فهرست مطالب

پژوهش های ادیانی - پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه پژوهش های ادیانی
پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی علمی دانشور* صفحات 9-27
  در اساطیر ایران باستان، از پادشاهان بسیاری نام برده شده است که دارای ویژگی های فراوان بودند. در این میان کیخسرو پادشاهی متفاوت است؛ اوصاف بی شماری برای او بیان شده است که او را به نماد انسان فره مند و کامل بدل کرده است. از مهم ترین ویژگی ها و نیز تفاوت های او با دیگر شاهان اسطوره ای ایران باستان، داستان جاودانگی اوست. در اوستا نشانی از این قسمت داستان یافت نمی شود؛ اما در همان جا دوران پادشاهی او بسیار درخشان تصویر شده است و در دیگر متون دینی زرتشتی این داستان نمود و جلوه بیشتری دارد
  کلیدواژگان: کی خسرو، فره، فره مندی، اسطوره، ایران باستان، ور سرد، خودآگاهی
 • نشاط متقی*، وحید عسکرپور، سیروس برفی صفحات 29-58
  این مقاله به توصیف و تحلیل نهشت باستان شناختی محوطه آبپا واقع در دشت فراشبند در 172 کیلومتری غرب شیراز اختصاص دارد که متشکل از تعداد 120 قطعه شکسته متعلق به پیکرک های اسب سان است. شکستگی های موجود در پیکرک های به دست آمده از محوطه آبپا در قسمت های مربوط به سر و اندام های بیرونی به گونه ای است که می توان نشانه های نیت مندی و عامدانگی آن شکستگی ها را در آنها تشخیص داد. مطابق با شواهد مورد بررسی، یک الگوی رفتاری مشخص از بطن مدارک موجود قابل استخراج است که می توان آن را نشان از وجود مراسم یا مناسکی الگومند دانست متشکل از شکستن تعمدی و دفن پیکرک های گلی. با توجه به این مدارک و موقعیت مکانی محوطه در کنار شهر فراشبند و یکی از مسیرهای اصلی مواصلاتی میان فیروزآباد و بندر بوشهر و برمبنای فرضی که بنیان شهر فراشبند را به بهرام پنجم ساسانی نسبت می دهد، مدارک باستان شناختی مورد نظر در این نوشتار در زمینه زایش و گسترش ایدیولوژی ساسانی و گفتمان برخاسته در حول و حوش آن بررسی و تفسیر می شود و در این راستا جنبه های الهیاتی احتمالی مستتر در مناسک مفروض مربوط به نهشت باستان شناختی آبپا با ارجاع به اوستا نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: فراشبند، آبپا، پیکرک اسب، ساسانی، اوستا
 • عبداالله بابااحمدیان، سیما منصوری*، مسعود پاکدل، فرزانه رحمانیان کوشککی صفحات 59-98
  بررسی میزان دانش اهریمن در تقابل با اهوامزدا از دیدگاه آیین زروانی و همچنین مقایسه آن با باورها و سنت های اسکاندیناوی موضوعی است که بدان پرداخته نشده است. بر اساس اندیشه زروانی، اهریمن فرزند ناخواسته زروان، نادان، پس دانش و کندذهن است و اهورامزدا فرزند دلخواه و محبوب او اسراردان، روشن، آگاه مطلق و همه آگاه است. اهریمن در متون و سنت های کهن اسکاندیناوی نیز اسراردان، بادانش، زیرک، نوآور و ابزارساز است؛ به گونه ای که گاه حتی با دانش خود گره گشای مشکلات خدایان می باشد. در مقاله حاضر کوشیده شده است با دیدی منتقدانه و بر اساس مستندات و اندیشه های مستخرج از شاهنامه فردوسی و سایر منابع کهن، دیدگاه زروان درباره دانش اهریمن بررسی شود و با روش اثباتی و بر اساس تحلیل محتوا، نخست نشان داده می شود ویژگی های اهریمن از نظر دانش و اسراردانی در متون کهن و پهلوانی ایران در مقایسه با شاهنامه چگونه است؟ همچنین این ویژگی چه پیوندی با دانش اهریمن در متون و سنت های اسکاندیناوی دارد؟ در این پژوهش متون و ابیاتی که آشکارا بر دانش اهریمن در کهن باورهای ایرانی و اسکاندیناوی گواهی می دادند، به گونه مقایسه ای بررسی شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد اهریمن آن گونه که زروان خدا پیش بینی می کرد، نادان و کم هوش نیست و با استناد به همین شواهد بهره بالایی از دانش، آینده نگری و آگاهی و اطلاع از آینده نیز دارد؛ همچنین اهریمن در متون و سنت های کهن اسکاندیناوی نه تنها پس دانش و نادان نیست، بلکه خود را اسراردان، بادانش، باهوش، نوآور و ابزارساز و گاه گره گشا می نمایاند. درمجموع می توان گفت میزان دانش اهریمن ایرانی با توجه به تنوع آفرینش گری و عمله و اعمال هوشیارانه او، بیشتر و چشمگیرتر از میزان دانش اهریمن اسکاندیناوی است.
  کلیدواژگان: آیین زروانی، دانش، اهریمن، اسراردانی، سنت اسکاندیناوی
 • عباس مسیحا*، محمد شکری فومشی صفحات 99-132
  دروزیان یکی از شاخه های منشعب از اسماعیلیه فاطمی در اوایل قرن پنجم هجری هستند. برخی آموزه های اعتقادی این گرایش اسماعیلی ضمن متفاوت بودن با اندیشه های اسلامی و شیعی، شباهت معناداری با آموزه های دین مانوی دارد؛ چنان که به نظر می رسد آموزه های کلامی آنها از باورهای این کیش ایرانی متاثر بوده است. تحقیقات نشان می دهد تقسیم جامعه دروزی به دو طبقه جهال و عقال و جامعه مانوی با طبقات دوگانه نیوشایان و برگزیدگان از یک سو و شباهت وظایف و خویش کاری آنان با یکدیگر از سوی دیگر قابل مقایسه است. بنابراین هدف مقاله حاضر در درجه اول بررسی وجوه تشابه میان طبقات دو جامعه دروزی و مانوی و آن گاه تحقیق در باب عوامل و اسباب زمینه ساز تاثیرات احتمالی است. روش بررسی در این مقاله به گونه مطالعه تاریخی تطبیقی است. نتیجه نوشته حاضر، مطابق یافته های متشابه و قراین تاثیرپذیری، تقویت احتمال وام گیری ساختاری جامعه دروزیه از نظام طبقات اجتماعی مانویت را گزارش می دهد.
  کلیدواژگان: اعتقادات دروزی، آموزه های مانوی، طبقات دوگانه، جهال و عقال، نیوشایان و برگزیدگان
 • سید هاشم منیری*، روح الله اسلامی، سید حسین اطهری صفحات 133-166

  دین مزدایی در جایگاه دین رسمی عهد ساسانی از ساحتی باطنی و اشراقی برخوردار است که با کیهان شناسی و ساختار جهان از یک سو و تکالیف اخلاقی فردی از سوی دیگر پیوستگی دارد. دوران آمیختگی نور و ظلمت، هر کسی در هر طبقه مردمانه ای برابر وظیفه اندازه شده خود رفتار می کند و از ایجاد آشوب و تفرقه طبقاتی و چشم داشت اهریمنی به خواسته و دارایی دیگران دوری می کند. این وظیفه به گونه سلسله مراتبی در دو جهان «مینوگ» و «گیتیگ» پدیدار است که هدف بررسی این پژوهش را شکل می دهد. پرسش اصلی این است که ساختار جهان و تکالیف اخلاقی افراد بر چه مبنایی در کتاب سوم دینکرد استوار شده است؟ و نقش کشوربان و فرد مومن به دین مزدایی در مواجهه با آشفته کاری های اهریمن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد جهان آفرین، کشوربان و مردمان در راستای یک زنجیره بنیادین، غایتی جز شکست اهریمن ندارند و این مهم با اندازه شناسی فره یزدانی درون هر فرد برای واپس راندن اهریمن از جهان پاک گوهر انجام می پذیرد.

  کلیدواژگان: کتاب سوم دینکرد، فره یزدانی، خویش کاری، مزدایی، استعاره زنجیره بنیادین
 • سپیده افراشته، ابوالفضل محمودی*، فاطمه لاجوردی صفحات 167-192
  «مراقبه» یکی از مشترکات عرفان بودایی و عرفان اسلامی است که در دین بودایی «دهیانه» یا «جهانه» نام دارد. «مراقبه» در عرفان اسلامی از لوازم ضروری سلوک و از ارکان عرفان عملی به شمار می آید که از طریق خلوت نشینی و ذکر و البته با شرایطی خاص انجام می شود. در عرفان بودایی نیز از دیرباز «دهیانه» برای تمرین تمرکز و پاک کردن ذهن به کار گرفته می شد تا شخص به آرامش و درنهایت رهایی برسد. از این نظر «دهیانه» از مهم ترین مراسم عبادی بوداییان به شمار می رود. با ورود فرهنگ ها و آیین های مختف در سال های اخیر به سرزمین ما و تبلیغات گسترده در این زمینه، از جمله مراقبه که با نام مدیتیشن طرح می شود، اهمیت بررسی این مسیله بیشتر به نظر می آید. به نظر می رسد وجوه تفاوت و تشابه فراوانی میان جنبه های مختلف مراقبه و دهیانه وجود دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی تطبیقی مفهوم، نیز چیستی و چگونگی اهداف و روش های دو آموزه «مراقبه» در عرفان اسلامی با تاکید بر طریقه کبرویه و «دهیانه» در عرفان بودایی با تاکید بر مهایانه می پردازد.
  کلیدواژگان: دین بودایی، تصوف اسلامی، دهیانه، کبرویه، مراقبه، مهایانه
 • سجاد دهقانزاده*، فاطمه سیددبکلو صفحات 193-216
  یکی از چالش های مطرح در فرهنگ دیرینه بین النهرین، امکان مشارکت یا مکاشفه بین موجودات لاهوتی و ناسوتی است. جستار حاضر درحالی که با تکیه بر شواهد کافی وجود چنین امکانی را در این فرهنگ مسلم فرض می کند، به روش توصیفی - تحلیلی به دنبال شناسایی اشکال احتمالی مکاشفه در فرهنگ اساطیری بین النهرین است. یافته های پژوهش نشان می دهند مکاشفه در اساطیر سومری، اکدی، بابلی و آشوری نوعی دادوستد معنوی بین عوالم لاهوت و ناسوت و دریچه ای برای مخابره یا القای خواسته ها، رازها و اخبار ایزدان بر موجودات خاکی اعم از بشری و غیربشری است. مکاشفه در اینجا غالبا شکل تک گویی و گاهی سیمای گفتگوی دوطرفه به خود می گیرد و می تواند برای انسان در کسوت تجاربی چون سفر روح، رویای صادقه، دریافت صدا و غیب گویی رخ دهد. ظاهرا جلوه هایی از معنا و اشکال مکاشفات بین النهرینی به تدریج در ادیان سامی رخنه کرده است که این تاثیر را می توان ثمره قطعی همسایگی اقوام سامی با سومریان دانست؛ از این رو بررسی موقعیت های مکاشفه ای اساطیر بین النهرین برای فهم عمیق تر ماهیت مکاشفه در ادیان متاخرتر حایز اهمیت به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مکاشفه، اساطیر بین النهرین، نظم کیهانی، إنکی
 • مهران رهبری* صفحات 217-242
  انجیل توماس یکی از کشفیات کتابخانه «نجع حمادی» است که توجه بسیاری از محققان چند دهه اخیر را به خود جلب کرده است. هرچند برخی از آبای کلیسا آن را بدعت آمیز دانسته اند؛ اما بیشتر پژوهشگران آن را متنی اصیل مربوط به صدر مسیحیت می دانند که دربرگیرنده سخنان اصیل عیسای ناصری و آموزه های باطنی اوست. این انجیل غیررسمی با وجود شباهت ها با سایر متون رسمی مسیحیت، به علت منظرگاه الهیاتی اش تفاوت های اساسی ای نیز دارد. در این تحقیق با استفاده از عبارات انجیل توماس به یکی از تفاوت های مهم یعنی مفهوم «ملکوت» پرداخته شده است. انجیل توماس برای تشریح مفهوم ملکوت از تشبیهات فراوانی مانند خردل، آتش، خمیر مایه و شبان استفاده کرده است که ضمن آنها بر خلاف اناجیل رسمی، بیان می شود ملکوت نه امری آخرالزمانی، بلکه مفهومی غیرتاریخی، اینجا و اکنون و درونی است. انجیل توماس ملکوت را متعلق به پدر و دست یافتنی می داند که از آن فقرایی است که در پی مقصود به طلب و جستجو برآمده اند و موفق به خودشناسی شده اند؛ سالکانی که مانند کودکان، لباس انانیت را زیر پا لگدمال می کنند و با یکپارچه کردن درون و بیرون و رفع تضادهای درونی خود به وحدت رسیده اند.
  کلیدواژگان: نجع حمادی، انجیل توماس، مسیحیت نخستین، ملکوت، وحدت
|
 • Mahdi Elmi Daneshvar * Pages 9-27
  In ancient Iranian myths, many kings are named who possessed many attributes. Among them Kay Khosrow was distinctive as innumerable attributes are mentioned for him, which depict him as a human with “Farrah” (Divine Splendor) and a perfect human. One of his main characteristics setting him apart from other legendary kings of ancient Iran was the story of his eternity. There is no trace of this part of the story in the Avesta, but it still depicts the period of his monarchy as brilliant. The story of eternity is more prominent in other religious texts of Zoroastrianism.
  In the myths of ancient Iran, many kings were mentioned who had many features and characteristics.One of the most important features and characteristics as well as his differences with other mythical kings of ancient Iran is the story of his immortality. We do not find any trace of this part of the story in the Avesta, but there we will find his reign very brilliant, and in other Zoroastrian religious texts this story appears and has a greater effect.
  Keywords: Kay khosrow, Farrah, having Farrah, myth, ancient Iran, cold var, self-consciousness
 • Neshat Mottaghi *, Vahid Askarpour, Cyrus Barfi Pages 29-58
  This article describes and analyzes the archaeological findings at the Abpa site, situated in the Farashband plains, approximately 172 kilometers west of Shiraz. Notably, the site yielded 120 fragmented equine figurines. A distinct feature of these artifacts is the breakages and cracks concentrated in the head and external organs, which seem intentional. Upon careful analysis of the gathered evidence, a discernible behavioral pattern emerges. This pattern implies a structured ritual or ceremony characterized by the intentional breaking and subsequent burial of clay figurines. Considering the proximity of the site to the town of Farashband, located on a major transportation route connecting Firuzabad and Bushehr port, and the historical attribution of the town's construction to Bahram V, the Sassanid king, this article delves into the archaeological evidence. The interpretation of this evidence extends to the birth and dissemination of the Sassanid ideology and its pertinent discourse, drawing upon the Avesta to indicate possible theological dimensions of the putative rituals related to Abpa archeological deposit.
  Keywords: Farashband, Abpa, equine figurine, Sassanid, Avesta
 • Abdollah Babaahmadian, Sima Mansouri *, Masoud Pakdel, Farzaneh Rahmanian Rahmanian Pages 59-98
  The issue of Ahriman’s knowledge versus Ahura Mazda’s knowledge from the perspective of Zurvanism and its comparison with Scandinavian beliefs and traditions has not been examined so far. According to Zurvanism, Ahriman was an unwanted child of Zurvan, portrayed as dumb, stupid, and unintelligent, while Ahura Mazda, his favored child, was knowledgeable of secrets, enlightened, absolutely aware, and omniscient. In ancient Scandinavian texts and traditions, Ahriman or the demon is depicted as knowledgeable of secrets, smart, inventive, and skilled in instrument-making, such that his wisdom occasionally resolves the problems of gods. The present article adopts a critical view, relying on evidence extracted from Ferdowsi’s Shahnama (Book of Kings) and other ancient sources to explore the Zurvanist perspective on Ahriman’s knowledge. Drawing upon a verification methodology and employing content analysis, we initially elucidate the characteristics of Ahriman concerning knowledge and awareness of secrets in Iranian ancient heroic texts in comparison to Shahnama. Moreover, we explore the connections that these characteristics have with Ahriman’s knowledge in Scandinavian texts and traditions. This research provides a comparative study of the texts and verses that evidently attest to Ahriman’s knowledge in ancient Iranian and Scandinavian beliefs. Finally, we conclude that Ahriman was not unintelligent, as Zurvan the deity predicted. Given the evidence at hand, Ahriman possessed a significant share of knowledge, foresight, awareness, and knowledge of the future. Furthermore, in ancient Scandinavian texts and traditions, Ahriman is not portrayed as dumb and stupid; instead, he presents himself as knowledgeable of secrets, intelligent, inventive, skillful in instrument making, and at times, a problem-solver. Overall, it may be said that, considering the variety of his creation and intelligent acts, Ahriman’s knowledge surpasses that of the Scandinavian demon.
  Keywords: Zurvanism, Knowledge, Ahriman, knowledge of secrets, Scandinavian traditions
 • Abbas Masiha *, Mohammad Shokri-Foumeshi Pages 99-132
  The Druze is a branch of Fatimid Ismailism that emerged in the early fifth century AH. While certain beliefs of this Ismaili sect differ from Islamic and Shiite doctrines, they bear a significant resemblance to Manichean beliefs, suggesting possible influence from this Iranian religion. Research indicates that the division of the Druze community into the ignorant and the wise is reminiscent of the Manichean division of society into catechumens (hearers or auditors) and the elect, and their duties (khīshkārī) also exhibit similarities. This article primarily explores the similarities between the two classes of the Druze and Manichean communities, and then delves into the factors that may have contributed to these influences. The research method used in this article is historical-comparative. In conclusion, based on the comparable findings and evidence of influence, it is likely that the Druze community borrowed its social structure from the Manichean system of social classes.
  Keywords: The Druze beliefs, Manichean doctrines, the two classes, ignorant, wise, catechumens, the elect
 • Seyedhashem Moniri *, Rouhollah Eslami, Seyyed Hossein Athari Pages 133-166

  Mazdaism, designated as the official religion during the Sasanian era in Iran, encompasses an inner illuminative dimension intricately connected to cosmology and the world's structure on one hand, and individual moral obligations on the other. In the era marked by the mingling of light and darkness, individuals across social classes adhere to their assigned duties, preventing the emergence of chaos, class divisions, and the coveting of others' possessions. These duties manifest hierarchically in the realms of "Menog" and "Getig," forming the focal point of this research. The primary inquiry revolves around unraveling the foundations of the world's structure and individuals' moral responsibilities as outlined in Book Three of Denkard. Additionally, the study delves into the roles of the nation-guardian and followers of Mazdaism in confronting the chaotic deeds of Ahriman. The findings indicate that the world's creator, the guardian of the nation, and its people, united in a fundamental chain, share a singular objective—overcoming Ahriman. This pursuit involves understanding the extent of "Divine Splendor" (Farrah Yazdani) within each individual, serving as a means to repel Ahriman from the inherently pure world.

  Keywords: Book Three of Denkard, Farrah Yazdani (Divine Splendor), khīshkārī, Mazdaism, metaphor of fundamental chain
 • Sepideh Afrashteh, Abolfazl Mahmoudi *, Fatemeh Lajevardi Pages 167-192
  Meditation is a shared concept in both Buddhist mysticism and Islamic mysticism, where it is referred to as dhyana or jhana. In Islamic mysticism, meditation holds a crucial role in the journey of mysticism and is a fundamental tenet of practical mysticism, involving seclusion and dhikr under specific conditions. Similarly, in Buddhist mysticism, dhyana has long been employed for the cultivation of concentration and mental purification, aiming at attaining peace and liberation. Consequently, dhyana stands out as the primary ritualistic practice for Buddhists.With the influx of various cultures and rituals into our society in recent years, including the widespread propagation of meditation, the significance of this practice has grown. This article employs an analytical approach to conduct a comparative study of the concept, nature, methods, objectives, and practices of meditation in Islamic mysticism, particularly within the Kubrawiya order, and dhyana in Buddhist mysticism, specifically in Mahayana. Through this exploration, we aim to uncover both the similarities and differences that exist among the diverse dimensions of meditation and dhyana.
  Keywords: Buddhism, Islamic Sufism, dhyana, Kubrawiya, meditation, mhayana
 • Sajad Dehganzadeh *, Fatemeh Seyyed Debaklu Pages 193-216
  A challenge faced by the ancient culture of Mesopotamia was the possibility or impossibility of interaction or communication between natural and supernatural beings. While the present article assumes its possibility based on available evidence, it employs the descriptive-analytic method to identify various forms of revelation within the mythical Mesopotamian culture. The research findings indicate that in Sumerian, Akkadian, Babylonian, and Assyrian myths, revelation manifested as an exchange or spiritual transaction bridging the gap between the natural and supernatural worlds. It served as a conduit for communication and the conveyance of desires, secrets, and news from deities to earthly beings, including both human and nonhuman entities. In this context, revelation often took the form of soliloquy and sometimes that of mutual conversation, presenting itself through experiences such as the soul’s journey, true dreams, auditory perceptions, and prophesies. It appears that the various forms of Mesopotamian revelations gradually influenced Semitic religions, likely influenced by the proximity of the Sumerians. Therefore, an exploration of the revelatory aspects of Mesopotamian myths becomes crucial for a deeper understanding of the nature of revelation in more contemporary religions.
  Keywords: revelation, Mesopotamian myths, Cosmic Order, Enki
 • Mehran Rahbari * Pages 217-242
  The Gospel of Thomas, a recent discovery within the Nag Hammadi Library, has captured the attention of scholars in recent decades. While some Church leaders consider it heretical, most researchers regard it as an authentic text from early Christianity, containing genuine words attributed to Jesus the Nazarene and his esoteric teachings. This unofficial gospel, despite its similarities to official Christian texts, reveals fundamental theological differences. In this study, we utilize passages from the Gospel of Thomas to highlight one such distinction concerning the concept of the "Kingdom." To clarify the notion of the "Kingdom," this gospel employs various analogies, including mustard, fire, dough, and shepherd. Unlike the official gospels, it asserts that the Kingdom is not an apocalyptic entity but rather a non-historical concept—something present in the here and now, something internal. The Gospel of Thomas posits that the Kingdom belongs to the Father and is accessible to the poor who earnestly pursue the goal of self-awareness. These are wayfarers who, akin to children, trample selfishness beneath their feet, uniting the inner and outer realms to overcome internal conflicts and achieve unity.
  Keywords: Nagaa Hammadi, Gospel of Thomas, early Christianity, kingdom, Unity