فهرست مطالب

نشریه آمایش سرزمین
سال پانزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی خدادادی*، مهدی پورطاهری، مرتضی توکلی صفحات 221-241

  سال های زیادی از تهیه و اجرای طرح‏های توسعه پایدار روستایی در سطح کشور می‏گذرد. ولی هنوز در بسیاری از مناطق کشور روستاییان با چالش‏های متعدد مواجه اند. در این زمینه برنامه ‏ریزان و مجریان حکومتی تلاش کرده ‏اند تا با ارایه رویکردهای جدید از معضلات و مسایل مناطق روستایی کشور بکاهند. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن نقد و ارزیابی رویکردهای سنتی مطرح در برنامه ‏ریزی توسعه روستایی کشور رویکرد متفاوتی را به مقوله توسعه روستایی در قالب تحلیل ‏های انتقادی و تطبیقی ارایه دهد. بر این مبنا، بر حسب ماهیت تحقیق، نوع پژوهش توسعه‏ای و روش آن تحلیلی تفسیری و شیوه گردآوری داده ‏ها نیز کتابخانه‏ای و اسنادی است. یافته‏ های پژوهش نشان می‏دهد کماکان حاکمیت رویکرد بالا به پایین بر مبنای رهیافت برون زا و برنامه ‏ریزی بخشی بر نظام توسعه روستایی ایران غلبه دارد و به همین دلیل توسعه درخور جوامع روستایی در سطح کشور محقق نشده است. نتایج پژوهش مبین آن است که توسعه پایدار روستایی زمانی در سطح کشور تسهیل می‏شود که خصیصه ‏های رویکرد سرزمینی را در بر داشته باشد. بدین معنی که پیشنهادی فراتر از کشاورزی، مبتنی بر مشارکت همه ذی نفعان، با تاکید بر اهمیت سهم عوامل اجتماعی و نهادهای روستایی و دربرگیرنده مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی با توجه به ارتباط بین بخش‏های کشاورزی، صنعتی، و خدماتی و مهم تر از همه با دیدگاهی فضایی بر پیوندهای شهری و روستایی منطبق است. بنابراین، فرایند توسعه‏ روستایی کشور از نظر اقتصادی منطقی، از نظر اجتماعی عادلانه، و به لحاظ زیست محیطی مسیولانه خواهد بود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، توسعه روستایی، رویکرد سرزمینی، رویکردهای سنتی، مرور سیستماتیک
 • احمد حجاریان* صفحات 243-259

  در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که زیرساخت های اداری شهری با چالش هایی روبرو می باشد، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی با روش توصیفی  تحلیلی و درصدد مکان یابی و طراحی سایت‏های اداری در شهر اصفهان است. جهت گردآوری اطلاعات از روش‏های اسنادی و پرسش‏نامه استفاده شد. بدین منظور 18 شاخص مکان یابی کاربری‏های اداری شهری در قالب چهار معیار کلی (جمعیتی، عملکردی، کالبدی، سازه‏ای) انتخاب و با بهره‏گیری از مدل فرایند تحلیل شبکه‏ای (ANP) ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها مشخص شد. سپس ضرایب به دست آمده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در لایه‏های اطلاعاتی تاثیر داده شد و با هم پوشانی آن ها پهنه‏های مستعد جهت ساخت کاربری‏های اداری شناسایی شد. پس از آن، هر یک از کاربری‏های هجده گانه با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه متخصصان وزن دهی شد. در نهایت، با استفاده از توانمندی‎های سامانه اطلاعات جغرافیایی Euclidean Distance و Weighted Overlay پراکنش فضایی هر یک از کاربری های خدماتی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد از کل شهر اصفهان 3 درصد مطلوبیت خیلی کم، 9/15 درصد مطلوبیت کم، 4/43 درصد مطلوبیت متوسط، 74/28 درصد مطلوبیت زیاد، و 96/8 درصد مطلوبیت خیلی بالایی دارد و همان طور که مشاهده می‏شود از جنوب به شمال شهر از میزان مطلوبیت کاسته می‏شود.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، شهر اصفهان، طراحی معماری، مکان یابی
 • فرزانه ساسان پور*، محمدمهدی عباسی صفحات 261-274

  عدالت فضایی کاربری‏ها یا به عبارتی دیگر توزیع عادلانه و عاقلانه و متوازن کاربری‏های شهری  یکی از مسایل مهم برنامه ‏ریزی شهری است. مطالعه حاضر از نظر هدف پژوهشی و از نظر ماهیت تحلیلی است. اطلاعات کتابخانه‏ای این پژوهش از کتب و مقالات گردآوری شده است. برای تحلیل از شاخص سرانه کاربری‏های خدماتی بهره گرفته شده که این سرانه ‏ها در نرم افزار GIS محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش نیز مناطق هشت‏گانه شهر قم اند. این پژوهش تلاش کرده عدالت فضایی کاربری‏های خدماتی مناطق هشت‏گانه شهر قم را با تکنیک ORESTE، بر اساس شاخص‏ها، که سرانه کاربری‏ های خدماتی هستند، تحلیل کند. برای این منظور ابتدا با روش آنتروپی‏شانون به شاخص‏ها وزن داده شد که بیشترین وزن به کاربری‏‏ جهانگردی و کمترین وزن به پارک اختصاص یافت. پس از وزن دهی، تکنیک ORESTE انجام شد که منطقه 7 بیشترین و منطقه 6 کمترین میزان سرانه را کسب کردند. سپس با ضریب پراکندگی، به صورت دو‏به‏ دو، پراکندگی سرانه کاربری‏های خدماتی مناطق محاسبه شد که نتایج نشان داد منطقه 2 و 8 از بیشترین و منطقه 5 و 7 از کمترین پراکنش فضایی کاربری‏های خدماتی برخوردارند. همچنین با ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه همبستگی بین جمعیت هر منطقه با سرانه کاربری‏های خدماتی محاسبه شد که نتیجه رابطه همبستگی منفی را نشان داد؛ بدین معنی که هر چه جمعیت افزایش پیدا کند میزان سرانه کاربری‏های خدماتی کاهش پیدا می‏کند.

  کلیدواژگان: سرانه، عدالت فضایی، قم، کاربری‏ های خدماتی، ORESTE
 • پروانه سبحانی، افشین دانه کار* صفحات 275-292
  با توجه به این که عرضه و تقاضای خدمات اکوسیستمی ممکن است از نظر جغرافیایی مختلف ‏باشد مدیریت این ناهمگنی مکانی مستلزم ارزیابی و پهنه بندی خدمات اکوسیستم در ‏قالب نقشه های مکانی است. در سال های اخیر افزایش رشد جمعیت و توسعه تقاضاهای انسانی با هدف رفاه ‏اقتصادی و اجتماعی باعث افزایش قابل ملاحظه ای در برداشت منابع و خدمات ارزشمند از این ‏رویشگاه های طبیعی و در نتیجه تخریب و نابودی آن ها شده است.‏ بر این اساس در مطالعه حاضر به ارزیابی و پهنه بندی توزیع مکانی خدمات اکوسیستمی در جنگل های مانگروی حوزه خمیر و قشم پرداخته شد. به منظور بررسی خدمات اکوسیستمی در این مطالعه از روش ارزیابی چندمعیاره  شامل ‏شناسایی معیارها، تهیه لایه های ‏مکانی، استانداردسازی و ‏وزن دهی ‏لایه های مکانی، ترکیب لایه ها، پهنه بندی خدمات اکوسیستمی، امتیازدهی و ‏الویت بندی پهنه ها استفاده شد. خدمات ‏اکوسیستمی در این مطالعه بر اساس طبقه بندی اکوسیستم هزاره و مطابق با خدمات عرضه شده در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل دو خدمت عمده فراهمی و فرهنگی است. از خدمات فراهمی موجود می توان به سرشاخه زنی، برداشت عسل، ‏و صید سنتی ‏‏(مشتا) ‏اشاره کرد و خدمات ‏فرهنگی نیز شامل منابع غیر مادی است که مردم از اکوسیستم پیرامون خود به دست می آورند؛ ‏از جمله ‏الهام بخشی، حس مکان، زیبایی شناسی، آموزشی، ارزش میراث، ارزش های معنوی و مذهبی، و تفرج و ‏طبیعت گردی در منطقه.‏ پس از شناسایی معیارها و ارزیابی خدمات اکوسیستمی به تهیه لایه های مکانی و نقشه سازی‏ خدمات عرضه شده در منطقه اقدام شد. سپس، به ‏ترکیب لایه ها و پهنه بندی خدمات به روش خطی  وزنی پرداخته شد. و در نهایت، با استفاده از طیف لیکرت، هر یک از خدمات امتیازدهی و اولویت بندی شدند. مطابق نتایج در این منطقه، با توجه به ارزش تفرجی ‏بالا، خدمات فرهنگی دارای ‏بیشترین امتیاز بین ‏خدمات موجود هستند. از این رو، بین ‏معیارهای بررسی شده، تفرج و طبیعت گردی به دلیل برخورداری ‏از مناظر بکر، ارزش های ‏زیباشناختی، آموزشی، تفرجی، و غیره دارای تقاضای بیشتری برای گذران اوقات ‏‏فراغت و ‏گردشگری است. ‏همچنین، در بین خدمات اکوسیستمی فراهمی، صید سنتی (مشتا) در اکثر ‏پهنه های این منطقه در ‏داخل شاخابه ها و خورهای اصلی ‏پراکنده شده است و بیشترین عرضه را در منطقه ‏به خود اختصاص ‏داده است. این خدمت اکوسیستمی بین ساکنان منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است ‏که از دلایل آن ‏می توان به شغل معیشتی و وابستگی اقتصادی مردم محلی به این خدمت اشاره کرد. در ‏نهایت، اولویت بندی توزیع خدمات اکوسیستمی در پهنه های مورد مطالعه نشان داد بیشترین ‏خدمات ‏عرضه شده و با بالاترین اولویت در منطقه مربوط به خدمات فرهنگی است. همچنین ‏در این خدمت ‏بیشترین اولویت به معیار تفرج و طبیعت گردی در طبقه زیاد اختصاص یافته است و ‏سایر خدمات به ترتیب ‏شامل زیبایی شناسی، حس مکان، ارزش میراث، ارزش های معنوی و مذهبی، ‏آموزشی، و الهامات در اولویت های ‏بعدی قرار گرفته اند. بر این اساس مکان هایی که از ‏تراکم بالای رویشگاه های مانگرو برخوردارند دارای ‏عرضه بالایی از خدمات فرهنگی نیز هستند.‏ ‏بنابراین، بررسی پراکنش مکانی خدمات اکوسیستمی از ‏طریق ارزیابی و پهنه بندی این منابع ارزشمند ‏می تواند به برنامه ریزی صحیح و حفاظت از اکوسیستم های ‏طبیعی جهت تامین نیازهای ‏معیشتی انسان کمک کند.‏
  کلیدواژگان: ارزیابی خدمات اکوسیستمی، پهنه بندی، جنگل های مانگرو، حوزه خمیر و قشم، نقشه سازی
 • میثم شفیعی رودپشتی*، مهلا رضایی، فاطمه رشیدنیا صفحات 293-306

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های گردشگری مناطق روستایی در دوره همه گیری کرونا، با رویکرد آمایش سرزمین، در روستای سولقان انجام شده است و از لحاظ هدف کاربردی است و با بهره جستن از پارادایم کیفی و روش نظریه اکتشافی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کارشناسان و متخصصان گردشگری مناطق مختلف روستایی تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه‏ گیری هدفمند ترکیبی 15 نفر از آنان انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‏ای، پروتکل مصاحبه، و مشاهده مستقیم صورت گرفت و تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده‏ها با استفاده از کدگذاری انجام شد. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل محتوایی واکاوی شدند. نتایج پژوهش نشان داد عدم استفاده از ظرفیت های انسانی و طبیعی و فرهنگی روستاها و ناشناخته ماندن و از بین رفتن آن ها، کم رنگ شدن جاذبه ‏های بومی و محلی روستاها، رکود اقتصادی (فقر و بی کاری)، ناکارآمدی فرایند سیاست گذاری و برنامه ‏ریزی، و فقدان حمایت های دولتی و محلی مهم ترین چالش هایی است که در اثر همه ‏گیری کرونا در روستای سولقان ایجاد شده است.

  کلیدواژگان: آمایش، چالش های‏ گردشگری، کرونا، مناطق روستایی
 • محمدصادق طالبی* صفحات 307-326

  مکان یابی دفن بهداشتی زباله یکی از موضوعات محیط زیستی در شهرها است. اگر طراحی مراکز دفن زباله مناسب نباشد، موجب تهدید سلامتی انسان ها می شود. هدف پژوهش حاضر مکان یابی دفن پسماند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهربم است. این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و روش آن توصیفی _تحلیلی است. بر این اساس معیارهای موثر در مکان یابی دفن زباله شهربم شناسایی، آماده سازی، و استانداردسازی شد. سپس با رقومی کردن و وزن دهی هشت لایه بر اساس استانداردهای موجود شامل: توپوگرافی، زمین شناسی، شیب، گسل، آبراهه ها، خطوط ارتباطی، و فاصله از شهر و وارد کردن لایه های یادشده به محیط نرم افزار و تشکیل پایگاه های اطلاعاتی ویژه دفن زباله واجرای مدل های مختلف تصمیم گیری چندمعیاره تحلیلی بر لایه های موجود انجام شد. با توجه به لایه های استفاده شده و نقشه نهایی به دست آمده، منطقه مورد مطالعه در قالب چهار کلاس بسیار مناسب، مناسب، نامناسب، و بسیار نامناسب طبقه بندی شد و مشخص شد در جنوب شرق منطقه بیشترین فضای بهینه دفن پسماند و در شمال غرب شهرستان کمترین فضای بهینه وجود دارد. موضوع مدیریت پسماندها یا فراتر از آن مدیریت چرخه مواد امروزه یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم توسعه پایدار است. بنابراین، لازم است زیرساخت های موردنیاز برای مدیریت هرچه بهتر پسماند شهری، که هنوز انجام نشده و نیازمند مدیریت و اعمال صحیح برنامه های اقتصادی درجهت انجام است در دستور کار قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، شهرستان بم، مکان یابی دفن زباله
|
 • Ali Khodadadi *, Mahdi Pourtaheri, Morteza Tavakoli Pages 221-241

  Many years have passed since the initiation and implementation of sustainable rural development projects in the country of Iran, however, rural communities in many regions of the country still face numerous challenges. In this regard, government planners and administrators have made efforts to address the issues and problems of rural areas by presenting new approaches. Accordingly, the current research aims to provide a different approach to rural development by critically and comparatively analyzing traditional approaches in rural development planning. Therefore, the present research is of a developmental type, and the research method is analytical-interpretive, with data collection primarily based on library and documentary research. The findings of the study indicate that the top-down approach based on the endogenous approach and sectoral planning still dominates the rural development system in Iran, and as a result, the desired development of rural communities nationwide has not been achieved. The results show that sustainable rural development can be facilitated at the national level by incorporating the characteristics of a territorial approach. This suggests that a proposal beyond agriculture should be based on the participation of all stakeholders, emphasizing the importance of social factors and rural institutions, and incorporating both agricultural and non-agricultural occupations, considering the interrelationships between agricultural, industrial, and service sectors, and most importantly, it should be inconsistent with a spatial perspective on urban-rural relations. Therefore, the process of rural development in the country would be economically rational, socially equitable, and environmentally responsible.

  Keywords: Rural Development, Sustainable Rural Development, Traditional Approaches, Territorial Approach, Systematic review
 • Ahmad Hajarian * Pages 243-259

  Locating and architectural design, as a suitable platform to provide the ground for achieving the goals and purposes of passive defense, is of great importance and causes the success of decision-making at different strategic levels. Office spaces are one of the uses that are considered by planners and designers for urban services. The current research is among applied research and descriptive-analytical research methods and it aims to locate and design office sites in Isfahan City. Documentary methods and questionnaires were also used to collect information. For this purpose, 18 indicators for the location of urban administrative uses in the form of four general criteria (demographic, functional, physical, and structural), selected and using the network analysis process model (ANP), the importance coefficient of criteria and sub-criteria are determined. The coefficients obtained in the environment of the geographic information system (GIS) were influenced by the information layers. By overlapping them, areas prone to the construction of office uses have been identified. Then, each of the eighteen uses was weighted using the Delphi method and experts' questionnaire. Finally, using the capabilities of the geographic information system (Euclidean Distance and Weighted Overlay), the spatial distribution of each service use was analyzed. The results of the research show that 3% of the entire city of Isfahan has very low desirability, 15.9% is low desirability, 43.4% is moderate desirability, 28.74% is high desirability and 8.96% is very high desirability. From the south to the north of the city, the level of desirability decreases.

  Keywords: positioning, Architectural Design, Passive Defense, Isfahan City
 • Farzaneh Sasanpour *, MohammadMahdi Abbasi Pages 261-274

  Spatial justice of uses, or in other words, fair, wise, and balanced distribution of urban uses is one of the most important issues of urban planning. The present study is research in terms of purpose and analytical in nature. The library information of this research is collected from books and articles. For the analysis, the per capita index of service users was used, which was calculated and obtained in the GIS software. The statistical population of the research is the eight districts of Qom City. This research has tried to analyze the Spatial justice of service uses in the eight districts of Qom City with the ORESTE technique, based on indicators that are service uses per capita. For this purpose, the indicators were first weighted using Shannon's entropy method, the highest weight was assigned to tourism, and the lowest weight was assigned to the park. After weighing, the ORESTE technique was performed, and Region 7 had the highest and Region 6 had the lowest amount per capita. Then, with the dispersion coefficient, the two-by-two distribution per capita of the service uses of the regions was calculated, and the results showed that regions 2 and 8 have the highest and regions 5 and 7 have the lowest spatial distribution of service uses. Also, with the Spearman correlation coefficient, the correlation between the population of each region and the per capita service users was calculated, which showed a negative correlation, which means that as the population increases, the service users per capita decreases.

  Keywords: ORESTE, per capita, Qom, spatial justice, Service uses
 • Parvaneh Sobhani, Afshin Danehkar * Pages 275-292
  Considering the fact that the supply and demand of ecosystem services may be geographically different, therefore, the management of this spatial heterogeneity requires the evaluation and zoning of ecosystem services in the form of spatial maps. Accordingly, in the present study, the spatial distribution of ecosystem services in the mangrove forests of Khamir and Qeshm was evaluated and zoned. According to the results in this area, cultural services have the most points among the available services due to the high entertainment value. Therefore, among the examined criteria, leisure and nature tourism have more demand for spending leisure time and tourism due to its pristine landscapes, aesthetic values, education, recreation, etc. Likewise, among provisioning ‎ecosystem services, traditional fishing (Moshta) is scattered in most areas of this region within the main tributaries and estuaries and has the largest supply in the area.  This ecosystem service is important among the residents of the area, the reasons for which are the livelihood and economic dependence of the local people on this service. Finally, the prioritization of ecosystem services distribution in the studied areas demonstrated that the most services offered and with the highest priority in the area are related to cultural services. In this service, the highest priority is also given to the standard of recreation and nature tourism on the high class, and other services, including aesthetics, sense of place, heritage value, spiritual and religious value, education, and inspiration, are placed in the next priorities. Accordingly, zones that have a high density of mangrove habitats also have a high supply of cultural services. Therefore, examining the spatial distribution of ecosystem services through the evaluation and zoning of these valuable resources can help to correct the plan and protection of natural ecosystems to meet human needs.
  Keywords: Evaluation of ecosystem services, Mapping, zoning, Mangrove forests, Khamir, Qeshm areas
 • Maysam Shafiee Roodposhti *, Mahla Rezaei, Fatemeh Rashidnia Pages 293-306

  The present research has been carried out with the aim of identifying the challenges of tourism in Soleqan village during the Coronavirus pandemic with an analytical approach it is functional and it has been done using qualitative paradigm and exploratory theory method. The research community is made up of tourism experts and specialists from different rural areas and 15 of them were selected by using the combined purposeful sampling method. The data collection method was done using library studies, interview protocol, and direct observation and continued until reaching the theoretical saturation level. Data analysis was performed using coding. The collected data were analyzed through content analysis. The results of the research show that the most important challenges caused by the pandemic in Soleqan village are: not being used, remaining unknown and destroying the human, natural, and cultural capacities of villages, paying less attention to the native and local attractions of the villages, economic recession (poverty and unemployment), the inefficiency of the policy process, planning and lack of government and local support.

  Keywords: Tourism Challenges, Corona virus, Rural Areas, Analytical
 • MohammadSadegh Talebi * Pages 307-326

  The location of sanitary landfills is one of the most important environmental issues in cities. If the design of landfills is not appropriate, it will threaten human health. The aim of the current research is to locate waste burial using geographic information system in the city of Bam, this research is applied in terms of its purpose and its method is descriptive-analytical. Based on this, the effective criteria in the location of Bam's landfill were identified, prepared and standardized. Then by digitizing and weighting 8 layers based on the existing standards, including: topography, geology, slope, fault, waterways, communication lines and distance from the city, and importing the mentioned layers into the software environment and forming special burial databases. Waste and implementation of various analytical multi-criteria decision-making models on the existing layers. According to the layers used and the final map obtained, the studied area was classified in the form of four classes: very suitable, suitable, unsuitable and very unsuitable, and it was determined that the most optimal waste burial space is in the southeast of the region, and the least optimal space is in the northwest of the city. There is. The issue of waste management, or beyond that, material cycle management, is one of the main and very important axes of sustainable development today. Therefore, it is necessary to put the necessary infrastructures for the best possible management of urban waste, which has not yet been done and requires proper management and implementation of economic plans.

  Keywords: waste disposal location, GIS, Bam city, Multi-criteria Decision-making