فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هفتم شماره 12 (اسفند 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 12 (اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامحسین ابراهیمی پور، مهتاب قربان موحد* صفحات 2132-2148
  مقدمه

  یکی از یافته های مهم در صنعت داروسازی و پزشکی، استفاده از آنزیم آسپاراژیناز به عنوان یک داروی ضد سرطان می باشد. آنزیم آسپاراژیناز، با هیدرولیز کردن اسید آمینه آسپاراژین، باعث کاهش این اسید آمینه در خون شده و مرگ سلول های سرطانی را سبب می شود. امروزه از این آنزیم در درمان انواع مختلفی از لوسمی ها مخصوصا لوسمی لنفوبلاستی حاد، لنفوسارکوما و لنفومای غیر هوچکینی استفاده می شود. با وجود کاربردهای گسترده آسپاراژیناز در صنعت داروسازی و پزشکی، مشکلات عمده ای در استفاده از این آنزیم وجود دارد که از آن جمله می توان به تحریک سیستم ایمنی، ایجاد پاسخ بر علیه آنزیم و فعالیت گلوتامینازی آنزیم اشاره کرد. مشخص شده که بخشی از عوارض جانبی به دلیل خاصیت گلوتامینازی موجود در آسپاراژیناز می باشد. تحقیقات وسیعی برای یافتن منابع جدید تولید کننده آنزیم با خواص ایمنولوژیکی و اثرات جانبی کمتر در حال انجام می باشد و امیدواری هایی را در این مسیر به همراه داشته است. در ایران نیز پژوهش هایی در جهت یافتن منابع جدید تولید کننده آنزیم با ویژگی های جدید و اثرات جانبی کمتر، از سال ها پیش صورت گرفته و امید است که این تحقیقات به مرحله بالینی و صنعتی برسد. این مقاله، مروری برمکانیسم عمل آنزیم، کاربردهای آنزیم در صنایع مختلف، منابع تولید کننده آسپاراژیناز و نحوه تولید و خالص سازی آن می باشد.

  نتیجه گیری

  مطالعات آینده می تواند آسپاراژینازهای جدید با مزایای بالقوه را معرفی کند، با این وجود جستجو برای یافتن میکروارگانیسم های جدید تولید کننده آنزیم در سراسر دنیا همچنان ادامه دارد.
  .

  کلیدواژگان: آنزیم های دارویی، لوسمی لنفوبلاستی حاد، آسپاراژین، گلوتامیناز، کاربردهای آنزیم ها در صنعت
 • اکبر قلاوند*، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی صفحات 2149-2158
  مقدمه

  انتقال دهنده ویتامین C  وابسته به سدیم  (SVCT2) نقش مهمی در انتقال اسید آسکوربیک به تارهای کند انقباض دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر القاء دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید آسکوربیک و SVCT2  عضلانی در رت های ویستار بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 20 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به چهار گروه: 1) کنترل سالم) کنترل دیابت، 3) تمرین دیابت و 4) شم  تقسیم شدند. القای دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین (55 میلی گرم بر کیلوگرم) انجام شد. برنامه تمرینی 6 هفته دویدن هوازی روی تردمیل، 5 جلسه در هفته و هر جلسه تمرین 20 تا 40 دقیقه با شدت 70-50 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی رت ها انجام شد. بافت عضله نعلی و سرم به منظور بررسی تاثیر ورزش تمرین بر متابولیسم اسکوربیک بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05 ≥ P).

  نتایج

  اختلاف معنی داری بین سطح سرمی و عضلانی اسید آسکوربیک در گروه های دیابت و تمرین دیابت، در مقایسه با گروه کنترل سالم و شم وجود داشت  (0/05 > P) اما اختلاف معنی داری در SVCT2 مشاهده نشد (0/05 < P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، القاء دیابت موجب کاهش سطح اسید آسکوربیک عضلانی می شود که به نظر می رسد با کاهش سطح اسید اسکوربیک سرم در ارتباط باشد زیرا تفاوت معنی داری در سطح SVCT2 وجود ندارد. هم چنین تمرینات ورزشی بر سطوح اسید آسکوربیک سرمی و عضلانی و SVCT2 عضلانی تاثیر معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: دیابت، تمرین ورزشی، اسید اسکوربیک، انتقال دهنده ویتامین C وابسته به سدیم نوع 2
 • فاطمه گوهری انصاف، زینب برنگی، محمد عباسی، قدرت الله روشنایی* صفحات 2159-2169
  مقدمه

  سرطان معده چهارمین سرطان شایع و دومین دلیل مرگ ناشی از سرطان در جهان است. با وجود پیشرفته های اخیر در کنترل و درمان بیماری، میزان بقای این سرطان نسبتا پایین است. عوامل مختلفی می تواند بر بقای بیماران مبتلا به سرطان معده موثر باشد هدف این مطالعه تعیین بقا و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان معده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه کلیه بیمارانی که طی سال های 1396- 1382 به کلینیک تخصصی امام خمینی همدان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پیگیری بیماران از طریق مراجعات دوره ای و تماس تلفنی انجام شد. بقای بیماران با استفاده از روش کاپلان-مایر محاسبه شد و از مدل مخاطرات متناسب کاکس برای تعیین عوامل موثر بر بقا استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 و در سطح معن ی داری 0/05 آنالیز شدند.

  نتایج

  از 350 بیمار مبتلا به سرطان معده، 74/3 درصد مرد بودند. میزان بقای یک، سه و پنج ساله بیماران به ترتیب 67%، 36% و 27% بود. نتایج آزمون لگ -رتبه ، بیانگر آن بود که متغیرهای سن، نوع تومور، مرحله بیماری، نوع جراحی و متاستاز بیماری بر بقای بیماران موثر است اما در تحلیل چندمتغیره کاکس، تنها متغیر سن در زمان تشخیص و شیمی‏درمانی متغیرهای تاثیرگذار بر بقا بودند (0/05P<).

  نتیجه گیری

  نتایج این بررسی نشان داد که متغیر سن یک فاکتور قوی در بقای بیماران محسوب می‎شود، بنابراین تشخیص هر چه سریع تر بیماری در سنین پایین و مراحل اولیه بیماری با استفاده از یک برنامه غربالگری، ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: سرطان معده، تحلیل بقای، کاپلان مایر، مدل کاکس، همدان
 • محمود نیک سرشت* صفحات 2170-2179
  مقدمه

  فعالیت ورزشی منظم یک راهکار مفید در کاهش مارکرهای التهابی است، اما هنوز مشخص نیست، کدام برنامه تمرینی مطلوب تر است. بنابراین، در پژوهش حاضر، اثر 12 هفته تمرین مقاومتی کم شدت و هوازی تناوبی شدید بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و مارکرهای مقاومت انسولین در مردان چاق و جوان مقایسه شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه نیمه تجربی، 38 مرد چاق و جوان (سن = 2/5±4/28 سال و چربی بدن% = 5/1±5/27) به طور تصادفی در گروه های تمرین مقاومتی کم شدت (14 نفر)، هوازی تناوبی شدید (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. برای مقایسه با مردان چاق، یک گروه از مردان غیرچاق (سن = 9/5±0/27 سال، چربی بدن% = 6/2 ± 5/15 و 15 نفر) در مطالعه وارد شد. آزمودنی ها به مدت 12 هفته و سه جلسه در هفته برنامه های تمرین (گروه مقاومتی کم شدت: 10 حرکت با شدت 50-30 درصد یک تکرار بیشینه و گروه هوازی تناوبی شدید: 16 دقیقه دویدن به صورت تناوبی با شدت 90-80 درصد ضربان قلب بیشینه و 3 دقیقه ریکاوری بین تناوب ها) اجرا کردند. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 18 تحلیل شد.

  نتایج

  آزمون t مستقل نشان داد غلظت گلوکز (0/01=P)، انسولین (0/04=P) و شاخص مقاومت انسولین (0/02=P) در مردان چاق بالاتر از مردان غیرچاق بود، اما تفاوت معناداری در غلظت IL-6 مشاهده نگردید (0/14 = P). تحلیل واریانس دوطرفه مشخص کرد، پس از برنامه های تمرین، انسولین و شاخص مقاومت انسولین به طور مشابه و معناداری کاهش یافتند (0/05<P)، اما تغییر معناداری در گلوکز و IL-6 مشاهده نگردید (0/05>P).

  نتیجه گیری

  در مجموع، مارکرهای مقاومت انسولین در مردان چاق بالاتر از مردان غیرچاق بود، اما تفاوت معناداری در IL-6 در این گروه ها مشاهده نشد. پس از برنامه های تمرین، انسولین و شاخص مقاومت انسولین به طور مشابه و معناداری کاهش یافت، اما تغییر معناداری در گلوکز و  IL-6ایجاد نگردید.

  کلیدواژگان: مقاومت به انسولین، تمرین هوازی تناوبی، تمرین مقاومتی، چاقی
 • سید حسین رضوی، سپیده قنبریان*، احسان توکلی، علی توکلی، مطهره باغستانی، نسیم نمیرانیان صفحات 2180-2191
  مقدمه

  به دلیل کاهش اکسپوژر غیرضروری بیمار به اشعه ایکس در اثر تجویز منطقی رادیوگرافی، باید دندان پزشک اطلاعات کافی از تجویز رادیوگرافی داشته باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی مقطعی برروی دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر یزد انجام شد که به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه ای سه قسمتی ، شامل اطلاعات دموگرافیک دندانپزشکان (سن، جنس، سابقه کار)، یافته های کلینیکی موثر در تجویز رادیوگرافی و تشخیص کاربرد انواع رادیوگرافی استفاده شد. جهت محاسبه آماری از آزمون های Chi-squere و ANOVA استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  در این مطالعه 120 دندان پزشک با میانگین سنی 88/9±38/37 شرکت داشتند. عواملی که بیشترین تاثیر را برروی تصمیم گیری دندانپزشکان عمومی در تجویز انواع رادیوگرافی داشت، طرح درمان جراحی (87/5%)، درد دندان (75%)، بهداشت دهانی ضعیف و پرکردگی وسیع دندانی (73/3%) بود و ترس از اکسپوژر اشعه ایکس، از کم اثرترین عوامل بود. رادیوگرافی انتخابی اکثر شرکت کنندگان برای تشخیص پوسیدگی های سطح اکلوزال ، پری اپیکال (55 %) بود که با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه رادیوگرافی موثر ، بایت وینگ می باشد. هم چنین رادیوگرافی انتخابی اکثر دندانپزشکان برای پوسیدگی بین دندانی ، بایت وینگ (88/3 %) بود که با نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه هم خوانی دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت جامعه دندانپزشکان آگاهی اندکی در زمینه تجویز رادیوگرافی برای تشخیص پوسیدگی های اکلوزال دارند. اما در زمینه تشخیص پوسیدگی های بین دندانی نظر اکثر دندانپزشکان صحیح بود. از این رو برگزاری دوره های بازآموزی، به منظور حفظ و ارتقاء سطح آگاهی دندانپزشکان و آشنایی آن ها با جدید ترین تکنیک های رادیوگرافی مهم است.

  کلیدواژگان: دندان پزشک، تجویز، رادیوگرافی دندانی، تصویربرداری تشخیصی
 • طاهره سلیمی، خدیجه دهقانی، افسانه افخمی*، زهره کارجو، محمود نوری شادکام، حسین فلاح زاده صفحات 2192-2202
  مقدمه

  پیشگیری و مدیریت درد، یکی از چالش های مهم در بخش مراقبت های ویژه نوزادان می باشد. این مطالعه  با هدف مقایسه تاثیر شیر مادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خون گیری پاشنه پا انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی و به روش متقاطع، بر روی 30 نوزاد سالم، در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان فیاض بخش تهران در سال 1395 انجام گردید. نوزادان در دو گروه 15 تایی قرار گرفتند، در گروه اول، ابتدا ماساژ پا، سپس خون گیری از کف پا انجام گرفت و پس از گذشت 12 ساعت دوره بی درمان، مداخله شیر مادر اجرا و سپس خون گیری از پاشنه دیگر پا انجام شد. در نوزادان گروه دوم ترتیب مداخله برعکس بود. در هنگام مطالعه، نوزادان در وضعیت طاق باز یا به پهلو قرار گرفتند و همزمان با شروع خون گیری، فیلم برداری از چهره و اندام های نوزاد تا دو دقیقه بعد از اتمام خون گیری ادامه داشت. فیلم ها توسط دو کارشناس ارشد ویژه نوزادان مشاهده و شدت درد بر اساس (NIPS) تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS Inc Version 20 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج آماری نشان داد که میانگین شدت درد حین مداخله (p<0/001) و بعد از مداخله(p<0/004)  بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ماساژ پا می تواند برای کاهش درد به جای شیر مادر استفاده شود.

  کلیدواژگان: ماساژ پا، شیر مادر، درد، نوزاد نارس
 • وحیده جمشیدی، وحید پورشفیع، محمود وکیلی، علی مرادی* صفحات 2203-2214
  مقدمه

  نقص آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز شایع ترین اختلال آنزیمی است که در حفظ تعادل گونه های فعال اکسیژن نقش داشته و نقص آن سبب آسیب اکسیداتیو می گردد. آنزیم پاراکسوناز انسانی یک پروتیین گلیکوزیله مستقر بر HDL  است که از پراکسیداسیون لپیدها جلوگیری می کند. در مطالعه حاضر فراوانی پلی مورفیسم PON L55M آنزیم پاراکسوناز در نوزادان دارای نقص در فعالیت G6PD بررسی شد و میزان پارامترهای استرس اکسیداتیو اندازه گیری گردید.

  روش بررسی

  در مطالعه مورد-شاهدی حاضر، نمونه گیری از 60 شیرخوار 2 تا 6 ماهه با نقص فعالیت آنزیم G6PD و 60 نوزاد سالم همسان از نظر سن به عنوان شاهد، انجام شد. بررسی پلی مورفیسم با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و اندازه گیری پارامترهای استرس اکسیداتیو به روش اسپکتروفتومتری انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V16 و آزمون chi square و t test انجام گردید.

  نتایج

  فراوانی ژنوتیپی LL، LM و MM برای جایگاه PON1 L55M در گروه مورد به ترتیب 43/3%، 43/3% و 13/3% و در گروه شاهد 35%، 21/6% و 43/3% گزارش شد. فراوانی ژنوتیپی LM و MM بین گروه شاهد و مورد معنی دار شد (0/05P<). فراوانی آللی بین L و M نیز معنی داری نشان داد(0/05>(P. فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و مقایسه سطح میانگین کربونیل اختلاف معنادار نشان نداد) 0/05<P). در حالیکه فعالیت آنزیم کاتالاز و مقایسه میانگین سطح تیول ارتباط معنا دار دیده شد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر نشان داده شد فراوانی ژنوتیپ LM در نوزادان دارای نقص G6PD در گروه مورد نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری داشت این فراوانی با نتایج به دست آمده از شرایط استرس اکسیداتیو (کاهش معنادار سطح تیول و فعالیت کاتالاز) همخوانی دارد.

  کلیدواژگان: G6PD، پلی مورفیسم، استرس اکسیداتیو، پارااکساناز 1، نوزادان
 • سارا کریمی، ستاره رئوفی، زهره باقر* صفحات 2215-2228
  مقدمه

  به طورکلی پیری پدیده ای طبیعی است که در نتیجه یکسری تغییرات در سلول های بدن ایجاد می شود. از لحاظ تیوری، پیری از زمان تولد شروع شده و در سراسر طول زندگی ادامه دارد. این تغییرات به مرور زمان بر عملکرد سلول ها اثر می گذارند. در بافت های پیر، ظرفیت هم ایستایی و ترمیم بافت دچار اختلال می شود که به علت تغییرات مخرب در سلول های بنیادی ویژه بافت، کنام سلول های بنیادی و عوامل سیستمی که تنظیم کننده فعالیت سلول های بنیادی می باشند، رخ می دهد. درک مسیرهای مولکولی که باعث اختلال در عملکرد سلول بنیادی وابسته به سن می شوند، برای گسترش شیوه های جدید درمان بیماری های ناشی از پیری بسیار حیاتی است. در این مقاله نشانه های پیری سلول های بنیادی و مسیرهای مولکولی کلیدی که برای پیری سلول های بنیادی بافت رایج هستند را مورد بررسی قرار خواهیم داد و شواهد تجربی را در هر کدام از مکانیسم ها مورد بررسی قرارداده و روش های درمانی و راه های مقابله با هر کدام از مکانیسم های پیری سلول بنیادی را بررسی می کنیم که می توانند روند پیری را کند و یا حتی در بعضی موارد متوقف کنند. در نهایت به بررسی روند پیری سه نوع از سلول های بنیادی خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: پیری، سلول بنیادی، مکانیسم های پیری
|
 • Gholam Hossein Ebrahimipour, Mahtab Ghorban Movahed* Pages 2132-2148
  Introduction

  One of the important findings in the pharmaceutical and medical industry is the use of the asparaginazase enzyme as an anticancer drug. The asparaginase enzyme, hydrolyzing the amino acid of asparagine, reduces this amino acid in the blood and causes the death of cancer cells. Today, the enzyme is used to treat various types of leukemia, particularly acute lymphoblastic leukemia, lymphosarcoma and non-Hodgkin's lymphoma. Despite the widespread use of asparaginase in the pharmaceutical and medical industries, there are major problems with the use of this enzyme, including immune system stimulation, response to the enzyme and the enzyme's glutaminase activity. It has been shown to be part of the side effects due to the glutaminase present in asparaginase. Extensive research is under way to find new sources of enzyme-producing with fewer immunological properties and side effects, and has brought hopes in this direction. In Iran, research has also been conducted over recent years to find new sources of enzyme production with new features and less side effects, and it is hoped that this research will reach the clinical and industrial stage. This paper is a review of the mechanism of enzyme activity, enzyme applications in various industries, sources of asparaginase production, and how it is produced and purified.

  Conclusion

  Future studies can introduce new asparaginase with potential benefits for patients. However, the search for new sources of enzyme-producing microorganisms with higher therapeutic potential is still ongoing around the world.

  Keywords: Pharmaceutical enzymes, Acute lymphoblastic leukemia, Asparagine, Glutaminase, Applications of enzymes in the industry
 • Akbar Ghalavand*, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Neda Khaledi Pages 2149-2158
  Introduction

  Sodium-dependent vitamin C transporter 2 (SVCT2) plays an important role in the transfer of ascorbic acid to slow-twitch fiber. The purpose of this study was investigating the effect of diabetes induction and exercise training on the level of ascorbic acid and muscle SVCT2 in rats.

  Methods

  In this experimental study, 20 male Wistar rats were randomly divided into four groups (n=5 per group): 1) healthy control 2) diabetic control, 3) diabetic exercise, 4) sham. Diabetic was induced by injection of Streptozotocin solution (55 mg / kg). The exercise program was performed 6 weeks of aerobic running on Treadmill, 5 sessions per week and each training session for 20-40 minutes at an intensity of 50-70% VO2max. Homogeneous tissue of soleus muscle and serum was analyzed to evaluate the effect of exercise training on ascorbic acid metabolism. Data were analyzed by SPSS version 18 software and one-wayANOVA test (P ≤ 0.05).

  Results

  The results showed that there was significant differences (P < 0.05) between the level muscle and serum ascorbic acid in diabetic and diabetic + exercise groups compare to the healthy control and sham groups. But no significant differences was found in SVCT2 of Soleus muscle between groups (P> 0.05).

  Conclusion

  Induction of diabetes induces a decrease in muscle levels of ascorbic acid, which appears to be associated with a decrease in serum ascorbic acid levels, since no significant difference was found in SVCT2 levels. Also, exercise training had no significant effect on serum and muscle ascorbic acid levels of muscle SVCT2 levels.

  Keywords: Diabetes, Exercise Training, Ascorbic Acid, Sodium-dependent vitamin C transporter 2
 • Fatemeh Gohari-Ensaf, Zeinab Berangi, Mohamad Abbasi, Ghodratollah Roshanaei* Pages 2159-2169
  Introduction

  Gastric cancer is the fourth most common cancer and the second leading cause of death in the world. Despite the recent advances in controlling and treating the disease, the survival rate of this cancer is relatively low. Various factors can affect the survival of the patients with gastric cancer. The aim of this study was to determine the survival rates and the effective factors in the patients with gastric cancer.

  Methods

  The study population included all the patients diagnosed with gastric cancer in Hamadan Province who were referred to Hamadan Imam Khomeini Specialized Clinic between 2004 to 2017. Patients were followed up by periodical referrals and/or telephone contact. The survival rate of the patients was calculated using Kaplan-Meier method and effective survival factors with Cox proportional regression. Data were analyzed using SPSS 23 software at a significance level of 0.05.

  Results

  Out of the 350 patients with gastric cancer, 74.3% were male and 25.7% were female. One-year, three-year and five-year survival rates were 67%, 36% and 27%, respectively. The log -rank test showed that age, type of tumor, stage of disease, type of Surgery and metastasis of the disease were effective on the survival of patients. In Cox's multivariate analysis, the only age variables at the time of diagnosis and chemotherapy were survival variables. (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that age variable is a strong factor in survival, so it is essential to diagnose the disease at the early age and early stages of the disease using a screening program.

  Keywords: Gastric cancer, Survival analysis, Kaplan- meier, Cox model, Hamadan
 • Mahmoud Nikseresht* Pages 2170-2179
  Introduction

  Regular exercise training is a useful strategy to reduce inflammatory markers, but it is still unclear what type of training is better. Thus, this study compared the effects of 12-week of low-intensity resistance (Low-RT) and high-intensity interval aerobic training (High-IAT) on serum interleukin (IL)-6 levels and insulin resistance (IR) markers in obese and young men.

  Methods

  In this quasi-experimental study, 38 obese and young men (age = 28.4 ± 5.2 years and body fat% = 27.5 ± 1.5) randomly assigned into a low-RT (n=14), high-IAT (n=12) and control (CON, n=12) groups. An age-matched control group of non-obese men (age = 27.0 ± 5.9 years, body fat% = 15.5 ± 2.6 and n=15) were also recruited for baseline comparison. Subjects performed the training programs (Low-RT: 10 exercises at 30-50% of 1-repetition maximum, and High-IAT: 16-minute of interval running at 80-90% of maximum heartbeat with a 3-minute recovery between intervals) for 12 weeks and 3-day a week. Data analyzed using SPSS version 18.

  Results

  The independent t-test showed that the concentrations of glucose (P = 0.01), insulin (P = 0.04) and IR-index (P = 0.02) in obese men was higher than the non-obese at baseline, but no significant difference was noted for IL-6 (P = 0.14). The 2-factor analysis of variance revealed that insulin and IR-index similarly and remarkably decreased in response to the training (P < 0.05), but remained unchanged with glucose and IL-6 (P > 0.05).

  Conclusion

  In summary, insulin resistance markers in the obese men group were higher than in the non-obese men group, but no significant difference was detected in IL-6 in these groups. Insulin and IR-index decreased remarkably and similarly after training programs, but no significant changes were found in glucose and IL-6.

  Keywords: Insulin resistance, Interval aerobic training, Resistance training, Obesity
 • Seyed Hossein Razavi, Sepideh Ghanbarian*, Ehsan Tavakoli, Ali Tavakoli, Motahare Baghestani, Nasim Namiranian Pages 2180-2191
  Introduction

  Due to preventing unnecessary exposure to x-ray, the dentists must acquire adequate information about radiography.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on general dentists working in Yazd City, selected by convenience sampling method. The data were collected using a three-part questionnaire, the first part included demographic information of the dentists (age, gender, work experience, education level), and the second part contained the effective clinical findings in radiography (patient age, sex, history, radiographic costs, patient preferences, clinical observations, type of radiographic imaging system).

  Results

  120 dentists with an average age of 37.38 ± 9.88 were in this study. The greatest impact factors on decision making by dentists in prescribing radiography were: surgical treatment plan (87.5%), toothache (75%), poor oral hygiene and heavily restored dentition (73.3%) and those who afraid of X-ray exposure were the least effective factors. The top radiographic choice of most of the dentists for diagnosis of occlusal caries was periapical radiograph, with 55%, even though according to the existing researches bitewing radiography would be the effective method. The top choice for the diagnosis of interdental caries was bitewing radiography with 88.3%, which matched the existing researches.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be said that the dental community has little knowledge in the field of radiography for the diagnosis of occlusal carieshowever most of the dentists were right about diagnosing interdental caries. Therefore, it is important to hold retraining courses in order to maintain and improve the level of awareness of dentists and their familiarity with the latest radiographic techniques.

  Keywords: Dentist, Prescription, Dental radiography, Diagnostic imaging
 • Tahere Salimi, Khadije Dehghani, Afsane Afkhami*, Zohre Karjoo, Mahmood Noori Shadkam, Hosein Fallah Zadeh Pages 2192-2202
  Introduction

  Prevention and management of pain is one of the major challenges in the neonate intensive care units. The aim of this study was to evaluate the effect of breast-milk and leg massage on the intensity pain from painful procedures such as heel stick.

  Methods

  This study was a randomized clinical trial aimed to compare the effect of breast-milk and leg massage on neonate’s pain intensity during heel-blood sampling in neonatal care unit of Tehran Fayazbakhsh Hospital, Iran in 2016. Neonates were divided into two groups of 15, based on randomly number schedule. In the first group, first massage, then heel stick was performed, after 12 hours of wash out period, breast feeding intervention was performed and then blood sampling was done from the other heel. In the second group, the intervention group, the action had done opposite. The neonates were laid in the supine or lateral position, at the same time as bleeding was started, filming of the faces and organs of the infant was carried out by a researcher's colleague and it continued only two minutes after the bleeding was completed.Videos were viewed by two senior specialist babies and the pain intensity was determined based on the NIPS scale. The data were fed into the SPSS 20 software and descriptive and analytic statistics were applied for data analysis.

  Results

  The mean of the statistical Wilcoxon signed Ranks Test showed that there was a significant difference for pain score during (p<0/001), and after the intervention of each of the two groups (p<0/0001).

  Conclusion

  Based on the result of study, nurses can use leg massage to decrease the pain during painful procedures relevant to newborns instead of breast-milk.

  Keywords: Leg massage, Breast-milk, Pain, Prematurity neonate, Clinical trial
 • Vahide Jamshidi, Vahid Pourshafi, Mahmoud Vakili, Ali Moradi* Pages 2203-2214
  Introduction

  Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency is the most common enzyme disorder. This enzyme involved in maintaining the balance of active oxygen species and its defect causes oxidative damage. PON1 is an HDL-based glycosylated protein that prevents lipid peroxidation. In this study, the prevalence of PON L55M polymorphism in paraoxonase enzyme in neonates with a deficiency in G6PD activity was evaluated, and the level of oxidative stress was measured.

  Methods

   In the present case-control study, 60 infants 2 to 6 months with G6PD enzyme activity deficiency and 60 healthy infants identical in age was selected. Polymorphism examination was done using PCR-RFLP technique, and oxidative stress parameters were measured by spectrophotometry. Chi square and t test statistical analysis of data was performed using SPSS V16 software.

  Results

  The frequency of genotype LL, LM and MM for PON1 L55M was 43.33%, 43.3% and 13.3% and, 35%, 21.6% and 43.3% in control and case group, respectively. Genotypic frequency of LM and MM was significant between control and control groups (P <0.05). The allele frequency between L and M was also significant (P <0.05). Superoxide dismutase enzyme activity and mean carbonyl level comparison did not show a significant difference (P >0.05), but the activity of catalase enzyme and mean level of thiol was showed a significant difference (P <0.05).

  Conclusion

  In the present study, the frequency of LM genotype in neonates with G6PD deficiency was significantly different in comparison to the control group. This frequency is consistent with the results obtained from oxidative stress conditions (significant reduction in the level of thiol and catalase activity).

  Keywords: G6PD, Polymorphism, Oxidative stress, PON1, Neonatal
 • Sarah Karimi, Setareh Raoufi, Zohreh Bagher* Pages 2215-2228
  Introduction

  Aging is a natural phenomenon that is caused by changes in the cells of the body. Theoretically, aging starts from birth and lasts throughout life. These changes affect the function of the cells. Also, in old tissues, the capacity for homeostasis and tissue repair is decline due to destructive changes in specific tissue stem cells, niche of stem cells and systemic factors that regulate stem cell activity. Understanding molecular pathways that disrupt stem cell function during aging is crucial for the development of new treatments for aging-associated diseases. In this article, the symptoms of stem cell aging and the key molecular pathways that are commonly used for the aging of stem cells were discussed. We will consider experimental evidence for all of the mechanisms and evaluate the way that can slow down or even stop the aging process. Finally, we will look at the aging process of three types of stem cells.

  Keywords: Aging, Stem cells, Aging mechanisms