فهرست مطالب

پژوهش در مدیریت ورزشی - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1392)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن کوثری پور*، بهاره خسروی راد، نفیسه زارع فخریان، غلامعلی کارگر صفحات 1-18
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در آن 307 نفر از کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد مدیریت زمان با(89/0 =α) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی جزنی(76/0 =α) استفاده شد. از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها و آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه برای تعیین ارتباط و پیش بینی متغیرهای پژوهش استفاده گردید. با توجه به نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت زمان و مولفه های آن با خلاقیت مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که 7/44 % از واریانس کل تغییرات میزان خلاقیت به مولفه های مدیریت زمان مربوط می شود. بر اساس نتایج، ارتباط تنگاتنگی بین چرخه بهره وری زمان با برنامه ریزی و خلاقیت وجود دارد. همچنین برنامه ریزی یکی از مهم ترین فاکتورهای مدیریت زمان است. برنامه ریزی زمان های کاری و امور شخصی نقشی موثر در تمایل به برنامه ریزی و خلاقیت ایفا می کنند. به علاوه زمان بندی امور شخصی روزانه افراد می تواند اهمیت بسیاری در استفاده از زمان در دسترس در طول روز داشته باشد
  کلیدواژگان: خلاقیت، وزارت ورزش و جوانان، مدیریت زمان
 • فرزانه مظلومی سوینی، اکبر جابری*، مهدی مرادی، جواد خزایی پول صفحات 19-38

  هدف پژوهش حاضر کشف روابط  بین ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی  با تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی با استفاده از روش مدلسازی  معادلات ساختاری(SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی  سال 1392 به شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی مسافرت داشته اند. تعداد 246 گردشگر ورزشی به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روائی مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی، تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی را  تحت تاثیر قرار داده است. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از  مکانیسم های رفتاری گردیده که می تواند مبنایی قابل قبول برای حفظ و افزایش  بازدید گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، گردشگران ورزشی، مقصد گردشگری، تبلیغات دهان به دهان
 • احمد محمودی*، حسن قامتی، احمد نیک سرشت صفحات 39-64
  هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه بهره وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مقایسه ای بود که بصورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه استخرهای سرپوشیده شهر تهران(خصوصی و دولتی) بود(N=239). بدین منظور 75 نفر از مدیران استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی (41 مدیر از استخرهای خصوصی و 34 مدیر از استخر دولتی) که حداقل 2 سال سابقه مدیریتی در این استخرها را دارا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط 11 تن از اساتید متخصص تایید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد(83/0=α). به منظور تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون های کالموگروف اسمیرنوف (K-S)، t مستقل وU من ویتنی استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در بهره وری استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی از دیدگاه مدیران وجود دارد (01/0>P). همچنین، تفاوت معنا داری در مولفه های بهره وری از جمله برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، امکانات و تجهیزات، کارکنان، مشتری مداری، وضعیت مالی، تعمیر و نگهداری، زمان بندی و نحوه فعالیت و عوامل مدیریتی در استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی وجود داشت (01/0>P). در تمامی مولفه های مذکور، بهره وری در استخرهای خصوصی مطلوب تر از استخرهای دولتی بود. از مهمترین عواملی که باعث این تفاوت شد، مربوط به اختلاف مدیران در مورد برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای کارکنان در جهت نهادینه کردن بهره وری در استخرها و همچنین مربوط به انجام برنامه ریزی عملیاتی جهت ایجاد فرهنگ بهره وری در بین مدیریت و کارکنان استخرها بود.
  کلیدواژگان: بهره وری، نظارت و ارزیابی، استخر، دولتی، خصوصی
 • محمد گشتاسبی، عبدالحمید احمدی، فهیمه نگین تاجی*، کفایت نگین تاجی صفحات 65-76
  گرچه در مورد مفهوم توانمندسازی و رابطه آن با سایر متغیرها، پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن هوش معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی، طی سال های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، انجام گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی و هوش معنوی است. نتایج تحلیل داده ها که از طریق آزمون همبستگی پیرسون محاسبه شده است، نشان داد که بین هوش معنوی و توانمندسازی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بررسی فرضیه اول مربوط به وضعیت هوش معنوی، نشان داد که  فرض صفر مربوط به فرضیه اصلی رد و با توجه به مثبت بودن مقادیر حد پایین و بالا می توان گفت هوش معنوی بالاتر از حد متوسط است. همچنین  فرض صفر مربوط به فرضیه  دوم رد می شود و با توجه به اینکه مقادیر حد پایین و بالا، بالاتر از صفر می باشد توانمندسازی بالاتر از حد متوسط است.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، توانمندسازی، آزمون همبستگی پیرسون
 • وجیهه جوانی* صفحات 77-88
  هدف این تحقیق، بررسی میزان اهمیت وفاداری به برند در هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر ایران، بر حسب میزان درآمد و هزینه کرد افراد بود.  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه هواداران دو تیم لیگ برتر فوتبال ایران (استقلال و پرسپولیس) می باشد که با توجه به روش برآورد داده ها، حجم نمونه این مطالعه 200 نفر از هواداران این دو تیم در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط از روش داده های ترکیبی یا پانل دیتا استفاده شد. نتایج این آزمون که با استفاده از برنامه Eviews  انجام گرفت. طبق نتایج، ضریب درآمد بی معنی به دست آمد ولی ضریب هزینه کرد معنی دار بود و ارتباط صحیحی را با میزان وفاداری به برند را نشان داد به این ترتیب که با افزایش  وفاداری افراد به برند میزان هزینه کرد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: هواداران، وفاداری، برند، لیگ برتر فوتبال
 • حسین دربانی*، ناصر تقی بیگلو، حمید قاسمی، محمد سررشته داری صفحات 89-106

  هدف از انجام پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی در استان زنجان بود. جامعه آماری این پژوهش را اساتید تربیت بدنی دانشگاه، مربیان تحصیل کرده، ورزشکاران تحصیل- کرده، فارغ التحصیلان و دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی، که مجموع آن ها 45 نفر بودند که به علت محدودیت جامعه آماری، نمونه به صورت کل شمار انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ(9/0) تایید گردید. پرسشنامه شامل 32 سوال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان زنجان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون مقایسه میانگین ها و آزمون فریدمن استفاده شد و چشم انداز ورزش همگانی استان زنجان در 5 مقوله تهیه شد که عبارتند از: اهداف کلی، کمی، کیفی، بلند مدت و ماموریت. بر طبق نتایج پژوهش، ورزش همگانی استان زنجان در بعد درونی دارای 7 نقطه ضعف و  9 نقطه قوت است و در بعد بیرونی دارای 8 مورد تهدید و 8 مورد فرصت می باشد که جایگاه ورزش همگانی استان زنجان را در مدل سوات، در منطقه WT قرار داد که سازمان را مجبور به گرفتن حالت تدافعی به خود می کند، در پایان با توجه به موقعیت قرارگیری این استان در مدل سوات، اقدام به تدوین استراتژی های متناسب و قابل اجرا شد.

  کلیدواژگان: استراتژی، برنامه ریزی استراتژیک، ورزش همگانی
 • نجمه رضاسلطانی، محسن وحدانی* صفحات 107-120
  هدف از این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر جذب نوجوانان و نونهالان به مدارس فوتبال بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. 252 نفر از اولیای هنرآموزان حاضر در مدارس فوتبال استان خراسان شمالی (روش خوشه ای) به عنوان نمونه ی این تحقیق انتخاب شدند (850 =N). پرسشنامه محقق ساخته (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0r=) با 28 سوال در طیف 5 ارزشی لیکرت عوامل موثر بر جذب نوجوانان و نونهالان در مدارس فوتبال را ارزیابی می کند. اطلاعات با استفاده از تحلیل عاملی (با چرخش واریماکس) با استفاده از نرم افزار spss18 در سطح معناداری 05/0p≤ تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 72/73% از مجموع واریانس به وسیله عوامل مستخرج به شرح زیر تبیین شد: امکانات، تجهیزات و خدمات (شاخص سخت افزاری 20/15%) مربیان، کیفیت آموزش و محیط اجتماعی و اخلاقی (شاخص نرم افزاری 22/28)، تعاملات، دوستان و خانواده (شاخص اجتماعی، 27/10) ، توجه به اولیا (شاخص ارتباطی 18/9%) و تبلیغات (شاخص ترویج 18/9%).
  کلیدواژگان: مدارس فوتبال، جذب، نونهالان، نوجوانان
|
 • Mohsen Kosari Pour *, Bahareh Khosravi Rad, Nafiseh Zare Fakhrian, Gholamali Karegar Pages 1-18
  The objective of the present study was to identify the relationship of time management with planning tendency and creativity of managers and employees of the ministry of youth and sports. In this descriptive-correlational investigation, 307 employees and managers who worked in the ministry of youth and sports were selected as participants and the Time Management Questionnaire (α=0.89) and Jazni’s Job Creativity Questionnaire (α=0.76) were used as instruments. To classify the results, descriptivestatistics, to test the normality of the data, Kolmogorov-Smirnov test, and to find the relationships and predict the variables, Pearson correlation and Multiple Regressions were used respectively. According to the results, significant positive relationships were observed between time management and its components and creativity. Regression results showed that 44.7% of creativity total variances were associated with components of time management. Based on the results, there were close relationships between time efficiency and planning and time efficiency and creativity. In addition, planning could be considered as one of the most important factors in the process of time management. Work time and personal affairs planning plays an important role in planning tendency and creativity. Moreover, Daily personal activities scheduling is very important in appropriate use of available time during the day.
  Keywords: creativity, Ministry of Sport, Youth, time management
 • Farzaneh Mazloumi Sovini, Akbar Jaberi*, Mehdi Moradi, Javad Khazaei Pool Pages 19-38

  The purpose of the current study was to examine the effect of perceived quality of sport tourism destinations on mougth to mougth advertisement, by using Structural Equation Modeling (SEM). This study was a descriptive-correlative and a practical study according to research purpose. Research population was sport tourists who have visited Noshahr as a sport tourism destination in 1392. A sample of 246 sport tourists was selected through convinience sampling. The model validity and the relationships among research variables were verified by using structural equation modeling. According to research findings, dimensions of service quality of sport tourism destination have influenced mougth to mougth advertisement. The findings of this study can lead to a better understanding of behavioral mechanisms that can design reliable principles for maintaining and developing sport tourism visiting of a tourism destination.

  Keywords: Service Quality, Sport tourists, Tourism destination, Mougth to mougth advertisement
 • Ahmad Mahmoodi *, Hassan Ghamati, Ahmad Nik Seresht Pages 39-64
  This study aims at considering and comparing the efficiency of private and governmental indoor swimming pools in Tehran. The present study uses a field descriptive and comparative method. Having at least 2 years of working as managers, 75 managers of the swimming pools (41 managers of private and 34 managers of governmental) were selected as the study samples by using cluster sampling method. In order to gather data, a questionnaire was used which had been confirmed by expert professors and its stability was acquired through Cronbach's alpha (α =0/83).Descriptive statistics were used to analyze the demographic characteristics and Kolmogrov-Smirnov test, independent T-test and Mann Whitney were used in inferential statistics level. The study findings showed that there was a significant difference in the efficiency of private and governmental indoor swimming pools from the managers' viewpoint (P<0/01). Also, there was a notable difference in efficiency components, such as planning, supervision and evaluation, facilities and equipments, staff, customer orientation, financial status, fixing and maintenance, timing, field of activity and the management task in the private and governmental swimming pools (P<0/01). In all mentioned components, the efficiency in private swimming pools was higher than governmental ones.
  Keywords: Efficiency, supervision, evaluation, pool, governmental, private
 • Mohammad Goshtasbi, Abdol Hammid Ahmadi, Fahimeh Negin Taji *, Kefayat Negin Taji Pages 65-76
  Several researches have been done on the concept of empowerment and its relationship with other variables. However, Emotional Quotient as a factor influencing on individual, social and organizational behavior, has been introduced in recent years in the literature of organization and management. The present study aimed at investigating the relationship between Emotional Quotient and empowerment in Tehran Province General Administrationof Sportand Youth.The method used in this study was survey and of correlation, and data collection tool was standard questionnaire of empowerment and Emotional Quotient. Data was analyzed by Pearson correlation test. It showed that there is no significant relationship between empowerment and Emotional Quotient. Moreover, the investigation of first hypothesis about Emotional Quotient indicated that null hypothesis about main hypothesis was rejected, and with regard to the minimum and maximum positive value, it can be concluded that Emotional Quotient value is above the average. Null hypothesis about the second hypothesis was also rejected and according to the minimum and maximum positive value, it can be concluded that empowerment value is above the average.
  Keywords: spiritual intelligence, Empowerment, Pearson correlation test
 • Vajieh Javani * Pages 77-88
  The study aims to investigate the importance of fans brand loyalty of Iraian primarly  football league, based on income and cost of fans.  The fans of two the most popular teams (Esteghlah and Piruzi) responed the questuionair. According to data estimation methods, sample size of this study was  considered 200 supporters of both teams.To investigate the relationships was used panel data. The results of these tests were performed using Eviews software.As a result, the income coefficient is obtained insignificant, But the cost was significant, and it obtained proper amount correlation coefficient with brand loyalty the correct .Thus bye increasing the brand loyalty, the cost will increase.
  Keywords: Fansm, Loyalty, brand, primarly football leage
 • Hosein Darbani *, Nasser Taghi Beygloo, Hammid Ghasemi, Mohammad Sarreshtehdari Pages 89-106

  The aim of the current study was to design the strategies for development of public sport in Zanjan province. The research population involved masters of physical education, educated coaches, educated athletes, graduates and MA students of physical education. The sample (n=45) was selected through total sampling. The researcher tool was a researcher developed questionnaire that its validity was verified by experts and its reliability was verified according to Chronbach’s alpha (0/9). The scale involved 38 items about strength, weakness, opportunity, and treats of public sport in Zanjan province. For data analysis, descriptive and inferencial statistics such as comparing means, and Fridman test were applied. The vision of public sport in Zanjan province was designed through 5 factors: general goals, quantitative, qualitative, long term, and mission. According to research findings, internal dimension involved 7 weaknesses, and 9 strengths, while external dimension involved 8 threats as well as 8 opportunities. According to findings, public sport in in Zanjan province was located in situation of WT. so this makes the organization to follow a defensive state and design its strategies according to this occasion.

  Keywords: Strategy, Strategic planning, public sport
 • Najmeh Reza Soltani, Mohammad Vahdani * Pages 107-120
  The purpose of this study was to analyze the effective factors on attracting children and teenagers in soccer schools. The research method was descriptive/correlational research. 252 parents of children of soccerschools in North Khorasan province were selected by cluster sampling method (N=850). The research instrument was a 28-items questionnaire (α = 0.87) with 5 point Likert scale that was made by researchers for evaluating the effective factors on attracting children and teenagers in soccer schools. The Data were analyzed by using factor analysis method (with Varimax rotation) with spss-18 software (p≤  0.05). The results showed that 73.72% of the total variance  is explained by the extracted factors, including: facilities, equipment and services (hardware index:15.20%) , coaches, education quality, moral and social environment (software index: 18.22%), interactions, friends and family (social index" 10.27%), attention to the parents ideas (Communication index: 9.18%) and Advertising (Promotion  index: 8.05%).
  Keywords: Soccer Schools, Absorb, children, teenagers