فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال دهم شماره 3 (پاییز و زمستان 1390)
 • سال دهم شماره 3 (پاییز و زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عاطفه اسفندیاری، محمود نکوئی مقدم، زینب محمدی، سمانه نوروزی، محمدرضا امیراسماعیلی صفحه 1
  سابقه واهداف
  با توجه به نقش مهمی که کارکنان ستادی در دانشگاه های علوم پزشکی دارند، دانشگاه ها باید همواره در جستجوی راه هایی برای توسعه نیروی انسانی ستادی خود باشند و گام اول در این مسیر آگاهی از وضعیت موجود نیروهای ستادی از طریق فرایند آسیب شناسی می باشد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی درحوزه ستادی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع مقطعی توصیفی است. 159 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در این پژوهش شرکت کردند. اطلاعات لازم برای این پژوهش از طریق پرسشنامه به دست آمد. تحلیل داده هابا استفاده از آزمون های فریدمن، مجذور کای وتی- تست به کمک نرم افزار spss انجام گردید.
  یافته ها
  عوامل رفتاری(میانگین33/2) بیش ترین تاثیر وعوامل زمینه ای(میانگین 24/3) کم ترین تاثیر را درآسیب های منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان داشتند. ازبین زیرمجموعه های عوامل رفتاری، انگیزش ورضایت شغلی (میانگین رتبه 27/2)بیشترین تاثیر رادرایجاد آسیب های منابع انسانی داشته است و مشتری گرایی(میانگین رتبه 77/1) در مقایسه با زیر مجموعه آسیب ها در هر سه شاخه کمترین تاثیر را در آسیب های منابع انسانی داشته است.
  نتیجه گیری
  با شناخت آسیب های منابع انسانی در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به نظر می رسد که مشکلات فوق محدود به دانشگاه علوم پزشکی کرمان نبوده و نظر به ساختاری بودن این عوامل، معاونت سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری می تواند با بازنگری در نظام های پرداخت و سیستم ارزیابی عملکرد تحولی اساسی را در دانشگاه های علوم پزشکی با امید افزایش انگیزه کارکنان فراهم آورد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی منابع انسانی، مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای
 • محمدحسین باقیانی مقدم، مجتبی فتاحی، محسن آخوندی، محمدرضا مرتضوی زاده، حسین فلاح زاده صفحه 13
  سابقه و اهداف
  سرطان کولورکتال یکی از سرطان های شایع درجهان می باشد که در کشورهای پیشرفته سومین سرطان شایع و دومین سرطان کشنده می باشد.احتمال ابتلا به این بیماری در بستگان درجه یک مبتلا به سرطان کولورکتال 2 الی 3 برابر بیشتر می باشد.برنامه ریزی در جهت پیشگیری در این گروه نیازمند بررسی نیازهای فعلی آنها و ارزیابی میزان آگاهی و قصد آنها نسبت به پیشگیری می باشد. بنابراین، این بررسی با هدف تعیین قصد بستگان مبتلا به سرطان کولورکتال بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در شهر یزد انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد99 نفر مرد وزن بالای 20 سال از اقوام درجه یک بیماران سرطان کولورکتال بصورت سرشماری وارد مطالعه شدند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای 45 آیتمی بر اساس استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. داده ها با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون، آزمون Anova تعقیبی توکی ورگرسیون چندگانه و T-test مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  حدود9/65%(59 نفر) از شرکت کننده های این مطالعه مرد و 4/40%(40 نفر) زن بودند که میانگین سنی آنها 39 سال بود.میانگین نمره آگاهی 3±57/10 از 19،میانگین نمره نگرش46/9±39/63 از 90، میانگین نمره قصد رفتار5/3±35/8 از 15، میانگین نمره هنجار انتزاعی14/3±13/9 از 15، میانگین نمره کنترل رفتار درک شده 97/1±31/ 5 از 10بود. سازه های آگاهی، نگرش، هنجار انتزاعی و کنترل رفتار درک شده تا 73 درصد قصد به انجام غربالگری را پیشگویی می کنند.
  نتیجه گیری
  میزان آگاهی،نگرش،هنجار انتزاعی،کنترل رفتار درک شده و قصد در سطح پایین بود. با توجه به سطح پایین این سازه ها لازم است با آموزش آنها ازطرق گوناگون براساس تئوری ها و الگوهای رفتاری از جمله تئوری رفتار برنامه ریزی شده قصد بستگان را نسبت به انجام غربالگری افزایش داد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، غربالگری، قصد، بستگان درجه یک
 • سید محمود مهدی نیا، فوزیه بینتی عبدالطیف، حسن تقی پور صفحه 23
  سابقه و اهداف
  در سالهای اخیر محققین نشان دادند که افزایش افت فشار و پایین بودن ظرفیت حذف آلاینده ها از محدودیتهای سیستمهای بیوفیلتراسیون می باشند، بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید (H2S) با میزان بار ورودی در سیستم بیوفیلتراسیون با کاربرد دو بسترلجن فعال خشک و مخلوط لجن فعال با سیلیکای حاصل از شلتوک برنج بوده است.
  روش بررسی
  دو فیلتر از جنس پلی وینیل کلراید به حجم هر فیلتر 1 لیتر طراحی و ساخته شد. لجن فعال خشک از تصفیه خانه فاضلاب شهری پوتراجای مالزی تهیه گردید. سیلیکای شلتوک برنج پس از اسید شویی و احتراق با حرارت 800 درجه سانتی گراد بمدت 4 ساعت در کوره تهیه شد. سیستم با زمان ماندهای خالی((EBRT مختلف از 30 تا90 ثانیه و بارهای ورودی H2S از 36/18 تا 54 gm-3h-1 مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داده است که بر اساس آنالیز آماری همبستگی پیرسون بین افزایش بار ورودی H2S و میزان ظرفیت حذف در هر دو بستر رابطه مستقیم و قوی وجود دارد(01/0>p). همچنین تحت شرایط 54 gm-3h-1 بار ورودی H2S و EBRT 30 ثانیه، ماکزیمم ظرفیت حذف H2S در فیلتر با بستر لجن فعال و بستر مخلوط لجن و سیلیکای شلتوک به ترتیب 33/44 و53/52 gm-3h-1 بوده است. علاوه بر این بر اساس آنالیز آماری همبستگی پیرسون، در هر دو بستر بین افزایش بار ورودی H2S و افت فشار یک رابط مستقیم و قوی وجود دارد(0.01>p). بطوریکه تحت شرایط با بار ورودی مختلف از 36/18 تا 54 gm-3h-1 و زمان های مختلف کارکرد فیلتر تا 53 روز، میزان افت فشار در صافی با بستر لجن فعال و بستر مخلوط لجن فعال و سیلیکای برنج به ترتیب 0/8 و 0/3 mm H2O بوده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داده است که هر چند بین افزایش بار ورودی H2S و ظرفیت حذف و افت فشار رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد اما بستر مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج دارای ظرفیت حذف بیشتر و افت فشار کمتری بوده است.
  کلیدواژگان: هیدروژن سولفاید، ظرفیت حذف، افت فشار، لجن فعال، سیلیکای شلتوک برنج
 • محمد رضا پاشایی فر، فریده عتابی، مصطفی کریمایی، محمدامین کرمی صفحه 31
  سابقه و اهداف
  مخاطرات بهداشتی ناشی از تماس با آلاینده های هوا در محیط های بسته، به مراتب بیش از فضای آزاد می باشد. این امر بیانگر توجه به مبحث آلودگی هوا در داخل محیط های بسته و نقش تاثیرگذار آن بر سلامتی افراد می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه ی توصیفی مقطعی جهت بررسی کیفیت هوای داخل منازل روستایی، آلایند ه ها و تاثیرات متقابل نوع سوخت مصرفی و وضعیت تهویه و آلودگی هوای داخلی بر یکدیگر، مقادیر آلاینده های دی اکسید نیتروژن (NO2)، منواکسید کربن (CO)، دی اکسید سولفور(SO2) و ذرات معلق هوا(PM10) در منازل روستاهای تپیک دره و خانیان در شهرستان عجبشیر طی مدت یکسال توسط دستگاه های مخصوص سنجش آلاینده ها مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده جمع آوری و با استفاده از نرم افزارSPSS وآزمونهای آماری و آنالیزواریانس در سطح احتمال 5% مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه بصورت درصد فراوانی و میانگین همراه با میزان انحراف از استاندارد بیان گردید.
  یافته ها
  از تجزیه واریانس 112مورد مقادیرآلاینده های اندازه گیری شده در فصول مختلف برای روستای خانیان نتایج نشان می دهدکه غلظت آلاینده ها در فصول مختلف سال تفاوت معنی دار(05/0≤ P) دارند. در جدول تجزیه ی واریانس روستای تپیک دره برای هر دو مورد ایستگاه ها و فصول مختلف سال، تنها در مورد گاز COاختلاف معنی دار مشاهده می گردد (01/0≤ P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که به دلیل استفاده از سوختهای فسیلی و عدم رعایت بهداشت محیط و استفاده از تنورهای سنتی در داخل منازل روستایی، استفاده از سوخت های جامد، استفاده از اجاق های روباز و فاقد دودکش در داخل منازل و وجود کارگاه قالیبافی در محل سکونت افراد خانوار میزان غلظت آلاینده های هوا در منازل روستایی بالا است و لازم است تدبیراتی در زمینه ی کاهش این آلودگی ها در این روستاها اندیشه شود.
  کلیدواژگان: آلایندهای منازل روستایی، کیفیت هوا، عجبشیر آذربایجان شرقی
 • ابوالفضل برخورداری، ساناز اسماعیلیان، محمد حسین مصدق، حسین فلاح زاده، نسیم طهماسبی، اصغر زارع صفحه 40
  سابقه و اهداف
  بنزن، به عنوان یکی از ترکیبات آلی فرار و سرطانزا، می تواند از انواع فوم ها و پلاستیک های موجود در کابین خودرو آزاد گردد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان غلظت بنزن موجود در کابین تاکسی های شهر یزد می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده و در فصل بهار انجام شده است. که به شیوه طبقه ای-تصادفی تعداد30 تاکسی انتخاب و از هوای داخل کابین توسط پمپ نمونه برداری فردی و کیسه تدلار نمونه گیری گردید و نمونه ها با روش میکرواستخراج از فاز جامد استخراج و با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی با دتکتور یونش شعله ای تجزیه و تعیین مقدار گردیدند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج، میانگین غلظت بنزن در کلیه تاکسی ها در وضعیت توقف بیشتر از وضعیت حرکت بود بطوری که میزان آن در وضعیت توقف 905 و در وضعیت حرکت 309 میکروگرم گرم بر متر مکعب بود و اختلاف میانگین ها نیز از لحاظ آماری معنی دار می باشد. همچنین بالاترین و پایین ترین غلظت بنزن داخل کابین در حالت توقف g/m3μ3200 و 122 و در وضعیت حرکت به ترتیبg/m3 μ1000 و g/m3μ57 بود. با توجه به یافته ها، میانگین غلظت بنزن در تاکسی های با عمر بیشتر از 6 ماه (g/m3μ82± 1138) بیشتر از تاکسی های با عمر کمتراز 6 ماه (g/m3μ 687± 671) می باشد ولی اختلاف میانگین ها در دو وضعیت توقف و حرکت از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد(05/0P>).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که غلظت بنزن داخل کابین تاکسی های مورد مطالعه بالا بوده و از حد استاندارد نیز بالاتر می باشد. با توجه به این که در فصل تابستان درجه حرارت در اکثر نقاط کشور بالاتر می باشد و با توجه به این که در اکثر نقاط پارکینگ مسقف پیش بینی نشده و یا تعداد آن ها کم می باشد لذا خودروها عمدتا در فضای باز و زیر آفتاب پارک می شوند و احتمال متصاعد شدن ترکیبات فرار و به ویژه بنزن افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: بنزن، میکرواستخراج فاز جامد، تاکسی، آلودگی هوا، ارزیابی تماس
 • محمد علی نادی، ایلناز سجادیان صفحه 54
  سابقه و اهداف
  تعریف معنا در زندگی به اشکال متنوعی از انسجام و یکپارچگی در زندگی تا هدفمندی و برخورداری از جهت یا معناداری و اهمیت هستی شناسی از دیدگاه فرد تجربه کننده ارائه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل روابط بین معنای معنوی با بهزیستی معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روانشناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی خوراسگان بوده است.
  روش بررسی
  جهت انجام این پژوهش از یک طرح پژوهشی همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی خوراسگان در سال تحصیلی 1389-1388 تشکیل می دادند که به روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن و مانیون و موریسون، تعداد 400 نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل مقیاس های معنای معنوی ماسکارو و همکاران، بهزیستی معنوی کارمودی و همکاران، شادی ذهنی لیبومیرسکی، رضایت از زندگی داینر، شکوفایی روانشناختی داینر و دیسواس- داینر، امید به آینده اسنایدر و همکاران و هدفمندی در زندگی اسچیر و همکاران بود. پایایی مقیاس ها بر حسب ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0، 87/0، 56/0، 60/0، 87/0، 82/0 و 74/0 و روایی آنها نیز به شکل صوری و محتوایی توسط متخصصین روانسنجی و موضوعی مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین معنای معنوی با دو زیر مقیاس بهزیستی معنوی(باور معنوی و آرامش معنوی)، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روانشناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بیشترین رابطه معنای معنوی با هدفمندی در زندگی دانشجویان می باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام گویای آن بود که در گام اول، هدفمندی در زندگی 38 درصد، در گام دوم با اضافه شدن باور معنوی 47 درصد، در گام سوم با اضافه شدن آرامش معنوی 50 درصد، در گام چهارم با ورود شکوفایی روانشناختی 52 درصد و در نهایت با افزودن امید به آینده 53 درصد از واریانس معنای معنوی تبیین می گردد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که معنای معنوی به وسیله هدفمندی در زندگی، باور معنوی، آرامش معنوی، شکوفایی روانشناختی و امید به آینده تحت تاثیر قرار گیرد. به عبارت دیگر، زمانی که دانشجویان درک کنند که معناداری در زندگی شان مبتنی بر معنویت است، تلاش می کنند که هدفمند رفتار کنند.
  کلیدواژگان: معنای معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روانشناختی، امید به آینده
 • محمد حسن احرامپوش، محمد تقی قانعیان، قادر غنی زاده، سمیه رحیمی صفحه 69
  سابقه واهداف
  رنگ بارزترین آلاینده فاضلاب های نساجی می باشد که به دلیل اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی مورد توجه جدی می باشند. رنگ ها موادی با ساختار پیچیده، معمولا سمی و مقاوم به تجزیه بیولوژیک هستند که از طریق فاضلابهای صنعتی وارد محیط زیست می شوند. هدف این مطالعه تجزیه فتوشیمیایی(UV) و فوتوکاتالیستی(TiO2/UV-C) رنگ راکتیو قرمز 198 بود.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی در راکتور ناپیوسته انجام شد. فاضلاب سنتتیک از انحلال رنگ راکتیو قرمز 198 در آب شهر تهیه و تاثیر غلظت اولیه رنگ، جرم TiO2، pH و زمان تماس در حذف رنگ بررسی شد. غلظت رنگ با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 518 نانومتر تعیین گردید.
  یافته ها
  . فرایند TiO2/UV-C نسبت به فرآیند UV-C تنها، موثرتر است. ثابت سرعت تجزیه فتوشیمیایی در pH اسیدی 0019/0 و طی فرایند تجزیه فتوکاتالیستی 0381/0 بر دقیقه می باشد. تجزیه نوری و فتوکاتالیستی رنگ مورد نظر از مدل سینتیک درجه اول پیروی می کند. افزایش جرم TiO2از 4/0 به 1 گرم منجر به افزایش راندمان از 8/97 به 100 در صد می گردد. افزایش غلظت رنگ از 100 به 250 میلی گرم در لیتر و pH از 4 به 10 منجر به کاهش راندمان به ترتیب از 100 به 66/97 و از 100 به 6/94 می گردد. بهترین راندمان در pH معادل 4 حاصل می گردد.
  نتیجه گیری
  بیشترین کارآیی حذف رنگ راکتیو قرمز 198 با فرایندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی و فتوکاتالیستی تحت شرایط اسیدی حاصل می شود که از این میان فرآیند فتوکاتالیستی موثر تر می باشد.
  کلیدواژگان: تجزیه فتوکاتالیستی، اشعه ماوراء بنفش، دی اکسیدتیتانیوم، رنگ راکتیو قرمز 198
 • محمد اکرامی، ذبیح الله شریفی، حسین ملکی نژاد، محمدرضا اختصاصی صفحه 82
  سابقه و اهداف
  امروزه با افزایش جمعیت و افزایش نیاز آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشت، فشار زیادی به منابع آب زیرزمینی وارد شده است. این مساله در کنار وقوع خشکسالی-های شدید و طولانی مدت شرایطی را برای کشور، خصوصا برای مناطق خشک و فراخشک پدید آورده است که آن را با چالش های جدی در زمینه کمیت و کیفیت آب مواجه کرده است. در این تحقیق، روند تغییرات کیفی و کمی منابع آب زیرزمینی و روند خشکسالی در دشت یزد- اردکان بعنوان یکی از مهمترین مراکز جمعیتی ایران مرکزی، مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش بررسی
  به منظور بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی از داده های کیفی دشت یزد اردکان در بازه زمانی 1379 تا 1388 مربوط به منابع انتخابی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد استفاده شد و با نرم افزارهای آماری (Minitab) و کیفی آب(Aquachem)، این داده ها ارزیابی و روند تغییرات زمانی بررسی گردید. با استفاده از داده های مکانی و توصیفی و بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه های اطلاعات مکانی برای همه پارامترهای کیفی آب زیر زمینی دشت تهیه و برروی هم منطبق گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین به منظور برآورد شدت و مدت خشکسالی اقلیمی از شاخص استاندارد بارش (SPI) و جهت بررسی روند افت سطح آب زیرزمینی از هیدروگراف بلند مدت چاه های پیزومتری موجود در دشت یزد- اردکان استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در 4 دهه اخیر حاکی از روند نزولی آن بوده و متوسط افت سطح ایستابی، حدود 5/0متر در سال می باشد. هم چنین نتایج حاصل از تغییرات کیفیت آب در دهه اخیر نشان داد که با افزایش تکرار خشکسالی و افت شدید سفره آب زیرزمینی، کیفیت آب زیر زمینی، خصوصا در بازه زمانی 1385 تا 1389 دارای روند نزولی بوده است. نتایج نشان داد که در طی50 سال اخیر، تکرار وقوع خشکسالی اقلیمی در دهه اخیر نسبت به چهار دهه گذشته، 4 برابر شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت که تنها راه اساسی و اصولی جهت جلوگیری از عواقب خطرناک افت سطح ایستابی و کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، مصرف درست و قانونمند آب و جلوگیری از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، دشت یزد، اردکان، خشکسالی، آب زیرزمینی
 • محمدحسین تقدیسی، ملیحه نوری سیستانی، عفت السادات مرقاتی خوئی، فاطمه حسینی، علی اصغر اصغرنژاد فرید صفحه 92
  سابقه واهداف
  بلوغ از مهم ترین دوره های زندگی است که از نظر فیزیولوژیکی، فیزیکی، و روانی تحولات بسیار عمیقی در فرد ایجاد می شود و باعث بهم خوردن نظم جسمانی و روانی نوجوان می گردد. از نظر بهداشت روانی، شناخت این تحولات به خصوص در آن قسمت ها که تغییرات چشمگیر در رفتار و کردار نوجوانان آشکار می گردد پراهمیت است. از عوامل مهم در شکل گیری رفتارها، افکار، نگرش ها، احساسات، آرزوها و به طور کلی شخصیت نوجوانان، ارتباط با دوستان و همسالان است. آموزش همسالان به منظور افزایش دانش، تغییر نگرش، باور ها و رفتار ها در سطح فردی، گروهی یا سطوح اجتماعی به کار گرفته می شود. می توان با برنامه های متناسب با نیازهای نوجوانان و با شیوه های نوین آموزشی مانند رویکرد گروه همسالان از بسیاری از مشکلات دوران بلوغ پیشگیری کرد. در این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش با رویکرد گروه همسالان بر سلامت روان دختران در دوران بلوغ پرداخته شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی 100 نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران در دو گروه 50 تایی آزمایش و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری بصورت تصادفی بود. مداخله با استفاده از رویکرد گروه همسالان انجام گرفت. بعد از گذشت یک ماه و نیم میزان آگاهی و عملکرد از طریق پس آزمون سنجیده و با پیش آزمون در دو گروه مقایسه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری کای اسکوئر، تی مستقل و تی زوج استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات آگاهی و عملکرد دختران مبتنی بر رویکرد گروه همسالان به ترتیب از 44/3± 33/27 به 72/2±6/63 و 29/4 ± 73/47 به 63/2 ± 53/88 افزایش یافت (001/0 (P< ولی در گروه شاهد تفاوت معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه مشارکت فعال آموزش گیرندگان و افراد درگیر در موضوع باعث افزایش اثر بخشی آموزشها با محتوای سلامت بلوغ افراد می شود. بنابراین طراحی برنامه های آموزشی منظم با شیوه های مشارکتی و مبتنی بر جامعه هدف مانند رویکرد گروه همسالان به خصوص در مدارس جهت ارتقای سلامت روانی لازم است.
  کلیدواژگان: سلامت روان، آموزش همسالان، بلوغ، دختر
 • حسین توانگر، فاطمه الحانی، زهره ونکی صفحه 106
  سابقه و اهداف
  تعارض کار-خانواده از فشارهای ناسازگارانه نقش های خانوادگی و شغلی بوجود می آید ودر بین مشاغل مختلف از جمله پرستاری امری طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی می شود. تعارض پیامدهای منفی متعددی برای سازمانها، افرادو خانواده ها بویژه کودکان دارد. هدف مطالعه تبیین تجارب پرستاران از تعارض کار-خانواده وایفای حقوق کودکان می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه کیفی با مشارکت11پرستار با نمونه گیری هدفمند، مصاحبه عمیق و بدون ساختارو تجزیه و تحلیل به شیوه رویکرد تحلیل محتوای متعارف انجام شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق شامل 2 درونمایه بود یکی از درونمایه های استحصال شده، تدبیر امور به منظور متعادل سازی با زیر طبقات تدبیر امور خانواده و تدبیر امور کاربود که اشاره به تلاش ها و تدابیر اتخاذ شده توسط پرستاران برای رعایت حقوق کودکان خود داشت. درونمایه دیگر نیازهای غفلت شده کودکان با زیر طبقات بعد عاطفی، بعد جسمانی و امور تحصیلی بود که اشاره به ناتوانی در مدیریت تعارض و برقراری تعادل بین وظایف خانوادگی و کاری و پیامدهای منفی ناشی از آن بر کودکان در شرایط خاص داشت.
  نتیجه گیری
  پرستاران تلاش هایی را برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از تعارض در محیط های خانوادگی از جمله ایفای حقوق کودکان خود انجام می دهند. لیکن در مواردی به دلیل ضعف درمهارتهای فردی مدیریت تعارض و بعضا به دلیل وجود برخی موانع و محدودیت های کاری، پیامد های منفی تعارض آشکار شده و مواردی مثل غفلت از حقوق کودکان بوقوع می پیوندد که در این رابطه ضرورت ارتقاء مهارت های فردی مدیریت تعارض کار/خانواده و همچنین ارتقاء توانمندی پرسنل در زمینه تدبیر امور خانواده و شناخت نیازها و حقوق اساسی کودکان، در قالب طرح های آموزش بهداشت خانواده از یک طرف، واز طرف دیگر تلاش برای بهبود و اصلاح قوانین کاری و انعطاف پذیری آنان بویژه برای زنان شاغل برای پیشگیری و به حداقل رساندن عوارض و پیامد های منفی تعارض؛ توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تعارض کار، خانواده، پرستاری، حقوق کودکان
 • محمدتقی قانعیان، محمدحسن احرامپوش، محبوبه دهواری، بهزاد جمشیدی، محسن امراللهی صفحه 127
  سابقه و اهداف
  ترکیبات رنگی از آلاینده های مهم زیست محیطی محسوب شده که غالبا سمی، سرطانزا و جهش زا بوده و می توانند باعث آلرژی و مشکلات پوستی شوند. لذا آلاینده های رنگی قبل از تصفیه به محیط زیست باید تصفیه گردند. هدف از این مطالعه بررسی کارآیی پودر استخوان ماهی مرکب در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلولهای آبی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر فرآیند جذب آن بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. در این تحقیق اثر غلظت اولیه رنگ (25 و 50 میلی گرم در لیتر)، جرم جاذب (1، 5/1، 2، 5/2 گرم در 100 میلی لیتر)، زمان واکنش (10، 30، 60، 120، 180، 240 دقیقه) و pH (4، 7، 10) بر حذف رنگ راکتیو قرمز 198 مورد بررسی قرار گرفت. طول موج حداکثر جذب رنگ (λmax) با استفاده از اسپکتروفتومتر UV/Vis(مدلSP-3000 Plus) تعیین و غلظت مقادیر مجهول رنگ به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید. جاذب مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی تهیه و با استفاده از الکهای استاندارد ASTM با اندازه های مش بین 60 و 100 دانه بندی شد.
  یافته ها
  براساس آنالیز طیف جذبی رنگ مورد نظر، طول موج حداکثر جذب(λmax)رنگ راکتیو قرمز 198 درحد 518 نانومتر تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزایش دوز جاذب از 2 گرم به 5/2 گرم در 100 میلی لیتر از محلول رنگ با غلظت 25 و50 میلی گرم در لیتر به ترتیب منجر به افزایش راندمان جذب از 85% به 86 % و از 73 % به 77% گردید. افزایش pH اولیه محلول از 4 به 10 به دلیل آزاد شدن ترکیبات کربناته از جاذب به محیط واکنش و تغییر pH نهایی محلول به حدود 9 تا 5/9، تاثیر چندانی بر روی راندمان جذب نداشته و برای غلظت های 25 و 50 میلی گرم در لیتر به ترتیب راندمان جذب از 85% به 73% رسیده است. بررسی اثر غلظت اولیه رنگ در حذف نشان داد که با افزایش غلظت اولیه رنگ از 25 به 50 میلی گرم در لیتر با ثابت نگهداشتن دوز جاذب، راندمان جذب از 87% به 75% کاهش می یابد ولی ظرفیت جذب(qe)از 08/1 به 82/1 افزایش می یابد. به علاوه بیشترین میزان جذب رنگ در 30 دقیقه اولیه واکنش اتفاق افتاد.
  نتیجه گیری
  پودراستخوان ماهی مرکب جاذب طبیعی و ارزان قیمتی است که می توان از آن برای حذف آلاینده های زیست محیطی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پودراستخوان ماهی مرکب، رنگ راکتیو قرمز198، جذب سطحی، جاذب طبیعی
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، زهره رهایی، مهدی میرزایی علویجه، طاهره سلطانی، زهرا بخشی، وحیده شادکام صفحه 139
  سابقه و ا
  هدف
  افراد جوان با خطرهای گوناگونی حاصل از عدم رعایت بهداشت باروری مانند عفونت های منتقله جنسی، عفونت HIV، حاملگی زودرس، بیماری و مرگ برای مادران و نوزاد و حاملگی ناخواسته روبرو هستندکه اغلب منجر به سقط غیر ایمن و عوارض ناشی از آن می شود. بر اساس آمار تخمینی سازمان بهداشت جهانی حدود 38 درصد از بارداری ها در کل جهان نا خواسته بوده است. با توجه به موارد فوق و افزایش موارد حاملگی ناخواسته تا میزان 24 درصد در کشور، ارتقاء رفتارهای مرتبط با بهداشت باروری در جوانان ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهرستان یزد در رابطه با بهداشت باروری بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی و جامعه مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه های (یزد، آزاد و علوم پزشکی شهید صدوقی) شهرستان یزد بودند که در یک نمونه 755 نفری به صورت تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات 46 سوالی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر در سه بخش: دموگرافیک 10 سوال، آگاهی 19 سوال و نگرش با 16 گویه و یک سوال در مورد منبع کسب اطلاع بود. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش هجدهم با کمک آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی من ویتنی، کروس کال والیس، کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری 05/0 مورد آزمون قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع شرکت کنندگان در این مطالعه 6/48% مرد و 1/82% مجرد و 14% متاهل بودند. 8/38% در دانشگاه آزاد، 4/47% در دانشگاه یزد و 8/13% در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به تحصیل بودند. میانگین نمره آگاهی 29/5±45/16 (محدوده نمره 27-0) و نگرش 29/18±17/52 (محدوده نمره80-16) بود. میان میانگین نمرات آگاهی و نگرش دانشجویان با وضعیت تاهل (039/0P=) و (012/0P=)، جنس (009/0P=)و (001/0P=)، مقطع تحصیلی آن ها (003/0P=)و (0001/0P=) و نوع دانشگاه محل تحصیل (0001/0P=) و (0001/0P=) اختلاف معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بیش از نیمی از دانشجویان نسبت به بهداشت باروری آشنایی کلی داشتند و به نظر می رسد با تاکید بیشتر بر جنبه های آموزشی چون آموزش همسان محور در دانشگاه ها به توان به نتایج قابل قبول تری در زمینه ارتقاء آگاهی و نگرش دانشجویان جهت عملکرد شایسته بهداشتی دست یافت.
  کلیدواژگان: دانشجویان، بهداشت باروری، آگاهی، نگرش
|
 • Esfandiari A(Phd) Nekoueimoghadam M(Phd) Mohammadi Z. (Bs) Norouzi S(B.S) Amiresmaili M Page 1
  Background
  Considering the role of staff at Medical Universities, they must continually seek ways to develop their staff human resources developments and the first step is aware present situation of staff personnel through pathological process.This study aims to pathology and plan human resources in staff departments of Kerman University of medical sciences deputies.
  Methods
  present descriptive study was carried out cross sectional. 159 employees in staff department of all deputies participated in this study. Information was obtained by a questionnaire and data analysis was done through spss software by using Friedman test, Chi- square and T-test.
  Results
  Behavioral factors (mean = 2.33) had the highest impact and contextual factors (mean = 3.24) had the lowest impact on human resources malfunction in Kerman University of medical sciences. Among subsets of behavioral factors, motivation and Job satisfaction (mean rank = 2.27) had the highest impact and customer-orientation (mean rank =1.77) had the lowest impact on human resources malfunction in all three dimensions.
  Conclusion
  understanding human resources pathologies in Kerman University of Medical Sciences, shows that these problems are not limited to this university and considering the structural nature of these factors, human capital deputy and vice president planning deputy can provide a major change in payment systems and performance evaluation systems in medical universities with the hope of increasing motivation among staff employees.
 • Baghianimoghadam M. (Phd) Fattahi Ardakani M(Ms.C) Akhondi M. (Md) Mortazavizadeh M. (Md) Fallahzadeh H Page 13
  Background
  Colorectal cancer is one of the most common cancers worldwide. It is the third common cancer and the second leading cause of death from cancers in the developed countries. First degree relatives of colorectal cancer patient have a 2-3 fold higher risk to develop disease. Planning for Prevention from disease at this group needs to review their current needs and assess their awareness and intention for prevention. This study aimed to determine intention of the relatives of colorectal cancer patients in Yazd city, Iran, based on the theory of planned behavior.
  Methods
  In this descriptive analytic study, 99 men and women over 20 years of age, and first degree relatives of patients with colorectal cancer were included in the census. Data were collected by a 45-items questionnaire based on the theory of planned behavior.All data were transformed to SPSS software and analyzed using Pearson correlation test, post hoc Tukey test, linear regression and Student T-test.
  Result
  59/6% (59 people) of the participants were male and 40/4% (40 people) were female. Mean age was 39 years. Mean knowledge, attitude, behavioral intention, subjective norms and perceived behavioral control were 10/57±3.46 (of 19), 63/39±9.46 (of 90), 8/35 ± 3/5(of 15), 9/13±3/14 (of 15), 5/31±1/97(of 10) respectively.Structures of knowledge, attitude, subjective norm and perceived behavioral control had predicted the intention up to 73 percent.
  Conclusion
  Knowledge, attitude, subjective norm, perceived behavioral control and intention were at low level.Considering the low scores of the structures, educational programs for patients` relatives based on the theory of planned behavior can increase intention of target population for voluntary screening.
 • Mehdinia S. M (Phd) Abdul Latif P. (Phd) Taghipour H. Page 23
  Background
  In recent years researchers have shown that increasing in pressure drop and low amount of elimination capacity are two main limitations of biofiltration systems in pollutants treatment. Therefore, the main goal of this study was to investigate the relationship between pressure drop and hydrogen sulfide (H2S) elimination capacity with different mass loading rates in biofiltration system using activated sludge and mixed activated sludge and rice husk silica as packing materials.
  Methods
  Two poly vinyl chloride (PVC) filters with one liter of prepared bed were tested for each filter. Dried activated sludge was collected from Putrajaya sewage treatment plant in Malaysia. The system was tested from different empty bed residence time (EBRT) from 30 to 90 sec and different H2S mass loading rate from 18.36 to 54 gm-3h-1.
  Results
  Based on the statistical analysis of Pearson correlation, there was a direct and very high relationship between the increasing hydrogen sulfide mass loading rate and the amount of pressure drop in the both packed filters (p<0.01). Also, with the H2S mass loading rate of 54 gm-3h-1 and EBRT of 30 s, the maximum elimination capacity was obtained in the activated sludge and mixed rice husk silica with dried activated sludge packed filters up to 52.32 and 44.33, respectively. Moreover, based on the statistical analysis of the Pearson correlation, there was a direct and very high corelatior between the increasing H2S mass loading rate and the amount of pressure drop in the both filters (p<0.01). After 53 days of operating time and 54 gm-3h-1 of mass loading rates, the maximum pressure drop reached to 3.0 and 8.0 (mm H2O) for the mixed rice husk silica with dried activated sludge packed and dried activated sludge packed filters, respectively.
  Conclusion
  Based on the results of the study, there is a direct and positive relationship between the increasing H2S mass loading rate and the amount of pressure drop and elimination capacity in both filters, but mixed rice husk silica with dried activated sludge showed higher elimination capacity and lower pressure drop.
 • Pashaeifar M(Ms.C) Atabi F. (Phd) Karimaee M. (Ms.C) Karami Ma Page 31
  Background
  Health hazards resulting from contact with air pollutants in indoor environment is relatively far more than those of the outdoor. This indicates the importance of indoor air pollution and its impressive role on people health.
  Method
  For determination of indoor air quality, different types of pollutants and their interactions, the type of fuel used, ventilation condition and amounts of nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2) and air particulate matter (PM10) were measured over one year (for tow month per every season) in overall 112 measurements. This research was performed as a factorial design in completely randomized format and collected data were analyzed using SPSS software, statistical tests and variance analysis with confidence level of 5%, and results were expressed in the form of frequency percentage and mean along with standard deviation values.
  Result
  Variance difference in different seasons for Khanian village shows that the pollutants concentration in different seasons differ significantly (P ≤0.05).In variance analysis table of Tipak Darreh village for both tow stations and different seasons, the significant difference was only observed in case of CO gas)P ≤0.01).Conclusin: The results indicated that due to the fossil fuels consumption and lack of environmental health and the use of traditional stove without chimney and Carpet weaving workshop in rural residential places, air pollutants concentration in rural houses was significantly high.
 • Barkhordari A. (Phd) Esmaeelyan S(Msc) Mosadegh M. (Phd) Falahzadeh M., Tahmasebi N. (Msc) Zare A. Page 40
  Background
  To establish a method for determination of in-cabin benzene and evaluate the occupational exposure, a cross-sectional study was conducted.
  Methods
  In this descriptive study, 30 taxi-cabs were selected and the concentrations of benzene was measured in stopping and driving conditions using solid phase microinstruction (SPME) method.
  Results
  The overall average concentration of benzene in all brands was 905 and 309µg/m3 under stopping and driving conditions, respectively. Under stopping condition, the highest and lowest average concentrations were 3200 and 122µg/m3 respectively. After 15 minutes of driving, the levels lowered to 1000 and 57µg/m3, respectively. The concentration of benzene decreased rapidly and significantly, after 15 minutes of driving with opened windows (p<0.05). In both stopping and driving conditions, the concentration of benzene in taxi-cabs with more than six months life time (1138 and 393µg/m3) was higher than those of less than six month life time (671 and 225µg/m3). However, no significant variation was observed.
  Conclusion
  The concentration of benzene measured herein in this study, markedly exceeds the proposed indoor benzene NHMRC standard. The results indicate that opening the windows before driving reduces the exposure of drivers to benzene. The result of this study could also be useful for further monitoring program of in-vehicle air quality.
 • Nadi Ma(Ph.D) Sajjadian I Page 54
  Background
  The definition of ''concept of life'' varies throughout the field, ranging from coherence in one’s life to goal directedness or purposefulness to the ontological significance of life from the point of view of experience in individual. The present study was conducted to explore the relationship between spiritual concept with spiritual well-being, mental happiness, satisfaction with life, psychological flourishing, hope to future and engagement in life.
  Method
  The statistical population included all of the male and female university students of Isfahan and Khorasgan branch in the academic year 1388-89. By using a stratified sampling commensurate of Cohen et al, some 400 subjects were selected. Scales which were used concurrently were: Mascaro et al’s spiritual concept scale, Carmody et al’s Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp) with two aspects: spiritual faith and spiritual peace, Lyubomirsky’s Subjective Happiness Scale, Dyner’s satisfaction with life scale, Dyner & Biswas Dyner’s psychological flourishing, Snyder et al’s Future scale, Scheier et al’s life engagement test (assessing purpose in life). The face and content validity of Scales were approved by the specialists and their reliability was measured by Choronbach’s Alpha coefficient which were 0.79, 0.87, 0.56, 0.60, 0.87, 0.82, 0.74 respectively.
  Results
  The findings showed that there are significant positive relations between spiritual concept with two subscales of spiritual wellbeing (spiritual faith and spiritual peace), mental happiness, satisfaction with life, psychological flourishing, hope to future and purposefulness in life and the highest relation was related to purposefulness in life. In addition, the multiple regression result showed that at first purposeful ness in life became 38 percent, with spiritual faith in the second stepie,47 percent; spiritual peace in the third stepie, 50 percent, introduction of psychological flourishing in the fourth stepie, 52 percent and finally introducing hope for future 53 percent.
  Conclusion
  The spiritual meaning appears to be influenced by purpose of living, spiritual faith, spiritual peace, psychological flourishing and hope for future. In other words, when students perceive that concept of life is based on spirituality they try to behave purposeful in their life.
 • Ehrampoushmh(Ph.D) Ghaneian M(Ph.D) Ghanizadeh Gh(Ph.D) Rahimi S. Page 69
  Background
  Dyes have complicated structure, are usually toxic and resistant to biological treatment which entere into environment by industrial waste streams. The aim of this study was the removal of reactive red 198 dye (RR 198) by photolysis (UV) and photocatalytical (TiO2/UVC) processes. This study was conducted to investigate the effects of dye concentration, pH, TiO2 dose, and contact time.
  Methods
  The study was carried out by drawing on batch reactor. Synthetic wastewater was prepared by solving of RR198 in tap water.Dye concentration was determined with spectrophotometer on 518 nm.
  Results
  The results of this study show that Tio2/UV process is more effective than UV-C process alone. The results of the study also show that constant rate of photochemical degradation in acidic pH and during photocatalytic degradation process was 0.0019 and o.0381 min_1, respectively. Photolysis and photocatalytic degradation of considered dye follow the first order kinetic model. Increasing 0f Tio2 dose from 0.4 to 10 gr led to Increasing of dye removal efficiency from 97.8 to 100%. Increasing of dye concentration from 100 to 250 mg/l and pH from 4 to 10 led to decreasing of dye degradation efficiency from 100 to 97.66 and from 100 to 94.6, respectively. The best efficiency was at pH=4.
  Conclusion
  Removal of RR 198 with photolysis and photocatalitical processes has the best efficiency in acidic condition (pH=4) among which the TiO2/UVC process is better than the UVC.
 • Ekrami M., Sharifi Z.A., Malekinezhad H., Ekhtesasi M.R Page 82
  Background
  Nowadays, with population growth and the increase of water demand in different sectors of agriculture, industry, drinking, and health, groundwater resources have faced a lot of pressure. This issue along with severe and prolonged droughts has created the conditions for country particularly for arid and hyper arid areas which has encountered the serious challenges in the field of water quantity and quality. In this study, qualitative changes in the trend of drought and water resources in Yazd - Ardakan plain, ie, one of the most important population centers in central Iran, has been considered.
  Method
  In order to study groundwater quality variations we drew on the qualitative data from Yazd Regional Water Authority related to Yazd Ardakan plain 2000s. using hydro- geochemical(Aquachem) and statistic (Minitab) soft wares as well as spatial and descriptive data and GIS in providing and matching spatial data layers for all underground water quality parameters of the plain. Also for measuring the intensity and duration of climatic drought, we used standardized precipitation index (SPI) and for investigating the trend of falling groundwater levels, we applied the long-term hydrograph of piezometric wells located in Yazd - Ardakan plain.
  Results
  The results of groundwater level variations indicate that in the last four decades, the downward trend of the average annual decline of water table has been around 0.5 meters per year. Also, results of water quality changes in recent decades shows that by increasing frequency of droughts and extreme declining groundwater table, groundwater quality, particularly 1385 to 1389, has had a downward trend. Results showed that during last 50 years, in the study area and the repetition of climatic drought in recent decade compared to the past four decades, has been 4 times in the study area.
  Conclusion
  Considering the results, it can be concluded that the only basic principal method of preventing dangerous consequences of falling water table levels and reducing the quantity and quality of underground water resources is proper and lawful consumption of water to avoid uncontrolled withdrawal of groundwater.
 • Taghdisi Mh*(Ph.D) Noori Sistani M(Ms.C) Merghati Khoi E. (Phd) Hoseini F(Ms.C) Asgharnejad Farid Page 92
  Background
  Puberty is one of the most important periods of life in which very deep physiological, physical, and psychological changes occur and the mental and physical discipline of adolescents are disturbed. In mental health, recognition of these developments is important especially in the changes of adolescent’s behavior. Communication with friends and peers are an important factor in shaping attitudes, ideas, feelings, wishes and general character of teenagers. Peer education approach is applied to increase knowledge, beliefs and behaviors in individual and group levels or other social levels. Programs tailored to the needs of teenagers and new methods like peer education approach can prevent many of the problems. This study has examined the impact of peer education approach on mental health in adolescent girls.
  Methods
  This experimental study was carried out on 100 pupils who were randomly divided into two (n=50) groups. The intervention was carried out using a peer approach. After a month and a half, the subject's knowledge and performance were compared througl pre-test and posttest. A self-prepared questionnaire was employed for data collection. Statistical analyses (paired t-test, Chi-square and independent samples t-test.) were applied for data analysis.
  Results
  knowledge (27.33±3.44 to 63.6±2.72) and practice (47.73±4.29 88.53±2.63) mean scores significantly increased in intervention group (p<0.001) but did not change in the control group.
  Conclusion
  Regular training program design is necessary based on community participation such as peer education approach, especially in the schools to promote mental health.
 • Tavangar H(Ph.D) Alhani F(Ph.D) Vanaki Z. Page 106
  Background
  Work – Family Conflict (WFC) occurs as a result of incompatible role pressures from work and family domains. Conflicts between different careers, including nursing is considerd as natural and inevitable. Conflict is associated with negative effects for organizations, individuals and, families especially for children. This study was therefore designed with the aim of assessing nurses experience of work – family conflict and performance of the children's rights.
  Methods
  This qualitative study was performed with participation of 11 nurses based on purposeful sampling. The data were collected through deep and unstructured interviews. Method of data analysis was inductive content analysis approach.
  Results
  Research findings included two themes. One of them was Devise of affairs in order to equilibrating including devise of family affairs and devise of work affairs which encompasses the efforts and devises taken by the nurses for their children’s rights. The other one was Children neglected needs including emotional domain, physical domain and educational affairs that would indicate the inability to manage conflict and establish a balance between work and family duties, and negative impacts on children in special circumstance.
  Conclusion
  Nurses try to minimize the consequence of conflicts in the family environment including children’ rights. Howerer in some cases due to weakness of individual conflict management, skills and work restrictions, negative outcomes of conflict such as neglect of children’s rights occurs. In this regard, the need to enhance individual conflict management’ skills and also enhance the capabilities of personnel in the filed of family affairs and understanding the needs and rights of children in designing family health education on the one hand and, trying, on the other, to improve and reform the work’s laws and flexibility of rules, especially for working women with young children to prevent and minimize negative effects and consequences are recommended.
 • Ghaneian M.T(Ph.D) Ehrampoush M.H. (Phd) Dehvary M(M.Sc) Jamshidi B. (Msc) Amrollahi M Page 127
  Background
  Dye compounds are the important contaminants of the environment. The dyes are often toxic, carcinogenic and mutagenic and can led to allergies and skin problems. Thus, the dye contaminants should be treated before discharge to environment. The aim of this study was the evaluation of efficacy of Cuttle fish bone powder for the removal of Reactive Red 198 dye from aqueous solution and investigation of the effect of different parameters on absorption processes.
  Methods
  This study was performed experimentaly and in laboratory scale. In this research the effect of initial dye concentration(25 and 50 mg/l), absorbent dosage(1,1/5,2,2/5 gr/100ml), reaction time (10,30,60,120,180 and 240 min) and pH (4,7,10) were investigated. The maximum absorption wave length of dye (λmax) was determined by UV/Vis spectrophotometer (model of SP-3000 Plus) and concentration of the unknown dye was determined by spectrophotometery method. The target absorbent was prepared in laboratory condition and pulverized by standard ASTM sieves with the range of 60-100 mesh.
  Results
  According to analysis of absorption spectra, maximum absorption wave length (λmax) of RR198 dye was determined 518 nm. The result showed that increasing absorbent dose from 2 to 2/5gr /100ml in concentrations of 25 and 50 mg/l would lead to increase of the absorption efficiency from 63% to 70% and from 73% to 77%. Initial pH increase from 4 to 10 beacause of releasing of carbonat compounds from absorbent to reaction invironment and change of final pH around 9-9/5, had no effect on the absorption efficiency and for concentrations of 25 and 50 mg/l, absorption efficiency reached from 85% to 73% respectively. Investigation of the effect of dye initial concentration showed that increasing initial concentration of dye from 25 to 50 mg/l and without changing absorbent dose would lead to decrease in the absorption efficiency from 87% to 75% but the absorption capacity (qe) increased from 1/08 to 1/82. Morever the maximum absorption took place at 30 min of the first reaction.
  Conclusion
  Cuttle fish bone powder is a natural and cheap absorbent that can be used for the removal of contaminants in the environment.
 • Mazloomy Mahmoudabad Ss (Phd) Rahaei Z(Ph.D) Mirzaei Alavijeh M(Ms.C) Soltanei T. (Ms.C) Bakhshi Z. (Bs) Shadkam V. (Bs) Page 139
  Background
  Young people with a variety of reproductive health risks face infections such as sexually transmitted infections, HIV, early pregnancy, disease and death for mothers and new burns, and unwanted pregnancy that often leads to unsafe abortion and its complications. Moreover, according to World Health Organization estimates, about 38 percent of pregnancies worldwide are unwanted and regarding the rate of unwanted pregnancy (24%) in Iran the promotion of behavioral reproductive health is a must. The aim of this study is to determine the knowledge and attitude of the university students about reproductive health in the city of Yazd.
  Method
  This is a descriptive, analytical, cross-sectional study. The research community were university Students in the city of Yazd In a sample of 755 who enrolled in the study and were randomly selected. The data collection tool in this study was the researcher constructed questionnaire with 46 questions being valid and reliable. At the end, data were collected and entered into SPSS software using descriptive statistics and analytical tests such as the Mann-Whitney test analysis, kruskal-wallis, chi-square and Spearman correlation coefficients.
  Results
  Of all the participants in this study, 48/6% were male و82/1% single. Six persent of the fathers were illiterate and 35/5% of them had a university degree. Only 41/3% had passed the course on family planning. 89/9% were of undergraduate student, 34/7% studying in the faculty of engineering and technology, 2/1% in nursing, 47/4% in Yazd university and 13/8% in medical sciences. Mean and standard deviation of knowledge score reached 16/45±5/29 (range of score 0-27) and attitude questions 52/17±18/29 (range of score 16-80). The mean of knowledge and attitude of the students on reproductive health had a significant relation with sex, marital status, educational levels and university level degree.
  Discussion
  53/6% of the students had a general knowledge on reproductive health. This seems consistent with a greater emphasis on paired educational aspects in universities in optimizing student's knowledge and attitude on reproductive health.