ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان

پیام:
چکیده:
مقدمه

باورهای غیرمنطقی می تواند هم بر پیشرفت تحصیلی و هم سبک زندگی دانشجویان تاثیر منفی بگذارد، با این وجود ابزار بومی برای سنجش آن وجود ندارد؛ با توجه به اهمیت ابزارهای بومی و بافت محور، هدف پژوهش حاضر ساخت و استانداردسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) بود.

روش کار

روش پژوهش یک پژوهش توسعه ای و اکتشافی بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در نیم‌سال اول سال تحصیلی 98-1397 بود که از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 265 نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ای 109 سوالی ساخته شد و توسط دانشجویان تکمیل گردید. برای تعیین تعداد عامل های پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.

نتایج

چرخش واریماکس نشان داد پرسشنامه باورهای غیر منطقی از شش مولفه خود کم ارزش شماری، ترس غیر منطقی درباره شخصیت خود، خود ستایی نامعقول، افراط در غمخواری دیگران، اعتقاد به کنترل بیرونی و اعتقاد به عوامل بیرونی با 41 سوال تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ حاکی از تایید همه مولفه های پرسشنامه داشت و پایایی کل برابر با 910/0 بود. ضریب همبستگی نشان داد که مولفه های پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردارند و همچنین ضریب همبستگی مولفه های پرسشنامه با مولفه های گرایش به تفکر انتقادی نشان داد که پرسشنامه باورهای غیر منطقی از روایی همگرای قابل قبول برخوردار است.

نتیجه گیری

 با استفاده از ابزار ساخته شده و شناسایی باورهای غیرمنطقی در افراد، می‌توان با اقدامات آموزشی، مشاوره ای و مداخله ای افراد بسیاری را مورد حمایت قرار داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2246 -2256
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.