فهرست مطالب

علوم دامی ایران - سال پنجاهم شماره 2 (تابستان 1398)

مجله علوم دامی ایران
سال پنجاهم شماره 2 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی مخبر*، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک، جواد رحمانی نیا صفحات 89-102
  به منظور یافتن نشانه های انتخاب بر روی ژنوم گاومیش از 287 راس گاومیش رودخانه ای شامل 260 راس آذری و 27 راس مازندرانی استفاده شد. ژنوتیپ نمونه ها به وسیله آرایه های ژنومی Axiom® Buffalo Genotyping 90K تعیین شد و برآوردگر نااریب FST (θ) برای یافتن نشانه های انتخاب مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع 14 منطقه که نشانگرهای SNP آن ها بالاتر از 1/0 درصد حد بالای توزیع تجربی FST بودند، به عنوان نشانه های انتخاب شناسایی شدند. بعد از انطباق مناطق ژنومی انتخاب شده با مناطق ژنومی متناظر آن روی ژنوم گاو (UMD3.1 Bos Taurus Genome)، 105 ژن و 28 QTL شناسایی شد. از مجموع 105 ژن شناسایی شده در مناطق ژنومی تحت انتخاب، 27 ژن مربوط به گیرنده های بویایی بودند. همچنین یک سری از ژن های شناسایی شده در رشد و توسعه بافت های بدنی، مرگ و میر سلولی، سیستم ایمنی بدن و توسعه بافت های پستانی نقش دارند. بررسی ها هم چنین نشان داد که QTL های شناسایی شده در این مطالعه عمدتا با صفات مربوط به رشد از قبیل وزن بدن در تولد، شیرگیری و بلوغ، چربی زیرپوستی، تولید گوشت لخم و وزن لاشه ارتباط دارد. QTL های مرتبط با تولید شیر، فقط با کیفیت شیر و تعداد سلول های شیر ارتباط دارند. در هر صورت، توصیه می شود جهت شناسایی نقش دقیق این ژن ها و QTL ها بایستی مطالعات ارتباطی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آرایه های ژنومی، شاخص تمایز جمعیتی، گاومیش آذری و مازندرانی
 • محمدرضا عطاری*، حسین مرادی شهربابک، غلامعلی نهضتی، محمدحسین بنابازی، محمدرضا هاشمی صفحات 103-113
  این پژوهش با هدف مطالعه پروفایل بیان ژن و تعیین ژن های شاخص در تمایز و تکامل ملکه، نر و کارگر با مقایسه تفریقی آن ها در سن 5 لاروی یا همان سن تمایز انجام شد. لذا ترانسکریپتوم (توالی کل mRNA) 15 نمونه از زنبور عسل نژاد ایتالیایی (A. m. ligustica) شامل 5 زنبور نر، 5 کارگر و 5 ملکه از طریق همردیفی و مکان یابی خوانش های RNA-Seq بر روی ژنوم مرجع زنبور عسل نسخه Amel_4.5 مرتب شد. سپس آنالیز بیان افتراقی ژن صورت گرفت و در نهایت 15962 ژن و 31297 ایزوفرم بر روی ترانسکریپتوم این نمونه ها مشخص شد و نهایتا 465 ژن با بیان متفاوت بین تیمارهای نر و ملکه، 495 ژن بین تیمارهای کارگر و ملکه و 764 ژن بین تیمارهای نر و کارگر بود (000005/0p<)، (0001/0p<) و بیشترین تفاوت بیان ژنی بین تیمارهای کارگر و نر، ژن های GB45614 و GB42053 با لگاریتم 2 fold change به ترتیب با مقادیر 10- و 5/11 به دست آمدند و در مقایسه تیمارهای نر و ملکه ژن های GB45614 و GB48020 به ترتیب با مقادیر 7/11 و 8/11 و در مقایسه تیمارهای ملکه و کارگر ژن های GB43508 و GB42053 به ترتیب با مقادیر 6/6 و 9- با بیشترین تفاوت بیان ژنی مشاهده شدند. آنالیز ماهیت ژن (GO) و مسیرهایی که در آن ها درگیر هستند نشان داد، که بررسی دقیقی و جامعی بر روی تعداد زیادی از این ژن ها انجام نشده است، ولی تعداد زیادی از این ژن های شاخص در مقایسه تیمارهای: ملکه و نر مرتبط با اجزای ساختاری و جدایی ناپذیر غشا، پردازش متابولیکی کیتین، بازدارنده های تریپسین، فعالیت گیرنده گاسترین، باندشونده با هورمون جوانی، پاسخ های دفاعی نسبت به باکتری ها، پروتئین های کوتیکول شفیره هستند درصورتی که در مقایسه ژن های شاخص متمایز در تیمارهای ملکه و کارگر مرتبط با مسیرهای متابولیکی، متابولیسم داروها و سایر آنزیم ها، متابولیسم لیپیدها، باندشونده با نوکلئیک اسید، انتقال دهنده کلسترول داخل سلولی، پردازش های متابولیکی کیتین، بیوسنتز یوبیکینون و سایر ترپنوئید کینون ها و ژن های متمایز در مقایسه کارگر و نر مرتبط ا اجزای ساختاری و جدایی ناپذیری از غشای متابولیسم و انتقال آمینو اسیدها، باند شونده با یون کلسیم، باندشونده با فلز یون، انتقال دهنده کلسترول کیتین درون سلول، متابولیسم بودند.
  کلیدواژگان: بیان افتراقی ژن، ترانسکریپتوم، زنبورعسل، ماهیت ژن، RNA-Seq
 • یوسف نادری*، میثم لطیفی صفحات 115-120
  هدف از این مطالعه بررسی پیشرفت ژنتیکی، افزایش میانگین همخونی و پیش بینی صحت ارزیابی تحت طرح های آمیزشی مختلف با استفاده از شبیه سازی بود. دو وراثت پذیری مختلف (1/0 و 5/0) و پنج طرح آمیزشی شامل آمیزش تصادفی (rnd)، آمیزش براساس حداقل همخونی (minf)، آمیزش براساس حداکثر همخونی (maxf)، آمیزش جور شده مثبت براساس فنوتیپ (phen) و آمیزش جور شده مثبت براساس ارزش اصلاحی پیش بینی شده (ebv) در نظر گرفته شد. پیشرفت ژنتیکی بعد از ده نسل انتخاب در طرح های آمیزشی rnd، minf، maxf، phen و ebv برای وراثت پذیری 1/0 به ترتیب 846/0، 747/0، 952/0، 877/0 و 023/1 واحد بود، و برای وراثت پذیری 5/0 به ترتیب 979/2، 997/2، 016/3، 303/3 و 595/3 واحد بود. بعد از ده نسل انتخاب افزایش میانگین همخونی به ازای هر نسل در طرح های آمیزشی برای وراثت پذیری 1/0، 10/0 در rnd، 038/0 در minf، 353/0 در maxf، 079/0 در phen و 215/0 در ebv بود، و برای وراثت پذیری 5/0، 057/0 در rnd، 026/0 در minf، 356/0 در maxf، 092/0 در phen و 177/0 در ebv بود. نتایج نشان داد که پیشرفت ژنتیکی به ازای یک درصد افزایش در همخونی در طرح آمیزشی minf بیشتر از طرح های آمیزشی دیگر بود و طرح آمیزشی minf عملکرد بهتری نسبت به طرح های دیگر دارد.
  کلیدواژگان: طرح های آمیزشی، ارزش اصلاحی، وراثت پذیری، همخونی
 • پوریا شاه بدینی، مهدی دهقان بنادکی*، کامران رضایزدی، محمدحسن نظران صفحات 121-129
  هدف این پژوهش، مطالعه اثر مکمل معدنی و کلاته عناصر کم مصرف بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده بود. گاوهای هلشتاین شیرده (24 راس) به طور تصادفی در یکی از 4 تیمار زیر قرار گرفتند: 1) جیره پایه حاوی عناصر معدنی کم مصرف به فرم معدنی؛ 2) 55 میلی گرم آهن، 125 میلی گرم مس، 360 میلی گرم روی، 5/3 میلی گرم کروم، 200 میلی گرم منگنز، 2 میلی گرم سلنیوم و 12 میلی گرم کبالت با تغذیه روزانه 7 گرم از مکمل کلاته معدنی بن زا پلکس-7؛ 3) مقادیر مشابه از چهار عنصر روی، منگنز، مس و کبالت با تغذیه 7 گرم مکمل کلاته آلی اویلا-4 در روز؛ 4) مقدار7 گرم از مکمل کلاته آلی اویلا-4به همراه 5/3 گرم اویلا - کروم، 2 گرم اویلا- سلنیوم، 1 گرم اویلا- آهن تغذیه شد. این مطالعه 35 روز طول کشید. خوراک مصرفی به طور روزانه و تولید شیر گاوها سه بار در روز ثبت شد. با وجود بالاتر بودن عددی تولید شیر خام در تیمار مکمل بن زا پلکس 7، تاثیر معنی داری از تیمارها در تولید شیر، ترکیب اصلی شیر و میزان ماده خشک مصرفی و فراسنجه های شکمبه ای دیده نشد. غلظت گلوکز پلاسما در تیمارهای 2 الی 4 تمایل به کاهش (07/0P=) نشان داد. غلظت تری گلیسرید پلاسما در تیمارهای 2 الی 4 به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت که نشانه افزایش زیست فراهمی عناصر تامین شده به صورت کلاته در این پژوهش به خصوص کروم و مس می باشد.
  کلیدواژگان: تری گلیسرید، کلاته، گاو شیرده، گلوکز، عناصر کم مصرف
 • مهران جمشیدیان قلعه سفیدی، فاطمه شیرمحمد*، مرتضی مهری صفحات 131-141
  به منظور مطالعه تاثیر منابع منگنز به شکل سولفات، هیدروکسی کلرید و کمپلکس آلی منگنز- متیونین بر کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار مسن، آزمایشی با بکارگیری 384 قطعه مرغ های-لاین 36-Wدر سن 65 هفتگی به مدت 8 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 16 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (فاقد مکمل منگنز)، شاهد به علاوه سطوح 50، 70 و 90 میلی گرم منگنز به شکل هیدروکسی کلرید، شاهد به علاوه 70 میلی گرم منگنز به شکل کمپلکس آلی منگنز- متیونین و شاهد به علاوه 70 میلی گرم منگنز به شکل سولفات منگنز در هر کیلوگرم جیره بودند. نتایج نشان دادند که منابع مختلف مکمل منگنز اثر معنی داری بر وزن بدن، مصرف خوراک، درصد تولید، شاخص زرده، وزن مخصوص و واحد هاو تخم مرغ نداشتند. در هفته های ششم، هشتم و کل دوره، تمام تیمارها ضریب تبدیل خوراک بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0P<). همه تیمارها سبب افزایش معنی دار وزن تخم مرغ در هفته هشتم و کل دوره آزمایش و ضخامت، درصد و مقاومت پوسته تخم مرغ در برابر شکستگی در طی هفته های مختلف آزمایش نسبت به گروه شاهد شدند (05/0P<). افزایش مقاومت پوسته با استفاده از 90 میلی گرم در کیلوگرم هیدروکسی کلرید منگنز در مقایسه با 70 میلی گرم در کیلوگرم سولفات منگنز، معنی دار (05/0P<) بود درحالی که بین 50 میلی گرم در کیلوگرم هیدروکسی کلرید منگنز و 70 میلی گرم در کیلوگرم منبع آلی منگنز- متیونین اختلافی مشاهده نشد. استفاده از منبع آلی یا هیدروکسی کلرید منگنز، غلظت منگنز خون و استخوان درشت نی پرندگان را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (05/0P<). در مجموع نتایج نشان دادند که 50 میلی گرم در کیلوگرم هیدروکسی کلرید منگنز می تواند جایگزین 70 میلی گرم در کیلوگرم کمپلکس آلی منگنز- متیونین و یا سولفات منگنز در جیره مرغان تخم گذار مسن شود.
  کلیدواژگان: استخوان درشت نی، مرغان تخمگذار، مقاومت پوسته، واحد هاو
 • امیرحسین سررشته داری، سعید زین الدینی*، مهدی دهقان بنادکی، طوبی ندری صفحات 143-148
  هدف از انجام آزمایش، بررسی تاثیر رفتار کارگران گاوداری بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش، از 48 راس گاو شیری هلشتاین استفاده شد. ابتدا از دو گروه، شامل چهار کارگر خواسته شد تا بر اساس آموزش های قبل از پژوهش، با گاو ها برخورد کنند. از گروه اول خواسته شد به عنوان گروه شاهد، رفتار معمول خود را داشته باشند و از گروه دوم خواسته شد تا با گاو های آزمایشی دیگر، رفتار محبت آمیز و مثبت داشته باشند. در طول آزمایش تمامی رفتارهای کارگران و دام ها با تصویربرداری ویدیویی ضبط و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، میزان غلظت هورمون کورتیزول و شیر تولیدی گاو ها اندازگیری شد. نتایج  این آزمایش نشان داد که، گاوهایی که با آن ها رفتار محبت آمیز شده بود، به طور معنی ‍ داری میزان شیر تولیدی (86/4 درصد) بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0>P). غلظت هورمون کورتیزول بین دو گروه نیز تفاوت معنی داری نشان داد. غلظت این هورمون در هفته اول برای دو گروه شاهد و گروه تیمار به ترتیب 89/. و 22/1 نانوگرم در میلی لیتر بود و در هفته های بعد، غلظت آن بین گروه ها نیز افزایش معنی دار پیدا کرد (05/0P<)، که نشان دهنده کاهش تنش در گاوهایی بود که با آن ها رفتار مثبت و محبت آمیز شده بود. به طورکلی، نتایج این آزمایش نشان داد که رفتار محبت آمیز با گاوها، سبب افزایش میزان شیر تولیدی و کاهش چشم گیر غلظت هورمون کورتیزول می شود که منجر به کاهش تنش دام ها در گاوهای شیری می گردد.
  کلیدواژگان: تولید شیر، رفتار انسان و دام، کورتیزول، گاو شیری
 • امیرحسین علیزاده قمصری*، سید عیداله حسینی، فرید شریعتمداری، مجید توکلی، هوشنگ لطف الهیان صفحات 149-157

  آزمایشی به منظور تعیین سطح بهینه جرم ذرت (حاوی روغن زیاد) در جیره جوجه های گوشتی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج گروه آزمایشی، پنج تکرار و 30 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی از سن 15 تا 42 روزگی صورت گرفت. گروه های آزمایشی شامل پرندگان دریافت کننده سطوح صفر (شاهد)، 5، 10، 15 و 20 درصد جرم ذرت بودند. در طول دوره آزمایش صفات مربوط به عملکرد، شاخص تولید، هزینه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، پاسخ های ایمنی هومورال و ریخت شناسی بافت روده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی (TOPSISیاTechnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) و روش حداکثرسازی سود اقتصادی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سطح بهینه افزودن جرم ذرت به جیره با استفاده از روش مدیریتی TOPSIS و روش حداکثرسازی سود اقتصادی به ترتیب 59/6 و 98/6 درصد تعیین شد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند شاخصی، جرم ذرت، جوجه گوشتی، روش اقتصادی
 • نسیم کاکی، علی کیانی*، ایوب عزیزی صفحات 159-169
  هدف این پژوهش بررسی اثرات متقابل سطح کنسانتره و مدت زمان مصرف جیره برتولید گاز، فراسنجه های تخمیر، جمعیت پروتوزوا و غلظت اسیدهای چرب فرار در شرایط برون تنی بود. تعداد 27 راس بره نر نژاد لری (5±26 کیلوگرم) با سه جیره آزمایشی با سه سطح کنسانتره 55، 70 و 85 درصد به مدت 100 روز  پروار شدند (9 راس برای هر جیره). مصادف با روزهای 70 و 100 دوره پروار مایع شکمبه بره های هر گروه از طریق سوند مری تهیه و مخلوط شد و برای آزمایش تولید گاز جیره در شرایط آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج نشان داد که نرخ تولید گاز (میلی لیتر در ساعت) تحت تاثیر سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره قرار نگرفت (05/0<P). گوارش پذیری ماده آلی با افزایش سطح کنسانتره افزایش یافت (05/0>P) ولی با طولانی تر شدن مدت مصرف جیره کاهش یافت (05/0>P). غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه با افزایش درصد کنسانتره و با طولانی تر شدن مدت مصرف جیره افزایش یافت (05/0>P). جمعیت پروتوزوآ و غلظت کل اسیدهای چرب فرار در جیره 85درصد کنسانتره بیشتر از دو جیره دیگر بود (05/0>P). با طولانی تر شدن مدت مصرف جیره اسیدپروپیونیک و اسیدایزو-بوتیریک کاهش (05/0>P) و در مقابل اسیداستیک، اسیدایزووالریک افزایش یافت (05/0>P). اثرات متقابل معنی داری بین سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره برای گاز تولیدی بعد از 24 ساعت انکوباسیون، اسیدپروپونیک و اسیدبوتیریک مشاهده شد (05/0>P). نتیجه کلی این که، کوتاهتر شدن دوره پروار وقتی بره ها با جیره پرکنسانتره تغذیه می شوند ممکن است در بهبود فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های پرواری مفید باشد.
  کلیدواژگان: آزمون تولید گاز، اسیدهای چرب زنجیر کوتاه، بره پرواری، نیتروژن آمونیاکی
|
 • Mahdi Mokhber *, Mohammad Moradi Shahre Babak, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak, Javad Rahmani, Nia Pages 89-102
  In order to detect signature of selection on buffalo genome, a set of 287 water buffalo samples from 260 Azari and 27 Mazandarani buffalo breeds were genotyped using the Axiom® Buffalo Genotyping 90K Array. The unbiased fixation index method (FST) was used to detect signatures of selection. In total, 14 regions with outlier FST values (0.1%) were identified. Annotation of these regions using the UMD3.1 Bos taurus Genome Assembly was performed to find putative candidate genes and QTLs within the selected and 105 genes and 28 QTLs with selection signatures were detected. A high proportion of identified genes (N=27) in regions under selection were involved in olfactory receptor, also some of the detected genes were associated with growth and body development, metabolicand apoptosis possesses, immune system development, and mammary gland development. Some of the identified QTLs in regions under selection were associated with growth traits such as body weight at birth, weaning and mature, subcutaneous fat, meat yield and carcass weight. The detected QTL for milk traits were only associated with milk contents and somatic cell count. However, it is recommended to carry out association studies to show the actual function of these genes.
  Keywords: Azeri, Mazandrani buffalo breeds, Genotyping Array, population differentiation index
 • Mohammadreza Attari *, Hossein Moradi Shahrbabak, Gholamali Nehzati Paghale, Mohammad Hossein Banabazi, Mohammadreza Hashemi Pages 103-113
  The aim of this study was to investigate the gene expression profile and find the important genes in the differentiation and evolution of the queen, worker and drone honey bee at Stage 5 Larvae. Therefore, transcripts (total mRNA sequence) of 15 samples of Italian honey bee (A. m. ligustica) including 5 drone, 5 worker and 5 queen bees were aligned to the reference genome of the honey bee. In gene expression analysis of RNA-Seq data, 15962 genes and 31297 isoforms were identified. In our differential gene expression analyses, 465 genes between drone and queen bees, 495 genes between worker and queen bees and 764 genes between drone and worker bees, were expressed differently (P <0.000005). The largest difference in expression of genes was observed between drone and workers were for GB45614 and GB42053, with log2 fold change that was -10 and 11.5, respectively. In drone and queen bees comparison, GB45614 and GB48020 genes with log2 fold change 7.11 and 8.11, and in queen and worker bees comparison, GB43508 and GB42053 with log2 fold change 6.6 and -9, had the largest difference in gene expression, respectively. The analysis of the gene ontology (GO) and the pathways involved showed that the function of many of these genes has yet to be found. However, a large number of the genes expressed defiantly in drone and queen bees were related to integral component of membrane, calcium ion binding, carboxypeptidase, cholecystokinin receptor,chitin metabolic process, chymotrypsin inhibitor, haemolymph juvenile hormone binding and pupal cuticle protein, while differentially expressed genes in queen and worker bees comparison were related to metabolic pathways, enzymes metabolism, Pyrimidine metabolism, lipid metabolism, protein kinase, ATP binding and nucleic acid, intracellular cholesterol transport, chitin metabolic process, nitrogen compound metabolic process, hydrolase activity and chitin binding. The genes expressed at different levels in worker bees and drones were related to structural elements, the metabolism membrane and transfer of amino acids, calcium-ion-bound, ion-binder, intracellular cholesterol transport and chitin metabolism.
  Keywords: Deferential gene expression, gene ontology, honey bee, RNA-Seq, transcriptome
 • Yousef Naderi *, Maysam Latifi Pages 115-120
  The purpose of this study was investigated the genetic gain, increase of average inbreeding and accuracy of prediction using simulated data under different mating designs. Two level of heritability (0.1 and 0.5) and five maing designs including random mating (rnd), mating based on minimum inbreeding (minf), mating based on maximum inbreeding (maxf),positive assortative mating design based on phenotype (phen) and positive assortative mating design based on estimated breeding value (ebv) were considered. The genetic gain after ten generation in rnd, minf, maxf, phen and ebv mating designs for heritability 0.1 were 0.836, 0.747, 0.952, 0.877 and 1.023 units, respectively, and for heritability 0.3 were 2.979, 2.997, 3.016, 3.303 and 3.595 units, respectively. After ten generation increase of average inbreeding for heritability 0.1 was 0.084 in rnd, 0.038 in minf, 0.353 in maxf, 0.079 in phen and 0.215 in ebv, and for heritability 0.3 was 0.057 in rnd, 0.026 in minf, 0.356 in maxf, 0.092 in phen and 0.177 in ebv, respectively. The results shoewd that the genetic gain in minf design was greater than others mating designs per 1% increase of inbreeding, and minf design was better than other mating designs.
  Keywords: Breeding value, heritability, inbreeding, mating designs
 • Pouria Shahbedini, Mehdi Dehghan Banadaky *, Kamran Rezayazdi, Mohammad Hossein Nazaran Pages 121-129
  The aim of this study was to investigate the effect of mineral supplementation and chelates of trace elements on production, milk composition and blood parameters of lactating Holstein cows. Lactating Holstein cows (n=24) were randomly assigned to one of the following four treatments; 1) the basic diet include inorganic trace minerals (C), 2) 55 mg of iron, 125 mg of copper, 360 mg of zinc, 3.5 mg of chromium, 200 mg of manganese, 2 mg of selenium and 12 mg of cobalt with daily feeding of 7 g of Bonzaplex7 chelated mineral supplement (B), 3) the same amount of zinc, manganese, copper and cobalt was supplied with 7 gr of organic trace mineral supplement Availa4 (A), 4) feeding 7 gr of Availa 4 plus 3.5 gr of Availa-Cr, 2 gr of Availa-Se, 1gr of Availa-Fe (A+3). This study lasted 35 days. Daily feed intake and milk production (3X) were recorded. In spite of more numerical increase in milk yield in treatment B, no effect was observed on the production of milk, milk composition, dry matter intake and rumen metabolites. Plasma glucose concentration in treatments tended to decrease (P=0.07). Plasma triglyceride concentration decreased significantly in treatments (A), (B), (A+3) compared to group (C), present results could be related to increase bioavailability of trace minerals in chelated form specially chromium and copper in present study.
  Keywords: Chelate, glucose, lactating cows, trace mineral, triglyceride
 • Mehran Jamshidian Ghale Sefidi, Fatemeh Shirmohammad *, Morteza Mehri Pages 131-141
  In order to study the effect of manganese sources in the form of sulphate, hydroxychloride and methionine- chelated manganese organic complex on egg quality of aged laying hens, an experiment was conducted using 384 Hy-line W-36 laying hens at 65 week of age for 8 weeks in completely randomized design with 6 treatments, 4 replications and 16 hens in each replication. The experimental treatments included control (with no Mn supplementation), control plus 50, 70 and 90 mg of Mn as hydroxychloride per kg of diet, control plus 70 mg of manganese as manganese-methionine organic complex per kg of diet and 70 mg of manganese as manganese sulphate per kg of diet. The results showed that the different manganese sources had no significant effect on body weight, feed intake, egg production rate, yolk index, specific gravity and Haugh unit of egg. All treatments had better feed conversion ratio in weeks 6, 8 and in the entire experimental period when compared to control group (P<0.05). All treatments increased egg weight at 8th week and entire experimental period and eggshell thickness, eggshell percentage and eggshell breaking strength during different weeks of experiment when compared to control group (P<0.05). The increase in eggshell strength with 90 mg/kg of manganese hydroxychloride in comparison to 70 mg/kg of manganese sulphate was significant (P<0.05), however no significant difference was observed between 50 mg/kg manganese hydroxychloride and 70 mg/kg manganese-methionine organic complex. The use of manganese organic source or manganese hydroxychloride increased blood and tibia manganese concentrations (P<0.05) in comparison to control group. Generally, the results showed that 50 mg/kg of manganese hydroxychloride can be replaced for 70 mg/kg of manganese-methionine organic complex or manganese sulphate in the diet of aged laying hens.
  Keywords: Eggshell strength, Haugh unit, laying hens, tibia
 • Amirhossein Sarreshtehdari, Saeed Zeinoaldini *, Mahdi Dehghan Banadaki, Tooba Nadri Pages 143-148
  This study was designed to evaluate the impact of behavior of workers on production performance of Holstein cows. A number of 48 Holstein milky cows were used in this study. At first two groups, including four workers, were asked to treat cows based on pre-research training. The first group, was asked to behavior common, however second group was asked to behavior kindly and positively. During the experiment, behaviors of all livestock and workers were recorded and evaluated using video imagery and amount of cortisol concentration and produced milk were recorded. The study lasted for 5 weeks and in the end of experiment the results were as follows: livestock that were treated kindly produce significantly higher milk, 4.86% (p˂0.05), than the control group. Cortisol concentrations also differed significantly between the two groups (p˂0.05), which showed decreased stress in the organs that were treated positively. The positive behavior cause significant decrease in cortisol concentrations in milky cows, which in turn causes decreased stress in milking cows.
  Keywords: Cortisol, human-livestock interaction, milk production, milky cow
 • Amir Hossein Alizadeh Ghamsari *, Sayed Abdoullah Hosseini, Farid Shariatmadari, Majid Tavakkoli, Houshang Lotfollahian Pages 149-157

  An experiment was undertaken to determine the optimum level of corn germ (high-oil content) in broilers diet. This experiment was conducted in a completely randomized design with 5 experimental groups, 5 replicates and 30 birds per each experimental unit from 15 to 42 days of age. Experimental groups were included birds received levels of zero (control), 5, 10, 15 and 20 percentage of corn germ in diet. During the experiment performance traits, productive index, feed cost per kilogram of live body weight, humoral immune responses and intestinal histomorphology were evaluated. To determine the optimum level of corn germ in diet, technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and maximizing economic profit method were applied. According to the results, optimum level of dietary corn germ inclusion based on TOPSIS and economic methods were 6.59 and 6.98 percent, respectively.

  Keywords: Broiler chicken, corn germ, economic method, multiple attribute decision making
 • Nasim Kaki, Ali Kiani *, Ayoub Azizi Pages 159-169
  The aim of this study was to investigate the effects of levels of concentrate and duration of fattening period in lambs on in vitro gas production (GP), fermentation parameters, protozoa number, and volatile fatty acid (VFA) concentration. Twenty-seven Lori male lambs (26±5 kg BW) were fed with three experimental diets (55, 70 and 85% concentrate) for 100 days (9 lambs for each). At 70 and 100 days of fattening period, ruminal fluids from lambs in each group were collected by the esophagus tube. The mixed ruminal fluids were used for In vitro GP test. Results showed that potential (b) and rate (c) of GP were affected neither by level of concentrate nor by duration of consumption of diets (P>0.05). Organic matter digestibility of diets increased (P<0.05) by increasing concentrate level; however it was decreased (P<0.05) by duration of fattening period. The NH3-N concentration increased (P<0.05) by increasing the concentration level and duration of the fattening period of the diets. Number of protozoa and total VFA concentration in diet containing 85% concentrate was higher (P<0.05) than those with 55 and 75% concentrate. With the extension of fattening period, propionic acid, and iso-butyric acid decreased (P<0.05), while the acetic acid, iso-valeric acid decreased (P<0.05). Interaction effects of concentrate level and duration of fattening on GP after 24 h of incubation, propionic acid, and butyric acid were observed (P<0.05) In conclusion, reducing the fattening period when lambs fed a high concentrate diet may exert beneficial effects on rumen fermentation parameters.
  Keywords: Fattening lambs, In vitro gas test, NH3-N, short chain fatty acids