رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان بامیانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

پیام:
چکیده:
چکیده
هدف
هدف اصلی از پژوهش حاضر، تعیین رابطه سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان با میانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان مقطع اول متوسطه بود. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح از نوع طرح های همبستگی ، جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان چهاردانگه (حدود 1100 نفر) و معلمان آن ها (حدود 130 نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند . به منطور برآوردحجم نمونه با استفاده ازجدول کرجسی ومورگان (1979)، از میان جامعه آماری، نمونه ای به حجم 285 نفر دانش آموز و 97 نفر معلم تعیین و انتخاب نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس لیست اسامی معلمین و دانش آموزان و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی (1363)، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (2002)، پرسشنامه سبک مدیریت کلاس هوی (2000) بود.
یافته ها
تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی میانگین ، واریانس و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد بین سبک مدیریت کلاس معلمان با خلاقیت و بین سبک مدیریت کلاس معلمان با بهزیستی روان شناختی دانش آموزان مقطع اول متوسطه رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین خلاقیت دانش آموزان مقطع اول متوسطه با بهزیستی روان شناختی آنان رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری
نتایج کلی پژوهش نشان داد که بین سبک مدیریت کلاس معلمان و خلاقیت دانش آموزان با میانجی گری بهزیستی روان شناختی دانش آموزان مقطع اول متوسطه رابطه وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
227 -262
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051104 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!