فهرست مطالب

محیط زیست طبیعی - سال هفتاد و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال هفتاد و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • لیلا امیری، رویا آزادی*، سعادت رستگارزاده، پرژک ذوفن صفحات 143-157
  این تحقیق در سال های 1395 و 1396 در شهر آبادان به منظور بررسی میزان توانایی قابلیت گونه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در تجمع آلاینده های فلزی از مناطق پرترافیک و کم ترافیک و مناطق نزدیک به پالایشگاه شهر آبادان (استان خوزستان) صورت گرفته است. نمونه برداری از 9 ایستگاه در دو دوره گرما (فصل بهار و تابستان) و دوره سرما (فصل زمستان) انجام شد. غلظت عناصر مس، سرب، کروم، کبالت، کادمیوم و روی در برگ درخت کنوکارپوس اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی غلظت فلزات سنگین در گیاهان مناطق صنعتی نسبت به مناطق غیر صنعتی پرترافیک و کم ترافیک بیشتر بود. تحلیل های آماری نشان داد که اختلاف مقادیر سنجش شده در مناطق صنعتی با مناطق ترافیکی و مسکونی برای عناصر مس (0001/0 p =)، سرب (01/0p =)، کبالت (01/0p =)، کادمیوم (0002/0p =) و روی (0003/0p =) معنی دار بود و فقط عنصر کروم اختلاف معنی داری را نشان نداد (1/0 p =). تحلیل نتایج برای اثر متغیر زمان نیز نشان داد فقط پارامتر سرب تحت تاثیر فصل بوده است (009/0 p =). با در نظر گرفتن نتایج تحقیق، می توان نتیجه گرفت که در محدوده نواحی صنعتی، آلودگی فلزات سنگین در سطح نسبتا بالایی قرار دارد و درخت کنوکارپوس یک زیست ردیاب قابل اعتماد برای بررسی آلودگی هوا به فلزات است.
  کلیدواژگان: کنوکارپوس، فلزات سنگین، آلودگی هوا، آبادان
 • بهناز انصاری، امیدوار فرهادیان*، جواد کرامت صفحات 159-172
  در سال های اخیر تغییرات اقلیمی جهانی و خشک شدن منابع آبی از مهمترین استرس های محیطی برای حیات آبزیان بوده است که سطح دما و رطوبت قابل تحمل آن ها را تغییر می دهد. شوک گرمایی در تابستان و شوک سرمایی در زمستان از فاکتورهای تعیین کننده ی نوع استراتژی بقای موجود در بی مهرگان تلقی می شود. دیاپوز و آنهیدروبیوزیز از جمله سازگاری های موجودات برای بقا هستند. تجمع قندها و پلی ال ها یک ویژگی فیزیولوژیکی رایج در میان ارگانیسم های آنهیدروبیوتیک می باشد. نمونه برداری به صورت فصلی به مدت یک سال از پاییز 1394 تا تابستان 1395 از دو ایستگاه خرسونک و کلیچه انجام شد. نمونه ها پس از خشک شدن، عصاره گیری شد و محلول نهایی به دستگاه HPLC تزریق شد. میزان قند گلیسرول Simuliidae در فصل بهار، تابستان، پاییز، زمستان به ترتیب برابر با 31/18، 65/7، 63/17 و 21/23 میکروگرم بر میلی گرم وزن مرطوب و برای خانواده Tipulidae به ترتیب برابر با 19/8، 36/7، 35/30 و 97/8 میکروگرم بر میلی گرم وزن مرطوب و برای خانواده Baetidae به ترتیب برابر با 43/44، 85/17، 07/38 و 13/11 میکروگرم بر میلی گرم وزن مرطوب می باشد. در خانواده Simuliidae مقادیر گلیسرول در فصل تابستان و پاییز اختلاف معنی داری نداشت (05/0 < P) ولی با سایر فصول تفاوت معنی داری را در نشان داد (05/0 > P). در خانواده Tipulidae مقادیر گلیسرول در فصل بهار و تابستان تفاوت معنی داری را نشان نداد (05/0 < P) و در فصل بهار و زمستان نیز با هم تفاوت معنی داری نداشتند (05/0 < P)، ولی مقادیر گلیسرول در فصل پاییز با بقیه فصول تغییرات معنی داری را نشان داد (05/0 > P). در خانواده Baetidae مقادیر گلیسرول در همه ی فصول با هم تفاوت معنی داری را نشان داد (05/0 > P). افزایش پلی ال ها با وزن مولکولی کم ارتباط تنگاتنگی با دیاپوز و آنهیدروبیوزیز دارد و در اوایل پاییز پوره و لارو حشرات در معرض شوک سرمایی قرار گرفته و شروع به افزایش این ترکیبات محافظت کننده می کنند و در فصل زمستان به عنوان ضدیخ به مصرف می رساند. علاوه بر این پوره و لارو حشرات در فصل بهار میزان این ترکیبات را افزایش می دهند تا در تابستان در مواجهه با افزایش دما و خشکی احتمالی قادر به بقا باشند. این مطالعه بیان می کند که پوره و لارو حشرات توسط مقادیر گلیسرول به شرایط اکولوژیکی محیطی، به خصوص در طول منجمدشدن و خشکی پاسخ می دهند.
  کلیدواژگان: Simuliidae، Tipulidae، Baetidae، لارو حشرات، گلیسرول
 • فرزانه بهرامی چالشتری، احمد فتاحی اردکانی*، اکرم نشاط، مسعود فهرستی ثانی صفحات 173-186
  رشد جمعیت و گسترش علوم و فنون باعث شده است که برداشت های بی رویه از منابع طبیعی منجر به مخاطره انداختن محیط زیست گردد. منابع طبیعی هر کشوری از زیربناهای مهم توسعه ی اقتصادی آن می باشد، این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق بیشتری پیدا می-کند. برای مدیریت و بهره برداری پایدار از اکوسیستم های طبیعی و نیمه طبیعی داشتن اطلاعات کافی از ارزش های اقتصادی خدمات اکوسیستم-ها مورد نیاز می باشد. ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ها با هدف جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه منابع طبیعی و تعدیل و اصلاح مجموعه محاسبات ملی انجام می گیرد. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش سرمایه های محیط زیست شهرستان بن در سال 1395 است. در این مطالعه برای محاسبه ارزش اقنصادی سرمایه های بازاری محیط زیست از روش های اقتصاد مهندسی هزینه جایگزین و هزینه فرصت و برای برآورد ارزش اقتصادی سرمایه های غیربازاری محیط زیست از روش ارزش گذاری مشروط با بهره گیری از رهیافت ترجیحات اظهارشده و مدل لوجیت استفاده شده است. داده های مورد نیاز در این مطالعه شامل آمار و اطلاعات ثبت شده در ادارات استان و همچنین تکمیل 554 پرسش نامه انتخاب دوگانه دوبعدی در شهرستان بن در سال 1395 است. ارزش های غیر بازاری این شهرستان به دو بخش حفاظتی و تفریحی تقسیم شد. نتایج تحقیق نشان داد ارزش تفریحی و حفاظتی منطقه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط به ترتیب؛ 96/37727 و 02/30420 میلیون ریال و ارزش بازاری با استفاده از روش هزینه فرصت، 16/3307107 میلیون ریال برآورد شد. ارزش کل سرمایه های زیست محیطی شهرستان بن 14/3375255 میلیون ریال در سال 1395 محاسبه شد که این ارزش حداقل سرمایه گذاری سیاست مداران در این منطقه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: شهرستان بن، ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، سرمایه های محیط زیست
 • سجاد توکلی، محمد کابلی*، سهیل ایگدری، محمود کرمی، محسن احمدی، علی رضا محمدی صفحات 187-198
  پلنگ ایرانی بزرگترین گربه سان ایران است که در اکثر نواحی ایران، به جز مناطق کویری زندگی می کند. نواحی کوهستانی واقع در شمال و شمال شرقی کشور و همچنین رشته کوه زاگرس را میتوان مهمترین نواحی پراکنش این گونه در ایران قلمداد نمود. با توجه به تفاوت در اقلیم، تیپهای پوشش گیاهی و نوع طعمه های متفاوت پلنگ، همچنین از هم گسیختگی زیستگاه های یکپارچه بین این دو منطقه، بروز تفاوتهای ریختی در بین پلنگهای این دو ناحیه محتمل به نظر می رسد. از این رو الگوی ریختی شکل جمجمه پلنگ با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی لندمارک پایه مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام تحلیل شکل، تعداد 41 جمجمه پلنگ از گستره وسیعی از پراکنش گونه تهیه و در سه نمای پشتی، شکمی و جانبی عکسبرداری و لندمارک های مورد نظر جانمایی شدند. از تحلیل پروکراست برای حذف اثر پارامترهای غیر شکل جایگاه لندمارک ها و از آنالیز تابع تشخیص برای بررسی نحوه تفکیک پذیری نمونه ها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد جمجه پلنگهای این دو ناحیه از نظر ریختی متفاوت بوده و بیشترین تفاوتها را در ناحیه کمان زیگومات، استخوان پس سری و شروع استخوان بینی در پیشانی نشان می دهند. تفاوتهای ریخت شناختی جمجمه پلنگ در این دو ناحیه را میتوان ناشی از الگوی رشد آلومتری متفاوت، تاثیر ویژگی های زیستگاهی متفاوت و یا تفاوت در ساختار ژنتیکی جمعیتهای پلنگ در این دو ناحیه از ایران قلمداد نمود.
  کلیدواژگان: ریخت سنجی جمجمه، پلنگ ایرانی، تحلیل شکل، لندمارک‎.‎
 • فاطمه حاج مرادی*، علی رضا طالب بیدختی صفحات 199-212
  گونه گیاهی یونجه زرد (Melilotus officinalis (L.) Lam.) به طور طبیعی در نزدیکی معدن سرب و روی زه آباد در استان قزوین رشد می کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی سرب و روی در آب و خاک محل نمونه برداری و بررسی تاثیر طولانی مدت این آلاینده ها در رفتار میوزی و نازایی دانه های گرده در گونه یونجه زرد می باشد. آنالیز شیمیایی آب و خاک محل نمونه برداری به روش ICP-MS نشان دهنده وجود فلزات سنگین سرب و روی با غلظتی بسیار بیشتر از حد استاندارد می باشد. اثر خاک و آب آلوده به فلزات سنگین سرب و روی بر روی گیاه یونجه زرد با مطالعه درصد ناهنجاری های میوزی در سلول های مادر دانه گرده، مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به افزایش ناهنجاری های میوزی، کاهش شاخص میوزی و کاهش توانایی حیات دانه های گرده در گیاه آلوده، نتایج نشان داد که خاک و آب آلوده به فلزات سنگین دارای اثرات قابل ملاحظه ای بر روی تقسیم میوزی سلول های مادر گرده در گیاه آلوده نسبت به گیاه شاهد می باشند و می توانند باعث سمیت ژنتیکی در گیاه مورد مطالعه شوند. این داده ها نشان می دهد که گیاه یونجه زرد از نظر میوزی پایدار نمی باشد. به طور کلی سلول های مادر گرده در نمونه های آلوده افزایش ناهنجاری هایی مانند چسبندگی کروموزوم، B کروموزوم، پل، لاگارد، میکرونوکلئوس، سیتومیکسیس و سه قطبی را نشان دادند.
  کلیدواژگان: روی، سرب، مطالعات کروموزومی، یونجه زرد
 • رسول حمصیان اتفاق، مهدی خراسانی پور*، شهباز رادفر صفحات 213-226
  در زیست بوم های طبیعی محیط رسوبی دارای اهمیت ویژه ای می باشد؛ زیرا محل تجمع عناصر بالقوه سمی در محیط آب و رسوب بوده و در شرایط خاصی می تواند خود به عنوان منشا آلودگی در آب عمل کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی غلظت و پتانسیل آلودگی عناصر بالقوه سمی، با تاکید بر تاثیر محیط شهری اصفهان، بر رسوبات رودخانه زاینده رود می باشد. برای این منظور 23 نمونه از رسوبات این رودخانه در محدوده شهر اصفهان نمونه برداری شدند. بعد از طی مراحل آماده سازی، آنالیز غلظت کل به روش ICP-OES و آنالیز های استخراج گزینشی یک مرحله ای با استفاده از حلال های اسید استیک 43/0 مولار و EDTA 05/0 مولار بر روی نمونه های جمع آوری شده انجام شد. ارزیابی نتایج حاصل از غلظت کل بر اساس شاخص های زیست محیطی نشان داد که غلظت عناصر Ag، As، Cu، Pb، Zn، و S نسبت به زمینه طبیعی منطقه در رسوبات دارای غنی شدگی با منشا انسانی می باشد. همچنین بر اساس این شاخص ها میزان آلودگی در امتداد رودخانه به سمت پائین دست و به ویژه پس از تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان افزایش می یابد. ارزیابی نتایج با استفاده از آزمون های آماری چند متغیره نیز موید رفتار مشابه عناصر بر اساس منشا آلودگی می باشد؛ به گونه ای که عناصر با منشاء آلودگی انسانزاد غالبا در گروه های یکسان با همبستگی بالا قرار می گیرند. تعین جزء محلول با استفاده از روش های استخراج گزینشی یک مرحله نشان داد که تقریبا 50 درصد از جامعه آماری عناصر مس و گوگرد دارای فاکتور تحرک نسبی بیشتر از 30 درصد بوده که مطابق با میزان خطر بالا می باشد. همچنین 50 درصد از جامعه آماری عناصر Pb، Mn و Zn فاکتور تحرک نسبی بین 10 تا 30 درصد را نشان می دهد که بیانگر پتانسیل خطر متوسط این عناصر می باشد.
  کلیدواژگان: رسوب، زاینده رود، فلزات سمی، پتانسیل تحرک
 • مجتبی یحیی آبادی، امیرحسین حمیدیان*، سهراب اشرفی صفحات 227-238
  کرم های خاکی به دلیل نقش مهمی که در فرآیندهای زیستی، شیمیایی و فیزیکی خاک دارند برای بسیاری از آزمونهای سمیت و ارزیابی های محیطی مورد استفاده قرار گرفته اند. تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات برخی کودهای شیمیایی بر فراوانی گونه های مختلف کرم های خاکی به اجرا درآمد. پلات های آزمایشی به مساحت یک مترمربع در نظر گرفته شد. در هر پلات، از هریک از کودهای رایج و بر اساس آزمون خاک شامل کود اوره (Urea)، سولفات آمونیوم(AS)، دی آمونیوم فسفات(DAP)، سولو پتاس(Solupotas)، کود کامل ماکرو حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (NPK, 15-5-25)، ترکیب کود دامی پوسیده شده و کود کامل ماکرو (NPK+OM) به نسبت دو به یک و کود دامی(OM)، استفاده شد و پلات شاهد بدون مصرف هر نوع کود شیمیایی و دامی (Control)، در نظر گرفته شدند. بررسی فراوانی کرم ها در دو مرحله زمانی و در دو عمق 20-0 و 40-20 سانتیمتری خاک، انجام شد. در مرحله اول، بیست روز پس از افزودن کودها و در مرحله دوم، شصت روز پس از مصرف کودها، نمونه برداری از کرم های خاکی و بررسی تغییرات در آنها انجام شد. تیمارها در سه تکرار اعمال شد و داده ها در قالب تجزیه واریانس یک طرفه و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل آماری شدند. نتایج مقایسات میانگین جمعیت کرم ها نشان داد که در روز بیستم و در عمق 20-0 سانتیمتری خاک، فراوانی گونه E. fetida در تیمارهای آمونیوم سولفات و اوره نسبت به تیمار شاهد، کاهش معنی دار یافته است. از بین کرم های اپی جئیک، گونه D. hortensis سازگاری بیشتری نشان داد و فراوانی آن در تیمار آمونیوم سولفات بیش از تیمار اوره بود. نتایج همچنین نشان داد که کرمهای گونه L. terrestris نسبت به گونه A. longa مقاومت بیشتری در برابر کودهای شیمیایی نشان دادند.
  کلیدواژگان: کرم خاکی، آنسیک، اپی جئیک، کودهای شیمیایی و آلی
 • ریحانه خالق پناه، علی جهانی*، نعمت الله خراسانی، حمید گشتاسب صفحات 239-250
  یکی از مهم ترین عناصر شهرها، بوستان ها و فضاهای سبز شهری هستند. نوع طراحی و عملکرد بوستان های شهری باید در راستای ضروریات زندگی شهری و در پاسخگویی به نیاز شهروندان باشد چرا که این امر می تواند در جهت ایجاد محیط زیست سالم و با ارزش شهری نیز به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش مدل سازی ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان از بوستان های شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. در انجام این پژوهش به منظور پردازش داده ها با ابزار هوشمند شبکه عصبی، از شبکه پرسپترون چند لایه استفاده شد. ابتدا 103 بوستان شهری در کرج و تهران انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به متغیرهای منطقه ای، خدماتی و زیبایی شناختی در کلیه بوستان ها جمع آوری گردید. سپس اطلاعات جمع آوری شده به عنوان ورودی شبکه و نتایج حاصل از ارزیابی سطح رضایتمندی به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شد. مقدار ضریب تعیین (R2) در این پژوهش 72/0 بدست آمد که نشان دهنده قابلیت مناسب شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی رضایتمندی از بوستان های شهری است. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت نشان داد متغیرهای کیفیت منظر، تعداد زمین های ورزشی، مراکز فروش مواد غذایی، باربیکیو دارای بیشترین اثرگذاری بر روی رضایتمندی از بوستان های شهری بوده اند. لذا در برنامه ریزی و مدیریت اماکن عمومی همچون فضاهای سبز شهری، توجه به درک کاربران از محیط باید در الویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، بوستان های شهری، شبکه عصبی مصنوعی، آنالیز حساسیت
 • فرحناز رشیدی* صفحات 251-261
  تاثیرات منفی آلودگی هوا باعث تغییرات آناتومی، فیزیولوژی و مورفولوژی در گیاهان می شود. جهت بالا بردن کیفیت هوای آلوده شهر نیازمند گیاهان علی الخصوص درختان هستیم. لذا گیاهانی که بتوانند بین ساختارهای درونی و محیط آلوده بیرون تعادل ایجاد نمایند، می توانند در این شرایط دوام آورده و در فراهم آوردن کیفیت و پالایش بهتر هوای شهر موثر واقع شوند. لذا این مطالعه به منظور تعیین نمودن شاخص مناسب جهت تعیین نمودن مقاومت گونه هایی با حداکثر پراکنش درسطح شهر تهران انجام گرفت. جهت این بررسی هفت منطقه مطالعاتی انتخاب گردید و هفت پارامتر مورفولوژی (سطح برگ، وزن تر و خشک، کشش برگ، ضخامت برگ، سطح برگ مخصوص و درصد رطوبت برگ) و 20 خصوصیت آناتومی بر سه گونه اقاقیا، زبان گنجشک و چنار اندازه گیری و محاسبه شد. دو منطقه سرخه حصار و آزادی به عنوان مناطقی که فقط تحت تاثیر آلودگی هوا بوده و پارامترهای اقلیمی و خاک در دو منطقه ثابت است معرفی شدند. کاهش و افزایش معنادار در برخی خصوصیات گیاهی در هر سه گونه چنار، زبان گنجشک و اقاقیا مشاهده شد. ضخامت برگ (سرخه حصار= 12/0، آزادی= 14/ 0 و P<0.01) و ضخامت کوتیکول فوقانی (سرخه حصار= 9/1، آزادی= 5/3 و P<0.05)، نسبت پارانشیم نردبانی به پارانشیم اسفنجی (سرخه حصار= 2/1، آزادی= 9/1 و P<0.05) و تراکم روزنه در سطح تحتانی (سرخه حصار= 347، آزادی= 444 و P<0.05) بصورت معنی داری در گونه اقاقیا افزایش داشتند. بیشترین ارتباطات معنی دار با شاخص های مقاومت به شرایط آلودگی در گونه اقاقیا و کمترین در گونه چنار مشاهده شد. نتایج مطالعه منجر به معرفی گونه اقاقیا به عنوان گونه ای که نسبت به دو گونه دیگر مقاوم تر به شرایط آلودگی می باشد می گردد.
  کلیدواژگان: پالایش، ساختار درونی، کاشت، مقاومت، Rp، Rs
 • محمدحسن نادری، مهدی ذاکری نیا*، میثم سالاری جزی صفحات 263-277
  مدیریت منابع آب در سطح حوضه آبریز به طور فزاینده ای به تخصیص جریان زیست محیطی به عنوان یک ابزار جهت بهبود کیفیت زیستگاه اکوسیستم های آبی در پروژه های حفاظت و احیا رودخانه مرتبط می باشد. در این راستا برای تسهیل تخمین جریان زیست محیطی رودخانه قره سو استان گلستان، برپایه چارچوب تحقیق پس از آنالیز هیدرولوژیکی و مطالعات و مشاهدات میدانی، مدل مطلوبیت زیستگاهی گونه سیاه ماهی C.Capoeta gracilis توسعه داده شد و در مرحله بعد، مدلسازی هیدرودینامیکی پارامترهای هیدرولیکی جریان انجام شد و در نهایت مدلسازی و شبیه سازی زیستگاهی با تلفیق مطالعات اکولوژیک و هیدرودینامیکی جریان صورت گرفت و رژیم جریانات اکولوژیک استخراج شد. بر پایه نتایج حاصله، سیاه ماهی در مراحل مختلف زندگی به تغییرات پارامترهای هیدرولیکی (عمق و سرعت) و نرخ جریان عکس العمل نشان داده و برای حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره سو با استفاده از مدل River2D و متغیرهای فیزیک زیستگاه و شاخص مطلوبیت زیستگاه مبتنی بر مساحت قابل استفاده وزنی، حداقل و حداکثر جریان زیست محیطی به ترتیب معادل 47/0 مترمکعب بر ثانیه برای ماه شهریور و 03/3 مترمکعب بر ثانیه برای ماه اردیبهشت پیشنهاد می گردد. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از مدل دوبعدی هیدرودینامیکی برای مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه هدف می تواند به عنوان ابزاری مفید جهت بهبود عملکرد مدلسازی در شبیه سازی زیستگاه و پیاده سازی رژیم اکولوژیکی در پروژه های حفاظت و احیاء مهندسی رودخانه توصیه شود.
  کلیدواژگان: جریان زیست محیطی، فیزیک زیستگاه، مساحت قابل استفاده وزنی، مطلوبیت زیستگاه، River2D
|
 • Liela Amiri, Roya Azadi *, Saadat Rastegarzadeh, Parzhak Zoufan Pages 143-157
  This research was conducted in order to investigate the capability of Conocarpus erectus for accumulation of metal contaminants from overloaded, low traffic areas and areas near the refinery in the city of Abadan (Khouzestan, Iran) at 1395 and 1396. Samples were collected from 9 stations in two stages hot season (spring and summer) and cold season (winter). The concentrations of copper, lead, chromium, cobalt, cadmium and zinc were measured in the leaves of conocarpus tree. The results of the study showed that the concentration of heavy metals in the plants of industrial area was higher than non-industrial areas with a high and low traffic density. Statistical analysis showed that the difference in measured values in industrial areas with traffic and residential areas was significant for copper (p = 0.0001), lead (p = 0.01), cobalt (p = 0.01), cadmium (P = 0.0002) and zinc (p = 0.0003), and only chromium did not show significant difference (p = 0.1). Analysis of results for time effect also showed that only lead parameter was influenced by season (p = 0.009). Considering the results of the research, it can be concluded that in the industrial areas, heavy metals pollution is in a relatively high level and Conocarpus is a dependable biomonitor for air pollution investigations.
  Keywords: Conocarpus, Heavy metals, Air Pollution, Abadan
 • Behnaz Ansari, Omidvar Farhadian *, Javad Keramat Pages 159-172
  In recent years, global climate change and water resources drought was the most important enviromental stress in aquatic life to be tolerable levels of temperature and humidity changes. The thermal shock and drying in summer, and cold shock and freezing in winter are the factors for determination of survival strategy invertebrates. Diapause and anhydrobiosis are the adaptation for survival in organisms. The accumulation of sugurs and polyol are the common physiological characteristic among anhydrobiotic organisms. The sampling carried out for one year from autumn 2015 to summer 2016 each season from two The amount of glycerol were 18.31, 7.65, 17.63 and 23.21 µg/mg wet weight for Simuliidae during spring, summer, autumn and winter, respectively.; and for Tipulidae were 8.19, 7.36, 30.35 and 8.97 µg/mg wet weight; and for Baetidae were 44.43, 17.85, 38.07 and 11.13 µg/mg wet weight. In Simuliidae the glycerol contents did not significant differences among summer and autumn (P > 0.05) while had significant differences (P < 0.05) in other seasons. In Tipulidae the glycerol had not significant differences in spring and summer (P > 0.05) and also had not significant differences in spring and winter (P > 0.05) while had significant differences (P < 0.05) in autumn with the other seasons. In the Baetidae the glycerol contents showed significant differences among different seasons (P < 0.05). The increasing polyols with of low molecular weight associated with diapause and anhydrobiosis In early autumn the insect larvae which exposed to cold shock increased the cryoprotectant components and consumed them as antifreezing. In addition, the insect larvae increased the antifreezing agents which make them to survive in the high temperature and desiccation during summer. This study illustrated that the insect larvae response to environment ecological conditions by glycerol content, especially during freezing and desiccation.
  Keywords: Baetidae, Simuliidae, Tipulidae, Insect larvae, Glycerol
 • Farzaneh Bahrami Chaleshtori, Ahmad Fatahi Ardakani *, Akram Neshat, Masoud Fehresti Sani Pages 173-186
  Population growth and the spread of science and technology have led to the removal of natural resources from natural sources of danger to the environment. The natural resources of each country are one of the major infrastructures of its economic development, and this is especially true in developing countries. Sustainable management of natural and semi-natural ecosystems requires adequate information on the economic value of ecosystem services. Economic valuation of ecosystem services is aimed at preventing the destruction and unnecessary utilization of natural resources and modifying and modifying the national computing system. The purpose of this study is to estimate the value of environmental capital of Ben in 201. In this study, in order to calculate the relative value of environmental capital markets, alternative methods of cost-effective engineering and cost of opportunity and to estimate the economic value of non-market capitalization of the environment through the conditional valuation method, utilizing the approach of the proposed preferences and the model Logit is used. Data needed in this study include statistics and information recorded in the provincial departments, as well as completion of 554 two-dimensional double-choice questionnaires in Ben in 2016. The non-market values of this city were divided into two sections: recreational and recreational areas.The results of the study showed that recreation and conservation value of the region was estimated using the conditional valuation method, 37727/96 and 30420/02 million and the market value was estimated using the opportunity cost method of 3307107/16 million million rials. The total value of the environmental capital of the city was 3375255/14 million rials in 2016, which represents the minimum value of the investment of politicians in the region.
  Keywords: ben city, conditional valuation, willingness to pay, environmental capital
 • Sajad Tavakoli, Mohammad Kaboli *, Mohsen Ahmadi Pages 187-198
  Persian leopard is considered as the largest feline in Iran, which has the wide distribution along the Alborz and the Zagros mountains. Considering the differences in climate, vegetation types, dietary habits, as well as the substantial fragmentation in their habitats in the two mountainous areas, morphological variation of the species in the two areas it looks probable. A landmark-based geometric morphometric analysis was performed using high quality 2D pictures from the dorsal, lateral, and ventral views of 42 Persian leopardʼs skulls. Procrust Analysis was used to remove the effect of none-shape parameters in landmark points and Discriminant Analysis was carried out to verify the differences between skulls in the two study areas. Our results revealed that the skulls of the two ranges of mountains are different in their overall shape, as we found the significant differences in zygomatic arch, occipital bone and nasal suture of frontal bone between the two dataset. This could be resulted from different allometric growth pattern, habitat characteristics and environmental parameters, and genetic variation among the populations of the species in this two geographic ranges.
  Keywords: skull morphometry, Persian leopard, shape analysis, landmark.‎
 • Fatemeh Hajmoradi *, Alireza Taleb Beydokhti Pages 199-212
  Melilotus officinalis (L.) Lam. belonging to Fabaceae growing in the vicinity of zinc and lead mine around Zeh abad village, Qazvin province, Iran. The aim of this study is determination of amount of zinc and lead pollution in sampled soil and water and find out how M. officinalis is affected by a long-term exposure to pollutants focusing on the meiotic behavior of pollen mother cells (PMCs) and pollen fertility. The chemical analysis of soil and water samples from the studied area by the ICP-MS indicates presence of lead and zinc in a concentration much higher than the standard. The results revealed that polluted soil and water with heavy metals had a significant impeding effect on the division of PMCs in M. officinalis as noticed by the increase in meiosis abnormality percentage, decrease in meiotic index (MI) and pollen fertility compared to the control and can lead to genotoxicity in under study plant. The present data indicate that this species is not meiotically stable. In general, the pollen mother cells of specimen grown in polluted soil exhibited an increased incidence of chromosome stickiness, B-chromosomes, chromosome bridges, laggard chromosomes, micronuclei, cytomixis and formation of tripolar cells.
  Keywords: chromosomal study, lead, yellow sweet-clover, zinc
 • Rasool Hemmasian Etefagh, Mehdi Khorasanipour *, Shahbaz Radfar Radfar Pages 213-226
  Sediment environment has a special importance in the ecosystem, because it acts as a sink for the potentially toxic elements in the water/sediment environment and also in a special conditions can be a major source for the contaminant elements. The aim of this study is to assess the concentration and contamination potential of potentially toxic elements in the Zayaderoud sediments with a special emphasis on the role of the Isfahan metropolis. For this purpose, 23 sediment samples were collected from the Zayanderud River within the boundary of the Isfahan city. After preparation process, the total concentration of target elements was measured by ICP-OES method. Also, single extraction methods were applied to the samples using 0.43M acid acetic and 0.05M EDTA leaching solutions. Evaluation of the total concentration results using environmental pollution indices showed that the concentrations of Ag, As, Cu, Pb, Zn, and S were higher than the natural background values suggesting an anthropogenic source. The contamination potential was increased from upstream to the downstream, especially after treatment plant located south of the Isfahan. According to the PCA multivariate statistical method, elements with the same sources fall into the same groups, so that the elements with the anthropogenic source showed the same group with high correlation. Determination of the soluble fraction using single extraction methods showed that 50 percent of statistical population of Cu and S has mobility factor higher than 30 percent corresponded with the high risk potential. Also, 50 percent of statistical population of Pb, Mn, and Zn showed mobility factor between 10 to 30 corresponded with the medium risk of these elements.
  Keywords: Sediment, Zayanderud, toxic elements, mobility potential
 • Mojtaba Yahyabadi, Amir Hossein Hamidian *, Sohrab Ashrafi Pages 227-238
  Earthworms have been used for many toxicity assay and environmental assessments because of the remarkable role they play in the biological, chemical and physical processes of the soil. The purpose of this study was to investigate the impact of chemical fertilizers on the density of earthworms in the soil of an orchard. One square meter area was considered as experimental plot. Seven different types of fertilizers including Urea, Ammonium sulfate (AS), Diammonium phosphate (DAP), Solupotas, NPK (15-5-25), (NPK+OM) and organic manure (OM) as experimental treatments were studied, based on the soil test. Abundance of worms were evaluated in two stages of time and in 2 depths of 0-20 and 20-40 cm of soil. In the first stage, 20 days after the addition of fertilizers, and in the second stage, 60 days after fertilization, earthworms were sampled and their number changes were measured. Treatments were applied in three replications and the data were analyzed using one-way ANOVA (using the GLM process) by SPSS software. The results of the means comparison showed that on the 20th day, at 0-20 cm soil depth, E. fetida species abundance was decreased significantly in AS and Urea treatments compared to the control plot (p˂0.05). From epigeic group, D. hortensis species showed more compatibility and its population in AS treatment was more than that of Urea treatment. Results also showed that the anecic L. terrestris, had a greater tolerance to chemical fertilizers compared to the A. Longa species.
  Keywords: earthworms, Anecic, Epigeic, Chemical, organic fertilizers
 • Reyhaneh Khaleghpanah, Ali Jahani *, Nematolah Khorasani, Hamid Goshtasb Pages 239-250
  Parks and green spaces are one of the most important elements of cities. The design and function of urban parks should be in line with the requirements of urban life and in response to the needs of citizens, as this can be used to create a healthy urban environment. The purpose of this research is to model the satisfaction of urban parks visitors using the artificial neural network. In this study, a multi-layer perceptron network was used to process the data with the intelligent neural network tool. First, 103 urban parks were selected in Karaj and Tehran, and information about regional, service and aesthetic variables was collected in all parks. Then, the collected data was considered as network input and the results of satisfaction level assessment as network output. The value of determination coefficient (R2) in this study was 0.72 which indicates the suitability of artificial neural network for satisfaction modeling in urban parks. The results of sensitivity analysis showed that variables of landscape quality, number of sports fields, food centers, and barbeque have had the most impact on satisfaction of urban parks. Therefore, in planning and managing public places such as urban green spaces, consideration of users' perceptions of the environment should be highlighted.
  Keywords: satisfaction, urban parks, Artificial neural network, Sensitivity analysis
 • Farahnaz Rashidi * Pages 251-261
  The negative effects of air pollution impress plants to develop different morphological and anatomical changes. On the other hand in large cities plants (especially trees) help to increase the quality of air. Therefore the plants which balance internal structure and polluted environment, can deeply affect the quality of air in the cities. This study determine the suitable indexes to select tolerance of species which are widely planted in Tehran. In order to carry out this research, seven study areas was selected. Seven morphological (Leaf area, Dry and wet weight, thickness, specific leaf area, water content percentage) and 20 anatomical parameters was measured and calculated on Robinia pseudoacacia, Fraxinus rotundifolia, and Platanus orientalis. Sorkhe-Hesar and Azadi was introduced as areas that affect air pollution and climate and soil parameters was similar in both areas. Significant decrease and increase in some vegetation characteristics was observed in all study species. Leaf thickness (Sorkhehesar= 0.12, Azadi= 0.14 and P<0.01), Upper cuticul thickness (Sorkhehesar= 1.9, Azadi= 3.5 and P<0.05), Rp/Rs (sorkhehesar= 1.2, Azadi= 1.9 and P<0.05) and abaxial stomata density (Sorkhehesar= 347, Azadi= 444 and P< 0.05) shows significant increase in Black locust. Significant relations with air pollution tolerance indicator is the most in Black locust and the least in plane. The results of this study introduce R. pseudoacacia as suitable species than the other plants (plane and ash) to air pollution condition.
  Keywords: Internal structure, planted, refining, Rp, Rs, tolerance
 • Mohammad Naderi, Mehdi Zakerinia *, Meisam Salarijazi Pages 263-277
  Water resources management in the basin area is increasingly associated with the allocation of environmental flows as a tool for improving the quality of ecosystem habitats in river conservation and restortion projects. In order to facilitate the estimation of the environmental flow of the Gharasoo River in Golestan province, based on the research framework after the hydrological analysis and field studies and observations, the Habitat Suitability model of the C.Capoeta gracilis species was developed and in the next step, of the flow was performed hydrodynamic modeling of the hydraulic parameters, and Finally habitat simulation and modeling with the integration of ecological and hydrodynamic studies of the flow and extracted the ecological flow regime. Based on the results of this study, C.Capoeta gracilis species in various stages of life has shown a response to changes in hydraulic parameters (depth and velocity) and flow rate, and to conservation of the ecosystem of the Gharasoo river using River2D model and variables of Habitat physics and Habitat Suitability Index of based Weighted Usable Area, Minimum and Maximum Environmental Flows are proposed to be 0.47 m3/s for the month of September and 3.03 m3/s for month of May. Results of this study showed the use of a two-dimensional hydrodynamic model for modeling the habitat desirability of the target species can recommended a tool for improving the performance of modeling in habitat simulation and implementation of the ecological river regime in river engineering projects conservation and restoration.
  Keywords: Environmental flow, Habitat physics, Weighted Usable Area, Habitat Suitability, River2D