فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 70، مهر و آبان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فریبا قدس بین، خدیجه یزدانی، ایران جهان بین، ساره کشاورزی صفحات 279-288
  زمینه و هدف
  دوره پس از زایمان از مراحل حیاتی زندگی زنان است که می تواند بر کیفیت زندگی آنها اثر بگذارد. در این دوران آموزش از عوامل موثر بر کیفیت زندگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر کیفیت زندگی زنان نخست زا در دوره پس از زایمان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 52 زن نخست زا که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. آموزش در 6 هفته اول پس از زایمان به گروه آزمون ارایه شد. مقایسه کیفیت زندگی زنان در دو گروه در هفته اول و ششم با استفاده از پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی انجام شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تفاوت معنی داری را بین اختلاف میانگین نمره کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله بین دو گروه نشان داد(001/0(p<، اما این اختلاف در گروه آزمون واضح تر از گروه کنترل بود. به علاوه اختلاف میانگین پنج بعد کیفیت زندگی (احساس مادر به خود، فرزند، همسر، روابط جنسی و سلامت) در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود(001/0>p).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد، آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی زنان نخست زا موثر باشد، لذا توجه مراقبین بهداشتی به این امر مهم معطوف می شود. واژه های کلیدی: رفتار، سلامت، کیفیت زندگی، زنان نخست زا
  کلیدواژگان: رفتار، سلامت، کیفیت زندگی، زنان نخست زا
 • اکرم آهنگرپور، مهدی اسکندری، ارمغان واعظ لاری، محمود هاشمی تبار صفحات 289-298
  زمینه و هدف
  با توجه به استفاده از گیاه زرشک در طب سنتی به عنوان کاهنده قندخون، هدف این مطالعه بررسی تاثیر عصاره زرشک بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جداشده موش سوری نر بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 90 سر موش نر بالغ، نژاد NMARI در محدوده وزنی25-20 گرم صورت گرفت. جزایر لانگرهانس از موش های سالم، به روش هضم به وسیله کلاژناز جداسازی شدند. سپس عصاره آبی و آبی الکلی زرشک با غلظت های 05/0، 1/0و 1 میلی گرم بر میلی لیترو گلیبوراید با غلظت های 1 و 10 میکرومولار در سه غلظت گلوکز(8/2 و 6/5 و 7/16 میلی مولار) بر روی جزایر جدا شده اثر داده شد. ترشح انسولین از جزایر جدا شده در یک سیستم انکوباسیون، ارزیابی گردید. مقدار انسولین ترشح شده با کیت الایزا اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  ترشح انسولین در حضور غلظت 7/16میلی مولار گلوکز نسبت به غلظت 8/2 و 6/5 میلی مولار گلوکز به طور معنی داری افزایش یافت (05/0p<). انکوباسیون جزایر جدا شده پانکراس در غلظت 8/2 و 6/5 میلی مولار گلوکز و غلظت های کمتر عصاره ها (05/0 و 1/0 میلی گرم بر میلی لیتر) نشان داد که ترشح انسولین به طور معنی داری افزایش یافت (05/0p<). در غلظت 7/16 میلی مولار گلوکز، داروی گلیبوراید با غلظت 10 میکرومولار موثرتر از عصاره آبی وآبی الکلی گیاه زرشک بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر خاصیت ضد دیابتی زرشک را در محیط برون تنی و در غلظت های پایین گلوکز تایید می کند و می توان چنین پیشنهاد کرد که یکی از مکانیسم های کاهنده قند خون به وسیله زرشک از طریق اثر آن بر جزایر لانگرهانس پانکراس می باشد.
  کلیدواژگان: زرشک، لانگرهانس، دیابت
 • آقاعلی قاسم نیان، عباسعلی گایینی، سیروس چوبینه، بهلول قربانیان صفحات 299-308
  زمینه و هدف
  ورزشکاران معتقدند مصرف نوشابه های ورزشی می تواند عملکرد آنان را هنگام تمرین یا مسابقه افزایش دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای از میان افراد داوطلب تعداد 10 دانشجوی پسر ورزشکار به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو جلسه، 40 دقیقه پس از مصرف نوشیدنی ورزشی(گروه تجربی) یا دارونما (گروه کنترل)، به میزان 6 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، با شدتی معادل 8/81 درصد ضربان قلب بیشینه (70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) در محیط آزمایشگاهی تا رسیدن به درماندگی بر روی تردمیل دویدند، هنگام دویدن نیز در هر 15 دقیقه، به میزان 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، نوشیدنی ورزشی یا دارونما مصرف کردند. نمونه های خونی برای سنجش گلوکز قبل و بلافاصله بعد از فعالیت گرفته شد. داده ها با آزمون آماری تی تست مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه تجربی در مقایسه با کنترل تفاوت معنی داری در عملکرد استقامتی، ضربان قلب فعالیتی و شاخص درک فشار بورگ دیده نشد(05/0p>)، ولی میزان گلوکز خون از پیش آزمون به پس آزمون در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش یافت(05/0p<).
  نتیجه گیری
  ترکیبات ارگوژنیکی موجود در نوشیدنی های ورزشی در بهبود عملکرد استقامتی تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: نوشیدنی ورزشی، کوتاه مدت، دانشجو، ورزشکار، عملکرد ورزشی
 • نجمه حمید، محمد بابامیری صفحات 309-316
  زمینه و هدف
  امروزه با گسترش زندگی شهری میزان استرس افزایش یافته است و یکی از راه های کاهش اثرات این استرس استفاده از فضای سبز است، هدف این مطالعه بررسی رابطه ی فضای سبز با سلامت روان بود.
  روش بررسی
  در این مطاله مورد شاهدی60 نفر از مردان ساکن تهران به روش دردسترس انتخاب شدند. تعداد30 نفر از آنها حداقل 10 سال ساکن فضای سبز و 30 نفر دیگر نیز حداقل 10 سال ساکن آپارتمان بودند. پرسشنامهSCL-90-R جهت سنجش علایم روانی به وسیله افراد هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین افراد ساکن فضای سبز و افراد آپارتمان نشین از لحاظ مولفه های پارانوییدی و روان گسستگی اختلاف معنی داری وجود داشت(05/0p<)، اما در سایر مولفه های سلامت روان بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد(05/0p>).
  نتیجه گیری
  سکونت در فضای سبز به مدت طولانی باعث افزایش سلامت روان می شود و در بهبود مولفه های مربوط به سلامت روان اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: استرس، سلامت روان، فضای سبز
 • امرالله روزبهی، طهمورث شهریور، اصغر حیدریان، سحر الماسی ترک صفحات 317-328
  زمینه و هدف
  از موارد نیاز به ذخیره سازی انجمادی می توان به نگهداری جنین ها، جلوگیری از چند قلوزایی و کسب نتایج موفق تر بعد از برگشت فیزیولوژی رحم به سیکل طبیعی اشاره کرد. هدف این مطالعه ارزیابی میزان بقاء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تخمک های منجمد شده موش های نژاد C57Bl/6 با محلول های5/7، 10 و12 درصد محلول انجماد شیشه ای بارور شده و میزان تکامل آنها تا جنین دو سلولی ثبت شد. پس از انجماد شیشه ای جنین ها، آنها را تا بلاستوسیست کشت داده و میزان تکامل در هر مرحله ثبت شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و ال اس دی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه های تخمک های منجمد شده با محلول 5/12 و 15 درصد نتایج با یکدیگر و با گروه کنترل مشابه بود. در جنین های منجمد شده با محلول10، 5/12 و 15 درصد نتایج با هم و با گروه کنترل مشابه بود. نتایج حاصل از انجماد با محلول 5/7 درصد در همه گروه ها، نتایج ضعیفی بود.
  نتیجه گیری
  انجماد شیشه ای تخمک و جنین با استفاده ازکرایوتاپ، کاهش غلظت ضدیخ را تا محلول های10 و 5/12 درصد به جای محلول 15، امکان پذیر می کند و می تواند گامی در جهت بهینه کردن پروتکل متداول به شمار آید.
  کلیدواژگان: انجماد، تخمک، جنین، شیشه ای، کرایوتاپ
 • منصوره علی اصغرپور، سهیلا زابلی پور، احمد علی اسدی نوقابی، حمید حقانی صفحات 329-336
  زمینه و هدف
  خارش یکی از عوارض بیماری های پوستی و داخلی از جمله نارسایی مزمن کلیوی است که تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی و خواب بیماران همودیالیزی دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر افزایش سرعت جریان خون حین همودیالیز بر اختلال خواب ناشی از خارش اورمیک بود.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 50 نفر از بیماران همودیالیزی که به دو گروه مساوی آزمون و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. شدت خارش و اختلال خواب با استفاده از پرسشنامه، قبل از مداخله و دو و چهار هفته بعد اندازه گیری شد. دور دستگاه همودیالیز در گروه آزمون دو هفته اول 25 و دو هفته دوم 50 دور در دقیقه افزایش داده شد. داده ها با آزمون های دقیق فیشر، تست تی و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  شدت خارش بین دو جلسه همودیالیز در منزل در طول مطالعه در گروه آزمون 20 درصد کاهش یافت ولی در گروه کنترل تغییری ایجاد نشد. تفاوت بین دو گروه از نظر شدت خارش در پایان دو و چهار هفته معنی دار بود(05/0p<). اختلال خواب ناشی از خارش نیز در گروه آزمون40 درصد کاهش داشت، ولی در گروه کنترل 16 درصد افزایش نشان داد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  افزایش سرعت جریان خون دستگاه همودیالیز باعث بهبود اختلال خواب بیماران همودیالیزی می شود.
  کلیدواژگان: خارش، خواب، همودیالیز
 • علی اکبر پیراسته مطلق، زهرا نیک منش صفحات 337-348
  زمینه و هدف
  با توجه به ایجاد مشکلات روحی روانی پس از ابتلای به بیماری ایدز، هدف این مطالعه تعیین ارتباط معنویت با احساس رنج و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری ایدز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 43 نفر از بیماران مبتلا به ایدز استان سیستان و بلوچستان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. معنویت از طریق پرسشنامه سنجش معنویت، احساس رنج از طریق مقیاس تجربه و ادراک رنج و کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین معنویت و کیفیت زندگی ارتباط مثبت معنی دار و بین معنویت و احساس رنج ارتباط منفی معنی داری وجود دارد(05/0p<). بین رنج روانی و معنویت رابطه منفی معنی دار وجود داشت(05/0p<). مولفه خودآگاهی بهترین پیش بینی کننده ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی و روابط اجتماعی کیفیت زندگی است. علاوه بر این، مولفه خودآگاهی معنوی بهترین پیش بینی کننده رنج جسمانی و رنج روانی است و مولفه های خودآگاهی معنوی و نیازهای معنوی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های رنج معنوی و وجودی هستند.
  نتیجه گیری
  تقویت معنویت و نگرش مذهبی در بیماران مبتلا به ایدز از طریق آموزش های معنوی و مذهبی می تواند باعث افزایش سلامت روانی اجتماعی، کاهش احساس رنج و بهبود کیفیت زندگی بیماران شود.
  کلیدواژگان: معنویت، رنج، کیفیت زندگی، ایدز
 • اعظم باقری نجف آباد، غلامرضا شریفی، علی میرزایی صفحات 349-358
  زمینه و هدف
  افزایش متابولیسم و تولید رادیکال های آزاد در طول فعالیت بدنی از جمله تغییرات بیولوژیکی بارزی می باشند که با ایجاد استرس اکسیداتیو در بدن می توانند زمینه ی بروز بسیاری از بیماری ها را فراهم سازند. هدف این مطالعه مقایسه شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیرورزشکار بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد شاهدی بر روی 15 دختر ورزشکار هندبالیست سالم که حداقل از 6 ماه قبل از تحقیق سه جلسه در هفته فعالیت ورزشی منظم و مستمر داشتند و 15 دختر غیرورزشکار سالم که در دوره ی مشابه در فعالیت ورزشی منظمی حضور نداشتند، انجام شد.محدوده سنی افراد شرکت کننده 25-18 سال بود. خون گیری آزمودنی ها به دنبال 2±12 ساعت استراحت و ناشتا بین ساعت 9-8 صبح انجام شد. برای تعیین مقادیر شاخص استرس اکسیداتیو از روش تیوبار بیتوریک اسید و برای تعیین مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم از روش توان آنتی اکسیدانی احیاء آهن استفاده شد. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، که شاخص استرس اکسیداتیو مالون دی آلدئید دختران ورزشکار هندبالیست به طور معنی داری پایین تر از دختران غیر ورزشکار می باشد و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام این ورزشکاران بالاتر از دختران غیر ورزشکار بود(05/0p<).
  نتیجه گیری
  انجام تمرینات ورزشی منظم و مستمر در بین دختران می تواند موجب کاهش بروز استرس اکسیداتیو وافزایش سلامتی شود.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، ظرفیت آنتی اکسیدانی، ورزشکار، هندبال
 • رویا طاهری، کرامت الله زندی قشقایی، نازنین هنرپروران صفحات 359-369
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه افراد در برخورداری از سبک های مقابله با استرس متفاوت می باشند، هدف این مطالعه مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خود پنداره با سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر و پسر موسسه آموزش عالی ارم شیراز بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه همبستگی تعداد234 نفر از دانشجویان موسسه آموزش عالی ارم شیراز به روش تصادفی ساده در سال 90- 89 انتخاب شدند. از این تعداد229نفر(91 پسر و 119 دختر) به سئوالات سه پرسشنامه ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنروفیتزپاتریک، پرسشنامه خود پنداره مقابله با موقعیت های استرس زا، اندلر و پارکر پاسخ دادند. داده ها با آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و خود پنداره با مولفه های سبک های مقابله ای در دو گروه دانشجویان دختر و پسر رابطه معنی داری وجود داشت. در گروه دختران سبک های مقابله ای مساله مدار و سبک مقابله اجتنابی با متغیر گفت و شنود و سبک مقابله ای هیجان مدار با متغیر همنوایی دارای رابطه مثبت و معنی داری بود(05/0p<). در گروه پسران سبک مقابله اجتنابی با متغیر گفت و شنود و سبک مقابله هیجان مدار با متغیر هم نوایی دارای رابطه مثبت و معنی داری بود. همچنین در ارتباط با متغیر خودپنداره نتایج نشان داد که این متغیر در گروه دختران با سبک مقابله ای مسئله مدار و سبک مقابله اجتنابی رابطه مثبت و معنی داری بود، اما در گروه پسران، متغیر خودپنداره تنها با متغیر سبک اجتنابی دارای رابطه مثبت و معنی داربود(05/0p<). هم چنین در سبک مقابله ای هیجان مدار تفاوت معنی داری بین دو گروه دختران و پسران مشاهده شد، به این ترتیب که در گروه دختران سبک مقابله هیجان مدار(48/51) بیشتر از نمره این سبک در گروه پسران(18/48)بود(05/0p<).
  نتیجه گیری
  الگوهای ارتباطی خانواده و خودپنداره در ایجاد سبک های مقابله ای اثر بخش است، بنابراین شیوه های آموزش و ارتقاء متغیرهای یاد شده در خانواده ها، به خصوص برای جوانان ضروری و لازم است.
  کلیدواژگان: الگوی ارتباطی خانواده، خودپنداره، سبک مقابله ای
 • صدیف الله رحیمی پور سی سخت، اصغر شریفی، حامی کابوسی، لیلا گلستان صفحات 370-378
  زمینه و هدف
  خواص ضد میکروبی عصاره و اسانس گیاه آویشن دنایی روی انواع میکروب ها ثابت شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر باز دارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله بود.
  روش بررسی
  دراین مطالعه تجربی ابتدا خاصیت بازدارندگی اسانس گیاه آویشن دنایی روی باکتری اشرشیا کلی در محیط کشت مولر هینتون آگار و با روش ایجاد چاهک مورد آزمایش قرار گرفت و بعد از اطمینان از این خاصیت، اثر بازدارندگی آن در گوشت چرخ شده و حرارت دیده گوساله بررسی شد. گوشت گوساله بعد از چرخ شدن، با استفاده از اتوکلاو حرارت داده شد و بعد از خنک شدن با باکتری ا-شرشیا کلی تلقیح گردید و در ظرف های مجزا، غلظت های مختلف اسانس وهم چنین ترکیب اسانس و نیسین سدیم کلرید در آن تلقیح شد و به مدت 12 روز با فاصله زمانی هر دو روز یک بار از این ظرفها، نمونه برداری و رقت سازی شد و در محیط کشت بلاد آگار باروش کشت سطحی آزمایش میکروبی انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  اسانس آویشن دنایی روی باکتری اشرشیا کلی خاصیت بازدارندگی داشت و تعداد باکتری اشرشیا کلی را در نمونه های حاوی این باکتری نسبت به نمونه شاهد کاهش داد. هم چنین نیسین سدیم کلرید اثر تشدید کنندگی روی میزان بازدارندگی اسانس آویشن دنایی نداشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد، اسانس آویشن دنایی می تواند در گوشت چرخ شده از رشد باکتری اشرشیا کلی بکاهد.
  کلیدواژگان: آویشن دنایی، گوشت چرخ شده، خاصیت بازدارندگی، باکتری اشرشیا کلی
|
 • Pages 279-288
  Background and Aim
  Postpartum period is one of the vital stages in the women’s life which influences their quality of life. Instruction can influence their quality of life in this period. This study aimed to determine the effect of education on health-promoting behaviors at the postpartum period on the quality of life of primiparous women.
  Methods
  The present controlled randomized trail study was carried out on 52 primiparous women who were randomly allocated into two groups (experimental and control). Instruction was presented for the experimental group for six weeks after childbirth. Quality of life of women between the two groups was compared by using Specific Postnatal Quality of life questionnaire at the first and sixth weeks. Data were analyzed by Chi-square and Independent T-test.
  Results
  Results showed a significant difference between the mean score of quality of life pre-and post-intervention between the two groups (P<0. 001)، but this difference in the experimental group was more compared to the control group. Also، this difference in the 5 dimensions of quality of life (feeling about herself، baby، spouse، sexual activity، and health) in the experimental group was more compared to the control group (P<0. 001).
  Conclusion
  The results indicated that health promoting can be effective in improving quality of life of primiparous women. Therefore، health care providers should focus on this important issue.
  Keywords: Behavior, Health, Quality of Life, Primipara
 • Pages 289-298
  Background and Aim
  considering the use of Beberis vulgaris in traditional medicine as a blood sugar depressant، in this study، the effect of Beberis vulgaris extracts were investigated on the level of insulin secretion from islets isolated of langerhans in male mice.
  Methods
  This experimental study was carried out on 90 adult male mice، NMARI strains; weighing 20-25 g. Pancreatic islets from normal mice were isolated by collagenase digestion method. Then the aqueous and hydro-alcoholic extract of Beberis vulgaris at 0. 05، 0. 1، and 1 mg/ml concentrations and glyburide at 1 and 10 μM concentrations were applied on islets isolated in three different concentration of glucose solution (2. 8، 5. 6 and 16. 7 mM). Insulin secretion from hand-picked islets were evaluated in the static incubation system. The level of Insulin secretion was measured by the ELISA insulin kit. Data were analyzed with variance analysis.
  Results
  Insulin secretion was significantly increased at 16. 7 mM glucose concentration in comparison with 2. 8 and 5. 6 mM glucose concentration (p<0. 05). Incubation of pancreatic islets isolated at 2. 8 and 5. 6 mM glucose concentration and low concentrations of extract (0. 05 and 0. 1mg/ml) significantly increased the insulin secretion (p<0. 05). Glyburide at 10 μM concentration was more effective than aqueous and hydro alcoholic extract of Beberis vulgaris at 16. 7 mM glucose.
  Conclusion
  The present study supported the anti-diabetic effect of Beberis vulgaris extracts in vitro with low glucose concentration and it suggests that one of the anti diabetic mechanisms of this plant is via pancreatic islets.
  Keywords: Beberis Vulgaris, Langerhans, Diabetes
 • Pages 299-308
  Background and Aim
  Athletes believe that energy drinks can be used to enhance their performance during training and competition. Therefore، the purpose of this study was to determine the effectiveness of acute ingestion of a sport drink on endurance performance in student athletes.
  Methods
  Ten healthy and trained young male athletes students were selected by systematic randomly sampling and after consuming Sport Drinks (experimental group) or placebo (control group) exercised on a treadmill at the intensity of 81/8% heart rate max) %70 VO2 max (until exhaustion. Subjects received 6 ml. kg-1 body weight of Sport Drink or placebo، 40 minutes before starting of exercise bout، and they received 2 ml. kg-1 body weight of Sport Drink or placebo every 15 minutes during each exercise. To evaluate the results، independent T-test was used.
  Results
  Results showed no significant difference between Sport Drink and placebo trials in the total work time to exhaustion، heart rate or RPE (p>0. 05). However plasma glucose concentrations were significantly higher in sport drink group compared with the placebo group (p<0. 05).
  Conclusion
  It can be concluded that the ingredient in the this sport drink did not provide any advantages to running endurance performance.
  Keywords: Sport Drink, Acute, Student, Athletes, Athletic Performance
 • Pages 309-316
  Background and Aim
  With increase of living in towns، level of stress will also increase. The aim of this research was to investigate the relationship between green space and mental health.
  Methods
  This cross-relational study was carried out in Tehran in 2011. The sample consisted of two groups of 30 men. One group was resident in green space but the second group was resident in apartments for a period of at least ten years. Also، they were matched for age، educational status، and other criteria considered in this research. We studied mental health by using SCL-90-R questionnaire. For data analysis، one-way ANOVA was used.
  Results
  The results indicated that there is a significant difference at P≤0. 05 between green space and apartment residents in paranoia and neuroticism. But there was no significant difference between two groups in other mental health components.
  Conclusion
  Living in green environments for a long period promotes mental health. So، results of this study highlighted the importance of living in green environment for improving of mental health components.
  Keywords: Stress, Mental Health, Green environment
 • Pages 317-328
  Background and Aim
  The preserving embryos، the risk of multiple pregnancies، the existence of factors in stimulated uterine cycle، are important forces in perfecting embryo cryopreservation. The aim of current study was to assess Survival، Fertilization and Developmental Rates (SRs، FRs، DRs) of the mouse oocytes and embryos using cryotop and low concentrated cryoprotectants solutions.
  Methods
  Mouse C57BL/6 oocytes and embryos were collected. Oocytes SRs، FRs، DRs were recorded after cryotop-vitrification/ warming. As well as comparing fresh oocytes and embryos، the data obtained from experimental groups (exp.) applying 1. 25، 1. 0، and 0. 75 Molar (M) CPAs were analyzed in comparison to those of exp. adopting 1. 5 M CPAs (largely-used concentration of EthylenGlycol (EG) and Dimethylsulphoxide (DMSO)).
  Results
  The data of oocytes exposed to 1. 25 M CPAs were in consistency with those exposed to 1. 5 M and control group in terms of SR، FR and DR. As fewer concentrations were applied، the more decreased SRs، FRs and DRs were obtained from other experimental groups. The results of embryos were exposed to 1. 25 M and 1. 0 M was close to those vitrified with 1. 5 M and fresh embryos. The results of 0. 75 M concentrated CPAs solutions were significantly lower than those of control، 1. 5 M and 1. 0 M treated groups.
  Conclusion
  CPAs limited reduction to 1. 25 M and 1. 0 M instead of using 1. 5 M، for oocyte and embryo cryotop-vitrification procedure may be a slight adjustment.
  Keywords: Cryotop, Embryo, Freezing, Oocyte, Vitrification
 • Pages 329-336
  Background and Aim
  Pruritus is a complication of coetaneous and internal disease such as chronic renal failure، and has a large impact on quality of life and sleep in Hemodialysis patients. The aim of this study was to determine the effects of sleep disruption caused by increasing blood flow rate during hemodialysis uremic pruritus.
  Methods
  In the present single blind clinical trial study، 50 hemodialysis patients were chosen by consecutive method and were divided into two groups، namely intervention and comparison. Itching and sleep disturbance were measured by a questionnaire before and two and four weeks after the study. Blood flow rate of intervention group was increased in two steps (first 2 weeks 25 mil/min and next 4 weeks 50 mil/min) whilethe comparison group received routine treatment. The collected data was analyzed by Fisher exact test، T-test، and Mann-Whitney test.
  Results
  Pruritus severity decreased 20% between the two sessions of hemodialysis (at home) in intervention group، but no change was observed in the control group. The difference between the two groups regarding the severity of pruritus after two and four weeks was significant (P=0. 04، P=0. 02). Sleep disturbance associated with uremic pruritus after four weeks indicated the significant difference between both groups (P=0. 002).
  Conclusion
  increasing blood flow rate improves sleep disturbance in hemodialysis patients.
  Keywords: Pruritus, Sleep, Hemodialysis
 • Pages 337-348
  Background and Aim
  With regard to the psychological problems of HIV infection، the purpose of this study was to determine the relationship of spirituality with a sense of pain and quality of life in patients with HIV/ AIDS.
  Methods
  This descriptive-correlation study was conducted on 43 patients with AIDS in Sistan & Baluchestan province which were selected via available sampling method. Spirituality was measured using the Spirituality Questionnaire، feeling of suffering using the Scale of Experience، and Perception of Suffering and quality of life using the World Health Organization Quality of Life Questionnaire. Data was analyzed using Pearson correlation coefficient and Stepwise regression.
  Results
  There was a significant positive relationship between spirituality and quality of life and significant negative relationship between spirituality and feeling of suffering (p<0. 05). There was a significant negative relationship between spirituality and psychological suffering (p<0. 05). Component of self-awareness is the best predictor of physical and psychological health and also social relationships of the quality of life. In addition، component of self-awareness is the best predictor of physical and psychological suffering، and components of self-awareness and spiritual needs، respectively، are best predictors of spiritual and existential suffering.
  Conclusion
  Reinforcing the spiritual and religious attitude in patients with HIV/AIDS through spiritual and religion instruction may increase the social-mental health and reduce the feeling of suffering and improve quality of life of the patients.
  Keywords: Spirituality, Suffering, Quality of Life, AIDS
 • Pages 349-358
  Background and Aim
  Increase of metabolism and production of free radicals during physical activity may lead to several diseases by creating the oxidative stress in the body. The aim of this study was to investigate the oxidative stress index and total antioxidant capacity among athletic and non athletic females.
  Methods
  Subjects of this descriptive - analytical study were 15 healthy female athletes playing handball who regularly had at least 3 training sessions per week، from 6 months before the study، and 15 healthy non athelete females who in the same period had not participated in regular physical activities. The subjects were of 18 -25 years of age. Levels of oxidative stress index were determined by malondialdehyde (MDA) method. The FRAP (Ferric Reducing antioxidant power) method was used to determine the levels of serum total antioxidant capacity. Statistical analyisis of data was performed in both descriptive and inferential statistics. Data were analyzed by using t-test at P 0. 05.
  Results
  The results showed that malondialdehyde (MDA) oxidative stress index of handball''s athletic girls is significantly (P< 0. 01) lower than the non athletes and total antioxidant capacity of the athletes is higher than non athletes، despite the fact that this difference was not significant.
  Conclusion
  The results indicated that continuous and regular exercise can reduce oxidative stress and provide a more healthy life for the female athletes.
  Keywords: Oxidative Stress, Total Antioxidant Capacity, Athlete, Handball
 • Pages 359-369
  Background and Aim
  Since people have different coping styles، the purpose of the present research was to compare the relationship between family communication patterns and self-concept with coping styles among male and female students of Eram Higher Education Institution in Shiraz.
  Methods
  In the present correlation study conducted in 2011 at Eram Higher Education Institution in Shiraz، 229 participants (91 males &119 females) were selected by simple random sampling method. Data was collected by using the revised version of family communication patterns questionnaire (RFCP)، Koerner & Fitz patrik (2002)، Beck''s Self-concept Test (CST) (1990) and Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) Endler & Parker (1990). Data was analyzed using correlation matrix & independent t-test analysis.
  Results
  According to the result، there was significant correlation between family communication patterns and self-concept with coping styles among male and female students. In the female group، task oriented coping and avoidance oriented coping with conversation orientation and emotion oriented coping with conforming orientation showed positive significant correlation. In male group avoidance orientation coping with conversation orientation and emotion oriented coping with conforming orientation showed positive significant correlation. Also، related to self concept variable، results showed female students task oriented coping and avoidance oriented coping had significant correlation with the self concept variable، but the male students avoidance oriented coping had significant correlation with the self concept variable (P<0/05). Also، the result showed significant difference between two male and female students، in emotion oriented coping، so the female group، emotion oriented coping with (51/48) was more than the orientation within the male group with (48/18)، (p<0. 05).
  Conclusion
  Family communication patterns and the concept are effective on coping styles. Therefore، strategies to improve teaching and learning factors in the family، especially for young people is essential.
  Keywords: Family Communication Pattern, Self, Concept, Coping Style
 • Pages 370-378
  Background and Aim
  Anti microbial properties of Thyme extract and essence various microbes have been tested and approved. The aim of this study was to determine the antimicrobial properties of the essence of this plant in heated and minced beef.
  Methods
  At first، property effect of this plant essence on Escherichia coli bacteria was tested in Muller Hinton media by well-assay method. After the assurance of this property، the essence of this plant was tested on heated and minced beef. Beef was minced and heated by autoclave set and then cooled and inoculated by Escherichia coli bacteria. Sampling and dilution of these dishes were done and tested in blood agar media for 12 days، once every two days. The gathered data was analyzed by using the SPSS software.
  Results
  it was observed that thyme daenensis essence had preservative effect on Escherichia coli bacteria and decreased the multiplicity of these bacteria compared to the control group. Moreover، the Nisin sodium chloride showed no synergist property on preservative effect of thymus daenensis essence.
  Conclusion
  the thymus daenensis could decrease the multiplicity of Escherichia coli bacteria on minced beef.
  Keywords: thymus daenensis, minced meat, preservative effect, Escherichia coli