فهرست مطالب

 • Volume:4 Issue: 1, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آقای علی ایمانی، خانم فاطمه مرادی*، آقای سیف الله کیقبادی صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  مطالعات قبلی نشان داده اند که ساکاروز باعث تسکین درد در برخی از پروسیجرهای دردناک در نوزادان می شود، ولی اثر ساکاروز بر روی درد تزریق عضلانی کمتر اندازه گیری شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ساکاروز خوراکی 30 درصد در تخفیف درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم می باشد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی سه سوکور که در سال 89 در سمنان انجام شد، 60 نوزاد انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه تقسیم شدند. 2 دقیقه قبل از تزریق عضلانی واکسن هپاتیتB، در گروه مورد 2 میلی لیتر از محلول ساکاروز 30 درصد و در گروه شاهد 2 میلی لیتر آب مقطر استریل به صورت خوراکی به نوزاد داده شد. قبل از تجویز ساکاروز، بلافاصله و 5 دقیقه بعد از تزریق، درد نوزاد با مقیاس درد نوزادان تازه متولد شده (NIPS: Neonatal Infant Pain Scale) بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دو گروه از نظر جنس، نمره آپگار، سن تولد، وزن، سن حاملگی، نوع زایمان و میانگین شدت درد قبل از تزریق تفاوت معنی داری نداشتند. شدت درد بلافاصله و 5 دقیقه بعد از تزریق واکسن در گروه ساکاروز 30 درصد به طور معنی داری از گروه کنترل کمتر بود (p<0/05).
  نتیجه گیری
  ساکاروز 30 درصد درد ناشی از تزریق واکسن را می کاهد و می توان از آن به راحتی در بالین استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نوزاد، ساکاروز30 درصد، درد، واکسن هپاتیت B، تزریق عضلانی، ایران
 • محسن حسن پور، علی دلشاد، علی عالمی* صفحات 9-18
  زمینه و هدف
  سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان های بدخیم در مردان است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی بر آگاهی، نگرش، عزت نفس و خودکارآمدی مردان 35 تا 55 ساله در پیشگیری از سرطان پروستات انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در سال 1392 در شهر گناباد و با انتخاب تصادفی 60 نفر از مردان 35 تا 55 ساله که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (30 نفر) و شاهد (30 نفر) تخصیص داده شدند، انجام شد. مداخله آموزشی بر مبنای مدل ارتقای بهداشتی در گروه مداخله به اجرا درآمد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای روا و پایا بود که قبل از انجام مداخله و دو ماه پس از اتمام مداخله آموزشی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها وارد نرم افزار 20 SPSS شد و با کمک آزمون های آماری همچون آزمون تی وکای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  قبل از انجام مداخله آموزشی تفاوت معنی داری بین گروه های مداخله و شاهد از نظر متغیرهای تحت مطالعه وجود نداشت (p>0.05). اما بعد از انجام مداخله آموزشی تفاوت معنی داری در دو گروه مداخله و شاهد در اجزای الگوی توانمندسازی شامل آگاهی (0/007=p)، نگرش (0/041=p)، عزت نفس (0/049=p) و خودکارآمدی (0/034=p) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی می تواند بر آگاهی، نگرش، عزت نفس و خودکارآمدی مردان در پیشگیری از سرطان پروستات موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، آگاهی، نگرش، عزت نفس، خودکارآمدی، سرطان پروستات، ایران
 • احمد احمدی*، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی، فرح قوامی، یعقوب شفیعی فرد، علی فتحی آشتیانی صفحات 19-31
  زمینه و هدف
  اضطراب و افسردگی پس از زایمان شرایط مضری است که نه تنها مادران باردار بلکه نوزادان آنان را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی مداخلات روان شناختی در کاهش مشکلات مذکور در مادران در معرض خطر و افزایش وزن تولد نوزادان آنها اجرا شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل است. پس از ارزیابی 534 مادر باردار، 135 مادر در معرض خطر که میزان افسردگی آنها بالاتر از نقطه برش آزمون افسردگی بک (13< نمره) بود شناسایی و سپس به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل اختصاص یافتند. به گروه مداخله برنامه مداخله روانشناختی متشکل از 8 جلسه درمان شناختی رفتاری و آموزش بارداری ارائه شد و گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند. جهت تعیین تاثیر برنامه مداخله با استفاده از آزمون اضطراب بک، افسردگی پس از زایمان ادینبرگ و آزمون افسردگی بک شدت اضطراب و علایم افسردگی ثبت شد. میزان اثر برنامه مداخله ای بر وزن نوزاد تازه متولد شده نیز سنجیده شد.
  یافته ها
  مقایسه داده های جمعیت شناختی بین دو گروه حاکی از همسانی گروه ها است. کاهش اضطراب و افسردگی در گروه مداخله (p<0/05) تاثیر مثبت مداخلات روان شناختی را نشان داد، ولی در حیطه افزایش وزن تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از اثر بخشی ارائه خدمات روان شناختی جهت کاهش مشکلات خلقی و اضطرابی پس از زایمان است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، افسردگی پس از زایمان، اضطراب، وزن هنگام تولد، ایران
 • المیرا حسن پور، نادره نادره روش*، زهرا صفوی بیات، ملیحه نصیری، کیانوش نیرومند زندی صفحات 32-43
  زمینه و هدف
  نظر به اهمیت سبک های تفکر در تصمیم گیری افراد جهت انجام امور مربوط به خود، مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی بین سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی 196 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های مختلف آموزشی تبریز با روش نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شدند. داده ها با پرسشنامه پژوهشگر ساخته تصمیم گیری بالینی و پرسشنامه فرم کوتاه سبک های تفکر جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت.
  یافته ها
  سبک تفکر سلسله مراتبی، بیشترین ارتباط مثبت معنی دار را با تصمیم گیری بالینی داشت (0/427=r و 0/001>p). بین سبک تفکر تک قطبی و تصمیم گیری بالینی ارتباط منفی وجود داشت (r=-0.201 و 0/05>p). بین سبک محافظه کار و تصمیم گیری بالینی نیز ارتباط منفی معنی دار مشاهده گردید (p<0.05; r=-0.149). بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، سبک های نوع اول پیش بینی کننده تصمیم گیری بالینی بهتری بودند و سبک های نوع دوم با افت نمرات تصمیم گیری بالینی همراه بود. با این وجود شدت رابطه به دست آمده در کل ضعیف بود (R2=0.171; p<0.001).
  نتیجه گیری
  باتوجه به ارتباط معنی دار ولی ضعیف بین سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی انجام مطالعات بیشتر، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، خودگردانی ذهنی، تفکر، پرستاران، ایران
 • چی من کهریزه *، سعیده بزازیان، محمد قمری صفحات 44-53
  زمینه و هدف
  بهزیستی ذهنی یکی از شاخص های مهم سنجش وضعیت بهداشت روان است. بنابراین ارزیابی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر بهزیستی ذهنی، بخصوص در پرستاران، با توجه به اهمیت و مخاطرات شغل آنها ضروری است. لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه سخت رویی روانشناختی و عملکرد خانواده با بهزیستی ذهنی در پرستاران انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- همبستگی است که در سال 1392 انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل 80 پرستار بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس دیدگاه شخصی کوباسا (PVS)، پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی (SWB) استفاده شد. داده های پژوهش با نرم افزار 16SPSS و روش آماری آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین بهزیستی ذهنی با سخت رویی روانشناختی (r=0/330; P<0/01) و عملکرد خانواده (r=0/406; p<0/01) همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی بهزیستی ذهنی از روی ابعاد عملکرد خانواده و سخت رویی نشان داد عملکرد کلی 16 درصد و کنترل 21 درصد واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، برای ارتقای بهزیستی ذهنی پرستاران، می توان عملکرد خانواده و سخت رویی را از طریق برنامه های آموزشی و مشاوره ای بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: سخت رویی روانشناختی، عملکرد خانواده، بهزیستی ذهنی، پرستاران، ایران
 • هما صادقی اول شهر، سایه سادات موسوی صاحب الزمانی*، فرشته جهدی، لیلا نیسانی سامانی، حمید حقانی صفحات 54-64
  زمینه و هدف
  شواهد تجربی متعددی نشان می دهد که شرایط اجتماعی، محیطی و ارتباطات اجتماعی تاثیر بسیار مهمی بر پیامدهای بارداری دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با رضایت زایمان انجام شده است.
  روش بررسی
  با استفاده از مطالعه توصیفی همبستگی و روش نمونه گیری در دسترس، داده های مربوط به 200 زن باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، ابزار چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده و پرسشنامه استاندارد رضایت از زایمان مکی بود. داده ها به کمک نرم افزار 16 SPSS و با استفاده از تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  همبستگی معنی داری میان حمایت اجتماعی درک شده از سوی خانواده و همسر با رضایت از زایمان وجود داشت. از این دو متغیر، تنها حمایت همسر قادر به پیش بینی و تبیین واریانس رضایت از زایمان است (p<0/05). یافته ها نشان داد که میانگین نمره حمایت اجتماعی درک شده از همسر 23/63±4/34 بالاتر از خانواده 22/51±5/18 و دوستان 16/56±6/16 بود. میانگین رضایت از زایمان نیز 68/16±10/22 بود.
  نتیجه گیری
  حمایت خانواده و همسر با افزایش رضایت از زایمان رابطه دارد. از این رو طراحی و اجرای مداخلات آموزشی برای افزایش این حمایت ها در ارتقاء رضایت از زایمان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، زایمان، رضایت، نخست حامله، ایران
 • صونا پاشایی، سیما لک دیزجی*، آزاد رحمانی، وحید زمان زاده صفحات 65-73
  زمینه و هدف
  مراقبت هسته اصلی پرستاری است. به علت شرایط بحرانی بخش های ویژه، رفتارهای مراقبتی پرستاران از اهمیت خاصی برخوردار است. اما با وجود نقش مهم پرستاران در کیفیت مراقبت، هنوز الویت های پرستاری رفتارهای مراقبتی نامشخص است. لذا این مطالعه با هدف تعیین اولویت های رفتارهای مراقبتی از دیدگاه پرستاران بخش ویژه انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 200 نفر از پرستاران بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارمطالعه پرسشنامه توسعه یافته مراقبتی لارسون با مقیاس لیکرت پنج درجه ای با 57 گویه رفتار مراقبتی و شش زیرگروه بود. تجزیه و تحلیل یافته ها بوسیله روش های آماری توصیفی و تحلیلی توسط نرم افزار آماری 21 SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بالاترین رتبه رفتارهای مراقبتی به بعد ارتباط توام با اعتماد با بیمار اختصاص یافت و کمترین رتبه، مربوط به بعد در دسترس بودن و پیش بینی نیازهای بیمار بود. همچنین سن با زیر گروه های آسودگی جسمی، ارتباط همراه با اعتماد و پایش بیمار ارتباط معنی داری داشت (p=0.01). پرستاران زن نیز نسبت به پرستاران مرد که سابقه خدمت در بخش ویژه را داشتند، پایش و پیگیری بیمار را مهم ارزیابی نمودند (p=0.01).
  نتیجه گیری
  پرستاران بیشترین مبنای کار خود را توجه به ارتباط توام با اعتماد با بیمار قرار دادند. در دسترس بودن و پیش بینی نیازهای بیماران در رده آخر اولویت مراقبتی قرار داشت، این می تواند سبب کاهش کیفیت ارائه مراقبت شود. لازم است جهت فراهم سازی اجرای ابعاد دراز مدت و کوتاه مدت مراقبتی آموزش های مناسب و دقیق توسط مسئولین و مدیران برنامه ریزی شود.
  کلیدواژگان: مراقبت پرستاری، رفتار، مراقبت ویژه، ایران
 • ندا اسدی، زهرا رویانی، محمد حیدری*، منصوره قدوسی بروجنی صفحات 74-80
  زمینه و هدف
  پرستاران نقش مهمی را در مراقبت انتهایی بیماران دارند و نگرش آنها نسبت به آتانازی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه به اتانازی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی آن 205 پرستار از بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خرداد تا آذرماه 1391 وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات فردی پرستاران و مقیاس نگرش به اتانازی (EAS)بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16 SPSS و آزمون های توصیفی و تحلیلی استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش پرستاران نسبت به آتانازی58.51±14.19بود. اکثریت پرستاران، 163 نفر (79/5درصد) نمره کمتر از 75 را کسب کردند و مخالف با آتانازی بودند. در تجزیه و تحلیل رگرسیونی با افزایش یک سال سن میانگین نمره نگرش پرستاران 0/650 منفی تر می شد (0/025>p). نگرش پرستاران با مدت زمان خدمت بیشتر از 5 سال به میزان 15/05 نسبت به پرستاران با مدت زمان خدمت کمتر از 5 سال منفی تر بود (p>0.003).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که اکثر پرستاران درباره آتانازی دیدگاه منفی دارند، البته لازم به نظر می رسد که تحقیقات دیگری جهت روشن شدن سایر عوامل موثر بر دیدگاه پرستاران و تبیین راهکار شفاف در ارتباط با بیماران در مراحل پایانی زندگی و تعیین نقش پرستاران مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرستاران، آتانازی، نگرش، مراقبت انتهایی، ایران
|
 • Mr Ali Imani, Mrs Fatemeh Moradi *, Mr Seifollah Keighobadi Pages 1-8
  Background And Objectives
  Several studies have shown that sucrose intake results in pain relief during painful procedures among neonates. The effect of sucrose intake on intramuscular injection pain have less been studied. The aim of this study was to assess the effect of oral sucrose 30% on pain relief of Hepatitis B vaccine injection in full-term infants.
  Materials And Methods
  In this triple-blinded clinical trial, 61 infants were selected and randomly allocated into two intervention and control groups. Two minutes before intramuscular injection of Hepatitis B vaccine, infants in the intervention group received 2 ml of oral sucrose 30%. Infants in the control group received the same amount of sterile distilled water orally. Before the injection, immediately, and five minutes after the injection, infants’ pain was assessed using the Neonatal Infant Pain Scale.
  Results
  Finding showed that there were no significant differences between the two groups regarding sex, gestational age, birth weight, mode of delivery, and mean pain severity prior to injection. Pain severity was significantly reduced immediately and five minutes after the injection in the intervention group (p<0/05).
  Conclusion
  Intake of oral sucrose 30% decreased vaccine injection pain. It can be used in clinic.
  Keywords: infant_sucrose 30%_pain_hepatitis B vaccine_intramuscular injection_Iran
 • Mohsen Hassanpour, Ali Delshad, Ali Alemi * Pages 9-18
  Background And Objectives
  Prostate cancer is a common cancer among men and is considered to be the second cause of death among men after lung cancer. This study was conducted to determine the effect of an educational intervention based on empowerment model on awareness, attitudes, self-esteem and self-efficacy in men aged 35 to 55 years in preventing prostate cancer.
  Materials And Methods
  This randomized clinical trial was conducted in Gonabad in 2013. Sixty men aged 35 to 55 years old were randomly allocated into intervention (n=30) and control (n=30) groups. The intervention group received an education based on individual empowerment model. Data were collected using a valid and reliable questionnaire before and two months after the intervention. By the SPSS-20, we analyzed the collected data using the T- test, Chi-squared test and Fisher's exact test.
  Results
  There were no significant differences between the intervention and control groups in terms of all the study variables at baseline (p>0.05). After the intervention, significant differences were shown between the groups regarding awareness (p=0.007), attitude (p=0.041), self-steam (p=0.049) and self-efficacy (p=0.034).
  Conclusion
  Implementing educational intervention in men based on empowerment model would be effective on awareness, attitudes, self-esteem and self-efficacy in preventing prostate cancer.
  Keywords: empowerment, awareness, attitude, self, esteem, self, efficacy, prostate cancer, Iran
 • Ahmad Ahmadi *, Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani, Farah Ghavami, Yaaghob Shafiee, Ali Fathi Ashtiani Pages 19-31
  Background And Objectives
  Anxiety and postpartum depression are devastating conditions that affect both pregnant women and their infants. The current study aimed to evaluate effect of psychological interventions on postpartum depression, anxiety and infants’ weight in primipara women referred to Baghiatallah and Najmiyeh hospitals in 2013.
  Materials And Methods
  In this randomized controlled trial, out of 534 pregnant women who were in their last trimester of pregnancy, 135 at risk women were selected. The participants were randomly assigned to the experimental or control groups. The intervention program composed of eight educational and cognitive-behavioral sessions. Individuals in the control group received usual care. The symptoms of anxiety and depression were assessed using the Beck Anxiety Inventory, the Edinburgh Postpartum Depression Scale and the Beck Depression Inventory. Infant's birth weights were also measured.
  Results
  There were no significant differences between the two groups regarding baseline measurements. The anxiety and depressive symptoms scores were reduced significantly in the intervention group (p<0/05). There were no changes in the mean of birth weight in both groups after the intervention.
  Conclusion
  Findings suggested that psychological interventions could reduce symptoms of emotional problems in postpartum period.
  Keywords: cognitive behavioral therapy, postpartum depression, anxiety, birth weight, Iran
 • Elmira Hassanpour, Nadereh Naderi Ravesh *, Zahra Safavi Bayat, Malihe Nasiri, Kianoush Niroumand Zandi Pages 32-43
  Background And Objectives
  Considering the importance of thinking styles in individual's decision making, this study was conducted to investigate the correlation between thinking styles with clinical decision making among nurses working in educational hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this descriptive–correlational study, 196 nurses were recruited using random sampling method. Data were collected using the Thinking Styles Inventory and a researcher structured questionnaire. Data were analyzed using the Pearson correlation test and multiple regression analysis.
  Results
  The results showed that hierarchical thinking had the most significant relationship with the clinical decision making (p<0.001; r=0.427). Conservative and internal thinking styles showed significant negative relationships with the clinical decision making (p<0.05; r=-0.201, r=-0.149, respectively). According to the multiple logistic regression analysis, type 1 thinking styles predicted better clinical decision makings and type 2 thinking styles were associated with low scores of clinical decision making. Nevertheless the relation intensity obtained from the test was poor (R2=0.171; p<0.001).
  Conclusion
  Considering significant relationship between thinking styles with clinical decision making, further studies are recommended.
  Keywords: Decision making, Mental self, government, Thinking, Nurses, Iran
 • Cheman Kahrizeh *, Saeddah Bazzazian, Mohammad Ghmari Pages 44-53
  Background And Objectives
  Subjective well-being is one of the most important indicators of mental health status. Assessing individual needs, and social factors influencing subjective well-being among nurses are essential due to the importance and risks of their jobs. The present study aimed to determine the relationship between psychological hardiness and family function with subjective well- being in nurses.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlational study was conducted in 2013. The sample comprised 80 randomly selected nurses. Data were collected using the Family Assessment Devise (FAD), Subjective Well- being questionnaires (SWB) and personal View Scale Kobasa (PVS). Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis in the SPSS-16.
  Results
  Results revealed that subjective well-being was positively correlated with psychological hardiness (r=0/330; P<0/01) and family function (r=0/406; p<0/01). Regression analysis was used to predict the subjective well-being of dimensions of family functioning and hardiness. The results showed that 21% of the control and 16% of the overall performance could explain variation of subjective well-being.
  Conclusion
  The subjective well-being of nurses may be enhanced by improving their family function and hardiness via educational and counseling programs.
  Keywords: psychological hardiness, family functioning, subjective well, being, Nurses, Iran
 • Homa Sadeghi Aval Shahr, Sayeh Sadat Moosavi Sahebalzamani *, Freshteh Jahdi, Leila Neisani Samani, Hamid Haghani Pages 54-64
  Background And Objectives
  Recent studies have shown that social and environmental factors as well as social communication play crucial role in pregnancy outcomes. The current study aimed to examine the relationship between perceived social support in pregnancy with birth satisfaction.
  Materials And Methods
  This was a correlational-descriptive study in which 200 pregnant women referred to the Shahid Akbarabadi hospital were randomly selected. Data were collected using demographic characteristic, the Multidimensional scale of perceived social support and Machey questionnaire. Data were analyzed using the regression analysis in the SPSS-16.
  Results
  There was statistically significant relationship between the family and partner perceived social support with birth satisfaction. Only the partner perceived social support could explain the variance of birth satisfaction among the participants (p<0/05). Data indicated that the mean score of the partner perceived social support (23/63±4/34) was higher than the family perceived social support (22/51±5/18) and friends perceived social support (16/56±6/16). The mean score of birth satisfaction was 68/16±10/22.
  Conclusion
  There was significant association between family and partner perceived social support with the birth satisfaction. It highlighted the necessity of providing educational programs for spouses and families of pregnant women in order to support and alleviate their birth satisfaction.
  Keywords: social support, obstetric, satisfaction, primi gravidity, Iran
 • Sona Pashaee, Sima Lakdizaji *, Azad Rahmani, Vahid Zamanzadeh Pages 65-73
  Background And Objectives
  Caring is central to the nature of nursing. Due to the special conditions of patients in the critical care wards, caring behaviors are important to be considered. Despite the important role of nurses in quality of care, viewpoints of nurses on the caring behaviors are unclear. This study investigated the views of critical care nurses toward caring behaviors priorities.
  Materials And Methods
  In this descriptive-correlative study, 200 critical care nurses were selected based on the stratified random sampling. Data were collected using the Caring Questionnaire developed by Larson. Caring behaviors were ranked on a 5-point Likert-type scale with 57 caring behavior items ordered in six subscales. The data were analyzed using the statistical methods in the SPSS-21.0.
  Results
  Results showed that the highest priority was related to the "confident communication with patients" and the lowest priority was related to the "being accessible" and "anticipation". Furthermore, nurses ages had significant relationship with physical relaxation, confident relationship and follow-ups through subgroups (p=0.01). Female nurses ranked "monitors and follow-ups through" higher than male nurses (p=0.01).
  Conclusion
  Most nurses based their work according to the confident communication with patients. The availability and anticipated needs of the patients care were identified as the lowest priorities. Providing long-term and short-term programs by policymakers in order to conduct appropriate trainings are recommended.
  Keywords: nursing care, behavior, critical care, Iran
 • Neda Asadi, Zahra Royani, Mohammad Heidari *, Mansureh Ghodusi Borujeni Pages 74-80
  Background And Objectives
  Since nurses have an important role in caring for end-stage patients, their attitudes toward euthanasia is important to be considered. This study aimed to examine the attitudes of nurses who work in the ICUs and oncology wards towards euthanasia.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 205 nurses working in oncology wards and ICUs in teaching hospitals of Kerman University of Medical Sciences were enrolled during June to November 2012. Data were gathered using the Euthanasia Attitude Scale (EAS) and demographic information list. The data were analyzed using the statistical methods in the SPSS version 16.
  Results
  The mean score of the nurse's attitudes towards euthanasia was 58.51±14.19. The majority of nurses (n=163; 79.5%) received a score less than 75, and were opposed to euthanasia. The regression analysis showed that one year of age increase made the attitude more negative (p<0.025). The attitude of nurses with more than 5 years of work experiences was 15.05 more negative than the nurses with work experiences less than 5 years (p>0.003).
  Conclusion
  The results of this study showed that most nurses had negative views on euthanasia. It seems that further studies should be conducted to clarify determinants of the nurses’ attitudes and their roles in management of end-stage patients.
  Keywords: nurses, euthanasia, attitude, terminal care, Iran