فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 22 (تابستان 1396)
 • پیاپی 22 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/08
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مریم صابری * صفحات 1-12
  هدف پژوهش حاضر« مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران» می باشد. در راستای رسیدن به این هدف تاثیر عوامل رفتاری و به صورت غالب حسابداری ذهنی وزیان گریزی در سرمایه گذاری سهام و انتخاب پرتفوی بهینه با بازدهی بالا در مقایسه با مالی استاندارد با استفاده از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 5 ساله 1393-1389و تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بازدهی انتظاری پرتفوی انتخابی مدل رفتاری با تاکید برحسابداری ذهنی وزیان گریزی( به عنوان شاخص عوامل رفتاری) از بازدهی انتظاری مدل استاندارد بیشتر است و فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، مالی استاندارد، حسابداری ذهنی، زیان گریزی، بازده انتظاری
 • مهدی قلی پور خانقاه، رضا عیوض لو، سعید محمودزاده، مهدی رامشگ صفحات 13-28
  مرتون (1987) اعتقاد دارد در صورت وجود اصطکاکات بازار، جایی که سرمایه گذاران دسترسی محدودی به اطلاعات دارند، سهام با نوسان غیرسیستماتیک بالا بازده های مورد انتظار بالایی دارند زیرا سرمایه گذاران قادر نیستند تا به طور کامل ریسک مختص شرکت را از طریق تنوع بخشی کاهش دهند. در دیدگاه کلاسیک فرض بر اینست که سرمایه گذاران تنها در معرض ریسک سیستماتیک هستند و بدین ترتیب فقط ریسک سیستماتیک قیمت گذاری می شود. به زعم این دیدگاه، ریسک غیرسیستماتیک از طریق تنوع بخشی به طور کامل مدیریت می شود حال آنکه در عمل سرمایه گذاران به دلیل هزینه اطلاعات و هزینه مبادله، تعداد محدودی از سهام در پرتفوی خود نگهداری می کنند. این پژوهش بر اساس رابطه یکنواختی به مطالعه ریسک غیرسیستماتیک و بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد رابطه یکنواختی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازدهی مورد انتظار تایید نمی شود. این در حالی است که بر اساس یافته های پژوهش، اختلاف بین متوسط بازدهی ماهانه پرتفوی با ریسک غیرسیستماتیک بالا و پایین معادل 15/0 درصد بوده و به طور معنی داری مثبت است.
  کلیدواژگان: ریسک غیرسیستماتیک، نوسانات غیرسیستماتیک، اصطکاک بازار و رابطه یکنواختی
 • فریدون رهنمای رودپشتی*، مهدی همتی آسیا برگی، لاله شعبانی برزگر، فاطمه خاکساریان صفحات 29-48
  واریانس و ریسک نامطلوب ، معیارهای متفاوتی از اندازه گیری ریسک در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 الی 1393 می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد چارچوب ریسک نامطلوب از چارچوب میانگین-واریانس مارکوئیتز بهتر عمل می کند. به علاوه، این تفاوت زمانی که بازده دارایی چولگی بیشتری دارد، عمیق تر است و نتایج استفاده از ریسک نامطلوب را به جای واریانس، به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک برای تصمیمات سرمایه گذاری، پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: میانگین، واریانس، ریسک نامطلوب، مدل خودرگرسیون برداری، بورس اوراق بهادار تهران
 • سیدیوسف احدی سرکانی*، معصومه قاسم پور صفحات 49-64
  در این مقاله به منظور بسط و توسعه مطالعات گذشته، به بررسی پیرامون سه دسته سیاست های پولی، مالی و توسعه صنعت بر گسترش و رشد بازار سرمایه پرداخته شده است.بدین منظور رابطه بین برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حجم نقدینگی، مالیات و شاخص تولیدات صنعتی را با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1372 تا 1392 با استفاده از داده های فصلی مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان داده اند که بین حجم نقدینگی و شاخص تولیدات صنعتی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبت و بین مالیات و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی وجود دارد.بین سایر شاخص های به کار گرفته شده نظیر حجم معاملات و نرخ ارز با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار قابل ملاحظه ای مشاهده نشد. این نتایج حاکی از اثرات خنثی کننده دو دسته سیاست های پولی و مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و اثر شدید توسعه بخش صنعت بر شاخص بورس را تائید می کند.
  کلیدواژگان: تغییرات در شاخص بازار سرمایه، سیاست پولی، سیاست مالی، رشد صنعت
 • محمدرضا مهربان پور *، محمد ابراهیم راعی عزآبادی، غلامرضا ثنایی صفحات 65-86
  تصمیم گیری های مربوط به انتخاب سبد سرمایه گذاری، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های چند کسب و کاره بوده است. انتخاب صنعت برای موفقیت بلند مدت راهبرد بنگاه و تدوین برنامه استراتژیک، اهمیت اساسی دارد. مجموعه صنایعی که یک بنگاه در آنها فعالیت می کند، در توانایی آن بنگاه در به اشتراک گذاری منابع و ایجاد هم افزایی در بین کسب و کارهای تابعه موثر است. برای تعیین صنایع هدف در هلدینگ یک بانک لازم است بین صنایعی که هم اکنون قرار است در پورتفوی هلدینگ بانک حضور یابند و صنایعی جدیدی که هلدینگ بانک می تواند به آنها وارد شود، تفکیک قائل شد. بدین منظور، در این تحقیق پس از تعیین روابط بین معیارهای موثر بر انتخاب صنایع با استفاده از تکنیک دیمتل، از روش فرآیند تحلیل شبکه برای اولویت بندی معیارها و صنایع هدف بهره جسته ایم. در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی خطی به منظور طراحی سازوکاری موثر برای تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری هلدینگ بانک در کنار ملحوظ داشتن سیاست ها و محدودیت های عملیاتی هلدینگ استفاده نموده ایم. پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار لینگو، نتایج حاکی از سازگاری سبد سرمایه گذاری با وضعیت کشور، سیاست های بانک و هلدینگ های چندرشته ای کشور می باشد. مدل حاصله در تشکیل سبد سرمایه گذاری هلدینگ بانک نقش اساسی داشته و قابلیت گسترش دارد.
  کلیدواژگان: هلدینگ، سبد سرمایه گذاری، برنامه ریزی خطی آرمانی، برنامه ریزی استراتژیک
 • خدیجه ابراهیمی*، محسن دستگیر، زهره لطیفی صفحات 87-100
  هدف این پژوهش بررسی عامل سوم موفقیت تحلیل گران بازار سرمایه یا ویژگی های شخصیتی تحلیل گران و تاثیر آن بر عملکرد آن ها میباشد. به عبارتی در این پژوهش فرض شده است سرمایه گذاران از دو تخصص تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال (دو بعد اول موفقیت) برخوردار بوده و تاثیر ویژگی های شخصیتی آن ها (بعد سوم) بر عملکردشان ارزیابی شده است. جامعه آماری پژوهش تحلیل گران بازار سرمایه بوده و به کمک پرسشنامه ترکیبی فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود ارتباط معنی دار بین ویژگی های برونگرایی، سازگاری، مسئولیت پذیری و کنترل شخصی با درجه ریسک گریزی تحلیل گران بوده اما هیچ ارتباط معنی داری بین ویژگی های شخصیتی و بازده پرتفوی تحلیل گران مشاهده نشد. علاوه بر آن بین نوع تحلیل بنیادی یا تکنیکال تحلیل گران و درجه ریسک گریزی آن ها نیز ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.
  کلیدواژگان: بازده پرتفوی، تحلیل تکنیکال و بنیادی، ریسک گریزی، مالی رفتاری، ویژگی های شخصیتی
 • یحیی صمدی مقدم، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی*، رضا رادفر، منوچهر منطقی صفحات 101-112
  تحقیق و توسعه به عنوان یک عامل اصلی در رشد صنایع و سرمایه گذاری های آتی محسوب می شود که می تواند بقائ سازمان ها را در دنیای پیچیده رقابت رقم بزند. شناخت توانمندی های مراکز تحقیق و توسعه و ارزیابی های دقیق در جهت تحقق اهداف استراتژیک در شرکت های خودرو سازی از اهم مسایل است. صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مولد و تاثیر گذار در ابعاد مختلف جامعه در تمام دنیا جای خود را بیش از پیش باز کرده و و با سرمایه گذاری های بلند مدت گسترش یافته است. در این مقاله ، سعی شده است بر اساس نظر خبرگان و مطالعات پیشین، ابتدا عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه مشخص گردد و سپس تاثیر این عوامل به عنوان معیار های ارزیابی به روش مقایسه های زوجی [i]((FDEMATEL بررسی شده است. سپس اهمیت آن ها بر کانال ها ی انتقال تکنولوژی که نقش بسزایی در سرمایه گذاری دارند ، توسط 20 نفر از خبرگان شرکت های ایران خودرو و سایپا در یک ماتریس مورد بررسی قرار گرفته است که علاوه بر تعیین اولویت های توانمندی بیان کننده چالش های موجود نیز در این مراکز می باشد
  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی، ارزیابی، سرمایه گذاری
 • محمدرضا رستمی، علیرضا سارنج، ضحی سواری* صفحات 113-130
  توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان، اهمیت برآورد معیارهای اندازه گیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیش ازپیش ضروری می سازد.در این مقاله سعی بر آن است، دقت پیش بینی مدل های مختلف شبیه سازی تاریخی در ارزیابی ارزش درمعرض ریسک و ریزش موردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدل های مورداستفاده، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی تاریخی بازتابی، شبیه سازی تاریخی نوسانات وزن دارو شبیه سازی تاریخی فیلترشده و مدل پارامتریک گارچ (1 و 1) است. برای انجام تحقیق از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران از سال 88 تا پایان سال 93 استفاده شده است. پس آزمایی ارزش در معرض خطر با استفاده از آزمون کریستوفرسون که از دو پس آزمایی برنولی و پس آزمایی استقلال تشکیل شده است و پس آزمایی ریزش موردانتظار با استفاده از آزمون مک نیل و فری، انجام شده است. درنهایت نتایج حاصل از رتبه بندی با تابع مجموعه فاصله اطمینان به ترتیب مدل های شبیه سازی نیمه پارامتریک، پارامتریک و ناپارامتریک اولویت بندی شدند.
  کلیدواژگان: آزمون کریستوفرسون، ارزش درمعرض ریسک، ریزش موردانتظار، شبیه سازی تاریخی و مدل های پارامتریک
 • محمدحسن ابراهیمی سروعلیا*، جعفر باباجانی، پیام حنفی زاده، بهرام عبادپور صفحات 131-146
  بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران یکی از مباحث نو پای رشته مدیریت مالی محسوب می شود. بر مبنای رویکردهای موجود، مالیه رفتاری را می توان ادغام اقتصاد کلاسیک و علوم روانشناسی و تصمیم گیری دانست. حال اینکه با توجه به پیشرفت های اخیر در بورس اوراق بهادار، باید تمامی عوامل به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرند. اهمیت این موضوع زمانی روشن تر می شود که براساس آمارهای سازمان بورس، نیمی از حجم معاملات بازار بورس توسط سرمایه گذاران جزء انجام می شود و تعداد فعالات این عرصه بالغ بر نود درصد جمعیت فعال بازار بورس را به خود اختصاص داده است.
  این پژوهش سعی کرده است ادبیات علمی کشور در بررسی عوامل اثرگذار بر رفتار سرمایه گذاران جزء را گسترش دهد و بدین وسیله رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم گیری ایشان در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کند. این تحقیق پس از بررسی عمیق و جامع ادبیات علمی، چارچوب مفهومی اولیه خود را به نظرخواهی خبرگان به روش دلفی سپرده است که پس از مرحله سوم دلفی، اشباع نظری در اتفاق نظر و همگرایی پاسخ ها موجب جمع بندی و نهایی شدن چارچوب تحقیق شد. این تحقیق سپس به روش پیمایش اقدام به نظرخواهی از سرمایه گذاران جزء بورس اوراق بهادار تهران در مورد عوامل اثرگذار بر رفتار ایشان کرد و در نهایت به روش مدلسازی معادلات ساختاری اقدام به تبیین عوامل تعیین کننده رفتار سرمایه گذاران جزء بورس اوراق بهادار تهران کرد.
  کلیدواژگان: مالیه رفتاری، تورش های رفتاری، سرمایه گذاران جزء، بورس اوراق بهادار تهران، مدلسازی معادلات ساختاری
 • حسین منوری، محمد راسخ * صفحات 147-164
  تنظیم گری راهی نوین برای اعمال حاکمیت[i] از سوی حکومت[ii] است که نقطه شروع آن مداخله حکومت برای دسترسی به منافع عمومی در اقتصاد بوده است و امروز تبدیل به یک نظریه دولت[iii] شده است. اهمیت بازارهای مالی در حوزه اقتصاد به جهت تامین منابع کوتاه مدت و بلندمدت مالی برای تولیدکنندگان کالا و خدمات و حکومت به قدری است که عمده بحران های اخیر اقتصادی در جهان را ناشی از نبود تنظیم گری یا ضعف تنظیم در بازارهای مالی می دانند. تحلیل صحیح کارکرد و اهداف تنظیم بازار مالی نیازمند بررسی سبک های مختلف اجرای آن در کشورهای مختلف است. در این مقاله ایران و انگلستان که از دو نقطه شروع متفاوت به تنظیم بازار مالی رسیده اند، انتخاب شده اند تا فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و قانونی که رابطه بین حکومت، تنظیم گر[iv]، عملگرهای بازار مالی و تحقق منافع عمومی را در چارچوب مفهوم تنظیم گری شکل می دهد در این دو کشور مطالعه شود. نتیجه این مطالعه این است که سبک تنظیم بازارهای مالی مبتنی بر فضای اقتصاد و اقتصاد سیاسی هر کشور است. تنظیم یکپارچه بازارهای پولی و سرمایه در انگلستان و تنظیم چندپارچه و آمرانه این بازارها در ایران ناشی از همین موضوع است. در ایران نیاز جدی به مدیریت یکپارچه بازارهای پولی و سرمایه برای تحقق خصوصی سازی صحیح و تامین منابع مالی وجود دارد. در انگلستان سبک های شناور و استفاده از طیفی از تنظیم گرها علیرغم تغییرات سریع قوانین یک خصوصی سازی صحیح و یک بازار مالی قوی را با وجود همه بحران ها برای آن کشور حفظ کرده است
  کلیدواژگان: بازار مالی، بازار سرمایه، بازار پول، تنظیم گری، سبک های تنظیم گری، مداخله حکومت در بازار
 • محمدحسین ستایش*، محمد کیامهر، غلامرضا حاجی زاده صفحات 165-178
  تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های مالی و ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور در مدل ارزشیابی سود باقیمانده، سود خالص به دو دسته سود عملیاتی و خالص هزینه های مالی تقسیم شد. داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سود هرسهم،ارزش دفتری هرسهم و سود عملیاتی هر سهم رابطه معناداری وجود دارد.در حالی که بین قیمت سهام و خالص هزینه های مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید. از آن جایی که بین خالص هزینه های مالی و قیمت سهام رابطه معناداری مشاهده نشد پیشنهاد می شود که به جای استفاده از مدل سود باقیمانده از مدل سود عملیاتی باقیمانده در ارزش یابی شرکت ها استفاده شود. هم چنین با توجه به این که بیشتر اقلام مالی در ترازنامه به ارزش منصفانه گزارش می شوند می توان گفت بین یافته های این تحقیق و این عقیده پن من[i]که «اقلامی که در تراز نامه به ارزش منصفانه گزارش می شوند در ارزش یابی شرکت ها نا مرتبط خواهند بود» سازگاری کامل وجود دارد.
  کلیدواژگان: خالص هزینه های مالی، سود باقی مانده، سود عملیاتی، حسابداری ارزش منصفانه
 • جمال بحری ثالث* صفحات 179-196
  امروزه مدیران برای جلب نظر سرمایه گذاران سعی در حداکثر نشان دادن درآمد و سود به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد خود دارند. آنها امکان دارد از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را هموار کنند. از این رو ممکن است سود گزارش شده متفاوت با نتیجه عملکرد واقعی شرکت باشد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1389 الی 1393 می باشد. جامعه تعدیل شده پژوهش نیز شامل 65 سال-بانک می باشد. برای پاسخ به سوالات پژوهش دو فرضیه از طریق رگرسیون حداقل مربعات معمولی و لوجیت باینری به شکل خطی چند متغیره با داده های تلفیقی (پولد) مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران خوشبین تر بانکها به نسبت سایر مدیران تمایل بیشتری جهت گزارش سود های هموار شده از طریق اقلام تعهدی و شاخص هموارسازی سود ایکل دارند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد بانک های بزرگتر و قدیمی تر نیز به احتمال زیاد جهت گزارش سودهای هموار شده از طریق اقلام تعهدی و شاخص هموارسازی ایکل اقدام می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد بانک هایی که ارزش بازار به ارزش دفتری بالایی دارند کمتر تمایل به هموارسازی سود طبق مدل ایکل دارند.
  کلیدواژگان: خوش بینی مدیریت، هموارسازی سود، کل اقلام تعهدی، تغییرات داده های حسابداری
 • رضا تهرانی، حامد فقرایی* صفحات 197-213
  در این پژوهش سعی شده است قواعدی که به عنوان قواعد نرمال برای دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و شاخص جریان وجه نقد معرفی شده است، با استفاده از روش آزمون و خطا و همچنین الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کرده و نتایج این بهینه سازی را با نتایج حاصل از روش خرید و نگهداری و همچنین نتایج حاصل از استفاده از قواعد نرمال مقایسه شود. انتظار می رفت استفاده از روش آزمون و خطا و الگوریتم ژنتیک بتواند در ایجاد بازدهی بیشتر مفید واقع شود، اما با توجه به نتایج، استفاده از الگوریتم ژنتیک باعث ایجاد بازدهی بیشتر نسبت به استفاده از قواعد نرمال و روش خرید و نگه داری ایجاد نمی کند و این در حالی است که استفاده از روش آزمون و خطا توانایی ایجاد بازدهی بیشتر از معیارهای مد نظر را دارا بوده است
  کلیدواژگان: تحلیل تکنیکال، بهینه سازی نماگر، شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان وجه نقد
|
 • Maryam Saberi * Pages 1-12
  The aim of this study was to "study behavioral factors in the selection of optimal portfolio Iran capital market" is. In order to achieve this goal, the dominant factors for mental accounting and loss aversion behavior and investment in stock and optimal portfolio selection with high efficiency compared to standard finance Using data from 106 firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period of 5 years from 2011 to 2014 And regression analysis, variance analysis, was measured.The results showed that the expected return on portfolio behavioral model with an emphasis on mental accounting and loss aversion (as an indicator of behavioral factors) is greater than the expected return of the Standard Model and The hypothesis was accepted.
  Keywords: behavioral finance, standard financial, mental accounting, loss aversion, the yield expectations
 • Mehdi Gholipur Khanegah, Reza Eyvazloo, Saeed Mahmoodzade, Mehdi Rameshg Pages 13-28
  Merton (1987) believes that under market friction, where investors pose limitations in access to information, stocks with high idiosyncratic volatility have higher expected return, because investors are not able to decrease company specific risk through diversification.
  As in classical point of view, it is assumed that investors are just subject to systematic risk and only mentioned risk will be priced. Based on that view, unsystematic risk completely managed via diversification, while because of information cost and transaction cost in real world, investors hold limited number of stocks in their portfolios. This paper is going to study idiosyncratic risk and return in Tehran Stock Exchange using monotonic relationship. Our findings don’t approve monotonic relationship between expected return of idiosyncratic risk. Furthermore our results show that average return of high idiosyncratic portfolios is greater than low idiosyncratic portfolios.
  Keywords: Idiosyncratic risk, idiosyncratic volatility, monotonic relationship, market friction
 • Fereydoun Rahnamay Roodposhti *, Mehdi Hemmati Asiabargi, Laleh Shabani Barzegar, Fatemeh Khaksarian Pages 29-48
  Variance and downside risk are different variety of risk factors in portfolio management. The purpose of this research is testing mean-variance based on theoretical framework of downside risk using VAR. Period used for this test is from
  1384 to 1393 for Tehran Stock Exchange. VAR is the statistical methods used in this study. The results of this study suggest downside risk works better than the framework of mean - variance. In addition, the difference is even more visible when return on assets is more skewed. The study's outcome suggest the downside risk is a better measurement than mean -variance for investment decisions
  Keywords: Mean-variance, undesirable risk, vector self-regression model, Tehran Stock Exchange
 • Usef Ahadi Sarkani *, Masoumeh Ghasempour Pages 49-64
  The purpose of this study is to evaluate the relationship between macroeconomics variables and Tehran Exchange Price Index. In other words in this article in order to extend the previous studies, the interpretation of three categories of monetary and fiscal policies and industrial development on the growth of the capital market is considered. For this purpose we have analyzed the relationship between some macroeconomic variables such as Liquidity, tax and industrial production index with Total Price Index and seasonal data since 1994 till 2014. In this study the relationship between variables have been estimated by using regression analysis and method of ordinary lease squares. After controlling for regression assumptions including Outliers, Normal distribution for the dependent variable, Homogeneity of variance, non autocorrelation; the results indicate there are positive and significant relationship between liquidity and the industrial production index with Total Price Index and there are negative relationship between taxes and total Price Index. Among other indicators used in the study considerable significant relationship was found with Tehran Exchange Price Index. These results suggest the neutralizing effects of both monetary and fiscal policy on the Tehran Exchange Price Index and confirm the impact of industrial sector development on stock index
  Keywords: Changes of Capital Market Index, Monetary policy, Fiscal policy, Iindustry Growth
 • Mohammadreza Mehrbanpour *, M. Ebrahim Raei Ezabadi, Gholamreza Sanaei Pages 65-86
  Decisions relating to portfolio selection have been a main concern of multi business companie's managers. Selecting industries for long-term success of the business strategy and strategic planning is essential. The set of industries in which a firm operates on, affect the ability of that firm in sharing resources and creating synergy among subsidiaries. For determining the Target industries of bank's holding company, we should differentiate available industries in the holding and new industries that the holding can be inserted into them. In this research, after determining the relations between criteria with dematel, we use analytical network process to prioritizing criteria and different industries. Finally, we use linear goal programming to designing an effective mechanism for determining the quantity of each industry. After solving the model with Lingo software, the results show the compatibility of the investment portfolio with the bank's policies and multi business holding companies in our country. The attained model is the first model that solves portfolio selection problem in multi business companies and can be developed.
 • Khadijeh Ebrahimi *, Mohsen Dastgir, Zohreh Latifi Pages 87-100
  One of the important factors for the success of venture capital markets is, the ability to make timely decisions and take away the feelings. Thus the aim of this study is to examine the third factor of successful capital market analysts or analyst’s personality characteristics. In other words, it is assumed in this study, analysts are specialist in fundamental and technical analysis and then influence their personality characteristics (the third dimension) is evaluated on their performance. Statistical population and the sample of this study consists of capital market analysts. Required data is collected by a combined questionnaire. The research hypotheses are tested using Pearson’s correlation tests. The results show that there is a significant correlation between extraversion features, Agreeableness, Consciousness and personal control to the degree of risk aversion, but no significant relationship was observed between personality characteristics and returns portfolios analysts. In addition, no significant relationship was observed between the type of fundamental analysis and technical analysts and degree of risk aversion.
  Keywords: return on a portfolio, technical, fundamental analysis, risk aversion, performance analysts, Financial Behavior, personality traits
 • Yahya Samadi Moghadam, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani *, Reza Radfar, Manouchehr Manteghi Pages 101-112
  Research and development is a key factor in industries growth and future investment that can bring survival of organizations in the complex world of competition. Understanding the capabilities of R & D centers and detailed assessment in order to achieve strategic objectives in the auto companies are important issues. The automotive industry is also whit long investing developed as an influential productive industry at different aspects of society and all over the world, more than ever. In this paper, based on expert opinion and previous studies, the factors that determine the ability of R & D units . And then investigated as a criteria for assessment the impact of this factor, paired comparisons method (FDEMATEL). Then its importance on technology transfer channels that play a role in investment, By 20 experts firms Iran Khodro and Saipa Companies is in a matrix has been studied, In addition to the ability to set priorities reflect the challenges in these centers.
 • Mohammadreza Rostami, Alireza Saranj, Zoha Savari * Pages 113-130
  Financial market developments make it more important to measure market risks correctly. In this paper we investigatethe forecasting accuracy of different historical simulation models in relation to the risk measure expected shortfall and in comparison to established parametric models.we used historical simulation, mirrored historical simulatin,volatility weighted historical simulation,filtered historical simulation and GARCH(1,1) models.The data that we used consists of Tehran stock exchange market index from 2010 to 2014.Christofferson backtest used for value at risk and mc neil & frey backtest used for expected shortfall. According to unconditional coverage backtesting ,mirrored historical simulation model was rejected and others were accepted and according to independence backtesting all models were accepted thus the christoferson backtest will omit the mirrored historical simulation model and According to mc neil and frey backtest all models were accepted and finally the model confidence set procedure showed that semi parametric models are best models to forecast expected shortfall.
  Keywords: christofferson test, value at risk, expectedshortfall, historical simulation, parametric models
 • Mohammad Hasan Ebrahimi Sarve Olia *, Jafar Babajani, Payam Hanafizadeh, Bahram Ebadpour Pages 131-146
  Investigation and behavioral finance analysis of investors and market participants nascent field of financial management is one of the topics. Integration can be considered classical economics and sciences of psychology and decision-making. While taking note of the recent developments on the stock exchange, have all the internal and external factors considered in the nuances and micro-sighted, because this process of thought, conscience and mentally very wide variety of people (investors) that has this is a subjective understanding is important for transparency and a better understanding of the market. The importance of this issue more clear that time based on the participants ' stock, half of the stock market trading volume by investors is done and the number of fault component of this field over ninety percent of the active population of the stock market. In fact, this research has scientific literature in the country try to examine the factors influencing the behavior of investors to expand component and thereby a transparent decision making in preparation for the Tehran stock exchange offer.
  This study is a comprehensive and in-depth study after scientific literature, the primary conceptual framework to the essence of its experts to the Delphi technique is deposited after the third stage of theoretical saturation in Delphi, consensus and convergence is collected pursuant to and answers become the final framework of the study. This study proceeded to survey the essence of method of the Tehran Stock Exchange component of investors about the factors influencing the behavior of the righteous, and structural equation modeling method to finally proceed to the determination and ranking factors and the relationship between determinants of behavior factors on the Tehran Stock Exchange component of the investors.
  Keywords: Behavioral Finance, Behavioral Bias, Individual Investors, TSE, Structural Equations Modeling (SEM)
 • Hossein Monavari, Mohammad Rasekh * Pages 147-164
  Regulation is a relatively recent method in exercising sovereignty by a government. The first step of regulation is taken when the governmentintervenes to uphold public interests and the rights of individuals in economy. Regulation is nowa recognized theory of government. The importanceof financial markets in economics for securing short-term and long term financial sources forproducers and the government is such that weakness or lack of regulation in the financialmarket has been recognized as the main reason for many contemporary global economiccrises. Proper analysis of the performance and objectives of regulation in financial marketsrequires a study of governmental styles of intervention and their various means ofimplementation therein.
  In the present paper, the Islamic Republic of Iran and the United Kingdom have been selected withrespect to their completely different starting points in their approach to regulation of financialmarkets and a comparison is drawn between the legal, political and economic contexts for theformation of financial markets and their regulation, the various relevant processes that shapethe relations between government, regulators, financial market operators and the publicinterest within the regulatory framework. The study yields that the political economy and economic setting of a state forms the basis for the regulatory style applied to financial markets. The integrated regulation of the financial market and capital in the United Kingdom and the multifactorial, mandated regulation in Iran are the result of these settings. There exists a significant need for integrated management of capital and financial markets and in Iran, which should be focused on realizing proper privatization and making financial resources available. In the UK, dynamic styles and a broad spectrum of different regulators has secured privatization and a strong financial market despite rapid alterations to laws and in the face of the crises the state has faced
  Keywords: Financial market, Money Markey, Capital market, Regulation, Regulation styles, Governmental intervention in markets
 • Mohammadhossein Setayesh *, Mohammad Kiamehr, Gholamreza Hajizadeh Pages 165-178
  This study is conducted to examine the relationship between the financial expenses and the companies’ value in Tehran Stock Exchange (TSE). For this purpose, net profit in residual income model is divided into two groups including operating profit and net financial expenses. The data collected from 122 companies listed in TSE was examined using multivariate regression model. The results of the study indicated a significant relationship between the stock price of the companies listed in TSE and earnings per share, book value per share and operating profit per share. However, no significant relationship was found between the stock price and the net financial expenses. Considering the lack of relationship between the stock price and the financial expenses, it is suggested to use residual operating profit model instead of residual income model in evaluating the companies. Furthermore, with regard to the fact that most of the financial items are reported in balance sheet with their fair value, it can be said that the results of this investigation is fully consistent with Penman’s idea that “the items which are reported with the fair value in the balance sheet will be irrelevant in the companies’ evaluation.
  Keywords: Net financial expense, Residual earning, Operating income, Fair value accounting
 • Jamal Bahri Sales * Pages 179-196
  Today managers to attract investors try to show revenue and income in maximum level as one of the criteria for their performance. They may be smooth the reported incomes by selecting specific accounting policies, accounting estimates and accruals management. Therefore, reported earnings may be differing from result of actual performance. The purpose of this study was to investigate the relationship of management optimism and earnings smoothing between banks listed in Tehran stock exchange and OTC during 2010 to 2014. Adjusted community consists of 65 year-banks. To answer the research question two hypotheses through ordinary least square regression and binary logistic in form of multivariate liner by using Pooled data were tested. The results show that the optimism managers in compare with others, more likely to report earnings smoothed by accruals and IKLE smoothing index. The results also indicate that, larger and older banks are more likely to report earnings smoothed by accruals and IKLE smoothing index. The findings indicate that, the banks that have a high market to book value, less likely to smooth earnings by IKLE model.
  Keywords: Management Optimism, Earnings Smoothing, Total Accruals, Accounting Data Changes
 • Reza Tehrani, Hamed Fogharaei * Pages 197-213
  In finance field, two ways are the most important to analysis, fundamental and technical analysis. Different experience showed that, using one of them, independently, cannot bring in return more than they are used together. So, it seems are needed more researches in this section of finance field.
  In technical analysis by using information such as prices and traded volume, indicators are calculated and base on roles that introduce with them, decision are made. It probably the normal roles of indicators are not profitable more than before and are not able to bring extreme return to investors that use them.
  In stock market without enough efficiency, using technical analysis caused returns more than using fundamental analysis, independently. In this paper will tested to optimize indicators’ normal roles and is tried to produce efficient tools to bring return more. So that are used 50 companies that are much traded in years between 21 of march 2008 to 20 of march 2012 and optimizing are done first by using trying all of area and in second step by using enetic algorithm and finally compare to result from normal roles of indicators and buy and hold.
  Keywords: Technical Analysis, Technical Indicator, Optimizing rule, Relative Strength Index(RSI), Money Flow Index(MFI)