فهرست مطالب

مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی
سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • پریسا موید، اعظم نقوی*، مریم فاتحی زاده صفحات 1-18
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زناشویی در والدین دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. در این مطالعه، از طرح A-B-A پژوهش مورد منفرد استفاده شد. جامعه آماری شامل زوجین دارای فرزند 7 تا 11 سال مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، در شهر اصفهان در سال 1399 بود. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، مقیاس سازگاری زوجین اصلاح شده (RDAS) و چهارمین ویرایش مقیاس سوانساوان-ناونن و پلهام (فرم والدین) (SNAP-IV) بود. با نمونه گیری هدفمند، سه زوج که دارای فرزند مبتلا به این اختلال بودند انتخاب شدند و مداخله زوج درمانی هیجان مدار را دریافت کردند. داده ها با استفاده از تحلیل دیداری و نرم افزار آماری SPSS-20 تجزیه و تحلیل شدند و برای سنجش میزان تاثیر درمان، از درصد داده های غیرهمپوش (POD) و درصد داده های همپوش (PND) استفاده شد. نتایج نشان داد زوج درمانی هیجان مدار بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زناشویی والدین دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی اثر مثبت و معنادار دارد (66/67 تا 100 درصد =PND). نتایج درمان در زمان پیگیری نیز ادامه داشت. براساس نتایج پژوهش حاضر، رویکرد زوج درمانی هیجان مدار می تواند به عنوان مداخله ای موثر برای افزایش سازگاری و تنظیم هیجان زوجین دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، تنظیم شناختی هیجان، زوج درمانی هیجان مدار، سازگاری زناشویی
 • ندا نژادحمدی، فریبرز درتاج*، اسماعیل سعدی پور، کامران شیوندی چلیچه، سجاد رضائی صفحات 19-38
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی برنامه پیشگیری از خودزنی در مدارس بر خطرپذیری و فراهیجان های نوجوانان دختر بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش آن نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمام دختران نوجوانی بود که در سال تحصیلی 1399-1398 در مقطع متوسطه اول مدارس رشت مشغول به تحصیل بودند و حداقل یک بار اقدام به خودزنی داشتند. نمونه پژوهش شامل 34 نوجوان خودزنی کننده بود که از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، از دو مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) و فراهیجان (MS) استفاده شد. گروه آزمایش در معرض 16 جلسه برنامه آموزشی پیشگیری از خودزنی (دو بار در هفته) قرار گرفتند و گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از اثرگذاری معنی دار بسته آموزشی بر کاهش خطرپذیری، کاهش فراهیجان منفی و افزایش فراهیجان مثبت در سطح 001/0>P بود. در مرحله پیگیری، اثرگذاری بسته بر مولفه های گرایش به الکل، گرایش به رابطه و رفتار جنسی و گرایش به رابطه با جنس مخالف از متغیر خطرپذیری و زیرمولفه علاقه از فراهیجان مثبت معنی دار نبود. بسته آموزشی از طریق آموزش تنظیم هیجان ها و بازسازی شناختی بر کاهش خطرپذیری، کاهش فراهیجان های منفی و افزایش فراهیجان های مثبت دختران نوجوان موثر است و به عنوان مداخله ای برای پیشگیری از خودزنی در مدارس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: خطرپذیری، خودزنی، فراهیجان، مدرسه
 • لعیا دین دوست، اسماعیل اسدپور*، کیانوش زهراکار، فرشاد محسن زاده صفحات 39-68
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مختلف موثر بر شکست عشقی مکرر در قالب پژوهشی کیفی و با استفاده از گراندد تیوری بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه دختران و پسران مجرد شهر تهران در سال 1400 بودند که حداقل دو بار تجربه شکست عشقی داشتند. از بین آن ها 16 نفر (6 پسر و 10 دختر) به شیوه هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و براساس اصل اشباع، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل سیستماتیک استراوس و کوربن و سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی بهره گرفته شد. مطابق نتایج، مفهوم هسته ای مدل مقوله ها (انتخاب هیجانی-تکانشی، سستی ارتباطی و شکست عشقی) درنظر گرفته شد. شرایط علی شکست عشقی مکرر در هشت مقوله قرار گرفتند: انتخاب و ارتباط مبتنی بر اهداف کنشی و ناسالم، وابستگی بیمارگونه توام با اضطراب، خودتخریب گری و نداشتن شفقت به خود، نداشتن آمادگی های ضروری برای هدایت رابطه به سمت تعامل پایدار، الگوهای تعاملی مخرب و ناپایدار، تفاوت های تعارض برانگیز، ترس های غیرواقع بینانه و ویژگی های شخصیتی تسهیل گر. عوامل زمینه ساز نیز دو مقوله مختل بودن کارکرد خانواده و بهره مند نبودن از راهنمایی شبکه اجتماعی متخصص و کارآمد بود. عوامل مداخله گر در دو مقوله نداشتن تسهیل گرهای انتخاب درست و کنش سازنده، و ضعف های مهارتی مداخله گر قرار گرفتند. کنش ها در چهار مقوله طبقه بندی شدند: کنش های هیجانی-شناختی گذرا و مخرب، کنش های هیجانی-شناختی پایدار و مخرب، کنش های جسمانی مخرب و کنش های رفتاری مخرب. همچنین سه مقوله پیامدهای شکست عشقی مکرر عبارت اند از: تسهیل گرهای انتخاب درست و رابطه عاشقانه متعهدانه، اجتناب مطلق از تعاملات عاشقانه، و تسهیل گرهای انتخاب اشتباه و شکست مجدد رابطه عاشقانه.
  کلیدواژگان: داده بنیاد، دختران و پسران مجرد، شکست عشقی مکرر
 • سعیده دهقانی عشرت آباد*، حمیدرضا وطن خواه، سعیده زمردی صفحات 69-82
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر سرمایه روان شناختی و تنظیم هیجان بیماران مبتلا به کووید-19 انجام گرفت. طرح پژوهش، کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل بیماران زن و مرد مبتلا به کرونا بود که در سه ماهه نخست سال 1400 به بیمارستان های فجر و بوعلی سینا در منطقه 13 و 14 شهر تهران مراجعه کردند. تعداد این افراد 8900 نفر بود (5400 نفر مرد و 3500 نفر زن) که از بین آنان 120 نفر براساس ملاک های ورود به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 60 دقیقه ای و هفته ای دو مرتبه در معرض آموزش مجازی و گروهی تاب آوری قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ) و پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان (ERQ) بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری و نرم افزار SPSS-25 استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش تاب آوری موجب بهبود خودکارآمدی، تاب آوری، خوش بینی (ابعاد سرمایه روان شناختی) و فرونشانی (بعد تنظیم هیجان) در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد (05/0>p)؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان های مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر مانند تاب آوری می تواند در بهبود وضعیت روان شناختی بیماران مبتلا به کرونا موثر واقع شود و استفاده از آن ها در کنار دارودرمانی و درمان خانگی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش تاب آوری، تنظیم هیجان، سرمایه روان شناختی، کووید-19
 • محمدعلی گودرزی*، فرزانه رباطی، ابراهیم مزاری صفحات 83-105

  پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ابعاد خودتوسعه ای کارکنان دانشگاه ها و رابطه آن با چابکی یادگیری کارکنان دانشگاه تهران در پردیس علوم اجتماعی و رفتاری انجام شد. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی از فراترکیب استفاده شد که با کمک مدل سندلوسکی و باروسو (2007)، از میان 410 عنوان، 60 سند علمی-پژوهشی مرتبط تحلیل و بیش از 410 کد باز شناسایی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران در سال 1401-1400 به تعداد 197 نفر بود. با نمونه گیری تصادفی ساده، 127 نفر از هفت دانشکده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی، از فیش فراترکیب و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته خودتوسعه ای کارکنان و چابکی یادگیری استفاده شد. نتایج حاکی از شناسایی چهار بعد شامل خودتوسعه ای روان شناختی، رفتاری، عاطفی و اخلاقی بود. با کمک مدل سازی ساختاری و با نرم افزار لیزرل 8/8 مدل اندازه گیری خودتوسعه ای ترسیم شد که نشان داد مدل از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. خودتوسعه ای با ضریب همبستگی 72/0 با چابکی یادگیری کارکنان ارتباط دارد. خودتوسعه ای روان شناختی نیز با ضریب 72/0، خودتوسعه ای عاطفی با ضریب 63/0، خودتوسعه ای رفتاری با ضریب 67/0 و خودتوسعه ای اخلاقی با ضریب 59/0 با چابکی یادگیری کارکنان رابطه معنادار داشته است. به طورکلی می توان گفت خودتوسعه ای دارای چهار بعد کلیدی است و تمامی مولفه های آن با چابکی یادگیری کارکنان رابطه مثبت و معنادار داشته است.

  کلیدواژگان: چابکی یادگیری، خودتوسعه ای، دانشگاه تهران، کارکنان
 • علی رهایی، محمدرضا فیروزی* صفحات 107-124

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر روش یادگیری معکوس بر انعطاف پذیری شناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر در دوران همه گیری ویروس کرونا انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی و از نظر هدف کاربردی بود و در چارچوب طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت. جامعه آماری آن تمام دانش آموزان پسر کلاس پنجم ابتدایی شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از میان آن ها، یک مدرسه ابتدایی پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد. درمجموع 40 دانش آموز به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 جلسه آموزش به وسیله بسته های آموزشی آنلاین شرکت کرد؛ درحالی که گروه گواه به شیوه سنتی آموزش دید. فرایند جمع آوری داده ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر (HEMS) و مقیاس انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (CFI) برای همه شرکت کنندگان در دو گروه انجام گرفت. داده های گردآوری شده به روش تحلیل کوواریانس و نرم افزار IBM SPSS (نسخه 26) تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد روش یادگیری معکوس موجب افزایش انعطاف پذیری شناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در پس آزمون شده است (05/0> p). روش یادگیری معکوس می تواند برای افزایش انعطاف پذیری شناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان در مدارس و مراکز آموزشی در شیوه آموزش آنلاین به ویژه در دوران همه گیری ویروس کرونا مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، انگیزش تحصیلی، یادگیری معکوس
 • فاطمه سمیعی، مریم عباسی سورشجانی*، رضا کاظمی صفحات 125-143

  هدف مطالعه پیش رو، مقایسه دو شاخص هشیاری درون بدنی و توازن میان افرادی بود که تمرین یوگا را به صورت مرتب انجام می دهند و گروهی که این تمرین را انجام نمی دهند. این پژوهش از نوع بنیادی بود و به روش پس رویدادی انجام گرفت. روند کار در شهر تهران و در آزمایشگاه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و طی ماه های فروردین و اردیبهشت 1401 اجرا شد. جامعه آماری، زنان ساکن شهر تهران بودند و نمونه آماری آن نیز زنانی (17=n) بودند که تمرین یوگا را به صورت منظم انجام می دادند و گروه مقایسه را زنانی (16=n) شکل دادند که این تمرین ها را نداشتند. از جمله ابزارهای این پژوهش «مقیاس ارزیابی چندبعدی هشیاری درون بدنی (عمقی) (MAIA)» بود. این مقیاس برای سنجش میزان هشیاری درون بدنی و زیرمقیاس های هشت گانه آن به کار رفت. علاوه بر آن از شاخص فیزیولوژیکی تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) نیز استفاده شد تا سنجش مولفه توازن به شکلی دقیق و عینی میسر شود. درنهایت داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (با کنترل نمرات اضطراب و افسردگی) و در نرم افزار IBM SPSS Statistics 26 مقایسه شدند. نتایج تحلیل آماری، تفاوت معنادار بین دو گروه در میزان هشیاری درون بدنی و چهار مورد از زیرمقیاس های آن (تنظیم توجه، خودتنظیمی، گوش دادن به بدن و اعتمادداشتن) را نشان داد. به این معنی که افراد گروه با تمرین یوگا در مقایسه با گروه دیگر، نسبت به احساسات درونی خود ادراک هشیارانه دارند و دارای درکی کلی از شرایط فیزیولوژیکی درونی خود هستند. نتایج مقایسه HRV در حالت استراحت نیز تفاوت معناداری را بین دو گروه در شاخص LF-HRV نشان داد. این یافته تفاوت فعالیت سیستم خودمختار را در دو گروه نشان می دهد که می تواند شاهدی بر تاثیر توازن باشد. کاربردهای این یافته ها به بحث گذاشته شده است.

  کلیدواژگان: تغییرپذیری ضربان قلب، توازن، هشیاری درون بدنی، یوگا
 • نیکو فرحزادی، شهره قربان شیرودی*، جواد خلعتبری، محمدرضا زربخش صفحات 145-161

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف انجام گرفت. پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان دوره ابتدایی دارای خودکنترلی ضعیف شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. در این پژوهش 26 کودک دارای خودکنترلی ضعیف با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جای دهی شدند. گروه آزمایش، آموزش کارکردهای اجرایی را طی دو ماه در هشت جلسه 75 دقیقه ای دریافت کرد. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودکنترلی کودکان (CSQ) و پرسشنامه شایستگی اجتماعی (SCQ) بود. داده ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف تاثیر معنادار دارد (001/0>p). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت آموزش کارکردهای اجرایی با بهره گیری از فنونی مانند افزایش توجه، تمرکز و دقت، سازمان دهی فعالیت ها، بازداری پاسخ و کنترل تکانشگری می تواند به عنوان روشی کارآمد برای افزایش خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش کارکردهای اجرایی، خودکنترلی، شایستگی اجتماعی
 • آزاده امیری مقدم شیروان، منصوره نیکوگفتار عظیم*، حسن احدی صفحات 163-177
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پیروی از درمان و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بودند که به مراکز درمانی و متخصصان گوارش شهر بندرعباس در سال 1398 مراجعه کرده بودند. در این پژوهش، 32 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به روش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جای دهی شدند. گروه آزمایش درمان مبتنی بر شفقت را طی 5/2 ماه در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و پرسشنامه پیروی از درمان (ATQ) بود. داده ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر شفقت، بر پیروی از درمان و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر تاثیر معنادار دارد (001/0>p). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر شفقت با بهره گیری از فنونی مانند افزایش تجربه های مثبت، آموزش ابراز شفقت و شناسایی ارزیابی های غلط می تواند به عنوان یک درمان کارآمد برای افزایش پیروی از درمان و کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، پیروی از درمان، درمان مبتنی بر شفقت، سندرم روده تحریک پذیر
 • شیوا گوهری، سید علی حسینی المدنی*، فرشته افکاری صفحات 179-194

  هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر کودک محور بر ناگویی هیجانی کودکان طلاق با دشواری در خودنظم دهی هیجانی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان دختر طلاق (9 تا 12 ساله) با مشکل در خودنظم دهی هیجانی بود که در سال تحصیلی 1401-1400 در مقطع ابتدایی در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش، 26 دختر طلاق با مشکل در خودنظم دهی هیجانی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 13 کودک) توزیع شدند. گروه آزمایش، مداخله درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر کودک محور را در ده جلسه 65 دقیقه ای در مدت دو ماه و نیم دریافت کردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه دشواری در خودنظم دهی هیجانی (ERQ) و پرسشنامه ناگویی هیجانی (AQ) بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر کودک محور بر ناگویی هیجانی و نظم جویی هیجانی کودکان طلاق با دشواری در خودنظم دهی هیجانی تاثیر معنادار دارد (001/0>p). براساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت فراتشخیصی یکپارچه نگر با شناسایی هیجان ها، آموزش آگاهی هیجانی، ارزیابی مجدد شناختی، شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان و بررسی رفتارهای ناشی از هیجان می تواند به عنوان درمانی موثر برای کاهش ناگویی هیجانی کودکان طلاق با دشواری در خودنظم دهی هیجانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر کودک محور، دشواری در خودنظم دهی هیجانی، کودکان طلاق، ناگویی هیجانی
 • فروزان ایران دوست، کورورش نامداری*، حسین سماواتیان، احمد عابدی صفحات 195-215

  هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر تاب آوری و ذهن آگاهی با درمان شناختی-رفتاری بر فرسودگی شغلی و نشانه های اضطراب، افسردگی و استرس در کارکنان با نشانگان اضطراب افسردگی مختلط در شرکت برق منطقه ای اصفهان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در آن از طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری، شامل تمامی مردان شاغل در شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال 1398 بود که از میان آن ها 45 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و براساس ملاک های ورود و خروج انتخاب و به تصادف در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) گمارش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI) و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس  DASS-21 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و روش تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد هردو روش شناختی-رفتاری و درمان ترکیبی مبتنی بر تاب آوری و ذهن آگاهی سبب کاهش معنادار اضطراب، استرس، افسردگی و فرسودگی شغلی در شرکت کنندگان گروه های آزمایش شده است. بااین حال، نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین دو روش درمانی به کاررفته در کاهش متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش، از درمان مبتنی بر تاب آوری و ذهن آگاهی می توان در کنار سایر پروتکل های درمانی دیگر برای کاهش پریشانی های روان شناختی، از جمله مشکلات خلقی و اضطرابی و فرسودگی شغلی، در افراد کمک گرفت.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، درمان ترکیبی مبتنی بر تاب آوری و ذهن آگاهی، درمان شناختی-رفتاری، فرسودگی شغلی
 • حسین کریمی مقدم، سوگند قاسم زاده*، علی اکبر ارجمندنیا صفحات 217-229

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر تاب آوری نوجوانان با مشکلات رفتاری انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی و انتساب تصادفی با پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری تحقیق شامل نوجوانان با مشکلات رفتاری دوره اول متوسطه شهر بجنورد در سال 1400-1399 بود. شرکت کننده ها از میان دانش آموزان دو مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه، بالاترین نمره مشکلات رفتاری را در پرسشنامه مبتنی بر تجربه آخنباخ فرم والدین (CBCL) کسب کردند و سپس در دو گروه 15 نفره به صورت تصادفی قرار گرفتند. به شرکت کنندگان دو گروه قبل و بعد از اجرای برنامه مداخله، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RIS) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون داده شد. تحلیل داده ها با مدل آماری تحلیل کوواریانس یک طرفه و به کمک SPSS-24 انجام شد. براساس نتایج تحقیق، میزان 27/59 =F به دست آمده در سطح 01/0=P معنی دار است که می توان مطرح کرد که برنامه فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر مولفه «تاب آوری» موثر است و میزان شدت اثر 69/0 است که بیانگر اثربخشی فراوان است. نتایج نشان می دهد فرزندپروری مبتنی بر طرحواره می تواند تاب آوری را در افراد با مشکلات رفتاری افزایش دهد و آن ها را در برابر اتفاقات ناگوار زندگی توانمند سازد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، فرزندپروری مبتنی بر طرحواره، مشکلات رفتاری، نوجوان
 • روح الله حدادی*، مینا مجتبایی، امیرهوشنگ مهریار صفحات 231-255

  هدف از پژوهش حاضر، ساخت و بررسی اثربخشی بسته یکپارچه درمان شناختی، بین فردی و سیستمی بر علایم افسردگی و مهارت های مقابله ای زنان افسرده بود. طرح پژوهش از نوع طرح های آزمایشی گسترش یافته پیش آزمون-پس آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری پژوهش زنانی بودند که در سال 1398-1397 به مرکز درمان آتیه در شهر تهران مراجعه کرده بودند که از این میان 60 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفره قرار گرفتند. پس از گروه بندی، گروه اول درمان شناختی، گروه دوم درمان بین فردی، گروه سوم درمان سیستمی و گروه چهارم بسته یکپارچه درمان شناختی، بین فردی و سیستمی را در 12 جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای یک بار دریافت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی بک-ویرایش دوم (BDI-II) و مقیاس راهبردهای مقابله ای (CRI) استفاده شد. داده ها به شیوه تحلیل واریانس آمیختهبا استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد آموزش بسته یکپارچه درمان تاثیر معناداری بر کاهش علایم افسردگی و بهبود مهارت های مقابله ای زنان افسرده در پس آزمون دارد (P<0.001).  اما این نتایج برای مرحله پیگیری تایید نشد. پژوهش حاضر از به کارگیری بسته های درمان یکپارچه برای بهبود افسردگی حمایت می کند.

  کلیدواژگان: اثربخشی، افسردگی، درمان یکپارچه شناختی-بین فردی-سیستمی، ساخت بسته
 • غلامرضا اسدی، مسعود دهقان*، اکرم کرانی صفحات 257-277

  پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی کارکردهای ارتباطی-شناختی در افراد سالم جوان و مسن، و بیماران دارای آسیب نیمکره راست انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، کمی بود و داده ها به روش علی-مقایسه ای تحلیل شدند. جامعه آماری شامل ساکنان شهر تهران در سال 1400 بودند که از بین آن ها 18 فارسی زبان آسیب دیده نیمکره راست (7 زن و 11 مرد) با رده سنی 53 تا 75 سال و 54 فرد سالم انتخاب شدند و در سه گروه 18 نفره با رده سنی 30 تا 45، 45 تا 60 و 60 تا 75 قرار گرفتند. روش نمونه گیری در دسترس بود. برای ارزیابی از آزمون های توجه انتخابی (SAT)، حافظه وکسلر (WMS)، درک ضرب المثل (PCT)، درک کنایات (IPT) و قضاوت معنایی (SJT) استفاده شد. یافته ها نشان داد اختلاف عملکردی بین بیماران آسیب دیده نیمکره راست و افراد سالم، در سه رده سنی در آزمون های حافظه، توجه انتخابی، قضاوت معنایی، درک ضرب المثل و درک کنایه معنادار است (05/0 <p). داده ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه با استفاده از برنامه SPSS-25 تجزیه و تحلیل شدند. اختلاف عملکردی بین افراد سالم 75-60 سال و افراد سالم 45-30 سال و 60-45 سال در آزمون حافظه و توجه انتخابی معنادار است (05/0 <p). تفاوت عملکردی بین افراد سالم 75-60 سال و افراد سالم 45-30 سال در آزمون درک کنایه معنادار است (05/0 <p). اما تفاوت عملکردی بین افراد سالم 75-60 سال و افراد سالم 45-30 سال و 60-45 سال در آزمون قضاوت واژگانی و آزمون درک ضرب المثل معنادار نیست (05/0 >p). براساس نتایج، عملکرد ضعیف بیماران آسیب دیده نیمکره راست در مقایسه با افراد سالم، و عملکرد ضعیف تر افراد سالم مسن از افراد سالم جوان تر در آزمون های ارتباطی-شناختی، در قالب فرضیه کمبود منابع شناختی قابل تبیین است.

  کلیدواژگان: آسیب نیمکره راست، سن، کارکردهای ارتباطی-شناختی، فرضیه کمبود منابع شناختی
 • محمد زارع زاده، کبری حاج علیزاده*، آزیتا امیرفخرایی صفحات 279-297
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرمایه های روان شناختی بر تاب آوری روان شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم صورت پذیرفت. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارمندان با تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم در بهار 1400 بود. از بین جامعه آماری، 27 کارمند به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش سرمایه های روان شناختی (10 جلسه) را طی دو ماه و نیم دریافت کردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض کار-خانواده (WFCS)، پرسشنامه تاب آوری روان شناختی (RQ) و پرسشنامه توانمندی روانی (PES) بود. داده ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته، با نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش سرمایه های روان شناختی بر تاب آوری روان شناختی (0001>P؛ 57/0=Eta؛ 68/33=F) و توانمندی روانی (0001>P؛ 48/0=Eta؛ 28/23=F) کارکنان دارای تعارض کار-خانواده تاثیر داشته است. براساس یافته های پژوهش حاضر، آموزش سرمایه های روان شناختی می تواند به عنوان روشی موثر در جهت بهبود تاب آوری روان شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تاب آوری روان شناختی، تعارض کار-خانواده، توانمندی روانی، سرمایه های روان شناختی
 • سمیه سعیدا، فرشته موتابی، مینا پهلوان، حمیدرضا حسن آبادی* صفحات 299-316
  هدف این پژوهش، بررسی نقش خودشفقت ورزی بر سبک های حل تعارض متقابل زوجین بود. طرح پژوهش، همبستگی چندمتغیری و از نوع مدلسازی وابستگی متقابل عامل-شریک بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه زوجین ساکن شهر تهران در سال 1399 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 167 زوج (334 نفر) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه سبک های حل تعارض (ROCI-II) و مقیاس خودشفقت ورزی (SCS) بود. تحلیل مقدماتی داده ها از طریق نرم افزار SPSS-23 انجام گرفت. سپس به منظور مطالعه تاثیرات متقابل ویژگی های همسران، از دستورالعمل روش مدلسازی وابستگی متقابل و نرم افزار R استفاده شد. اثر عامل در مدل اول نشان داد خودشفقت ورزی مردان می تواند سبک های حل تعارض سازنده را در او به صورت مستقیم و معنادار پیش بینی کند. اما در زنان، قابلیت این پیش بینی را ندارد. همچنین در اثر عامل مدل دوم، خودشفقت ورزی قابلیت پیش بینی سبک حل تعارض اجتناب همسران را نداشت. اثر عامل در مدل سوم نیز نشان داد خودشفقت ورزی می تواند سبک حل تعارض سلطه همسران را به صورت معکوس و معنادار پیش بینی کند. این نتایج نویدبخش آن است که با ارتقای مهارت خودشفقت ورزی حتی در یکی از همسران، می توان انتظار داشت که حل تعارض زوجین سازنده تر شود و رابطه آنان بهبود یابد.
  کلیدواژگان: خودشفقت ورزی، زوج، سبک های حل تعارض، مدل وابستگی عامل-شریک
 • سعید اکبری زردخانه*، سید سعید سجادی اناری، نادر منصور کیایی، علی محمد زنگانه، محسن جلالت دانش صفحات 317-331
  پژوهش حاضر، با هدف ساخت مقیاس مشکلات سلامت روان شناختی نوجوانان (APHP) انجام گرفت. جامعه پژوهش، والدین دانش آموزان مدارس متوسطه یکم شش استان البرز، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوی در سال تحصیلی 1396-1395 بودند که از هر استان، دو شهر (مرکز استان و دیگری یکی از شهرهای کم برخوردار) به صورت هدفمند انتخاب شدند. انتخاب شش مدرسه در هر شهر به روش تصادفی ساده، و انتخاب والدین به شیوه دردسترس صورت گرفت. نمونه شامل 308 نفر از والدین (195 مادر و 111 پدر) بود. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها در نرم افزار SPSS-18 وارد شد. طی فرایند تحلیل آیتم ها، هفت شاخص برای بررسی کفایت هر آیتم (میانگین، انحراف استاندارد، کجی استاندارد، کشیدگی استاندارد، ضریب آلفای حذفی، همبستگی چندگانه و ضریب همبستگی با نمره کل) درنظر گرفته شد که درمجموع 133 آیتم به دست آمد. تحلیل آیتم نشان داد بیشتر آیتم ها از ویژگی های مناسب برخوردارند. تحلیل عاملی اکتشافی نشانگر وجود شش عامل با تبیین واریانس 42 درصد بود. دامنه ضرایب همگونی درونی زیرمقیاس ها نیز از 78/0 (کاستی توجه و بیش فعالی) تا 95/0 (نقص در انجام تکلیف و خودگردانی) و برای کل مقیاس 95/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد ابزار اولیه از نظر ویژگی های روان سنجی مناسب است و می توان از آن برای سنجش مشکلات نوجوانان ایرانی با اهداف بالینی و پژوهشی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آسیب های روان شناختی، ساخت ابزار، غربالگری روان شناختی، گزارش والدین، ویژگی های روان سنجی
|
 • Parisa Moayed, Azam Naghavi *, Maryam Fatehizade Pages 1-18
  This study’s objective was to evaluate the efficacy of emotion-oriented couple therapy on cognitive emotion regulation and marital adjustment in parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder. In this study, a single-case A-B-A design was utilized. In 2020, couples in Isfahan with children aged 7 to 11 years old and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder comprised the statistical population of this investigation. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Revised Marital Adjustment Scale (RDAS), and the fourth edition of the Swanson, Nolan and Pelham Scale (Parent Form) (SNAP-IV) were utilized in this study. Three couples were selected using purposive sampling and participated in eight sessions of emotion-focused couple therapy. The effect of the treatment was determined by calculating the percentage of non-overlapping data (POD) and the percentage of overlapping data (PND) using visual analysis and SPSS-20 statistical software. The results showed that emotion-oriented couple therapy had a positive and statistically significant effect on cognitive regulation of emotion and marital adjustment of parents with children with attention deficit/hyperactivity disorder (PND= 66/67% to 100%), and that the treatment’s effects persisted during follow-up. Based on the findings of the current study, emotion-focused couple therapy can be used as an effective intervention to improve adjustment and emotion regulation in couples with children who have attention deficit/hyperactivity disorder.
  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, cognitive emotion regulation, Emotion-Focused Couple Therapy, Marital Adjustment
 • Neda Nezhadhamdy, Fariborz Dortaj *, Esmaeil Sadipour, Kamran Sheivandi Cholicheh, Sajjad Rezaei Pages 19-38
  The aim of this study was to ascertain the impact of a school-based self-injury prevention program on adolescents’ risk taking and metaemotions. The study has an applied objective and a quasi-experimental design, with experimental and control groups and follow-up. In 2019-2020, the statistical population comprised all adolescent females attending Rasht schools who had self-inflicted at least once. The sample consisted of 34 adolescents who had self-inflicted injuries and had been randomly assigned to experimental and control groups. Data was collected using two scales: “Iranian adolescents’ risk” (IARS) and meta-emotion (MS). The experimental group received 16 sessions of self-injury prevention training (twice per week), while the control group received no training. Data were analyzed using repeated measures ANOVA and SPSS-25 software. P <0.001 indicated a significant effect of the training program on decreasing risk taking, negative emotion, and increasing positive emotion. During the follow-up phase, the risk-taking variable and the subcomponent of interest in metaemotion were not positively affected by the components of alcohol orientation, relationship to sexual orientation and behavior, and orientation to the opposite sex. Effectiveness of an educational package consisting of emotion regulation training, cognitive reconstruction, and… in reducing risk, reducing negative metaemotions, and increasing positive metaemotions in adolescent females. According to the results, interventions can be recommended to prevent self-injury in schools.
  Keywords: meta-emotion, School, Self-Injury, Risk-taking
 • Laya Dindoost, Ismael Asadpour *, Kianoush Zahrakar, Farshad Mohsenzadeh Pages 39-68
  Using qualitative research grounded in theory, the purpose of this study was to investigate the various factors that influence repeated love failure. Based on the saturation principle, semi-structured interviews were conducted with 16 unattached boys and girls in Tehran in 2021 (6 boys and 10 girls) who had experienced at least two love failures. This study’s participants were selected using a targeted, snowball and available methodology. Strauss and Corben’s (1987) systematic analysis and three coding techniques—open, axial, and selective—were utilized to analyze the interviews. According to the results, the core concept of the model was determined to be emotional-impulsive choice, communication weakness, and love failure categories. Analyzed were the eight categories of recurrent love failure: selection and communication based on active and unhealthy goals, pathological dependence combined with anxiety, self-destruction and lack of self-compassion, lack of necessary preparations to lead the relationship to stable interaction, destructive and unstable interaction patterns, conflicting differences, unrealistic fears, and facilitator personality traits. There were two categories of risk factors (family dysfunction and absence of a specialized and effective social network guide). Interfering factors of recurrent love failure fell into two categories: lack of facilitators of right choice and constructive action, interfering skill deficiencies. The actions (strategies) were categorized into four groups: transitory and destructive emotional-cognitive actions, stable and destructive emotional-cognitive actions, destructive physical actions, and destructive behavioral actions. The consequences were divided into three categories: facilitators of correct choice and committed romantic relationship, absolute avoidance of romantic interactions, facilitators of incorrect choice, and re-failure of romantic relationship.
  Keywords: Grounded theory, recurrent love failure, single girls, boys
 • Saeedeh Dehghani Eshrat Abad *, Hamidreza Vatankhah, Saeedeh Zomorodi Pages 69-82
  The purpose of this study was to determine the efficacy of resilience training on psychological capital and affective regulation in COVID-19 patients. Practical and semi-experimental, with a pre-test and post-test, was the research design. The statistical population included male and female patients with corona virus who visited Fajr and Bou Alisina hospitals in Tehran’s 13th and 14th districts during the second quarter of 2021. The total number of these individuals was 8900 (5400 men and 3500 women). In addition, 120 individuals were selected based on the entry criteria, and then 30 individuals were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group was exposed to virtual and group resiliency training for ten 60-minute sessions per week, twice per week. Luthans Psychological Capital Questionnaire (PCQ) and Gross and John Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) were used to collect data. The data were analyzed using multivariate and univariate covariance tests and SPSS-25 software. The findings showed that resilience training enhanced self-efficacy, resilience, optimism (psychological capital dimensions), and suppression (emotion regulation dimension) in the experimental group compared to the control group (p<0.05) during the post-test phase.  Therefore, it can be concluded that treatments based on positive psychology, such as resilience, can be effective in enhancing the psychological health of corona patients, and their use is recommended in addition to medication therapy and home treatment.
  Keywords: Covid-19, Emotion Regulation, Resilience Training, Psychological capital
 • MohammadAli Goudarzi *, Farzaneh Rabati, Ebrahim Mazari Pages 83-105

  The purpose of the present study was to identify the dimensions of self-development of university employees and their relationship with the learning agility of Tehran University employees on the campus of the social and behavioral sciences. It is an exploratory mixed method study. In the qualitative part, meta-composition was used, and with the aid of Sandelowski and Barroso’s (2007) model, 60 related scientific research documents were analyzed from among 410 titles, and more than 410 open codes were identified. In 2021–2022 there were 197 members of the social and behavioral sciences campus research community at Tehran University. 127 individuals from seven faculties were selected by straightforward random sampling. In the qualitative part, the composite form was utilized, whereas in the quantitative part, the self-development and learning agility questionnaire created by the researcher was used. The findings reveal the existence of four dimensions, namely psychological, behavioral, affective, and moral self-development. Using Lisrel8.8 software, a self-developed measurement model was created with the aid of structural modeling, demonstrating the model’s excellent fit with the data. Learning agility has a correlation coefficient of 0.72 with self-development. Employee learning agility was significantly related to psychological self-development with a coefficient of 0.72, emotional self-development with a coefficient of 0.63, behavioral self-development with a coefficient of 0.67, and moral self-development with a coefficient of 0.59. In general, it is possible to assert that self-development consists of four essential dimensions, and that all of these dimensions have a positive and significant relationship with the learning agility of employees.

  Keywords: learning agility, Self-development, staff, University of Tehran
 • Ali Rahaie, MohammadReza Firouzi * Pages 107-124

  During the coronavirus epidemic, the purpose of this study was to determine the effect of the flipped learning method on the flexibility, cognition, and academic motivation of male students. The method was quasi-experimental and applied in terms of purpose; it is a component of the pre-test, post-test, and control group design. In the academic year of 2020-2021, the statistical population consisted solely of male fifth-grade elementary school students in the city of Shahreza. A primary school for males was chosen at random, and 40 students were selected using the available sampling method and divided into two groups of 20 using randomization. Experiments and witnesses have been substituted. The experimental group underwent 10 training sessions using pre-prepared online training modules, whereas the c​ontrol group received traditional training. All participants in both groups completed pre- and post-tests utilizing the Harter Academic Motivation Scale (HEMS) and the Dennis and Vanderwall Cognitive Flexibility Scale (CFI). The collected data were analyzed using covariance analysis and IBM SPSS (version 26) software. Post-test analysis of covariance revealed that the flipped learning method improved cognitive flexibility and academic motivation in the experimental group relative to the control group (p <0.05). The flipped learning method can be used to improve the flexibility, cognition, and motivation of students in schools and educational centers utilizing the online education method, particularly during the coronavirus epidemic.

  Keywords: cognitive flexibility, educational motivation, Flipped learning
 • Fatemeh Samiei, Maryam Abbasi Sooreshjani *, Reza Kazemi Pages 125-143

  The aim of the present study is to compare the two indicators of interoceptive awareness and equanimity between yoga practitioners and non-practitioners. This is fundamental research conducted using a post-event methodology. During April and May of 2022, the research was conducted in Tehran and the laboratory of the Faculty of Psychology and Educational Sciences at Tehran University. The sample consisted of women who routinely practiced yoga (n=17) and women who did not (n=16). The target population consisted of Tehran-dwelling women. Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) was among the instruments utilized in this study. This instrument was utilized to assess interoceptive awareness and its eight subscales. In addition, the physiological index of heart rate variability (HRV) was used to accurately and objectively measure the equanimity component. The obtained data were then compared using an analysis of covariance test (with anxiety and depression scores as controls) and IBM SPSS Statistics 26 software. Interoceptive awareness and four of its subscales (attention regulation, self-regulation, listening to the body, and trust differ significantly between these two groups, according to the results. This indicates that, compared to the other group, those who practice yoga have a more conscious perception of their inner emotions and a general understanding of their inner physiological conditions. LF-HRV index differed significantly between the two groups based on comparison of HRV in the quiescent state. This information demonstrates various autonomic nervous system activities, which could be interpreted as evidence for the effect of equanimity. Various applications of the results are discussed in conclusion.

  Keywords: Equanimity, Heart rate variability, Interoceptive Awareness, Yoga
 • Nikoo Farahzadi, Shohreh Ghorbanshiroudi *, Javad Khalatbari, MohammadReza Zarbakhsh Pages 145-161

  The present study was conducted to investigate the effectiveness of executive functions training on the self-control and social competence of children with low self-control. It was an experimental study consisting of pre-test, post-test, control group, and two-month follow-up period. In the academic year 2021-2022, the statistical population of the study consisted of Tehran primary school children with low self-control. 26 children with limited self-control were randomly assigned to experimental and control groups through multistage cluster sampling. The experimental group received eight 75-minute executive functions training sessions. This research employed the Children’s Self-control Questionnaire (CSQ) and the Social Competence Questionnaire (SCQ). Using SPSS-23, the data were analyzed using a mixed ANOVA and Bonferroni Follow-up test. Executive functions training has a significant effect on the self-control and social competence of children with limited self-control (p<0.001). Using techniques such as increasing attention, concentration, and accuracy, organizing activities, avoiding response, and controlling impulsivity, the present study concludes that executive functions training is an effective method for increasing self-control and social competence in children with low self-control.

  Keywords: Executive functions training, Self-Control, Social Competence
 • Azadeh Amiri Moghadam Shirvan, Mansooreh Nikoogoftar *, Hassan Ahadi Pages 163-177
  The purpose of the present study was to investigate the efficacy of compassion-focused therapy on Irritable Bowel Syndrome (IBS) patients’ treatment adherence and perceived stress. It was a quasi-experimental study consisting of a pre-test, a post-test, a control group, and a two-month follow-up period. In 2019, the statistical population of the present study included IBS patients referred to Bandarabbas therapy centers and gastroenterologists. Using the available sampling technique, 32 IBS patients were randomly assigned to the experimental and control groups. During two and a half months, the experimental group received ten 75-minute sessions of compassion-focused therapy. Perceived Stress Scale (PSS) and Adherence to Treatment Questionnaire (ATQ) were among the questionnaires utilized. The data were analyzed using statistical software version 23 and repeated-measurement ANOVA and Bonferroni follow-up tests. The results showed that compassion-focused therapy has a significant effect on IBS patients’ treatment adherence and perceived stress (P<0.001). According to the findings of the present study, compassion-focused therapy can be used as an efficient therapy to increase treatment adherence and decrease perceived stress in IBS patients by employing techniques such as increasing positive experiences, training compassion expression, and identifying incorrect evaluations.
  Keywords: Adherence to Therapy, compassion-focused therapy, irritable bowel syndrome, Perceived Stress
 • Shiva Gohari, Seyyed Ali Hosseini Almadani *, Fereshteh Afkari Pages 179-194

  The purpose of the current study was to investigate the efficacy of child-oriented unified trans-diagnostic treatment for Alexithymia in divorce-engaged children with emotional self-regulation difficulties. The study employed a quasi-experimental design with a pre-test, post-test, and two-month follow-up period. The statistical population of the present study consisted of female divorced children (9 to 12 years old) with difficulty in emotional self-regulation who attended primary school in Tehran during the academic year 2021-22. 26 female children of divorced parents with difficulties in emotional self-regulation were selected using a purposive sampling method and randomly assigned to experimental and control groups of 13 children each. The experimental group received ten sixty-five-minute sessions of unified trans-diagnostic treatment intervention geared toward children over the course of two months. In this study included Children’s Emotional Regulation Questionnaire (ERQ) and Alexithymia Questionnaire (AQ) were applied as questionnaires. The data were analyzed using SPSS-23 and the mixed ANOVA method. The findings revealed that the child-focused Unified Trans-Diagnostic Treatment has a significant effect on Alexithymia and emotional self-regulation in divorce-engaged children with difficulties in emotional self-regulation (p<0.001). Identifying emotions, teaching emotional awareness, cognitive reevaluation, identifying emotion avoidance models, and examining behaviors resulting from emotions were found to be effective in decreasing alexithymia in divorce-engaged children with difficulty in emotional self-regulation.

  Keywords: alexithymia, child-oriented unified trans-diagnostic treatment, Difficulty in emotional self-regulation, divorce-engaged children
 • Foroozan Irandoost, Kooroush Namdari *, Hossein Samavatian, Ahmad Abedi Pages 195-215

  This study aimed to compare the effectiveness of combination therapy based on resilience and mindfulness with cognitive behavioral therapy on job burnout, anxiety, stress, and depression in the staff of Isfahan Regional Electric Company who suffered from a mixed anxiety-depressive disorder. This was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design and a control group. In 2021, the statistical universe included the whole male staff of Isfahan Regional Electric Company. 45 employees were selected using a purposeful sampling method based on entry and exit criteria and randomly assigned to one control group and two experimental groups. Maslach's job burnout inventory (MBI) and the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) were used to obtain the data. Statistical analyses were conducted using SPSS-23 and the multivariate covariance test and Tukey’s post hoc procedure. Both applied therapeutic methods (CBT and Combined therapy) reduced anxiety, stress, depression, and burnout significantly in experimental group members. However, post hoc analyses revealed that there was no statistically significant difference between two methods for reducing dependent variables. According to the findings, the resilience and mindfulness-based combination therapy can be used in conjunction with other therapeutic protocols to ameliorate psychological disturbances such as mood and anxiety symptoms as well as job burnout in individuals.

  Keywords: Anxiety, Cognitive Behavioral Therapy, Combination Therapy Based on Psychological Resilience, Mindfulness, Depression, Job Burnout
 • Hosein Karimi Moghadam, Sogand Ghasemzadeh *, AliAkbar Arjmandnia Pages 217-229

  This study aimed to assess the efficacy of a schema-based parenting program on the resilience of adolescents with behavioral problems. In terms of purpose, the current study is part of applied research, and in terms of data collection method, it is a quasi-experimental research with a two-group design, random assignment, and pre- and post-tests. This study’s statistical population comprises adolescents with behavioral problems in Bojnourd’s first year of high school in 2020-2021. Participants with the highest behavioral problem scores among pupils from two boys’ schools and one girls’ school in CBCL were then randomly divided into two groups of 15 individuals. Before and after the intervention program, participants were given CD-RIS pre- and post-tests to complete. SPSS version 24 was used to analyze the data using a one-way statistical model of analysis of covariance. F=59.27 obtained at the level of P=0.01 is significant, indicating that the schema-based parenting program is effective on the “resilience” component. The intensity of the effect is 0.69, indicating a high level of efficacy.  Parenting based on schemas can increase resilience and equip individuals with behavioral problems to contend with adversity.

  Keywords: Adolescent, Behavioral Problems, resilience, Schema-based parenting
 • Rohullah Haddadi *, Mina Mojtabaei, Amirhoushang Mehryar Pages 231-255

  The purpose of this research was to develop and evaluate the efficacy of an integrated package of cognitive, interpersonal, and systemic therapy on the depressive symptoms and coping skills of women with depression. The research design is an extended pre-test-post-test design with multiple groups. The statistical population of the study consisted of the women referred to the Atieh treatment center in Tehran in 2017 and 2018, and 60 of them were randomly divided into four groups of 15 participants.Following grouping, the first group received cognitive therapy, the second group received interpersonal therapy, the third group received systemic therapy, and the fourth group received an integrated bundle of cognitive, interpersonal, and systemic therapy over the course of 12 weekly 90-minute sessions. Data was collected using the Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II) and the Coping Responses Scale (CRI). The data were analyzed using SPSS-23 statistical software and mixed variance analysis. Post-test results indicated that integrated treatment package training has a significant impact on reducing depressive symptoms and enhancing coping skills among depressed women (P<0.001), but these results were not substantiated during the follow-up phase. This study is founded on the utilization of integrated treatment packages to improve Depression supports services.

  Keywords: Depression, Effectiveness, Integrated Cognitive-Interpersonal-Systemic Treatment, package construction
 • Gholamreza Asadi, Masoud Dehghan *, Akram Korani Pages 257-277

  The purpose of this research is to assess cognitive-communicative abilities in healthy young and elderly individuals, as well as patients with right hemisphere damage (RHD). The nature of this quantitative study’s methodology was casual-comparative. In Persian, 18 RHDs aged 53 to 75 (7 females and 11 males) and 54 healthy individuals aged 30 to 45, 45 to 60, and 60 to 75 who resided in Tehran in 2021 were evaluated. The subjects were selected using a method of convenience sampling. The Selective Attention Test (SAT), the Wechsler Memory Scale (WMS), the Bedside version of Persian WAB (P-WAB-1), the Ironic Process Test (IPT), and the . SPSS version 25 was used to conduct a one-way analysis of variance (ANOVA) on the data. On memory, selective attention, semantic judgment, proverb perception, and irony perception tests, the functional difference between RHDs and healthy individuals is statistically significant (P< 0.05)Memory and selective attention evaluations reveal a statistically significant (P<0.05) functional difference between the healthy 60-75-year-olds and the two healthy 30-45 and 45-60-year-old groups. In the ironic process test, the functional difference between the healthy group aged 60-75 and the healthy group aged 45-30 is significant (P<0.05). On the semantic judgment and proverb perception tests (P>0.05), there is no statistically significant difference between the 60-75-year-old healthy group and the 30-45 and 45-60-year-old healthy groups. Cognitive resources hypothesis can explain the poor communicative-cognitive test performance of RHDs compared to healthy individuals and the inferior performance of healthy elderly individuals compared to healthy younger individuals.

  Keywords: age, Cognitive-Communicative Functions, Cognitive Resources Hypothesis, right hemisphere damage
 • Mohammad Zare Zadeh, Kobra Hajalizadeh *, Azita Amirfakhraei Pages 279-297
  This study was conducted to investigate the efficacy of psychological capitals training on the psychological resilience and mental empowerment of employees with work-family conflict at the Sarkhoon and Qeshm gas company. It was a quasi-experimental study with a pre-test, post-test, control group, and a follow-up period of four months. In the spring of 2021, the statistical population included employees with work-family conflicts at the Sarkhoon and Qeshm oil and gas company. Using a systematic sampling technique, 27 employees were selected and randomly assigned to experimental and control groups. Two and a half months of psychological capitals training (10 sessions) were administered to the experimental group. Work-Family Conflict Questionnaire (WFCS), Psychological Resilience Questionnaire (RQ), and Mental Empowerment Questionnaire (PES) were among the questionnaires utilized in this study. The study’s data were analyzed using Mixed ANOVA and SPSS-23 software. Psychological capitals training had a positive effect on psychological resilience (P<0001, Eta=0.57, F=33.68) and mental empowerment (P<0001, Eta=0.48, F=23.28) among employees with work-family conflict. According to the findings of the present study, training in psychological capitals is an effective method for enhancing psychological resilience and mental empowerment among employees experiencing work-family conflict.
  Keywords: mental empowerment, psychological capitals, psychological resilience, Work-family conflict
 • Somayeh Saeeda, Fereshteh Mootabi, Mina Pahlavan, Hamidreza Hasanabadi * Pages 299-316
  The aim of this study was to investigate the impact of self-compassion on couples’ dyadic conflict resolution strategies. This study involved multivariate correlation and an actor-partner interdependence model. In 2020, the statistical population consisted of all Tehran-dwelling couples. The research sample consisted of 167 couples (334 individuals) selected using the available sampling method. Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II) and Self-Compassion Scale (SCS) were utilized. The collected data were initially analyzed using the SPSS-23 software. Then, in order to study the dyadic effects of couples’ characteristics, the actor-partner interdependence model and the R programming language were utilized. The actor effect of the first model demonstrated that a man’s self-compassion can directly and significantly predict his constructive conflict resolution manner, whereas this is not the case for women. In addition, due to the actor effect of the second model, self-compassion was unable to predict the couples’ manner of avoiding conflict resolution. Self-compassion can significantly predict the dominant conflict resolution style of couples, as demonstrated by the third model's actor effect. By promoting self-compassion skills in even one spouse, it is likely that couples’ conflict resolution will be more productive and their relationship will improve, as suggested by these encouraging results.
  Keywords: Actor-Partner Interdependence Model, conflict resolution styles, couple, Self-compassion
 • Saeed Akbari Zardkhaneh *, Seyedsaeid Sajjadianari, Nader Mansourkiaee, Ali-Mohammad Zanganeh, Mohsen Jallalat-E-Danesh Pages 317-331
  This research aimed to develop a scale for adolescent psychological health problems (APHP). The population consisted of parents of high school pupils in six provinces in 2016: Alborz, Kermanshah, East Azarbaijan, Sistan and Baluchistan, Fars, and Razavi Khorasan. For each province, two cities (the provincial center and a low-income city) were selected on purpose. The selection of six institutions in each city was based on a random sampling method, and the selection of parents was based on available sampling. There were 308 parents in the sample, including 195 mothers and 111 fathers. After the data were collected, they were input into the 18th version of the statistical software for social sciences (SPSS). 133 items were examined for their adequacy using seven indicators (mean, standard deviation, standard skew, standard kurtosis, deletion alpha coefficient, multiple correlation, and correlation coefficient with total score) during item analysis. The item analysis revealed that the majority of objects possessed appropriate properties. Exploratory factor analysis of the coefficient revealed six factors that explain 42% of the variance. Internal homogeneity coefficients for the subscales ranged from 0.78 (attention deficit hyperactivity disorder) to 0.95 (deficit in assignments and self-control) and 0.95 for the full scale. The results indicated that the preliminary version of the instrument has adequate psychometric properties.
  Keywords: parent report, Psychological Trauma, Psychological Screening, Psychometric Properties, Scale Development