and active component.

  Keywords: Allameh Tabatabai, Islamic Lifestyle, Family communication, Tafsir Al-Mizan
 • Zeinab Jahangard, Alireza Manzari Tavakoli*, Hamdollah Manzari Tavakoli, Mitra Kamyabi Pages 78-84
  Purpose

  The purpose of the present study was to determine the educational goals of the curriculum based on the school of Martyr Haj Qasim Soleimani in the social studies course of elementary school.

  Materials and methods

  The present research is descriptive-correlational in terms of quantitative method and practical in terms of purpose. The statistical population included social studies specialists who were randomly selected 110 people by random sampling method. The research tool consisted of an interview and a researcher-made questionnaire, the validity of which was obtained with face validity and reliability with Cronbach's alpha test of 0.89. SPSS24 software was also used for data analysis.

  Findings

  The findings showed that in the belief dimension; The index of patience and tolerance with an average of 4.95 ranks first, in the rational dimension; The index of belief in God with the average and coefficient of variation (4.63 and 0.38) ranks first, in the personality dimension, God-centered orientation with the average and coefficient of variation (4.38 and 0.37), in the moral dimension; respect for the family of martyrs with the average and coefficient of variation (4.09 and 0.36), in the social dimension; attention to halal and haram with the average and coefficient of variation (3.79 and 2.07) and in the management dimension; Correction of wrong methods with the average and coefficient of variation (3.66 and 2.05).

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that paying attention to the educational dimensions of Haj Qassem Soleimani and its indicators can be paid attention to by social studies experts, and paying attention to these indicators will provide favorable orientations to the personality of elders and national heroes.

  Keywords: curriculum, social dimension, Martyr Qassem Soleimani, social studies course
 • Khadijeh Foroughi, Hamed Fathaliani *, Seyyed Hamid Hosseini Pages 94-102
  Purpose

  The current research was carried out with the title "Analysis and explanation of the works and benefits of hijab based on the Quran and hadiths" and with the aim of researching the analysis of the works of hijab with the index of placing the Quran and traditions and with the historical approach and the library and documentation method.

  Materials and methods

  Since the sources used in this research are verses of the Qur'an, hadiths and books of commentators and hadith scholars, a descriptive-analytical method has been used. The theoretical framework of this research is based on five main elements that form the conceptual model of this research. First: Examining the concept of hijab and chastity. Second: Hijab in religious teachings. Third: The effects of hijab in the Qur'an and hadiths. Fourth: The dimensions of the hijab. Fifth: The benefits and interests of the hijab for the family.

  Findings

  This research has reached the following

  results

  1- Islamic clothing is a factor for protecting human dignity. 2- One of the important factors of community health and family preservation is people's clothing. 3- The people of the society are naturally in favor of covering and hijab.

  Conclusion

  In general, the effect of covering people in promoting health and the flourishing of talents is undeniable, and society's carelessness towards hijab has destructive effects in the personal and social sphere, and of course, social trends show that covering is still considered a value for people.

  Keywords: Hijab, Chastity, Woman, Family Strength, Quran, Hadiths
 • Zahra Yousefi Mesri, Abolghasem Naghibi*, Faezeh Moghtadaei Pages 103-110

  First of all, it should be said that custom is not a new phenomenon, but it is the same method and continuous behavior among people, which Islamic jurisprudence and law have approved in some cases and rejected in others. Despite this, it is considered as one of the main and practical documents for discovering concepts and meanings. By examining the background of custom, it is clear that many materials have been written about custom in various directions, but it is a matter that has been obscured and jurists and jurists have not paid much attention to it. The validity and non-authenticity of the custom is that there are differences of opinion between Shia scholars and different schools of thought and they have not reached a solid theory about it. In this article, the main goal is to investigate the differences of opinion on the validity of custom in Shia jurisprudence and Islamic schools of thought and to find a reliable and valid reason to prove how Shia jurisprudence considers custom only as a tool to reach the conclusion of Sharia and legal rulings. And the jurists of different schools of thought, including Hanafi, consider the common law to be the authority in all other rulings, except for obligatory rulings, such as: Istihsan.

  Keywords: Custom, Authority, Islamic Schools, Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali
 • Mohsen Arefian*, Seyed MohammadReza Taghavi, MohammadAli Goodarzi Pages 111-120
  Purpose

  Mental Disorders Symptoms is associated with numerous personal and social consequences. Therefore, present study was aimed to investigate the relationship between Secular Attachment [SA], Trust in God [TG] and Dysfunctional Attitudes [DA] with the mental disorders symptoms.

  Materials and Methods

  The population included Jahrom University Students, from whom 300 (191 women and 109 men) were selected through cluster random sampling method. Research instrument were Attachment Scale, Trust in God Questionnaire, Dysfunctional Attitude (DAS-40) and Brief Symptom Inventory (BSI-53). The data were analyzed using descriptive and multiple regression methods.

  Findings

  The result showed that SA and DA can significantly and positively and TG can significantly and negatively predict the severity of all mental disorders symptoms. SA showed higher power than DA in predicting symptoms of Obsessive-compulsive, Somatic Symptom, Anxiety, Hostility, Phobic anxiety, Paranoid ideation and Psychoticism with coefficient variance was .24, .07, .25, .18, .32 and .21 respectively. Also TG showed higher power than DA in predict symptoms of Somatic Symptom and Depression.

  Conclusion

  According to the results, the quality of belief and attitude towards God and Secular Attachment has a significant relationship with psychological disorders symptoms, therefore, considering and modifications these components, is important issue in the process of evaluation, prevention and treatment.

  Keywords: Secular Attachment, Trust in God, Dysfunctional Attitudes, Mental Disorders
 • Abouzar Esmaeili Ahandani, Zohreh Shakibaei*, Haideh Ashouri Pages 121-136
  Purpose

  Career development and promotion of employees requires the adoption of strategies in line with the mission of the organization. Employees are known as the main factors of success and development of an organization. Organizations that can act intelligently in the development of their human resources, guarantee their survival and take important steps in line with their mission. The concept of empowerment is a structure to achieve individual and organizational effectiveness through policies, programs and professional development of human resources. The purpose of this research is to design and explain the structural empowerment model of human resources in the General Department of Education of Gilan province.

  Materials and Methods

  This research is a type of qualitative research that was carried out using the foundation's data theory approach. Targeted and snowball techniques, a total of 16 people were selected as participants in the research. The data was collected by semi-structured interview method. In order to obtain the reliability and validity of the data, two methods of review of participants and review of non-participating experts were used in the research.

  Findings

  Based on the data theory process of the foundation, the results of the analysis of the data obtained from the interviews, during the three stages of open, central and selective coding, led to the creation of a structural empowerment model of human resources of the General Department of Education of Guilan province, including 6 dimensions Main, 74 sub-dimensions and 201 characteristics resulted.

  Conclusion

  Based on the data analysis, the structural empowerment of human resources is a central category in the General Department of Education of Gilan province, which provides opportunities for career development and productivity of human resources in the organization, and in this regard, strategies have been formulated for this purpose. Is.

  Keywords: Structural Empowerment, Human Resources Development, General Department of Education of Guilan Province, Grounded theory
 • Maryam Majidi, Faezeh Jahan*, Parviz Sabahi, Noormohammad Rezaei Pages 137-145
  Purpose

  The elders in the life are faced with many challenges due to the loss of self-compassion and psychological flexibility. Therefore, the aim of this research was determine the effectiveness of health promoting lifestyle education on self-compassion and psychological flexibility of elders.

  Materials and Methods

  This research was a semi-experimental with a pretest and posttest design with a control group. The research population was elders of the old people's homes of the 5th district of Tehran city in 2022 year. The sample size for each group was considered to be 25 people, and this number was selected by purposive sampling method. The samples randomly were divided into two equal groups including experimental and control groups and the experimental group underwent 8 sessions of 90 minute by health promoting lifestyle education, and the control group remained on the waiting list for training. Data were collected by demographic information form (age and education level), self-compassion scale (Neff, 2016) and psychological flexibility questionnaire (Bond et al., 2011) and were analyzed by with chi-square and multivariate analysis of covariance tests in SPSS-19 software.

  Findings

  The findings showed that the experimental and control groups didn’t significantly different in terms of age and education level (P>0.05). Also, health promotion lifestyle education significantly improved the self-compassion and psychological flexibility of elders (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the present study, specialists and therapists can use the health promoting lifestyle education method along with other educational and therapeutic methods to improve psychological characteristics in the elders including self-compassion and psychological flexibility

  Keywords: Health Promoting Lifestyle, Self-Compassion, Psychological Flexibility, Elders
 • Ameneh Zakeri, Samaneh Sadat Jafar Tabatabaei* Pages 146-153
  Purpose

  Examining the role of effective factors in the social health of students is important, because its promotion leads to the improvement of their health. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the role of forgiveness and spiritual capital in predicting the social health of students.

  Materials and methods

  The current research was descriptive-correlational. The research population included all undergraduate students of Educational Sciences and Psychology of Azad Birjand University in the academic year 022-2023, and based on Gujersi and Morgan's table, 196 people were selected by stratified random sampling. The collection included Thomson et al.'s forgiveness questionnaires (2005), Chirian and Afrooz's spiritual vitality (2015) and Keyes' social health (1998). SPSS version 22 software and Pearson correlation test and multiple linear regression were used for data analysis.

  Results

  The results showed that there is a significant direct relationship between forgiveness (r=0.572) and spiritual capital (r=0.568) with social health (p<0.01). Also, the results showed that the components of forgiveness explain 33.1% and spiritual vitality explain 34.1% of the variance of social health.

  Conclusion

  The results show that forgiveness and spiritual capital can play an effective role in predicting the social health of students. Therefore, teaching and promoting spiritual capital as well as encouraging students to forgive leads to improving the social health of students.

  Keywords: Forgiveness, Spiritual capital, Social health, Students
 • Esmat Savadi, Akram Hafezi* Pages 154-163
  Purpose

  The aim of this study was the effectiveness of health-oriented education on spiritual health and performance of women in the Islamic-Iranian family.

  Materials and Methods

  The research method is quasi-experimental and applied with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population in this study includes all married women who refer to Tehran Municipality health houses in spring. By multi-stage cluster sampling from Tehran Municipality, District 21, three health houses were selected from the three areas and 40 people from each health house were selected as the sample. After enrollment on all subjects, the pre-test was performed using two questionnaires of family functioning and spiritual health. Subjects were then divided into experimental and control groups and 10 sessions of health training were given to the experimental group. Data collection tools were Bloom Family Activity Questionnaire (1985) and Pulotzin and Ellison (1982) Spiritual Health Questionnaire. Data analysis method was performed using tables describing frequency, variance, standard deviation and in the inferential section, multivariate analysis of covariance was used.

  Conclusion

  Finally, it is concluded that health-oriented education is effective on family performance, spiritual health, religious health and existential health of women in Iranian Islamic families and these variables have created a significant difference between groups.

  Keywords: Health-oriented education, spiritual health, women's performance, Islamic-Iranian family
 • Vida Rashidi Mofrad, Faezeh Nateghi*, Farank Seyedi Pages 164-176
  Purpose

  The present research has been conducted with the aim of designing a suitable curriculum model with an emphasis on religious democracy in the first secondary school.

  Materials and methods

  The research method that governs this research is the sequential-inductive method. For this purpose, in order to achieve the desired pattern, using semi-structured interviews, from the opinions of 18 experts in education and training and other specialties related to the subject. was used Sampling in this section was purposeful and continued until theoretical saturation was reached. Based on the information obtained from this section, the desirable components and elements of the official curriculum centered on religious democracy for the first secondary school were extracted. To validate the proposed model in the final part of the research, after designing the researcher-made questionnaire and evaluating its validity and reliability, the opinions of 40 related experts were collected about the internal validity of the model and analyzed and evaluated using the method of exploratory and confirmatory factor analysis. took

  Findings

  The results showed that the proposed model has good internal validity according to experts. Among the features of this model, we can refer to being native, paying attention to the characteristics of the audience, being exclusive, being scientific, comprehensiveness of the model, being new, and an active approach in education.

  Conclusion

  As far as possible, different and diverse methods are used in religious democracy training methods. Students learn in real life conditions. According to it, the methods of training religious democracy should be held in a participatory and interactive manner and these methods should not be implemented with coercion and imposition.

  Keywords: Curriculum model, curriculum, first secondary course, religious democracy
 • Ziba Karimi*, Zeinab Qorbani, Naser Zare, Somaye Sadat Nobakhti, Samaneh Gholizadeh Pages 177-185
  Purpose

  Several factors play a role in the attitude towards having children and the satisfaction of couples, so the present study was conducted with the aim of investigating the role of spiritual vitality in marital satisfaction and attitude towards having children in couples.

  Materials and Methods

  The research method was descriptive-correlation. The research population included all newly married couples who referred to counseling centers in the west of Tehran in 2022, and 150 people were selected as a sample after checking the criteria for entering and exiting the study with the purposeful sampling method; And they answered the questionnaires of Chirian and Afrooz's spiritual vitality (2015), Favers and Elson's (1993) marital satisfaction, and Soderberg et al.'s (2013) attitude towards fertility and childbearing. The data of this research were analyzed using Pearson correlation and multiple regression methods and with the help of SPSS version 22 statistical software.

  Result

  The results showed that there was a positive and significant correlation between spiritual vitality and couples' satisfaction (r=0.58) and attitude towards having children (r=0.59) and spiritual vitality accounted for 34% of the variance of marital satisfaction and 37% of the variance. It predicts the attitude towards having children.

  Conclusion

  The results of the research require the importance and attention of those involved in the field of demography and health to the role of spiritual vitality in marital satisfaction and childbearing attitude.

  Keywords: Spiritual Vitality, Marital Satisfaction, Attitude towards Having Children
 • Fatemeh Chaghazardy*, Motahar Isarizadeh, Fatemeh Honari, Leila Nematy Chalavi, Maryam Nejatmanesh Pages 186-193
  Purpose

  Women's health in different dimensions is related to the health of the family and ultimately the health of the society, so the present study was conducted with the aim of the role of optimism and spiritual experience in predicting women's psychological health.

  Materials and Methods

  This descriptive research was of the correlational type and the research population included all the women working in the health, treatment and health centers of the 10th district of Tehran in 2022 (6000 thousand people), which according to the table of Kejarsi and Morgan (1971), 360 People were selected as samples using available sampling method; And they responded to the optimism questionnaires of Shier and Carver (1985), spiritual experiences: Underwood and Tersey (2002) and psychological health of Goldberg and Hiller (1979). Pearson's correlation test and multiple regression were used in data analysis using SPSS version 23 software.

  Result

  The results showed that the relationship between optimism (r = -0.552) and spiritual experience (r = -0.586) with psychological health was negative and significant (p < 0.01). Also, optimism and spiritual experience components (40.8%) had the ability to predict women's psychological health.

  Conclusion

  Based on the results, it is necessary to pay attention to the role of optimism and spiritual experience in predicting women's psychological health

  Keywords: Optimism, Spiritual experience, Psychological health, Women
 • Mehdi Vahidi, Seyed Mohammad Mousavi*, Kamal Sahraei Ardekani, Yaser Rezapour Mirsaleh Pages 194-205

  Motivation means excitement and movement and an inner state that empowers human behavior, sets it in motion and guides it towards certain goals. The purpose of this research is to infer and analyze motivational elements in Nahj al-Balagha speeches in order to create or change the behaviors and reactions of the audience. The sermon of Jihad is one of the eloquent speeches and has all kinds of tools and elements that the speaker has given in the form of an epic speech and with a special choice of words to provoke and excite the Kufis and resist the enemy, which is very effective in rousing them and It was able to create an undeniable movement. This research, using descriptive and statistical and inferential analysis, seeks to discover motivational elements at different levels of speech and the merit of creating motivation in the audience. The result of the research shows that at the phonetic level: vowel letters, fluent letters, and dark and bright vowels, and at the grammatical level: known verbs with active grammatical voice, short sentences, and at the rhetorical level: the simile element compared to Other motivational elements have more frequency.

  Keywords: Speech, Nahj-ul-Balagha, Jihad, Persuasive, Motivational, Language
 • Roya Bigonah, Marzieh Pilevar*, Mohammad Rezaei Pages 206-215

  The tradition of good endowment is one of the clear examples of benevolence and altruism, which man has established since long ago by taking advantage of the teachings of the prophets and deposited it in the scene of social life. The spirit of health and social cooperation and excelling in charity is objectified in the institution of Waqf, and it gives an eternal stamp to the act of the Waqf. In Waqf, the two dimensions of self-love and altruism come to the fore. One of the arts of Islam, in order to penetrate its words more in people, is to use human self-love (Hab al-Nafs), which is addressed to human beings in various verses, and in Waqf, it uses the dimension of human self-love and considers membership in this institution as a way. in which the name of a person and the ownership of his property and assets are guaranteed forever and the income is used in the cases he considers. Islam has examined all the needs of the society and its surroundings in a basic and fundamental way and has provided their solution, which guarantees the spread of justice and equality. Among the good traditions that the religion of Islam has presented in order to compensate for the shortcomings, deprivations, remove the aura of despair, eliminate discrimination, remove the gross class gaps and most importantly, establish a balanced military based on justice and fairness in the society. Waqf" On the other hand, the desire for immortality lies in human nature as a God-given form, and man has always tried to live eternally and become a good man. One of the things that can partially answer this inner human desire. A lasting memory and eternal charity is like waqf, and definitely waqf has its roots in the distant past and in ancient civilizations. Endowment is the institutionalization of altruism and one of the great relics of divine prophets, which is also very important in Islamic law. With the formation of endowment departments and organizations, this institution has come under the control of law and government with various goals, including expediency about endowments. The current research method is descriptive-analytical and relies on library sources.

  Keywords: Endowment, Social Health, Quran