فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و ششم شماره 4 (پیاپی 190، مهر و آبان 1402)

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سال شصت و ششم شماره 4 (پیاپی 190، مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • عباسعلی زراعتی، فاطمه ناظمیان، سید حسین مصطفی نیا*، تینا زراعتی، درسا زراعتی، امین سعیدی نیا، محمدعلی یعقوبی صفحات 789-795
  مقدمه

  پاتوژنز فشار خون بالا هنوز به خوبی شناخته نشده است. با این حال، تولید بیشتر اسیدهای آلی و آنیون‎های اندازه گیری نشده می‎تواند شکاف آنیونی را افزایش داده و منجر به پیشرفت فشار خون شود. تحقیقات محدودی برای روشن شدن ارتباط فشار خون بالا با شکاف آنیونی انجام شده است. در این مطالعه، ارتباط بین شکاف آنیونی و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را بررسی کردیم.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی، فشار خون هشتاد و هشت بیمار مبتلا به فشار خون بالا به روش استاندارد اندازه گیری شد و سپس با اندازه گیری سطوح سدیم، کلر و بی کربنات سرم، شکاف آنیونی محاسبه شد.

  نتایج

  میانگین سنی بیماران 14.13 ± 68.62 سال و 53 نفر (%1.61) زن بودند. میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک (SBP و DBP) به ترتیب 87.141 و 54.83 میلی متر جیوه بود. میانگین شکاف آنیونی(AG)  9.18 بود. ارتباط مستقیم و معنی داری بین شکاف آنیونی و r=0.62)SBP (P=0.0001,، DBP p=0.01 r=0.26) (و فشار خون متوسط ​​شریانی(MAP) (p=0.001 r=0.49)وجود داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سطوح سدیم و شکاف آنیونی به طور معنی داری SBP، DBP و MAP را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  یافته‎ ها نشان داد که افزایش تولید اسیدهای آلی درون زا و آنیون‎های اندازه گیری نشده، ممکن است با افزایش آنیون گپ، منجر به افزایش فشارخون شود.

  کلیدواژگان: شکاف آنیونی، فشار خون بالا، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک
 • سام ترکان*، سید شهاب حسینی صفحات 796-805
  مقدمه

  استافیلوکوکوس اریوس عفونت های مختلف بیمارستانی از جمله عفونت های دستگاه ادراری را ایجاد می کند. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاوت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اریوس جداسازی شده از نمونه های ادراری سگ‎های به ظاهر سالم در سطح شهر اصفهان انجام گرفت.

  روش کار

    تعداد 200 نمونه ادرار از سگ‎های به ظاهر سالم (در حجم20میلی لیتر) از مراکز درمانی و نگهداری حیوانات خانگی در سطح شهر اصفهان در ظرف استریل نمونه گیری ادرار اخذ شد و به روش کشت میکروبی و مولکولی آزمایش شد. از آزمایش انتشار دیسکی ساده جهت تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و از روش PCR  جهت تعییت تیپ‎های کاست کروموزومی‎ژن mecA   استفاده شد.  

  نتایج

  از این تعداد نمونه، 23 نمونه (5/11 درصد) آلوده به استافیلوکوکوس اریوس بوده که در آزمایش  PCR واجد ژن 16srRNA بودند. تمام ایزوله های مورد مطالعه دارای مقاومت آنتی بیوتیکی چند گانه بودند و در این میان بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به دو آنتی بیوتیک پنی سیلین (65/95 درصد) و تتراسایکلین (30/91درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک نیتروفورانتویین (78/34 درصد) مشاهده شد. 91/73 درصد از ایزوله ها حامل ژن mecA بودند که تیپ ШSCCmec با فراوانی 05/47 درصد شایع ترین تیپ کاست کروموزومی‎ژن mecA درایزوله های مقاوم به متی سیلین بود.

  نتیجه گیری

  شیوع مقاومت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک های خطوط اول و دوم درمانی در میان سویه های استافیلوکوکوس اریوس ، نشان دهنده پراکندگی و انتشار این سویه ها در بین جمعیت سگ‎ها است و لازم است که داروی درمانی بر اساس نتیجه آنتی بیوگرام انتخاب گردد.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس ارئوس، تیپ های SCCmec، ادرار، مقاومت آنتی بیوتیکی، سگ، اصفهان
 • منیره خلیلی، حبیب اصغرپور*، اسرا عسکری، جهانبخش اسدی صفحات 806-819
  مقدمه

  شبکه اندوپلاسمی‎ در بسیاری از مسیرهای سلولی نقش اساسی دارد. تمرین منظم ورزشی و گرسنگی می توانند با فعال کردن مکانیسم هایی مانند ریتکولو فاژی منجر به سلامت کبد شوند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، ، بررسی تاثیر  توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه اندوپلاسمی‎ کبد سالم رت های نر نژاد ویستار می باشد.

  روش کار

  در تحقیق تجربی حاضر تعداد 30 سر رت سالم نر نژاد ویستار18هفته‎ای ‎با دامنه وزنی 34/25 ±40/330 گرم انتخاب و به شش گروه 1) کنترل، 2) گرسنگی،3) تمرین 3 روزه، 4) تمرین 5 روزه، 5)گرسنگی+تمرین 3 روزه، 6)گرسنگی+تمرین 5 روزه تقسیم شدند. رت های گروه تمرین، تمرین ورزشی را به مدت یک ماه، 3 و 5 جلسه در هفته، به مدت یک ساعت روی تردمیل انجام دادند. گرسنگی به مدت 14ساعت در زمان بیداری رت ها و به مدت یک ماه به طور پیوسته انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنوای یک طرفه و تعقیبی LSD در نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. سطح معنی داری 05/0≥P در نظر گرفته شد.

  نتایج

  تجزیه و تحلیل داده ها کاهش معنی داری در میزان وزن، BMI، LDL/HDL، CHOL/HDL، TAG/HDL و افزایش معنی داری در بیان ژن ATF6 نشان داد 05/0≥P .

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی همراه با گرسنگی با کاهش شاخص های اتروژنیک منجر به سلامت کبد شد. همچنین افزایش بیان ژن ATF6 در کبد از طریق تمرین ورزشی و گرسنگی می تواند منجر به تنظیم ریتکولوم فاژی (خودخواری شبکه اندوپلاسمی) و سلامت کبد گردد.

  کلیدواژگان: گرسنگی، تمرین هوازی، آتروژنیک، فعال کننده فاکتور رونویسی 6، شبکه اندوپلاسمی‎
 • زهرا مسیح پور، نعمت ستوده اصل*، راهب قربانی صفحات 820-831
  مقدمه

  زنان نیمی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل میدهند و سلامت جسمی و روانی آنها رابطه ی مستقیم با کارکرد خانواده دارد. با توجه به اهمیت نقش زن در خانواده به عنوان مادر و نقش محوری عاطفی و روانی آنان در خانواده ، کم کردن عوارض و مشکلات یایسگی برای آنها حایز اهمیت است و تاثیر مستقیم بر خانواده و متقابلا بر جامعه خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان یایسه شهر قایم شهر انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع آزمایشی تصادفی شده همراه با پیش آزمون-پس آزمون بود. از بین زنان یایسه مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر قایم شهر بودند، 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را در طی 8 جلسه دریافت کرد. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس یک متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نمره کلی سلامت روان تاثیر معنی داری داشته است (p˂0/05) ، همچنین بر ابعاد سلامت روان جسمانی، اختلال عملکرد، اضطراب و افسردگی نیز تاثیر معنی داری داشته است (p˂0/05).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش حاضر، استفاده از درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک مداخله روانشناختی موثر به منظور بهبود سلامت روان در زنان یایسه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: یائسگی، سلامت روان، ذهن آگاهی، زنان
 • سعید رستمی*، مهرنوش اسماعیلیان، فائزه اصغری حصوری صفحات 832-843
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف تاثیر 8 هفته برنامه تمرینی پایدارسازی عصبی عضلانی پویا (DNS) بر تعادل ایستا و پویا، حس عمقی مچ پا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ((MSانجام شد.

  روش کار

  جهت انجام این مطالعه 24 نفر انتخاب شدند که در دو گروه  کنترل (تعداد: 12 نفر، سن: 06/3 ± 50/45 سال، قد: 27/0 ± 66/1 متر، وزن: 05/3 ± 08/58 کیلوگرم، شاخص توده بدنی: 04/1 ± 99/20 کیلوگرم بر متر مربع، EDSS: 75/0 ± 25/2) و تمرینی (تعداد: 12 نفر، سن: 84/2 ± 91/43 سال، قد: 03/0 ± 65/1 متر، وزن: 73/4 ± 91/56 کیلوگرم، شاخص توده بدنی: 17/1 ± 75/20 کیلوگرم بر متر مربع، EDSS: 51/0 ± 91/1) قرار گرفتند. در این مطالعه تعادل ایستا با آزمون شارپند رومبرگ و تعادل پویا با آزمون زمان برخاستن و رفتن ارزیابی شد. همچنین حس عمقی مچ پا در دو وضعیت دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن با گونیامتر ارزیابی شد. پس از پایان ارزیابی ها گروه تمرینی تمرینات را به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته) انجام دادند. گروه کنترل نیز در این دوره به فعالیت های روزمره خود پرداختند. پس از پایان تمرینات مجددا ارزیابی ها انجام شد. در این مطالعه برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد. همچنین برای بررسی تاثیر تمرین بر متغیرها و تفاوت های بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس و تی همبسته، یو من ویتنی و ویلکاکسون برای آنالیز داده ها استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 24  استفاده شد.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد برنامه تمرینی DNS اثر معنی داری در بهبود تعادل ایستا با چشمان باز (001/0=P) و (001/0=P)، تعادل پویا (001/0=P) و حس عمقی مچ پا در وضعیت دورسی فلکشن (01/0=P) و پلانتار فلکشن (001/0=P) دارد. همچنین نتایج مربوط به مقایسه دو گروه نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین دو گروه بود (05/0≥P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، استفاده این برنامه تمرینی به درمانگران درگیر با این بیماران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پایدارسازی عصبی عضلانی پویا، مولتیپل اسکلروزیس، تعادل، حس عمقی
 • فریده مقرب، نفیسه اسماعیل پور، زهرا مصلی نژاد، نحله پرندآور، نوید کلانی، اطهر راسخ جهرمی* صفحات 844-852
  مقدمه

  رضایت زناشویی یکی از مفاهیمی است که باعث ایجاد سلامت جنسی در فرد می شود و یکی از مهمترین علل تاثیرگذار در خانواده داشتن رضایت زناشویی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رضایت زناشویی در زنان باردار در زمان شیوع کووید 19 در شهرستان جهرم است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 1400 با مشارکت 287 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم با استفاده از نمونه گیری آسان و در دسترس صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مشخصات فردی، اجتماعی و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بود.

  نتایج

  نتایج نشان داد میانگین رضایت زناشویی زنان شرکت کننده در مطالعه 38/25± 59/175 بوده است. سطح رضایت زناشویی اکثریت زنان زیاد (6/56 %) بوده است. با افزایش سن، رضایت زناشویی زنان کاهش می یابد؛ ولی با بهبود وضعیت اقتصادی، رضایت زناشویی زنان افزایش یافته است. همچنین نتایج آزمون تی تست نشان داد که بین رضایت زناشویی زنان و مولفه های آن با ابتلا به کووید 19 ارتباط وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر رضایت زناشویی اکثریت زنان باردار در زمان کرونا در سطح بالایی گزارش شد. رضایت زناشویی زنان تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند سن و وضعیت اقتصادی بوده است. با شناخت بیشتر مولفه های موثر در بهبود رضایت زناشویی می توان جهت ارتقای آن گام های موثری برداشت.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، زنان باردار، کوید 19
 • سیامک رستمیان، قاسم آهی *، فاطمه شهابی زاده صفحات 845-855
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش علایم منفی مبتلایان سایکوز ناشی از مواد بود.

  روش تحقیق: 

  روش این پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل سه گروهی بهره گرفته شده بود.جامعه آماری این پژوهش مبتلایان سایکوز ناشی از مواد شهر تهران می باشند. به منظور اطمینان بیشتر برای پژوهش حاضر، 15 نفر در هر گروه انتخاب می شود. از جامعه آماری یاد شده به منظور انتخاب شرکت کنندگان افراد داوطلبی که دارای ملاک های ورود به پژوهش باشند انتخاب و پس از اجرای مرحله پیش آزمون در یک جلسه مشترک، به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری آزمایش 1 (درمان ذهن آگاهی)، آزمایش 2 (درمان شناختی- رفتاری) و گروه گواه جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی توسط کی، فیزبین و اوپلر (1986)و پروتکل درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی پروتکل درمان شناختی رفتاری بود.

  یافته ها

  نشان می دهد که این متغیرها تاثیر معنی داری بر میانگین نمره علایم منفی دارد. یعنی میانگین نمره علایم منفی در گروه کنترل و آزمایش اول و دوم در مرحله پس آزمون پس از حذف اثرات پیشین تفاوت معنی داری با هم دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که هر دو روش بر کاهش علایم منفی بیماران سایکوز ناشی از مواد تاثیرگذار هستند لذا می توان از این روش ها در جهت کاهش علایم منفی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مداخله شناختی ذهن آگاهی، سایکوز، درمان
 • وحید میرزایی*، سکینه داودی، صحرا نادی مقدم، مهدی بهرامی صفحات 853-871
  مقدمه

  . پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه سرمایه روان شناختی با تمایل به ترک شغل باتوجه به نقش میانجی مالکیت روان شناختی پیشگیرانه و ترویجی و نقش تعدیل کننده سابقه خدمت در پرستاران بیمارستان ثامن الایمه تامین اجتماعی بجنورد، انجام گرفت.

  روش کار

  جامعه آماری پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان ثامن الایمه تامین اجتماعی بجنورد در سال 1401، به تعداد 110 نفر، تشکیل دادند که با استفاده از فرمول مورگان، 86 نفر از آن ها، با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، مالکیت روان شناختی اوی و همکاران (2009) و تمایل به ترک شغل کیم و لانگ (2007)، استفاده شد

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و تمایل به ترک شغل رابطه منفی و معناداری وجود دارد (p< 0/05)، از سویی بین سرمایه روان شناختی با مالکیت روان شناختی ترویجی رابطه مثبت و معنادار (p< 0/05) و بین سرمایه روان شناختی با مالکیت روان شناختی پیشگیرانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد (p< 0/05). بر اساس یافته های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد، اثر تعدیل کنندگی سابقه خدمت در رابطه بین مالکیت روان شناختی پیشگیرانه و تمایل به ترک شغل پرستاران تایید نشد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج این مطالعه، توجه و اهتمام مدیران نسبت به اتخاذ تصمیماتی به منظور افزایش سرمایه روان شناختی پرستاران با تاکید بر مالکیت روان شناختی ترویجی و پیشگیرانه می تواند زمینه کاهش تمایل به ترک شغل پرستاران را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، مالکیت روان شناختی ترویجی، مالکیت روان شناختی پیشگیرانه، تمایل به ترک شغل، سابقه خدمت
 • مهرناز ماندگار نیکو، علی اصغر اصغرنژاد فرید*، حسن احدی، مریم کلهر نیا گلکار صفحات 872-880
  مقدمه

  وجود فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی در خانواده ها می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی در مادران این کودکان شود. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک های فرزندپروری و مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اجرا شد.

  روش کار

  به این منظور به کلینیک های روانشناسی شهر تهران مراجعه و 45نفر از کودکان 6 تا 12 ساله مراجعه کننده که با استفاده از مقیاس کانرز (فرم والدین) تشخیص اختلال ADHD گرفتند به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به سه گروه 15 نفری تقسیم شدند. ابتدا بر روی سه گروه پرسشنامه کیفیت زندگی اجرا شد. سپس مادران یک گروه تحت آموزش تکنیک های فرزندپروری، مادران گروه دیگر تحت آموزش مهارت های زندگی و مادران گروه آخر تحت آموزش ترکیبی (تکنیک های فرزندپروری و مهارت های زندگی) قرار گرفتند. در آخر برای هر سه گروه این پرسشنامه مجددا اجرا شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که کیفیت زندگی سه گروه تفاوت معنادار داشتند به این صورت بود که افرادی که تحت آموزش مهارت های زندگی بودند کیفیت زندگیشان به طور معنادار از کسانی که تحت آموزش تکنیک های فرزندپروری و یا ترکیبی بودند بالاتر رفته بود.

  نتیجه گیری

  به منظور بهبود کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با اختلال ADHD پیشنهاد می شود از آموزش مهارت های زندگی استفاده شود.

  کلیدواژگان: بی توجهی، بیش فعالی، کیفیت زندگی، تکنیک های فرزندپروری، مهارت های زندگی
 • فهیمه پورحاجی، منور افضل اقایی، نوشین پیمان* صفحات 881-893
  مقدمه

  ظهور COVID-19 به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی، زندگی روزمره کودکان، نوجوانان و خانواده ها را در سراسر جهان مختل کرده است ، و تاثیرات آن فوری و احتمالا طولانی مدت است. هدف از این مطالعه انجام یک بررسی نظام مند پیرامون عواقب ناشی از اقدامات انجام شده در پاسخ به COVID-19 از نظر خشونت علیه کودکان و نوجوانان می باشد.

  روش کار

  بر اساس رهنمودهای بررسی نظام مند و دستورالعمل های  PRISMA، جستجوی ادبیات انجام شد. بررسی حاضر تمام مطالعاتی راکه از دسامبر 2019 تا تاریخ 24/03/2021 در مجلات ملی و بین المللی با موضوع خشونت در بین کودکان و نوجوانان در زمان همه گیری COVID-19 منتشر شده بود، شامل می شود.
   مقالات از پنج پایگاه داده علمی PubMed ، Scopus ، Pro Quest، Google Scholar ، Web of Science استخراج شد. عنوان و خلاصه مقاله با توجه به معیارهای واجد شرایط بودن بررسی شد.

  نتایج

  در مجموع 1،109 مقاله در ابتدا پس از مشورت از پایگاه داده های انتخاب شده بازیابی شد. پس از مرور عناوین و خلاصه مقالات ، 43 مقاله در ابتدا با توجه به معیارهای صلاحیت از پیش تعیین شده وارد شدند. پس از تجزیه و تحلیل دقیق تر ، فقط9 مقاله علمی در انتخاب ما باقی مانده است.

  نتیجه گیری

  شرایط بد اقتصادی و تعطیلی مدارس بر اثر همه گیری  COVID-19 باگزارش کمتری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان مربوط است. که این کاهش به دلیل کاهش گزارش بدرفتاری علیه کودکان توسط متخصصان آموزش و پرورش می باشد.

  کلیدواژگان: COVID-19، خشونت، کودک، نوجوان
 • ابوالفضل سرلکی*، عاطفه عبدالهی، فرناز معدنی، یگانه اسدی پور، مسعود شریفی صفحات 884-900
  زمینه و هدف

  مرگ و میر ناشی از همه گیری بیماری ویروس کووید-19 و مواجهه با یکی از حقایق مسلم هستی یعنی مرگ، موجب شیوع افسردگی وجودی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان درمانی وجودی بر تنهایی وجودی و نگرش نسبت به مرگ در مراجعان با افسردگی وجودی بود.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش شناسی، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری 3 ماهه و همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان و مردان با افسردگی وجودی بودند که در 6 ماه نخست سال 1401 به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. 24 مراجع (13 زن و 11 مرد) با نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و گواه (12 نفر) گمارده شدند. پروتکل روان درمانی وجودی می و یالوم (1989) تنها برای گروه آزمایش طی 10 جلسه 120 دقیقه ای به صورت هفتگی انجام شد و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند و پس از پایان پژوهش، جلسات مشاوره روان شناختی رایگان دریافت کردند. آزمودنی ها در 3 مرحله (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه) با پرسشنامه تنهایی وجودی مایرز، خو و اسواتبرگ (2002) و نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه نیم رخ نگرش نسبت به مرگ وونگ، پیکر و گیسر (1994) ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر از طریق نرم افزار 28SPSS- انجام شد.

  کلیدواژگان: روان درمانی وجودی، تنهایی وجودی، نگرش نسبت به مرگ، افسردگی وجودی
 • الهام قلعه خندابی، جاوید پیمانی*، طاهر تیزدست، جواد خلعتبری صفحات 901-912
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تعیین مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و هیجان مدار بر ناگویی هیجانی افراد دچار تعارض زناشویی انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. از جامعه آماری زنان مراجعه کننده به کلینیک های منطقه 1 شهر تهران 45 نفر به روش در دسترس انتخاب و با استفاده از روش تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. ابزار پژوهش ناگویی هیجانی (بگبی و همکاران، 1994) بود. ابتدا پیش آزمون ناگویی هیجانی برای هر سه گروه اجرا شد، سپس طرحواره درمانی و هیجان مدار برای گروه های آزمایش اجرا شد اما برای گروه کنترل، هیچگونه مداخله ای اعمال نشد؛ در نهایت پس آزمون و آزمون پیگیری برای هر سه گروه به عمل آمد.

  نتایج

  نتایج آزمون اندازه گیری مکرر نشان داد که هر دو گروه طرحواره درمانی و هیجان مدار بر کاهش ناگویی هیجانی موثر است (001/>p). آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که درمان هیجان مدار موثرتر از طرحواره درمانی است (001/>p).

  نتیجه گیری

  برای بهبود ناگویی هیجانی افراد دچار تعارض زناشویی پیشنهاد می شود از درمان هیجان مدار استفاده شود.

  کلیدواژگان: تعارض زناشویی، ناگویی هیجانی، طرحواره درمانی، هیجان مدار
 • مژده میرمرادزهی سیبی، محمود شیرازی*، فرهاد کهرازئی صفحات 913-927
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوروفیدبک (NF) و تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه ایی (tDCS) بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت زاهدان انجام شد.

  روش

  طرح تحقیق بصورت پیش آزمون -پس آزمون با گروه های آزمایش (تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه ایی (tDCS) و نوروفیدبک (NF)) و گروه کنترل بود. جامعه آماری تمام بیماران دارای سه اختلال افسردگی،اضطراب و استرس مراجعه کننده به کارشناسان بهداشت روان مراکز خدمات جامع سلامت شهر زاهدان بودند که از این بین نمونه ای به حجم 45 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد، براین اساس 30 نفر در گروه های آزمایش، گروه اول مداخله 10 جلسه روش درمانی تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه ایی(tDCS) گروه دوم 12 جلسه نوروفیدبک (NF) قرار گرفت درحالی که به 15 نفر گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. پس از تکمیل پرسشنامه مقیاس استرس اضطراب افسردگی-21 (DASS-21)، داده ها جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل انجام شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس بین نمرات پیش و پس آزمون گروه های درمانی کاهش معنی داری دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد میانگین تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه ایی (TDCS) کمتر از نوروفیدبک (NF) در کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس می باشد.

  کلیدواژگان: نوروفیدبک، تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه ای، اضطراب، استرس، افسردگی
 • هاتف زمانی، حسین بیگدلی*، بیوک تاجری، جاوید پیمانی صفحات 927-938
  مقدمه

  پژوهشگران رویکردهای درمانی مختلفی را در جهت کاستن از عوارض روانشناختی بیماری سرطان پستان مورد بررسی قرار داده اند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان هیجان مدار بر تحمل پریشانی و رشدپس ازسانحه بهبودیافتگان سرطان پستان بوده است.

  روش کار

  در پژوهشی از نوع مطالعات آزمایشی با طرح نیمه آزمایشی تعداد 45 نفر از زنان بهبودیافته سرطان پستان شهر تهران حضور داشتند که در سه گروه گمارده شدند. درمان هیجان مدار در طی 10 جلسه و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در طی 8 جلسه بر روی زنان دچار سرطان اجرا شد، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت ننمودند. داده ها از طریق پرسش نامه رشد پس آسیبی (تدسچی و کالهون، 1996) و مقیاس تحمل آشفتگی (سیمونز و گاهیر، 2005) جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد بین میانگین سه گروه آزمایش و کنترل در متغیر تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P) بدین ترتیب که هر دو درمان بر تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه تاثیر معناداری دارد (05/0>P)، اما هیچ یک از درمان ها بر درمان دیگر برتری ندارد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که هم رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هم درمان هیجان مدار می توانند در بهبود وضعیت روانشناختی زنان دچار سرطان اثرگذار باشند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، تحمل پریشانی، رشد پس از سانحه، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان هیجان مدار. پی نوشت: این مطالعه فاقد تضاد منافع می باشد
 • سمانه سلامیان، مصطفی حیدری*، اصغر نوروزی صفحات 939-953

  مقدمهسوءمصرف مواد یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین مشکلات سلامتی در جهان امروز است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان افسردگی در افراد با سوء مصرف مواد مخدر انجام شد. روش کارروش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادی بود که مبتلا به سوء مصرف مواد بوده و برای درمان وابستگی خود طی سه ماه (دی تا اسفند 1400) به مراکز ترک اعتیاد دولتی در منطقه 5 شهر تهران مراجعه کردند که از بین آنها با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 45 آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مساوی 15 نفری جایگزین شدند. 12 جلسه روان درمانی شناختی -رفتاری (مایکل فری، 2005) و 15 جلسه طرحواره درمانی (یانگ، 2003) اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی بک (1987) بهره برده شد.نتایجیافته های حاصل از پژوهش نشان داد که درمان شناختی- رفتاری نسبت به گروه گواه تفاوت معنی داری در مرحله پس آزمون و پیگیری در متغیر افسردگی ایجاد کرده است (01/0 ≥p) اما مداخله طرحواره درمانی در مرحله پس آزمون و پیگیری در متغیر کلی افسردگی نسبت به گروه گواه تفاوت معنی داری ایجاد نکرده است (01/0(p≥نتیجه گیریبر اساس یافته های حاصل از پژوهش می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی-رفتاری روشی موثرتر از طرحواره درمانی بوده است. بنابراین، درمان شناختی-رفتاری می تواند یک درمان انتخابی برای کاهش افسردگی در افراد با سوء مصرف مواد مخدر باشد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی، افسردگی
 • راحله حسینی*، نرگس باباخانی، داود تقوایی صفحات 954-965
  مقدمه

  هدف ازاین مطالعه تعیین تاثیر درمان متمرکز بر خانواده بر عملکرد خانوادگی، سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان در سال1401می باشد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده و درآن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری استفاده شده است.جامعه آماری شامل کلیه بیماران با تشخیص اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین و مراقبان اصلی آنها هستند. از طریق روش نمونه گیری در دسترس 30نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت دوازده جلسه 60دقیقه ای به صورت یک روز در هفته تحت مداخله قرار گرفتند . نمونه ها قبل و بعد از 12 هفته به پرسشنامه های عملکرد خانوادگی، سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی بل پاسخ دادند. داده های آماری با استفاده ازنرم افزار SPSS و آزمون های آماری تحلیل واریانس مکرر و تی زوجی و مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر توزیع متغیرهای زمینه ای تفاوتی نداشت. اما میانگین متغیرهای قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش و کنترل دارای تفاوت معناداری بود همچنین میزان تفاوت در پیگیری گروه نمونه معناداری را نشان داده است.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که درمان خانواده محور بر عملکرد خانوادگی ، سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی بیماران اسکیزوفرنی موثر است .

  کلیدواژگان: درمان خانواده محور، عملکرد خانوادگی، سرمایه روان شناختی، سازگاری اجتماعی، اسکیزوفرنی
 • سلاله سادات اصل علوی پایدار، علیرضا مرادی *، جعفر حسنی صفحات 966-982

   مقدمه

  افراد مبتلا به دیابت نوع دو با مساله جدی عدم تبعیت از درمان و خود مراقبتی مواجه هستند که مشکلات غیر قابل جبرانی برای فرد و جامعه به بار می آورد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با تبعیت از درمان و خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.

  روش کار

  در این پژوهش کیفی، جمع اوری داده ها توسط مصاحبه ای نیمه ساختار یافته انجام شده است. تعداد مصاحبه شوندگان 17 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو بودند که تعداد این افراد بر اساس دستیابی به اشباع نظری مشخص شد. تحلیل داده ها نیز به روش داده بنیاد انجام شده است.

  یافته ها

  شرایط علی با زیر مجموعه های سهولت اجرایی و شرایط فردی؛ شرایط زمینه ای با زیر مجموعه های وضعیت محیطی و وضعیت اجتماعی که تحت عنوان عوامل ترغیب کننده برای تبعیت از درمان و خود مراقبتی می باشند. همچنین، شرایط مداخله گر با زیر مجموعه های عوامل موثر بر پذیرش، نگرش و درمان نیز به دست آمد که می تواند اجرای دستورات درمانی را تسهیل و یا مختل کنند. راهبردها تحت عنوان کنش هایی که می تواند در تبعیت از درمان و خودمراقبتی از منظر بیماران راهگشا باشد و پیامدها که همان نتایج مورد انتظار در اثر اجرای راهبردها می باشند، به عنوان مولفه های دیگر این مدل به دست آمدند.

  نتیجه گیری

  یافتن موانع و عوامل انگیزه بخش از دیدگاه فرد مبتلا می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طرح ریزی درمان در اختیار پژوهشگران و درمانگران قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، تبعیت از درمان، خود مراقبتی، نظریه داده بنیاد، پژوهش کیفی
 • شیرین حاجی جعفری، محمدپارسا عزیزی *، جاوید پیمانی صفحات 983-992

   مقدمه

  اختلال نقص توجه/ بیش فعالی به عنوان یک اختلال عصبی- رشدی، علاوه بر نشانه های رفتاری خاص با نقص در کارکردهای شناختی همراه است. پژوهش حاضر به منظور آزمون اثربخشی برنامه خانواده محور رایانه یار بر سرعت پردازش اطلاعات کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای اندازه گیری متغیرها از آزمون عملکرد دیداری- شنیداری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان 6-9 ساله، با اختلال نقص توجه و بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک های درمانی هستی و پارسا در سال 1401- 1402 بودند. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از این کودکان تشکیل دادند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند و مورد مداخله قرار گرفتند. نتایج با استفاده از روش کواریانس تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که برنامه جامع خانواده محور رایانه یار بر سرعت پردازش اطلاعات در دو مولفه عملکرد دیداری و شنیداری موثر بوده است (0.05≥P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی برنامه جامع خانواده محور رایانه یار بر بهبود سرعت پردازش اطلاعات می توان بیان داشت که این برنامه دارای اعتبار بوده و می توان در افزایش توانایی های شناختی و کارکردهای اجرایی این کودکان از این برنامه بهره جست.

  کلیدواژگان: برنامه جامع خانواده محور رایانه یار، سرعت پردازش اطلاعات، بیش فعالی
 • مریم ناظمی، مهدی شاه نظری *، طاهره رنجبری پور، مریم مشایخ، امیرشهرام یوسفی کاشی صفحات 994-1007
  مقدمه

  بیماران مبتلا به سرطان فشارهای زیاد جسمی، روانی، اقتصادی و خانوادگی را تجربه می کنند که در بیشتر موارد موجب ازدست رفتن تاب آوری و بروز احساس یاس در آنان و در نتیجه وخامت سلامت روانی و جسمانی شان می شود. به همین دلیل، هدف پژوهش حاضر در راستای یافتن راه های مفید برای افزایش تاب آوری در این بیماران، مقایسه اثربخشی روان درمان گری مثبت نگر گروهی و درمان روان نمایشگری گروهی بر تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان در نظر گرفته شد.

  روش کار

  این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان در رده سنی 25 تا 45 سال و مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیکی در خیابان گاندی تهران می شد که از میان آن ها تعداد 45 نفر به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد در سه گروه روان نمایشگری، روان درمانی مثبت نگر و گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان طی سه مرحله سنجش در قالب پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) را پاسخ دادند.

  نتایج

  نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چندمتغیری نشان داد که نمرات تاب آوری گروه درمانگری مثبت نگر و روان نمایشگری گروهی از پیشآزمون به پس آزمون به طور قابل توجهی افزایش یافته و در مرحله پیگیری با شیب ملایمی بازگشت داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، روان درمانی مثبت نگر گروهی و روان نمایشگری هر دو درمان های مفیدی برای افزایش تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان هستند اما درمان مثبت نگر درمان موثرتری در این جمعیت می باشد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، روان درمانی مثبت نگر، روان نمایشگری، تاب آوری
 • محمدحسین فرهمندی، ابوالفضل بخشی پور *، محمود جاجرمی صفحات 1008-1023

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده و رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین با تعارضات زناشویی انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. دوره پیگیری نیز دو ماهه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین با تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و بهزیستی منطقه 2 شهر مشهد در شش ماهه اول سال 1400 بود. در این پژوهش تعداد 20 زوج (40 نفر) با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند (10 زوج در گروه آزمایش و 10 زوج در گروه گواه). گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (10 جلسه) را طی ده هفته دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (براتی و ثنایی، 1375)؛ پرسشنامه عملکرد خانواده و پرسشنامه رضایتمندی از زندگی زناشویی بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی توسط نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده (0001>P؛ 57/0=Eta؛ 91/49=F) و رضایتمندی از زندگی زناشویی (0001>P؛ 62/0=Eta؛ 01/64=F) زوجین با تعارضات زناشویی تاثیر دارد. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با با شکل دهی انعطاف پذیری روان شناختی و ایجاد پذیرش روانی می تواند به عنوانی رویکردی موثر در جهت بهبود عملکرد خانواده و رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین با تعارضات زناشویی مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، عملکرد خانواده، رضایتمندی از زندگی زناشویی، تعارضات زناشویی
|
 • Zeraati Abbas Ali, Fatemeh Nazemian, Seyed Hosein Mostafania *, Tina Zeraati, Dorsa Zeraati, Amin Saeidinia, Mohammad Ali Yaghoubi Pages 789-795
  Introduction

  The precise mechanisms underlying the pathogenesis of hypertension is not yet fully understood. However, higher production of organic acids and unmeasured anions has been suggested to increase the anionic gap and lead to the progression of hypertension. Limited investigations have been performed to clarify the association of hypertension with the anionic gap. In this study, we determined the relationship between the anionic gap and systolic and diastolic blood pressure.

  Material and Method

  In this cross sectional study, blood pressure of 88 hypertensive patients was measured by the standard method and the anionic gap was then calculated by measuring the serum sodium, chloride, and bicarbonate levels.

  Results

  The mean age of patients was 62.68 ± 13.14 years old, and 53 patients (61.1%) were female. The mean systolic and diastolic blood pressures (SBP and DBP) were 141.87 and 83.54 mmHg, respectively. The mean anionic gap (AG) was 9.18. There was a direct and significant association between anionic gaps and SBP (P= 0.0001, r= 0.62), DBP (P= 0.01, r= 0.26) and mean arterial blood pressure (MAP) (P= 0.001, r= 0.49). The multivariate regression analysis showed that sodium levels and AG significantly predicted SBP, DBP and MAP.

  Conclusion

  Our findings indicates that increasing the production of endogenous organic acids and unmeasured anions might lead to increased AG, and consequently, increase in the rate of hypertension.

  Keywords: Anionic gap, Hypertension, Systolic blood pressure, Diastolic Blood Pressure
 • Saam Torkan *, Seyed Shahab Hoseini Pages 796-805
  Introduction

  Since Staphylococcus aureus is the main pathogen of Staphylococcus and causes various hospital-acquired infections including urinary tract infections, it is of value to examine resistance patterns of this organism, methicillin-resistance in particular. This study was aimed to examine the antibiotic resistance patterns of Staphylococcus aureus strains separated from urine samples of apparently healthy dogs in Isfahan.

  Material and Method

  200 urine samples (20 ml) were taken from apparently healthy dogs in different clinics and kennels of Isfahan, collected in sterile urine containers and examined through microbial and molecular cultures. After the isolates were molecularly approved, the simple disk diffusion test and PCR were used to determine antibiotic resistance patterns, and cassette chromosomes of mecA genes, respectively.

  Results

  Among the samples, 23 (11.5%) were infected with Staphylococcus aureus and exhibited 16srRNA genes in PCR. Their antibiotic resistance patterns were detected by CLSI based antibiogram. All the examined isolates showed multiple antibiotic resistance, among which penicillin (95.65%) and tetracyclin (91.30%) were the highest; whereas, the lowest resistance related to nitrofurantoin (34.78%). 73.91% of the isolates included mecA genes, with Sccmec III being the most frequent cassette chromosome, in methicillin-resistant isolates (47.05%).

  Conclusion

  The prevalence of Staphylococcus aureus strains, resistant to a broad spectrum of first-choice and second-choice antibiotics, indicates the spread of these strains in dog population. Therefore, the treatment of choice should be selected based on antibiogram results.

  Keywords: Staphylococcus aureus, SCCmec types, Urine, Antibiotic resistance, Dog, Isfahan
 • Monireh Khalili, Habib Asgharpour *, Asra Askari, Jahanbakhsh Asadi Pages 806-819
  Introduction

  Endoplasmic reticulum plays an essential role in many cellular pathways. Exercise and fasting can lead to liver health by activating mechanisms such as reticulophagy. Therefore, the aim of the current research is to  investigate the effect of fasting and aerobic exercise on atherogenic indicators, body mass and ATF6 gene expression in the endoplasmic reticulum of healthy liver of Wistar rats.

  Material and Method

  In this experimental research, 30 18-week-old Wistar rats with a weight range of 330.40 ± 25.34 grams were selected and divided into six groups: 1) control, 2) starvation, 3) 3-day training, 44) 5-day training, 5) starvation + 3-day training, 6) starvation + 5-day training were divided. The rats in the training group performed exercise on a treadmill for one month, 3 and 5 sessions per week for one hour. Starvation was done continuously for 14 hours when the rats were awake and for one month. Data analysis was done using one-way ANOVA and post hoc LSD statistical tests in SPSS version 23 software. A significance level of P≥0.05 was considered.

  Results

  Data analysis showed a significant decrease in BMI, LDL/HDL, CHOL/HDL, TAG/HDL and a significant increase in ATF6 gene expression (P≥0.05).

  Conclusion

  Aerobic training with starvation led to liver health by reducing atherogenic indicators. Also, increasing the expression of ATF6 gene in the liver through exercise and starvation can lead to the regulation of reticulophagia and liver health.

  Keywords: Starvation, aerobic exercise, Atherogenic, activator of transcription factor 6, endoplasmic reticulum
 • Zahra Masihpour, Nemat Sotodeh Asl *, Raheb Ghorbani Pages 820-831

  Background and Object: 

  Women make up half of the population of any society and their physical and mental health is directly related to family functioning. Given the importance of the role of women in the family as mothers and their pivotal emotional and psychological role in the family, reducing menopausal complications and problems is important for them and will have a direct impact on the family and reciprocally on society. This study aimed to evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the mental health of postmenopausal women in Ghaemshahr.

  Materials and Methods

  This study was a randomized experimental with pretest-posttest. Among postmenopausal women referred to Ghaemshahr medical centers, 40 people were selected and randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group received mindfulness-based cognitive therapy during 8 sessions. The GHQ-28 General Health Questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and univariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that mindfulness-based cognitive therapy had a significant effect on the overall score of mental health (p˂0.05), also had a significant effect on the dimensions of mental health and physical, dysfunction, anxiety and depression (p˂0 / 05).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, the use of mindfulness-based cognitive therapy is suggested as an effective psychological intervention to improve mental health in postmenopausal women.

  Keywords: Menopause, Mental health, Mindfulness, Women
 • Saeid Rostami *, Mehrnoush Esmaeilian, Faeze Asghari Hasori Pages 832-843
  Introduction

  The aim of this study was to evaluate the impact of a course dynamic neuromuscular stabilization (DNS) training program on balance and ankle proprioception in female patients with MS.

  Material and Method

  For this study, 24 people were selected who were divided into control (Number: 12 people, Age: 45.50 ± 3.06 years, Height: 1.66 ± 0.02 m, Weight: 58.08 ± 3.05 kg, BMI: 20.99 ± 1.04 Kg/m2, EDSS: 2.05 ± 0.75) and training (Number: 12 people, Age: 43.91 ± 2.84 years, Height: 1.65 ± 0.03 m, Weight: 56.91 ± 4.73 kg, BMI: 20.75 ± 1.17 Kg/m2, EDSS: 1.91 ± 0.51) groups. In this study, static balance was evaluated by Sharpen Romberg test and dynamic balance was evaluated by Timed Up and Go test. Also, ankle proprioception was evaluated in two positions dorsiflexion and plantar-flexion with a goniometer. At the end of the evaluations, the training group performed the exercises for 6 weeks (3 sessions per week). The control group also engaged in their daily activities during this period. Assessments were performed again after the exercises. In this study, Shapiro–Wilk test was used to check the normality of the data. Analysis of covariance and paired t-test, Yu Mann-Whitney and Wilcoxon were also used to analyze the effect of exercise on variables and differences between groups. SPSS24 software was also used to analyze the data in this study.

  Results

  The results of this study showed that the dynamic neuromuscular stabilization exercise program had a significant effect on improving static balance with open eyes (P=0.001) and (P=0.001), dynamic balance (P=0.001) and proprioception the foot is in dorsiflexion (P=0.01) and plantar flexion position (P=0.001). Also, the results of comparison between the two groups showed a significant difference between the two groups (P≤0.05).

  Conclusion

  Based on the results of using this exercise program, it is recommended to the therapists involved with these patients.

  Keywords: Dynamic Neuromuscular Stabilization, Multiple Sclerosis, Balance, Proprioception
 • Farideh Mogharab, Nafiseh Esmaealpour, Zahra Mosalanezhad, Nehle Parandavar, Navid Kalani, Athar Rasekh Jahromi * Pages 844-852
  Introduction

  Marital satisfaction is one of the concepts that creates sexual health in a person and one of the most important influencing factors in the family is having marital satisfaction. The purpose of this study is to investigate marital satisfaction in pregnant women during the outbreak of Covid-19 in Jahrom city.

  Method

  The present study is a descriptive and analytical type that was conducted in 1400 with the participation of 287 women referring to women's clinic in Jahrom city using easy and accessible sampling. The data collection tool was personal and social characteristics and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire.

  Result

  The results showed that the average marital satisfaction of women participating in the study was 175.59±25.38. The level of marital satisfaction of the majority of women was high (56.6%). With increasing age, women's marital satisfaction decreases; But with the improvement of the economic situation, women's marital satisfaction has increased. Also, the results of the t-test showed that there is no relationship between women's marital satisfaction and its components with covid-19.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, the marital satisfaction of the majority of pregnant women was reported at a high level during the Corona period. Marital satisfaction of women has been influenced by various factors such as age and economic status. By knowing more about the effective components in improving marital satisfaction, effective steps can be taken to improve it.

  Keywords: Marital satisfaction, Pregnant Women, COVID-19
 • Siyamak Rostamian, Ghasem Ahi *, Fatemeh Shahabizadeh Pages 845-855
  Introduction

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive intervention based on mindfulness and cognitive behavioral therapy on reducing the negative symptoms of substance-induced psychosis patients.

  Research method

  The method of this research was semi-experimental and a pre-test-post-test design was used along with a control group of three groups. In order to be more sure for the current research, 15 people are selected in each group. From the mentioned statistical population, in order to select the participants, volunteers who have the criteria to enter the research were selected and after the pre-test stage in a common meeting, they were randomly divided into three groups of 15 people for experiment 1 (mindfulness therapy), experiment 2 (cognitive-behavioral therapy) and the control group were replaced. The tool for collecting information was the scale of positive and negative symptoms of schizophrenia by Kay, Fisbein and Oppler (1986) and the protocol of cognitive therapy based on mindfulness was the protocol of cognitive behavioral therapy.

  Findings

  It shows that these variables have a significant effect on the average score of negative symptoms. That is, the average score of negative symptoms in the control group and the first and second experiments in the post-test phase after removing the previous effects has a significant difference.

  Conclusion

  The results showed that both methods are effective in reducing the negative symptoms of drug-induced psychosis patients, so these methods can be used to reduce negative symptoms.

  Keywords: Cognitive intervention of mindfulness, Psychosis, Treatment
 • Vahid Mirzaei *, Sakine Davoodi, Sahra Nadi Moghadam, Mahdi Bahrami Pages 853-871
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of determining the relationship between psychological capital and the turnover Intention, considering the mediating role of preventive and promotive psychological ownership and the moderating role of work experience in the nurses of Tamin Ejtemaei Hospital in Bojnord.

  Methodology

  The research's statistical population is 110 nurses working in TAMIN EJTEMAIE Hospital in Bojnord in 1401, and using Morgan's formula, a sample of 86 people was selected from among them by simple random method. To measure the variables of the research, Luthans et al.'s psychological capital questionnaires (2007), Oi et al.'s (2009) psychological ownership, and Kim and Long's (2007) Turnover Intention were used. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha method and its validity was confirmed using convergent validity. Data analysis was done using the structural equation modeling method and SPSS 24 and SMAR-PLS 4 software.

  Findings

  The results showed that there is a negative and significant relationship between psychological capital and turnover Intention (p<0.05), on the other hand, there is a positive and significant relationship between psychological capital and promotive psychological ownership (p<0.05) and There is a negative and significant relationship between psychological capital and preventive psychological ownership (p<0.05). d.

  Conclusion

  According to the results of this study, the attention of managers towards making decisions to increase the psychological capital of nurses by emphasizing on promotive and preventive psychological ownership can provide the basis for reducing the Turnover Intention of nurses.

  Keywords: Psychological capital, promotive psychological ownership, preventive psychological ownership, Turnover intention, work experience
 • Mehrnaz Mandegarnikou, Ali Asghar Asgharnejad *, Hasan Ahadi, Maryam Kalhornia Golkar Pages 872-880

  abstract

  Introduction

  This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of teaching parenting techniques and life skills on the quality of life of mothers with children with ADHD.

  Methodology

  For this purpose, 45 children from 6 to 12 years of age who were diagnosed with ADHD using the Connors scale (parent form) were referred to psychological clinics in Tehran and were selected by available sampling and divided into three groups of 15. They were divided. First, the quality of life questionnaire was implemented on three groups. Then the mothers of one group were trained in parenting techniques, the mothers of another group were trained in life skills, and the mothers of the last group were trained in combined training (parenting techniques and life skills). Finally, this questionnaire was re-administered for all three groups and the results were analyzed.

  Results

  The results of covariance analysis showed that the quality of life of the three groups had a significant difference, that is, the quality of life of the people who were trained in life skills was significantly higher than those who were trained in parenting techniques or combined.

  Conclusion

  In order to improve the quality of life of mothers with children with ADHD, it is suggested to use life skills training.

  Keywords: inattention, hyperactivity, Quality of life, parenting techniques, Life Skills
 • Fahime Pourhaji, Monavar Afzalaghaee, Nooshin Peymam * Pages 881-893
  Introduction

  The emergence of COVID-19 as a global epidemic has disrupted the daily lives of children, adolescents and families around the world, and its effects are immediate and possibly long-lasting. The purpose of this study is to conduct a systematic survey to investigate violence and its effects on children's mental and physical health during the corona pandemic.

  Material and Method

  A literature search was conducted based on systematic review guidelines and PRISMA guidelines. The present study includes all the studies that were published in English in national and international journals on violence against children and adolescents during the COVID-19 epidemic from December 2019 to 03/24/2021.
   Articles were extracted from five scientific databases: PubMed, Scopus, ProQuest, Google Scholar, and Web of Science. The title and summary of the article were reviewed according to the eligibility criteria.

  Results

  A total of 1,348 articles were initially retrieved from selected databases after consultation. After reviewing the titles and abstracts of articles, 56 articles were initially submitted according to predetermined eligibility criteria. After a more detailed analysis, only 12 scientific articles remain in our selection.

  Conclusion

  The results of the study show that the impact of the widespread coronavirus disease on the mental health of children and adolescents is inevitable. There may be a relationship between economic factors, school closure, and violence among children and adolescents. Therefore, government planning and policies should focus on cohesive educational programs, monitoring the mental health status of children and adolescents, planning to improve mental health outcomes, ensuring fair access to distance learning materials, and implementing centralized economic programs.

  Keywords: COVID-19, violence, Child, Adolescent
 • Abolfazl Sarlaki *, Atefeh Abdollahi, Farnaz Madani, Yeganeh Asadipour, Masoud Sharifi Pages 884-900
  Background and purpose

  Mortality caused by the epidemic of the Covid-19 virus disease and facing one of the certain facts of existence, i.e. death, increased the prevalence of existential depression. The aim of the present study was to determine the effectiveness of existential psychotherapy on existential loneliness and attitude towards death in clients with existential depression.

  Research method

  The current research was in the applied research group in terms of its purpose and in terms of methodology, it was a semi-experimental type of pre-test - post-test - 3-month follow-up with a control group. The statistical population included all women and men with existential depression who had referred to counseling centers and psychological services in Isfahan city in the first 6 months of 2022. 24 references (13 women and 11 men) were selected by purposeful sampling and randomly assigned to two experimental (12 people) and control (12 people) groups. May and Yalom's (1989) existential psychotherapy protocol was performed only for the experimental group during 10 weekly sessions of 120 minutes, and the control group was placed on the waiting list and received free psychological counseling sessions after the end of the research. Subjects were evaluated in 3 stages (pre-test, post-test and 3-month follow-up) with the existential loneliness questionnaire by Myers, Kho and Swatberg (2002) and the revised version of the death attitude profile questionnaire by Wong, Picker and Geisser (1994). Data analysis was done with repeated measures analysis of variance using SPSS-28 software.

  Keywords: Existential Psychotherapy, existential loneliness, attitude towards death, existential depression
 • Elham Ghale Khandabi, Javid Peymani *, Taher Tizdast, Javad Khalatbari Pages 901-912
  Introduction

  This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of schema therapy and emotion focused therapy on alexithymia of people suffering from marital conflict.

  Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with two experimental groups and one control group. From the statistical population of women referring to the clinics of the 1st district of Tehran, 45 people were selected using the available method and replaced in three groups using a random method. The research tool was emotional ataxia (Begby et al., 1994). First, the pre-test of alexithymia was performed for all three groups, then schema therapy and emotion-focused therapy were performed for the experimental groups, but no intervention was applied for the control group; Finally, the post-test and the follow-up test were performed for all three groups.

  Results

  The results of the repeated measurement test showed that both schema therapy and emotion-oriented groups are effective in reducing alexithymia (p>0.01). Bon Feroni's post hoc test showed that emotional therapy is more effective than schema therapy (p>0.01).

  Conclusion

  it is suggested to use emotion-focused therapy to improve the alexithymia of people with marital conflict.

  Keywords: Marital conflict, Alexithymia, Schema therapy, Emotion-focused therapy
 • Mozhdeh Mirmoradzehi Sibi, Mahmoud Shirazi *, Farhad Kahrazei Pages 913-927
  Objective

  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of neurofeedback (NF) and transcranial direct electrical stimulation (tDCS) on reducing the level of depression, anxiety and stress of patients referred to comprehensive health service centers in Zahedan.

  Method

  The research design was pre-test-post-test with test groups (transcranial direct electrical stimulation (tDCS) and neurofeedback (NF)) and control group. The statistical population consisted of all patients with three disorders of depression, anxiety, and stress who referred to mental health experts in comprehensive health service centers in Zahedan city, from which a sample of 45 people was selected by simple random sampling method, so 30 people in the groups In the experiment, the first intervention group received 10 sessions of transcranial direct electrical stimulation (tDCS), the second group received 12 sessions of neurofeedback (NF), while 15 people in the control group were not given any training. After completing the Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) questionnaire, data was collected and then analyzed using SPSS version 23 software.

  Findings

  The results of the multivariate covariance analysis showed that the average scores of depression, anxiety and stress between the pre- and post-test scores of the treatment groups were significantly reduced. The results of Tukey's post hoc test showed that transcranial direct electrical stimulation (TDCS) is lower than neurofeedback (NF) in reducing depression, anxiety and stress

  Keywords: Neurofeedback, Direct Electrical Stimulation Of Cranial Nerves, Anxiety, stress, Depression
 • Hatef Zamani, Hossein Bigdeli *, Biuok Tajeri, Javid Peymani Pages 927-938
  Introduction

  Researchers have investigated different treatment approaches in order to reduce the psychological effects of breast cancer. The aim of the present study was to compare the effectiveness of the cognitive approach based on mindfulness and Emotion Focused Therapy on distress tolerance and post-traumatic growth of breast cancer survivors.

  Method

  In a research of the type of experimental studies with a semi-experimental design, 45 women who recovered from breast cancer in Tehran were present, and they were assigned to three groups. Emotion Focused therapy was implemented during 10 sessions and cognitive therapy based on mindfulness during 8 sessions on women with cancer, but the control group did not receive any intervention. The data were collected through the post-traumatic growth questionnaire (Tadeschi and Calhoun, 1996) and the disturbance tolerance scale (Simmons and Ghahir, 2005) and were analyzed using multivariate analysis of covariance and spss22 software.

  Results

  The findings showed that there is a significant difference between the average of the experimental and control groups in the variable of distress tolerance and post-traumatic growth (P<0.05), so that both treatments have an effect on distress tolerance and post-traumatic growth. The accident has a significant effect (P<0.05), but none of the treatments is superior to the other treatment (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings of the research, it can be concluded that both the cognitive approach based on the conscious mindfulness and emotion focused therapy can be effective in improving the psychological condition of women with cancer.

  Keywords: Breast Cancer, Distress tolerance, Post-Traumatic Growth, mindfulness based cognitive therapy, Emotion Focused Therapy
 • Samaneh Salamian, Mostafa Heydari *, Asghar Norouzi Pages 939-953
  Introduction

  Substance abuse is one of the most common and costly health problems in the world today. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of cognitive behavioral therapy and schema therapy in reducing depressive symptoms in people with drug abuse.

  Material and Method

  The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up plan with a control group. The statistical population of the research included all the people who were suffering from substance abuse and went to government addiction treatment centers in the 5th district of Tehran for the treatment of their addiction within three months (December 2021 to March 2021). 45 subjects were selected and randomly replaced in three equal groups of 15 people. 12 sessions of cognitive-behavioral psychotherapy (Frey, 2005) and 15 sessions of schema therapy (Yang, 2003) were performed. Beck's depression questionnaire (1987) was used to collect information.

  Results

  The results of the research showed that the cognitive-behavioral therapy compared to the control group has created a significant difference in the post-test and follow-up stage in the depression variable (p ≥ 0.01), but the schema therapy intervention in the post-test and follow-up stage in The general variable of depression did not make a significant difference compared to the control group (p≥0.01).

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it can be concluded that cognitive-behavioral therapy was more effective than schema therapy. Therefore, cognitive-behavioral therapy can be a treatment of choice to reduce depression in people with drug abuse.

  Keywords: Cognitive behavioral therapy, Schema therapy, Depression
 • Rahele Hosseini *, Narges Babakhani, Davod Taghvaei Pages 954-965
  Introduction

  The purpose of this study is to determine the effect of family-focused Therapy on family functioning, psychological capital and social adjustment of patients with schizophrenia referred to Emma Hosseini hospital in 2022.

  Methods

  The present study is a semi-experimental type that pretest-posttest plan with control and follow-up group was used. The statistical population includes all patients diagnosed with schizophrenia who referred to Emmam Hossein Hospital and their main caregivers. 30 people were selected through available sampling and randomly divided in two experimental and control groups. The experimental group was performed intervention include family focused therapy for twelve 60-minute sessions one day a week. The samples answered family function (FAD-I), psychological capital) PCQ) and Bell’s social adjustment questionnaires before and after 12 weeks. The data were analyzed using SPSS software and statistical tests of repeated analysis of variance and paired and independent t-tests.

  Findings

  The results showed that there was no difference between the two intervention and control groups in terms of the distribution of background variables. But the average variables before and after the intervention in the experimental and control groups had a significant difference, and the difference in the follow-up of the sample group.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be said that family-focused therapy is effective on family functioning, psychological capital and social adjustment of schizophrenic patients.

  Keywords: family focused therapy, Family functioning, Psychological capital, Social adjustment, Schizophrenia
 • SolalehSadat Aslalavi Paidar, Alireza Moradi *, Jafar Hasani Pages 966-982
  Introduction

  People with type 2 diabetes are facing a serious problem of non-compliance with treatment and self-care, which causes irreparable problems for the individual and the society. This research was conducted with the aim of investigating factors related to adherence to treatment and self-care in patients with type 2 diabetes.

  method

  In this qualitative research, data collection was done by a semi-structured interview. The number of interviewees was 17 patients with type 2 diabetes, and the number of these people was determined based on reaching theoretical saturation. Data analysis has also been done using the Grounded theory method.

  findings

  Causal conditions with subsets of executive ease and individual conditions; Background conditions with sub-sets of environmental status and social status, which are called motivating factors for compliance with treatment and self-care. Also, the intervening conditions with subsets of factors affecting acceptance, attitude and treatment were also obtained, which can facilitate or hinder the implementation of treatment orders. Strategies under the title of actions that can lead the way in compliance with treatment and self-care from the perspective of patients, and outcomes, which are the expected results due to the implementation of strategies, were obtained as other components of this model.

  Conclusion

  Finding obstacles and motivational factors from the point of view of the affected person can be provided to researchers and therapists as a practical guide for treatment planning.

  Keywords: type 2 diabetes, adherence to treatment, self-care, Grounded theory, qualitative research
 • Shirin Hajijafari, Mohammad Parsa Azizi*, Javid Peymani Pages 983-992
  Introduction

  Attention Deficit/ Hyperactive Disorder (ADHD), as a neurodevelopmental disorder, accompanied not only with some special behavioral symptoms, the present study was conducted in order to test the effectiveness of the RayanehYar family-oriented program on the information processing speed of children with attention deficit hyperactivity disorder.

  Method

  This research was a semi-experimental research with a pre-test-posttest design with a control group. Audio-visual performance test was used to measure the variables. The statistical population of the research included all 6-9-year-old children with attention deficit hyperactivity disorder who referred to Hasti and Parsa medical clinics in 1401-1402. The statistical sample of this research was made up of 30 of these children who were selected by available sampling and were assigned to two experimental and control groups and were subjected to intervention. The results were analyzed using covariance method.

  Results

  The findings showed that RayanehYar’s comprehensive familyoriented program was effective on information processing speed in two components of visual and auditory performance (P≥0.05).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of the comprehensive familycentered program of RayanehYar on improving the speed of information processing, it can be said that this program is valid and can be used to increase the cognitive abilities and executive functions of these children.

  Keywords: comprehensive family-oriented computer-aid program, information processing speed, hyperactivity
 • Maryam Nazemi, Mehdi Shah Nazari*, Tahereh Ranjbaripour, Maryam Mashayekh, Amirshahram Yousefi Kashi Pages 994-1007
  Introduction

  Cancer patients experience a lot of physical, mental, economic and family pressures, which in most cases cause them to lose resilience and feel despair, and as a result, their mental and physical health deteriorates. For this reason, the aim of the current research was to compare the effectiveness of positive group psychotherapy and psychodrama group psychotherapy on the resilience of women with breast cancer in order to find useful ways to increase resilience in these patients.

  Method

  This was a quasi-experimental study with a pre-test, post-test and follow-up plan with a control group. The research population included all women in the age group of 25 to 45 years old and suffering from breast cancer referring to a clinic in Gandhi Street, Tehran, and 45 of them were selected as a sample by purposive sampling method. These people were replaced in three groups: psychodemonstrating, positive psychotherapy and control group (15 people in each group). The participants answered the resilience scale (Connor and Davidson, 2003) during three stages of assessment in the form of pre-test, post-test and follow-up.

  Results

  The results of the multivariate repeated measurement analysis of variance test showed that the resilience scores of the positive therapy group and the psychodemonstrating group increased significantly (p≤0/01) from the pre-test to the post-test and returned with a gentle slope in the follow-up phase.

  Conclusion

  According to the findings of the research, group positive psychotherapy and psychodrama therapy are both useful treatments for increasing resilience in women with breast cancer, but positive therapy is a more effective treatment in this population.

  Keywords: breast cancer, positive psychotherapy, psychodrama, resilience
 • mohammad hosein farahmandi, abolfazl bakhshipour *, Mahmod Jajarmi Pages 1008-1023

  The present study was conducted to investigate the effectivness of acceptance and commitment therapy on the family function and satisfaction of the marital life of the couples with marital conflicts. The research method of the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The follow-up period was administered in two months. The statistical population of the present study included the couples with marital conflicts who referred to consultation and wellbeing centers in zone two of Mashhad in the spring and summer of 2021. 20 couples (40 people) were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (10 couples in the experimental group and 10 in the control group). The experimental group received acceptance and commitment therapy (10 sessions) during ten weeks. The applied questionnaires in this study included marital life questionnaire (Barati and Sanaei, 1996), family function questionnaire (Epstein, Baldwin, Bishop, 1983) and marital life satisfaction (OLson, 1996). The data taken from the study were analyzed through mixed ANOVA and Bonferroni follow-up test via SPSS23 software. The results showed that acceptance and commitment therapy is effective on the family function (F=49.91; Eta=0.57; P<0001,) and marital life satisfaction (F=64.01; Eta=0.62; p<0001) of the couples with marital conflicts. According to the findings of the present study, acceptance and commitment therapy can be used as an efficient approach to improve family function and marital life satisfaction of the couples with marital conflicts through forming psychological felexiability and making mental acceptance.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, family function, marital life satisfaction, marital conflicts