فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، پاییز 1398)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، پاییز 1398)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • فرنوش خراسانی زاده، حمید صابری*، مهدی مومنی، میرنجف موسوی صفحات 465-478

  فضاهای شهری از دیر باز تاکنون بستر کالبدی تعاملات اجتماعی مردم بوده است هر چند ویژگی های کمی و کیفی فضاهای شهری طی زمان و در اثر عوامل گوناگون چندی تغییر کرده است اما همواره شهروندان و سایر استفاده کنندگان از شهر به چنین فضاهایی نیازمند بوده اند.فضای شهری در مفهومی عام ،ارتباط متقابل میان روابط و رفتار هاست. هدف پژوهش مطالعه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری در مناطق 1 و 6 شهر اصفهان می باشد. ، روش تحقیق کمی از نوع توصیفی تحلیلی وجامعه آماری کلیه شهروندان بالای 15 سال دو منطقه در سال 96 می باشد از تعداد کل جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران 375نمونه برآورد گردید. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و آزمونT و آزمون های استنباطی (پیرسون و اسپیرمن و...) تجزیه و تحلیل شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که میزان کیفیت فضای شهری در منطقه 1 و 6 برابر نیست و با توجه به میانگین دو منطقه می توان گفت کیفیت فضای شهری در منطقه 1 مطلوب تر از منطقه 6 است . کیفیت فضای شهری در محله ها به ترتیب محله بید آبادی با میانگین 72.29 مطلوبترین، علی قلی آقا با میانگین 65.88 از منطقه 1 و دروازه شیراز با میانگین 63.72 و مرداویج با میانگین 61.12 از منطقه 6 بوده است. میزان امنیت فضای شهری در گروه جنس مذکر و مونث برابر است وهرچه سطح تحصیلات بیشتر باشد میزان رضایت از مبلمان شهری کمتر است.

  کلیدواژگان: فضا، کیفیت فضای شهری، منطقه 1 و 6اصفهان
 • مینا خندان، لعلا جهانشاهلو*، حسین ذبیحی صفحات 479-496

  رشد سریع و گسترش افقی شهرهای اغلب کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و درحال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی را به طور وسیعی تحت الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است. این مقاله باهدف برنامه ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری در شهر تهران پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده و از تکنیک ترکیبی swot-Ahp استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل کالبدی، مدیریتی و اقتصادی در جایگاه های متفاوتی قرار دارند. به طوری که عوامل مدیریتی با کسب امتیاز 0.346 در جایگاه نخست واقع شده است و نشان دهنده میزان ارجحیت آن نسبت به سایر عوامل خود می باشد. عوامل اقتصادی نیز با کسب امتیاز 0.338 در جایگاه دوم واقع شده است و در نهایت عوامل کالبدی با کسب امتیاز 0.316 در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که راهبرد غالب بر منطقه موردمطالعه از نوع اقتضایی (ST) می باشد و دارای بیشترین حساسیت، و راهبرد تدافعی (WT) دارای کمترین حساسیت در کنترل تراکم های ناشی از رانت زمین در شهر تهران می باشد.

  کلیدواژگان: رانت، تراکم، زمین، تهران، swot-ahp
 • آرش قربانی کوتنایی*، علی نوری کرمانی صفحات 497-513
  در راستای تمرکز زدایی از ساختار مدیریت شهری تهران، از طریق مجموعه ای از فعالیت ها و خدمات در سطح کلان (منطقه) و مجموعه ای در سطح خرد (محله)، سیاست ناحیه محوری شهرداری تهران برای تغییر ساختار متمرکز قبلی و ایجاد فرآیند مدیریتی غیرمتمرکز به دنبال ایجاد پیوند بین محلات و ارائه خدمات فرا محله ای به شهروندان مطرح گردید. در ارتباط با موضوع ناحیه محوری، منطقه 15 شهر تهران که تاکنون در این زمینه در این منطقه تحقیقی انجام نشده است، به عنوان نمونه انتخاب شد. در واقع این پژوهش در جهت بررسی ابعاد طرح ناحیه محوری در 4 بعد، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در نواحی 7 گانه منطقه 15 شهر تهران، انجام گرفت. روش تحقیق در دو سطح کتابخانه ای (بررسی کتب، پیشینه مطالعاتی و اسناد مربوط به طرح) و میدانی (پرسش نامه (پیمایش) و مصاحبه با شهرداران نواحی، شورایاران و شهروندان) صورت گرفته است. نتایج شاخص های تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از آمار استنباطی پرداخته شده اند. متغیر مورد مطالعه در این پژوهش شامل، ارزیابی ابعاد طرح ناحیه محوری می باشد. این تحقیق دارای 2 پرسشنامه است، پرسشنامه اول در رابطه با شهروندان و در نواحی 7 گانه منطقه 15 شهر تهران و دومین پرسشنامه در خصوص مدیران شاغل در شهرداری و نواحی منطقه می باشد. با توجه به استنباطی بودن پژوهش، برای سنجش متغیرها از 2 فرضیه استفاده شده است؛ که میان دو جامعه آماری، یکسان می باشد؛ نتایج آنها از طریق آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد؛
  کلیدواژگان: تمرکز زدایی، ناحیه محوری، شهرداری تهران
 • فرزین حق پرست*، حسین اسمعیلی سنگری صفحات 515-533
  این پژوهش بر این فرض استوار است که مشارکت اجتماعی به عنوان یک ارزش فرهنگی باعث شکل گیری و احیاء دوباره بافت بازار تاریخی تبریز بعد از زلزله 1194 ه.ق شده است که امروزه به عنوان یکی از نمونه های موفق مجموعه های شهری با حالتی پویا به حیات خویش ادامه می دهد. بررسی روند مشارکت مردمی در طی سه قرن اخیر و به خصوص پس از زلزله سال 1194 ه.ق از طریق بازخوانی اسناد و متون تاریخی و همچنین بررسی های میدانی در بین بازاریان و کسبه بازار تاریخی تبریز اصلی ترین هدف این پژوهش می باشد. بدین منظور، ابتدا بناهای مشارکتی بعد از زلزله مزبور در بافت تاریخی بازار تبریز شناسایی و سپس با تفکیک آن ها از نقشه ها و تصاویر تاریخی بر پایه روش توصیفی- تحلیلی، از یک سو و همچنین استنادات و بررسی های میدانی، نقش مشارکت اجتماعی بر شکل گیری و توسعه این مجموعه موردسنجش قرار گرفته است. نتایج یافته-های پژوهش در بعد کیفی نشان داد که بدون تردید می توان مشارکت اجتماعی را به عنوان عاملی شکل دهنده و توسعه دهنده در ساختار بازار تاریخی تبریز در دوران بعد از زلزله به حساب آورد. همچنین نتایج یافته های تحلیل عاملی منجر به کاهش متغیرها در قالب سه عامل گردید که در مجموع توانایی تبیین 35/68 درصد از تغییرات واریانس را دارند. همچنین نتایج یافته های آزمون رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای مشارکت اجتماعی و بازسازی بازار تبریز ارتباط معناداری وجود داشته است.
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، زلزله 1194ه، ق تبریز، روند شکل گیری و توسعه بازار تبریز
 • محمدحسین رمضانی قوام آبادی*، اسدالله یاوری، مریم احمدی صفحات 535-554

  رشد و گسترش شهرهای کشور به خصوص شهرهای بزرگ با بروز چالش های زیست محیطی در شهرها و افت زیست پذیری و کیفیت زندگی، نیل به اهداف توسعه پایدار را با مشکلات اساسی مواجه می سازد. آنچه امروزه شهرداری های کشور را با چالش اساسی روبرو کرده، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمان های مختلف است که گاه باعث تعارضاتی در مدیریت منسجم شهر می گردد. این نظام دارای تنگناهای عمده قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط می باشد. پژوهش حاضر تلاش دارد به تبیین روابط حقوقی دولت و شهرداری ها در منابع حقوقی مرتبط بپردازد.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی می باشد.باعنایت به بررسی های بعمل آمده به نظر میرسد سیستم "مدیریت یکپارچه شهری" با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی باعث یکپارچه شدن مدیریت شهری خواهد شد و تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی غیرمتمرکز و یکپارچه،و اصلاح ساختار اداری-اجرایی امری گریزناپذیر است.این اصلاحات باید بر مدار قانون گرایی، ،قانون محوری و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی باشد. به علاوه شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، ابتدا تناقضات و خلاهای قانونی موجود شناسایی و مرتفع گردد و سپس با درنظر گرفتن ظرفیت اجرایی شهرداری ها و با شناسایی شرکای استراتژیک، تصدی های جدید با تنظیم برنامه زمان بندی انتقال یابند.استفاده از تجربیات جهانی، تعامل با مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری گسترده سازمان های مردم نهاد باعث موفقیت هرچه بیشتر این الگو خواهد شد.

  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه شهری، تمرکززدایی، شهرداری، شهر پایدار، قوانین شهری
 • مجید کریم زاده*، بهزاد کریم زاده صفحات 555-568
  وجود زیرساختها و توزیع مناسب خدمات در جذب گردشگران به طرف مکانهای مستعد گردشگری بسیار تعیین کننده است. گردشگری یکی از بهترین گزینه های کاهش فقر، ایجاد اشتغال و متنوع سازی اقتصاد مناطق محروم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به لحاظ برخورداری از زیرساخت های گردشگری انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از سالنامه آماری سال 1394 استان اخذ شده و جامعه آماری تحقیق، شهرستان های استان سیستان و بلوچستان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و مدل های مورد استفاده جهت رتبه بندی شهرستان های استان، تکنیک های تاپسیس و موریس می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای سطح بندی شهرستان ها، بر اساس شاخص موریس به ترتیب شهرستان های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، سرباز و سراوان برخوردارترین و شهرستان های نیمروز، مهرستان، هیرمند و دلگان کم برخوردارترین شهرستان های استان می باشند. همچنین براساس تکنیک تاپسیس نیز مشخص شد که، شهرستان های زاهدان، چابهار، زابل، سراوان و ایرانشهر برخوردارترین شهرستان ها و شهرستان های نیمروز، مهرستان، دلگان و هیرمند کم برخوردارترین شهرستان های استان از لحاظ برخورداری آنها از زیرساخت های گردشگری هستند. نتایج همچنین نشان داد در مجموع 95 درصد از شهرستان های استان در سطح نسبتآ محروم و محروم از توسعه قرار دارند.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، گردشگری، تاپسیس، شاخص موریس، سیستان و بلوچستان
 • کرامت الله زیاری*، احمد حاتمی، سحر مصباحی، حسن عاشوری صفحات 569-586

  توسعه پایدار،به طورکلی به تعادل اهداف اقتصادی و اجتماعی وزیست محیطی، اشاره دارد.ویک چشم انداز، بسیار مطلوب را در آینده نوید می دهد.وزیست پذیری،به مجموعه ای از اهداف پایداری اشاره دارد که مستقیما براعضای جامعه تاثیرمی گذارند.بنابراین زیست پذیری،راهی به سوی توسعه پایدار،است.درهمین راستاپژوهش حاضردرپی آنست که با بررسی میزان زیست پذیری،درشهر بندر دیلم آن را به سوی توسعه پایدار،سوق دهد.روش این پژوهش توصیفی وتحلیلی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مشاهده مستقیم است.بنابراین ترکیبی از روش کمی و کیفی است.جامعه آماری آن تمام شهروندان شهر بندر دیلم که درسرشماری سال 1395 برابربا27461نفربوده است.برای تخمین حجم نمونه ازفرمول کوکران استفاده شد که تعداد نمونه مطابق این فرمول 375 نفربوده است.بعد از مشخص شدن حجم نمونه پرسشنامه ها بصورت تصادفی ساده دربین شهروندان پخش گردید.وعلاوه براین محقق بصورت حضوری به مشاهده مستقیم شاخص های مورد مطالعه درسطح شهر پرداخته است.اطلاعات به دست آمده با استفاده ازنرافزارSpssوآزمونهای T تک نمونه ای ،آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل گردیدند.نتایج به دست آمده نشان دادکه شهربندردیلم ازلحاظ شاخص اقتصادی به دلیل نقش تجاری-گردشگری که به سبب موقعیت بندریش به دست آورده نسبتا زیست پذیر است.وعلاوه بر اشتغال ساکنان خود مهاجرین دائمی و فصلی را از شهرهای دیگه جذب کرده است.اما بعداجتماعی به دلیل کمبود و ضعف درکیفیت شاخص ها جز در شاخص امنیت وهمبستگی اجتماعی مطلوبیت به چشم نمی خورد.همچنین بعد زیست محیطی در این شهر به دلیل محدودیت های محیط طبیعی و عدم رسیدگی سازمان های ذی ربط در شرایط بدی است و زیست پذیرنمی باشد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، زیست پذیری شهری، شهربندردیلم
 • زهرا ملکی، نصرالله مولایی هشجین*، محمد باسط قرشی مینا آباد صفحات 587-612
  مهاجرت معکوس پروسه مهاجرت از روستا به شهر و بازگشت به موطن روستایی است. روستاهای ساحلی شهرستان رشت یکی از مناطقی است که پدیده مهاجرت معکوس را تجربه کرده است. بی تردید این بازگشت دارای تاثیرات کالبدی- محیطی و اجتماعی فراوانی خواهد بود اما هدف تحقیق حاضر تحلیل و تبیین پیامدهای مهاجرت های معکوس در تحولات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی روستاهای ساحلی شهرستان رشت طی دو دهه اخیر است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که تحولات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی روستاهای منطقه مورد مطالعه در ابعاد مختلف تا چه حدی متاثر از مهاجرت معکوس بوده و اثرات و پیامدهای مهاجرت های معکوس در روستاهای ساحلی منطقه مورد مطالعه چگونه بوده است ؟ روش مورد استفاده در این مقاله روش کتابخانه ای و میدانی بوده که برای تکمیل داده ها و اطلاعات از ابزارهایی مانند مشاهده مستقیم و عکس و پرسشنامه نیز استفاده نموده و برای تعیین جامعه نمونه از روش مورگان استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد در صورتی که مدیران روستایی بتوانند سرمایه حاصل از مهاجرین را جذب نمایند به طور حتم خواهند توانست کمک بیشتری به توسعه روستایی داشته باشند و البته مهاجران بر فرهنگ کلی جامعه جدید تاثیرگذار هستند، از این رو، مدیریت بحث آسیب های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی و نحوه تاثیرپذیری مهاجران از فرهنگ مقصد یا تاثیرگذاری آن ها بر فرهنگ مقصد نیز بایستی مدیریت شود.
  کلیدواژگان: مهاجرت، مهاجرت معکوس، روستا، شهرستان رشت
 • سبیکه سادات حسینی نسب، سید مصطفی طیبی ثانی*، باقر مرسل صفحات 613-637

  هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین مدل راهبردی گردشگری(توریسم) ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری مشهد است. سوال اصلی مقاله این است که توسعه گردشگری(توریسم) ورزشی در شهر مشهد چگونه می تواند توسعه پایدار شهری را برای ساکنان به ارمغان بیاورد؟ مطالعه حاضر از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در روش میدانی پرسشنامه تهیه و داده ها و اطلاعات مورد نظر جمع آوری شده است. با توجه به پیمایشی بودن تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده و به جامعه آماری تعمیم داده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی و جهانگردی، دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت ورزشی، دانشجویان ارشد و دکترای گردشگری(توریسم) و نیز مدیران آژانس های برگزار کننده تورهای مسافرتی و تورگردانان و راهنماهای گردشگران شهر مشهد است. برای تعیین حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری کوکران استفاده شد. بر اساس این روش 371 نفر به عنوان نمونه آماری مشخص شد. سنجش پایایی پرسشنامه با بهره مندی از روش آلفای کرونباخ انجام شد که مقدار آن برابر 178/0 به دست آمد. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS طبقه بندی شده و با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر معنی داری شاخص ها مشخص و تحلیل های مورد نظر صورت گرفته است. نتایج مقاله نشان می دهد که توسعه گردشگری(توریسم) ورزشی در شهر مشهد توسعه اقتصادی پایدار شهر، پایداری اجتماعی شهر و نیز پایداری کالبدی زیست محیطی شهر تاثیرات مثبتی بر خواهد گذاشت.

  کلیدواژگان: گردشگری(توریسم) ورزشی، توسعه پایدار، اقتصاد پایدار، پایداری اجتماعی، پایداری کالبدی زیست محیطی
 • فهیمه خواجه نبی، محمدرضا زندمقدم*، زینب کرکه آبادی صفحات 639-654

  شهرها به عنوان مهمترین مکان های جذب گردشگر نقش مهمی در توسعه شهری دارند. هدف این پژوهش بررسی مولفه های درون ساختاری موثر بر گردشگری پایدار شهری است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش اجرا توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را سه گروه سرپرست خانوارها، گردشگران و مسولین تشکیل می دهند. برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در بین خانوارها تعداد 360 پرسشنامه، در گروه گردشگران تعداد 285 پرسشنامه و در گروه مسولین تعداد 50 پرسشنامه به صورت طبقه بندی نسبتی شده انتخاب شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون، مدل میک مک و از مدل holsat برای مشخص نمودن رضایت از عملکرد هرساختار بر روی رشد و توسعه گردشگری استفاده شده است. نتایج پژوهش با مدل HOLSAT نشان می دهد بالاترین سطح رضایت در متغیر اقتصادی مربوط به مولفه به دست آوردن تجربه با سطح رضایت (23/1)، درمتغیر اجتماعی- فرهنگی مربوط ارتقا سطح استاندارد زندگی(5/0)، در متغیر محیطی حمایت از مناطق گردشگری(06/1) و در متغیر نهادی مربوط به فعالیت نهادهای غیر دولتی در زمینه گردشگری(66/0-) بوده است.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که تمامی متغیرها رابطه معناداری با رشد و توسعه گردشگری پایدارشهری دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از نظر خانوارها متغیر ساختار نهادی با ضریب بتای 392/0، از نظر گردشگران متغیر ساختار اجتماعی- فرهنگی با ضریب بتای 549/0 و از نظر مسولین متغیر ساختار محیطی با ضریب بتای 444/0 بیشترین تاثیر گذاری را بر توسعه گردشگری شهر گلوگاه داشته اند.

  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه پایدار، تحلیل رگرسیون، رضایتمندی، شهر گلوگاه
 • مهدی درویشی، کمال جوانمرد*، زهرا حضرتی صومعه صفحات 655-663

  با توجه به اهمیت نقش مدیریت محلی در توسعه شهری و روستایی و شناخت عوامل موثر برآن این تحقیق سعی دارد تا با بررسی مشارکت اجتماعی و اهمیت آن، رابطه آن را با عملکرد مدیریت های محلی (شوراهای شهر و روستا، شهرداری- دهیاری) با استفاده از داده های میدانی مورد تحلیل قرار دهد. این تحقیق از نوع آمیخته بوده و در بخش کمی به روش تحقیق پیمایشی انجام پذیرفته است و در بخش کیفی از مصاحبه متمرکز استفاده گردیده است. جامعه آماری در این پژوهش افراد 18 سال به بالا ساکن در شهرها و روستاهای شهرستان دماوند است و بر اساس فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 382 نفر می باشد اطلاعات با فرم پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده و در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می گردد. در بخش مصاحبه نیز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری نسبت به انجام مصاحبه با صاحبنظران و متخصصین(اعضای شوراها) اقدام شد. در نتیجه نهایی تحقیق میتوان عنوان نمود که بین مشارکت اجتماعی و متغیر وابسته تحقیق(عملکرد مدیریت های محلی) همبستگی نسبتا قوی با ضریب 511/0 است.یعنی با افزایش میزان مشارکت اجتماعی، مییزان عملکرد مدیریت محلی نیز بهبود پیدا می کند.

  کلیدواژگان: مدیریت محلی، سرمایه اجتماعی، شهرداری، دهیاری، شورای اسلامی
 • مجید قصاب زاده، محمد اخباری*، داوود حسن آبادی صفحات 665-680
  با پایان یافتن جنگ سرد، روند همگرایی منطقه ای وارد مرحله جدیدی شد. به علت اولویت یافتن فعالیتهای اقتصادی بر اقدامات نظامی و بروز ایده ژئواکونومی، بیشتر توافقات منطقه ای در قالب همکاری های متقابل اقتصادی تعریف شده است. این تحقیق در صدد است نقش منطقه گرایی بر روابط ژئواکونومیک ایران و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و سایتهای معتبر نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردیده است. منطقه جنوب غرب آسیا به دلیل دارا بودن منابع انرژی و ظرقیتهای ژئواکونومی مرکز توجه جهانی قرار گرفته است.کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قرار گرفتن در حوضه مهم خلیج فارس و منطقه جنوب غرب آسیا و دارا بودن منابع انرژی، علاوه بر اهمیت ژئوپولیتیکی و استراتژیکی اهمیت ژئواکونومیکی ویژه ای پیدا کرده است. کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره مندی از این ظرفیت و با ایجاد همگرایی منطقه ای و منطقه گرایی با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به اهداف ژئواکونومیک در منطقه دسترسی پیدا کند. اما ج.ا.ایران تا کنون در ایجاد منطقه گرایی و همگرایی های منطقه ای به منظور دستیابی به رهبری ژئوپولیتیکی و قدرت تاثیرگذاری بر سیاستهای انتقال انرژی در منطقه موفق نبوده است.
  کلیدواژگان: منطقه گرایی، همگرایی منطقه ای، ژئواکونومی، ژئواستراتژیک
 • محمود منیعی، حیدر لطفی*، عزت الله عزتی، مجید ولی شریعت پناهی صفحات 681-705

  در آغاز سده بیست و یکم دو عامل داشتن منابع و موقعیت ارتباطاتی نقش اصلی را در شکل گیری مناطق ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک بازی می کنند. هر کشوری که هر دو یا یکی از این دو را داشته باشد در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی جایگاه ویژه ای خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جایگاه ژئواکونومیکی ایران در استراتژی های اقتصادی قدرت های جهانی. سوال اصلی مقاله این است که در استراتژی-های اقتصادی قدرت های جایگاه ژئواکونومیکی ایران چه نقشی دارد و ایران چگونه می تواند از این نقش و جایگاه ژئواکونومیک خود بهره ببرد؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به سوال فوق در صدد تحلیل آن هستیم این است که ایران هم به دلیل داشتن منابع هیدروکربنی و هم به دلیل داشتن موقعیت ارتباطاتی کشوری با موقعیت ژئواکونومیک محسوب می شود و این مهم خود را در استراتژی های قدرت های اقتصادی نشان داده است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در ان با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی سعی خواهد شد فرضیه پژوهش بررسی و تحلیل شود. نتایج مقاله نشان می دهد که ایران به دلیل موقعیت ارتباطاتی و نیز برخورداری از منابع هیدروکربنی جایگاهی استراتژیک در معادله ژئواکونومیک منطقه و جهان بازی می کند.

  کلیدواژگان: ژئواکونومیک، ایران، رقابت، استراتژی، تحریم
 • مهرک وزیریان، شهره تاج*، علیرضا استعلاجی، امین ترابی پور صفحات 707-717
  سلامت یکی از مهم ترین و محوری ترین ابعاد زندگی بشر است. سلامت محور توسعه است. با توجه به بند سیزدهم از شرح وظایف آموزش و پرورش، اهتمام به تامین و پیشبرد سلامت دانش آموزان در همکاری با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تاکید بسیار است. روش پژوهش حاضر از هدف از تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است. در این پژوهش تعداد 30 باب مدرسه ابتدایی روستایی در شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گرفت.این مدارس متعلق به سه منطقه 1، 2 و 4 اهواز تعلق دارند که به ترتیب 10 مدرسه روستایی مربوط به ناحیه یک ، 6 مدرسه روستایی مربوط به ناحیه 2 و 14 مدرسه مربوط به ناحیه 4 آموزش و پرورش اهواز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این بررسی پرسشنامه بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش ،مدارس مورد مطالعه از نظر وضعیت بهداشت محیط برخی مواد آیین نامه با معیارهای بهداشت مدارس فاصله دارد.در نهایت باید گفت که شاید مهم ترین مسئله در وجود یک مدرسه ی بهداشتی و ایمن ،افزایش بودجه ی مدارس و بهبود مدیریت ها در امر مدرسه سازی ،توجه بیش تر آموزش و پرورش به بهداشت محیط مدارس روستایی و افزایش نظارت ها از سوی مرکز بهداشت در قالب سیاست های تعیین شده و هماهنگ بین دو وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و آموزش وپرورش می باشد.
  کلیدواژگان: الگوی بهینه ی، سیاست های بهداشتی آموزش و پرورش، بهداشت محیط مدارس
 • مهدیه نخعی، اسفندیار بندریان*، بختیار عزت پناه صفحات 719-744
  بافت های فرسوده فضای بازنمایی ناشی از رسوبات تاریخی و عناصر آرمانی است که میراث چندین نسل را حمل می کند و متنی تلقی می گردد که چندلایه، متکثر و پیچیده است. بافت های فرسوده هسته حیاتی شهر هستند که نباید به عنوان تهدیدی در توسعه شهر تلقی شوند، بلکه می توانند بعنوان فرصتی در توسعه یکپارچه و پایدار شهر مد نظر قرار گیرند. لذا بهبود شرایط کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری نیازمند بازاندیشی درمکانیزم های مشارکتی دربخش های عمومی-خصوصی و کشف ساز و کارهای موجد و موثر بر آنها و بکارگیری رهیافت های ساماندهی بافت در راستای معکوس نمودن جریان حاکم بر وضعیت زندگی و تحول این نواحی مساله دار شهر است.پس از پرسشگری و تایید 60 نفر از خبرگان و متخصصان امر توسعه شهری، در قالب عوامل درونی و بیرونی موثر بر تحقق الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده و در چهار خوشه نقاط قوت،ضعف درون سیستمی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای برون سیستمی دسته بندی شدند . همچنین نتایج محاسبات مدل هیبریدی در خصوص ارزیابی ماتریس عوامل درونی و بیرونی تحقق الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهرداری تهران نمره نهایی این دو به ترتیب برابر3/8 ,3/6 می باشد لذا راهبردهای قابل قبول برای اجرا و تحقق الگوی مشارکت عمومی وخصوصی در ساماندهی بافت فرسوده منطقه12 شهرداری تهران از نوع راهبردهای تهاجمی(SO) می باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت عمومی-خصوصی، ساماندهی بافت فرسوده، برنامه ریزی راهبردی، منطقه 12 شهرداری تهران
 • هومن رحیمی*، فریدون وکیلی صفحات 745-763
  توسعه شهر ها در نواحی با خطر پذیری بالا و وقوع زلزله های مخرب در سال های اخیر، نشان دهنده ضرورت برنامه ریزی پس از وقوع بحران به جهت کاهش آسیب پذیری است. بر این اساس زیرساخت های شهری به خصوص راه های ارتباطی اهمیت بسیاری در مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری دارند. پژوهش کاربردی و توصیفی تحلیلی حاضر، با هدف انتخاب بهترین مسیر امدادرسانی پس از وقوع زلزله در منطقه 11 شهر تهران و با توجه به اهمیت و اولویت معیارهای موثر ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری انجام شده است. با توجه به خطرپذیری بالای این منطقه و موقعیت مرکزیت شهری و بافت های فرسوده و عدم مناسب راه های ارتباطی، این منطقه به نوان نمونه موردی انتخاب شده است. در این تحقیق ابتدا معیارهای کیفی به کمی از طیف لیکرت تبدیل شده و با استفاده از نظر سنجی پرسشنامه وزن دهی انجام شده است. با استفاده از ANP رتبه بندی و ارزش گذاری معیارها انجام شده است و به عنوان ورودی لایه های GIS در نظر گرفته شده است. با توجه به نتیجه پژوهش از محاسبه پیکسلی اراضی و با توجه به شاخص های همپوشانی نشان می دهد که 27/12 درصد از مساحت دارای وضعیت کاملا مطلوب،34/22 درصد نسبتا مطلوب،27/37 درصد متوسط،53/27 درصد نسبتا نامطلوب و 57/. درصد دارای وضعیت کاملا نامطلوب است؛ بنابراین خروجی مدل، نشانگر وضعیت نامطلوب در زمان بحران است و می بایست برنامه ریزی در فضاهایی که می تواند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرند، صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: زلزله، آسیب پذیری، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی، GIS
 • شهاب حسیبی، وحید شجاعی* صفحات 765-778
  بازاریابی ابزار رونق گردشگری ورزشی در مناطق مختلف است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این تحقیق، تحلیل گردشگری ورزشی استان گلستان بر اساس آمیخته بازاریابی 7پی بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که به شیوه پیمایشی و با رویکرد جامع انجام شده است. 211 نفر از مدیران سازمان های ورزشی و گردشگری، مدیران دفاتر جهانگردی، راهنمایان گردشگری و خبرگان دانشگاهی در حوزه های مدیریت ورزشی و گردشگری که با شیوه غیر تصادفی در دسترس نمونه گیری شدند، به عنوان نمونه این تحقیق انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته 57 سوالی روا و پایا (0.792= α) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت معناداری بین عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی در استان بر اساس اولویت وجود دارد. عنصر قیمت بالاترین اولویت و عنصر افراد پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. سایر عناصر ترکیب بازاریابی گردشگری ورزشی استان به ترتیب اولویت عبارتند از: محصول/ خدمت، فرآیند/ برنامه ریزی، شواهد فیزیکی، ترویج/ ترفیع و مکان/ توزیع. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که جهت رونق گردشگری ورزشی در استان گلستان باید به مفهوم توسعه پایدار در این صنعت توجه نمود و بدون شک توسعه جامع و پایدار این صنعت منبعث از رویکردی سیستمی و متناسب با کلیه عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل گردشگری، آمیخته بازاریابی 7 پی، بازاریابی گردشگری ورزشی، گلستان
 • حسن عبدالملکی، محسن عابدینی*، سعید بیات دان صفحات 779-793
  شواهد تاریخی نشان می دهد بخش مهمی از عوامل ثبات و بی ثباتی واحد های سیاسی-فضایی ناشی از برآیند مسائل ژئوپلتیکی آن محسوب می شود که این مسائل نقش موثری را در شکل گیری فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی واحد های سیاسی - فضایی ایفا می کند. در این میان کشور عراق متاثر از موقعیت ژئوپلتیک و ناکارآمدی روند دولت - ملت سازی و نظام های سیاسی غیر دموکراتیک از بدو شکل گیری تاکنون دچار بی ثباتی بوده است و این بی ثباتی نقش موثری در بازتولید رویکرد نظامی و پرخاشگری سیاسی در این کشور داشته است. این واقعیت یعنی آسیب پذیری ژئواستراتژیک عراق از نظر دسترسی مناسب به دریا ، به عنوان بزرگترین تنگنای جغرافیایی این کشور طی نیم سده گذشته باعث شده که این کشور بارها با ارائه تعریف جدیدی از مرزهایش با ایران و کویت ،این مشکل را به نوعی حل و فصل کند، ولیکن در مقاطعی از تاریخ موجب بروز تنش و حتی جنگ با همسایگان خود شده است. شواهد نشان می دهد تا زمانی که این چالش های ژئوپلتیکی حل نشود زمینه های بی ثباتی و تنش در عراق ادامه خواهد یافت. از این رو این مقاله بر این فرض است که بی ثباتی سیاسی کشور عراق متاثر از موقعیت جغرافیایی ،ناکارآمدی روند دولت-ملت سازی و نظام های سیاسی غیر دموکراتیک بوده است و روش شناسی حاکم بر آن نیز سرشتی عقلانی دارد و روش پژوهش آن نیز توصیفی -تحلیلی است و داده های مورد نیاز آن به شیوه کتابخانه ایی گرد آوری شده است.
  کلیدواژگان: ژئوپلتیک، ثبات سیاسی، عراق
 • بشیر بیک بابایی* صفحات 795-805

  عدم پراکنش مطلوب امکانات از جمله امکانات آموزشی و فرهنگی از عوامل اصلی تشدید تفاوت های ناحیه ای بوده و کاستن از عدم تعادل ها، بهره برداری اصولی و منطقی از توان های محیطی، توزیع بهینه امکانات و جمعیت، مطالعه شهر و روستا با نگرش سیستمی و شناخت میزان نابرابری های مابین سکونتگاه ها از جمله وظایف مهم برنامه ریزی ناحیه ای است. لذا در مقاله حاضر بر آن است با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و خوشه ای و استفاده از 21 شاخص در زمینه های اجتماعی - فرهنگی شهرستان های استان آذربایجان غربی بپردازد. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. نتیجه بکارگیری تحلیل عاملی تقسیم بندی شهرستان ها در 4 سطح برخوردار- نسبتا برخوردار- محروم و بسیار محروم است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرستان خوی رتبه 1 با امتیاز 47/3 و شهرستان چالدران رتبه 17 با امتیاز 25/3- در بین 17 شهرستان استان آذربایجان غربی را به خود کسب کرده، که 52/23 درصد شهرستان ها در سطح برخوردار، 3/26 درصد برخوردار، 29/35 درصد نسبتا برخوردار، 52/ 23 درصد محروم و 64/17 درصد در سطح بسیار محروم قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از تحلیل خوشه ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستان ها به گروه های همگن طبقه بندی شده اند. در مجموع یافته ها، نشان از تشدید نابرابری شهرستان ها در برخورداری از شاخص های اجتماعی- فرهنگی به لحاظ عدم پراکنش مطلوب آنهاست.

  کلیدواژگان: تفاوت های ناحیه ای، تحلیل عاملی، استان آذربایجان غربی
 • شهرام امیرانتخابی*، مینا حسنلو صفحات 807-826

  بافت و ساختار شهرهای امروزی حاصل فرآیندی است که از سال های بسیار دور آغاز شده و تحت تاثیر نیروهای مختلفی از قبیل زمان، نیروهای اداری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. این ساختار و بافت جواب گوی دوره های گوناگون تاریخی بوده و در واقع شهر محل تجلی نیازها و اراده ساکنان آن است. پژوهش حاضر تلاشی است در جهت شناسایی فرایند شکل گیری و تکوین شهر منجیل و روند تغییرات اراضی طی سالهای 1377 الی 1393 در گذر زمان است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به جمع آوری داده ها پرداخته و جهت استخراج کلاسهای طیفی از شبکه عصبی مصنوعی و مدل تغییرات زمین در نرم افزار ادریسی و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روند تغییرات سایر کاربری ها به نفع اراضی ساخته شده با بیشترین میزان تغییرات از 202 هکتار در سال 1377 به 405.3 هکتار در سال 1393 رسیده است. عواملی چون قرار گرفتن در محور ارتباطی رشت - قزوین، وجود سد منجلیل و رودخانه های پرآبی چون سپید رود، وجود پادگان های نظامی و نیرگاه های بادی در این منطقه از مهمترین عوامل تاثیر گذار در شکل گیری و توسعه شهر منجیل در طول تاریخ بوده است.

  کلیدواژگان: ساختار شهری، توسعه شهری، کاربری اراضی، بافت شهری، شهر منجیل
 • سید سعید آقایی* صفحات 827-843
  این مقاله با هدف پیدا کردن رابطه‏ی فقر شهری و طرد اجتماعی در میان کارتن‏خواب‏های شهر تهران انجام شد. پژوهشگر با مصاحبه‏ی میدانی از کارتن‏خواب‏ها که تعداد 12048 نفر در گرمخانه ها به سر می‏بردند، اقدام به گردآوری داده نمود. پس از 38 مصاحبه که به اشباع نظری رسید، نتایج نشان داد که سه گروه از کارتن‏خواب‏ها در چرخه‏ی طرد اجتماعی و فقر شهری گرفتار آمده‏اند. گروه اول، به دلیل مهاجرت خودخواسته و بدون برنامه‏ریزی برای پیدا کردن فرصت‏های بهتر زندگی همزمان و در رابطه‏ای متقابل، طرد اقتصادی و فقر شهری را تجربه کرده‏اند که پس از آن به دلیل ناسازگاری با مقصد مهاجرت و کمبود روابط سالم، طرد فرهنگی و طرد اجتماعی هم در این چرخه وارد شده است. گروه دوم، به دلیل مهاجرت خانواده با مهاجرتی ناخواسته و اجباری مواجه بوده‏اند که سکونت در مناطق آسیب‏زای شهر فرصت‏های مناسبی برای تجربه‏ی موقعیت‏های پرخطر فراهم نموده و در نهایت با طرد خانواده، ابتدا طرد اجتماعی را تجربه کرده‏اند و به مرور زمان وارد چرخه‏ی فقر و طرد اجتماعی- اقتصادی شده‏اند. گروه سوم، هرگز طرد اجتماعی را تجربه نکرده بودند و در عین حال از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خوبی هم برخوردار بودند که اعتبار اجتماعی هم به همراه موقعیت‏های مطلوب داشتند. اما سرخوردگی های ناشی از شرایط اجتماعی و گاهی انتقام‏گیری سبب ورود این افراد به گروه کارتن‏خواب‏ها بود؛ این گروه به انزوای اجتماعی و دوری‏گزینی پناه برده بودند.
  کلیدواژگان: طرد اجتماعی، فقر شهری، انزوای اجتماعی، موقعیت‏های خطرزا، کارتن‏خواب
 • ایمان چقاجردی، شیرین نظریان*، لعیا جلیلیان صفحات 845-862
  از دیرباز محیط های متعددی سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و رقابتی بر روند گردشگری در کشورها تاثیرگذار بوده است. چرا که معمولا گردشگران مقاصدی را به منظور گذران اوقات فراغت خود انتخاب می نمایند که علاوه بر وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی ا از نظر امکانات و خدمات از مناظق رقیب بالاتر بوده، همگام با فناوری و تکنولوژی روز باشد، از نظر اقتصادی نسبت به مناطق مشابه مقرون به صرفه تر و از نظر سیاسی و حقوقی تقریبا مشابه با کشور مبدا باشد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شامل فراوانی، انحراف معیار و میانگین)، آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای، آزمون خی دو، آزمون رتبه ای دبلیو کندال و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج توصیفی و استنباطی پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت گردشگران خارجی از محیط های تکنولوژیک، رقابتی، اقتصادی و سیاسی- حقوقی در سطح پایینی قرار دارد. بر اساس نتایج آزمون رتبه ای دبلیو کندال در سطح 99 درصد اطمینان مشخص گردید که سطح کیفی و رضایت گزدشگران خارجی از محیط تکنولوژیک با آماره کندال 2.78 در بالاترین سطح و سطح کیفی و رضایتمندی محیط رقابتی با آماره کندال 1.98 در پایین ترین سطح قرار داشته است...
  کلیدواژگان: گردشگری، سیاسی- حقوقی، رقابتی، اقتصادی، تکنولوژیک اصفهان
 • ناهید جمالی زاده، منیژه ظهوریان*، حسن لشکری، علیرضا شکیبا، زینب محمدی صفحات 863-874

  در این پژوهش برای بررسی تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان، دمای روزانه ایستگاه‌های منتخب در یک دوره آماری 30 ساله (2015-1986) برای ماه های (ژولای، آگوست و سپتامبر) استخراج شد. ایستگاه ها بر اساس عرض جغرافیایی مرتب شدند و با استفاده از نمره z فراوانی رخداد ماهانه و سالانه امواج گرم شناسایی گردید. داده های ناهنجاری های (دما، ارتفاع ژیوپتانسیل و نم ویژه) از مرکز ملی جو و اقیانوس شناسی امریکا به آدرس https://www.esrl.noaa.gov/psd دریافت و نمودار ناهنجاری های هر سه ماه در دوره آماری برای ترازهای1000-500 هکتوپاسکال ترسیم گردید.نتایج نشان داد که نابهنجاری در نم ویژه هوا در تراز های مختلف جوی نیز بیانگر روند مثبت در نم ویژه جو در یک دهه اخیر می باشد. با وجود افزایش دما در دهه های اخیر ولی نم ویژه جو نیز همچنان روند مثبت و صعودی را نشان می دهد. این پدیده به منزله تغییر در الگوهای گردشی جو می باشد. چرا که الگوهای جریان به گونه ای در تابستان شکل میگیرند که رطوبت دریاهای جنوبی را بر روی منطقه انتقال داده و سبب افزایش نم ویژه جو می شوند. این شرایط سبب خواهد شد بتدریج از آسایش زیستی منطقه کاسته شده و بدلیل افزایش نم هوا تحمل گرماهای تابستانه برای ساکنین سخت تر شده و شرایط زیستی نامطبوع تری برای ساکنین فراهم کند. چرا که افزایش دمای هوا از یک طرف و افزایش نم هوا از طرف دیگر شرایط زیستی را برای ساکنین استان دشوار نماید.

  کلیدواژگان: ناهنجاری، ساختار دینامیک، همدید، تابستانه، خوزستان
 • غلامرضا عاشوری، داود حسن آبادی*، حیدر لطفی، عزت الله عزتی صفحات 875-897

  بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می‌انجامد. بحران‌ها سرچشمه‌ها و انواع مختلف دارند اما بحران ژیوپلیتیکی عبارت است از منازعه و کشمکش کشورها و گروه‌های متشکل سیاسی‌- فضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران-های ژیوپلیتیکی ایران. سوال اصلی مقاله این است که متغیرهای جغرافیایی به ویژه تغییرات آب و هوایی و خشک‌سالی چه نقشی بحران‌های ژیوپلیتیکی ایران دارند؟ فرضیه‌ای را که برای در صدد اثبات صدق و کذب آن هستیم این است که متغیرهای جغرافیایی به ویژه تغییرات آب و هوایی و خشک‌سالی ازآنجا که باعث نزاع بر سر منابع کمیاب می‌شوند در بحران‌های ژیوپلیتیکی ایران نقش دارند. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز سایر اسناد و مدارک مکتوب و دیجیتال به تحلیل موضوع پژوهش پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می‌دهد که بحران‌های ژیوپلیتیکی که بعضا حاصل تلاش برای تسلط بیشتر بر منابع کمیاب جغرافیایی هستند اغلب به دلیل آن ‌که این منابع در بعضی مناطق دچار بحران طبیعی می‌شوند به وقوع می‌پیوندد و بنابراین بحرانی جغرافیایی به بحرانی ژیوپلیتیک تبدیل می‌شود.

  کلیدواژگان: بحران، ژئوپلیتیک، ایران، بحران ژئوپلیتیک
|
 • Farnoush Khorasani Zadeh, Hamid Saberi *, Mehdi Momeni, Mirnajaf Mousavi Pages 465-478

  Abstract Urban spaces have long since been the cornerstone of social interaction of people. Although the quantitative and qualitative features of urban spaces have changed over time and due to different factors, citizens and other users of the city have always needed such spaces. In a general sense, urban is the interconnection between relationships and behaviors.The aim of this study is comparative study of the desirability of quality urban spaces in areas 1 and 6 of Isfahan. The quantitative research method is a descriptive-analytic and statistical population of all citizens over the age of 15 years in two regions in the year 96. The total number of population according to the Cochran formula was estimated 375 samples,The results of the research were analyzed using SPSS software, T-test and inferential tests (Pearson & Spearman, etc.). The results of the assumptions test showed that the quality of urban space in the region is not 1 and 6, and with Considering the average of two regions, it can be said that the quality of urban space in area 1 is more than area 6. The quality of urban space in the neighborhoods was, respectively, Beid Abadi neighborhood with average 72.29, Ali Gholi Agha with an average of 65.88 from Zone 1 and Shiraz gate with an average of 63.72 and Mardavige with an average of 61.12 from Zone 6. Urban space security is equal in males and females, and the higher the level of education, the less satisfied urban furniture satisfaction

  Keywords: space, the quality of urban space, isfahan 1, 6 areas
 • Mina Khandan, Laala Jahanshahloo *, Hosein Zabihi Pages 479-496

  The rapid growth and horizontal expansion of cities in most countries of the world, both developed and developing has encountered serious problems. The issues of this phenomenon have not only exacerbated the policies of urbanization, but their consequences have also played a key role in exacerbating the economic, social, political, managerial and environmental issues of societies. This paper was designed with the aim of strategic planning in managing density due urban land rent in Tehran city. The research method is analytical-descriptive and uses the swot-Ahp combination technique. The results of the research show that physical, managerial and economic factors are in different positions. According to Chart 1, managerial factors with the score of 0.346 are in the first place, indicating a higher priority than other factors. Economic factors also ranked second with a score of 0.338, and in the end, the physical factors with a score of 0.316 are in the third place. The results show that the dominant strategy on the study area is the type of diversity (ST) that has the most sensitivity, and the defensive strategy (WT) has the least sensitivity in controlling the density of land rent in Tehran city.

  Keywords: rents, Density, land, Tehran, swot-ahp
 • Arash Ghorbani Koutenaei *, Ali Noori Kermani Pages 497-513
  In line with the decentralization of Tehran's urban management structure, through a set of macro-level activities and services at the micro level (neighborhood), the central policy of the municipality of Tehran to change the centralized structure and create a decentralized management process seeking to create The link between neighborhoods and the provision of over-the-counter services to citizens was raised. In relation to the axial area, the 15th district of Tehran, which has not been investigated in this area so far, has been selected as a sample. In fact, this research was conducted to study the dimensions of the central area in four dimensions, social, economic, physical and cultural dimensions in the seven regions of the 15th district of Tehran. The research method was conducted at two levels of library (review of books, study history and documents related to the design) and field (questionnaire (survey) and interview with mayors of the district, councilors and citizens). The results of the research indices were descriptive-analytic and inferential statistics were used. The variable studied in this study is to evaluate the dimensions of the central area design. This research has 2 questionnaires, the first questionnaire in relation to citizens and in the 7 areas of district 15 of Tehran and the second questionnaire about managers working in the municipality and the region.
  Keywords: Decentralization, central region, municipality of Tehran
 • Farzin Haghparast *, Hosein Esmaili Sangari Pages 515-533
  This research is based on the assumption that social participation as a cultural value contributes to the formation and rehabilitation of the texture of the historical market of Tabriz after the earthquake of 1194 AD, The study of the process of popular participation during the last three centuries and especially after the earthquake of 1194 AH. The main purpose of this research is to review the process of popular participation during the last three centuries, through the revising of historical documents and field surveys among bazaarists and customers in the historical market of Tabriz. For this purpose, firstly, after the earthquake, the participatory structures were identified in the historical context of the Tabriz market, and then, by separating them from historical maps and images based on the descriptive-analytical method, on the one hand, as well as field references and citations, the role of social participation in the form The development and development of this complex has been measured. The results of the research findings in the quantitative aspect showed that undoubtedly can consider social participation as a forming and developing factor in the structure of the historical market of Tabriz during the post-earthquake period. Also, the results of factor analysis findings led to the reduction of variables in the form of three factors, which in total had the ability to explain 68.35% of variance variations. Also, the results of the regression test showed that there was a significant relationship between the variables of social participation and recreation of Tabriz bazaar.
  Keywords: Social participation, The Tabriz Earthquake in 1194 A, The process of formation, development of the Tabriz bazaar
 • Mohammad Hossein Ramezani *, Amir Yavari, Maryam Ahmadi Pages 535-554

  The growth and expansion of the cities of the country, especially the big cities, with the emergence of environmental challenges in the cities, and the loss of vitality and quality of life, will face the challenges of achieving sustainable development goals. What today challenges the municipalities of the country is a disparity in the duties and powers of the city district in different organizations, which sometimes create conflicts in the integrated management of the city. This system has major legal, structural and organizational constraints that require retrieval of related legal resources. The present research seeks to explain the legal relationships between government and municipalities in related legal sources. The research is descriptive-analytical and data collection methodology, library and documentary. According to the studies, the "integrated urban management" system Relying on decentralization and participatory management will integrate urban management, shifting centralized urban management to decentralized and integrated, and reforming the administrative-executive structure is inevitable. These reforms should focus on the orbit of the rule of law, the rule of law, and the obligation to create Legal backing. In addition, after considering the political, cultural and economic structure of the country, it is appropriate to first identify and eliminate the existing legal inconsistencies and loopholes, and then, considering the municipal capacity and identifying the strategic partners, new enterprises will be set up by setting the timetable The use of global experiences, interaction with research centers and the widespread collaboration of NGOs will make this template more successful.

  Keywords: Integrated Urban Management, Decentralization, Municipalities, sustainable city, urban rules
 • Majid Karimzadeh *, Behzad Karimzadeh Pages 555-568
  The availability of infrastructures and the proper distribution of services in attracting tourists to the most prone tourism areas are crucial. Tourism is one of the best ways to reduce poverty, create employment and diversify the economy of deprived areas. The present study aimed to investigate the developmental level of the counties of Sistan and Baluchistan province in terms of having tourism infrastructures. The required information of the study was obtained from statistical yearbook of 2015 and the statistical populations of the study were Sistan and Baluchistan counties. The research method in this study was descriptive - analytical and models which have been used for ranking the counties were Morris and TOPSIS techniques. The results show that according to Morris index, counties of Zahedan, Chabahar, Iranshahr, Sarbaz and Saravan are the most developed and Nimroz, Mehrestan, Hirmand and Dalgan are the most deprived counties in the province. According to the TOPSIS technique, it was also found that Zahedan, Chabahar, Zabol, Saravan, and Iranshahr are the most developed and Nimroz, Mehrestan, Dalgan and Hirmand are the most deprived counties in terms of tourism infrastructures. Results also showed that in total, 95% of the counties of province are relatively deprived and deprived of development.
  Keywords: Development, Tourism, TOPSIS, Morris index, Sistan, Baluchistan
 • Keramatalah Zayyri *, Ahmad Hatami, Sahar Mesbahi, Hassan Ashori Pages 569-586

  The sustainable development refers generally to balance at economic, social, and environmental objectives; its future vision looks very favorable. The Livability refers to a set of sustainability goals which directly affect community members. Thus, the viability is the path toward achieving sustainable development. In this regard, this study aimed to investigate Livability in Bandar Deilam to direct it towards sustainable development. This was descriptive-analytical study. The questionnaire (quantitative) and direct observation (qualitative) were used for collecting the data. The population consisted of all citizens in Bandar Deilam in 2016 (N= 27461). Using Cochran’s formula, the sample size was determined to be 375. However, the questionnaires were distributed randomly among citizens. In addition, the researcher, in person, directly observed studied indicators at this city. The collected data were analyzed using one-sample t-test and Friedman test at SPSS software. The findings showed that Bandar Deilam was viable considering its economic index which was achieved by its commercial-tourism role at the port. In addition to employment of its residents, it had attracted many seasonal and permanent migrants from other cities. The social dimension, however, was undesirable, except at security and social solidarity. At environmental dimension, it was not viable and desirable due to limitations of natural environment and mismanagement at relevant organizations.

  Keywords: sustainable development, Urban Livability, Bandar Deilam
 • Zahra Maleki, Nasrollah Molaei Hashjin *, Mohammad Baset Ghorshi Mina Abad Pages 587-612
  Reverse migration is the process of migrating from village to town and back to rural home. Rasht coastal villages are one of the areas that has experienced the phenomenon of reverse migration. This return will undoubtedly have many physical, environmental and social impacts but the purpose of the present study is to analyze and explain the consequences of reverse migration in the socio-economic and cultural developments of Rasht coastal villages during the last two decades. The main question of this article is that to what extent have the socio-economic and cultural developments of the villages in the study area been affected by the reverse migration and how were the effects and consequences of the reverse migration in the coastal villages of the study area? The method used in this article is library and field method it also uses tools such as direct viewing, photos and questionnaires to complete the data and Morgan's method was used to determine the sample population. The results of the study show in the event that rural managers can attract immigrant capital will be able to contribute more to rural development and of course immigrants have an impact on the overall culture of the new society, hence, the management of the discussion of cultural, social, economic and psychological damages and how immigrants are affected by the target culture or their impact on the target culture also needs to be managed.
  Keywords: migration, reverse migration, Village, Rasht city
 • Sabikeh Sadat Hosseini Nasab, Seyed Mostafa Tayebi Sani *, Bagher Morsal Pages 613-637

  The main purpose of the present study is to formulate a strategic model of sport tourism it is in line with the sustainable development of the city of Mashhad. The main question of the present treatise is that how can sport tourism development in Mashhad bring sustainable urban development to residents? This study is an exploratory one based on a descriptive-analytical method. Library and field methods are used to collect data and information. Questionnaire was prepared in field method and data and data were collected. Due to the survey survey, random sampling was used and it is generalized to the statistical population. Statistical population included sport and tourism management professors, senior students and PhD students in sport management, senior students and PhD students, as well as managers of travel agencies, tour operators and tourist guides in Mashhad. Cochran sampling method was used to determine the sample size. Based on this method, 371 individuals were identified as statistical sample. The reliability of the questionnaire was assessed using Cranach’s alpha method the value was 0/178. The data were classified by SPSS software and by using the nonparametric chi-square test the significant indices are determined and the analysis has been done. The results of the dissertation show that the development of sport tourism in Mashhad will have positive effects on the sustainable economic development of the city, social sustainability of the city, as well as the physical environmental sustainability of the city.

  Keywords: Sport tourism, sustainable development, sustainable economy, Social Sustainability, Physical environmental sustainability
 • Fahime Khajenabi, Mohammad Reza Zandmoghadam *, Zenab Karkehabadi Pages 639-654

  Cities as the most important places to attract tourists play an important role in urban development.The aim of this study is to investigate the structural components affecting sustainable urban tourism. The research method is applied in terms of its purpose and is descriptive-analytical in terms of its implementation method.The statistical population of the study consisted of three groups of households, tourists and officials.To select the sample size,Cochran formula was used. Among the households, there were 360 questionnaires, 285 questionnaires in the tourists group and 50 questionnaires in relative group were selected. To analyze the data, Pearson correlation coefficient, regression test, Mick-Mac model and holsat model were used to determine the satisfaction of the performance of the astringent on the growth and development of tourism.The results of the HOLSAT model show that indicate that the highest level of satisfaction in the economic variable related to the component of obtaining experience with satisfaction level (1.23), in the related socio-cultural variable, the standard of living standard (0.5),in the environmental variable supporting the tourism areas (1.06) and in the institutional variable related to the activities of non-governmental organizations in the field of tourism (-0.66).The results of Pearson correlation coefficient show that all variables have a significant relationship with the growth and development of their tourism.Also, the results of multiple regression analysis showed that,for households, the variable of institutional structure with beta coefficient of 0.392,for variable tourists, the socio-cultural structure with beta coefficient was 0.542 and for the variable of environmental variable with the

  Keywords: Tourism, sustainable development, regression analysis, Satisfaction, Galouga City
 • Mahdi Darvishi, Kamal Javanmard *, Zahra Hazrati Someh Pages 655-663

  Given the importance of the role of local management in urban and rural development and understanding the factors that influence it this research seeks to examine social participation and its importance, analyze its relationship with the performance of local governments (city and village councils, municipal-rural) using field data. This research is a mixed one and has been done in a quantitative way through survey research and in the qualitative part, focused interviews have been used.The population of this study is 18 years old and older people living in Damavand towns and villages according to Cochran's formula, the sample size is 382 data were collected through questionnaire and interview form in this research simple random sampling method is used.Interviews were also conducted with the use of purposeful sampling to theoretically saturate the experts and councilors.In conclusion, it can be concluded that there is a strong correlation between social participation and research dependent variable (performance of local administrations) with a coefficient of 0.511. That is, with the increase in social participation, local management performance improves as well.

  Keywords: Local management, Social Capital, municipality, rural governors, Islamic Council
 • Majid Qasabzadeh, Mohammad Akhbari *, Davood Hassan Abadi Pages 665-680
  By ending the Cold War the regional convergence entered a new level that due to prioritizing economy activities over military actions and the emergence of geo-economic idea most of the regional agreements are described as a form of mutual corporations. This research is going to analyze the role of regionalism on Iran geo-economic relations with the countries of southwest of Asia. The method of this research is analytical- descriptive collecting data and information from libraries and valid websites. Southwest of Asia has become the focus of global attention because of the energy resources and geo-economics capacities. The Islamic Republic of Iran due to being located in the important area of Persian Gulf and southwest of Asia and having energy resources In addition to geopolitics and geostrategic importance has got a special geo-economics importance. Iran can use this capacity, and creating convergence and regionalism with the countries of the area to reach the geo-economic goals in the area. But Iran hasn’t been successful in creating convergence and regionalism with the countries of the area in the mean of geopolitics leadership and influential power on energy transporting policy.
  Keywords: regionalism, Regional convergence, Geo-economy, Geo-strategy
 • Mahmaoud Maniei, Heidar Lotfi *, Ezatollah Ezzati, Majid Vali Shariat Panahi Pages 681-705

  At the beginning of the 21st century two factors, having resources and communication position, play a major role in shaping the geoeconomic and geostrategic areas. Any country that has either one or both in economic strategies, world powers will have a special place. The main purpose of this article is analyzing the geo-economic position of Iran in the economic strategies of world powers. The main question of the paper is that what is the role of the geo-economic powers of Iran in economic strategies? And how can Iran take advantage of its geo-economic role? The hypothesis that we seek to answer the above question is that Iran has both hydrocarbon resources and communications status is a country with a geoeconomic position and this has shown itself in the strategies of economic powers. The methodology of this paper is descriptive-analytical using library resources and scientific and research articles, the research hypothesis will be analyzed and analyzed. The results of the paper show that Iran is playing a strategic role in the geoeconomic equation of the region and the world because of its communications position and its hydrocarbon resources.

  Keywords: Geoeconomic, Iran, Competition, strategy, Sanctions
 • Mehrak Vazirian, Shohreh Taj *, Alireza Estelaji, Amin Torabipoor Pages 707-717
  Health is one of the most important aspects of human life. Health is the pivot of development. According to the sixteenth part of the teaching of education duties, efforts to provide and improve the health of students in collaboration with the Ministry of Health and Medical Education have been emphasized. The method of this research is to use the research in the form of the nature of a descriptive-analytic study. In this research, 30 elementary schools of Ahwaz were studied. These schools belong to 3 districts 1, 2 and 4 of Ahwaz, including 10 study areas in the region of 1, 6 villages in the 2nd district and 14 schools in 4th district of Ahwaz. Sampling was done by census method. The data collection tool was included in this questionnaire. Collected data was analyzed using Excel software. According to the results of this research, it can be said that perhaps the most important issue is the health and safety of the school, the increase in school budgets and the improvement of management in education, education for the health and the rural environment and increased monitoring of the health center in the form of policies Established and coordinated between the two Ministries of Health and Medical Education.
  Keywords: Optimal patterns, Health education policies, school environment health
 • Mahdeyeh Nakhaei, Esfandiar Bandaryan *, Bakhteiar Ezatpanah Pages 719-744
  The worn-out tissues of the city's vital nuclei should not be considered as a threat to urban development, but can be considered as an opportunity for the integrated and sustainable development of the city. Therefore, improving the living conditions and organizing of urban exhausted tissues requires the rethinking of participatory mechanisms in the public-private sectors and discovering effective and effective mechanisms for them, and applying refinement, reconstruction and rehabilitation approaches to reverse the current trends in the living conditions and evolution of these areas. Public-private partnership in the management and support of public bodies is the key to the recovery of worn out tissue. After the questioning and approval of60experts and experts in urban development, in the form of internal and external factors affecting the implementation of the public-private partnership model, we have eroded the structure of the texture and in four clusters the strengths, weakness of the system as well as opportunities and threats Out of the system are categorized. Subsequently, through a survey, experts, experts and experts. Also, the results of hybrid model calculations for evaluating the internal and external factors matrix of the implementation of the public-private partnership model in organizing the worn out texture of the 12th district of Tehran municipality have the final score of 3.8, 6.3 respectively. Therefore, acceptable strategies for implementation The pattern of public and private participation in organizing the worn out texture of District 12 of Tehran Municipality is an offensive strategy (SO).
  Keywords: public-private partnership, erosive texture management, Strategic Planning, district 12 of Tehran municipality
 • Hooman Rahimi *, Vakili Fereydoon Pages 745-763
  The development of cities in high-risk areas and the occurrence of devastating earthquakes in recent years indicate the need for post-crisis planning to reduce vulnerability. Accordingly, urban infrastructure, especially communications, are of great importance in crisis management and vulnerability reduction. The present analytical and applied descriptive study was conducted to select the best route for earthquake relief in the 11th district of Tehran and considering the importance and priority of effective criteria for presenting vulnerability reduction strategies. Due to the high risk of this area and the location of urban center and worn-out textures and inadequate communication paths, this area has been selected as a case study. In this study, first, the qualitative criteria were converted to a quantitative Likert scale using a weighting questionnaire. Ranking and benchmarking were performed using ANP It is intended as an input to GIS layers. The result of the study shows the overlaying of pixels and overlay indices that 12.27% of the area was in favorable condition, 22.34% relatively favorable, 37.27% moderate, 27.53% relatively undesirable and 57.5%. Percentage is completely undesirable;Therefore, the model output indicates an unfavorable situation in times of crisis And planning must be done in spaces that can be used in times of crisis.
  Keywords: Earthquake, vulnerability, transportation planning, Planning, GIS
 • Shahab Hasibi, Vahid Shojaei * Pages 765-778
  The purpose of this study was to analyze the strategic combination of sports tourism marketing in Golestan province with a 7 P's approach.The present research is descriptive-analytic in a survey method with a comprehensive approach. 211 managers of sport and tourism organizations, managers of tourism offices, tourism guides and academic experts in the fields of sport and tourism management, as a sample of this research, were convenience non-randomly selected, completed a researcher-made questionnaire composed of 57 valid questions (α=0.792) voluntarily. Using one-sample t-test, the sub-scales related to each of the seven elements of sports tourism marketing in the province were calculated. Also findings from Friedman test showed that the elements of sports tourism marketing mix in this province based on priority were different significantly. The element of price is the highest priority (Mean Rank Price = 4.86) and the process or planning is the lowest priority (Mean Rank People = 3.42). Other elements of the sport tourism marketing mix of the province are in order of priority: product or service, process or planning, physical evidence, promotion and place or distribution. The overall conclusion of this research showed that the comprehensive and sustainable development of this industry is the result of a systematic approach and appropriate to all elements of the sports tourism marketing mix.
  Keywords: Tourism Analysis, 7 P's Marketing Mix, Sports Tourism Marketing, Golestan
 • Hasan Abdolmaleki, Mohsen Abedini *, Saed Bayatdan Pages 779-793
  The historical evidence shows that animportant port of political –spacial units stability and instrbility comes from the analysis of its geopolitical situation wich plays a significant rolein its political culture and foreign policy meanwhile Iraq has suffered from instability of geopolitical situation and inefficiency of people - government building process and other nondemocratic political systems and this has had a huge impact on its military strategy and political agression . This fact shows the vulnerability of Iraq regarding having access to the sea as its biggest geographical challenge on the past 5 decades which has caused Iraq to define its borders with iran and kowait over and over again to solve this problem but at some point in history it has resulted in war or tension with its neighbors . evidence suggests that as long as this does not solve the geopolitical challanges instability and stress fields in Iraq Will continue. thus this article assumes that the political instability in Iraq is affected by its geopolitical location and inefficiency of people – goverment building process and non democratic political systems and the methodology of that is based on logical inherent and the research method of thte is qualitative and the required analyctical data is collected through library reviews.
  Keywords: Founder, geopolitical, Iraq
 • Bashir Beygbabaye * Pages 795-805

  The lack of logical distribution of facilities such as educational and training facilities is the main factors increasing the regional difference and decreasing the non-favorite distribution and reasonable application of environmental potentials, the favorite distribution of facilities and population. Nowadays, regional inequalities, in terms of poor planning in developing countries are. Reducing the level of inequalities, principal and logical utilization of environmental powers, optimal distribution of facilities and population, studies on cities with a systemic view and identifying the degree of inequalities among settlements including important duties of regional planning. Therefore, the present study is to investigate West Azerbaijan and using factor analysis technique and cluster analysis technique as well as 21 indices in the social-cultural grounds. The method of the research was descriptive-analytical. The result of applying factor analysis was dividing townships in 4 enjoying, relatively providing, deprived and very deprived. The findings of the research indicated that has obtained the seventh rank with the score 0.78 among 17 townships of West Azerbaijan Province, which in other regions, 26.3 of cities were at the enjoying level, 35.29 percent were at the relatively enjoying, 23.52 percent were at the deprive level, and 17.64 percent of townships were at the very deprived level. Finally, using cluster analysis and drawing graph, the townships were categorized into homogenous groups. In sum, the findings indicate the difference and inequalities of townships in enjoying the social-cultural indices.

  Keywords: Regional Differences, factor analysis, West Azerbaijan
 • Shahram Amirentekhabi *, Mina Hasanlo Pages 807-826

  The texture and structure of today's cities are the result of a process which has been started since many years ago and it has been formed under the influence of different powers such as time and official, economic, political and social powers. These structure and texture are responsible for various historical courses and in fact the city is the emerging place of its inhabitants' need and will. The present study is an attempt to identify the process of formation and development of land in the years 1377 to 1393 Manjil and trends in the course of time. Descriptive research - analysis, in order to use the library and documentary studies to collect data and to extract the spectral classes of artificial neural network model and the changes in Idris and GIS software is used. The results of this study showed that the changes made by other applications to benefit the maximum rate of change of 202 hectares of land in 1377 to 405.3 hectares is of the year 1393. such as being located in Rasht- Qazvin communication road, the existence of Manjil dam and rivers with high water, garrison and wind powerhouse in this region are the most effective factors in formation and development of Manjil during history.

  Keywords: Urban structure, Urban Development, land use, urban texture, City of Manjil
 • Seyed Saeid Aghaei * Pages 827-843
  This article aimed to find the relationship between urban poverty and social exclusion among the dormancy cartoon in Tehran. the researcher, with the view that social exclusion is not purely economic, while social damage can’t be analyzed solely by antitrust approach, was conducted with a field interview of the homelessness that numbered 12048 They were housed in gardens, they were collected. After 38 interviews that reached theoretical saturation, the results showed that three groups of sleep cartons were caught in a cycle of social exclusion and urban poverty. The first group, due to voluntary and unplanned immigration, to find better opportunities for living together in a reciprocal relationship, economic rejection and urban poverty, which was subsequently due to inconsistencies with the destination of immigration and lack of Healthy relationships, cultural exclusion and social exclusion have also entered into this cycle. The second group faced unwanted and compulsory immigration due to family immigration, which has shown that living in vulnerable areas offers opportunities for experiencing high-risk situations, and ultimately, with family rejection, first experiences social exclusion And have gradually entered the cycle of poverty and social-economic exclusion. The third group never experienced social exclusion, but at the same time enjoyed a good social and economic situation, which had a positive social standing. But frustrations due to social conditions and sometimes revenge led to the entry of these people into the Cartoon Dreams Group, which had sought refuge in social isolation and exclusion.
  Keywords: social exclusion, urban poverty, Social isolation, Risky situations, Homelessness
 • Iman Chaghajerdiu, Shirin Nazarian *, Laia Jalilian Pages 845-862
  For many time, the various political, economic, technological and competitive environments have been influential in the development of tourism in the countries. Because usually tourists choose to spend their leisure time, in addition to having historical and cultural attractions in terms of facilities and services, they are more competitive than they are with technology and technology, economically compared to similar areas. More economically and politically and lawfully similar to the country of origin. The purpose of this study was to analyze the effects of influential environments on the satisfaction of tourists in Isfahan. The present research is descriptive-analytic in nature and in terms of purpose, it is a type of applied research and in terms of data collection, library and fieldwork. . In this research, descriptive statistics (frequency, standard deviation and mean), inferential statistics (single sample T test, Chi square test, Wendel Kendall rank test and Pearson correlation coefficient) were used to analyze the data. The descriptive and inferential results of the research indicate that the level of satisfaction of foreign tourists from the technological, competitive, economic, and political-legal environments is at a low level. Based on the results of the Wendel Kendall Rank test at 99% confidence level, it was determined that the quality level and satisfaction of foreign employees from the technological environment with Kendall statistics 2.78 were at the highest level and the level of quality and satisfaction of the competitive environment with the Kendall statistical 1.98 was at the lowest level. .
  Keywords: Tourism, Political-Legal, competitive, Economic, Technological Isfahan
 • Nahid jamalizadeh, Manizheh Zohoriyan Pordel, hassan lashkari, alireza shakiba, zeinab mohammadi Pages 863-874

  In this study, analysis of anomalies and changes in the dynamic structure of synoptic patterns Summer Khuzestan province, The daily temperature of selected stations was extracted for a period of 30 years (1986-2015) for months (July, August, and September). Stations were sorted according to latitude and using the z score, the frequency of the monthly and annual occurrence of waves was identified. Data anomalies (temperature, humidity heights, and special) of the National Center for Atmospheric and Oceanic America to address anomalies https://www.esrl.noaa.gov/psd receive and charts every three months in the period for Traz•hay1000- 500 hp. The results showed that the abnormalities of different atmospheric levels also indicate a positive trend in the special atmosphere of the past decade. Despite the rising temperature in recent decades, the special weather barrier still shows a positive and upward trend. This phenomenon is a change in the atmospheric circulation patterns. Because patterns of flow are formed in the summer, which transports the moisture of the southern seas to the area and causes a rise in the atmosphere of the atmosphere. These conditions will slowly reduce the ecological comfort of the area and, due to the increase in the air, the summer heat will be hardened for residents and will create more unpleasant living conditions for the inhabitants. Because the increase in the temperature of the air on the one hand and the increase in air on the other hand, it is difficult for the residents of the province to live in a living condition

  Keywords: Anomaly, Dynamic Structure, Contemporary, Summer, Khuzestan
 • Gholamreza Ashouri, Davoud Hassan Abadi*, heidar lotfi, Ezatollah Ezzati Pages 875-897

  The geographical position of a country in terms of its position on earth and in terms of its distance to the open waters and its relevance to neighboring countries is important in formulating country strategies under normal and, of course, critical conditions. It is an event crisis that occurs suddenly and sometimes incrementally and it leads to a dangerous and unstable situation for the individual, group or community.Crises have different origins and types But the geopolitical crisis is the conflict between states and political-spatial groups and political actors over the control and seizure of one or more geographical values and factors.The main purpose of this article is analysis of the role of geographical variables in geopolitical crises in Iran. The main question of the paper is that What role do geographical variables, especially climate change and drought, play in Iran's geopolitical crises?The hypothesis we are trying to prove is true and false Geographical variables, especially climate change and drought, are causing geopolitical crises in Iran because of scarce resources. The methodology of this paper is descriptive-analytical will try to analyze the research topic using scientific and research papers as well as other written and digital documents. The results of the paper show that Geopolitical crises, which are sometimes the result of efforts to dominate geographical scarce resources, are often due to natural disasters in some areas.It happens, and therefore, a geographical crisis becomes a geopolitical crisis.

  Keywords: Crisis, Geopolitics, Iran, Geopolitical Crisis