فهرست مطالب

معماری و شهرسازی آرمان شهر - پیاپی 44 (پاییز 1402)

نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر
پیاپی 44 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/26
 • تعداد عناوین: 13
|
 • قاسم گداعلی، محسن افشاری* صفحات 1-13
  در این تحقیق مزاج فضا و مزاج انسان در واکاوی خانه های تاریخی شهر بوشهر تحلیل شده است. علاوه بر این که محیط تاثیرات مستقیم در انتخاب راهکارهای اقلیمی موثر در معماری دارد، مزاج ساکنان و همین طور مزاج فضاهای محل زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش ساکنان و خانه های بافت تاریخی بوشهر جامعه آماری بوده و شاخصه های مزاج آن بر مبنای تحت تاثیر قرار گرفتن از عناصر اربعه محیط واکاوی شده است. این تحقیق با هدف پیدا کردن عواملی در معماری خانه های تاریخی بوشهر متاثر از تاثیرات محیط بر مزاج آن از طریق شناخت شاخصه های مزاجی هر فضا با مطالعه میزان حضور شاخصه های چهارگانه محیط به عنوان نماینده چهار مزاج اصلی، بر فضاهای خانه یعنی عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش انجام شده است. چگونگی تاثیرات محیط بر مزاج انسان و فضا و اثر آن بر معماری خانه های تاریخی بوشهر سوال اصلی و چگونگی تاثیرات هر یک از این شاخصه های چهارگانه محیط بر مزاج فضا به عنوان پرسش مبنایی جهت رسیدن به نتایج تحقیق است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی، توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوای منابع جهت شناخت منابع و مبانی پژوهش است. مطالعه داده ها، جهت تحلیل خانه های بافت تاریخی بوشهر به دو روش کل نگر (قیاسی) و تحلیل جزییات در راستای رسیدن به یک نتیجه کل (استنتاجی) در نظر گرفته شد. مهم ترین نتیجه این مطالعه وجود تنوع مزاج فضاهای خانه، همانند تنوع طبع ساکنان این خانه ها، در بافت تاریخی بوشهر است. به طوری که هر یک از فضاها متناسب و مناسب با چگونگی سکونت و فعالیت ساکنان در آن شکل گرفته است و افراد با مزاج های متنوع می توانند بر اساس نیاز جسمی و روانی خود در فضاهای خانه سکونت کنند.
  کلیدواژگان: خانه های تاریخی بوشهر، تاثیرات محیط، مزاج انسان و فضا، تحلیل تطبیقی
 • محمد لطیفی، محمدجواد مهدوی نژاد*، کلارا پیمنتا دو واله، جولیانا یاناکونه صفحات 15-27
  هندسه به عنوان یکی از ویژگی های کالبدی معماری است و از میان راهبردهای هندسی، الگوی انتظام دهنده تقارن در آن جایگاهی ویژه دارد. تقارن بدون درنظر داشتن مفاهیمی چون تعادل، توازن، ریتم و تناسب به معنای کامل خود نمی رسد. این پژوهش سعی دارد اصل تقارن را در فرآیند ادراک خانه های قاجاری در اصفهان بررسی و تحلیل کند. مجموعه ای که اگرچه در نگاه اول دارای تقارن بصری است ولی در چشم انداز خود یک مجموعه ی نامتقارن محسوب می گردد. در این پژوهش تقارن به عنوان یک ارزش تکاملی در هندسه ی معماری خانه ایرانی به روش توصیفی- تحلیلی و با تکنیک بوم شناسی بصری مورد تحلیل قرار گرفته و دلایل عدول از این ارزش در محور و فرم ارزیابی می گردد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که تقارن از قدیمی ترین انتظام های فضایی و شکلی شناخته شده در فضاهای عمومی معماری ایرانی- اسلامی است تا بتواند کثرت را به وحدت در مرکز فضا گره بزند؛ لیکن تنوع در ابعاد و گوناگونی فضاهای مسکونی و شکل زمین، باعث گردیده است که تقارن کلی در طراحی فضا میسر نگردد و طراح، تقارن را در اجزای نما رعایت نماید. با این وجود توجه به مرکز فضا با خلق حیاط مرکزی و قرارگیری منطقی فضاها در پلان و همچنین استفاده از پیمون و عناصر مشابه به منظور مناسب سازی با دستگاه بینایی، باعث گردیده تا تصویری چشم نواز، منسجم و به ظاهر متقارن در ذهن ناظر شکل بگیرد. نتایج بیان کننده آن است که اگرچه شکل زمین در معماری خانه های ایرانی، شکل گیری معماری متقارن را دشوار و پیچیده می سازد، لیکن طراح بنا با ایجاد فضای هندسی در میان (حیاط مرکزی) و کیفیت خوانایی به واسطه جانمایی و ارتباطات مناسب فضایی، توانسته است رابطه ای جدید از تعادل پایدار در لایه های پنهان ایجاد نموده به نحوی که مخاطب را در کنشی فعال با مفاهیم درونی اثر درگیر و او را به جزیی از این فرآیند ادراکی بدل سازد.
  کلیدواژگان: تقارن نامتقارن، الگوی انتظام دهنده، تعادل پایدار، خانه های قاجار، بوم شناسی بصری
 • حامد حیاتی*، محمدامین عامری صفحات 29-47

  همسایگی یکی از عوامل مهم تعاملات اجتماعی و حضور مردم در اجتماع است. محلات و فضاهای عمومی یکی از عوامل مهم در معماری همسایگی می باشد. امروزه به دلیل تغییرات گسترده در ساخت وسازهای شهری کم تر به روابط بین مردم در اجتماع توجه شده ولی در بافت های سنتی شهرها میزان روابط همسایگی بیش تر است و این به دلیل نوع الگوهای معماری همسایگی به کار گرفته شده در بافت های سنتی می باشد. این پژوهش در پی معرفی الگوهای کالبد معماری است که با شناسایی، تجزیه و تحلیل کالبدی عرصه های همسایگی، ضمن گونه شناسی الگوهای کالبدی، به معرفی ابزارها و اصول معمارانه در این معماری پرداخته شده و هدف آن معرفی این الگوها در بافت تاریخی شهر دزفول است. روش پژوهش، از منظر شناخت در الگوی تفسیری یا برساختی (ساختارگرایی) نظری، از منظر (شیوه استدلال) تطبیقی، از منظر نوع داده ها، کمی (ترکیبی) و کیفی، از منظر نوع نتایج توصیفی- تحلیلی و از منظر رهیافت تاریخی- تفسیری که به شیوه تحلیل گردآوری داده کتابخانه ای (اسنادی) و ابزار نقشه خوانی، فیش برداری و سندخوانی انجام شده است. با این روش ابتدا نمونه های هر دوره توصیف و پس از آن مورد تحلیل و بررسی و قرار گرفته اند؛ و ویژگی ها و نیز الگو یا الگوهای موجود هر دوره معرفی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهره گرفتن از ابزارهای معمارانه ای همچون تغییر مصالح کف، جداره های بلند و کوتاه معابر، تغییرات در نور و سایه، مسقف کردن کوچه ها و معابر، ایجاد اختلاف سطح، تغییر در تناسب و تزیینات، سه الگوی اولیه همسایگی برای عرصه های نیمه عمومی در بافت تاریخی شکل داده اند که شامل الگوهای ساباط، ورودی، دربند (کوچه های بن بست) می باشند و مواردی همچون امنیت، محرمیت، خلوت، آسایش اقلیمی و عملکردی و مردم واری میزان حضور مردم در این عرصه ها را افزایش داده اند. این نقاط مثبت در معماری بافت تاریخی باعث رابطه ای نزدیک بین همسایگان شده که از آن به عنوان معماری همسایگی یاد می شود.

  کلیدواژگان: معماری همسایگی، روابط همسایگی، الگوها کالبدی، بافت تاریخی، دزفول
 • مسعود حق لسان* صفحات 49-67
  در دهه های اخیر به علت کمبود زمین شهری در کلان شهرها، استفاده از فضاهای شهری زیرزمینی به عنوان یکی از فضاهای عمومی نوظهور شهری مورد توجه طراحان، سیاست گذاران و تصمیم گیران شهری قرار گرفت. مساله اصلی در فضاهای شهری زیرزمینی، نحوه طراحی و بهینه سازی ایستگاه های مترو شهری به عنوان محل تعاملات اجتماعی افراد می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین عدم توجه به ساختار و کیفیت فضایی ایستگاه های مترو شهری باعث ظهور مشکلاتی در نحوه استفاده مناسب از فضاهای داخلی ایستگاه ها شده است. هدف از این مقاله استفاده از روش نحو فضا جهت شناسایی، ارزیابی و بهینه سازی ایستگاه ها بر اساس مولفه های مسیریابی، جهت گیری و دید در ایستگاه های مترو شهری تبریز می باشد. در پژوهش پیش رو، مولفه های مسیریابی، جهت گیری و دید در دو ایستگاه منتخب شهر تبریز؛ میدان ساعت و میدان کهن مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش نحو فضا و بر پایه نقشه های گرافیکی و آماری استخراج شده از تحلیل محوری1، تحلیل جهت گیری2، تحلیل ایزوویستی3، تحلیل حرکت طبیعی4 انجام شده است که این تحلیل ها در طراحی و بهینه سازی فضاها تاثیر به سزایی دارند. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که روش نحو فضا سهم ملموسی در طراحی کیفی ایستگاه های زیرزمینی شهری داشته است. ایستگاه میدان ساعت نسبت به ایستگاه میدان کهن، با مسیرهای واضح و مستقیم به لحاظ فضایی به خوبی سازماندهی شده و در تحلیل ها عملکرد نسبتا خوبی از حیث نفوذپذیری کالبدی و بصری، انسجام و ساختار فضایی داشته است.
  کلیدواژگان: فضاهای زیرزمینی شهری، طراحی ایستگاه مترو، نحو فضا، بهینه سازی فضاهای مترو
 • محیا بختیاری منش، مجتبی انصاری*، محمدرضا بمانیان، منصور یگانه صفحات 69-89
  یکی از اصلی ترین مسایل در زمینه معماری، ارزیابی روند زندگی پس از ساخت است که میزان توفیق یک اثر معماری را در نسبت با ساکنان آن مشخص می کند. حال اگر این ارزیابی در اجزاء خانه هایی که به صورت الگو در دوره های مختلف تکرار شده اند انجام شود؛ می تواند کمک کننده به شکل گیری خانه هایی با هماهنگی بیش‎تر با ساکنانش در آینده باشد. ارزیابی ناسازگاری های ایجادشده در اجزاء و مولفه های سازنده خانه که از طریق پژوهش های جزءنگر به دست آمده است در جریان واقعی زندگی از طریق قیاس میان وضع موجود با وضع مطلوب خانه از نگاه ساکنان. از نظر ماهیت ترکیبی، از نوع کاربردی، توصیفی- تحلیلی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، مطالعه کتابخانه ای و پژوهش میدانی می باشد. در این راه برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. جمعیت آماری شامل 950 خانواده ساکن در بافت میانی شهر کرمانشاه است. طبق فرمول کوکران، 273 نفر از این جمعیت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند که طی تابستان 1400 در این منطقه ساکن بوده اند. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج به دست آمده از نسبت آزمون T تک نمونه ای، مقدار معنادهی SIG و میانگین فراوانی داده ها، در قیاس میان وضع موجود و وضع مطلوب نشان می دهد که در اجزاء خانه ها، ناسازگاری هایی وجود دارد که در دهه های مختلف متفاوتند. همچنین بر اساس پاسخ ساکنان می توان نتیجه گرفت که ممکن است خانه به واسطه تمامیت آن برای ساکنان خود مطلوب تلقی گردد، حتی اگر در برخی اجزا نامطلوب باشد. از قیاس میان اجزا خانه در دهه های مختلف به 11 معیار ناسازگاری در خانه ها خواهیم رسید؛ ایجاد فضا بدون در نظر گرفتن رفتارهای ساکنان، عدم ارزش گذاری فضاها، حذف فضاهای واسط، مکلف بودن، عدم ماندگاری، فقدان پیوند با زمینه، ضعف کنترل داشتن، از بین رفتن منظرگاه، کاهش تنوع فضایی، کاهش تنوع خانه ها و مسایل اقتصادی از آن ها هستند.
  کلیدواژگان: معماری خانه، اجزاء خانه، ناسازگاری، دیدگاه ساکنان، بافت میانی شهر کرمانشاه
 • سعید حسن پور لمر، احد نژاد ابراهیمی، حسن ستاری ساربانقلی*، علی وندشعاری صفحات 91-110
  طاق ها از کارآمدترین ابداعاتی هستند که معماران برای پوشش سقف ها، دهانه های وسیع و همچنین به عنوان عناصر تزییناتی در بناهای مختلف از آن ها بهره برده اند. هدف پژوهش، گونه شناسی و نحوه عملکرد طاق های شهر تاریخی ماسوله در هنگام وقوع زلزله است. سوالات پژوهش بدین شرح است: در معماری شهر تاریخی ماسوله از چندین گونه مختلف طاق استفاده شده است؟ کدام یک از طاق های ماسوله در هنگام وقوع زلزله از عملکرد سازه ای مناسب تری برخوردار هستند؟ روش تحقیق، به صورت مطالعات میدانی است و جهت تحلیل مقاومت زلزله ای طاق های ماسوله از نرم افزار المان محدود آباکوس 2022 و اطلاعات زلزله های شهرهای؛ بم (سال 1382)، رودبار منجیل (سال 1369) و طبس (سال 1357) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است؛ شهر تاریخی ماسوله دارای 19 طاق است و طاق های پنج او هفت تند و کند رایج ترین گونه های طاق هستند. روش ساخت طاق به صورت رومی رایج ترین روشی است که در معماری ماسوله به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است؛ 78 درصد از طاق های ماسوله دارای ظرفیت مناسب سازه ای در برابر زلزله هستند و محله های کشه سر با 37 درصد و محله خانه بر با 21 درصد دارای بیش ترین طاق ها و محله ریحانه بر با 10 درصد دارای کم ترین میزان به کارگیری طاق در ماسوله هستند. همچنین نتایج تحلیل های زلزله ای طاق های 19گانه ماسوله نشان دهنده آن است؛ قوس هفت او پنج کند که به صورت روش آجرچینی رومی واقع در محله اسدمحله است، دارای ضعیف ترین عملکرد سازه ای در برابر زلزله بوده است و طاق چهل وپنج درجه ای با روش ساخت رومی واقع در محله مسجدبر، دارای مناسب ترین عملکرد سازه ای در شبیه زلزله ای بوده است.
  کلیدواژگان: شهر تاریخی ماسوله، طاق، زلزله، معماری سنتی
 • فرهاد کاروان* صفحات 111-124
  طراحی رویکردهای نوین همواره مورد توجه برنامه ریزان آموزشی بوده و با توجه به جایگاه شناخت در آموزش معماری، رویکرد تفکر طراحی و متغیرهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری تفکر طراحی بر اساس خرد و سبک های خلاقیت با میانجی گری یادگیری خود راهبر در دانشجویان بود. از این رو فرضیه اصلی پژوهش مطرح می دارد که مدل پیشنهادی با داده های پژوهش، از برازش مطلوبی برخوردار است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان معماری دانشگاه فنی و حرفه ای دختران همدان به تعداد 600 نفر بود که در سال تحصیلی1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه‎گیری، به شیوه در دسترس به تعداد 255 نفر انتخاب شد. از پرسش نامه های مقیاس سه بعدی خرد آردلت، سبک های خلاقیت کرتون، تفکر طراحی دوسی و سنجش خودراهبری یادگیری فیشر جهت گردآوری اطلاعات و از مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج بخش ساختاری نشان داد که اثر مستقیم خرد بر یادگیری خودراهبر و تفکر طراحی مثبت و معنادار است. اثر مستقیم سبک نوگرا بر یادگیری خودراهبر و تفکر طراحی نیز مثبت و معنادار است. اثر مستقیم سبک نوگریز بر یادگیری خودراهبر منفی و معنادار بوده، ولی بر تفکر طراحی معنادار نیست. اثر مستقیم یادگیری خودراهبر بر تفکر طراحی نیز مثبت و معنادار است. بررسی نقش میانجی یادگیری خودراهبر نشان داد که یادگیری خودراهبر نقش واسطه ای معناداری در ارتباط بین خرد و سبک های خلاقیت با تفکر طراحی دارد. از این رو، با تدوین برنامه های آموزشی مناسب و مرتبط با متغیرهای پژوهشی می توان به ارتقای تفکر طراحی در دانشجویان کمک کرد.
  کلیدواژگان: آموزش معماری، تفکر طراحی، خرد، سبک های خلاقیت، یادگیری خودراهبر
 • نسترن محقق*، اصغر محمدمرادی، حسین راعی صفحات 125-141
  زیبایی شناسی، از مفاهیم کلیدی و کاربردی در حفاظت و ارزیابی مولفه های بصری و محتوایی مناظر و میراث شهری و معماری است. این مفهوم معیاری برای مطالعه ترجیحات بصری ساکنان و حفظ جریان زیست در بافت های تاریخی است. مجموعه ایلچی خان با معماری متعلق به دوره ی صفوی، یکی از باارزش ترین آثار تاریخی شهر یزد بوده که ارزش های مختلفی چون تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و زیبایی شناسی بر آن مترتب می باشد. مسیله اصلی تحقیق، کم رنگ شدن ارزش ها و هویت مجموعه ایلچی خان است. فراموش شدن ارزش ها و شناخت نادرست در این زمینه تاثیر نامناسبی در حفاظت از مجموعه و ارزش های به جای مانده در اثر دارد. هم اکنون بخش زیادی از این مجموعه تخریب و بدون توجه و حفاظت رها شده است و روند تغییر هویت کالبدی و کارکردی مجموعه در حال افزایش است. در این تحقیق دو پرسش مطرح می شود: مقصود از ارزش های زیبایی شناسانه در مجموعه تاریخی ایلچی خان چیست؟ ارزش زیبایی شناسانه چه نقشی در شکل گیری مجموعه ایلچی خان داشته است؟ هدف تحقیق معرفی مولفه های ارزش زیبایی شناسی و نقش آن ها در شکل گیری مجموعه ایلچی خان یزد است. این پژوهش به لحاظ ماهیت جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید و با رویکردی کیفی بر روی نمونه موردی مجموعه ایلچی خان متمرکز است. راهبرد پژوهش ترکیبی از راهبرد تفسیری تاریخی و راهبرد پیمایشی است و مطالعات میدانی، تصاویر هوایی و سندپژوهی ابزار مورد استفاده در پیشبرد تحقیق است. این تحقیق ضمن کنکاش درباره ارزش های زیبایی شناسی از دیدگاه های مختلف به ویژه معماری و شهرسازی، به مجموعه ایلچی خان بر اساس اسناد تاریخی و مولفه های کالبدی و کارکردی توجه کرده است. کنکاش در این زمینه نشان می دهد که ارزش های زیبایی شناختی در این مجموعه دارای دو وجه کالبدی و محتوایی است. به همین دلیل در شکل گیری و ساخت و نگهداری بنا موثر بوده و پایه و اساس ماندگاری آن تا کنون بوده است.
  کلیدواژگان: مجموعه ایلچی خان یزد، گودال علی، محله دارالشفاء، ارزش زیبایی شناسانه
 • کرم صفری، اکبر عبدالله زاده طرف*، مجتبی جعفری صفحات 143-162

  برای ارزیابی و نهادینه سازی عدالت بایستی مدیریت شهری توامان به ساختارها و فرآیندهای تصمیم سازی (عدالت ساختاری) و نتایج و آثار و پیامدهای توسعه (عدالت توزیعی) توجه کند که ارزیابی آن در شهر ارومیه، هدف اصلی مقاله حاضر است. پژوهش حاضر، یک تحقیق بنیادی- کاربردی، قیاسی- استقرایی، ترکیبی (کمی و کیفی) و کتابخانه ای مبتنی بر مطالعه موردی است که داده های موردنیاز آن از آخرین اسناد و گزارش های طرح جامع ارومیه و آخرین اطلاعات سرشماری مرکز آمار سال 1395 به دست آمده است. در پژوهش حاضر برای بررسی عدالت توزیعی از تراکم کرنل، شاخص نزدیک ترین همسایگی، قابلیت دستیابی ساکنان به خدمات و در نهایت رتبه بندی نواحی ارومیه از حیث دسترسی به خدمات با مدل ماباک (در نرم افزار GIS) و برای بررسی عدالت ساختاری به بازخوانی اسناد طرح جامع ارومیه با روش تحلیل گفتمان کیفی مبتنی بر شبکه نشانه شناسی فردینان دوسوسور استفاده شده است. نتایج نشان داد که سند طرح جامع ارومیه در مجموع سطح بسیار پایینی و حداقلی از عدالت را مدنظر قرار داده است و این موضوع (عدالت) را از زوایای کم تری مورد توجه قرار داده است و تعبیر سند از عدالت فضایی بیش تر بر بعد کالبدی معطوف است. در رابطه با ارزیابی عدالت توزیعی باید گفت که نابرابری های زیادی بین مناطق و نواحی شهر ارومیه از حیث توزیع فضایی و دسترسی ساکنین به خدمات وجود دارد. درواقع پراکنش کاربری ها و توزیع آن ها عادلانه نیست و غالبا در نواحی مرکزی متمرکز شده اند و لذا دسترسی ساکنین به ویژه نواحی حاشیه نشین به خدمات بسیار نامناسب می باشد.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، مدیریت شهری، عدالت ساختاری، عدالت توزیعی، طرح جامع شهر ارومیه
 • بهنوش طاهرخانی، عباس یزدانفر* صفحات 163-175

  در پی ناامنی ها و جنگ های طولانی در افغانستان، افغان ها مجبور به مهاجرت به کشور ایران شدند. با توجه به سابقه طولانی مهاجرت افغان ها به ایران و تعداد قابل توجه آن ها، بررسی وضعیت آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران و افغانستان به دلیل پیوندهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و غیره بیش از هر ملتی به یکدیگر نزدیک هستند. از این رو، ایران یکی از مهم ترین کشورهای پذیرای مهاجران افغان است. مهاجران افغان پذیرای فرهنگ و جامعه ایران می باشند و همچنین با بحران هویت در مواجهه با جامعه جدید رو به رو می شوند. این امر منجر به اختلاط فرهنگی در جامعه ایران می شود. هدف از انجام این پژوهش، ارایه مدل الگوی کالبدی مهاجرین افغان در کشور ایران با روش کیفی و از طریق مصاحبه عمیق می باشد. بدین منظور، ابتدا به تحلیل مسکن افغان ها پرداخته شده است، سپس 40 مصاحبه نیمه ساختار یافته با افغان های مهاجر ساکن کوره آجر پزی شمس آباد تهران صورت پذیرفته است. در فرآیند کدگذاری داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند که منجر به رسیدن به 148 کد شد. ارتباط کدها با مسیله اصلی پژوهش «الگوی کالبدی»، به صورت دیاگرام ارایه شد. دیاگرام ارایه شده در سه حوزه نیاز و خواسته کالبدی کاربردی- معنایی، پاراداکسیکال اجتماعی- فرهنگی، هم آمیزی فرهنگی- اجتماعی از عوامل موثر بر الگوی کالبدی دسته بندی شد. در نهایت بر طبق این دیاگرام الگوی کالبدی مهاجرین افغان در سه حوزه گفته شده و راهکارهای فضایی و کالبدی این سه دسته ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مهاجرین افغان، افغان ها در ایران، الگوی کالبدی افغان، پژوهش کیفی
 • پریسا بهارلو، شروین میرشاهزاده*، بهروز منصوری صفحات 177-193
  مسکن امروز به عنوان مهم ترین مکان در زندگی ما روح زندگی را در برمی دارد و تنها یک کالبد و ساختار فیزیکی ساده نیست بلکه پناهگاهی به دور از تنش های محیطی کار و زندگی در خارج از آن است خانه ها برای برطرف کردن نیازهای ساکنین خود دارای فضاهایی با کیفیت متنوع و عملکرد متفاوت است. نور روز به عنوان منبع الهام بخش و کیفیت دهنده بصری در فضا به صورت گوناگونی مورداستفاده در فضاها قرار می گیرد و برای طراحی و بهره وری از این نور نیاز به آموزش در نحوه کاربست آن در مسکن امروز است. این پژوهش با هدف استخراج مولفه های آموزش طراحی نور در مسکن امروز و بررسی اولویت های آموزش آن ها صورت گرفته است. روش تحقیق ترکیبی از نوع کیفی در کمی است که در مرحله کیفی با استعانت از تکنیک های تقلیل داده ای (کدگذاری باز و محوری) با استفاده از نرم افزار ATLASTI به تقلیل داده ها و استخراج مولفه ها پرداخته می شود. نمونه گیری افراد به صورت گلوله برفی و از اندیشمندان در بخش کیفی است و در بخش کمی با استفاده از مدل سازی PN و آزمون های آماری استنباطی در نرم افزار JMP به استخراج میزان سهم عاملی مولفه از بین 384 نفر پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که مولفه های آرایه ها، سیر و حرکت نور و شناخت مصالح بیش ترین تاثیر و کم ترین تاثیر را مولفه همخوانی با تغییر زاویه نور در آموزش طراحی نور در مسکن امروز دارند.
  کلیدواژگان: آموزش، طراحی نور، مسکن امروز، گروه دانشجویی، گروه طراحان، گروه اساتید
 • سعید عظمتی*، خاطره سجادی صفحات 195-210

  دسترسی پذیری به عنوان یکی از ویژگی های محیطی در مدارس، به نظر می رسد نقشی اساسی در ارتقاء تعامل بین دانش آموزان ایفا می کند و موجب ارتقاء جذابیت محیطی در مدارس می شود. هدف از پژوهش حاضر این است که نقش مولفه های دسترسی پذیری بر کیفیت عملکرد دانش آموزان سنجیده شود و رابطه ی میان آن ها تحلیل و ارزیابی گردد. جهت نیل به این هدف با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رسیدن به اجماع نظری در مصاحبه با متخصصان حوزه معماری، مولفه های موثر دسترسی پذیری در مدارس استخراج شده که عبارتند از ارتباط و کنترل، هم پیوندی فضاها، تناسبات هندسی مسیرهای ارتباطی، خوانایی مسیرها، چشم انداز طبیعی و عمق فضا. سپس پرسش نامه ای بین دانشجویان معماری تنظیم و توزیع شده و در تحلیل داده های پرسش نامه به روش همبستگی و تحلیل مسیر به تبیین مدل و استخراج چهار چرخه ی عملکردی، ارتباطی، هندسی و ادراکی پرداخته شده است. در مدل نهایی رابطه ی میان مولفه ها و میزان تاثیر آن ها بر یکدیگر تحلیل و ارزیابی شده است. عمق فضا به واسطه ی مولفه های ارتباط و کنترل و تناسبات هندسی مسیرها بر چرخه ی عملکردی مدل تاثیرگذار بوده و علاوه بر آن رابطه ای غیر خطی با مولفه ی هم پیوندی دارد که بیان گر بهبود کیفیت عملکردی در مدارس می باشد. همچنین به کمک پیکره بندی فضایی در چهار مدرسه که به صورت نمونه گیری خوشه ای در شهر شیراز انتخاب شده، با استفاده از نرم افزار نحو فضا تحلیل نحو فضایی آن ها پرداخته شده است. بر اساس مطالعات گردآوری شده در مدل نهایی پژوهش، مولفه ی حریم با شاخص نحوی عمق فضا، مولفه ی ارتباط مسیرها با شاخص نحوی ارتباط و اتصال پذیری و در نهایت مولفه ی دعوت کنندگی مسیرها با شاخص نحوی هم پیوندی قابلیت تعریف دارند. نتایج پژوهش بیان گر این مطلب است که نتایج مشاهدات عینی در تحلیل های پیکره بندی و نتایج تحلیل مسیر در مدل نهایی پژوهش مطابقت داشته و دسترسی پذیری در بهبود کیفیت عملکردی مدارس نقش به سزایی دارد.

  کلیدواژگان: دسترسی پذیری، عمق فضا، ارتباط، هم پیوندی، مدارس پسرانه
 • سمیه غلامی، فرهاد آخوندی* صفحات 211-222

  هر ساله چندین بنای تاریخی به دلیل بلایای طبیعی از جمله زلزله در معرض خطر آسیب قرار می گیرند. حیاتی ترین اقدام قبل از تقویت و مرمت بناهای تاریخی، ارزیابی ایمنی لرزه ای آن ها جهت شناسایی ضعف های موجود است. ایتالیا از اولین کشور هایی است که به منظور ارزیابی بناهای تاریخی دستورالعملی اختصاصی تحت عنوان «دستورالعمل های ایتالیا جهت ارزیابی و کاهش خطر لرزه ای» (DPCM) منتشر کرده است. این دستورالعمل شامل سه سطح ارزیابی است و همچنین برای سه دسته از بناهای مختلف کاربرد دارد. نتایج محاسبات دستی این دستورالعمل (سطح اول) در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند وضعیت کلی بنا را جهت انجام فعالیت های مرمتی نشان دهد. در کشور ما ایران، چنین دستورالعملی درخصوص بناهای تاریخی موجود نیست، بنابراین در این مطالعه پژوهشی جهت اعلام نیاز به توسعه ی دستورالعملی جهت ارزیابی بناهای تاریخی در ایران، وضعیت ایمنی خانه تاریخی علی مسیو شهر تبریز در حالت حد نهایی (SLU)و حالت حد آسیب پذیری (SLD) بر اساس محاسبات دستی و محاسبات عددی پیشنهاد شده در دستورالعمل DPCM ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز پوش آور بنا (مدل سازی عددی) بر اساس مدل سازی سه بعدی به روش قاب معادل در نرم افزار 3MURI.13 انجام شد. براساس یافته های حاصل از هر دو سطح ارزیابی، مقایسه بین نتایج به دست آمده انجام شد. در نتیجه، داده های حاصله از هر دو سطح ارزیابی خانه تاریخی علی مسیو نشان داد که این بنا در حالت حد نهایی ایمن نمی باشد، اما در حالت حد آسیب پذیری ایمنی مناسبی را نشان می دهد. علاوه بر این، نکته قابل توجه نتایج به دست آمده این بود که محاسبات دستی ارایه شده در دستورالعمل ایتالیا محافظه کارانه تر عمل می کند به دلیل این که مقدار شاخص ایمنی و مقاومت برشی بناها را کم تر از مقادیر به دست آمده از محاسبات عددی ارایه می دهد. اما این نکته قابل ذکر است که روشی مفید و کاربردی پیش از انجام فعالیت های مرمتی است.

  کلیدواژگان: ایمنی لرزه ای، خانه تاریخی، DPCM، خانه علی مسیو
|
 • Qasem Gedaali, Mohsen Afshari * Pages 1-13
  In this research, human temperament and space temperament have been studied as the main factors in analyzing the space of historical houses in Bushehr. The environment, in addition to the direct effects on how to choose effective climatic solutions in architecture, has affected the mood and temperament of residents as well as the temperament of their living spaces. In this study, houses and mansions of Bushehr historical context as a statistical community, and its temperament characteristics in terms of how it is affected by the four elements of the environment have been discussed and analyzed. This study aims to find factors in the architecture of houses and historic buildings in Bushehr due to the effects of the environment on its temperament by recognizing the temperament characteristics of each space by studying the presence of four environmental characteristics as a representative of the four main temperaments on house spaces. That is, the four elements of water, wind, earth, and fire, each representing the main temperaments, are performed. The research method of this research is descriptive, descriptive-analytical and content analysis of sources in order to identify the sources and principles of research and Data analysis was considered to analyze the houses of the historical context of Bushehr in two methods of sampling (deductive) and detailed analysis to achieve a general (inferential) result. The most important result of this research is the existence of diversity in the temperament of home spaces, as well as the diversity of temperament of the residents of these houses in the historical context of Bushehr. So that each of the spaces has been formed in accordance with the way of living and activity of the residents in it, and people with different temperaments can live in the spaces of the house based on their physical and mental needs.
  Keywords: Bushehr historical houses, Environmental effects, Temperament, human temperament, space, comparative analysis
 • Mohammad Latifi, Mohammadjavad Mahdavinejad *, Clara Pimenta Do Vale, Giuliana Iannaccone Pages 15-27
  Aims
  Geometry is one of the physical characteristics of architecture and among geometric strategies, the symmetry-adjusting model has a special place in it. Symmetry does not reach its full meaning regardless of concepts such as balance, harmony, rhythm and proportion. This Research tries to analyze the principle of symmetry and balance in the process of perception of Qajar houses as one of the most important architectural and urban design in Isfahan. A collection that, although visual symmetry at first glance, is considered an asymmetric set in its landscape.
  Methods
  Symmetry as an evolutionary value in the geometry of Persian houses architecture is investigated by descriptive-analytical method and videoecology technique and the reasons for devolving from this value in axis and form are evaluated.
  Finding
  Symmetry is one of the oldest known spatial and form policies in the public spaces of Persian- Islamic architecture in order to tie plurality to unity in the center of space and attract the attention of the observer to the center of the complex, but, the diversity in the dimensions and diversity of residential spaces and the shape of the land has made it impossible for the overall symmetry in the design of the space and the designer observes the symmetry in the facade components.
  Conclusion
  The results show that although the shape of the land in the architecture of Persian houses makes the formation of symmetrical architecture difficult and complicated, However, by creating a geometric space among the (central courtyard) and the quality of readability through appropriate spatial location and communication, the designer has been able to create a new relationship of stable balance in hidden layers in a way that engages the audience in active action with the inner concepts of the work and makes him a part of this perceptual process.
  Keywords: Asymmetric symmetry, Organizer Pattern, Stable Balance, Videoecology, Highperformance Architecture
 • Hamed Hayaty *, Mohamadamin Ameri Pages 29-47

  Neighborhood is one of the important factors of social interactions and the presence of people in the community, neighborhoods and public spaces are important factors in neighborhood architecture, nowadays due to extensive changes in urban construction, less attention is paid to the relationships between people in the community, but in the context of In traditional cities, the amount of neighborhood relations is higher and this is due to the type of neighborhood architectural patterns used in traditional contexts. The current research aims to introduce architectural body models. In this research, by identifying and analyzing the physical areas of the neighborhood, along with the typology of physical patterns, the architectural tools and principles in this architecture have been introduced, and its purpose is to introduce these patterns in the historical context of Dezful city. The research method, in terms of epistemology in the interpretive or constructivist paradigm (structuralism), in terms of the comparative approach (method of reasoning), in terms of the type of data, qualitative and quantitative (combined), in terms of the type of descriptive-analytical results and in terms of the approach It is a historical interpretation that has been done by the method of typological analysis and by the method of collecting library data (documents) and the tools of map reading, document reading and fiche extraction. The results of this research show that using architectural tools such as changing floor materials, long and short walls of passageways, changes in light and shadow, roofing alleys and passages, creating level differences, changing proportions and decorations, Three primary neighborhood patterns have been formed for semi-public areas in the historical context, which include the patterns of Sabat, entrance, and dead-end alleys. And things like security, privacy, solitude, climatic and functional comfort and people-friendliness have increased the amount of people's presence in these fields.

  Keywords: Neighborhood Architecture, Neighborhood Relations, physical patterns, Historical context, Dezful
 • Masoud Haghlesan * Pages 49-67
  In recent decades, due to the lack of urban land in big cities, the use of underground urban spaces as one of the emerging urban public spaces has attracted the attention of designers, policy makers and urban decision makers. The main issue in underground urban spaces is how to design and optimize urban metro stations as a place for people's social interactions, which has received less attention. Failure to pay attention to the structure and spatial quality of urban metro stations has caused problems in how to properly use the internal spaces of the stations. The purpose of this article is to use the space syntax method to identify, evaluate and optimize stations based on routing, orientation and visibility components in Tabriz metro stations. In the upcoming research, these components in two selected stations of Tabriz city; Clock Square and Old Square have been examined and tested. In this research, descriptive and analytical methods have been used and data analysis has been done using space syntax technique and based on graphic and statistical maps extracted from axial analysis 1, orientation analysis 2, isovist analysis 3, natural motion analysis 4, which have a significant impact on the design and optimization of spaces. . The results and findings of the research show that the spatial structure has made a tangible contribution to the quality design of urban underground stations. Saat Square station is well organized with clear and direct routes compared to Old Square station, and in the analysis it has performed relatively well in terms of physical and visual permeability, cohesion and spatial structure.Keywords: Urban Underground Spaces, Metro Station Design, Space Syntax, Optimization of Metro Spaces
  Keywords: urban underground spaces, Metro Station Design, Space Syntax, Optimization of Metro Spaces
 • Mahya Bakhtiary Manesh, Mojtaba Ansari *, Mohammadreza Bemanian, Mansour Yeganeh Pages 69-89
  Statement of the ProblemOne of the main architectural issues is the assessing of post-housing construction life that determines the success of an architectural work in the views of residents. Now, if this assessment is performed on house components, repeated as patterns in various eras, it can help housing processes in the formation of houses that are more harmonious with its residents in the future. AimsAn assessment of inconsistencies in components constituting houses through detailed research within the real process of life by comparing the status quo and the desired state of housing from the view of residentsMethodology The present study fell under descriptive-analytical, as well as applied research. Data were collected through library studies and field surveys. To collect data, questionnaires were used. The statistical population consisted of 950 families residing in the middle texture of the city of Kermanshah. According to the Cochran formula, 273 people were selected as the sample volume, who were residing in this region in the summer of 2021. Data were analyzed by SPSS software. important findings the Sample T-Test, significance values, and the average frequency of data on comparing the status quo and the desired state indicated that there were inconsistencies within house components, which were different in various decades. As well, residents’ views suggested that a house may be regarded as desirable for its residents due to its integrity, even if its components were undesirable. ConclusionThe comparison of house components in various decades led to 11 criteria of inconsistencies of space creation without seeing residents’ behaviors, the lack of valuation for space, the removal of intermediate spaces, complexity, the lack of permanence, the lack of a bond with the context, weak control, the removal of views, the reduction of spatial diversity, the reduction of houses diversity and economic issues.
  Keywords: House architecture, House Components, inconsistency, residents’ views, middle texture of Kermanshah
 • Saeid Hasanpour Loumer, Ahad Nejad Ebrahimi, Hassan Sattari Sarbangholi *, Ali Vandshoari Pages 91-110
  Arches are one of the most efficient innovations that architects have used to cover ceilings, wide openings, or as decorative elements in various structures. The purpose of the research includes the typology and the functioning of arches in the historical city of Masouleh during an earthquake. The research questions are as follows: Are several types of arches used in the architecture of the historical city of Masouleh? Which of the Masouleh arches shows a better structural performance during an earthquake? The research method is in the form of field studies, and Abaqus 2022 finite element software was used to analyze the earthquake resistance of Masouleh arches, which occurred in cities such as Bam (2003), Rudbar Manjil (1991) and Tabas (1978). The research results indicate that the historical city of Masouleh has 19 arches, and high-rise and low-rise Panjohaft arches are the most common types. The Roman arch construction method is the most common method used in Masouleh arches. The results show that 78% of Masouleh arches have adequate structural capacity against earthquakes, and Keshesar neighborhoods with 37% and Khanebar neighborhood with 21% have the most arches and Reyhanebar neighborhood with 10% have the lowest amount of arches in Masouleh. Also, the results of the seismic analysis of the 19 arches of Masouleh show that the low-rise Haftopanj arch, which is made using the Roman brick masonry method located in the Asad neighborhood, had the weakest structural performance against earthquakes, and the forty-five-degree arch with the Roman construction method, located in Masjedbar neighborhood, had the most appropriate structural performance in seismic simulation.
  Keywords: historical city of Masouleh, ARCH, earthquake, Traditional Architecture
 • FARHAD KARVAN * Pages 111-124
  Designing new approaches have always been the focus of educational planners. Considering the place of cognition in architecture education, the approach of design thinking and the variables related to it are very important. The aim of the current research was to formulate a structural model of design thinking based on wisdom and creative styles with the mediation of self-directed learning in students. Therefore, the main hypothesis of the research suggests that the proposed model has a good fit with the research data. The research method was correlation and structural equation modeling. The statistical population of this research included all architecture students of Hamedan Girls' Technical and Vocational University, numbering 600 people, who were studying in the academic year of 2001-2001. Sampling method, 255 people were selected in the available way. Ardelt's three-dimensional wisdom scale, Kerton's creative styles, Dosi's design thinking and Fisher's self-directed learning questionnaires assessment was used to collect information and structural equation modeling was used for data analysis. The results showed that the developed conceptual model had a good fit with the data. The results of the structural part showed that the direct effect of wisdom on self-directed learning and design thinking is positive and significant. The direct effect of Innovative style on self-directed learning and design thinking is also positive and meaningful. The direct effect of Adaptor style on self-directed learning is negative and significant, but not significant on design thinking. The direct effect of self-directed learning on design thinking is also positive and meaningful. Examining the mediating role of self-directed learning showed that self-directed learning has a significant mediating role in the relationship between wisdom and creative styles with design thinking. Therefore, it is possible to help promote design thinking in students by developing appropriate educational programs related to research variables.
  Keywords: Teaching architecture, design thinking, wisdom, creative styles, Self-Directed Learning
 • Nastaran Mohaghegh *, Asghar Mohammad Moradi, Hosein Raie Pages 125-141
  Aesthetics is one of the valuable concepts in conserving and valuing the form, function, and content of historical properties. Aesthetics is described as a criterion for maintaining the flow of life for residents. The Ilchikhan and Godal Ali complexes belong to the Safavid period. They are one of the most prominent cultural heritages in Yazd which have various values including historical, social, cultural, economic, scientific, and aesthetic. The main issue of the research is that the value and identity of the Ilchikhan complex are fading away. Forgetting the values and misrecognition in this context has an inappropriate effect on the protection of revitalization of the Ilchikhan complex. Currently, a large part of this complex has been destroyed and abandoned without attention. The process of changing the form and identity of the Ilchikhan house is still increasing. In this research, two questions are raised: What is the meaning of aesthetic values in the historical collection of Ilchikhan? What role did aesthetic value play in the formation of the Ilchikhan complex? The aim of the research is to introduce the components of aesthetic value and their role in the formation of the historical complex of Ilchikhan of Yazd. The research method is a combination of historical description and interpretation of research data through field studies, oral studies, analysis of aerial images, and documentary research.Besides exploring the aesthetic values from different perspectives, especially in architecture and urban planning, this research has concentrated on the IlchiKhan complex based on historical documents as well as form and content components. The exploration showed that the aesthetic values in this complex have both form and function aspects. Consequently, it affected the formation, construction, and maintenance of this monument and also has been the basis of its permanence until now.
  Keywords: Ilcikhan Yazd complex, Godal Ali, Dar- o- shfa district, Aesthetic values
 • Karam Safari, Akbar Abdollahzadeh Taraf *, Mojtaba Jafari Pages 143-162

  In order to institutionalize justice, urban management should pay attention to both decision-making processes (structural justice) and results and effects and consequences of development (distributive justice) and try to discover the structures and underlying layers that cause injustice and inequality in cities and examine distributional results from fair aspects. Or be unfair. Accordingly, the main purpose of this article is to evaluate spatial justice by emphasizing the role of urban management, based on which justice is examined in the light of decision-making processes (structural justice) and the effects and consequences of development (distributive justice(. Therefore, the concept and dimensions of justice and spatial justice, its evaluation methods and criteria that can be used to evaluate it in planning documents and traditions such as comprehensive urban plans and spatial distribution of development consequences, are among the topics considered in this study. are. The information and data of the GEC census of 2016 and the information of the uses collected by the Deputy of Urban Planning and Architecture of Urmia Municipality in 2021 have been used to study distributive justice and to collect the documents of the comprehensive plan to study structural justice. The most important findings of this study are the development of a framework for evaluating spatial justice in urban development programs (by qualitative discourse analysis with emphasis on the semiotic network of Ferdinand Dossussor) and the spatial distribution of development effects and consequences (using quantitative and spatial models in GIS) and institutionalization. It emphasizes the role of urban management. The results showed that the document of the comprehensive plan of Urmia in general has considered a very low and minimal level of justice and has considered this issue (justice) from less angles and the interpretation of the document of spatial justice is more focused on the physical dimension.

  Keywords: spatial justice, Urban management, Structural Justice, Distributive Justice
 • Behnoush Taherkhani, Abbas Yazdanfar * Pages 163-175

  Physical model of the life of Afghan migrants in Iran(Case study: Shams Abad Brick Kiln Region, Tehran)Abstract: Due to the lack of safety and long-term wars in Afghanistan, Afghans have migrated to Iran. Considering the long-term history of the Afghans’ migration to Iran and their considerable population, investigating their situation is of significance. Iran and Afghanistan are close to each other more than other nations because of social, religious, and cultural links. Therefore, Iran is one of the most significant countries accepting migrant Afghans. The migrant Afghans welcome the culture and society of Iran and also, face the identity crisis by being in the new society. It leads to the cultural mixture in Iranian society. The purpose of doing this study is to present a physical model of the migrant afghans in Iran using qualitative approach by in-depth interviews. Therefore, Afghan housing analysis first introduced, then 40 semi-structured interviews were conducted with the migrant afghans residing in the Brick Kiln of Shams Abad region of Tehran. The data analysis in the process of coding using MAXQDA led to the emergence of 148 codes. the relationship between codes was presented with the main question of research, physical pattern. the proposed diagram was categorized into three areas of physical-practical-semantic need and demands, paradoxical socio-cultural, cultural-social integration as factors affecting the physical model and the physical pattern of Afghan immigrants was presented according to the classification. Finally, according to this diagram, the physical pattern of Afghan refugees was described in three areas. And spatial and physical solutions of these three categories were presented.

  Keywords: Afghan migrants, afghans in Iran, Afghan Physical model, Qualitative study
 • Parisa Baharloo, Shervin Mirshahzadeh *, Behrouz Mansouri Pages 177-193
  Housing today, as the most important place in our lives, contains the spirit of life and is not just a simple body and physical structure, but a shelter away from the environmental tensions of work and life outside of it. Housing is meant to meet the needs of residents. It has spaces with different quality and different functions. In the contemporary world, attention to psychological aspects and individual needs resulting from the knowledge of light is increasing day by day. As a source of inspiration and visual quality in the space, light is used in different ways in spaces, and for the design and efficiency of this light, training is needed on how to use it in today's housing. This research aims to extract the components of education. Designing light in today's housing and examining their education priorities has been done. The research method is a combination of qualitative and quantitative types, in the qualitative phase, data reduction and extraction of components are done using data reduction techniques (open coding, axial coding), snowball sampling of people and thinkers. In the qualitative section, and in the quantitative section, using PN modeling and inferential statistical tests in JMP software, the factor contribution of the component is extracted from among 384 people. The results show that the highest factor contribution is related to light quality control components. Induction of various roles and refraction is with the value of (1.000) and the lowest is related to the correspondence with the change of light angle with the value of (0.467).
  Keywords: Education, Design, light, housing today
 • Saeed Azemati *, Khatereh Sajjadi Pages 195-210

  Accessibility seems to play an essential role in promoting interaction between students, as one of the environmental features in schools, and improves the environmental appeal of in schools. The purpose of this research is to measure the role of accessibility components on the quality of students' performance, and to analyze and evaluate the relationship between them. In order to achieve this goal, and by using library studies and reaching a theoretical consensus in interviews with experts in the field of architecture, the effective components of accessibility in schools have been extracted and distributed in the form of a questionnaire among architecture students. In the analysis of these data, the correlation and path analysis methods were used to explain the model and the relationship between the components and their influence on each other. Then, with the help of spatial configuration in four schools, which selected randomly in Shiraz city, their spatial syntax has been analyzed. Based on the studies collected in the final research model, the privacy component can be defined with the syntactic index of space depth. Also, the component of the connection of the paths can be defined with the syntactic index of connection and connectivity, and finally the inviting component of the paths can be defined with the syntactic index of interlinking. The results of the research show that the results of objective observations in configuration analysis and the results of path analysis in the final model of the research are consistent and accessibility plays a significant role in improving the performance quality of schools.

  Keywords: accessibility, depth of space, communication, interconnection. Boys' schools
 • Somaye Gholami, Farhad Akhoundi * Pages 211-222

  Every year, a large number of historical monuments are damaged by natural disasters, including earthquakes. The most important step before strengthening and restoring these buildings is to assess their safety to identify weaknesses. Italy is one of the first countries to issue a special guide entitled "Italian Guidelines for Evaluation and Mitigation of Seismic risk to Cultural Heritage" ( DPCM) with the aim of assessing monuments. This guideline includes three levels of assessment and involve three different categories of buildings. The results of manual calculations of this instruction (first level) in the shortest possible time can show the general condition of the building to perform restoration activities. In our country, there is no such instruction regarding historical monuments, so in this research study, the safety status of Ali Monsieur historical house in Tabriz in the Ultimate limit state (SLU) and limit state of damage (SLD) based on manual and numerical calculations proposed in the Italian DPCM guideline. Push Over analysis of building (numerical calculation) was performed in 3Muri.13 software. Based on the findings of both levels of evaluation, comparisons between the results was done. As a result, data from both levels of assessment of the Ali Monsieur Historical House indicated that the building was not safe in the ultimate limit state, but showed adequate safety in the limit state of damage. In addition, the remarkable point of the results was that the manual calculations presented in the Italian guidelines are more conservative because they provide the value of the building safety index and shear strength less than the values obtained from the numerical calculations. But it is worth noting that it is a useful and practical method before performing restoration activities.

  Keywords: Seismic Safety, Historical house, DPCM, Ali Monsieur House