فهرست مطالب

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
سال سیزدهم شماره 49 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی شریعت نژاد*، امین حسنوند، سیده نسیم موسوی، الهه منیشداوی صفحات 1-34
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری رویایی بر خلاقیت هیجانی و شناختی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی مثبت انجام پذیرفت.  

  روش

  این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان های دولتی در استان لرستان هستند که برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده و تعداد اعضای نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه ها، از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart PLS-2  و SPSS-19  استفاده شد.  

  یافته ها

  نتایج بررسی فرضیه ها نشان داد رهبری رویایی بر خلاقیت هیجانی و شناختی تاثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایه روانشناختی مثبت نقش میانجی در این رابطه ایفاء می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری رویایی به واسطه ایجاد ظرفیت و بهبود قابلیت های ذهنی و فکری کارکنان موجب افزایش سطح سرمایه روانشناختی آنان شده و از این طریق باعث بهبود خلاقیت شناختی و هیجانی منابع انسانی می شود. در حقیقت نتایج پژوهش موید آن است که رهبری رویایی به واسطه بهبود سرمایه روانشناختی باعث ایجاد خلاقیت شناختی و هیجانی منابع انسانی می شود.

  کلیدواژگان: رهبری رویایی، خلاقیت شناختی، خلاقیت هیجانی، سرمایه روانشناختی مثبت
 • مریم قلی پور، رویا افراسیابی*، محمود قربانی، مریم حافظیان صفحات 35-70
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل دانشگاه نوآور در دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان شمالی است.
  روش
  در این تحقیق از رویکرد کیفی و تحلیل تم جهت تحلیل اطلاعات استفاده شده است.اعضای گروه خبرگان شامل متخصصین حوزه مدیریت بودند که محقق 20 نفر از آنها را به عنوان پانل خبرگان برگزید.با استفاده از ابزار مصاحبه و بهره گیری از نرم افزار تحلیل اطلاعات کیفی Nvivo،اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج این تحقیق نشان دادکه بر اساس دیدگاه اعضای گروه خبرگان دانشگاه نوآور در دانشگاه‎های آزاد خراسان شمالی دارای 5 کد انتخابی،13 کد محوری و 59 کد آزاد می‎باشند.برای سنجش روایی مرحله کیفی پژوهش حاضر،از روش" ممیزی کردن از سوی داور"استفاده شده است که این روند توسط دو نفر از اساتید حوزه مدیریت انجام شده است.در ادامه با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه‎بندی کدهای انتخابی شناسایی شده پرداخته شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصله از این بخش نشان دادند که به ترتیب:ویژگی های شخصیتی،ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات دارای بیشترین میزان اهمیت در ساخت دانشگاه نوآور می باشند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصله از تحقیق،جهت پیاده‎سازی دانشگاه نوآور توجه به ویژگی های شخصیتی،ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات باید در اولویت قرار گیرند.
  کلیدواژگان: دانشگاه نوآور، رویکرد کیفی، دانشگاه های آزاد خراسان شمالی
 • محسن عارف نژاد، فریبرز فتحی چگنی*، احمد قبادی الوار، محمد حاتمی نژاد صفحات 71-92
  زمینه

  در عصر حاضر، بر همگان آشکار شده که وجود نیروی انسانی خلاق و با انگیزه از موجبات پیشتازی اقتصادی سازمان ها و عقب نماندن آنها در عرصه رقابت است، باشند. در این بین عوامل مختلفی خلاقیت کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند که رهبری استثماری و بدبینی سازمانی از جمله آنها هستند.

  هدف

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه رهبری استثماری با خلاقیت کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی در دانشگاه لرستان بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد، از نظر فلسفه پژوهشی قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی انجام شده و از نظر شاخص زمانی از پژوهش های مقطعی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش 440 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان بوده که براساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 205 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه رهبری استثماری اسچمید و همکاران (2019)، خلاقیت وانگ و همکاران (2013) و بدبینی سازمانی دیان و همکاران (1998) استفاده گردیده که پایایی آنها به وسیله ی آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری استثماری رابطه منفی و معناداری با خلاقیت کارکنان و رابطه مثبت و معناداری با بدبینی سازمانی دارد، بدبینی سازمانی نیز رابطه منفی و معنی داری با خلاقیت کارکنان دارد، همچنین رهبری استثماری از طریق بدبینی سازمانی رابطه منفی و معنی داری با خلاقیت کارکنان دارد.

  نتیجه گیری

  رهبران استثمارگر که با خودخواهی تمام، تمرکز بالایی بر دستیابی به اهداف شخصی خود دارند و در این مسیر از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی ورزند، باعث ایجاد نارضایتی و احساس بدبینی سازمانی در کارکنان شده که این بدبینی سازمانی موجب می شود تا افکار منفی نسبت به سازمان و احساس ناامیدی و دلسردی در میان کارکنان افزایش بیابد که به تبع آن خلاقیت آنها کاهش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: رهبری استثماری، بدبینی سازمانی، خلاقیت، دانشگاه لرستان
 • میثم چکین*، حامد فاضلی کبریا، فرشید اصلانی، محسن اصلانی صفحات 93-118
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر خودپنداره خلاق با نقش میانجی گشودگی به تنوع و چالش در دانشگاه پیام نور استان اصفهان بود.

  روش

  روش پژوهش، از نوع توصیفی-پیمایشی و کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان اصفهان تشکیل می دادند که در زمان پژوهش (سال 1401)، تعداد آنها 900 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 270 نفر و به صورت نمونه گیری کاملا تصادفی انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده، مقیاس گرایش به تفکر انتقادی براوو و همکاران، پرسشنامه خودپنداره خلاق کافمن و بایر و مقیاس گشودگی به چالش و تنوع بومن بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد تفکر انتقادی هم بر خودپنداره خلاق و هم بر گشودگی به تنوع و چالش تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نقش میانجی متغیر گشودگی به تنوع و چالش در میان تاثیر تفکر انتقادی بر خودپنداره خلاق، اثبات شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نهایی حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تفکر انتقادی بر خودپنداره خلاق با نقش میانجی گشودگی به تنوع و چالش در کارکنان دانشگاه پیام نور استان اصفهان بود.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، خودپنداره خلاق، گشودگی به تنوع و چالش، پیام نور
 • سجاد میرزاآقایی*، محمد قهرمانی، غلامرضا شمس، محمود ابوالقاسمی صفحات 119-138
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های موثر در مدیریت کارآفرینانه مدارس انجام شد.
      
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. با گردآوری و تحلیل محتوای داده های کیفی، مضمون های سازمان دهنده و مضمون های پایه شناسایی شده ا ند. در این پژوهش با خبرگان نظری و تجربی شامل اساتید کارآفرینی و مدیریت آموزشی و همچنین مدیران مدارس کارآفرین در مجموع 18 نفر مصاحبه انجام شد. این افراد به صورت گلوله برفی انتخاب شده و مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافته است. تجزیه و تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون بوده و برای اعتباریابی داده ها از روش کدگذاری بین دو آزمون استفاده شد.
      
  یافته ها
  براساس نتایج این پژوهش مولفه های موثر در مدیریت کارآفرینانه مدارس در 6 مضمون سازمان دهنده شامل برنامه ریزی کارآفرینانه، تامین منابع کارآفرینانه، سازماندهی کارآفرینانه، نظام انگیزش کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، سیستم ارزشیابی کارآفرینانه طبقه بندی شده است.
      
  نتیجه گیری
  لازمه اجرای مدیریت کارآفرینانه مدارس، در بکارگیری صحیح این مولفه ها توسط مدیران است. آنها باید در نحوه مدیریت خود تجدید نظر اساسی داشته و بدانند که با مدیریت سنتی نمی توانند کارآفرینی را در مدارس گسترش دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت کارآفرینانه، کارآفرینی، مدارس کارآفرین، مدیران کارآفرین
 • مهدی رشیدی، سید علی بنی هاشمی*، بتول دنیائی صفحات 139-166
  زمینه

  کارآفرینی سازمانی، یکی از راه های پاسخ گویی سازمان ها و موسسات دولتی به الزامات محیطی می باشد. در سازمان های امروزی اکثر بخش های سازمان به مانند تیم در جهت تحقق اهداف سازمان عمل کرده و با هم همکاری می کنند.

  هدف

  هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل زمینه ساز بهبود سطح ادراک شده از خلاقیت تیم و تاثیر آن بر کارآفرینی سازمانی می باشد.

  روش

  مطالعه حاضر از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات جز تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. این پژوهش در ادارات دولتی شهرستان سرایان انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده های ابعاد خلاقیت تیم از پرسشنامه لیو و همکاران (2021) و متغیر کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه هیل (2003) استفاده شده است. پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 892/0 به دست آمد، داده های گردآوری شده با نرم افزار SPSS و AMOS و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد رفتارهای تعاملی تیمی، اعتماد سریع تیمی، تعارض تیمی و وابستگی متقابل وظیفه ای بر سطح ادراک شده از خلاقیت تیم تاثیر معناداری دارد. سطح ادراک شده از خلاقیت تیم نیز بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین تفاوت معناداری بین خلاقیت تیمی و کارآفرینی سازمانی در ادارات دولتی شهرستان سرایان مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های بدست آمده از این تحقیق، به کارگیری تیم های کاری باعث بروز خلاقیت می شود. از طرفی خلاقیت عنصر اصلی کارآفرینی سازمانی است. سازمان هایی که ایده ها نو در آن-ها حمایت و پشتیبانی می شود مسیر پیشرفت و بهبود عملکرد را به سرعت طی می کنند و با تغییرات محیطی همراه می شوند، فرصت ها را بهتر شناسایی کرده و با بهره برداری از آن ها خود را از دیگر سازمان ها متمایز می کنند و به سازمان های کارآفرین تبدیل می شوند.

  کلیدواژگان: خلاقیت تیمی، کارآفرینی سازمانی، اعتماد سریع، تعارض تیمی، رفتارهای تعاملی
 • محسن احمدوند، عزت الله اصغری زاده* صفحات 167-194
  زمینه

  انتخاب مدل کسب و کار یکی از حیاتی ترین تصمیم های مدیران برای دستیابی به موفقیت در صحنه رقابت است. امروزه با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، جهان دچار یک تحول فناورانه با عنوان اقتصاد اشتراکی شده است که طی آن مصرف کنندگان عادی به فروشندگان خدمات تبدیل می شوند.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه یک رویکرد نوین و کاربردی برای انتخاب مدل کسب و کار اشتراکی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه می باشد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش آمیخته است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده روشی مبتنی بر رویکرد امتیازی در تصمیم گیری چندشاخصه و به طور خصوص روش آراس برای انتخاب مدل کسب و کار اشتراکی می باشد. در پایان این روش در یک کسب و کار نوپای اشتراکی مورد استفاده قرار گرفته شده است. این روش مدیران و صاحبان کسب و کار را در انتخاب مدل کسب و کار اشتراکی پیش از اجرا یاری می نماید.

  کلیدواژگان: مدل کسب و کار، اقتصاد اشتراکی، تصمیم گیری چندشاخصه، انتخاب
 • عبدالله اسلامی، حسن میرزا حسینی*، نادر منیرپور صفحات 195-220
  زمینه

  استرس در معنای کلی و استرس تحصیلی به عنوان یکی از انواع مهم آن می تواند ، پویایی و خلاقانه بودن آموزش و بهینه شدن پتانسیل انسانی را به چالش بکشد بنابراین شناخت عوامل موثر بر انتخاب سبک های مقابله ضروری به نظر می رسد.

  هدف

  تبیین اثر عاملیت انسانی و هوش هیجانی بر سبک مقابله با استرس تحصیلی با میانجیگری تمایلات نوستالوژیک در دانش آموزان پسر.

  روش

  پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم رشته های شاخه نظری شهر کاشان در سال تحصیلی 1399-1400 بودند که تعداد 497 دانش آموز به روش تصادفی انتخاب شدند. دانش آموزان به پرسش نامه های شخصیت عاملیتی کوته (1997)، هوش هیجانی شرینگ، سبک های مقابله ای اندلر و پارکر و آمادگی نوستالژیک هاولنا و هولاک (2004)پاسخ دادند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی و روش معادلات ساختاری از نرم افزار آماری SPSS.26و lisrel 8.8 استفاده شد.

  یافته ها

  پارامترهای مدل همگی معنادار بودند (0.01 > p) میزان بار عاملی سوالات بالاتر از 4/0 بود که نشان می دهد که تمام مولفه ها از همسانی مناسبی برخوردار هستند.

  نتیجه گیری

  عاملیت انسانی و هوش هیجانی به صورت مستقیم و مثبت سبک مقابله ای مسیله مدار وبصورت مستقیم و منفی سبک مقابله ای هیجان مدار واجتنابی را با میانجی گری تمایلات نوستالژیک تحت تاثیر قرارداد

  کلیدواژگان: عاملیت انسانی، هوش هیجانی، سبک های مقابله با استرس تحصیلی، تمایلات نوستالوژیک
 • منصوره اسکندری، مجید رادفر*، حمیدرضا فاتحی صفحات 221-242
  هدف

  هدف از انجام تحقیق حاضر این است که با شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف (SW) اقتصادی-اجتماعی آموزش غیرحضوری ، به موسسات آموزشی در اتخاذ راهبردهای خلاقانه در راستای بهبود آموزش و ارتقای عملکرد آموزشی کمک شود.

  روش

  بدین منظور، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات 15 نفر از معاونان توسعه مدیریت، معلمان، کارشناسان سنجش تحصیلی و اعضای انجمن های اولیاءومربیان آموزش و پرورش منطقه 3 تهران، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و تجزیه وتحلیل شد و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، مدل خلاقیت در آموزش غیرحضوری طراحی شد.

  یافته ها

  در مجموع 139 کد نهایی از مصاحبه ها استخراج شد. سپس این کدها در شانزده مقوله سطح بالاتر از جمله: وجود مشکلات هزینه ای، فرآیندی، بین واحدی، نیاز به کاهش هزینه های آموزشی و... مرتبط با آموزش غیرحضوری خلاقیت طبقه بندی شدند. براساس کدهای شناسایی شده، مدل خلاقیت در آموزش غیرحضوری تدوین شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق کیفی نشان می دهند که بکارگیری صحیح آموزش غیرحضوری می تواند موجب افزایش خلاقیت دانش آموزان، ارتقاء جایگاه و اعتبار مدارس در سطح آموزش وپرورش، افزایش تعاملات درون مدرسه ای، و ارتقاء رضایتمندی والدین، دانش آموزان، و کادرآموزشی گردد.

  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، نقاط قوت اقتصادی، نقاط ضعف اقتصادی، نقاط قوت اجتماعی، نقاط ضعف اجتماعی
|
 • Ali Shariat Najade *, Amin Hasanvand, Seydhe Nasim Mousavi, Elaha Manashdavi Pages 1-34

  The current research was conducted with the aim of investigating the effect of visionary leadership on emotional and cognitive creativity with the mediating role of positive psychological capital. This research is applied and of descriptive survey type. The statistical population of this research is the employees of government organizations in Lorestan province, which was used to determine the sample size of Cochran's formula, and the number of sample members was estimated to be 384 people, who were selected using available sampling method. The tool for collecting information in this research is a questionnaire whose validity was confirmed by using the content validity method and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. In this research, structural equation approach and Smart Pls2 and Spss 19 software were used to examine and test the hypotheses and conceptual model. The results of examining the hypotheses showed that visionary leadership has a positive and significant relationship on emotional and cognitive creativity with the mediating role of positive psychological capital. In addition, the comparison of the results showed that among the dimensions of visionary leadership, the highest dimensions of perspective image and practicality have a positive and significant relationship on cognitive and emotional creativity. Also, the results of the research show that positive psychological capital has a positive and significant relationship on visionary leadership and cognitive and emotional creativity, and among the dimensions of positive psychological capital, resilience and optimism are the most important dimensions.

  Keywords: visionary leadership, Cognitive Creativity, Emotional Creativity, Positive psychological capital
 • Maryam Gholipour, Roya Afrassiabi *, Mahmoud Ghorbani, Maryam Hafezian Pages 35-70
  Purpose
  The purpose of the present study was to present an innovative university model for and among the Islamic Azad Universities of North Khorasan.
  Method
  The researchers applied the qualitative method to carry out the study and the ‘theme analysis’ to analyze the data. The target population was comprised of the experts in the field of management of whom 20 subjects were selected as the expert panel. By applying an interview protocol, the data was collected and by using the software ‘NVIVO’ the data was analyzed. The findings of the study indicated that, based on the expert panel’s views, an innovative university among the Islamic Azad Universities of North Khorasan enjoyed five selective indicators (codes), thirteen indicators (codes) of orientation, and fifty nine free codes. To measure the validity of the qualitative phase of the study, the researchers used the expert-triangulation method which was conducted by two experts in management. Thence, the identified selective indicators (codes) were ranked by applying the Friedman Test.
  Results
  The results of this section showed that the personality, organizational structure, and information technology dimension characteristics respectively enjoyed the utmost significance in structuring an innovative university.
  Conclusion
  Therefore, according to the findings of the present study, to materialize an innovative university, one is required to closely prioritize the personality, organizational structure, and information technology characteristics.
  Keywords: an innovative university, qualitative approach, Islamic Azad universities of North Khorasan
 • Mohsen Aref Nezhad, Fariborz Fathi Chegeni *, Ahmad Ghobadi Alvar, Mohammad Hatami Neghad Pages 71-92

  Context:

   In today's era, it has become clear to everyone that the existence of creative and motivated human resources is one of the reasons for the economic leadership of organizations and their not falling behind in the field of competition. Meanwhile, various factors affect the creativity of employees, which include exploitative leadership and organizational cynicism.

  Objective

  The purpose of this research was to examine the relationship between exploitative leadership and employees' creativity with the mediating role of organizational cynicism in Lorestan University.Research

  method

  The present descriptive-exploratory research is applied in terms of purpose and is based on the deductive research and positivism paradigm in term of philosophy. The statistical population of the study was 440 employees of Lorestan University. Based on Morgan's table, a sample of 205 people was selected by stratified random sampling. In order to measure the variables of the research, the (Schmid et al’s, 2019) exploative leadership Questionnaire, (Wang et al’s, 2013), creativity Questionnaire and the (Dean et al’s, 1998) organizational cynicism Questionnaire were used and Their reliability was confirmed by Cronbach's alpha. For data analysis, structural equations modeling and PLS software have been used.

  Findings

  Findings show that exploative leadership has a negative and significant relationship with employees' creativity and a positive and significant relationship with organizational cynicism, organizational cynicism has a negative and significant relationship with employees' creativity, also exploative leadership has a significant negative relationship with employees' creativity through organizational cynicism.

  Conclusion

  Exploitative leaders who, with all their selfishness, are highly focused on achieving their personal goals and do not spare any effort in this direction, have caused dissatisfaction and a feeling of organizational cynicism in employees, which causes negative thoughts towards The organization and the feeling of frustration and discouragement among the employees will increase, as a result of which their creativity will decrease.

  Keywords: Exploative leadership, organizational cynicism, Creativity, Lorestan University
 • Maysam Chekin *, Hamed Fazeli Kebria, Farshid Aslani, Mohsen Aslani Pages 93-118
  Objective

  The main purpose of the present study was to investigate the effect of critical thinking on creative self-concept with the mediating role of openness to diversity and challenge at Payam Noor University in Isfahan province.

  Method

  The research method was descriptive-survey and applied. The statistical population of the research was made up of all the employees of Payam Noor University of Isfahan province, and at the time of the research (year 1401), their number was 900. The sample size was 270 people using the Karjesi and Morgan table and was selected completely randomly. The tools used were Bravo et al.'s critical thinking tendency scale, Kaufman and Bauer's creative self-concept questionnaire, and Bowman's openness to challenge and diversity scale. Data analysis was done using SPSS and Smart PLS software.

  Results

  The results obtained from this research showed that critical thinking has a positive and significant effect on both creative self-concept and openness to diversity and challenge. Also, the mediating role of openness to diversity and challenge among the influence of critical thinking on creative self-concept was proven. Therefore, the final results indicated a positive and significant effect of critical thinking on creative self-concept with the mediating role of openness to diversity and challenges in the employees of Payam Noor University, Isfahan province.

  Keywords: critical thinking, creative self-concept, openness to diversity, challenge, Payam Noor University
 • Sajjad Mirzaaghaei *, Moohammad Ghahramani, Gholam Reza Shams, Mahmoud Mabolghasemi Pages 119-138
  This research has done with the aim of identifying the effective components entrepreneurial management of schools. The current research is qualitative and practical in terms of purpose. By collecting and analyzing the content of qualitative data, organizing themes and basic themes have been identified. in this research, a total of 18 interviews were conducted with theoretical and experimental experts, including professors of entrepreneurship and educational management, as well as principals of entrepreneurial schools. These people were selected as a snowball and the interview continued until the theoretical saturation stage was reached. Data analysis was based on thematic analysis and the coding method between two tests was used to validate the data. Based on the results of this research, the effective components in the entrepreneurial management of schools have been classified into 6 organizational themes, including entrepreneurial planning, entrepreneurial resource provision, entrepreneurial organization, entrepreneurial motivation system, entrepreneurial leadership, and entrepreneurial evaluation system.
  Keywords: entrepreneurial management, entrepreneurship, . entrepreneurial schools, . entrepreneurial managers
 • Mehdi Rashidi, Sayyid Ali Banihashemi *, Batoul Donyaee Pages 139-166
  Introduction

  Organizational entrepreneurship is one of the ways for government organizations and institutions to respond to environmental requirements. Many organizations have turned to team-based systems to increase accountability and work to foster innovation and creativity. In today's organizations, most of the departments of the organization act like a team and cooperate with each other to achieve the goals of the organization. The main purpose of this study is to investigate the factors that improve the level of team creativity and its impact on organizational entrepreneurship.

  Method

  The present study is an applied research in terms of purpose and descriptive-correlational details in terms of data collection method. This research has been done in government offices of Sarayan city. Data collection tools were standard questionnaires. After confirming the validity and reliability of the instrument, the collected data were analyzed by SPSS and AMOS software using structural equation modeling.

  Results

  The results showed that team interaction behaviors, rapid team trust, conflict and interdependence of tasks have a significant effect on the level of team creativity. Also, the level of performance of team creativity has a significant effect on organizational entrepreneurship.

  Discussion

  According to the findings of this study, use of work teams causes creativity. On the other hand, creativity is the main element of organizational entrepreneurship. Organizations in which new ideas are supported and progress quickly and go along with environmental changes, better identify opportunities and take advantage of them. By removing them, they differentiate themselves from other organizations and become entrepreneurial organizations.

  Keywords: Creative team, Organizational Entrepreneurship, Rapid trust, Team Conflict, Interaction Behaviors
 • Mohsen Ahmadvand, Ezzatollah Asgharizadeh * Pages 167-194

  Selecting a business model is one of the most critical decisions for managers to achieve success in the competition scene. Todays with the development of information and communication technologies, the world is a technological evolution called the sharing economy, which in their consumption becomes service sellers. The purpose of this research is to provide a practical method for selecting a sharing business model using multi-attribute decision-making methods. This research is applied in terms of purpose and mixed in terms of research method. The results indicate a method for obtaining points in multi-attribute decision-making and specifically the ARAS method for selecting a sharing business model. In the end, this method has been used in a startup business. This method helps managers and business owners in selecting a sharing business model before implementation.

  Keywords: Business Model, sharing economy, MADM, selection
 • Abdullah Eslami, Hasan Mirzahosseini *, Nader Monirpoor Pages 195-220
  Background

  Stress in the general sense and academic stress as one of its important types can challenge the dynamism and creativity of education and the optimization of human potential, so knowing the factors affecting the choice of coping styles seems essential.

  Objective

  To explain the effect of human agency and emotional intelligence on the style of coping with academic stress through the mediation of nostalgic tendencies in male students.

  Method

  Descriptive-correlation research was of structural equation analysis type. The statistical population was the male students of the second secondary level of theoretical branches in Kashan city in the academic year of 2013-2014, 497 students were randomly selected. Students answered questionnaires of Cote's (1997) agentive personality, Schering's emotional intelligence, Andler and Parker's coping styles, and Havelena and Holak's (2004) nostalgic readiness. In order to analyze the data and test the hypotheses, correlation coefficient and structural equation method were used using SPSS.26 and lisrel 8.8 statistical software.

  Findings

  The parameters of the model were all significant (p < 0.01), the factor loading of the questions was higher than 0.4, which shows that all the components have a good similarity.

  Conclusion

  Human agency and emotional intelligence directly and positively influenced the problem-oriented coping style and directly and negatively affected the emotion-oriented and avoidant coping style with the mediation of nostalgic tendencies.Keywords: human agency, emotional intelligence, academic stress coping styles and nostalgic tendencies

  Keywords: human agency, Emotional Intelligence, academic stress coping styles . nostalgic tendencies
 • Mansoureh Eskandari, Majid Radfar *, Hamid Reza Fatehi Pages 221-242
  Purpose

  the purpose of the current research is to help schools and educational institutions managers adopt appropriate strategies to renovate education and improve educational performance by identifying the socio-economic strengths and weaknesses (SW) of distant education of creativity.

  Method

  applying a purposive sampling, the data of 15 individuals including management development assistants, teachers, academic assessment experts and members of parents' and trainer’s associations of the 3rd district of Tehran were collected and analyzed through semi-structured interviews. Applying a grounded theory, the model of socio-economic strengths and weaknesses of distant education of creativity was developed.

  Findings

  a total of 139 final codes were extracted from the interviews. These codes were classified into sixteen higher level categories, such as: the existence of cost, process, inter-unit problems, the need to reduce educational costs, etc. related to non-attendance creativity training. Based on the identified codes, the model of creativity in distance education was designed.

  Conclusion

  results of this qualitative research show that the correct application of distant education can increase students' creativity, improve the status and credibility of schools at the Education Association of Tehran, increase intra-school interactions, and increase the satisfaction of parents, students, and teaching staff.

  Keywords: Distant education, Economic Strengths, Economic Weaknesses, Social Strengths, Social Weaknesses