فهرست مطالب

دانش حسابداری مالی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامحسین اسدی، مریم دولو، سبحان اسکینی* صفحات 1-23
  هدف

  مطالعات نشان داده وجود روندهای قیمتی نظیر تداوم در بازار سرمایه، فرصت کسب بازده غیرعادی ایجاد می کند. ازجمله دلایل ایجاد تداوم، فروواکنشی سرمایه گذاران به قیمت های مرجع عنوان شده است که ناشی از سوگیری های رفتاری است. در این پژوهش نقش سوگیری تازه گرایی در تشکیل الگوی تداوم بررسی می شود.

  روش

  پژوهش از نوع مطالعات پس رویدادی است که با استفاده از روش مطالعه پرتفوی و با داده های به دست آمده از 108 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله از ابتدای 1386 تا انتهای 1395 و انتخاب سه قیمت مرجع حداکثر قیمت 13، 26 و 52 هفته، انجام می شود. همچنین، آزمون های قوت برمبنای مدل سه عاملی فاما-فرنچ و مدل فاما-مک بث با حضور متغیرهای کنترل اعمال می شود. 

  یافته ها

  استراتژی های تداوم مبتنی بر قیمت های مرجع 13، 26 و 52 هفته در پرتفوی های 20 درصد سهام برنده-بازنده به ترتیب برابر با 0، 8.2 و 8.1 درصد است که دو مورد اخیر دارای معناداری آماری است. با دوره های انتظار 3 و 6 ماهه، استراتژی مبتنی بر حداکثر قیمت 26 هفته در بیشتر سطوح پرتفوی معنادار است و این بازده با تعدیل عوامل ریسک نیز برقرار است. با آزمون های قوت، نتایج حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت و شواهد حاصل حاکی از معناداری یافته ها در حضور متغیرهای کنترل است.

  نتیجه گیری

  استراتژی تداوم مبتنی بر حداکثر قیمت 26 هفته ناشی از سوگیری تازه گرایی (که با نسبت تازه گرایی تعریف می شود)، عملکرد بالاتری در مقایسه با استراتژی های مبتنی بر سایر قیمت های مرجع دارد که می تواند با پدیده به روزرسانی نقاط مرجع قابل توضیح باشد. همچنین این عملکرد با افزایش دوره انتظار بهبود می یابد.

  دانش افزایی

  در این پژوهش نقش سوگیری تازه گرایی و اثر انتظار با سه قیمت مرجع بررسی می شود و حداکثر قیمت 26 به عنوان یک قیمت مرجع قابل تامل مطرح می گردد که می تواند در کنار سایر قیمت های مرجع مطرح در تئوری (نظیر حداکثر قیمت 52 هفته) برای تعریف استراتژی تداوم مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تازه گرایی، تداوم، فروواکنشی، قیمت مرجع
 • سید علی حسینی*، فاطمه گرامی راد، طیبه زارع زردینی صفحات 25-46
  هدف

  هدف این مقاله بررسی روند پیشرفت تحقیقات حسابرسی از ابتدا تاسال 2020 است.

  روش

  روش پژوهش اصلی این مقاله تحلیل بیبلیومتریک و تحلیل شبکه‏های اجتماعی است که به مطالعه و بررسی ویژگی‎های مقالات منتشر شده از قبیل نویسندگان، کشورها، موضوعات و... می پردازد. نمونه این پژوهش 8357 مقاله در حوزه حسابرسی است که در پایگاه Web of science از ابتدا تا سال 2020 میلادی نمایه شده اند.

  یافته ها

  یافته‎ها نشان می‎دهد که روند کلی انتشار مقالات صعودی است و بیشترین تعداد مقالات در سال 2018 منتشر شده است. پرتکرارترین کلمات عبارتند از: کیفیت حسابرسی، کمیته حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس، استانداردهای حسابرسی، ریسک حسابرسی، کنترل داخلی و خدمات غیرحسابرسی. پراستنادترین مقاله، مقاله‎ای است با عنوان «مدیریت سود و ویژگی‎های اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی»  که در سال 2002 منتشر شده است. کشور آمریکا درصدر جدول فعالترین منتشران این حوزه قرار دارد.

  نتیجه گیری

  سیر تحول در کلمات کلیدی قابل تقسیم به 4 طبقه است: 1) ویژگی‎های حسابرس و روش‎های حسابرسی 2) قضاوت و گزارش حسابرس 3) پررنگ تر شدن نقش حسابرسان و افزایش توجه به آنها 4) افزایش کیفیت حسابرسی و پاسخگویی حسابرسان و مدیران و همچنین افزایش حیطه حسابرسی در راستای گزارشگری غیرمالی.

  دانش افزایی

  مرور پیشرفت تاریخی تحقیقات حسابرسی که متاثر از محیط حسابرسی است می‎تواند موجب درک، تحلیل و تفسیر تحول حسابرسی با توجه به تغییر انتظارات جامعه گردد.

  کلیدواژگان: حسابرسی، تحلیل بیبلیومتریک، پایگاه های کتابشناختی، نقشه علمی
 • بابک نژادتولمی، فریدون رهنمای رودپشتی*، هاشم نیکو مرام، حمید رضا وکیلی فرد صفحات 47-75
  هدف

  با توجه به اثربخشی افشاگری در کشف تقلب های حسابداری و  اثر گذاری عدالت بر بروز رفتار  اخلاقی فرد، هدف این پژوهش بررسی نقش عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی در تمایل به افشاگری تقلب در بین حسابداران می باشد.

  روش

  جامعه آماری شاغلین حسابداری در بخش های خصوصی و عمومی و حجم نمونه596 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و سناریوهای های افشاگری و عدالت سازمانی اختصاصی تقلب حسابداری اقتباسی از سیفرت و همکاران (2014) می باشد که با روش معادلات ساختاری به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه هاپرداخته شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، عدالت رویه ای،  تعاملی و توزیعی، بر تمایل به افشاگری اثر مثبت دارد  و البته بین حسابداران شاغل در بخشهای خصوصی و عمومی در تمایل به افشاگری، تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها، نتیجه آن که وجود عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی،  موجب تمایل معنادار حسابداران هر دو بخش خصوصی و عمومی به افشاگری می گردد.

  دانش افزایی

    نتایج پژوهش در برنامه ریزی سازمانها و نهادهای حرفه، برای مقابله با تقلب های حسابداری با توجه به نقش انواع عدالت می تواند مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: افشاگری، تقلب حسابداری، عدالت تعاملی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای
 • سحر کرمی، محمد مرادی* صفحات 77-98
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر تامین مالی از طریق اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است.

  روش

   به منظور دست یابی به اهداف پژوهش تعداد 141 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است.  

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی از طریق اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی نمی تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحقیق را می توان به این گونه تعبیر کرد که در دوره مورد بررسی تامین کنندگان نمی توانند با مکانیزم های نظارتی و اطلاعاتی از ریسک سقوط آتی قیمت سهام جلوگیری کنند، به بیان دیگر تامین کنندگان نمی توانند مانع از انباشت اخبار بد شوند. در واقع اعتبار تجاری مزیت چندانی برای تامین کننده فراهم نمی کند و تامین کننده نمی تواند به ارزیابی مشتریان خود بپردازد و نظارتی بر آن داشته باشد.

  دانش افزایی

  اغلب پژوهش های انجام شده در حوزه ریسک سقوط قیمت سهام به تاثیر ابهام اطلاعات، حاکمیت شرکتی و فعالیت های عملیاتی پرداخته اند و به تاثیر نحوه تامین مالی توجه زیادی نشده است. در این پژوهش به بیان ارتباط موجود بین تامین مالی از طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته شده است و با توجه به مواردی که می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد، به تحلیل و بررسی یکی از این عوامل، یعنی چیزی که بین تهیه کننده و استفاده کننده فاصله می اندازد و به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی شناخته می شود، پرداخته است.

  کلیدواژگان: تامین مالی از طریق اعتبار تجاری، ریسک سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی
 • یحیی کامیابی*، محسن حسن نتاج کردی، جمیل ابراهیمی صفحات 99-131
  هدف

  شرکت ها به دنبال یک سطح هدفمند وجه نقد هستند تا بتوانند از این طریق انعطاف پذیری مالی خود را حفظ کنند، اما ممکن است در برخی موارد شرکت ها از این سطح تعیین شده فاصله بگیرند و به تدریج، به سطح بهینه میزان وجه نقد نگهداری شده باز گردند. وجه نقد نگهداری شده و سطح هدفمند آن، ممکن است به دلیل وجود هزینه های تعدیل متفاوت باشد، و به همین دلیل، سرعت تعدیل تحت تاثیر ویژگی های شرکتی قرار می گیرد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر فرصت های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  

  روش

  بدین منظور، تعداد 75 شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب و  با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های ترکیبی، آزمون شده‎اند.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که سرعت شرکت های کوچک و متوسط در تعدیل میزان وجه نقد نگهداری شده برای رسیدن به سطح هدفمند خود تحت تاثیر فرصت های رشد، محدودیت های مالی و درماندگی مالی قرار می گیرد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط به دلایل نگرانی بابت از دست دادن فرصت های رشد، و همچنین محدودیت های مالی و هزینه های مربوط به درماندگی مالی به گونه ای سریع وجه نقد خود را تعدیل می کنند.

  دانش افزایی

   این نتایج می تواند برای شرکت های کوچک و متوسط ایرانی که سیستم های تامین مالی آن ها مبتنی بر بانک ها می باشد و یا شرکت های کوچک و متوسط دیگری که دسترسی محدودی به منابع مالی دیگر، غیربانکی دارند، سودمند باشد. همچنین می تواند درک مدیران از نحوه مدیریت ذخایر نقدی را بهبود بخشیده و واکنش آن ها نسبت به شوک های اقتصادی و مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد، فرصت های رشد، محدودیت مالی، درماندگی مالی
 • اسماعیل اقدامی، مهدی مشکی میاوقی*، سینا خردیار، سهراب کردرستمی صفحات 135-156
  هدف

  با توجه به نقش مهم عوامل وجه نقد و مسئولیت اجتماعی در حوزه مطالعات حسابداری، مطالعه عوامل اثرگذار بر رابطه آن دو حائز اهمیت می باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد می باشد.

  روش

  برای دستیابی به هدف پژوهش، 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 انتخاب شده و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمایش شدند.

  یافته‎ها

  بر اساس نتایج آزمون های آماری، ریسک سیستماتیک توانسته است میزان اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر وجه نقد نگهداری شده را تحت تاثیر قرار داده و افزایش دهد، با این وجود نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد صرفا در سطح اطمینان 90 درصد مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه‎گیری

  شرکت هایی که به وظایف خود در حوزه مسئولیت اجتماعی اهمیت می دهند، جهت حمایت از حقوق ذینفعان، لازم است وجه نقد بیشتری را نگهداری نمایند. بر این اساس افزایش ریسک های سیستماتیک، نیاز به نگهداری وجه نقد اضافی را افزایش می دهد. همچنین به نظر می رسد حاکمیت شرکتی نیاز به وجه نقد نگهداری شده را در شرکت ها کاهش داده و از این جهت راه کار مناسبی برای شرکت هایی باشد که علاقمند به سرمایه گذاری در موضوعات اجتماعی می باشند.

  دانش افزایی

  بررسی اثر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی به همراه عامل ریسک سیستماتیک، می تواند در بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر نگهداشت وجه نقد، دارای محتوای اطلاعاتی باشد.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، ریسک سیستماتیک، مسئولیت اجتماعی، نگهداشت وجه نقد
 • یاسر رضائی پیته نوئی*، مهدی صفری گرایلی صفحات 157-177
  هدف

  توانایی مدیریت فراتر از ویژگی های اقتصادی شرکت، تاثیر بسزایی در گزارش های مالی شرکت ها و کیفیت محیط اطلاعاتی آن ها دارد. لذا این پژوهش به بررسی اثر توانایی مدیر بر کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها می پردازد.

  روش

  در این پژوهش برای سنجش توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2012) و همچنین، از مدل ارائه شده توسط فخاری و رضائی پیته نوئی (1396) نیز برای اندازه گیری کیفیت محیط اطلاعاتی استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 485 سال - شرکت که طی سال های 1392 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته ها

  مطابق با پیش بینی نظریه علامت دهی،نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت موجب بهبود کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها می گردد. علاوه براین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت بیانگر آن بود که استفاده از معیارهای جایگزین برای سنجش توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت تاثیری روی نتایج پژوهش حاضر نداشته و یافته های پژوهش از استحکام برخوردار است.

  نتیجه گیری

  مدیران توانمند به دلیل آگاهی بیشتری که نسبت به وضعیت کسب و کار، صنعت و شرایط اقتصادی شرکت های خود دارند از عملکرد بهتری برخوردارند و از طریق اعمال شفافیت بیشتر در گزارشگری مالی و محیط اطلاعاتی شرکت، انگیزه زیادی برای اعلان عملکرد برتر خود به ذینفعان دارند.

  دانش افزایی

  یافته های پژوهش می تواند خلاء تحقیقاتی موجود در این حوزه را پوشش داده و برای مدیران، سرمایه گذاران و قانون گذاران بازار سرمایه در امر تصمیم گیری مفید باشد.

  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، شفافیت گزارشگری مالی، کیفیت محیط اطلاعاتی
 • قادر داداش زاده*، حیدر محمدزاده سالطهl، رضوان حجازی، هوشنگ تقی زاده صفحات 179-204
  هدف

  به دلیل نقش مهمی که در سال های اخیر بورس اوراق بهادار در زندگی اقشار مختلف مردم پیدا کرده، امروزه توجه به موضوعات حول گزارشگری مالی قابل فهم، مربوط، قابل اتکاء، شفاف و ایمن و همچنین توجه به مسائل و چالش ها برای ایمن سازی گزارشگری مالی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های ایمن سازی گزارشگری مالیبا بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان می باشد.

  روش

  در این پژوهش، با بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با 23 نفر از خبرگان و افراد صاحب نظر به روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، چالش های ایمن سازی گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با بهره گیری از کدگذاری های زمینه بنیان، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها که به عوامل زمینه ای، شرایط علی، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدها طبقه بندی شده اند، استخراج گردیدند و با نظرات خبرگان حرفه ای، الگوی ارائه شده مورد تائید قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها بیانگر چالش های فراوانی در ابعاد مختلف جهت ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران است. چالش های عمده در زمینه ایمن سازی گزارشگری مالی از دیدگاه مشارکت کنندگان بیشتر مبتنی بر شرایط اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد، قصور در پیاده سازی صحیح ماده 44 قانون اساسی، پایین بودن ضمانت اجرایی، فقدان فرهنگ پاسخگویی- پاسخ خواهی، چالش های حرفه حسابرسی و ضعف های عمده در سیستم کنترل های داخلی بوده است.

  نتیجه گیری

   چالش های مطرح شده می تواند یک زنگ خطری برای نظام حسابداری و گزارشگری مالی باشد و اگر به موقع شناسایی و مرتفع نشوند، ممکن است حتی شرکتها را از حوزه رقابت پذیری و تنوع بخشی دور سازد.  

  دانش افزایی

   یافته های پژوهش علاوه بر توسعه مبانی نظری ایمن سازی گزارشگری مالی، حاوی مفاهیم ارزشمندی برای مدیران شرکتها و مراجع حرفه ای درباره اهمیت گزارشگری مالی شرکتها می باشد. با وجود اهمیت گزارشگری مالی، تاکنون چالش های گزارشگری مالی مورد بررسی قرار نگرفته که ابعاد مختلف آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: ایمن سازی گزارشگری مالی، ویژگی کیفی (سودمندی) اطلاعات مالی، رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان
|
 • Gholam Hossein Assadi, Maryam Davallou, Sobhan Eskini * Pages 1-23
  Purpose

  Studies have shown that price trends such as momentum in the stock market form opportunities for abnormal returns. The underreaction of investors to reference points, due to behavioral bias, is one of the reasons for forming momentum. In this research, the role of recency bias in forming momentum pattern is investigated.

  Methods

  Research is a ex-post facto research that is carried out using a portfolio study method and data obtained from 108 companies from Tehran Stock Exchange during the 10 years from the beginning of 1386 to the end of 1395 (Solar Hijri-Iranian calendar) and selecting the three reference prices including 13-, 26- and 52-week high prices. Also, robustness tests based on Fama-French multi-factor model and Fama-MacBeth model.

  Results

  Momentum strategies based on 13, 26 and 52-week reference prices in the portfolios of 20% winner-loser stocks are 0%, 8.2%, and, 8.1%, respectively, the latter two being statistically significant. With 3 and 6-month echo periods, the strategy of the 26-week high at portfolio levels is significant and this return is maintained by adjusting the risk factors. The results were evaluated by robustness tests and the evidences indicate that the findings are significant in the presence of control variables.

  Conclusions

  results showed momentum strategy based on 26-week high price due to recency bias (that is defined by recency ratio) has a higher performance compared to other reference prices that can be explained by the phenomenon of updating reference points.It also improves with increasing echo effect.

  Contribution

  In this study, the role of the recency bias and the echo effect with the three reference prices is examined and the 26-week high price is considered as a notable reference price which along with other reference prices in theory (such as a 52-week high price) can be used to define the momentum strategy.

  Keywords: Momentum, Recency bias, Reference price, Underreaction
 • Seyed Ali Hosseini *, Fatemeh Geramirad, Tayebeh Zare Zardini Pages 25-46
  Purpose

  The purpose of this article is to review the progress of audit research from the beginning to 2020.

  Methods

  The main research method of this article is bibliometric analysis and social network analysis which studies the characteristics of published articles such as authors, countries, topics, etc. The sample of this research is 8357 articles in the field of auditing indexed in the Web of science database from 2020 to the beginning.

  Results

  The results show that the general trend of publication of articles is ascending and the highest number of articles is published in 2018. The most frequently used words are: audit quality, audit committee, audit fees, internal audit, auditor independence, auditing standards, audit risk, internal control, and non-audit services. The most cited article is an article entitled "Managing Profits and Characteristics of Board Members and Audit Committees" published in 2002. The US is among the most active publishers in the field.

  Conclusion

  The evolution of keywords can be divided into 4 categories: 1) Auditor characteristics and audit methods 2) Judge's report and report 3) Auditors' role being enhanced and their attention 4) Increased audit quality and Accountability of auditors and managers as well as increased scope for non-financial reporting.

  Contribution

  There has been no comprehensive research on the research performed in the field of audit, the general trend of recent developments and future research directions.

  Keywords: Audit, Bibliometric Analysis, Bibliographic Database, Scientific Map
 • Babak Nejad Toolami, Fraydoon Rahnamay Roodposhti *, Hashem Nikoumaram, Hamidreza Vakilifard Pages 47-75
  Purpose

  Regarding the effectiveness of whistleblowing in the discovery of accounting fraud and the impact of justice on the occurrence of ethical behavior in society, the purpose of this study was to investigate the role of procedural, interactive and distributive justice in the tendency to disclose fraud among accountants.

  Methods

  The statistical population was accounting staff in the private and public sectors and the sample size was obtained by random distribution (n=596). The data collection tools were a questionnaire and the organizational justice scenarios for accounting wrongdoing adapted from Seifert (2014). Data analysis and hypothesis testing were performed by structural equations with partial least squares.

  Results

  The findings showed that procedural, interactive and distributive justice have a significant effect on the whistleblowing intentions for accounting wrongdoing at the significance level of 95%; however, no significant difference was found between accountants in the private and public sectors.

  Conclusions

  Based on results, Thus, procedural, interactive and distributive justice lead to significant intentions for whistleblowing between accountants in the private and public sectors.

  Contribution

  The results can be used in organizations and professional bodies to deal with accounting fraud with regard to the role of types of justice.

  Keywords: Whistleblowing, Accounting Fraud, Interactive Justice, Distributive Justice, Procedural Justice
 • Sahar Karami, Mohammed Moradi * Pages 77-98
  Purpose

  The purpose of the present study is to determine the impact of the trade credit financing on the risk of stock price crash risk by emphasizing the role of information asymmetry.

  Methods

  In order to achieve the research objectives, 141 companies is selected from the listed companies in Tehran Stock Exchange during 2008- 2017. Multiple regression model and panel data is used to test the research hypotheses using two criteria of stock price crash risk.

  Results

  The results indicate that trade credit financing does not have a significant effect on the stock price crash risk. Also, information asymmetry cannot affect this relationship.

  Conclusion

  The results of the research suggest that suppliers can not prevent future stock price risk through regulatory and information mechanisms, in other words, suppliers can not prevent bad news from accumulating. In fact, Trade credit does not provide much of an advantage to the supplier, and the supplier cannot evaluate and monitor its customers.

  Contribution

  Most of the research about the stock price crash risk has focused on the uncertainty of information, corporate governance, and operating activities and has not paid much attention to the impact of financing. In this study, the relationship between financing through trade credit  and the  risk of stock price crash  is discussed, Given the issues that may affect this relationship, an analysis and consideration of one of these factors, that is, the gap between the producer and the user and is known as information asymmetry, Paid.

  Keywords: Trade Credit Financing, Stock price crash risk, Information asymmetry
 • Yahya Kamyabi *, Mohsen Hasan Nataj Kordi, Jamil Ebrahimi Pages 99-131
  Purpose

  Companies are looking for a targeted cash level so that they can maintain their financial flexibility. However, in some cases, companies may diverge from this level and return gradually to the optimal cash holdings level. The maintained cash and its targeted level may vary due to the adjustment costs, so the adjustments speed is affected by firm’s attributes. Accordingly, this study aims to investigate the effects of growth opportunities, financial constraints, and financial distress on the speed of adjustments in the cash holdings of listed small and medium sized companies (SMEs) on Tehran Stock Exchange.

  Methods

  For achieving this purpose, we selected 75 listed small and medium sized companies on Tehran Stock Exchange as a sample during 2012 to 2017, using multiple regression equations based on hybrid data.

  Results

  Results show that the holding cash adjustment speed of small and medium sized enterprises to reach the targeted level is affected by growth opportunities, financial constraints, and financial distress.

  Conclusion

  The findings show that small and medium-sized companies are rapidly adjusting their cash due to concerns about losing growth opportunities, as well as financial constraints and costs related to financial distress.

  Contribution

  These results could be beneficial for Iranian small and medium-sized companies with bank-based financing systems, or other small and medium-sized companies that have limited access to other financial resources. It can also improve managers' understanding of cash management and affect their responses to financial and economic shocks.

  Keywords: cash holdings adjustment speed, growth opportunities, Financial constraints, Financial Distress
 • Esmail Eghdami, Mehdi Meshki Miavaghi *, Sina Kheradyar, Sohrab Kordrostami Pages 135-156
  Purpose

  Considering the important function of elements such as cash holdings and social responsibility in the realm of accounting studies, the study of factors affecting the relationship between them is important. Therefore, the main purpose of this study is investigating the moderating role of systematic risk and corporate governance on the relationship between social responsibility and cash holding.

  Methods

  In order to reach the objectives of the study, 118 firms accepted in Tehran Stock Exchange between the years 2012 and 2017 have been selected, and based on compositional data analysis method, the hypotheses of the study have been tested.

  Results

  Based on the results of statistical tests, it has been found that systematic risk has been able to affect and increase the impact of social responsibility on the cash holdings; however, the moderating role of corporate governance on the relationship between social responsibility and cash holding was verified at 90% confidence level.

  Conclusion

  In order to protect stakeholders’ rights, companies that care about their duties of social responsibility need to hold more cash.Accordingly, the increase in systematic risk increases the need to take extra cash.It also seems that corporate governance reduces the need for cash holdings in companies, andthis way it is the best strategy for companies interested in investing in social issues.

  Contribution

  Investigating the moderating effect of corporate governance, along with systematic risk factor, can have information content in examining the effect of social responsibility on cash holding.

  Keywords: Cash holdings, Corporate governance, Social Responsibility, Systematic risk
 • Yasser Rezaei Pitenoei (Ph.D) *, Mehdi Safari Gerayli Pages 157-177
  Purpose

  Managerial ability goes beyond the corporate economical characteristics, and hence exerts considerable effect on financial reporting transparency and information environment quality. The purpose of this study is to analyze whether managerial ability influences corporate information environment quality.

  Methods

  In this study, the model developed by Damirjan et al. (2012) is employed to measure managerial ability, and the model designed by Fakhari and Rezaei Pitenoei (2017) is also adopted to measure corporate information environment quality. The research hypothesis is built on a sample of 485 firm-year listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2013-2017 and then tested using multivariate regression model using panel data.

  Results

  Following signaling theory, the results reveal that managerial ability improves corporate information environment quality. Also, the results of the sensitivity test indicate that the substitution of an alternative measure for managerial ability and information environment quality does not influence the major results, thereby confirming the robustness of the results.

  Conclusion

  More able managers have better performance due to their greater awareness of their business, industry, and business environment, and are more likely to be interested in communicating their superior performance through more transparency in corporate financial reporting and information environments.

  Contribution

  The findings of this study not only fill the gap in the field, but also help managers, investoes and capital market regulators make informed decisions.

  Keywords: Managerial ability, Financial Reporting Transparency, Information Environment Quality
 • Heydar Mohammadzadeh Salteh, Houshang Taghizadeh Pages 179-204
  Purpose

  Due to the important role played by the securities exchange in recent years in the lives of different segments of the population, today attention to issues around financial reporting is understandable, relevant, reliable, transparent and safe, as well as problemes and challenges to financial reporting Immunization from has become more important. Therefore, the purpose of the present research is to identify the challenges of Financial Reporting Immunizationusing a grounded theory approach.

  Methods

  In this research, the challenges of financial reporting were investigated by interviewing 23 experts and experts through snowball or chain sampling and analyzing interview data by applying grounded theory method. Also, using open coding, axial coding and selective coding, the concepts, categories, specifications and dimensions of the categories that were classified into contextual factors, causal conditions, strategies, intervening conditions, and outcomes were extracted and presented and Approved with the expert opinion of the expert.

  Results

  The findings indicate many challenges in various aspects of Financial Reporting Immunizationin Iran. Major Challenges in Financial Reporting Immunizationfrom the Perspective of More Participants Based on Economic Conditions, State-Owned Economy, Failure to Implement Article 44 of the Constitution, Lack of Executive Guarantee, Lack of Accountability-Accountability Challenges, Audit Professional Challenges and Major Weaknesses in Internal Control System have been.

  Conclusion

  The challenges posed can be an alarm for the accounting and financial reporting system and if not identified and resolved in a timely manner, it may even move companies away from competitiveness and diversification.

  Contribution

   Research findings, in addition to developing the theoretical foundations of Financial Reporting Immunization, provide valuable insights for corporate executives and professional authorities about the importance of corporate financial reporting. Despite the importance of financial reporting, the challenges of financial reporting have not been investigated so far and its various aspects have been examined in this research.

  Keywords: Financial Reporting Immunization, Qualitative Characteristics of Financial Information, Grounded Theory approach