فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 10 (پیاپی 82، بهمن 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید رضا خسروانی، علی گلکاری، مهتاب معمارپور* صفحات 787-796
  زمینه و هدف
  پوسیدگی دندانی شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است که تاثیر عمیقی در سلامت فرد و جامعه دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین پوسیدگی های دندان های دایمی و شاخص های رشدی در کودکان 119 ساله مدارس ابتدایی شهر شیراز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در سال 1391 بر روی تعداد 974 نفر از کودکان دبستانی 9 تا 11 ساله که به صورت تصادفی خوشه ایاز نواحی چهار گانه شهر شیراز انتخاب شدند، صورت گرفت. شیوع پوسیدگی های دندانی کودکان با اندازه گیری تعداد دندان های پوسیده، از دست رفته به علت پوسیدگی و پرشده (DMFT) با استفاده از استانداردهای غربالگری سازمان جهانی بهداشت محاسبه شد. وزن، قد و قد نشسته کودکان اندازه گیری شده و شاخص توده بدنی و ارتفاع پا محاسبه شد. ارتباط بین شاخص های رشدی با شاخص DMFT با استفاده از آزمون های همبستگی و رگراسیون خطی بررسی شد. هم چنین تفاوت میانگین شاخص DMFT بین گروه های پنج گانه شاخص توده بدنی، با آزمون آنووا بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین DMFT برابر با 46/1±94/0 بود و ارتباط معنی داری بین DMFT و شاخص توده بدنی وجود داشت (005/0=p). میانگین DMFT به صورت معنی داری در کودکان دارای کمبود وزن نسبت به کودکان چاق کاهش نشان داد(027/0=p).
  نتیجه گیری
  کودکان دارای کمبود وزن در خطر بالاتری از پوسیدگی های دندان های دایمی هستند.
  کلمات کلیدی به فارسی:واژه های کلیدی:نویسندگان این مقاله:
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، تن سنجی، شاخص DMF
 • سامان اکبری علی آباد، سید حسام الدین نبوی زاده، سید علی موسوی زاده، ابوالقاسم هادی نیا* صفحات 797-804
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش سلول های ائوزنوفیل و آنتی بادیIgE در پاتوژنز بیماری آسم، هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین سطح سرمی آنتی بادی IgE توتال و درصد سلول های ائوزنوفیل با بیماری آسم بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد شاهدی در سال1392 بر روی30 بیمار مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح شهر یاسوج که ابتلای آنها به بیماری به وسیله متخصص مربوطه تایید شده بود، به عنوان گروه مورد و 30 نفر از افراد سالم که سابقه بیماری تنفسی و یا ابتلا به بیماری های انگلی را نداشتند، به عنوان گروه شاهد، انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه محقق ساخته شامل؛ اطلاعات دموگرافیک و وضعیت بالینی بیماران، از افراد هر دو گروه 2 سی سی خون اگزالاته و 2 سی سی خون لخته گرفته شد. درصد سلول های ائوزنوفیل با دستگاه سل کانتر و میزان آنتی بادی IgE توتال با روش الایزا اندازه گیری شدند. داده ها با آزمون های آماری توصیفی، آزمون دقیق فیشر و تست تی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در 34 درصد از بیماران مبتلا به آسم و20 درصد از افراد گروه شاهد میزان IgE توتال بالاتر از حد طبیعی بود، هم چنین 36 درصد از بیماران ائوزنوفیل بالای 4 درصد داشتند، در حالی که در افراد گروه شاهد هیچ مورد مثبتی یافت نشد(05/0>p). بین درصد سلول های ائوزنوفیل و میزان علایم بیماری آسم و شدت آن و هم چنین بین میزانIgE توتال و درصد ائوزنوفیل ها در بیماران مبتلا به آسم ارتباط معنی داری مشاهده شد(05/0>(p.
  نتیجه گیری
  میزان آنتی بادی IgE توتال و درصد سلول های ائوزنوفیل در مبتلایان به آسم بالا می باشد. با توجه به ارتباط این دو فاکتور با علایم و شدت بیماری می توان در پیش آگهی و کنترل درمان بیماری از این دو فاکتور استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آسم، آنتی بادی IgE، ائوزنوفیل
 • مدینه ملاکی*، مهرداد شریعتی، لیلی سپهر آرا صفحات 805-815
  زمینه و هدف
  زونیسامید یک مهارکننده نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیز گنادو رونداسپرماتوژنز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در پنج گروه 10 تایی انجام شد. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکردند. گروه شاهد روزانه 1 سی سی آب مقطر به عنوان حلال دارو و گروه های تجربی 50، 100 و200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از داروی زونیسا مید را به مدت 28 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروه ها، در روز بیست و نهم خون گیری به عمل آمد و مقاطع بافتی تهیه شد. غلظت سرمی هورمون ها با روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شدند. آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  مقادیر 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از زونیسامید باعث کاهش میزان تستوسترون، دی هیدروتستوسترون و افزایش غلظت LH و در 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن باعث افزایش غلظت FSH شد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  دوزهای بالای زونیسامید باعث کاهش غلظت سرمی تستوسترون و دی هیدروتستوسترون، تعداد سلول های اسپرماتوژنیک و افزایش سطوح سرمی LH و FSH می شود. بنابراین پیشنهاد می گردد که احتمالا باعث کاهش عملکرد فعالیت تولید مثلی خواهد شد.
  کلیدواژگان: زونیسامید، تولید مثل، موش صحرایی
 • طلیعه آرچین، محمد کارگر، یونس قاسمی، عصمت افضلیان صفحات 816-825
  زمینه و هدف
  باکتری های مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده، به طور وسیعی در سراسر جهان گسترش یافته اند. تولید این آنزیم ها سبب ایجاد مقاومت باکتری ها نسبت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها می شود که منجر به محدود شدن راه های کنترل عفونت و گزینه های درمانی صحیح شده است. هدف این مطالعه بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام و تحقیق پیرامون وجود ژن های بتالاکتامازیSHV،TEM،CTX-M، درنمونه های بالینی کلبسیلاپنومونیه جداشده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی حساسیت باکتری های جدا شده نسبت به 10 آنتی بیوتیک با روش انتشار دیسک بر اساس دستورالعمل CLSI تعیین شده و سویه ها با روش سینرژی دو دیسک از نظر وجود آنزیم های بتالاکتاماز طیف گسترده بررسی شدند و حداقل غلظت بازدارندگی نسبت به آنتی بیوتیک سفوتاکسیم با استفاده از نوارهای E.test تعیین شد. ژن های SHV، TEM،CTX-M، در ایزوله ها با روش مالتی پلکسPCR شناسایی و تعدادی از آنها نیز تعیین توالی شد. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیشترین درصد مقاومت نسبت به آمپی سیلین 100 درصد و میزان حساسیت ایزوله ها به ایمی پنم 66/1 درصد بود. در این مطالعه60 درصد سویه ها مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف بودند. ژن TEM در 34/38 درصد و هرسه ژن TEM و CTX و SHV در 33/13 درصد ایزوله ها یافت شدند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر حاکی از آن است که کلبسیلاپنومونیه مولد آنزیم های بتالاکتاماز و در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه از شیوع بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: کلبسیلا، واکنش زنجیره ای پلی مراز، حساسیت آنتی بیوتیکی
 • ساره سعادت، اکبر کاظمی، جلال مردانه، کاوس صلح جو صفحات 826-835
  زمینه و هدف
  در دهه های اخیر درمان نامناسب آنتی بیوتیکی منجر به ظهور سویه های مقاوم به متی سیلین و ونکومایسین شده است. از آنجا که استافیلوکوکوس اورئوس از منابع مهم ایجاد عفونت و انتقال به وسیله کارکنان بیمارستان ها است، هدف این مطالعه تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از کارکنان بیمارستان های جهرم بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1391، تعداد 397 نمونه از ناحیه قدامی بینی کارکنان درمانی و خدماتی بیمارستان های جهرم به وسیله سواب استریل جمع آوری و بعد از تعیین هویت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به وسیله تست های بیوشیمیایی و میکروبیولوژی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های جداشده به روش دیسک دیفیوژن برای 13 نوع آنتی بیوتیک بررسی شد. برای سویه های مقاوم به متی سیلین در روش دیسک دیفیوژن(قطرهاله بیشتر از میلی متر)، حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، تیکوپلانین، لینزولید و سینرسید به روش E-testتعیین گردید. داده ها با آزمون های آماری فیشر، مجذور کای و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 3/11 درصد افراد، ناقل استافیلوکوکوس اورئوس در بینی بودند. به طوری که 90 درصد از آنها کارکنان درمانی و 10 درصد کارکنان خدماتی بودند. بیشترین حساسیت به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، ریفامپین، لینزولید و سینرسید (1/91 درصد) و کمترین حساسیت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین (7/4 درصد) مشاهده شد. از 9 سویه مقاوم به متی سیلین، یک ایزوله مقاوم به ونکومایسین و 2 ایزوله مقاوم به تیکوپلانین و لینزولید بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که سویه های جداشده از کارکنان به اکثر آنتی بیوتیک های رایج در درمان عفونت های استافیلوکوکوس اورئوس مقاومت نشان دادند، شناسایی و درمان این کارکنان درمانی و خدماتی می تواند از افزایش عفونت های بیمارستانی ناشی از سویه های مقاوم جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، کارکنان بیمارستان، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • فریده سرداری کشکولی، حیدر علی مردانی، مرضیه شایسته فرد، فهیمه ثابتی صفحات 836-846
  زمینه و هدف
  دوره آموزش بالینی، تنش زاترین دوره در آموزش پرستاری محسوب می شود. یکی از روش هایی که در سال های اخیر جهت ارتقاء آموزش بالینی پرستاری مورد توجه قرار گرفته و در مورد جنبه های مختلف آن از جمله تاثیر بر استرس تحقیقاتی انجام گرفته، منتورینگ می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیراجرای برنامه پییرمنتورینگ بر میزان عوامل تنش زای محیط بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری آبادان بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد شاهدی، تمامی دانشجویان ترم دوم پرستاری(40 نفر)، که از نظر سن، جنس و معدل همگن بودند، به طور تصادفی دردوگروه مورد(19نفر) و شاهد(21 نفر) وارد مطالعه شدند. هر دو گروه تحت راهنمایی مربی مربوطه دوره کارآموزی خود را سپری کردند. در گروه آزمون به ازای هر 4-3 دانشجوی ترم دوم، یک دانشجوی ترم 6 به عنوان منتور یا راهنما به همراه مربی مربوطه هدایت و حمایت از دانشجویان ترم دوم را در انجام مهارت های اصول و فنون پرستاری به عهده داشتند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و فرم بررسی تجربه بالینی بود. داده ها با آزمون های تی زوجی، تی دو نمونه ای مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین میانگین نمره عوامل تنش زا قبل و بعد از اجرای برنامه در هر دو گروه اختلاف معنی دار دیده شد(01/0=p). اختلاف تفاضل میانگین عوامل تنش زای محیط بالینی دانشجویان دو گروه مورد و شاهد معنی دار نبود99/0=p.
  نتیجه گیری
  برنامه پییرمنتورینگ در کاهش عوامل تنش زای محیط بالینی دانشجویان تاثیر نداشت.
  کلیدواژگان: پییر منتورینگ، عوامل تنش زا، محیط بالینی، پرستاری
 • سمیه ترابی، رضا محمودی، امرالله روزبهی، مهرزاد جعفری، پرستو راد، حمدالله دلاویز صفحات 847-858
  زمینه و هدف
  آسیب های اعصاب محیطی یکی از شایع ترین آسیب ها بوده که به ناتوانی جسمی تبدیل می شود. اگر طول نقص اعصاب خیلی کم باشد، بخیه مستقیم و بدون کشش دو انتهای بریده عصب یک روش استاندارد در ترمیم اعصاب محسوب می شود، در غیر این صورت به منظور هدایت آکسون های بازسازی شده باید شکاف به وسیله یک ماده گرافت پر شود. هدف این مطالعه بررسی اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 42 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شده و عصب سیاتیک آنها قطع گردید. در گروه اول، نوار باریکی از عضله آماده شده به روش انجماد ذوب بین دو انتهای دیستال و پروگزیمال عصب سیاتیک بخیه زده شد. در گروه دوم، شکاف ایجاد شده به وسیله پیوند عضلانی ترمیم و فاکتور رشد عصب و لامینین درون پیوند تزریق گردید. در گروه کنترل دو انتهای بریده عصب در زیر عضلات مجاور پنهان گردیدند. سپس گروهی از موش های صحرایی با محاسبه شاخص عملکرد عصب سیاتیک از نظر رفتاری بررسی شدند و گروهی دیگر پس از دو ماه جهت مطالعات بافتی استفاده شدند. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین شاخص عملکرد سیاتیک و میانگین شمارش فیبرهای میلین دار در دو گروه پیوندی در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود(05/0p<).
  نتیجه گیری
  پیوند عضلانی هم محور با عصب، جایگزین مناسب در موارد آسیب وسیع عصب سیاتیک می باشد و وجود فاکتور رشد عصب و لامینین تاثیر مثبتی بر تسریع بهبود حرکتی دارد.
  کلیدواژگان: شاخص عملکرد سیاتیک، پیوند عضلانی، فاکتور رشد، لامینین
 • یوسف رسولی، عنایت الله فلاحت صفحات 859-868
  زمینه و هدف
  تعارض زناشویی نوعی فقدان توافق مداوم و معنی دار بین دو همسر است که پیامدهای ناگواری را برای زوجین و خانواده ها ایجاد می کند و زمینه فروپاشی خانواده را به وجود می آورد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر روش فعال حل مسئله بر تعارضات زناشویی در شهر یاسوج بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد شاهدی از همسران دارای تعارض در شهر یاسوج که به مرکز مشاوره خانواده یاسوج مراجعه کرده بودند، تعداد نمونه 40 نفر(20 زوج) به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و به دو گروه مساوی مورد و شاهد تقسیم شدند. برای افراد گروه مورد 6 جلسه 45 دقیقه ای حل مسئله برگزار شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه تعارضات زناشویی بود. برای تحلیل معنی دار بودن تفاوت میانگین ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانوا) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات تعارض زناشویی گروه مورد(4/104)، کمتر از میانگین گروه شاهد(14/119) بود، هم چنین در سایر مقیاس های فرعی (همکاری، رابطه جنسی، واکنش هیجانی، حمایت فرزندان، رابطه با خویشان خود، رابطه با خویشان همسر و امور مالی) میانگین نمرات تعارض گروه مورد کمتر ازمیانگین گروه شاهد بود(01/0p<).
  نتیجه گیری
  آموزش به شیوه حل مسئله باعث کاهش تعارضات زناشویی در زوج ها می شود. در شیوه حل مسئله، با شناخت و بررسی دقیق اختلافات، شیوه های رویارویی و کنترل تعارضات در نظر گرفته می شود و در نهایت عملی ترین و کارآمدترین راه حل، انتخاب و اجرا می گردد.
  کلیدواژگان: روش فعال، حل مسئله، تعارضات زناشویی
|
 • Pages 787-796
  Background And Aim
  Dental caries is the most prevalent chronic childhood disease that has a profound impact on the health of both the individual and community health. On the other، the overweight and underweight in children is a major public health concern influenced by common factors with dental caries. The aim of the present study was to assess the relationship between DMFT (Decay-Missing-Filled-permanent teeth) and anthropometry indices in 9-11 year old primary school children of the city of Shiraz، Iran-2012.
  Methods
  The present cross-sectional study was conducted on primary school children، aged 9 to 11 years، selected by cluster random sampling in four areas of Shiraz city، in 2012. The prevalence of children with dental caries was calculated by measuring the number of teeth decayed، missing or filled duo to caries (DMFT) indices using the WHO screening standards. Weight، height، and sitting height were measured and body mass index (BMI) and leg height were calculated. The association between Anthropometry and DMFT were examined using bivariate correlation and linear regression tests by the SPSS software. The difference mean DMFT index between five groups of BMI was evaluated by ANOVA and post hoc Tukey tests.
  Results
  A total of 974 pupils were studied. Mean DMFT was 0. 94±1. 46. There were significant association between DMFT and BMI (r=-0/91; p=0/005). Mean DMFT was significantly reduced from underweight children to obese children (p=0/027).
  Conclusion
  Underweight children have a higher risk of developing caries in their permanent teeth.
  Keywords: Body Mass Index, Anthropometry, DMF Index
 • Pages 797-804
  Background and Aim
  According to the role of eosinophil cells and IgE antibody in the pathogenesis of asthma، the aim of this study was to determine the correlation between serum levels of total IgE antibody and the percentage of eosinophil cells in patients with asthma.
  Methods
  This case - control study was performed on 30 patients with asthma referred toYasuj Mofatteh Clinic in 2013. The disease had been confirmed by relevant specialists as the case group and 30 healthy subjects were selected with no history of respiratory disease or infection parasitic diseases as controls. After completing the questionnaire included demographic and clinical status، 2 ml of oxalated blood and 2 ml of clotted blood were taken. Eosinophil cells percentage and total IgE antibody levels were measured by counter and ELISA respectively. Data were analyzed by descriptive statistical، Fisher''s exact and t- tests.
  Results
  This study indicated that the total IgE levels 34 % of patients with asthma and 20% of control group were higher than normal، this difference was statistically significant (p<0. 05). The 36% of cases showed Eosinophil above 4%، while the control group no positive cases were found، this difference was statistically significant (p<0. 05). There was a significant correlation between the percentage of Eosinophil cells and extent of symptoms of asthma with its severity (p<0. 05). A significant correlation was seen between total IgE levels and the percentage of Eosinophil in asthma patients (p<0. 05).
  Conclusion
  The amount of total IgE antibody and the percentage of eosinophil cells in patients with asthma are high. Due to these two factors associated with symptoms and severity it can be used of these two factors for controlling، prognosis and treatment of the disease.
  Keywords: Asthma, IgE antibody, Eosinophi
 • Pages 805-815
  Background And Aim
  Zonisamide is an inhibitor for glutamate neurotransmitter and gamma aminobutiric acid (GABA) -mediators. It also increases the total levels of serotonin. According to the importance of this drug in psychotherapy، its side effects on the endocrine system seem to be very important. This study was aimed to determine the effects of zonisamide on pituitary-gonad axis and spermatogenesis.
  Methods
  In this experimental study، 50 adult male Wistar rats were divided in five groups of ten. The control group did not receive any medical treatment. The sham group received 1 ml distilled water as a solvent and three experimental groups were treated with 50، 100، 200 mg/ kg of zonisamide orally for 28 days. At the day of 29، blood samples and preparation of tissue section were taken from all groups. Serum concentrations of hormones were measured via Radio Immuno Assay (RIA). Using the SPSS software، the results were analyzed by using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey tests.
  Results
  The results showed that 100 and 200 (mg/kg. b. w) of zonisamide could reduce the serum level of testosterone and dihydrotestosterone (DHT)، while it increased the LH concentration. It should be noted that 200 (mg/kg. b. w) of drug also enhanced the FSH level (P<0/001). Also، a considerable decline was observed in spermatogenesis chain at high doses of zonisamide.
  Conclusion
  This study showed that high doses of zonisamide decrease the serum concentration of testosterone and dihydrotestosterone and the number of spermatogenic cells. It also increased the serum FSH and LH levels. Therefore، it is proposed that zonisamide may decrease the function of reproductive activity.
  Keywords: Zonisamide, Reproduction, Rat
 • Pages 816-825
  Background And Aim
  β-lactamase enzymes producing bacteria ESBL have spread widely throughout the world. The production of enzymes induces bacterial resistance to a wide range of antibiotics which is leading to the limitation of infection control and correct treatment. The aim of the present study was to investigate patterns of antibiotic susceptibility to antibiotics and the presence of β-lactamase genes SHV، TEM، CTX-M، in Klebsiella pneumoniae isolates from clinical specimens of intensive care.
  Methods
  Susceptibility of isolated bacteria against 10 antibiotics was determined by agar disk diffusion method according to the CLSI guidelines. The strains (DDST) were examined for the presence of the spectrum β-lactamase enzymes. Using E-test، the minimum inhibitory concentration (MIC) of the antibiotic was determined to cefotaxime. Moreover، SHV، TEM، CTX-M genes were identified by، Multiplex PCR method، and some of them were sequenced.
  Results
  The antibiotic resistance against 10 antibiotics was determined. The highest percentage of isolates was resistant to ampicillin (100%) and sensitivity to imipenem was 1. 66%). In this study، the majority of strains produced ESBL (60%). TEM gene in 34. 38% and all three genes (TEM and SHV and CTX) at 33. 13% of isolates were observed.
  Conclusion
  The present study showed that the K. pneumoniae producing ESBL in patients in ICU are common. Therefore، the use of procedures and policies for infection control in hospitals and especially ICU is necessary.
  Keywords: Klebsiella pneumoniae, ESBL, Multiplex PCR, antibiotic sensitivity
 • Pages 826-835
  Background And Aim
  In recent decades، inappropriate antibiotic therapy has been led to the emergence of strains resistant to methicillin and vancomycin. Since the main source of infection and transmission of Staphylococcus aureus is by hospital staff، the aim of this study was to determine the antimicrobial susceptibility of S. aureus strains isolated from hospital staff of Jahrom. Undo edits.
  Methods
  In this cross - sectional study، 397 of the anterior nasal samples of medical personnel and hospital services were collected by swab. The identification of S. aureus was determined by biochemical tests and microbiology، and the antibiotic resistances of isolates were determined by disk diffusion method for 13 antibiotics. In this method، the inhibition zone for methicillin-resistant strains was ≤ 10 mm; the minimum inhibitory concentrations (MIC) against antibiotic vancomycin، ticoplanin، linezolid and synercid were determined by E-test method.
  Results
  In the present study، 11. 3% of personals carried S. aureus in the nose. Among them، 90% were health care workers and 10% were health service workers. The most sensitivity was observed resistance to Ciprofloxacin، rifampin، linezolid and synercid (91. 1%)، but the lowest sensitivity was to penicillin (4. 7%). of 9 MRSA strains، 1 strain was resistance to vancomycin and 2 strains were resistant to teicoplanin and linezolid.
  Conclusion
  Because of S. aureus strains isolated from hospital staffs were resistant to most common antibiotics، identification and treatment of health care and health service workers can prevent nosocomial infections.
  Keywords: Staphylococcu aureus carriers, hospital personnel, antibiotic resistance
 • Pages 836-846
  Background and Aim
  Clinical training in nursing education is one of the most stressful experiences. Mentoring is a method that has been considered and different aspect of it such as effect on stress is argued. The present study is conducted to evaluate the effect of Peer-Mentoring program on Abadan College of nursing students in 2010-2011.
  Methods
  In this Case-Control study، all second semester nursing students (n = 40) who were matched for age، gender، and GPA were divided in two case and control groups randomly (patients 19 and controls 21). Both groups spent their apprenticeship under the guidance of the instructor. In the case group، a 6th semester nursing student was assigned to 3-4 per second semester nursing student and، took the role of guiding and supporting them. The instruments for data collection were an individual characteristic form، and clinical experience assessment form. Pre- and post-tests were performed and the data analyzed using the SPSS 17 software..
  Results
  There was a significant difference between stress scores before and after of the intervention in both groups (p=0. 00). Mean difference of clinical environment stress factors in two groups were not statistically significant (p=0. 99).
  Conclusions
  Peer-mentoring program is not significant effective on clinical environment stress reduction.
  Keywords: Nursing Education, Peer Mentoring, Clinical Environment Stressors
 • Pages 847-858
  Background and Aim
  Peripheral nerve injuries which can lead to a physical disability. If the defect is very low، direct suture without tension on both ends of the cut nerve regeneration is considered as a standard procedure. Otherwise، to reconstruct the axons، the gap must be filled by graft material in order to the guidance. Due to the similarity of the matrix tubular skeletal muscle and nerve muscles graft was used to repair in this study.
  Methods
  In the present experimental study، 42 female Wistar rats were divided into three groups and underwent surgery. In the first group a narrow strip of muscle was prepared by freezing – thawing، and later sutured between the distal and proximal sciatic nerve. In the second group، the gap caused by muscle graft was regenerated and the nerve growth factor and laminin was injected into the graft. In the control group، the two ends of the cut nerve were hidden beneath the adjacent muscles. Next، a group of rats with sciatic functional index was investigated for the behavioral. On the other group were examined for histological studies after two months.
  Results
  Sciatic functional index and Mean counts of myelinated fibers in two graft groups compared with the control group was significant) p<0. 05). Statistical analysis was performed using ANOVA test.
  Conclusion
  co-axially aligned muscle grafts were an appropriate alternative substitute for repairing. It seems that the nerve growth factor and laminin have a positive role in axonal regeneration and functional recovery acceleration.
  Keywords: Sciatic Functional Index, muscle graft, NGF, Laminin
 • Pages 859-868
  Background and Aim
  Marital conflicts are a lack of continuous and significant agreement between two spouses that provide unpleasant consequences for couples and families and create background for family breakdown. The Purpose of this study was to investigate the effects of marital conflict problem solving methods in Yasuj. Iran.
  Methods
  In the present study، from all couples who had marital conflict referred to family counseling in Yasuj، Iran. 40 subjects (20 couples) were selected and randomly divided into two experimental and control groups. Measuring tools for marital conflict was questionnaire. A multivariate analysis of covariance (MANOVA) was used to analyze the significance of difference between the experimental and control groups.
  Results
  The mean scores of marital conflict test group was (4/104)، below the mean of control group (14/119). Whereas in other sub-scales (cooperation، sexuality، emotional response، protection of children، relationship with relatives، relationship with wife’s relatives and finance) the mean scores of experimental group was lower than controls (p <0. 01).
  Conclusion
  The method of the problem solving reduced the marital conflict of couples. In the method of solving problem with understanding and investigation of differences، the method of encounter and marital conflicts are considered. At the end، the most practical and efficient solution will be chosen and carried out.
  Keywords: Active Method, Problem Solving, Marital Conflict