فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال شانزدهم شماره 12 (پیاپی 81، اسفند 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا اسلامی راد*، رضا حاجی حسین، بهزاد قربانزاده، امیر الماسی صفحه 1
  توکسوپلاسما گوندی یک تک یاخته بیماریزای مهم انسان و حیوانات است. این انگل می تواند باعث عفونت های شدید و سقط جنین گردد. ارتباط سطح کلسترول و سایر لیپیدهای خونی در انسان آلوده به انگل مورد توجه افراد مختلفی قرار گرفته است. شواهدی وجود دارد که سطح تستوسترون و لیپید های میزبان در پاتوژنز انگل توکسوپلاسما دخیل هستند. لذا در این مطالعه به اندازه گیری و مقایسه سطح تستوسترون و لیپید های سرمی در مردان مبتلا به توکسوپلاسموز و مردان غیر مبتلا پرداختیم. این مطالعه مقطعی مورد - شاهدی بر روی 200 مرد 20 تا 29 سال مراجعه کننده به آزمایشگاه قبل از ازدواج اراک انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه، 5 میلی لیتر نمونه خون از آنان گرفته شده و سرم آن جدا شد. سپس آزمایش تشخیص توکسوپلاسموز و اندازه گیری تستوسترون بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که سطح تستوسترون در هر دو گروه مورد و شاهد در حد نرمال بوده ولی سطح این هورمون در گروه مورد به طور معنی دار پایین تر از گروه شاهد بود. همچنین سطح لیپیدهای سرمی در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی دار نداشت. مطالعه رابطه بین سطح تستوسترون و لیپید های سرم در گروه مورد و شاهد نشان داد که یک همبستگی منفی معنی داری بین سطح این هورمون و سطح تری گلیسرید وجود دارد. همچنین یک همبستگی مثبت و معنی داری بین سطح تستوسترون و سطح HDL وجود دارد.
  کلیدواژگان: تستوسترون، توکسوپلاسموز، لیپید سرمی، مردان
 • مژگان ترابی*، مهدی فیروزان، مهناز کسمتی صفحه 9
  زمینه وهدف
  مطالعات نشان داده اند که سیستم کولینرژیک مرکزی می تواند بر حافظه حیوان در تعیین مکان اشیاء موثر باشد، اما اطلاعات کافی در رابطه با مصرف مواد موثر بر این سیستم در دوران بارداری بر تشخیص شی جدید نسبت به شی قدیم و اثر آن بر جنین ها وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف لسیتین (به عنوان منبع کولین) در دوران بارداری و شیردهی بر رفتار تشخیص اشیاء به عنوان شاخصی از حافظه شناختی در زاده های نر و ماده موش صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر، رت های ماده با میانگین وزنی 10±160گرم در طول بارداری (22 روز) تا سن 21 روزگی زاده ها توسط مقادیر مختلف لسیتین و یا حامل آن گاواژ گردیدند. گروه ها شامل: کنترل (بدون دریافت هرگونه دارو)، شاهد و دو گروه دریافت کننده لسیتین با مقادیر 120 و 240 میلی گرم/کیلوگرم بودند. زاده ها پس از تفکیک جنسی، در 36 روزگی جهت بررسی حافظه تشخیصی مورد آموزش قرار گرفتند. تعداد زاده ها در هر گروه برای هر جنس 7 سر بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مصرف لسیتین 240 میلی گرم/ کیلوگرم در زاده های ماده سبب افزایش زمان قرار گیری در کنار شی جدید نسبت به گروه شاهد شده است (05/0p<) در حالی که در سایر گروه ها تفاوتی بین زاده ها وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مصرف لسیتین در دوران بارداری و شیردهی مادران سبب تغییر در حافظه تشخیصی در زاده های ماده می گردد و همچنین جنسیت می تواند منشا بروز اثرات متفاوتی از این ترکیب در بدن حیوان باشد.
  کلیدواژگان: لسیتین، حافظه، شی جدید، زاده ها
 • جمال فلاحتی*، رحمت الله جدیدی، عبدالله رشیدی صفحه 18
  مقدمه
  باتوجه به اینکه کوریورتینیت توکسوپلاسموزمنجربه ازبین رفتن دید مرکزی،کدورت ویتره،دردچشم،ترس ازنورواشک ریزش میگردد،لذادرمان سریع آن بسیاراهمیت دارد.این مطالعه باهدف بررسی اثردرمانی تزریق داخل ویتره کلینداماسین درکوریورتینیت توکسوپلاسمایی ومقایسه آن بادرمان خوراکی رایج انجام شد.
  روش کار
  دراین مطالعه کارآزمایی بالینی جامعه هدف،کلیه بیماران مبتلابه کوریورتینیت توکسوپلاسمایی مراجعه کننده به کلینک چشم پزشکی بودندکه به طورتصادفی به دوگروه،مداخله((Aدرمان باتزریق داخل ویتره کلینداماسین وشاهد(B) درمان رایج (داروی خوراکی پریمیتامین/سولفادیازین/کلنیداماسین)تقسیم شدند.ابزارجمع آوری داده هاپرسشنامه وپرونده بیمار بود.حدت بینایی باچارت اسنلن وضخامت شبکیه بادستگاه توموگرافی لایه های شبکیه((OCT اندازه گیری ونتایج قبل وبعد ازدرمان بمدت یکسال ثبت شد.داده هاپس ازهمسان سازی سن وجنس با استفاده ازنرم افزار16SPSS وآزمونهای توصیفی واستنباطی t-test تحلیل شد.
  نتایج
  از 26 بیمارمبتلابه کوریورتینیت توکسوپلاسمایی،تعداد16نفر(5/61%)شهری وتعداد10نفر(5/38%)روستایی بودند.میانگین زمان بهبودی ضایعات بین گروه(A) و(B) متفاوت بود(=0/001 P).علاوه براینکه اختلاف آماری میزان بهبود حدت بینایی بین قبل وبعد ازدرمان درهردوگروه معناداربود،بین گروه ها هم این میزان بهبود تفاوت داشت (<0/05 P).همچنین میانگین تغییرات اندازه ضخامت مرکزی ماکولاهرچندبین قبل وبعدازدرمان درهردوگروه تفاوت داشت(=0/001 P)،ولی بین دوروش درمانی اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد (=0/452 P).
  نتیجه گیری
  هرچند هردوروش درمانی(تزریق داخل ویتره کلنیداماسین ودارویی رایج خوراکی«پریمیتامین/سولفادیازین/ کلنیداماسین)دردرمان کوریورتینیت موثرهستند ولی روش تزریقی به لحاظ کوتاه تربودن زمان بهبودی ضایعات،افزایش بیشترحدت بینایی نسبت به روش مشابه جایگزین مناسبتری است.
  کلیدواژگان: کوریورتینیت توکسوپلاسمایی، کلینداماسین، تزریق داخل ویتره، درمان رایج خوراکی
 • حسین سرمدیان، فرشیده دیدگر، معصومه کلانتری*، مجتبی احمدلو، نادر زرین فر صفحه 30
  زمینه و هدف
  انگیزش یکی از ابزارهای مهم سوق دادن اعضای هیات علمی به انجام فعالیت های موثر و کارآمد در محیط های کاری می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای نظریه هرزبرگ به بررسی نیازها وعوامل انگیزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی مقطعی، از مجموع 168 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک 102 نفر به روش سرشماری به صورت کاملا آزادانه و آگاهانه، یک پرسشنامه 40 سوالی را که بر مبنای نظریه دو عاملی هرزبرگ طراحی شده، تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون های تی و مان ویتنی یو و شاخص های مرکزی و پراکندگی در نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان پاسخگویی به پرسشنامه ها 7/60 درصد بود. 5/24 درصد از اعضای هیات علمی در مقطع علوم پایه و 5/74 درصد در مقطع بالینی فعالیت داشتند. عوامل «ارتباط» و «پیشرفت و رشد»، در ایجاد انگیزش اعضای هیات علمی بیشترین تاثیر را داشته اند. عوامل «شرایط فیزیکی کار» و «حقوق و دستمزد» کمترین تاثیرگذاری را دارا بوده اند. بین سن اعضای هیات علمی با عوامل انگیزشی «ماهیت کار»، «مسوولیت و موقعیت شغلی» و«نحوه سرپرستی و نظارت»، همبستگی معنادار وجود داشت. ارتباط بین سابقه کار و عوامل «حقوق و دستمزد» و «امنیت شغلی» نیز معنادار بود.
  نتیجه گیری
  ارتباط یکی از مهم ترین عوامل افزاینده انگیزش در اعضای هیات علمی است در حالی که شرایط فیزیکی محیط کار و حقوق و دستمزد کمترین تاثیرگذاری را در این زمینه دارند. با افزایش سن اعضای هیات علمی، حقوق و دستمزد، نحوه سرپرستی و نظارت و امنیت شغلی اهمیت بیشتری در ایجاد انگیزش دارند. به عبارت دیگر با افزایش سن و تجربه کاری، انتظارات هیات علمی از مجموعه مدیریتی دانشگاه تغییر می کند و چنانچه مسوولین ارزشیابی مناسبی از فعالیت افراد نداشته باشند، آن ها را در تصمیم گیری ها مشارکت نداده و به دلیل کیفیت فعالیت های مثبت مورد تشویق قرار ندهند، انگیزش مطلوبی در اعضا ایجاد نخواهد شد.
  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، فعالیت آموزشی، عوامل انگیزشی
 • احمد سروریان*، سید مصطفی موسوی، محمد رفیعی صفحه 42
  زمینه و هدف
  افزایش فشار داخل چشمی شایعترین عارضه کپسولوتومی خلفی توسط لیزر Nd:YAG می باشد که این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر استازولامید خوراکی و قطره کوبایوسوپت بر جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی بعد از کپسولوتومی خلفی توسط لیزر Nd:YAG به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 200 بیمار که تحت کپسولوتومی با لیزر Nd:YAG قرار گرفته بودند، به انجام رسید. گروه اول داروی خوراکی استازولامید 250 میلی گرم را هر 6 ساعت و قطره پلاسبو را هر 8 ساعت دریافت و گروه دوم قطره ترکیبی کوبایوسوپت (تیمولول 5/0 درصد و دورزولامید 2 درصد) هر 8 ساعت و داروی خوراکی پلاسبو هر 6 ساعت دریافت نمودند. فشار داخل چشمی بیماران قبل از انجام عمل کپسولوتومی با لیزر و 24 ساعت بعد آن اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین فشار داخل چشم راست و چپ در گروه استازولامید 24 ساعت پس از کپسولوتومی نسبت به قبل آن به طوری معنی داری کاهش یافته بود(001/0p=) و همچنین در گروه کوبایوسوپت این مقادیر 24 ساعت پس از کپسولوتومی در چشم راست و چپ نسبت به قبل کاهش معنی داری داشتند(001/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به عوارض جانبی داروی خوراکی استازولامید و کاهش مطلوب فشار داخل چشمی توسط قطره ترکیبی کوبایوسوپت که به تازگی وارد بازار ایران شده و دارای نمونه داخلی می باشد، می تواند گزینه ای مناسب برای جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی پس از کپسولوتومی با لیزر در بیماران با کدورت کپسول خلفی باشد.
  کلیدواژگان: استازولامید، کاتاراکت، دورزولامید، فشار داخل چشمی، تیمولول
 • شاهین فاتح*، محمد بهگام شادمهر صفحه 48
  مقدمه
  تیموس در ایجاد بعضی از اختلالات و بیماری ها نقشی اساسی دارد. درمان بعضی از این اختلالات (بطور مشخص نئوپلاسم ها و میاستنی گراویس) با برداشتن کامل تیموس امکان پذیر است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی و گذشته نگر در یک دوره یازده ساله، کلیه موارد تایمکتومی انجام شده در دپارتمان جراحی توراکس دانشگاه شهید بهشتی را از نظر متغیرهایی چون سن، جنس، تشخیص اولیه، تکنیک عمل جراحی، عوارض ایجاد شده و نتایج عمل جراحی بیماران بررسی کرده است.
  نتایج
  تعداد کل بیماران50 نفر(46% مرد و 54% زن) با متوسط سن بیماران 85/14 ± 46/41 سال بود. 40% موارد با تشخیص اولیه میاستنی گراو و 42% تیموما تحت عمل جراحی قرار گرفته و شایعترین علت مراجعه بیماران علائم میاستنی بود (50%). در 64% موارد تایمکتومی رادیکال انجام شد. تب و آتلکتازی (10%) ونارسایی تنفسی (12%) شایعترین عارضه و میزان مورتالیتی بعد از عمل 4% بود. شایعترین پاتولوژی گزارش شده تیموما (64%) و هیپرپلازی تیموس (20%) بود. در 40% بیماران بعد از عمل علائم بالینی از بین رفته یا کاهش زیادی یافته بود که اکثریت آنها مربوط به بیماران با تشخیص اولیه میاستنی گراویس (36%) بود. 50% بیماران پیگیری شده و میانگین زمان پیگیری در این بیماران 32/20 ± 36/41 ماه بوده است.
  نتیجه گیری
  عمل جراحی تایمکتومی با عوارض و مرگ ومیر کم، امکان درمان ضایعات تیموس و در راس آنها Thymoma و میاستنی گراویس را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: تیموس، تیموما، تیمکتومی، میاستنی گراویس
 • محمد جواد مصطفی پور رمی*، سلمان احمدی اسب چین صفحه 59
  زمینه و هدف
  بیوسورفکتانت ها ترکیبات زیستی آمفی فیلیک بصورت خارج سلولی بوسیله انواع میکروارگانیسم ها هستند. به علت استفاده از آنها در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخورداراند. هدف از این پژوهش شناسایی یک سویه باکتری از جنس باسیلوس سرئوس تولید کننده بیوسورفکتانت و بررسی اثرات ضد باکتریایی بیوسورفکتانت تولید شده از آن بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش نمونه های مختلف از نفت، آب و خاک آلوده به نفت تهیه شدند. فعالیت های همولیتیک، امولسیفیه کنندگی و اندازه گیری کشش سطحی استفاده و سویه انتخابی بوسیله تست های بیوشیمیایی شناسایی شد. همچنین ماهیت بیوسورفکتانت و اثرات ضد باکتریایی نیز برای سویه انتخابی بررسی شد.
  یافته ها
  در این پژوهش 88 سویه باکتریایی جداسازی شدند. از میان آنها24 سویه دارای فعالیت همولیتیک بودند که از میان آنها 14 سویه فعالیت امولسیفیه کنندگی بالای70 درصد داشتند. و در نهایت از میان آنها 4سویه قادر به رساندن کشش سطحی به کمتر از 40 میلی نیوتن بر متر بودند. براساس تست های بیوشیمیایی، یک سویه انتخابی در این پژوهش به عنوان باسیلوس سرئوس 43، شناسایی و انتخاب شد. نتایج بررسی ماهیت بیوسورفکتانت مشخص شد که از نوع لیپوپپتید بود. همچنین بیوسورفکتانت تولیدی دارای فعالیت ضد باکتریایی بر علیه 6 باکتری عفونت زا بود. حساس ترین و مقاوم ترین باکتری نسبت به تاثیر عصاره بیوسورفکتانت؛ استافیلوکوکوس اورئوس و پروتئوس میرابیلیس می باشد. همچنین نتایج MIC، MBC نشان داد که MIC عصاره در رقت 63 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس موثر بود و MBC عصاره در رقت 125 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس و سودوموناس آئروزینوزا بیشترین اثرداشت.
  نتیجه گیری
  باسیلوس سرئوس 43؛ قابلیت بالایی در کاهش کشش سطحی و بیوسورفکتانت استخراج شده از آن دارای اثرات ضدباکتریایی بالایی است. بنابراین، دارای پتانسیل فراوانی برای کاربرد های بیوتکنولوژی و زیست محیطی می باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت ضد باکتریایی، بیوسورفکتانت، باسیلوس سرئوس، کشش سطحی
 • کاظم ندافی، رامین نبی زاده، احمد جنیدی جعفری، کامیار یغماییان، علی کولیوند صفحه 75
  زمینه و هدف
  ذخیره نفت خام در مخازن سبب می شود مقدار زیادی لجن در کف آنها تشکیل شود که لازم است بطور مناسبی تصفیه و دفع گردند. تحقیق حاضر با هدف بررسی کارایی پراکسیدهیدروژن و فنتون در حذف کل هیدروکربنهای نفتی (TPH) از لجنهای کمپوست شده کف مخازن ذخیره نفت خام انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، لجن با پسماند تحت کمپوست به نسبتهای 1به2، 1به4، 1به6، 1به8 و 1به10 مخلوط و بمدت 82 روز کمپوست شد. سپس غلظتهای 2، 5، 10، 15، 20 و 30 درصد وزنی از محلولهای پراکسیدهیدروژن و فنتون به لجن کمپوست شده اضافه و میزان TPH پس از گذشت 24 و 48 ساعت، سنجش شد.
  یافته ها
  میزان حذف TPH در راکتورهای 1به2، 1به4، 1به6، 1به8 و 1به10 بترتیب برابر با 59/66، 19/73، 81/74، 20/80 و 91/79 درصد حاصل شد. میانگین کارایی حذف TPH مخلوط 1به8 کمپوست شده در غلظتهای 2، 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اکسیدکننده ها بترتیب برابر با 1، 09/5، 37/19، 16/28، 37/34 و 05/38 درصد بود. بیشترین میزان حذف زمانی حاصل شد که اکسیدانت بصورت تدریجی افزوده شود. علاوه بر این، افزایش زمان اکسیداسیون از 24 به 48 ساعت تاثیر کمی در افزایش راندمان حذف TPH داشت و کارایی پراکسیدهیدروژن و فنتون نیز در تصفیه لجن تفاوت زیادی با هم نداشت.
  نتیجه گیری
  اکسیداسیون شیمیایی با پراکسیدهیدروژن و فنتون بعنوان یک مرحله تصفیه نهایی، فرایندی قابل قبول در حذف TPH از لجنهای کف مخازن ذخیره نفت می باشد.
  کلیدواژگان: کمپوست، فنتون، پراکسیدهیدروژن، مخازن ذخیره نفت، لجن، کل هیدروکربنهای نفتی
 • مهناز احمدی*، علی اکبر ویسی رایگانی، منصور رضایی، بهزاد حیدر پور صفحه 87
  مقدمه
  بیماری های عروق کرونر از شایع ترین بیماری های قلبی هستند که با وجود موثر بودن روش های طبی فعلی در درمان، ممکن است بسیاری از مبتلایان نیاز به بازسازی عروقی پیدا کنند. از سویی دیگر اضطراب پیامد مشترک تمام اعمال جراحی است. اضطراب در عمل جراحی پیوند عروق کرونر باعث افزایش میزان سوخت و ساز، کاهش ایمنی بدن، افزایش فعالیت دستگاه قلب و عروق و گوارش می گردد. مطالعه اخیر با هدف بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر میزان اضطراب آشکار بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است. 88 بیمار به شکل تخصیص تصادفی در دو گروه ازمون و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمون زیر انگشت شست پای راست بیمار به مدت ده دقیقه یک بار در روز در روزهای سوم و چهارم پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر ماساژ داده شد، در گروه کنترل هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت و فقط در زمان های مذکور اضطراب آشکار بیماران با استفاده از پرسشنامه استاندارد اشپیل برگر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان اضطراب آشکار بیماران در گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنادار آماری را در اولین روز مداخله نشان داد، ولی در گروه کنترل تفاوتی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که ماساژ بازتابی کف پا یک مداخله پرستاری موثر و ساده بوده که عوارض و خطرات کمی دارد که می توان از آن در جهت کاهش اضطراب بیماران در مراکز بهداشتی – درمانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اضطراب آشکار، ماساژ بازتابی، عمل جراحی پیوند عروق کرونر
 • حسین هنری*، مهدی غفرانی ایوری، مجتبی سعادتی، محمد ابراهیم مینایی صفحه 96
  زمینه و هدف
  شیگلا دیسانتری یکی از عوامل اصلی بیماری اسهال در انسان بوده که علیه آن واکسن وجود ندارد. یکی از مهم ترین فاکتورهای بیماری زای موجود در شیگلا، پروتئین IpaD است. همسانه سازیN ترمینال ژن ipaD به همراه ژن ctBکه دارای نقش ادجوانتی و حاملی می باشد به شکل یک واکسن نوترکیب می توان سبب تقویت پاسخ ایمنی مخاطی شود.
  مواد و روش ها
  طراحی پرایمر برای ژن های ipaD و ctB بر مبنای طراحی انجام شده برای ساخت کاست ژنی، صورت گرفت. واکنش PCR برای تکثیر این قطعات انجام و هر یک از قطعات تکثیر شده درون pGEM-Teasy vector همسانه سازی شدند. هر دو وکتور توسط آنزیم های محدودالاثر Hind III و Xho I برش خورده و در نهایت ژن ipaD به ژن ctB ملحق گردید. در ادامه کاست ژنی ctB-ipaD و وکتور بیانی pET28a(+) توسط آنزیم های محدودالاثر SalI و HindIII برش خورده و کاست ctB-ipaD در وکتور بیانی زیر همسانه سازی و بررسی بیان کاست ژنی انجام گرفت.
  یافته ها
  در این تحقیق، N ترمینال ژن ipaD به عنوان یک آنتی ژن کاندید واکسن ژنی به ناحیه C ترمینال ژنctB که دارای نقش ادجوانتی و حاملی می باشد، متصل گردید. ژن های ممزوجی ctB-ipaD در وکتور بیانی pET28a(+) توسط PCR و هضم به وسیله آنزیم های با اثر محدود تایید شد. همچنین پروتئین نوترکیب تولید شده به وسیله SDS-PAGE و لکه گذاری وسترن تایید گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به مطالعات گذشته و مشابه، ایجاد کاست ژنی ctB-ipaD و بررسی بیان آن، هدف مورد انتظار این تحقیق بود. امید می رود با بیان پروتئین این کاست ژنی و در صورت تولید آنتی بادی مناسب بتوان به کاندید واکسن علیه شیگلا دست یافت.
  کلیدواژگان: ادجوانت، ctB، شیگلوز، ipaD، فیوژن، همسانه سازی
|
 • Zahra Eslamirad *, Reza Hajihossein, Behzad Gorbanzadeh, Amir Almasi Page 1
  Toxoplasma gondii is an important pathogen protozoa for human and animals. This parasite can cause severe infection and abortion. The relationship between cholesterol and other lipids in the blood of infected persons has been considered by researchers. There is evidence that host lipids are involved in the pathogenesis of Toxoplasma. Therefore this study measured and compared lipid and testosterone levels of serum in men infected with toxoplasmosis and non- infected men. This case – control study was conducted on 200 men، 20 to 29 years old referred to the Arak post marriage center. After completing the questionnaire، 5 ml blood sample was taken and serum was separated. Then diagnosis test for toxoplasmosis and measured of testosterone was conducted on samples. Results showed that testosterone levels were normal in case and control groups but the hormone level in the case group was significantly lower than the control group. The study of relationship between testosterone level and serum lipids in case and control groups showed there is a significant negative correlation between testosterone level and triglyceride level. Also there is a significant positive correlation between testosterone level and HDL levels.
  Keywords: Testosterone, toxoplasmosis, serum lipids, men
 • Mozhgan Torabi *, Mahdi Firoozan, Mahnaz Kesmati Page 9
  Background
  Studies have shown that central cholinergic system can be effective on animal memory in objects emplacement، but there were no sufficient information about the consumption of effective substances on this system during pregnancy in novel object recognition in compared to old object and its effect on the fetus. The aim of this study is investigation of lecithin (as a source of choline) effect during pregnancy and lactation on object recognition behavior as a marker of cognitive memory in male and female rat offspring.
  Material And Methods
  In the present experimental study، female rats with an average weight of 160±10 g were gavaged of pregnancy (22 days) until 21 days after the parturition by different amounts of lecithin or its vehicle. The groups were: control (without receiving any medications)، vehicle and receiving lecithin with amounts 120 and 240mg / kg. After gender segregation، at 36 days of birth offspring were trained to evaluate the recognition memory. The number of offspring in each group for each sex was 7.
  Results
  Results showed that consumption of lecithin 240mg/kg in female offspring was lead to increase in percentage of time spent in near of novel object in compared with vehicle group (p<0. 05). While in other groups there was no difference between offspring.
  Conclusion
  Lecithin consumption during mother pregnancy and lactating lead to change in precognitive memory of female offspring and also sex can cause different effects of this compound in the body of an animal.
  Keywords: Lecithin, Memory, Novel object, Offspring
 • Jamal Falahati *, Rahmatallah Jadidi, Abdolah Rashidi Page 18
  Background
  According to the toxoplasmic retinochoroiditis leading to loss of central vision، corneal opacity، tearing، photophobia، and is، therefore early treatment is very important. This study aimed to evaluate the efficacy of intravitreal injection of toxoplasmic retinochoroditis clindamycin in comparison with conventional therapy (oral drug) was performed.
  Materials And Methods
  In this clinical trial، target population was all patients with the toxoplasmic retinochoroiditis referred to clinics in ophthalmology Arak city، that stratified randomly into two groups، interventional group “A” was received treatment with intravitreal injection clindamaycin «and control group “B” was received standard oral treatment (Pyrimethamine and sulfadiazine and clindamaycin). Tool for data gathering was questionnaires and medical records of patients in which visual acuity based on the Senllene Chart and retinal thickness with use tomography layers of the retina (OCT). Results of measurement were recorded by specialist retina before and after intervention (weekly and monthly until complete resolution of lesions in retina) during one year. The data entered into the SPSS 16 software and after matching age &sex of patients، was final analysis the using descriptive and inferential tests such as t-test was performed.
  Results
  Of the 26 patients with toxoplasmic retinochoroditis، 16 (61/5%)، urban and number 10 (38/5%) were rural. The average improvement in visual acuity between the two groups in mean time to lesion healing (A) and (B) was different. The visual acuity in before and after treatment (separation of treatment) was significant difference in both groups (P<0/05). Also central macular thickness (in patients with toxoplasmic retinochoroditis) between before and after treatment in each group was different (P= 0/001)، but the changes mean central macular thickness (in cases of toxoplasmic retinochoroditis) There was no significant difference between treatments (P= 0/452).
  Conclusions
  Although any two methods of treatment are effective، but intravitreal injection clindamaycin method due to shorter lesion healing time and increase higher visual acuity، is better than the alternative similar way.
  Keywords: Toxoplasmic retinochoroditis, Clindamaycin, Intravitreal injection, Oral treatment
 • Hossein Sarmadian, Farshideh Didgar, Massoumeh Kalantari *, Mojtaba Ahmadlou, Nader Zarinfar Page 30
  Introduction
  Motivation is one of the most important tools to push faculty members to perform effectively and efficiently in the workplace is. This study is based on Herzberg''s theory of motivating factors to consider requiring faculty at the University of Medical Sciences deals.
  Methods
  In this cross-sectional study، a total of 168 faculty members of Tehran University of Medical Sciences، 102 persons conducting a completely free and informed، a 40-question questionnaire based on Herzberg''s two-factor theory، design، a questionnaire. Data using t-test and Mann-Whitney U and indicators of central tendency and dispersion were analyzed by SPSS 16 software.
  Results
  Response rate to the questionnaires، 7/60، respectively. 5/24% of the faculty in the basic sciences and 5/74% at the clinical level of activity. Of «communication» and «progress and development»، the motivation faculty have the greatest impact. Factors «physical condition» and «salary» have been less effective. Between the ages of faculty motivating factors، «nature»، «responsibility and career» and «supervision and monitoring»، there was a significant correlation. The relationship between work experience and of «salary» and «job security» was also significant.
  Conclusion
  Communication is one of the most important factors in increasing the motivation of faculty members in the physical conditions of work and wages are minimal impact in this area. With an aging faculty، salary، supervision and monitoring، and job security are more important motivation. In other words، with increasing age and work experience، academic expectations of the management of change and the proper evaluation of the activities of the officials do not have the decision-making، and because the quality of activities، good participate Ndah encouraged do not motivate members to create good will.
 • Ahmad Sarvarian *, Seyed Mostafa Mousavi, Mohammad Rafie Page 42
  Background
  Intraocular pressure (IOP) rise is the most common complication of Nd YAG laser posterior capsulotomy، and the aim of this study was to compare the effect of oral acetazolamide versus topical Co-biosopt in preventing IOP rise following Nd YAG laser posterior capsulotomy.
  Material And Methods
  This clinical trial was done on 200 patients who underwent laser Nd: YAG capsulotomy. First group received oral acetazolamide 250 mg q 6h and placebo drops q 8h and second group received Co-biosopt) timolol 0/5% and dorzolamide 2%) drops q 8h and oral placebo capsule q 6h. IOP was measured before and 24 hours after laser capsulotomy.
  Results
  Mean IOP of right and left eye 24 hours after capsulotomy in the acetazolamide group was significantly decreased as compared to the previous (P=0/001) and in Co-Biosopt group the values 24 hours after capsulotomy was significantly decreased as compared with the previous in right and left eye (P=0/001).
  Conclusions
  According to oral acetazolamide side effects and desirable IOP reduction with Co-Biosopt that recently entered to Iran’s market and have typical domestic، this medication can be an option for preventing IOP rise after laser capsulotomy in a patient with posterior capsular opacification.
  Keywords: Acetazolamide, Cataract, Dorzolamide, Intraocular pressure, timolol
 • Shahin Fateh *, Mohammad Behgam Shadmehr Page 48
  Introduction
  Thymus is essential in creating some of the disorders and diseases. Treatment of these disorders (particularly tumors and myasthenia gravis) is possible with complete removal of the thymus.
  Methods
  In this retrospective study over a period of eleven years، all case of thymectomy performed at the Department of Thoracic Surgery of shahid Beheshti University has investigated. Variables examined included age، sex، primary diagnosis، surgical technique، complications and results of surgery.
  Results
  The total number of patients was 50 (46% male and 54% female) with a mean age of 85/14 ± 46/41 years. Primary diagnosis was myasthenia gravis in 40% of patients and thymoma in 42% of them. Myasthenic symptom was the most common presenting symptom (50%). Radical thymectomy surgery was performed in 64% of patients. Fever and atelectasis (10%) and respiratory failure (12%) were the most common postoperative complication and mortality rate was 4%. Thymoma (64%) and thymus hyperplasia (20%) were the most frequent pathology. Clinical symptoms were gone or greatly reduced in 40% of patients. The majority of them had a primary diagnosis of myasthenia gravis (36%). 50% of patients have been followed up. The mean follow-up time in these patients is 32/20 ± 36/41 months.
  Conclusions
  Thymectomy surgery with low morbidity and mortality، provides the possibility of treatment of thymic lesions. Especially Thymoma and Myasthenia Gravis
  Keywords: myasthenia gravis, thymus, thymoma, thymectomy
 • Mohamadjavad Mostafapour Rami *, Salman Ahmady, Asbchin Page 59
  Background
  Biosurfactants are amphiphilic biological compounds produced extracellularly by a variety of microorganisms. Because their use in various industries are of a particular importance. The aim of this study was to identify a strain of bacteria of the genus Bacillus Cereus biosurfactant producers and investigate the antibacterial effects of biosurfactant produced.
  Material and Methods
  In this study، different samples of oil، water and soil contaminated with oil were prepared. Hemolytic activities، emulsification and measurement of surface tension were used and selected strains were identified by biochemical tests. The nature and effect of antibacterial biosurfactant were evaluated for strain selection.
  Results
  In this study، eighty eight bacterial strains were isolated. Among them، 24 strains were hemolytic activity. Among them، 14 strains have emulsification activity more than 70% and finally from among them four strains were able to convey to the surface tension of less than 40 mN/m. On the basis of biochemical tests، a strain selective in this study as B. cereus 43 strain، were identification and selection. The results of investigating the nature biosurfactant determined that the type of lipopeptide. Also، the produced biosurfactant has antibacterial activity against six bacterial infectious. The most sensitive and the most resistant bacteria than the impact of biosurfactant extract، of S. aureus PTCC1112 and of the Proteus mirabilis ATCC 2601 respectively. Also، the results of MIC، MBC showed that MIC extract were effective in a dilution of 63 mg /ml on S. aureus PTCC1112 and S. epidermidis ATCC 2405 and the MBC extract had the greatest effect in a dilution of 125mg/ml on Staphylococcus aureus، Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa PTCC 1074 respectively.
  Conclusion
  Bacillus Cereus 43 had high potential in reducing the surface tension and biosurfactant extracted had high antibacterial effects. Therefore، Frequency of potential has for applications of biotechnology and the environment.
  Keywords: Antibacterial activity, Biosurfactant, Bacillus Cereus, Surface tension
 • Kazem Nadaffi, Ramin Nabizadeh, Ahmad Jonidi Jafari, Kamyar Yaghmaeian, Ali Koolivand Page 75
  Backround&
  Aims
  Remaining of crude oil in storage tanks usually lead to accumulation of oily sludge at the bottom of the tank which should be treated and disposed of in a suitable manner. In this research the feasibility of chemical oxidation with H2O2 and Fenton''s reagent for removal of total petroleum hydrocarbons (TPH) from composted storage tank sludges was investigated.
  Material and Methods
  The sludge was mixed with immature compost at various sludge to compost ratios including 1:2، 1:4، 1:6، 1:8 and 1:10 and composted for 82 days. Then، hydrogen peroxide and Fenton’s reagent were added to the composted mixture in six concentrations including 2%، 5%، 10%، 15%، 20% and 30% w w-1 for a period of 24 and 48 hr.
  Results
  TPH removal in composting reactors with the ratios of 1:2، 1:4، 1:6، 1:8 and 1:10 were 66. 59، 73. 19، 74. 81، 80. 20 and 79. 91 percent، respectively. The mean TPH removal of 1:8 composted mixtures with 2%، 5%، 10%، 15%، 20% and 30% of oxidant concentrations were 1، 5. 09، 19. 37، 28. 16، 34. 37 and 38. 05 percent، respectively. The highest removal efficiency was achieved in stepwise addition to the sludge. As well، increasing oxidation time from 24 to 48 hr had a little effect on TPH removal increase and the removal efficiencies of H2O2 and Fenton were nearly similar.
  Conclusions
  Chemical oxidation with hydrogen peroxide and Fenton as a post-treatment step is an acceptable process in TPH removal from bottom sludge of storage tanks.
  Keywords: Compost, Fenton, Hydrogen Peroxide, Oil storage tanks, Sludge, Total petroleum hydrocarbons
 • Mahnaz Ahmadi *, Ali Akbar Visi, Mansour Rezae, Behzad Haydarpour Page 87
  Background
  Cotonary artery illneses are the common heart illness that there is treatment methods now، many patients need the coronary artery bypass graft. Anxiety is a common phenomenon after all surgical operation. Anxiety in coronary artery bypass graft causes increases of metabolic rate، decrease immunity of body، increasesof activity of heart coronary and gastrointestinal. this study was perfound to assess the effects of metatarsus foot reflexology on state anxiety levels after coronary artery bypass graft in Imam Ali Hospital Kermanshah. Methods and Materials: This clinical trial included 88patients that they were divided in to the intervention and control group based on the randomly. the intervention group received a 10 minute right foot massage one day on third and fourth day after coronary artery bypass graft and control group received no intervention، only at the time mentioned، score anxiety was measured with standard questionnaire spielberger.
  Result
  patients state anxiety significanty decreased in the intervention group in the third day comparison with the control group. but no difference were not observed in the control group.
  Conclusion
  the finding of the study showed foot reflexology to be effective and simple That complication and damages are low that is used in reducing patients anxiety in treatment-health centers.
  Keywords: state anxiety, Reflexology, coronary artery bypass graft
 • Hossien Honari *, Mahdi Ghofrani, Mojtaba Saadati, Mohammad Ebrahim Minaei Page 96
  Background
  Shigella dysenteriae one of the main causes of diarrhea in humans، but there is no vaccine against it. IpaD protein is one of the most important virulence factors in pathogenic shigella. The cloning N-terminal ipaD genes with ctB genes that have a role in adjuvant and carrier as recombinant vaccine can caused enhance the mucosal immune response.
  Materials And Methods
  designing primers for genes ctB and ipaD were carried out based on the construction of gene cassettes، respectively. PCR reactions were performed to amplify the fragments and amplified fragments were cloned into pGEM-Teasy vector. Both the vector cut by restriction enzymes HindIII and XhoI and ipaD gene to gene ctB finally were Fusion. The ctB-ipaD gene cassette and expression vector pET28a (+) cuted by SalI and HindIII restriction enzymes. The cloning ctB-ipaD cassette was performed in the expression vector and expression of gene cassettes.
  Results
  In this study، the N-terminal ipaD as vaccine candidate antigen was genetically linked to the C terminal of ctB which has a carrier and adjuvant role. Fusing ctB-ipaD in the expression vector pET28a (+) is confirmed by sequencing، PCR and digested with restriction enzymes. The recombinant proteins produced is confirmed by SDS-PAGE and Western blot.
  Conclusion
  According to previous and similar studies، product cassette ctB-ipaD and expression its was expected. Is hoped to protein expression of this gene cassette and the production of antibodies could be achieved the candidate vaccine against Shigella.
  Keywords: Adjuvant, ctB, Shigellosis, ipaD, Fusion, Cloning