فهرست مطالب

فیض - سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 132، مهر و آبان 1402)

مجله فیض
سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 132، مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رضا رزاقی، منصوره مومن هروی*، ریحانه فقیهی، حمیدرضا نهری، محمدحسن فلاح زاده، محمدجواد آزادچهر، محمدجواد رزاقی صفحات 360-367
  زمینه و هدف

  سطوح بیومارکرهای التهابی ESR و CRP به طور قابل توجهی در مراحل اولیه بیماری کووید-19 افزایش می یابد و سطوح آن با شدت بیماری مرتبط است. مطالعه حاضر برای تعیین ارزش تشخیصی CRP و ESR در بیماری کووید-19 انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی روی 287 بیمار مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1400 انجام شد. پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، علایم بالینی و یافته های آزمایشگاهی و پیامد نهایی بیمار با مرور پرونده های پزشکی و سیستم HIS تکمیل گردید. بیماران برحسب شدت درگیری ریه در سی تی اسکن و SPO2 به دو گروه متوسط و شدید تقسیم شدند. داده ها وارد نرم افزار SPSS-16 شد و میزان ESR و CRP بین دو گروه موردمقایسه قرار گرفت و حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و منفی و نقطه برش تعیین و منحنی ROC ترسیم شد.

  یافته ها

  از 287 بیمار، 151 نفر (6/52%) زن و 136 نفر (4/47%) مرد بودند و میانگین سنی بیماران 45/18±14/56 سال بود. فشارخون بالا (5/35%) شایعترین بیماری زمینه ای بود. تنگی نفس 8/56% و سرفه 3/52% شایع ترین علایم بالینی بودند. 1/34% بیماران به فرم شدید بیماری مبتلا بودند. در نهایت، 18 بیمار (3/6%) فوت کردند. تست ESR با نقطه برش 30 و حساسیت 6/81%، ویژگی 4/71% و تست CRP با نقطه برش 38 و حساسیت 7/84%، ویژگی 5/82% دقت لازم برای تشخیص شدت بیماری کووید-19 را دارند.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های مطالعه حاضر ESR با نقطه برش 30  و تست CRP با نقطه برش 38، دقت تشخیصی لازم برای ارزیابی شدت بیماری کووید-19 را داشتند. لذا در بررسی اولیه بیماران کووید-19 باتوجه به نقطه برش این دو بیومارکر مهم باید موارد شدید بیماری سریعا شناسایی و اقدامات درمانی لازم را هرچه سریعتر برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار آغاز کرد.

  کلیدواژگان: ارزش تشخیصی، ESR، CRP، نقطه برش، کووید-19
 • محدثه شجاعی، فاطمه کاظمی نسب*، محمدجواد پوروقار صفحات 368-377
  زمینه و هدف

  یکی از سیستم های فیزیولوژیک مهم و موثر در پاتوژنز دیابت نوع 2، سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین هوازی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی و مسیر گلوکونیوژنز در بافت کبد موش های دیابت نوع 2 بود.

  روش ها

  18 موش به مدت 8 هفته از رژیم غذایی پرچرب (HFD) استفاده کردند، سپس با استفاده از تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین و HFD به مدت 4 هفته، به دیابت نوع 2 مبتلا شدند. پس از القای دیابت نوع 2، موش ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 1. گروه دیابت-بی تمرین، 2. گروه دیابت-تمرین. موش های گروه تمرین، 5 روز/هفته، 45 دقیقه/جلسه به مدت 8 هفته بر روی تردمیل با سرعت متوسط 20 متر در دقیقه تمرین کردند. خون گیری از موش ها انجام شد و بافت کبد برای بررسی بیان ژن های آنژیوتانسین II، فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز (PEPCK)، گیرندهAt1 و گیرنده Mass، استخراج و در نیتروژن مایع فریزر شد.

  یافته ها

  مصرف HFD و تزریق استرپتوزوتوسین، سبب افزایش گلوکز خون موش ها شد (0/001=P). آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی سبب کاهش معناداری در بیان ژن آنژیوتانسین  II(0/001=P)، Pepck (0/003=P)، گیرنده At1 (0/001=P) و میزان گلوکز خون (0/002=P) در موش های دیابت-تمرین نسبت به گروه دیابت-بی تمرین شد. همچنین تمرین هوازی منجر به افزایش معنادار در بیان گیرنده Mass (0/001=P) در موش های دیابت-تمرین نسبت به گروه دیابت-بی تمرین شد.

  نتیجه گیری

  هشت هفته تمرین هوازی از طریق کاهش ژن آنژیوتانسین II، بیان گیرنده At1، مهار گلوکونیوژنز کبدی و افزایش فعالیت گیرنده Mass، می تواند سبب بهبود حساسیت به انسولین و بیماری دیابت نوع 2 شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، آنژیوتانسین II، گلوکونئوژنز، دیابت نوع 2
 • مهدی فتحی نیا، محمد فتحی*، رحیم میرنصوری صفحات 378-387
  زمینه و هدف

  فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن تاثیر دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر یک دوره تمرین فزآینده بر فیبروز کاردیومیوسیت ها در رت های نر نژاد ویستار دیابتی با استرپتوزوسین بود.

  روش ها

  در این پژوهش تجربی، 40 سر رت نر نژاد ویستار (8-6 هفته ای) با وزن 200 تا 250 گرم، به طور تصادفی به 4 گروه دیابت (10=n)، سالم (10=n)، دیابت+ورزش (10=n) و سالم+ورزش (10=n) تخصیص یافتند. گروه دیابت+ورزش و سالم+ورزش به مدت 6 هفته، و 5 روز در هفته (30 جلسه) در یک برنامه فعالیت استقامتی (دویدن روی نوار گردان) شرکت کردند. 48 ساعت پس از اتمام پروتکل، رت ها بیهوش و تحت شرایط استریل بافت قلب آنها برای ارزیابی بیان ژن های کلاژن و TGF-β با استفاده از Real-time PCR جدا شد.

  یافته ها

  پس از پایان پروتکل پژوهشی، تغییر معنی داری در وزن (0/0001=P)، میزان ژن فاکتور رشدی تغییر شکل دهنده بتا (TGF-β) میوکارد (0/0001=P) و میزان کلاژن میوکارد (0/0001=P) رت ها مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که دیابت میزان بیان ژن های کلاژن و TGF-β را در بافت قلب موش های نر نژاد ویستار را افزایش می دهد در صورتی که فعالیت استقامتی میزان بیان افزایش یافته این ژن ها را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: فعالیت استقامتی، TGF-β، کلاژن، دیابت
 • مریم صادق ژولا، عباس صارمی*، مجتبی خان سوز صفحات 388-397
  زمینه و هدف

  استفاده از داروهای مختلف در سندرم ترک معمولا اثربخشی کمی دارند و سبب وابستگی فرد به مواد جدید می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پروتیین های Bax و Bcl-2 در بافت قلب موش های صحرایی مبتلا به سندرم ترک مورفین بود.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه شامل کنترل، سندرم ترک، و تمرین مقاومتی فزاینده و سندرم ترک همراه با تمرین مقاومتی فزاینده تقسیم شدند. اعتیاد به مورفین از طریق تجویز خوراکی مورفین سولفات 0/4 میلی گرم/دسی لیتر به مدت 21 روز القا شد. برای اطمینان از وابستگی به مورفین، به تعدادی از حیوانات نالوکسان (2mg/kg, ip) تزریق گردید. سپس گروه های تمرین به مدت 8 هفته در پروتکل تمرین مقاومتی شرکت کردند. بعد همه موش ها کشته و بافت قلب آنها خارج گردید. برای ارزیابی فاکتورهای آپوپتوزی از کیت های الایزا استفاده شد.

  یافته ها

  افزایش معنی دار سطح پروتیین Bax (پروآپپتوتیک) (0/03=P) و کاهش معنی دار سطح پروتیین Bcl-2 (آنتی آپوپتوزی) (0/006=P) در گروه مورفین در مقایسه با گروه کنترل سالم گزارش شد. همچنین افزایش سطوح Bcl-2 (0/043=P) و کاهش پروتیین های Bax (0/01=P) در گروه سندرم ترک همراه با تمرین مقاومتی فزاینده در مقایسه با گروه سندرم ترک تفاوت معنی دار را نشان داد.

  نتیجه گیری

  تمرین مقاومتی فزاینده احتمالا می تواند بر میزان کاهش فاکتورهای آپوپتوتیک بافت قلب در موش های با سندرم ترک مورفین اثر مثبت و محافظتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، بافت قلب، تمرین مقاومتی فزاینده، سندرم ترک مورفین
 • نادر نجفی، فرناز سیفی اسگ شهر*، رقیه افرونده صفحات 398-405
  زمینه و هدف

  شیوع چاقی یکی از معضل های مهم بهداشتی در جهان است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرین مقاومتی تناوبی با شدت های مختلف بر سطوح اینترلوکین-10 (IL-10) و اینترلوکین-1 بتا (IL-1β) در مردان چاق بود.

  روش ها

  در این تحقیق 44 مرد چاق (30-20 سال) در 4 گروه کنترل، تمرین مقاومتی تناوبی با شدت پایین، تمرین مقاومتی تناوبی با شدت متوسط و تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا تخصیص یافتند. آزمودنی ها به مدت 12 هفته، 3 جلسه در هفته با 3 شدت متفاوت (80% 1RM با 10 تکرار، 60% 1RM با 13 تکرار و 40% 1RM با 20 تکرار) تمرین کردند. 48 ساعت قبل از اولین جلسه و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین مقاومتی، شاخص های IL-10 و IL-1β اندازه گیری شد.

  یافته ها

  اختلاف معناداری درIL-10  و IL-1β بین گروه های تمرین مقاومتی تناوبی با شدت های مختلف گزارش شد. پس از دوره تمرین نسبت به قبل، IL-1β در گروه های تمرین مقاومتی تناوبی با شدت پایین (0/001=P)، متوسط (0/01=P) و بالا (0/001=P) کاهش معنی داری داشت. در شاخص IL-10 افزایش معنی داری در گروه های تمرین مقاومتی با شدت پایین (0/01=P)، متوسط (0/01=P) و بالا (0/001=P) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های حاضر ممکن است بتوان تمرینات مقاومتی تناوبی با شدت بالا و متوسط را به عنوان روشی موثر برای درمان چاقی و تاثیر مطلوب در شاخص های آن، توصیه کرد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی تناوبی، اینترلوکین-10، اینترلوکین-1 بتا، چاقی
 • شهلا آب خوی، نعیمه باقرزاده حمامچی، هادی اسمخانی اکبری نژاد* صفحات 406-415
  زمینه و هدف

  ویتیلیگو سبب تشدید مشکلات روان شناختی نظیر اضطراب و افسردگی و نهایتا کاهش کیفیت زندگی مبتلایان می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده دانش آموزان دختر مبتلا به بیماری ویتیلیگو بود.

  روش ها

  روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مبتلا به بیماری ویتیلیگو دوره دوم متوسطه مدارس شهر تبریز در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی سازی در گروه های آزمایش و کنترل 15 نفره قرار گرفتند. هر دو گروه آزمایشی درمان مختص خود را در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند، اما گروه اعضای گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند.

  یافته ها

  هر دو درمان (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت) در مقایسه با گروه کنترل، بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر مبتلا به ویتیلیگو را در پس آزمون افزایش (0/001>P) و شرم درونی شده آنها را کاهش دادند (0/001>P). در مرحله پی گیری، اثر این دو درمان بر کیفیت بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده ماندگار بود (0/001>P). تاثیر این دو درمان بر بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده در مراحل پس آزمون و پیگیری یکسان بود (0/05<P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی این دو درمان بر بهزیستی روان شناختی و شرم درونی شده دختران مبتلا به ویتیلیگو، می توان از آنها برای افزایش بهزیستی روان شناختی و کاهش شرم درونی شده در این افراد استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت، بهزیستی روان شناختی، شرم درونی شده، ویتیلیگو
 • مهدی بداق، مجید طاعتی* صفحات 416-424
  زمینه و هدف

  محرومیت از خواب موجب اختلال در یادگیری و حافظه می شود. مطالعات متعددی تاثیر مثبت نیتریک اکساید در روندهای یادگیری و حافظه را نشان داده اند. از این رو در مطالعه حاضر اثر استفاده از ال آرژینین به عنوان پیش ساز نیتریک اکساید در اختلال یادگیری و حافظه فضایی ناشی از محرومیت از خواب متناقض (Rapid Eye Movement, REM) در رت ها بررسی شد. 

  روش ها

  در این مطالعه تجربی، 50 رت در پنج گروه: کنترل، محروم از خواب، محروم از خواب به اضافه دوزهای سه گانه 100، 200 و 300 میلی گرم/کیلوگرم ال آرژینین (تزریق داخل صفاقی) تقسیم شدند. از روش سکوهای چندگانه برای ایجاد 72 ساعت بی خوابی استفاده شد. پس از آن میزان یادگیری و حافظه همه موش ها با استفاده از تست ماز آبی موریس بررسی شد.

  یافته ها

  تزریق ال آرژینین با دوز 200 میلی گرم/کیلوگرم موجب کاهش اثرات محرومیت از خواب REM بر یادگیری گردید اما تاثیری بر اختلال حافظه ناشی از بی خوابی نداشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های حاضر، به نظر می رسد نیتریک اکساید می تواند در کاهش اثرات منفی محرومیت از خواب REM بر یادگیری موثر باشد.

  کلیدواژگان: نیتریک اکساید، یادگیری و حافظه فضایی، محرومیت از خواب
 • زهرا سلیمانی، کمال اصالت منش، اعظم زیلوچیان مقدم، روزبه اصالت منش* صفحات 425-434
  زمینه و هدف

  بیماری آرتریت روماتویید یک اختلال اتوایمیون، مزمن و مولتی سیستم است. مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش آگهی کووید-19 در مبتلایان به بیماری آرتریت روماتویید انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 241 بیمار آرتریت روماتویید مبتلا به کووید-19 که در سال 1399-1400 به مراکز درمانی شهرهای کاشان و تبریز مراجعه کرده بودند انجام گرفت. نمره فعالیت بیماری آرتریت روماتویید بر اساس سیستم DAS28-ESR سنجیده شد. پیش آگهی بیماری کووید-19 بر اساس سیستم امتیازدهی CALL محاسبه شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 13/37±53/06 سال بود و 2/82 درصد زنان بودند. بر اساس نمره فعالیت بیماری، بیشتر افراد (61/8 درصد) در زمان تشخیص کووید-19در فاز رمیشن قرار داشتند. وجود بیماری های زمینه ای دیابت و فشارخون بالا و نمره DAS28 با پیش آگهی بیماران ارتباط معناداری داشتند (0/05<P). 92 درصد بیمارانی که در زمان ابتلا به کووید-19 در مرحله فعال بیماری آرتریت روماتویید بوده، پیش آگهی ضعیف داشته اند که این درصد در بین بیمارانی که در فازهای دیگر بیماری روماتیسمی قرار داشتند به طور معناداری پایین تر بود (0/001<P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پیش آگهی کووید-19 در بیماران آرتریت روماتویید با فعالیت شدید نسبت به آنهایی که بیماری شان غیرفعال بوده یا فعالیت خفیف یا متوسط داشته اند، ضعیف تر بوده است.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، فعالیت بیماری، پیش آگهی، کووید-19
 • داود خیرخواه، محمدصادق نشاط مقدم، منصور سیاح، فرزانه ملک پور، سید عدالت پیشکار، محدثه زارعی یزدلی، محمدرضا شریف* صفحات 435-441
  زمینه و هدف

  عفونت مجاری ادراری (UTI) یک بیماری حاد به ویژه در کودکان و همچنین دومین بیماری باکتریال شایع در کودکان بعد از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی است. به دلیل شیوع بالای عفونت ادراری در کودکان و اهمیت بالای آن، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی ریسک فاکتورهای عفونت مجاری ادراری در کودکان 2 ماه تا 12 سال در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه مقطعی، پرونده 274 کودک 2 ماه تا 12 سال در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بررسی شد. اطلاعات استخراجی از پرونده ها شامل سن، جنسیت، وضعیت ختنه، چسبندگی لابیا، وضعیت انسدادی مجاری ادراری، سطح تحصیلات والدین، وضعیت اشتغال مادر، وضعیت نگهداری کودک و بیماری زمینه ای کودک بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد نزدیک به 87 درصد کودکان مبتلا به عفونت ادراری، دختر بودند. بیش از 60 درصد پسران ختنه نکرده و 5 درصد دختران دارای چسبندگی لابیا بودند. همچنین نزدیک به 15 درصد کودکان دارای سنگ ادراری بودند. علاوه بر این دیابت شایع ترین بیماری زمینه ای در بین کودکان بوده است.

  نتیجه گیری

  از آنجا که عفونت های ادراری در ایجاد آسیب های غیرقابل جبران کلیوی در کودکان دخیل هستند، بنابراین شناخت ریسک فاکتورهای مرتبط می تواند کمک موثری در پیشگیری از بروز آن باشد.

  کلیدواژگان: عفونت ادراری، ریسک فاکتور، کودکان
 • سید مهدی خاتمی بیدگلی، زهرا سپهرمنش، لیلا سادات میرصیفی فرد، محدثه زارعی یزدلی، رامین مدنی، محمدجواد آزادچهر، فرهاد مدنی* صفحات 442-449
  زمینه و هدف

  ابتلا به بیماری های مزمن مانند سرطان در کودکان می تواند سبب افزایش خطر ابتلا به افسردگی با درجات مختلف شود. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی اضطراب و افسردگی در کودکان زیر 16 سال مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان می باشد.

  روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 60 نفر از کودکان 7 تا 16 سال مراجعه کننده به واحد شیمی درمانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1399 به روش نمونه گیری در دسترس، بررسی شدند. اختلالات اضطراب با پرسشنامه اضطراب هامیلتون و اختلالات افسردگی نیز با پرسشنامه افسردگی ماریاکواکس اندازه گیری شد. داده های مربوط به سن، جنس، نوع بیماری، مرحله اول یا عود، داروهای خوراکی یا تزریقی شیمی درمانی و رادیوتراپی، سابقه انجام اقدام درمانی تهاجمی و بیماری های روان پزشکی نیز ثبت شد.

  یافته ها

  بین عود، وضعیت درمانی فعلی و انجام رادیوتراپی با اختلال اضطراب و اختلال افسردگی از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده شد (0/05P<). اختلاف معناداری بین نوع سرطان و اختلال اضطراب و نیز بین کموتراپی خوراکی و سابقه اختلالات روانپزشکی خانوادگی و اختلال افسردگی از نظر آماری ثبت شد (0/05<P). بیشترین فراوانی افسردگی و اضطراب در سرطان ALL گزارش شد.

  نتیجه گیری

  نوع سرطان، کموتراپی خوراکی و سابقه اختلالات خانوادگی می تواند با اضطراب و افسردگی کودکان ارتباط داشته باشد. بنابراین، تشخیص زودهنگام اختلالات روانی در کودکان مبتلا به سرطان می تواند از پیشرفت اضطراب و افسردگی جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، کودکان، بیمارستان، سرطان
 • ساناز جوکار، مریم جندقیان، سید رضا الوانی، نسترن محرابی، زهرا زنجانی* صفحات 450-460
  زمینه و هدف

  پزشکی یکی از رشته های پراسترسی است که می تواند سلامت روان دانشجویان این رشته را تهدید کند. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت سلامت روان، فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقطع کارآموزی و کارورزی انجام شد.

  روش ها

  در مطالعه مقطعی حاضر در دانشگاه علوم پزشکی کاشان اجرا گردید. جامعه آماری شامل دانشجویان پزشکی عمومی در مقطع کارآموزی و کارورزی در سال تحصیلی 1401-1400 بود (390=n) که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. در مجموع 250 نفر فرم رضایت آگاهانه را تکمیل و پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ-28)، تحمل پریشانی (DTS) سیمون و گاهر و فرسودگی تحصیلی Maslach را پاسخ دادند.

  یافته ها

  میانگین سلامت روان 8/02±25/47، تحمل پریشانی 11/8±45/62 و فرسودگی تحصیلی 16/03±39/42 بود که با توجه به نقاط برش مربوط به هریک از پرسشنامه ها می توان گفت که 39/2 درصد فاقد علایم روانشناختی، 52/8 درصد دانشجویان دارای علایم خفیف و 8 درصد دارای علایم متوسط بودند. 47/2 درصد دانشجویان تحمل پریشانی پایین را گزارش کردند. در رابطه با فرسودگی تحصیلی 74/4 درصد از دانشجویان خستگی عاطفی خیلی زیاد را گزارش کردند.

  نتیجه گیری

  دانشجویان به طور متوسط دارای علایم خفیف روانشناختی بودند ولی علیرغم تحمل پریشانی نسبتا خوب، از فرسودگی عاطفی بالایی رنج می بردند. با توجه به نقش فرسودگی عاطفی در بروز مشکلات روانشناختی در آینده، یافتن عوامل موثر بر آن و ارایه خدمات روانشناختی جهت کاهش و پیشگیری از آن حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: سلامت روان، فرسودگی تحصیلی، تحمل پریشانی، دانشجوی پزشکی
 • موسی خلفی*، امیر قنبرپور نصرتی، راضیه سادات مصطفوی، فاطمه حسینی جبلی صفحات 461-472
  زمینه و هدف

  فاکتور تمایز رشد 15 (GDF15) سایتوکینی با اثرات ضدالتهابی می باشد که آثار فعالیت ورزشی حاد و مزمن بر آن به وضوح مشخص نیست. ازاین رو، هدف فراتحلیل حاضر تعیین تاثیر فعالیت ورزشی حاد و مزمن بر GDF15 گردش خونی می باشد.

  روش ها

  برای استخراج مقالات اصیل چاپ شده در مجلات فارسی و انگلیسی زبان، جستجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Web of Science، Scopus، مگیران، نورمگز و SID تا تاریخ 22 دسامبر 2022 صورت گرفت. دو فراتحلیل مجزا برای محاسبه اندازه اثر تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD) و فاصله اطمینان 95 درصد برای اثر حاد و مزمن فعالیت ورزشی بر GDF15 انجام شد.

  یافته ها

  در مجموع 18 مطالعه شامل 551 آزمودنی وارد فراتحلیل شدند. نتایج نشان داد فعالیت ورزشی حاد منجر به افزایش معنی دار GDF15 می شود [001/0P=، (65/1 الی 80/0CI:) 23/1]. درحالی که فعالیت ورزشی مزمن اثر معنی داری بر GDF15 نداشت [24/0P=، (96/0 الی 24/0-CI:) 35/0].

  نتیجه گیری

  فعالیت ورزشی منجر به افزایش گذرا و کوتاه مدت GDF15 می شود که ممکن است در اثرات متابولیکی مفید فعالیت ورزشی مشارکت داشته باشد.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، GDF15، سایتوکاین
|
 • Reza Razaghi, Mansooreh Momen, Heravi*, Reyhaneh Faghihi, Hamidreza Nahri, Mohammdhasan Fallahzadeh, Mohammad Javad Azadchehr, Mohammad Javad Razaghi Pages 360-367
  Background and Aim

  The levels of inflammatory biomarkers ESR and CRP are significantly increased in the early stages of the COVID-19 and their levels are related to the severity of the disease. The present study was conducted to determine the diagnostic value of CRP and ESR in COVID-19.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 287 patients with COVID-19 hospitalized in Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran, in 2021. A questionnaire containing demographic data, clinical symptoms, laboratory findings and final outcome was completed by reviewing the medical records and HIS system. Patients were divided into moderate and severe groups according to the severity of lung involvement in CT scan and oxygen saturation (SPO2). The data were entered into SPSS-16 software and the ESR and CRP levels were compared between the two groups. Moreover, the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and the cut-off point were determined and the ROC curve was drawn.

  Results

  Out of 287 patients, 151 (52.6%) were women and 136 (47.4%) were men, and the mean age of the patients was 56.14±18.45 years. Hypertension (35.5%) was the most common underlying disease. Shortness of breath (56.8%) and cough (52.3%) were the most common clinical symptoms. In this study, 34.1% of the patients had a severe form of the disease. Finally, 18 patients (6.3%) died. ESR test with a cut-off point of 30, sensitivity of 81.6%, and specificity of 71.4% and CRP test with a cut-off point of 38, sensitivity of 84.7%, and specificity of 82.5% have the necessary accuracy to diagnose the severity of COVID-19.

  Conclusion

  According to the current findings, ESR with a cut-off point of 30 and CRP with a cut-off point of 38 had the necessary diagnostic accuracy to assess the severity of COVID-19. Therefore, in the initial examination of COVID-19 patients, according to the cut-off point of these two important biomarkers, severe cases of the disease should be quickly identified and the necessary treatment measures should be started as soon as possible to prevent poor outcomes.

  Keywords: Diagnostic value, ESR, CRP, Cut-off point, COVID-19
 • Mohadeseh Shojaei, Fatemeh Kazeminasab*, Mohammadjavad Pourvaghar Pages 368-377
  Background and Aim

  One of the important and effective physiological systems in the pathogenesis of type 2 diabetes is the local renin-angiotensin system. The aim of the current study was to determine the effect of aerobic exercise on the function of the local renin-angiotensin system and the gluconeogenesis pathway in the liver tissue of type 2 diabetic rats.

  Methods

  In this experimental study, 18 rats were fed a high-fat diet (HFD) for 8 weeks, and then they developed type 2 diabetes by injecting a single dose of streptozotocin and HFD for four weeks. After the induction of type 2 diabetes, the rats were randomly divided into two groups: 1. diabetes-non-exercise group, 2. diabetes-exercise group. Rats in the exercise group trained 5 days/week, 45 minutes/session for 8 weeks on a treadmill with a mean speed of 20 meters per minute. Blood was collected from rats and liver tissue was extracted and frozen in liquid nitrogen to check the expression of angiotensin II, phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK), At1 receptor and Mass receptor genes.

  Results

  Results of the present study showed that HFD consumption and streptozotocin injection increased blood glucose in rats (P=0.001). The ANOVA test showed that eight weeks of aerobic training caused a significant decrease in the expression of angiotensin II (P=0.001), PEPCK (P=0.003), At1 receptor (P=0.001) genes and the amount of blood glucose (P=0.002) in diabetes-exercise rats compared to diabetes-non-exercise group. Moreover, aerobic training led to a significant increase in the expression of Mass receptor (P=0.001) in diabetes-exercise rats compared to diabetes-non-exercise group.

  Conclusion

  Eight weeks of aerobic exercise can improve insulin sensitivity and type 2 diabetes by reducing angiotensin II, At1 receptor gene expression, inhibiting hepatic gluconeogenesis and increasing Mass receptor activity.

  Keywords: Aerobic exercise, Angiotensin II, Gluconeogenesis, Type 2 diabetes
 • Mehdi Fathiniya, Mohammad Fathi*, Rahim Mirnasouri Pages 378-387
  Background and Aim

  Physical activity has an effect on the prevention and control of diabetes and its complications. The aim of the present study was to determine the effect of an incremental training period on cardiomyocyte fibrosis in streptozocin-diabetic male Wistar rats.

  Methods

  In this experimental study, 40 male Wistar rats (6-8 weeks) weighing 200 to 250 gr were randomly assigned into four groups: diabetes (n=10), healthy (n=10), diabetes+exercise (n=10) and healthy+exercise (n=10). The diabetes+exercise and healthy+exercise groups participated in an endurance activity program (treadmill running) for 6 weeks, 5 days a week (30 sessions). In this study, 48 hours after the completion of the protocol, rats were anesthetized and under sterile conditions, their heart tissue was isolated to evaluate the expression of collagen and transforming growth factor beta (TGF-β) genes using real-time PCR.

  Results

  At the end of the research protocol, a significant change was observed in weight (P₌0.0001), myocardial TGF-β level (P₌0.0001) and myocardial collagen level (P₌0.0001).

  Conclusion

  The findings demonstrate that diabetes increases the expression of collagen and TGF-β genes in the heart tissue of male Wistar rats, while endurance activity reduces the increased expression of these genes.

  Keywords: Endurance training, TGF-β, Collagen, Diabetes
 • Maryam Sadegh Joola, Abas Saremi*, Mojtaba Khansooz Pages 388-397
  Background and Aim

  The use of different drugs in withdrawal syndrome usually has little effectiveness and causes the person to become dependent on new substances. The aim of the present study was to determine the effect of eight weeks of resistance training on the level of Bax and Bcl-2 proteins in the heart tissue of rats with morphine withdrawal syndrome.

  Methods

  In this experimental study, 32 male Wistar rats were randomly divided into four groups including control, withdrawal syndrome, and incremental resistance training and incremental resistance training with withdrawal syndrome. Addiction to morphine was induced by oral administration of 0.4 mg/dL morphine sulfate for 21 days. To ensure morphine dependence, a number of rats were injected with naloxone (2mg/kg, ip). Then the training groups participated in the incremental resistance training protocol for eight weeks. Afterwards, rats were killed and their heart tissue was removed. ELISA kits were used to evaluate apoptotic factors.

  Results

  A significant increase in the level of Bax protein (proapoptotic) (P=0.03) and a significant decrease in the level of Bcl-2 protein (antiapoptotic) (P=0.006) were reported in the morphine group compared to the healthy control group. In addition, the increase in Bcl-2 level (P=0.043) and the decrease in Bax protein (P=0.01) in the incremental resistance training with the withdrawal syndrome group showed a significant difference compared to the withdrawal syndrome group.

  Conclusion

  The incremental resistance training can probably have a positive and protective effect on the reduction of apoptotic factors in heart tissue in rats with morphine withdrawal syndrome.

  Keywords: Apoptosis, Heart tissue, Incremental resistance exercise, Morphine withdrawal syndrome
 • Nader Najafi, Farnaz Seifi Asg Shahr*, Roghayyeh Afroundeh Pages 398-405
  Background and Aim

  The prevalence of obesity is one of the most important health issues in the world. The aim of this study was to determine the effect of intermittent resistance training with different intensities on the levels of interleukin-10 (IL-10) and interleukin-1 beta (IL-1β) in obese men.

  Methods

  In this study, 44 obese men (20-30 years old) were assigned into four groups of control, low-intensity intermittent resistance training, moderate-intensity intermittent resistance training, and high-intensity intermittent resistance training. Subjects trained for 12 weeks, 3 sessions per week with three different intensities (80% 1RM with 10 repetitions, 60% 1RM with 13 repetitions and 40% 1RM with 20 repetitions). IL-10 and IL-1β indices were measured 48 hours before the first and 48 hours after the last resistance training session.

  Results

  A significant difference was reported in IL-10 and IL-1β levels between the intermittent resistance training groups with different intensities. After the training period, IL-1β had a significant decrease in the low (P=0.001), moderate (P=0.01) and high (P=0.001) intensity intermittent resistance training groups. A significant increase in the IL-10 was observed in the resistance training groups with low (P=0.01), moderate (P=0.01) and high (P=0.001) intensity.

  Conclusion

  According to the present findings, it may recommend intermittent high and moderate intensity resistance training as an effective method for treating obesity and having a favorable effect on its indicators.

  Keywords: Intermittent resistance training, Interleukin-10, Interleukin-1 beta, Obesity
 • Shahla Abkhooy, Naeimeh Bagherzadeh Hamamchi, Hadi Smkhani Akbarinejhad* Pages 406-415
  Background and Aim

  Vitiligo aggravates psychological problems such as anxiety and depression and ultimately reduces the quality of life in patients. This study aimed to compare the efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) with compassion-focused therapy (CFT) on psychological well-being and internalized shame in female students with vitiligo.

  Methods

  This semi-experimental study was performed based on a pre-test, post-test, and follow-up design with a control group. The study population consisted of all female students with vitiligo in the secondary high school in Tabriz, Iran, in the academic year of 2022. The research sample was 45 students who were selected by purposive sampling method and were randomly divided into experimental and control groups of 15 people. Both experimental groups received their treatment in eight 1.5-h sessions, but the control group did not receive any treatment.

  Results

  Compared to the control group, both treatments (ACT and CFT) increased the psychological well-being of female students with vitiligo in the post-test (P<0.001) and decreased their internalized shame (P<0.001). In the follow-up phase, the effect of these two treatments on the quality of psychological well-being and internalized shame was lasting (P<0.001). The effect of these two treatments on psychological well-being and internalized shame was the same in post-test and follow-up phases (P>0.05).

  Conclusion

  Due to the effectiveness of these two treatments (ACT and CFT) on psychological well-being and internalized shame in girls with vitiligo, it can be used to increase psychological well-being and reduce internalized shame in these people.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Compassion-focused therapy, Psychological well-being, Internalized shame, Vitiligo
 • Mahdi Bodagh, Majid Taati* Pages 416-424
  Background and Aim

  Sleep deprivation causes impairment in learning and memory. Several studies have shown the positive effect of nitric oxide on learning and memory processes. Therefore, in the present study, the effect of using L-arginine as a precursor of nitric oxide on spatial learning and memory impairment following rapid eye movement (REM) sleep deprivation in rats was investigated.

  Methods

  In this experimental study, 50 rats were divided into five groups: control, sleep deprivation, sleep deprivation plus triple doses of 100, 200 and 300 mg/kg L-arginine (intraperitoneal injection). The method of multiple platforms was used to induce 72 hours of sleep deprivation. Then, the spatial learning and memory levels of all rats were checked using the Morris water maze (MWM) task.

  Results

  Administration of 200 mg/kg L-arginine attenuated the effects of REM sleep deprivation on learning, but it had no effect on memory impairment caused by sleep deprivation.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, it seems that nitric oxide can improve the negative effects of REM sleep deprivation on learning.

  Keywords: Nitric Oxide, Spatial learning, memory, Sleep deprivation
 • Sahar Soleimani, Kamal Esalatmanesh, Azam Ziluochian-Moghaddam, Roozbeh Esalatmanesh* Pages 425-434
  Background and Aim

  Rheumatoid arthritis is an autoimmune, chronic and multisystem disorder. The present study was conducted with the aim of determining the prognosis of COVID-19 in patients with rheumatoid arthritis.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 241 rheumatoid arthritis patients with covid-19 who had referred to medical centers in Kashan and Tabriz cities, Iran, in 2021. Rheumatoid arthritis disease activity score was measured based on the DAS28-ESR system. The prognosis of Covid-19 was calculated based on the CALL scoring system.

  Results

  The mean age of the patients was 53.06±13.37 years and 82.2% were women. Based on the disease activity score, most patients (61.8%) were in the remission phase at the time of Covid-19 diagnosis. The underlying diseases of diabetes and hypertension and DAS28 score had a significant relationship with the prognosis of patients (P<0.05). Moreover, 92% of patients who were in the active phase of rheumatoid arthritis at the time of Covid-19 diagnosis had a poor prognosis, this percentage was significantly lower in patients who were in other phases of the rheumatoid arthritis disease (P<0.001).

  Conclusion

  The results of the present study show that the prognosis of COVID-19 in rheumatoid arthritis patients with severe activity was worse than those whose disease was inactive or had mild or moderate activity.

  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Disease Activity, Prognosis, COVID-19
 • Davood Kheirkhah, Mohammadsadegh Neshatmoghadam, Mansour Sayyah, Farzaneh Malekpour, Seyed Edalat Pishkar, Mohadeseh Zarei Yazdeli, Mohammad Reza Sharif* Pages 435-441
  Background and Aim

  Urinary tract infection (UTI) is an acute disease, particularly in children, and also the second most common bacterial disease in children after upper respiratory tract infection. Due to the high prevalence of UTI in children and its high importance, the present study was conducted to determine frequency of risk factors of UTI in children aged 2 months to 12 years at Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran.

  Methods

  In this cross-sectional study, 274 children aged 2 months to 12 years were examined in Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran. Data on age, gender, circumcision status, labia adhesion, urinary tract obstruction status, mother's and father's education status, mother's employment status, child care status, and child's underlying diseases were recorded. The collected data were analyzed using descriptive statistics.

  Results

  The findings showed that nearly 87% of children with urinary tract infections were girls. More than 60% of uncircumcised boys and 5% of girls had labia adhesions. Also, nearly 15% of children had urinary stones. In addition, diabetes has been the most common underlying disease among children.

  Conclusion

  Urinary tract infections are involved in causing kidney damage in children, therefore, knowing the related risk factors can be helpful in preventing its occurrence.

  Keywords: Urinary Tract Infection, Risk factors, Children
 • Seyed Mahdi Khatami Bidgoli, Zahra Sepehrmanesh, Leila Saadat Mirsifi Fard, Mohadeseh Zarei Yazdeli, Ramin Madani, Mohammad Javad Azadchehr, Farhad Madani* Pages 442-449
  Background and Aim

  Chronic diseases such as cancer in children can increase the risk of depression in different degrees. The aim of this study was to investigate the frequency of anxiety and depression in children under 16 years of age with cancer referred to the chemotherapy unit of Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran.

  Methods

  In this cross-sectional study, 60 children from 7 to 16 years of age referred to the chemotherapy unit of Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran, in 2019 were investigated using the available sampling method. Anxiety disorders were measured by the Hamilton Anxiety Questionnaire and depression disorders were measured using the Mariaquaks Depression Questionnaire. Data of age, sex, type of disease, first stage or relapse, oral or injectable drugs of chemotherapy and radiotherapy, history of invasive treatment and psychiatric diseases were also recorded.

  Results

  The results showed a statistically significant difference between relapse, current treatment status and radiotherapy with anxiety and depression disorders (P<0.05). A statistically significant difference was found between the type of cancer and anxiety disorder, as well as between oral chemotherapy and history of family psychiatric disorders and depression disorder (P<0.05). The highest frequency of depression and anxiety were reported in adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) cancer.

  Conclusion

  The type of cancer, oral chemotherapy and history of family disorders can be related to children's anxiety and depression. Therefore, early diagnosis of mental disorders in children with cancer can prevent the development of anxiety and depression.

  Keywords: Depression, Anxiety, Children, Hospital, Cancer
 • Sanaz Joekar, Maryam Jandaghian, Sayed Reza Alvani, Nastaran Mehrabi, Zahra Zanjani* Pages 450-460
  Background and Aim

  Medicine is one of the stressful fields that can threaten the mental health of students of this field. This study was conducted with the aim of evaluating the state of mental health, academic burnout and distress tolerance of medical students of Kashan University of Medical Sciences during their internship.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted at Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. The statistical population included medical students (n=390) in the internship stage in the academic year of 2021-2022 who were enrolled by the census method. A total of 250 students completed the informed consent form and answered the questionnaires of general health (GHQ-28), distress tolerance (DTS) of Simon and Gaher, and Maslach academic burnout.

  Results

  The mean of mental health was 25.47±8.02, distress tolerance was 45.62±11.8, and academic burnout was 39.42±16.03, which according to the cut-off points for each of the questionnaires, it can be said that 39.2% had no psychological symptoms, 52.8% had mild symptoms and 8% had moderate symptoms. Also, 47.2% of students reported low distress tolerance. Regarding academic burnout, 74.4% of students reported very high emotional exhaustion.

  Conclusion

  On average, the students had mild psychological symptoms, but despite relatively good distress tolerance, they suffered from high emotional exhaustion. Considering the role of emotional exhaustion in the occurrence of psychological problems in the future, it is important to find the factors affecting it and provide psychological services to reduce it and prevent the psychological problems.

  Keywords: Mental health, Academic burnout, Distress tolerance, Medical student
 • Mousa Khalafi*, Amir Ghanbarpour Nosrati, Razieh Sadat Mostafavi, Fatemeh Hosseini Jebeli Pages 461-472
  Background and Aim

  Growth differentiation factor 15 (GDF15) is a cytokine with anti-inflammatory effects, which the influences of acute and chronic exercise on it are not clearly known. Therefore, the aim of the present meta-analysis was to determine the effect of the acute and chronic exercise on circulating GDF15.

  Methods

  To extract original articles published in Farsi and English language journals, a comprehensive search was conducted in PubMed, Web of Science, Scopus, Magiran, Noormags and SID databases until December 22, 2022. Two separate meta-analyses were performed to calculate the effect size of standardized mean difference (SMD) and 95% confidence interval for the acute and chronic effects of exercise on GDF15.

  Results

  A total of 18 studies including 551 subjects were included in the meta-analysis. The results showed that acute exercise activity leads to a significant increase in GDF15 [P=0.001, (1.65 to 0.80 CI: 1.23)], while chronic exercise activity had no significant effect on GDF15 [P=0.24, (0.96 to 0.24-CI: 0.35)].

  Conclusion

  Exercise leads to a transient and short-term increase in GDF15, which may contribute to the beneficial metabolic effects of exercise.

  Keywords: Exercise, GDF15, Cytokine