فهرست مطالب

مجله به زراعی کشاورزی
سال بیست و پنجم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • فاطمه رشیدی، نادعلی باقری*، نادعلی بابائیان جلودار، علی دهستانی کلاگر صفحات 839-845

  به منظور شناسایی صفات مهم زراعی مرتبط با عملکرد دانه و معرفی ارقام زودرس با عملکرد بالا در جنس براسیکا، 100 ژنوتیپ از شش گونه جنس براسیکا (B. napus، B. juncea، B. nigra، B. rapa، B. carinata و B. oleracea) در سال زراعی 97-1396 در قالب طرح مربع لاتیس با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ژنوتیپ های مورد مطالعه از لحاظ تمام صفات زراعی، اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد ژنوتیپ های گونه B. napus بالاترین عملکرد و ژنوتیپ های گونه B. rapa زودرس ترین و کمترین عملکرد را به خود اختصاص دادند. دیررس ترین ژنوتیپ ها، از گونه B. juncea بود. نتایج همبستگی برای ژنوتیپ های تمام گونه ها نشان داد عملکرد با صفات روز تا رسیدگی، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه در خورجین همبستگی مثبت و معنی داری دارد. رگرسیون گام به گام برای تمامی صفات در تمام گونه ها نشان دهنده اهمیت و نقش تعیین کننده صفات تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجین و روز تا رسیدگی بر عملکرد ژنوتیپ ها بود. در تجزیه به مولفه های اصلی، سه مولفه اول 92 درصد از تغییرات را توجیه نمودند که به ترتیب پتانسیل عملکرد، فنولوژی و وزن هزار دانه نامگذاری شدند. بر اساس نمودار سه بعدی این سه مولفه، بهترین گونه، B. napus و بهترین ارقام از نظر زودرسی و عملکرد بالا ارقام Janetzika، Liragold، Hayola 401و Hayola 308 از گونه B. napus معرفی شدند.

  کلیدواژگان: بای پلات، زودرسی، صفات مورفولوژی، کلزا، همبستگی
 • ذلیخا شریفی، احمد زارع*، الهام الهی فرد، علیرضا ابدالی مشهدی صفحات 847-863
  به منظور ارزیابی سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم و علف کش برعملکرد کمی، کیفی رازیانه و کنترل علف-های هرز، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی 1399-1398 انجام شد. تیمارها شامل غلظت های مختلف علف کش لینورون (صفر، 5/1، 3، 5/4 لیتر در هکتار) به عنوان کرت اصلی و سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم (0، 3، 6، 9 و 12 تن در هکتار) به عنوان کرت فرعی بود. نتایج نشان داد که کم ترین زیست توده علف های هرز پهن برگ و باریک برگ (73 و 15 گرم در مترمربع) از کاربرد 5/4 لیتر در هکتار علف کش و کاربرد مالچ به میزان 9 و 12 تن در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه (80 گرم در مترمربع) در شرایط کاربرد علف کش به میزان سه لیتر در هکتار و مالچ نه تن در هکتار و کمترین (18 گرم در مترمربع) در شرایط عدم کاربرد علف کش و مالچ کاه و کلش گندم مشاهده گردید. در شرایط کاربرد علف کش سه لیتر در هکتار و مالچ نه تن در هکتار، بیش ترین عملکرد اسانس رازیانه (82/2 گرم در مترمربع) به دست آمد و در شرایط عدم کاربرد مالچ و علف کش، عملکرد اسانس 48/0 گرم در مترمربع بود. بنابراین در مدیریت تلفیقی علف های هرز، کاربرد مالچ کاه و کلش گندم می تواند در کاهش رقابت علف های هرز و دستیابی به کشاورزی پایدار در گیاهان دارویی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درصد اسانس، رقابت، عملکرد اسانس، کشاورزی پایدار، مدیریت تلفیقی علف های هرز
 • حمزه خانجانی افشار، مجتبی جعفرزاده کنارسری، مهرداد چائی چی*، امین فرنیا صفحات 865-877
  به منظور بررسی تاثیر کاربرد روی و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی، آزمایشی به صورت اسپلیت-فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار طی دو سال 97 و 98 در مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا گردید. عامل کرت اصلی شامل سطوح آبیاری (نرمال و تنش رطوبتی) و عامل کرت فرعی شامل دو فاکتور محلول پاشی کودهای پتاس و روی بود. کود پتاس از منبع K2O (40 درصد) با احتساب 2 لیتر در هکتار در سه سطح 1) عدم مصرف، 2) محلول پاشی در ابتدای مرحله آبستنی، 3) محلول پاشی برگی بعد از گرده افشانی و کود روی محلول در آب (10 درصد) با احتساب 4 لیتر در هکتار در سه سطح 1) عدم مصرف، 2) محلول پاشی در ابتدای مرحله آبستنی، 3) محلول پاشی بعد از گرده افشانی استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین تیمارها در تمام صفات مورد بررسی بود. تفاوت معنی داری (p < 0.01) در تمامی صفات مورد ارزیابی تحت شرایط تنش و بدون تنش مشاهده گردید. مصرف توام کود پتاسیم و روی در ابتدای مرحله آبستنی در مقایسه با شاهد، عملکرد دانه (5/4 درصد) و محتوای نسبی آب برگ (8/5 درصد) را در شرایط تنش افزایش داد.
  کلیدواژگان: آبستنی، پتاسیم، تنش خشکی، روی، گندم
 • اسحق پورکرمی، مهدی دهمرده*، محمد گلوی، عیسی خمری صفحات 879-891
  به منظور ارزیابی تاثیر نسبت های کشت مخلوط چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogea L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی در چهار سطح (0، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) و سری های جایگزینی کشت مخلوط به عنوان عامل فرعی در پنج سطح شامل (خالص چای ترش، خالص بادام زمینی، 50 درصد چای ترش + 50 درصد بادام زمینی، 75 درصد چای ترش + 25 درصد بادام زمینی، 75 درصد بادام زمینی + 25 درصد چای ترش) بودند. بر اساس نتایج بدست آمده سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کشت مخلوط بر تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن صد دانه، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بادام زمینی تاثیر معنی داری نشان داد. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد اقتصادی، بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود. بیشترین عملکرد اقتصادی بادام زمینی (33/5995 کیلو گرم در هکتار) از کشت خالص بادام زمینی و مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. نتایج نشان داد که بالاترین میزان نسبت برابری زمین در کشت مخلوط 75 % بادام زمینی بعلاوه 25 % چای ترش به دست آمد (73/1) که نشان دهنده سودمندی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی بود.
  کلیدواژگان: آرایش کاشت، عملکرد اقتصادی، مخلوط جایگزینی، نسبت برابری زمین، وزن صد دانه
 • محراب مهری چروده، حمیدرضا ذاکرین*، معرفت مصطفوی راد، سعید سیف زاده، علیرضا ولدآبادی صفحات 893-910

  این آزمایش، به منظور ارزیابی رشد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) رقم NC2 تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و سالیسیلیک اسید طی سال های 1398 و 1399 به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان (ایستگاه تحقیقاتی کانرود آستارا) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار رژیم آبیاری: عدم انجام آبیاری (شرایط دیم)، آبیاری تکمیلی در مرحله گل دهی، آبیاری تکمیلی در مرحله نمو غلاف ها، آبیاری تکمیلی در مرحله گل دهی + مرحله نمو غلاف ها و سه سطح سالیسیلیک اسید: 100، 200 و 300 میکرومول در لیتر به ترتیب به عنوان کرت اصلی و فرعی بود. تنش خشکی تمامی صفات زراعی اندازه گیری شده در بادام زمینی را کاهش داد و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر در هر دو شرایط تنش خشکی و آبیاری تکمیلی تمامی صفات مورد مطالعه را بهبود بخشید. بیشترین تعداد غلاف در بوته (57/51 عدد)، عملکرد دانه (3450 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد غلاف بادام زمینی (4958 کیلوگرم در هکتار) در تیمار آبیاری تکمیلی در مراحل شروع گل دهی + تشکیل غلاف ها با سالیسیلیک اسید به دست آمد و این صفات زراعی به ترتیب 79/38، 8/70 و 6/57 درصد در مقایسه با شرایط دیم افزایش پیدا کرد. نتایج این پژوهش نشان داد، آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید با غلظت 300 میکرومول در لیتر می تواند برای ارتقای رشد و عملکرد دانه بادام زمینی تحت شرایط اقلیمی مشابه قابل توصیه باشد.

  کلیدواژگان: تولید محصول، صفات زراعی، فیزیولوژی رشد، کم آبی، هورمون های رشد
 • صفیه عرب، مهدی برادران فیروزآبادی*، احمد غلامی، مصطفی حیدری صفحات 927-942
  به منظور بررسی اثر اسید الاژیک بر شاخص های رشدی و روند پیری برگ در گیاه سویا، آزمایشی طی دو سال 1398 و 1399 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کیفیت اولیه بذر در دو سطح (بذور نرمال و بذور فرسوده) و کاربرد اسید الاژیک در چهار سطح (شاهد، پرایمینگ، محلول پاشی برگی و کاربرد توام پرایمینگ و محلول پاشی برگی با غلظت 50 میلی گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد که پیری تسریع شده موجب کاهش میزان کلروفیل، کاروتنویید، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و ساقه، درصد روغن و عملکرد دانه نسبت به شاهد شد. استفاده از اسید الاژیک به صورت پرایمینگ، محلول پاشی برگی و ترکیب توام آن ها، درصد روغن را به ترتیب 23/0، 24/0 و 29/0 درصد نسبت به شاهد ارتقا داد. پرایمینگ، محلول پاشی و کاربرد توام پرایمینگ و محلول پاشی با اسید الاژیک به ترتیب عملکرد دانه را 59/23 ، 23/23 و 48/55 درصد نسبت به شاهد ارتقا دادند. کاربرد اسید الاژیک به صورت پرایمینگ بذری و محلول پاشی برگی بهتر از سایر سطوح عمل کرد. در نهایت استفاده از این ماده به صورت پرایمینگ جهت افزایش درصد روغن و عملکرد دانه سویا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، الاژیتانن، پرایمینگ، درصد روغن، زوال بذر
 • اشکان جلیلیان، قربان خدابین*، مژده سادات خیاط مقدم، احسان زندی اصفهان، فاطمه امینی، نیما شهبازی، محمد زرگران صفحات 943-956
  کاربرد مهارکننده نیتریفیکاسیون نیتراپایرین به جهت حفظ و نگهداری طولانی مدت کود اوره در خاک و جلوگیری از آبشویی آن حیاتی است. از این رو این مطالعه باهدف بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام گندم در شرایط کاربرد سطوح مختلف کودی و خاک ورزی اجرا شد. این پژوهش به صورت کرت خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه کرج طی دو سال زراعی (از 1398 تا 1400) اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح خاک ورزی (بی خاکورزی و خاک ورزی مرسوم) در کرت اصلی و سه سطح کودی (اوره، ترکیب نیتراپایرین + اوره و شاهد (کرت اصلی) و دو رقم (رخشان و پیشگام) در کرت فرعی بود. نتایج تجزیه مرکب نشان داد بالاترین عملکرد دانه گندم در رقم رخشان با 8331 کیلوگرم در هکتار و سطح کودی اوره+نیتراپایرین در بی خاک ورزی به دست آمد که نسبت به کاربرد اوره 15/6 درصد برتری داشت. همچنین در هر دو سیستم خاک ورزی بیش ترین میزان شاخص سطح برگ و شاخص بهره وری نیتروژن نیز در همین تیمار به دست آمد به طوری که در مقایسه با تیمار کاربرد اوره به ترتیب 1/6، 7/2 درصد در بی خاک ورزی و 8/0 و 3/1 درصد در خاک ورزی مرسوم بیش تر بود. به طورکلی می توان گفت کاربرد نیتراپایرین باعث بهبود عملکرد گندم در هر دو سطح خاک ورزی شد. کاربرد نیتراپایرین علاوه بر بهبود عملکرد گیاه می تواند در کاهش مخاطرات زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی همچون اوره نیز موثر باشد.
  کلیدواژگان: خاک ورزی، فتوسنتز، گندم، نیترات، نیتریفیکاسیون
 • فرزاد فردین، بهزاد ثانی*، پیام معاونی، غلامرضا افشارمنش، حمید مظفری صفحات 957-968

  مهم ترین چالش در بخش کشاورزی این استان کمبود علوفه می باشد. این آزمایش به منظور ارزیابی اثر کم آبیاری بر خصوصیات زراعی ارقام سورگوم علوفه ای در استان کرمان به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج در دو سال 1398 و 1399 اجرا شد. تنش خشکی به عنوان عامل عمودی در چهار سطح شاهد شامل بدون تنش (آبیاری پس از 80 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر)، تنش ملایم (آبیاری پس از 110 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر)، متوسط (آبیاری پس از 140 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) و شدید (آبیاری پس از 180 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) و چهار رقم سورگوم علوفه ای شامل اسپیدفید، شوگرگریز، جامبو و پگاه به عنوان عامل افقی بودند. بیشترین عملکرد علوفه تر تحت شرایط بدون تنش (شاهد) به میزان 60/121 و 79/118 تن در هکتار به ترتیب در ارقام اسپیدفید و پگاه مشاهده شد. همچنین ارقام اسپیدفید و پگاه بیشترین عملکرد علوفه خشک را تحت شرایط بدون تنش (شاهد) به میزان 50/22 و 69/20 تن در هکتار داشتند. همچنین بیشترین عملکرد علوفه خشک در تنش خشکی ملایم در ارقام پگاه و اسپیدفید (با میانگین 30/15 و 88/14 تن در هکتار)، تنش خشکی متوسط در رقم پگاه (12/11 تن در هکتار) و تنش خشکی شدید در رقم اسپیدفید (42/7 تن در هکتار) مشاهده شد. براساس شاخص های MP و STI نیز رقم های اسپیدفید و پگاه با میانگین عملکرد علوفه خشک بالاتر به-عنوان مناسب ترین ژنوتیپ ها در شرایط تنش خشکی در منطقه جیرفت استان کرمان انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: اسپیدفید، علوفه تر، علوفه خشک، کم آبیاری
 • راحله عرب، علیرضا یدوی*، حمیدرضا بلوچی، حمید الله دادی صفحات 969-985
  هدف

  آزمایش به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر آهن و روی بر خصوصیات زراعی آفتابگردان انجام شد.

  روش پژوهش:

   آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس در سال 94-1393 اجرا شد. آبیاری در سه سطح (آبیاری پس از 60، 120 و180 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) به عنوان کرت اصلی و محلول پاشی در چهار سطح (محلول پاشی با آب (شاهد)، سولفات آهن، سولفات روی و سولفات آهن + سولفات روی) به عنوان کرت های فرعی به کار برده شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تاخیر در آبیاری از 60 به 180 میلی متر تبخیر باعث کاهش تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و زیستی به ترتیب به میزان 8/24، 5/37 و 30 درصد شد. در بین تیمارهای محلول پاشی، محلول پاشی با سولفات آهن + سولفات روی، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه را به ترتیب 1/24، 6/16 و 3/14 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. تاخیر در آبیاری، کارایی مصرف آب را تا 9/50 درصد افزایش داد. برهمکنش رژیم آبیاری و محلول پاشی تاثیر معنی داری بر غلظت آهن برگ و دانه و غلظت روی برگ داشت به طوریکه با تاخیر در آبیاری، جذب عناصر غذایی کاهش یافت ولی محلول پاشی در شرایط تنش خشکی باعث افزایش جذب آهن و روی در آفتابگردان شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به این نتایج می توان اظهار داشت که از طریق محلول پاشی آهن و روی می توان از افت شدید عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: تعداد طبق، رژیم آبیاری، عملکرد زیستی، عناصر کم مصرف، وزن دانه
 • حسن نیسی، محمد رفیعی الحسینی*، محمودرضا تدین، سید رضا احمدپور، اکبر کریمی صفحات 987-1000

  نیتروژن به عنوان مهم ترین عنصرغذایی مورد نیاز گیاه برنج بوده و بخش زیادی از آن در شالیزارها از طریق آبشویی از دست می رود که خود می تواند منجر به بروز مشکلات زیست محیطی و کاهش کارایی مصرف کود اوره در کشت برنج شود. از این رو آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد کودهای مختلف آلی و شیمیایی نیتروژنه به منظور کاهش و یا رفع این مشکل در سال 1400، به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل اسید هیومیک، اسید فولویک و کاربرد کود نیتروژن (اوره گرانوله، اوره با پوشش گوگردی، سولفات آمونیوم، اوره و نیترات آمونیوم، ترکیب اوره با پوشش گوگردی و اوره گرانوله و شاهد) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. مقایسه میانگین اثرات ساده نشان داد که بیش ترین عملکرد شلتوک با کاربرد اسید هیومیک به دست آمد که در مقایسه با شاهد افزایش 19 درصدی داشت. بالا ترین ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک با کاربرد اوره با پوشش گوگردی و یا اوره با پوشش گوگردی همراه با اوره گرانوله به دست آمد. کم ترین درصد باروری خوشه به تیمار شاهد و بالا ترین وزن خشک خوشه در بوته، وزن خشک تک بوته و تعداد پنجه بارور در بوته به تیمار کاربرد اوره با پوشش گوگردی و یا کاربرد اوره با پوشش گوگردی همراه با اوره گرانوله با کاربرد اسید هیومیک تعلق داشت. بنابراین به نظر می رسد کاربرد اسید هیومیک همراه با آب آبیاری می تواند در بهبود رشد برنج در خاک های تحت کشت برنج خوزستان مفید باشد.

  کلیدواژگان: اوره گرانوله، پوشش گوگردی، سولفات آمونیوم، کودآلی، نیترات آمونیوم
 • حسین پورهادیان* صفحات 1001-1014
  زمینه

  پهنه بندی دقیق عوامل محیطی هر منطقه برای فعالیت های کشاورزی، راهنمای بسیار مهمی برای تصمیم گیری مدیران و سیاست گذاران بخش کشاورزی و کشاورزان فراهم می کند.

  هدف

  این پژوهش به منظور پهنه بندی اراضی زراعی در استان لرستان برای کشت دوم ذرت علوفه ای در سال 1400، به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و منطق فازی انجام گرفت. روش پژوهش: ابتدا لایه رستری عوامل محیطی موثر بر کشت ذرت علوفه ای شامل عوامل اقلیمی (دمای کمینه، بیشینه و متوسط)، توپوگرافی (ارتفاع از سطح دریا و شیب) و خاکی (اسیدیته، بافت، پتاسیم قابل دسترس، فسفر قابل دسترس، ماده آلی و نیتروژن کل) در محیط GIS تهیه شد. سپس با استفاده از توابع فازی نقشه هر عامل فازی سازی گردید و وزن هر عامل به کمک ANP تعیین شد. با ترکیب لایه های وزن دار شده، لایه های نهایی تولید گردید و در نهایت این لایه ها به چهار طبقه خیلی مناسب، مناسب، ضعیف و نامناسب پهنه بندی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 35/96 درصد از سطح محدوده موردمطالعه دارای شرایط مناسب و 65/3 درصد دارای شرایط ضعیف برای کشت ذرت علوفه ای می باشد. به جز بخش کمی از شمال و جنوب اراضی زراعی استان لرستان، بقیه اراضی دارای شرایط مناسب بودند. ارزیابی نقشه های فازی نشان داد بیشترین اهمیت فازی مربوط به عوامل اقلیمی(63/0) و کمترین به عوامل خاکی (53/0) می باشد. بررسی جداگانه نقشه های عوامل اقلیمی، توپوگرافی و خاکی حاکی از ایجاد محدودیت توسط تمام عوامل به جز pH خاک برای کشت ذرت علوفه ای در استان لرستان می باشد.

  نتیجه گیری

  نتیجه این مطالعه زمینه منطقی برای برنامه ریزی استفاده بهینه از کاربری اراضی زراعی، مدیریت گیاه ذرت علوفه ای و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم خواهد کرد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، لرستان، ماده آلی، GIS، ANP
 • مهدی جودی* صفحات 1031-1044
  هدف تحقیق حاضر بدست آوردن نسبت طول دوره بعد از گرده افشانی به قبل از گرده افشانی و نحوه ارتباط آن با عملکرد دانه در گندم بود. تعداد 81 رقم گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان تحت شرایط فاریاب در سال زراعی 90-1389 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مقدار درجه روز رشد کاشت- گرده افشانی بین 1584-1287، کاشت- رسیدگی فیزیولوژیک بین 2265-2076 و گرده افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیک بین 847-644 درجه سانتیگراد متغیر بود. میانگین ارقام نشان داد از کل درجه روز رشد تجمع یافته، 65 درصد در فاصله کاشت تا گرده افشانی و 35 درصد در فاصله گرده افشانی تا رسیدگی تجمع یافته است. به عبارتی دیگر نسبت طول دوره بعد به قبل از گرده افشانی 54/0 بود. زمانی که ارقام گندم بصورت جداگانه بررسی گردید، مشخص شد که نسبت طول دوره بعد به قبل از گرده افشانی بین 43/0 تا 63/0 متغیر می باشد. اثر زمان گرده افشانی در تغییرات نسبت مذکور به مراتب بیشتر از اثر زمان رسیدگی فیزیولوژیک بود. بررسی رگرسیونی بین نسبت طول دوره بعد به قبل از گرده افشانی و عملکرد دانه نشان داد که ارتباط دو صفت مذکور به صورت تابع درجه دوم می باشد. بطوریکه افزایش نسبت طول دوره بعد به قبل از گرده افشانی تا 57/0 باعث افزایش عملکرد دانه شد. در نسبت های بین 61/0-57/0 عملکرد دانه ثابت و در نسبت های بالاتر از 61/0، عملکرد دانه کاهش یافت. این امر نشان می دهد که باید یک تعادلی بین طول دوره بعد و قبل از گرده افشانی در گندم وجود داشته باشد تا حداکثر عملکرد دانه حاصل شود.
  کلیدواژگان: رسیدگی فیزیولوژیک، عملکرد دانه، گندم، نسبت طول دوره بعد به قبل از گرده افشانی
 • حمزه میرزائی*، فرید شکاری، رضا فتوت، محمدامیر دلاور صفحات 1045-1061

  بمنظور بررسی اثر منابع مختلف ترکیبات گوگردار بهمراه تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر گیاه ذرت در شرایط تنش فلزات سرب و روی، آزمایشی بصورت فاکتوریل طرح بلوک های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1400 اجرا گردید. تیمارهای گوگرد شامل گوگرد عنصری (75/0، 25/1 و 2 گرم برکیلوگرم خاک) گوگرد همراه باکتری تیوباسیلوس (بیوگوگرد) (1، 2 و 3گرم برکیلوگرم خاک) و سولفات پتاسیم (5/0، 1 و 5/1گرم برکیلوگرم) بود. نتایج نشان داد که صفات مورفولوژیک، آناتومیک و فیزیولوژیک در مرحله رشد رویشی در تمام تیمارهای اعمال شده معنی دار شدند. تیمارهای اعمال شده نسبت به شاهد موجب افزایش میزان کلروفیل، فلورسانس و آنزیم ها گردید. این افزایش باعث کاهش دمای برگ، افزایش طول سلول-های برگ و در نتیجه موجب افزایش سطح برگ و سرعت برگ دهی در گیاهان گردید. در تیمار گوگرد بهمراه باکتری این افزایش بیشتر بود. اما تیمارهای گوگرد عنصری 2گرم و سولفات پتاسیم 5/1 گرم در گیاه تنش ایجاد کردند و موجب کاهش میزان صفات نسبت به شاهد شدند. همچنین گیاهان در خاک آلوده دچار تنش شدند و میزان صفات ذکر شده نیز کاهش یافتند. اما با اعمال تیمارها میزان صفات کاروتنویید، پروتیین کل و پروکسیداز افزایش یافتند که موجب کاهش تنش در گیاهان شدند و به تبع آن میزان صفات و شاخص های رشدی در گیاه نسبت به شاهد در خاک آلوده افزایش یافتند. می توان نتیجه گرفت که تیمار گوگرد همراه باکتری در مقایسه با دیگر تیمارها موجب فعال شدن سیستم دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی و متحمل شدن گیاه به تنش گردید. و نهایتا بهبود رشد گیاه را موجب می گردد.

  کلیدواژگان: آنزیم، بیوگوگرد، تنش سرب و روی، سطح برگ
 • اسماعیل قلی نژاد*، بختیار لله گانی، شهریار کاظمی صفحات 1063-1081
  به منظور بررسی تاثیر اسپرمین، اسپرمیدین و پوترسین بر فعالیت آنتی اکسیدانی، روغن، پروتیین و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی کاملینا تحت شرایط تنش شوری، آزمایش گلدانی (هوای آزاد) در دانشگاه پیام نور در اسفندماه سال 1400 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید. تیمار شوری در سه سطح (صفر، 15، 30 دسی زیمنس بر متر) و تیمار محلول پاشی در 4 سطح 1- اسپرمین (2 میلی مولار)، 2-اسپرمیدین (2 میلی مولار)، 3- پوترسین (2 میلی مولار) و شاهد (محلول پاشی آب خالص) بود. نتایج نشان داد با افزایش تنش شوری درصد و وزن خشک روغن، وزن خشک پروتیین، وزن خشک دانه، شاخص کلروفیل، درصد مواد آلی و معدنی شاخساره کاهش ولی درصد پروتیین، درصد خاکستر شاخساره، قندهای محلول، فعالیت آنتی اکسیدانی و درصد نشت یونی افزایش معنی داری یافت. تنش شوری 30 و 15 دسی زیمنس بر متر در مقایسه با شاهد به ترتیب شاخص کلروفیل (32 و 15 درصد) و درصد مواد معدنی شاخساره (19 و 3 درصد)، درصد روغن (17 و 9 درصد)، وزن خشک روغن (62 و 21 درصد) و وزن خشک دانه (52 و 10 درصد) را کاهش ولی درصد پروتیین (9 و 3 درصد)، درصد خاکستر شاخساره (33 و 30 درصد)، قندهای محلول (32 و 20 درصد) و فعالیت آنتی اکسیدانی (21 و 13 درصد) را افزایش داد. همچنین محلول پاشی با پلی آمین ها سبب افزایش صفات مذکور شد ولی درصد نشت یونی را کاهش داد. بنابراین جهت تعدیل اثرات تنش شوری و افزایش وزن خشک دانه و روغن کاملینا، محلول پاشی با پلی آمین ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اسپرمین، اسپرمیدین، پوترسین، قندهای محلول، نشت یونی
 • سمیه طبری، مهدی حدادی نژاد*، رضا نوروز صفحات 1101-1116

  به منظور تعیین نیاز سرمایی و گرمایی ارقام تمشک سیاه (Rubus sp.)، سه رقم خاردار (توپای، سیلوان و ماریون) و دو رقم بی خار (قرمز نارس و مرتون) پس از شروع رکود و تامین نیاز سرمایی مختلف در سال 1398 از کلکسیون تمشک دانشگاه علوم کشاورزی ساری جمع آوری و در گلخانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در سه تکرار ارزیابی شد. سپس مدل های نیاز سرمایی و گرمایی محاسبه گردید. نتایج حاکی از تفاوت نیاز سرمایی ارقام خاردار و بی خار در مزرعه بود. رقم خاردار و زودرس سیلوان پس از دریافت 500 ساعت نیاز سرمایی، بیشترین درصد شکوفایی اولین را جوانه داشت. اولین شکوفایی در ارقام خاردار میان رس و دیررس (ماریون و توپای) و رقم بی خارقرمزنارس در 700 ساعت سرما ولی در رقم بی خار مرتون در 900 ساعت مشاهده گردید. کمترین تعداد روزی که همه ارقام خاردار و بی خار توانستند به مرحله شکوفایی 50 درصدی جوانه ها برسند وقتی بود که حداقل 700 ساعت سرما را دریافت نمودند. بااین حال تنها ارقام خاردار بودند که به شکوفایی کامل رسیدند و به همین دلیل مناسب ترین ارقام جهت توسعه کشت در شرق مازندران می باشند. ارقام بی خار حتی با دریافت 900 ساعت سرما به شکوفایی کامل نرسیدند. نیاز گرمایی لازم جهت شکوفایی 50 درصد جوانه ها بین 1116 GDH (رقم خاردار و دیررس توپای) تا 6324 GDH (رقم بی خار مرتون) متغیر بود. در مورد ارقام بی خار استفاده از تیمارهای تکمیلی مثل سیانامید هیدروژن جهت بهبود شکوفایی جوانه می تواند راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: رقم بیخار، زودرس، شکوفایی، مزرعه، مدل دینامیک
 • مهتاب نوری، فرنگیس قنواتی*، غلامرضا بخشی خانیکی، حمید سبحانیان، حمیدرضا فنایی صفحات 1117-1131

  به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری، 15 ژنوتیپ منتخب بامیه از بانک ژن ملی ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 در مزرعه پژوهشی و آزمایشی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر در کرج کشت و ارزیابی شدند. پس از اینکه گیاهان وارد مرحله سه برگی شدند، آبیاری به صورت 5 و 10 روز یک بار انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش خشکی بر روی همه صفات اندازه گیری شده شامل: ارتفاع بوته، تعداد میوه، طول میوه، تعداد دانه، وزن دانه رسیده، وزن میوه رسیده، وزن هزاردانه، عملکرد میوه، عملکرد بیولوژیکی، محتوای قند و پروتیین غلاف بامیه به لحاظ آماری معنی دار بود. در شرایط تنش خشکی میانگین تمام صفات مورد ارزیابی (به جز قندهای محلول) کاهش یافته بود. بیشترین عملکرد میوه (06/12 تن در هکتار) متعلق به ژنوتیپ ده بود که نسبت به شرایط عدم تنش این ژنوتیپ 5/37 درصد کاهش داشت. ژنوتیپ های یک و دوازده کمترین تغییر در محتوای پروتیین، ژنوتیپ های چهار و شش کمترین تغییر در محتوای قند و ژنوتیپ های نه و یازده کمترین تغییر در عملکرد بیولوژیکی را داشتند. براساس نتایج به دست آمده از این آزمایش بهترین ژنوتیپ از لحاظ عملکرد میوه ژنوتیپ ده و از لحاظ عملکرد بیولوژیکی ژنوتیپ های نه و یازده بودند که جهت استفاده در مناطق دارای کمبود آب قابل توصیه می باشند.

  کلیدواژگان: پروتئین، دور آبیاری، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد میوه، قندهای محلول
 • احمد کوچک زاده*، عبدالرضا سیاهپوش، محمدرضا مرادی تلاوت، مریم شفیعی صفحات 1133-1148

  به منظور ارزیابی اثر اسید سالیسیلیک و مایکوریزا در کاهش شوری بر عملکرد کمی و کیفی گیاه همیشه‏ بهار آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گردید. این آزمایش با چهار تکرار در سال 1394 در دانشگاه پیام نور پلدختر اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل پنج سطح شوری (شاهد (آب شرب پلدختر با هدایت الکتریکی 7/0 دسی‏زیمنس بر متر)، 2، 4، 6 و 8 دسی‏زیمنس بر متر)، چهار سطح اسید سالیسیلیک (صفر، 3/0، 6/0 و 9/0 میلی‏مولار) و دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) مایکوریزا بود. نتایج نشان داد اعمال تنش شوری تمام صفات اندازه گیری شده را کاهش داد و فقط موجب افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی در گیاه شد. در مقابل استفاده از اسیدسالیسیلیک و مایکوریزا تمام صفات را در تنش شوری بهتر نمود. بیش ترین مقدار کلروفیل a و b در تیمار شوری 7/0 دسی زیمنس بر متر و کاربرد 6/0 میلی مولار اسیدسالیسیلیک به ترتیب با 115/0 و 207/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر برگ به دست آمد که با سایر تیمارها در سطح پنج درصد دارای اختلاف معنی دار بود. کاروتنویید گلبرگ در شوری 7/0 دسی زیمنس بر متر و مصرف 9/0 میلی مولار اسیدسالیسیلیک به 71/7 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر گلبرگ رسید که نسبت به همین شوری و بدون مصرف اسیدسالیسیلیک 15 درصد بیش تر بود. بیش ترین وزن تر گل آذین به عنوان عملکرد اقتصادی با 56/12 گرم در گلدان در تیمار شوری 7/0 دسی زیمنس بر متر، کاربرد 9/0 میلی مولار اسیدسالیسیلیک و با تلقیح مایکوریزا حاصل شد. قارچ مایکوریزا، 28 درصد خاصیت آنتی‏اکسیدانی و 21 درصد کلونیزاسیون را نسبت به عدم تلقیح قارچ افزایش داد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، درصد کلونیزاسیون، کاروتنوئید گلبرگ، کلروفیل، گل آذین
|
 • Fatemeh Rashidi, Nadali Bagheri *, Nadali Babaiean Jelodar, Ali Dehestani Kolagar Pages 839-845

  In order to identify important agronomic traits related to yield and introduce early with high-yielding cultivars in Brassica genus, 100 genotypes of six species of Brassica genus (B. napus, B. juncea, B. nigra, B. rapa, B. carinata and B. oleracea)were evaluated implementing latis square designs with two replications experiments at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University Research Farm during 2017-2018. The results of variance analysis showed that the studied genotypes have very significant differences with each other in terms of all agricultural traits. The results of mean comparison showed that genotypes from B. napus species has the highest yield and genotypes from B. rapa species has the shortest days to ripening with the lowest yield. The longest days to ripening was identified as genotypes from B. juncea species. The analysis of genetic correlations for all species revealed that yield of seed had a significant positive correlation with days to ripening, silique number per plant, thousand grian weight and grian number in silique. Results of stepwise regression analysis revealed that silique number per plant, 1000-grain weight, number of silique per plant and days to maturity had significantly effects on grain yield. The result of factor analysis showed three independent factors that explained 92% of the total variability, which were named ‘productivity’, ‘phenology’, and ‘thousand grian weight’, respectively. According to all three factors, B. napus, best species and Janetzika، Liragold، Hayola 401and Hayola 308 from B. napus species, were identified as the best cultivars concerning seed yield and early maturity.

  Keywords: Biplot, Canola, Correlation, early maturity, morphological traits
 • Zoleikha Sharifi, Ahmad Zare *, Elham Elahifard, Alireza Abdali Pages 847-863
  In order to evaluate different levels of wheat straw mulch and herbicide on quantitative, qualitative yield and weeds control of fennel (Foeniculum vulgare MIL.) an experiment was conducted arranged as split-plot based on a randomized complete block design (RCBD) with 3 replications at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan during 2019-2020 growing season. Treatments included different concentrations of Linuron herbicide (0, 1.5, 3, 4.5 L/ha) as the main plot and different levels of wheat straw mulch (0, 3, 6, 9 and 12 tons /ha) as a subplot. The results revealed that the lowest dry weight of broadleaf and grass weeds (73 and 15 g/ m2) of 4.5 L/ha herbicide and 9 and 12 tons’/ha mulch was obtained. The highest grain yield was observed (80 g/m2) in 3L/ha of herbicide application and wheat straw mulch 9 ton/ha, and the lowest (18 g/m2) in treatment non-application of mulch and herbicide. The highest essential oil yield of fennel (2.82 g/m2) was obtained in treatment herbicide application (3 L/ha) and straw mulch (9 ton/ha), while in treatment non-application of mulch and herbicide was 0.48 g/m2. Therefore, in integrated weed management, the use of wheat straw mulch could be considered in reduction of weeds competition and achieving sustainable agriculture in medicinal plants.
  Keywords: Competition, Essential oil percentage, Essential oil yield, integrated weed management, Sustainable agriculture
 • Hamzeh Khanjani Afshar, Mojtaba Jafarzadeh Kenarsari, Mehrdad Chaichi *, Amin Farnia Pages 865-877
  To investigate the effect of zinc and potassium application on some morphological traits and yield of wheat (Triticum aestivum L.) under drought stress, a split-factorial layout based on a randomized complete block design (RCBD) with three replicates were carried out at the experimental farm of the Research, Education and Extension Center of Agriculture and Natural Resources of Hamadan during 2017-2018. The main plot included irrigation levels (normal and water stress) and the subplot included two factors of foliar application of potassium (K) and zinc (Zn) fertilizers. Potassium fertilizer from K2O source (40%) including 2 L/ha at three levels; I) without fertilizer (control sample), II) leaf spray at the beginning of booting, III) leaf spray after pollination, and zinc fertilizer from water-soluble zinc source (10%) including four liters per ha in three levels; I) without fertilizer (control sample), II) leaf spray at the beginning of booting, III) leaf spray was used after pollination. The results of the analysis of variance showed a significant difference between treatments in all studied traits. Significant differences in all of the traits were observed under stress and normal irrigation. Co-application of potassium and zinc fertilizers compared to the control increased grain yield (4.5%) and RWC (5.8%) evaluated morphological indices under stress conditions.To investigat
  Keywords: Booting, Drought stress, potassium, Wheat, Zinc
 • Eshagh Pourkarami, Mahdi Dahmardeh *, Mohammad Galavi, Issa Khmmari Pages 879-891
  In order to evaluate the effect of intercropping of Roselle (Hibiscus Sabdariffa L.) on the yield and yield components of peanut (Arachis hypogea L.) at different levels of nitrogen fertilizer in the form of split plots experiment in the form of a randomized complete block design with three replications, in The research farm of Zabol University was implemented in the crop year of 2013-2014.The experimental treatments include nitrogen fertilizer levels as the main plot (0, 100, 200 and 300 kg.ha-1) and replacement series of intercropping as the sub plot included (pure Roselle, pure peanut, 50% Roselle + 50% peanut, 75% Roselle + 25% peanuts, 75% peanuts + 25% Roselle). Based on the obtained results, different levels of nitrogen and intercropping showed a significant effect on the number of seeds per plant, the number of seeds per seed, the weight of one 1000 seeds, economic yield, biological yield and harvest index. The interaction effect of experimental treatments was significant on economic, biological yield and harvest index. The highest of economic yield of peanuts (5995.33 kg. ha-1) was obtained in sole crop of peanut and consumption of 200 kg. ha-1 nitrogen fertilizer. The results showed that the highest of land equivalent ration was obtained in intercropping of 75% of peanuts plus 25% of Roselle (1.73), which indicated the usefulness of intercropping compared to sole crop planting.
  Keywords: 100 grain weight, Economic yield, Land equivalent ratio, Planting arrangement, replacement intercropping
 • Mehrab Mehri Charvadeh, HamidReza Zakerin *, Marefat Mostafavi Rad, Saeed Sayfzadeh, Alireza Valadabadi Pages 893-910

  In order to evaluate peanut (Arachis hypogaea L.) NC2 variety growth as affected by supplementary irrigation and Salicylic acid, this experiment was performed as split plat based on randomized complete block design with three replications in experimental field of Agicutural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan Province (Kanroud research station of Astara), Iran, during 2018 and 2019 cropping seasons. Four level of irrigation regimes: no irrigation (rainfed condition), supplementary irrigation at initial flowering stage, supplementary irrigation at pod formation stage and supplementary irrigation at initial flowering + pod formation stages and three levels of salicylic acid (SA): 100, 200 and 300 µmol/l comprised experimental treatments, as main and sub plot, respectively. Drought stress dercreased all measured characteristics in peanut and foliar application of SA at the rate of 300 µmol/l improved all studied characteristics under bath supplementary irrigation and rainfed condition. The greatest pods number per plant (51.57), grain yield (3450 kg/ha) and pod yield (4958 kg/ha) of peanut were obtained under supplementary irrigation at initial flowering + pod formation stages with SA and these agronomic traits increased 38.79, 70.8 and 57.6 percent compared to rainfed comdition, respectively. Results of this reaserch indicated, supplementary irrigation and foliar application of SA at the rate of 300 µmol/l could be recommendable to enhance plant growth and grain yield of peanut under similar climatic condition.

  Keywords: Agronomic characteristics, Crop production, deficit water, growth hormone, Growth physiology
 • Safiye Arab, Mehdi Baradaran Firouzabadi *, Ahmad Gholami, Mostafa Haydari Pages 927-942
  In order to investigate the effect of ellagic acid on the growth indices and leaf aging process in soybean, an experiment was conducted during the two years of 2018 and 2019 in the research farm of Shahrood University of Technology's Faculty of Agriculture. The experiment was carried out factorial in the form of a randomized complete block design in three replications. The experimental treatments include the initial seed quality at two levels (normal seeds and aged seeds) and the application of ellagic acid at four levels (control, priming, foliar spraying and combined application of priming and foliar spraying with a concentration of 50 mg/L). The results showed that accelerated aging decreased the amount of chlorophyll, carotenoid, plant height, leaf and stem dry weight, oil percentage and seed yield compared to the control. The use of ellagic acid in the form of priming, foliar spraying and their combination in this study increased the percentage of oil by 0.23, 0.24 and 0.29%, respectively, compared to the control. Priming, foliar spraying and the combined application of priming and foliar spraying with ellagic acid improved the grain yield by 23.59, 23.23 and 55.48%, respectively. The use of ellagic acid as seed priming and foliar spraying better than other levels. Finally, it is recommended to use this material as a priming to increase the percentage of oil and yield of soybean.
  Keywords: Antioxidant, Ellagitannin, oil percentage, Priming, seed deterioration
 • Ashkan Jalilian, Ghorban Khodabin *, MOJDEH SADAT Khayat Moghadam, Ehsan Zandi Esfahan, Fatemeh Amini, Nima Shahbazi, Mohammad Zargaran Pages 943-956
  The use of nitrification inhibitor nitrapyrin is vital for the long-term maintenance of urea fertilizer in the soil and preventing its leaching. Therefore, this study was carried out to investigate the yield and physiological characteristics of different wheat cultivars under different levels of fertilization and tillage systems. This study was performed as a split-split plot based on a randomized complete block design with three replicates in Karaj during two cropping seasons (2019-21). The experimental treatments included two tillage levels (no-tillage and conventional tillage) in the main plot and three fertilizer levels (urea, nitrapyrin + urea combination and control (main plot), and two cultivars (Rokshan and Pishgam) in the secondary plot. The results of the composite analysis showed that the highest yield of wheat grain was obtained in Rakhshan cultivar with 8331 kg/ha and the level of urea + nitrapyrin fertilizer was obtained in no-tillage, which was 6.15% superior to the level of urea. Also, in both tillage systems, the highest amount of leaf area index and nitrogen productivity index was obtained in the same treatment, so compared to the treatment of urea application, 6.1%, 2.7% in no-tillage and 0.8% and 1.3% in Cultivation was more common. In general, nitrapyrin improved wheat yield in both tillage levels. In addition to improving plant performance, the use of nitrapyrin can also be effective in reducing environmental hazards caused by the use of chemical fertilizers such as urea.
  Keywords: Nitrate, nitrification, photosynthesis, tillage, Wheat
 • Farzad Fardin, Behzad Sani *, Payam Moaveni, GholamReza Afsharmanesh, Hamid Mozaffari Pages 957-968

  This experiment was conducted in order to evaluate the effect of water deficit irrigation on the agronomic characteristics of fodder sorghum cultivars in Kerman province. This experiment was carried out as a strip split-plot in a complete randomized block design with four replications in a research farm of agricultural research center of Jirof and Kahnooj, Kerman province, in 2019 and 2020. Drought stress as a vertical factor in four levels including without stress (irrigation after 80 mm evaporation from evaporation pan) as control, mild stress (irrigation after 110 mm evaporation from the evaporation pan), medium (irrigation after 140 mm evaporation) and sever (irrigation after 180 mm evaporation) and four sorghum cultivars including Spidfeed, Sugar graze, Jumbo and Pegah as a horizontal factor. The highest yield of fresh forage yield under non-stressed conditions (control) was observed in Spidfeed and Pegah (121.60 and 118.79 ton.ha-1, respectively). Also, Spidfeed and Pegah had the highest dry forage yield under non-stressed conditions (control) as 22.50 and 20.69 ton.ha-1, respectively. Also, the highest yield of dry forage in mild drought stress was observed in Pegah and Speedfeed varieties (15.30 and 14.88 ton.ha-1, respectively) and under medium drought stress in Pegah (11.12 ton.ha-1), whereas Spidfeed variety was superior to others for dry forage yield (7.42 ton.ha-1), in severe drought stress. Based on MP and STI indices, Spidfeed and Pegah cultivars with higher average of dry fodder yield were selected as the most suitable genotypes under drought stress conditions in Jiroft region of Kerman province.

  Keywords: Deficit irrigation, Dry Forage Yield, fresh forage yield, Spidfeed
 • Raheleh Arab, Alireza Yadavi *, Hamidreza Balouchi, Hamid Alahdadii Pages 969-985
  Objective

  This experiment was conducted to investigate the effects of drought stress and foliar application of Fe and Zn on agronomical characteristics of sunflower

  Methods

  a farm experiment was carried out in the Fars agricultural research center in the split plots form base on a randomized complete block design with three replications during 2014. Irrigation at three levels (irrigation after 60, 120, and 180 mm of evaporation from A class evaporation pan) as the main plots and foliar application at four levels (water, iron sulfate, zinc sulfate, and iron sulfate+ zinc sulfate) were used as sub-plots.

  Results

  The results showed that the delay in irrigation from 60 to 180 mm of evaporation caused a decrease in the number of seeds per head, grain yield and biological yield by 24.8%, 37.5% and 30%, respectively. The foliar application of iron sulfate + zinc sulfate compared to the control treatment increased the number of seeds per head, 1000-seed weight and grain yield by 24.1%, 16.6 percent and 14.3 percent, respectively. The delay in irrigation, increased the water use efficiency by 50.9%. The interaction between irrigation and foliar application had a significant effect on leaf and grain iron concentration and leaf zinc concentration, so that with delay in irrigation, absorption of nutrients decreased, but foliar application under drought stress conditions increased iron and zinc absorption in sunflower

  Conclusion

  According to these results, it can be stated that with micronutrient foliar spraying, the severe drop in sunflower yield can be prevented under drought stress conditions

  Keywords: Biological yield, Irrigation regime, Micronutrient, Number of heads, Seed weight
 • Hasan Neisi, Mohammad Rafieiolhossaini *, MahmoudReza Tadayon, Sayed Reza Ahmadpour, Akbar Karimi Pages 987-1000

  Nitrogen is the most important nutritional element required by the rice plant, and a large part of it is lost in paddy fields through leaching, which can lead to environmental problems and reduce the efficiency of urea fertilizer use in rice cultivation. Therefore, the present experiment was conducted with the aim of investigating the effect of using different organic and chemical nitrogen fertilizers in order to reduce or solve this problem in 2021, in a split plot experiment based on a randomized complete blocks design with three replications was implemented.The main factor including humic acid, fulvic acid and application of nitrogen fertilizer (granular urea, sulfur coated urea, ammonium sulfate, urea and ammonium nitrate, combination of sulfur coated urea and granular urea, and control) were considered as secondary factors. Comparison of the average of simple effects showed that the highest yield of paddy was obtained with the application of humic acid, which increased by 19% compared to the control. The highest plant height and biological yield were obtained by applying sulfur coated urea or sulfur coated urea with granulated urea. The highest dry weight of the cluster per plant, a single plant dry weight and the number of fertile tillers in plant belonged to the application of sulfur coated urea or the co-application of sulfur coated urea with granular urea with humic acid application. Therefore the fertigation of humic acid can be useful in improving the growth of rice in rice-cultivated soils in Khuzestan.

  Keywords: Ammonium nitrate, Ammonium sulfate, Granule Urea, Organic fertilizer, Sulfur coating
 • Hossein Pourhadian * Pages 1001-1014
  Background

  The precise zoning of environmental factors in each region for agricultural activities, provides a very important guide for decision-making by managers and policymakers in the agricultural sector and farmers.

  Objective

  This study was conducted to zoning arable lands in Lorestan province for summer(second) maize-forage cultivation using GIS and ANP-fuzzy methods in 2022.Research

  method

  First, the raster layer of environmental factors affecting maize-forage cultivation including climatic factors(minimum, maximum and average temperature), topography(altitude and slope) and soil (pH, texture, potassium-available, phosphorus-available, organic matter and total nitrogen) prepared in GIS. Then, using fuzzy functions, the map of each factor was fuzzy and the weight of each factor was determined by ANP. The final layers were produced by combining the weighted layers, finally these layers were zoned into four highly suitable, suitable, marginally suitable and unsuitable layers.

  Results

  The results showed that 96.35% of the study area was highly suitable formaize-forage cultivation and 3.65% was marginally. Except for a small part of the north and south of the agricultural lands of Lorestan province, the rest of the lands was suitable. Evaluation of fuzzy maps showed that highest fuzzy importance is related to climatic factors(0.63) and the least to soil factors(0.53). A separate evaluation of climatic, topographic and soil factors maps indicates that all factors except soil pH limit the cultivation of maize-forage in Lorestan province.

  Conclusion

  The result of this study will provide a logical basis for planning the optimal use of agricultural land, management of maize-forage and increasing farmers' income.

  Keywords: ANP, GIS, Lorestan, organic matter, zoning
 • Mehdi Joudi * Pages 1031-1044
  The time and duration of developmental stages (phonological events) are important in grain yield determination of wheat. The aim of this research was to study the ratio of post- to pre-anthesis duration in wheat plant and to investigate its possible association with grain yield.Eighty-one wheat cultivars were grown at research farm of Moghan College of Agriculture and Natural Resources-University of Mohaghegh Ardabili under well-watered conditions during 2010-2011 growing season. The dates of anthesis, and physiological maturity were recorded. Grain filling period (GFP) was recorded as the period from anthesis to physiological maturity. With the objective of including temperature effects on the lengths of growth phases, all developmental stages were expressed in the form of growing degree days (GDD). The ratio of post to pre anthesis duration was calculated as the amount of GDD from anthesis to maturity (GFP) divided by the amount of GDD from sowing to anthesis. Results showed that examined cultivars had significantly differences with respect to grain yield where this trait range from 293 to 746 gram per square meter. Crossed Alborz, Akbari, and Naz were the most productive cultivars whereas Shahpasand, Omid, and Sardari performed visa versa. Close association (r=0.79, P < 0.01) was found between grain yield and biological yield. In addition, grain yield correlated significantly and positively with grain number per square meter (r=0.74, P < 0.01) and with thousand-grain weight (r=0.42, P < 0.01). Large variations were found among tested cultivars with respect to thermal time from sowing to anthesis.
  Keywords: Grain yield, physiologic maturity, ratio of post- to pre-anthesis duration, Wheat
 • Hamzeh Mirzaie *, Farid Shekari, Reza Fotovat, MohammadAmir Delavar Pages 1045-1061

  Investigating the effect of various sources of sulfurous compounds along with the inoculation of Thiobacillus bacteria on corn plants under stress conditions of lead and zinc metals, Factorial experiment of randomized complete blocks design was carried out in the Agricultural Research Greenhouse of Zanjan University in 2021. The treatments include elemental sulfur (0.75, 1.25 and 2 g/kg soil), sulfur with thiobacillus bacteria(biosulfur) (1, 2 and 3 g/kg soil) and potassium sulfate (0.5, 1 and 1.5 g/kg soil). The results showed traits were significant in the vegetative growth stage in all applied treatments. The treatments increased the amount of chlorophyll, enzymes compared to the control. Then decreased the leaf temperature, Increasing the length of leaf cells. also, it increases the leaf area and leaf production rate in plants. This increase was higher in sulfur treatment with bacteria. But the treatments of 2 grams of elemental sulfur and 1.5 grams of potassium sulfate caused stress in the plant and reduced the amount of traits compared to the control. Also, the plants in contaminated soil were stressed and the amount of the mentioned traits also decreased. However, with the application of treatments, the amount of carotenoid, total protein and peroxidase traits increased, which reduced the stress in plants and increased the amount of traits and growth indicators compared to control in contaminated soil. Sulfur treatment with bacteria, compared to other applied treatments, by activating the enzymatic and non-enzymatic defense system of the plant, causes the plant to tolerate stress and improve plant growth.

  Keywords: biosulfur, Enzymes, Leaf surface, lead, zinc stress
 • Esmaeil Gholinezhad *, Bakhtiar Lalehgani, Shahryar Kazemi Pages 1063-1081
  In order to investigate the effect of polyamines on antioxidant activity and biochemical traits of Camelina under salinity stress conditions, a pot (as poen air) experiment was conducted at Payame Noor University (PNU), Iran in March 2022 as factorial layout based on a completely randomized design with 12 treatments and 3 repetitions. The salinity treatment was at three salinity levels (0, 15 and 30 dS/m) and 4 foliar spraying levels including 1- spermine (2 mM), 2- spermidine (2 mM), 3- putrescine (2 mM) and control (pure water foliar spraying). The results showed that with the increasing salinity stress, oil and protein contents and dry seed weight, chlorophyll index, shoot organic and mineral percentage decreased, but protein percentage, shoot ash percentage, soluble sugars, antioxidant activity and ion leakage percentage increased significantly. Salinity stress of 30 and 15 ds/m compared to the control, reduced the chlorophyll index (32 and 15 percent) and mineral percentage (19 and 3 percent), oil percentage (17 and 9 percent), dry oil weight in pot (62 and 21 percent) and dry seed weight (52 and 10 percent), but protein percentage (9 and 3 percent), ash percentage (33 and 30 percent), soluble sugars (32 and 20 percent) and antioxidant activity (21 and 13 percent) increased, respectively. Also, foliar spraying with polyamines increased the above traits, but decreased the percentage of ion leakage. Therefore, in order to decreasing the effects of salinity stress and increasing the dry seed and oil weights in pot, spraying with polyamines, especially spermine, is suggested.
  Keywords: ion leakage, Putrescine, soluble sugars, Spermidine, Spermine
 • Somayeh Tabari, Mehdi Hadadinejad *, Reza Norooz Pages 1101-1116

  In order to determine the chilling and heat requirements of blackberry (Rubus sp.) cultivars, three thorny (Tupy, Marion, Silvan) and two thornless (Merton and Red immature) cultivars after the onset of dormancy and after exposing the chilling requirement were collected of the Blackberries collection from Sari Agricultural Sciences University (SANRU) and evaluated in a greenhouse via RCBD at three replication at 2019. Then the chilling and heat requirement models were calculated. Results showed differences in chilling requirements of thorny and thornless blackberry cultivars in field conditions. The highest percentage of the first bud burst related to thorny cultivar Silvan after 500 hours chilling. Marion and Tupy, and Red immature burst in 700 hours of chilling but Merton thornless burst after 900 hours. Also, the minimum day number for 50% bud burst in all cultivars was obtained in 700 hours of chilling. It should be noted that only thorny cultivars have reached full bloom and therefore are the most suitable cultivars for the development in eastern of south of Caspian Sea region. Thornless cultivars did not reach full bloom even after receiving 900 hours of chilling. The heat requirement required for 50% of buds to bloom varied from 6324 GDH in thornless Merton cultivar to 1116 GDH in Tupy cultivar. Using complementary treatments like as Hydrogen cyanamide to improve bud burst can be helpful.

  Keywords: Bud burst, dynamic model, early ripen, field, thornless cultivar
 • Mahtab Noori, Farangis Ghanavati *, GholamReza Bakhshi Khaniki, Hamid Sobhanian, HamidReza Fanay Pages 1117-1131
  Objective

  In order to investigate the effect of irrigation intervals, 15 selected Okra genotypes from the National Gene Bank of Iran were cultivated and evaluated in a randomized complete block design with three replications in the 2020-2021 crop year in the experimental research farm of the Seedling and Seed Breeding Research Institute in Karaj (Seed and Plant Improvement Institute).

  Methods

  After the plants entered the three-leaf stage, irrigation was done once every 5 and 10 days.

  Results

  The results of the analysis of variance showed that the effect of drought stress on all measured traits, including plant height, fruit yield, biological yield, number of ripe fruits, weight of ripe fruit, diameter of ripe fruit, number of seeds per ripe fruit, 1000-seed weight, sugar, and protein content, was statistically significant. Under drought-stress conditions, the mean of all evaluated traits (except soluble sugars) was reduced. The highest fruit yield (12.06 tons per hectare) belonged to genotype 10, which decreased by 37.5% compared to the non-stress conditions of this genotype. Genotypes 1 and 12 had the least change in protein content, genotypes 4 and 6 had the least change in sugar content, and genotypes 9 and 11 had the least change in biological function.

  Conclusion

  Based on the results obtained from this experiment, the best genotype in terms of fruit yield was genotype 10, and in terms of biological function, genotypes 9 and 11 were recommended for use in areas with water shortages.

  Keywords: Biological function, fruit yield, irrigation intervals, Protein, soluble sugars
 • Ahmad Koochekzadeh *, Abdolreza Siahpoosh, MohammadReza Moradi Telavat, Maryam Shafiee Pages 1133-1148

  In order to evaluate the effect of salicylic acid and mycorrhizal in reducing salinity damage on the quantitative and qualitative yield of marigold a factorial pot experiment was conducted based on completely randomized design . This experiment was carried out with four replications in the Poldokhtar Payam Noor University in 2015. Experimental factors including salinity in 5 levels (Poldokhtar drinking water with electrical conductivity of 0.7 dS.m-1 is control), 2, 4, 6 and 8 dS.m-1, 4 levels of salicylic acid 0, 0.3, 0.6, and 0.9 mM and mycorrhiza was inoculated and no inoculated. The results showed that salinity reduced all the measured traits but only increased the antioxidant property. Consumption of Salicylic acid and mycorrhiza improved all the traits in salinity . The highest amount of chlorophyll a and b were in 0.7 dS-1 salinity and application of 0.6 mM salicylic acid with 0.115 and 0.207 mg.kg-1 fw, respectively which was significant with other treatments in 5%. Petal carotenoid was in 0.7 dS-1 salinity and application of 0.9 mM salicylic acid with 7.71 mg.kg-1 fw which was 15% higher than the same salinity and without using salicylic acid. The maximum of fresh weight of inflorescence content as economical yield with 12.56 gr.pot-1 was observed at 0.7 dS-1 salinity, 0.9 mM salicylic acid and mycorrhizal inoculation. Mycorrhiza increased 28 percent antioxidant properties and 21 percent colonization compared to the control treatment. Mycorrhiza by absorbing more water and nutrients in salinity improve the growing conditions of the plant and increase the yield.

  Keywords: Antioxidan, Chlorophyll, inflorescence, Percentage of colonization, Petal carothenoid