فهرست مطالب

 • پیاپی 186 (تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حسین قلعه نویی، حامد قزوینی*، امیر ملتی، سیده معصومه سید حسینی تمیجانی، راحله رفائی، لیلا الیاسی، مهدی خدامرادی، علی سیاه پشت خاچکی، مرتضی حسینی صفحات 1-12
  سابقه و هدف

  مت آمفتامین یکی از داروهای مورد سوءمصرف است که دارای عوارض شناختی و رفتاری نظیر اضطراب است. از طرف دیگر مطالعات نشان داده است که هورمون های استروژن و پروژسترون دارای آثار نوروپروتکتیو در برابر اختلالات شناختی و رفتاری می باشند. لذا در این مطالعه نقش هورمون های استروژن و پروژسترون در رفتارهای شبه اضطرابی، درجه حرارت بدن، ادم مغزی و مرگ نورونی ناشی ازمصرف دوز توکسیک مت آمفتامین مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی از 48 راس موش صحرایی اواریکتومی شده در 6 گروه شامل گروه های کنترل، مت آمفتامین (mg/kg6)، حلال (روغن کنجد)، مت آمفتامین +استروژن (mg/kg1)، مت آمفتامین+ پروژسترون (mg/kg8) و مت آمفتامین+استروژن+پروژسترون انجام شد. پس از بررسی درجه حرارت بدن و شاخص رفتارهای شبه اضطرابی، حیوانات کشته شده و بافت مغز جهت ارزیابی ادم مغزی و مرگ نورونی در ناحیه CA1 هیپوکمپ مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

   دمای بدن، محتوای آب مغزی، فعالیت حرکتی و رفتارهای شبه اضطرابی در موش هایی که مت آمفتامین دریافت کرده بودند افزایش معنی داری داشت و تجویز هورمون های استروژن و پروژسترون باعث تضعیف فعالیت حرکتی، رفتارهای شبه اضطرابی، ادم مغزی و مرگ نورونی در ناحیه CA1 هیپوکمپ ناشی از مت آمفتامین شد.

  استنتاج

  در مجموع مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که هورمون های تخمدانی نظیر استروژن و پروژسترون می تواند در بهبود اختلالات رفتاری و مرگ نورونی ناشی از تجویز مت آمفتامین موثر باشند.

  کلیدواژگان: مت آمفتامین، استروژن، پروژسترون، اضطراب، ادم مغزی، درجه حرارت بدن، مرگ نورونی
 • مهسا پورعیدی، زینت حیدرنیا کلاتی، سید حسین ابطحی ایوری، معصومه فانی، مریم مقیمیان* صفحات 13-23
  سابقه و هدف

  مورفین به عنوان یک ترکیب اپیوییدی تاثیرات مختلف و گاه متضادی بر روند حافظه و یادگیری دارد. بستن مجرای صفراوی باعث کلستاز می شود که عملکرد کبد را مختل می کند. مشخص شده است که سیستم های اپیوییدی در کلستاز نیز نقش دارند. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر احتمالی مورفین بر حافظه موش های کلاستاتیک می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی تجربی، مدل کلاستاز در موش های صحرایی نر نژاد ویستار (با وزن 250-200 گرم) توسط بستن مجرای صفراوی (BDL) القا شد. مورفین (4 و mg/kg 6 ، داخل صفاقی)، نالوکسان (6/0 و mg/kg 8/0 ، داخل صفاقی) و مورفین + نالوکسان در گروه های مختلف به حیوانات تزریق شدند. حافظه اجتنابی غیرفعال در روز 7 بعد از BDL توسط تست شاتل باکس ارزیابی شد. نتایج توسط نرم افزار آماری PRISM و آزمون ANOVA آنالیز شدند.

  یافته ها

   تزریق نالوکسان (6/0 و mg/kg 8/0)، 30 دقیقه قبل از آزمون، در دستیابی به حافظه موش های کلاستاز شده تغییر معنی داری نسبت به گروه BDL نشان نداد، در حالی که تزریق مورفین (4 و mg/kg 6) در زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک افزایش معنی داری نشان داد (05/0< P). همچنین تزریق یک دوز نالوکسان (mg/kg 6/0 ، داخل صفاقی) 15 دقیقه قبل از تزریق یک دوز مورفین (mg/kg 6) باعث  افزایش معنی داری در حافظه اکتسابی در روزهای 7 بعد از BDL شد(0001/0<p).

  استنتاج

  با توجه به داده ها احتمال داده می شود، مورفین اثرمحافظتی بر روی تخریب حافظه ناشی از کلاستاز داشته باشد.

  کلیدواژگان: مورفین، حافظه احترازی غیر فعال، کلاستاز
 • سینا مهدوی فرد*، منوچهر نخجوانی صفحات 24-33
  سابقه و هدف

  افزایش قندخون با کاهش فعالیت گلی اوکسیلاز-1 و افزایش شاخص های گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهابی در بروز دیابت نوع دو و اختلالات عروقی دیابتی نقش دارد. با توجه به اثر مفید لینالول بر متابولیسم گلوکز در مدل های حیوانی دیابت، هدف از این مطالعه بررسی اثر لینالول بر فعالیت گلی اوکسیلاز-1 و شاخص های مختلف گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهابی در موش های دیابتی نوع دو است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، دیابت نوع دو در موش ها به وسیله ترکیب نیکوتینامید و استرپتوزوسین (210 و mg/kg 55) القا شد. گروه های تحت مطالعه (10 موش در هر گروه) شامل گروه های کنترل، دیابتی بدون تیمار و دیابتی تحت تیمار لینالول بودند. گروه دیابتی تحت تیمار، روزانه به مدت دوماه از طریق گاواژ به میزانmg/kg 25 لینالول دریافت کردند. قندخون ناشتا، شاخص مقاومت انسولین، پروفایل لیپیدی، فعالیت گلی اوکسیلاز-1 و شاخص های گلیکه (آلبومین گلیکه، متیل گلی اوکسال و ترکیبات نهایی گلیکه پیشرفته)، استرس اکسیداتیو (محصولات اکسیداسیون پیشرفته پروتیین ها، مالون دی آلدیید و LDL اکسیده) و التهابی (اینترلوکین- β1) و همچنین شاخص های اختلال عملکردی کلیوی (کراتینین سرم و دفع پروتیین ادرار24 ساعته) اندازه گیری شدند.

  یافته ها

   تیمار بر میزان قند ناشتای سرم، مقاومت انسولین، اختلالات لیپیدی، شاخص های گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهابی و همچنین شاخص های اختلال عملکرد کلیوی موش های دیابتی اثر کاهنده و بر فعالیت گلی اوکسیلاز-1 اثر افزاینده داشت (001/0<p).

  استنتاج

  لینالول با افزایش فعالیت گلی اوکسیلاز-1 و ویژگی های آنتی اکسیدانتی، ضد گلیکه و ضد التهابی و همچنین بهبود متابولیسم گلوکز و لیپید، توان کاهش خطر بروز اختلالات عروقی دیابت را دارد.

  کلیدواژگان: لینالول، دیابت ملیتوس نوع دو، آنتی اکسیدانت ها
 • شادان صابری، مهدی نعمت بخش، اقدس دهقانی* صفحات 34-46
  سابقه و هدف

  بیماری مزمن کلیوی ازجمله بیماری های شایع در جهان است. بر اساس مطالعات، زنان نسبت به مردان در برابر این بیماری مقاوم ترند. محور وازودیلاتوری سیستم های رنین آنژیوتانسین (آنژیوتانسین 7-1 وگیرنده Mas)، کینین کالیکریین و نیتریک اکساید در تنظیم خونرسانی و عملکرد کلیوی در جنس ماده نقش اساسی دارند. لذا مطالعه حاضر با تاکید بر سیستم رنین آنژیوتانسین و با اثر مهارکننده گیرنده Mas (A779) و اثر برادی کینین (BK) در پاسخ به تزریق آنژیوتانسین 7-1 در رت های ماده طراحی شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مداخله ای تجربی 21 سر رت ماده نژاد ویستار در سه گروه کنترل، دریافت کننده BK و BK +A779 تقسیم شدند و کاتترگذاری در شریان کاروتید، فمور و ورید اجوف به ترتیب جهت اندازه گیری فشار متوسط شریانی(MAP)، فشار پرفیوژن کلیوی (RPP) و تزریق دارو انجام شد. جهت اندازه گیری جریان خون کلیه (RBF)، کلیه چپ در دسترس قرار گرفت و  A779 و BK (150و 50) μg/kg/h تزریق شد و پارامترهای همودینامیک در پاسخ به انفوزیون آنژیوتانسین 7-1 با دوزهای (1000،300،100) ng/kg/1min ثبت شد. در پایان سطح سرمی نیتریت اندازه گیری شد.

  یافته ها

   MAP و RPP در مرحله پایه در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. BK، RBF را در پاسخ به آنژیوتانسین 7-1 افزایش داد. اما در حالت بلوک بودن Mas  و در دوز پایین آنژیوتانسین 7-1 پاسخ RBF افزایش یافت  001/0= Pdose. در مهار گیرنده Mas سطح سرمی نیتریت کاهش معنی داری نشان داد (04/0=p).

  استنتاج

  BK پاسخ وازودیلاتوری آنژیوتانسین 7-1 را تقویت می کند و نیز همراه با گیرنده Mas عملکرد همودینامیکی خود را بر کلیه از طریق مسیر نیتریک اکساید انجام می دهند. تعامل این فاکتورها ممکن است بتواند راهگشای درمان اختلالات کلیوی باشد.

  کلیدواژگان: گیرندهMas، آنژیوتانسین 7-1، برادی کینین، جریان خون کلیه، نیتریت
 • زهرا نادی، سهیلا مددی، پرویندخت بیات، یوسف عباسی* صفحات 47-57
  سابقه و هدف

  هدف این مطالعه، بررسی اثر تمرین استقامتی و مقاومتی بر روی پارامترهای اسپرم و اسپرماتوژنز در رت های دیابتی است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، در گروه اول، 24 سر رت از نژاد ویستار در سه گروه کنترل سالم، سالم با تمرین استقامتی و سالم با تمرین مقاومتی قرار گرفتند. در گروه دوم، 24 سر رت جهت القای دیابت نوع دو، 12 ساعت پس از ناشتا بودن، از روش تزریق درون صفاقی mg/kg 120 محلول نیکوتین آمید به همراه mg/kg 65 محلول استرپتوزوتوسین استفاده گردید. رت ها، در سه گروه کنترل دیابتی، دیابتی با تمرین استقامتی و دیابتی با تمرین مقاومتی تقسیم شدند. یک هفته پس از القای دیابت، تمرین استقامتی و مقاومتی برای 6 گروه به مدت 10 هفته انجام و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، اپیدیدیم چپ جهت بررسی پارامترهای اسپرم خارج شد.

  یافته ها

  کاهش قند خون درگروه دیابتی با تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی معنادار بود (0001/0<p). پارامترهای اسپرم (تعداد، حرکت و مورفولوژی) در گروه دیابتی با تمرین استقامتی و مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معنی داری نداشت (05/0<p). شاخص های اسپرماتوژنز (تمایز لوله ای، اسپرمیوژنز و بازسازی) افزایش معنی داری در گروه دیابتی و گروه سالم با تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی و سالم داشت (0001/0<p).

  استنتاج

  تمرین استقامتی و مقاومتی باعث بهبود شاخص های اسپرماتوژنز می شود که نیازمند مطالعات بیشتر در زمینه اثر تمرینات بدنی متوسط بر روی فعالیت اکسایشی در باروری است.

  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس نوع 2، تمرین مقاومتی، تمرین استقامتی، تعداد اسپرم، تحرک اسپرم
 • مجید سعیدی، محمدرضا شیران، اسماعیل بابانژاد، هانیه پازوکی، سحر عباسخانی دوانلو، فاطمه خالقی* صفحات 58-67
  سابقه و هدف

  آلودگی به مایکوتوکسین ها در مواد غذایی یک تهدید عمده برای سلامتی انسان و حیوانات است که باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی می شود. از آن جا که این آلودگی در بدن طیور و حیوانات یافت می شود، می تواند خطراتی را به سلامتی انسان وارد نماید. با وجود تولید و مصرف انبوه تخم مرغ، این محصول از نظر وجود مایکوتوکسین ها آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگرفته است. طبق مطالعات پیشین، امکان آلودگی های قارچی و در نتیجه تولید مایکوتوکسین ها درغذای طیور بسیار بالاست. مطالعه حاضر امیدوار است بتواند با توسعه تکنیک های موجود، یک مطالعه کنترل کیفی در مورد وضعیت ایمنی این محصول در بازار مازندران نشان دهد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی،تعداد 45 نمونه تخم مرغ از سه شهر در استان مازندران در تابستان سال 1398 طی دو مرحله جمع آوری و آفلاتوکسین و اکراتوکسین موجود در آن ها با استفاده از حلال های مناسب استخراج شد. سپس در روش الایزا نمونه های استخراج شده به طور مستقیم و برای اندازه گیری به روش HPLC ابتدا با ستون ایمیونوافینیتی خالص سازی انجام گرفت و سپس مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

   از میان نمونه های بررسی شده، در 36 مورد، آفلاتوکسین G2 با مقدار حداقل 010/0 تا حداکثر
  µg/Kg 726/4 شناسایی شد که این مقادیر، از حد مجاز در نظر گرفته شده برای مواد غذایی کم تر می باشند. در هیچ کدام از نمونه ها، اکراتوکسین مشاهده نشد.

  استنتاج

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، میزان آفلاتوکسین موجود در تخم مرغ ناچیز بوده و به نظر می رسد بتوان تخم مرغ را به عنوان یک غذای ایمن از دیدگاه آلودگی به آفلاتوکسین، در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، اکراتوکسین، الایزا، HPLC، تخم مرغ
 • صبا کلانتری، فریده گلبابایی*، مسعود لطیفی، محمدعلی شکرگزار، مهدی یاسری صفحات 68-79
  سابقه و هدف

  برخی از مواجهه های پوستی شغلی منجر به ایجاد رادیکال های آزاد اکسیژن می شود که با افزایش ریسک آسیب های پوستی همراه است. بنابراین، امکان حفاظت از پوست در برابر استرس اکسیداتیو ایجاد شده امری ضروری است. اخیرا برخی مطالعات انجام شده امکان استفاده از جایگزین هایی نوین همچون نانوالیاف برای حفاظت از پوست را معرفی کرده اند. این مطالعه با هدف امکان استفاده از نانوالیاف ژلاتین/پلی کاپرولاکتون/ ویتامین E به عنوان یک لایه حفاظتی آنتی کسیدانی به منظور حفاظت از پوست در مواجهه های شغلی انجام شد.

  مواد و روش ها

   ویتامین E از طریق روش الکتروریسی در نانوالیاف ژلاتین/ پلی کاپرولاکتون بارگذاری شد. قطر الیاف و مشخصه های شیمیایی آن با استفاده از آنالیز عکس های SEM و FTIR تعیین گردید. چسبندگی و تکثیر سلول های فیبروبلاست بر روی نانوالیاف توسط آزمون MTT بررسی شد. در نهایت کاربردپذیری نانوالیاف در مواجهه با استرس اکسیداتیو توسط مدل آنتی اکسیدانی ترت بوتیل هیدروپراکسید مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

  قطر نانوالیاف با افزایش مقدار ویتامین E کاهش یافت. کشت سلول های فیبروبلاست بر روی نانوالیاف نشان داد که افزودن ویتامین E به نانوالیاف باعث اتصال و تکثیر بیش تر سلول ها می شود. نانوالیاف حاوی ماده آنتی اکسیدانی در مواجهه با رادیکال های آزاد به طور معناداری (001/0P<) بقاء و تکثیر سلول های پوست را حفظ کردند.

  استنتاج

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که نانوالیاف ژلاتین/ پلی کاپرولاکتون/ ویتامین E می توانند کاندیدای مناسبی برای حفاظت از سلامت کارگران به عنوان یک رویکرد جدید حفاظتی در مواجهه پوستی در برابر استرس اکسیداتیو باشند.

  کلیدواژگان: ژلاتین، پلی کاپرولاکتون، الکتروریسی، نانوالیاف، استرس اکسیداتیو
 • مرجان بلبلیان، فرناز قربانی*، مصطفی قندی، مریم قشمی، بهاران رنجبرامیدی، منیرالسادات میرزاده صفحات 80-89
  سابقه و هدف

  به منظور اصلاح تغییر رنگ دندان های درمان ریشه شده، درمان سفیدکردن داخلی توصیه می شود. هدف از این مطالعه مقایسه ریزنشت بیودنتین و  mineral trioxide aggregate(MTA)به عنوان سد داخل کانال در سفید کردن داخلی دندان های غیر زنده است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 36 دندان پره مولر مندیبل کشیده شده انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه آزمایشی (16=n) و 2 گروه کنترل (2=n) تقسیم شدند. در گروه های شاهد 2 ماده OrthoMTA و بیودنتین به طول mm2 به عنوان سد داخل کانال قرار داده شد. گروه های کنترل همانند گروه های آزمایش آماده سازی شدند با این تفاوت که در گروه کنترل مثبت ماده مسدودکننده اوریفیس به کار نرفت و در گروه کنترل منفی تمام سطح ریشه با لاک پوشیده شد و ماده مسدودکننده اوریفیس به کار نرفت. سپس مخلوطی از سدیم پربورات و هیدروژن پروکساید 30 درصد در اتاقک پالپی دندان ها قرار داده شد و هر 3 روز یک بار تعویض شد. ریزنشت با روش انتشار PH توسط PH سنج دیجیتالی اندازه گیری شد. مقادیر PH قبل از قراردهی ترکیب بلیچینگ و در روزهای اول، سوم، ششم و نهم بعد از شروع مطالعه اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 24 آنالیز شد.

  یافته ها

  گروه کنترل منفی مقادیر pH برابر با سالین فیزیولوژیک داشت و گ«روه کنت«رل مثبت به طور معنی داری PH بالاتری از سایرگروه ها داشت (05/0<p). بین مقادیر PH دوگروه آزمایشی در بیس لاین و روزهای اول و ششم تفاوت معنی داری مشاهده نشد درحالی که در روزهای سوم و نهم مقادیر PH بیودنتین به طور معنی داری بالاتر از OrthoMTA بود (05/0< P).

  استنتاج

  MTA می تواند به عنوان یک سد اوریفیس موثر طی درمان سفید کردن داخلی به خصوص در مواردی که احتمال تحلیل سرویکال ریشه وجود دارد به کار رود.

  کلیدواژگان: سفید کردن دندان، mineral trioxide aggregate، ریزنشت دندانی
 • سید میلاد حسینی، معصومه باقری نسامی*، هدایت جعفری، نورالدین موسوی نسب، محمد عباسی تشنیزی، فرهاد فریدحسینی، کیارش ساعتچی صفحات 90-106
  سابقه و هدف

  اختلال خواب بعد از جراحی قلب از جمله عواملی است که می تواند باعث افزایش ضربان قلب، افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن و دیس ریتمی قلبی شود که باعث وخیم تر شدن ایسکمی قلبی می شوند. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر طب فشاری با ماساژ بازتابی کف پا بر وضعیت خواب بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه یک کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی می باشد. 60 بیمار واجد شرایط به صورت تصادفی در 3 گروه 20 نفری طب فشاری و ماساژ بازتابی کف پا و شاهد تخصیص تصادفی شدند. ماساژ بازتابی به مدت 30 دقیقه و طب فشاری به مدت 21 دقیقه از روز سوم تا ششم بعد از عمل در بیماران انجام شد. پرسشنامه بررسی وضعیت خواب بیمارستانی در 5 روز متوالی برای هر 3 گروه تکمیل شد. داده ها با نرم افزار SPSS-25 تجزیه تحلیل شدند.

  یافته ها

   مقایسه روند روزهای مختلف در هر 3 گروه با آزمون GEE نشان داد که مداخله انجام شده در گروه ماساژ بازتابی بر روی مدت زمان خواب روز گذشته (001/0<p) موثرتر از گروه طب فشاری بود، در گروه طب فشاری رضایت بیماران از خواب شب گذشته و عمق خواب (001/0<p) موثرتر از گروه ماساژ بازتابی کف پا بوده است.

  استنتاج

  بر اساس نتایج به دست آمده، در گروه ماساژ بازتابی و طب فشاری بیماران رضایت بیش تری از خواب خود دارند. با توجه به مدت زمان کمتر طب فشاری نسبت به ماساژ بازتابی و بهبود بیشتر آن در وضعیت خواب می توان از طب فشاری به عنوان درمان غیر دارویی در بیماران جراحی قلب استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ماساژ بازتابی کف پا، طب فشاری، وضعیت خواب، جراحی قلب باز
 • فاطمه غفاری، زهرا فتوکیان*، زهرا جنت علیپور صفحات 107-122
  سابقه و هدف

  بیماران دارای روحیه سرسختی، دیسترس های روانشناختی ناشی از مشکلات همراه با چند بیماری را بهتر مدیریت می کنند. مطالعه حاضربا هدف شفاف سازی مفهوم سرسختی مرتبط با سلامت در سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن متعدد انجام شد.

  مواد و روش ها

  برای تحلیل مفهوم، از روش هیبرید استفاده شد. این مدل شامل سه مرحله نظری، کار در عرصه و تحلیل نهایی می باشد. پس از مرور بر متون، 9 سالمند مبتلا به بیماری های مزمن متعدد با روش نمونه گیری هدفمند از بیمارستان های امام سجاد (ع) رامسر و شهید رجایی تنکابن انتخاب و مصاحبه شدند. مطالعه در فواصل پاییز تا زمستان 1398 (2020-2019) انجام شد. درمرحله سوم،  اطلاعات حاصل از مرحله نظری و عرصه، ترکیب و مفهوم سرسختی مرتبط با سلامت شفاف شد.

  یافته ها

  سرسختی مرتبط با سلامت در سالمند مبتلا به بیماری های متعدد یعنی: سالمند با ویژگی های شخصیتی مانند روحیه سرسختی، صبر و تحمل و داشتن توانایی های شناختی، به مقابله هدفمند با استرسورهای مرتبط با سلامت پرداخته و با مدیریت همزمان چند بیماری، به برایندهای مورد انتظار (کنترل موفقیت آمیز بیماری، کاهش بار بیماری و سازگاری) دست یابد. در حالی که حمایت خانواده و جامعه، جهت دستیابی به هدف کمک کننده هستند، فشارهای جسمی و روانی مانع از رسیدن به اهداف جهت همزیستی با بیماری ها می شود.

  استنتاج

  مدل سرسختی مرتبط با سلامت می تواند پس از تست در مطالعات آتی، جهت اجرای پروتکل های ارتقای سرسختی مرتبط به سلامت در سالمندان مبتلا به بیماری های متعدد در بالین و ساخت ابزارها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرسختی مرتبط با سلامت، سالمندی، بیماری های متعدد، الگوی هیبرید
 • یوسف مقدسی، فرشاد غزالیان*، سعید عابدیان کناری، خسرو ابراهیم، حسین عابدنطنزی صفحات 123-132
  سابقه و هدف

  افزایش شیوع دیابت در جهان و عوارض آن از جمله مشکلات قلبی عروقی موجب افزایش هزینه های درمانی می شود،که با یک برنامه ریزی صحیح جهت تغییر عادات زندگی و با انجام ورزش مناسب می توان موجب کاهش هزینه ها و عوارض آن شد. مطالعه حاضر تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برسطح خونی GDF-15 بیماران دیابتی نوع یک را به عنوان یک نشانگر محافظتی برسلول های قلبی عروقی، مورد بررسی قرارداد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1398 انجام شد، 32 بیمارمبتلا به دیابت نوع یک دردو گروه تمرینات ورزشی هوازی و مقاومتی وارد مطالعه شدند. سطوح سرمی GDF15 در همه بیماران قبل و بعد از تمرین ورزشی اندازه گیری شد. اطلاعات با آزمون های من ویتنی، بوتسترپ ودر SPSS بررسی شد.

  یافته ها

   در این مطالعه، افزایش سطح GDF-15 بعد از انجام تمرینات ورزشی، نسبت به قبل از تمرینات معنی دار بود (05/0> P) واندازه اثر (Effect size) 15 درصد بود. همچنین افزایش سطح GDF-15 بعد از تمرینات در گروه هوازی معنی دار بود (05/0> P).

  استنتاج

  ارتباط مثبتی میان تمرینات ورزشی با سطح GDF15 در بیماران دیابتی نوع یک وجود دارد که این ارتباط در گروه تمرینات هوازی بیش تر دیده می شود.

  کلیدواژگان: دیابت نوع یک، پروتئین GDF15، تمرینات هوازی و مقاومتی
 • محمدحسین حسین زاده، محمدعلی ابراهیم زاده* صفحات 133-140
  سابقه و هدف

  عدم تعادل بین عرضه کم و مصرف زیاد اکسیژن به هیپوکسی منجر می شود. آنتی اکسیدان ها می توانند فعالیت آنتی هیپوکسی نشان دهند. علی رغم فعالیت آنتی اکسیدانی خوب گل ختمی چیزی در خصوص فعالیت آنتی هیپوکسی آن یافت نشده است. این مطالعه بمنظور بررسی فعالیت آنتی هیپوکسی عصاره گیاه انجام شده است.

  مواد و روش ها

  اثر محافظتی عصاره متانلی گل ختمی زرد در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی در موش سوری با سه مدل هیپوکسی خفگی، خونی و جریان خونی بررسی شد. مطالعه به شکل تجربی بر روی موش سوری نر انجام شد. آنالیز واریانس یک سویه و پست تست توکی به منظور تعیین اختلاف بین میانگین ها استفاده شد.

  یافته ها

   اثرات محافظتی بالایی در تمامی مدل ها به اثبات رسید. اثرات به خصوص در خفگی و خونی بسیار بالا بود. در خفگی، عصاره در دوز mg/kg 125 اثری معادل فنی تویین از خود نشان داد. در دوزmg/kg  250 قوی تر از فنی تویین بود (05/0< P). در هیپوکسی خونی در دوزmg/kg  125 اثری معادل پروپرانولول از خود نشان داد (05/0>p). در مدل جریان خونی، عصاره در دوز mg/kg 5/62 موثر بود (05/0< P). در دوز mg/kg 125 زمان زنده ماندن را از 36/1±04/14در مقابل 53/1± 37/11دقیقه برای گروه کنترل افزایش داد (01/0< P). عصاره در دوز mg/kg 250  اثری همانند پروپرانولول داشت (05/0> P).

  استنتاج

  عصاره فعالیت محافظتی بسیار خوبی درتمامی مدل های هیپوکسی در موش از خود نشان داد. عصاره
  از نظر آماری به طور قابل ملاحظه ای و به صورت وابسته به دوز، زمان زنده ماندن را نسبت به گروه کنترل در موش ها افزایش داد.

  کلیدواژگان: هیپوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی جریان خون، آنتی اکسیدانی، گل ختمی
 • صمد گلشنی، مریم نباتی*، فاطمه رسول پور، جمشید یزدانی چراتی، سهیل بخشی نسب، هما پارسایی صفحات 141-147
  سابقه و هدف

  نارسایی قلبی با کاهش توانایی قلب در فراهم ساختن جریان خون کافی یا پر شدن آن با خون تعریف می شود. هیپوناترمی شایع ترین اختلال الکترولیتی در بیماران نارسایی قلبی است که با افزایش ناتوانی و مرگ و میر همراه می باشد. هدف ما از این مطالعه بررسی ارتباط بین هیپوناترمی با مشخصه های کلینیکال و اکوکاردیوگرافیک دارای ریسک بالا در بیماران نارسایی قلبی حاد بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 271 بیمار دچار نارسایی قلبی حاد سیستولیک بستری در بیمارستان فاطمه زهرا ساری، بین سال های 1397 تا 1398 انجام شد. بیماران به دو گره هیپوناترمیک و نرموناترمیک تقسیم شدند. علایم حیاتی، متغیرهای اکوکاردیوگرافیک، شاخص توده بدنی و ریسک فاکتورهای شایع قلبی عروقی بین دو گروه با استفاده از نرم افزار18 SPSS مقایسه شدند.

  یافته ها

  130 بیمار (48 درصد) مرد و 141 بیمار (52 درصد) زن بودند. سن متوسط جمعیت مورد مطالعه 02/14± 90/69 سال بود. بیماران هیپوناترمیک دارای شاخص توده بدنی و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک پایین تر و شمارش پلاکتی بالاتر در مقایسه با افراد نرموناترمیک بودند (01/0، 002/0، 005/0 و 047/0=p). همچنین تمایلی به طرف شیوع بالاتر نارسایی میترال فانکشنال متوسط تا شدید در افراد هیپوناترمیک در مقایسه با نرموناترمیک ها وجود داشت (076/0=p). آنالیز رگرسیون خطی نشان داد هیپوناترمی پیش بینی کننده مستقل هیپوتانسیون وعدم ثبات همودینامیک در این بیماران است.

  استنتاج

  بر اساس مطالعه حاضر، بیماران نارسایی قلبی دچار هیپوناترمی در خطر بالاتر هیپوتانسیون، کاشکسی و افزایش تجمع پلاکتی قرار دارند و همین امر آن ها را درخطر بالاتر ناتوانی و مرگ و میر قلبی عروقی نیز قرار می دهد.

  کلیدواژگان: دیسفانکشن بطن چپ، نارسایی قلبی، هیپوناترمی، هیپوتانسیون
 • محمدرضا مبین، سید ابراهیم پورعباس، محمدرضا نقی پور، مهدی آخوندی، محمدتقی آشوبی* صفحات 148-155
  سابقه و هدف

  سوختگی یکی از مخرب ترین صدمات بوده و به عنوان بحران سلامتی در سطح جهان مطرح است. کمک های اولیه سریع و موثر پس از سوختگی به طور قابل توجهی بر روی پیامد سوختگی تاثیر گذاشته و بهبود نتایج را به دنبال دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و نگرش در ارتباط با آسیب های سوختگی است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی در شهرستان رشت در سال 1394 بر روی اعضای بسیج جامعه پزشکی انجام شد. اعضای بسیج جامعه پزشکی 1173 نفر بودند و 562 نفر به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. جهت بررسی آگاهی و نگرش کارکنان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. سپس داده ها با آزمون های آماری و SPSS18 آنالیز شد.

  یافته ها

   در این مطالعه 562 نفر شرکت داشتند. میانگین سنی افراد 06/8 ± 21/38 سال بود. 73 نفر(13 درصد) از افراد مورد مطالعه اظهار داشتند که در طول یک سال گذشته آموزش های اقدامات اولیه در سوختگی را دریافت کرده اند. میزان پاسخگویی صحیح افراد مورد مطالعه درباره سوالات سوختگی شیمیایی، الکتریکی و حرارتی به ترتیب 3 ، 1/10 و 47 درصد بود. در بخش نگرش، 241 نفر (9/42 درصد) از شرکت کنندکان در مطالعه دارای نگرش متوسط و 254 نفر (2/45 درصد) نیز دارای نگرش خوب بودند.

  استنتاج

  در مطالعه حاضر میزان پاسخگویی به تمام سوالات و نیز دریافت آموزش در مقایسه با سایر مطالعات پایین است. باتوجه به این که نگرش کارکنان بسیج خدمات بهداشتی درمانی نسبت به دریافت آموزش های مرتبط خوب بود، به نظر می رسد برگزاری دوره های آموزشی صدمات سوختگی با استانداردهای مناسب از نظر کمیت و کیفیت ضروری است.

  کلیدواژگان: سوختگی، آگاهی، نگرش، کمک های اولیه
 • گوهر اسلامی، سوگند عابدی، شهاب الدین امامی* صفحات 156-162
  سابقه و هدف

  ارزیابی مصرف دارو (DUE) یکی از موثرترین راه های تضمین تجویز و مصرف صحیح دارو است. انوکساپارین یکی از ضد انعقادهای پرمصرف بوده که جهت پیشگیری و درمان حوادث ترومبوآمبولیک به کار برده می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی مصرف منطقی انوکساپارین در مرکز قلب مازندران می باشد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه گذشته نگر، اطلاعات دموگرافیک و بالینی مربوط به 200 بیمار که در طی یک سال (سال 1396) در مرکز قلب مازندران بستری شده و تحت درمان با انوکساپارین قرار گرفته بودند، بر اساس گایدلاین های AHFS (American Hospital Formulary Service)، Medscape و UpToDate جمع آوری گردید.

  یافته ها

  میانگین سن بیماران 62/13±52/61 سال بود. روند مصرف انوکساپارین در 163 بیمار (5/81 درصد) طبق دستورالعمل های موجود بوده و تنها در 37 نفر (5/18 درصد) خارج از دوزهای پیشنهاد شده مشاهده شد.

  استنتاج

  مطالعه حاضر نشان داد که مصرف انوکساپارین به جهت اهداف پیشگیری و درمان در حدود یک پنجم بیماران با دوزهای توصیه شده توسط گایدلاین ها مطابقت نداشته و مستلزم تعیین دوز به صورت دقیق تر می باشد.

  کلیدواژگان: انوکساپارین، ارزیابی مصرف دارو، الگوی نسخه نویسی
 • رضا محسنی بندپی، فائزه مرادی چمه، محمدرضا شالبافان* صفحات 163-169

  داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) از رایج ترین دسته داروهای روانپزشکی به شمار می روند که برای درمان اختلالات مختلف عصبی- روانی از جمله افسردگی و اختلال وسواسی جبری (OCD) مورد تایید قرار گرفته اند. همچنین از گروه داروی ضد افسردگی سه حلقه ای، کلومیپرامین به علت تاثیر قابل توجه بر سیستم سروتونرژیک، تنها داروی تایید شده از این دسته دارویی در درمان اختلال وسواسی جبری است. ترکیب یک SSRI و کلومیپرامین در درمان های روانپزشکی معمول نیست زیرا ریسک سندروم سروتونین را افزایش می دهد و نشانه های آن شامل حرکات میوکلونیک، سردرد، تهوع، گیجی، اسهال، رعشه و بی قراری است. با این وجود، این استراتژی می تواند برای درمان بیمارانی که از OCD مقاوم به درمان رنج می برند، مفید باشد.در این مطالعه سه مورد از بیماران مبتلا به OCD که با ترکیب SSRI و کلومیپرامین درمان شده بودند را توصیف می کنیم. در موارد گزارش شده این مطالعه، هیچ یک از نشانه های سندروم سروتونین به جز اختلال حرکتی کوتاه مدت مشابه حرکات میوکلونیک مشاهده نشد. علاوه بر این با این ترکیب، بیماران ما بهبودی مناسبی یافتند که تا حداقل دوره 6 ماهه پیگیری بیماران ادامه یافت و حرکات غیرعادی ذکر شده در مدت کم تر از یک هفته پس از شروع ترکیب از میان رفتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حرکات میوکلونیک پیش بینی کننده قطعی سندروم سروتونین نیستند. همچنین این ترکیب می تواند رویکرد قابل توجهی برای درمان OCD مقاوم باشد.

  کلیدواژگان: داروی سروتونرژیک، کلومیپرامین، میوکلونیک، اختلال وسواس فکری- عملی
 • رسول رحمانی، رقیه رحمانی بیلندی* صفحات 170-175

  اختلالات قاعدگی یک اختلال شایع دوران بلوغ است، ولی هنگامی که با آمنوره اولیه ظاهر می شود نگرانی های زیادی برای بیمار و خانواده وی به همراه دارد. در این مورد به گزارش آمنوره اولیه در دختر خانمی 17 ساله با صفات ثانویه جنسی همراه با یک توده مشکوک در فضای لگنی پرداخته می شود. بیمار دختر خانمی 17 ساله، مجرد با صفات ثانویه جنسی طبیعی بود که با شکایت از آمنوره و درد مزمن لگن مراجعه نموده بود. در آزمایشات درخواستی سطح هورمون ها طبیعی و درسونوگرافی کانون هیپواکو- هتروژن به ابعاد89 در 50 میلی متر در آدنکس راست مشاهده شد و در سی تی اسکن و MRI نیز این توده تایید شد. با توجه به ماهیت مشکوک توده و درد مزمن، بیمارکاندید لاپاراتومی شد، اما به علت عدم رضایت به جراحی، بیمار تحت درمان دوره ای با قرص خوراکی حاوی ترکیب استروژن و پروژسترون به مدت 21 روز قرارگرفت و پس از قطع دارو اولین خونریزی قاعدگی به مدت 9 روز رخ داد. سپس سونوگرافی مجدد از وی انجام شد. در این سونوگرافی رحم و تخمدان فاقد توده یا ضایعه گزارش گردید. بنابراین در مواردی که بیمار دچار آمنوره اولیه است، علی رغم وجود توده لگنی، در صورت طبیعی بودن آزمایشات و معاینه فیزیکی نرمال یک دوره درمان کوتاه مدت(21 روزه) با قرص کنتراسپتیو توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آمنوره، توده لگنی، درد مزمن لگنی
 • فرهنگ بابامحمودی*، محمود موسی زاده، انیس حدادی، فاطمه فلاحپور گلمایی، لیلا دلاوریان صفحات 176-184
  سابقه و هدف

  هپاتیت حاد ویروسی یکی از مشکلات بهداشتی امروز جهان به حساب می آید. طغیانی از ویروس هپاتیت در اوایل سال 1398در یکی از مناطق روستایی مازندران اتفاق افتاده است. جهت بررسی اپیدمیولوژیک و بار تحمیلی اقتصادی و منشا احتمالی آلودگی و پیامدهای آن، بر آن شدیم که این طغیان را به طور دقیق بررسی کنیم.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع گزارش- مواردی بوده است. در این مطالعه که اعضای خانواده به تعداد 9 نفربودند، 7 نفر آن ها دارای علامت هپاتیت حاد شدند که مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در این خانواده 7 نفر علایم بالینی و آزمایشگاهی هپاتیت حاد را پیدا کردند که در آزمایشات انجام شده سرولوژی HAV Igm همگی مثبت بوده است. با توجه به دوره کمون کوتاه و آلودگی با منشا مشترک محتمل ترین راه انتقال با عنایت به وضعیت بهداشتی و محل سکونت افراد مذکور را می توان در اثر آب آلوده دانست.

  استنتاج

  با توجه به بررسی انجام شده در سیستم آب آشامیدنی و جایگاه ساختمان مسکونی در منتهی الیه روستا می توان به طور قوی آلودگی از طریق آب آشامیدنی و ورود فاضلاب به سیستم آب لوله کشی را مهم ترین علت بیماری دانست.

  کلیدواژگان: هپاتیت حاد A، طغیان، آب آلوده
 • فرهاد ثبوتی، آریوشا معلم سواسری، مهدی آریانا، عباس مسگرانی* صفحات 185-194

  راه های انتقال بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19) هنوز به خوبی مشخص نیستند. مسیرهای اصلی سرایت عبارت   از انتقال مستقیم به وسیله آیروسل ها و بزاق و انتقال غیرمستقیم از طریق سطوح آلوده می باشد. دندانپزشکان در فرآیندهای درمانی و به خصوص هنگام استفاده از ابزارهای روتاری موجب تولید ذرات آلوده هوابرد (airborne) می شوند. همچنین مایعات دهانی، خون و مخاط دهان نیز از منابع عفونت هستند؛ بنابراین دندانپزشکان به شدت و بیش از دیگر اعضای کادر درمان در معرض کروناویروس می باشند و طراحی پروتکل های مناسب و استراتژی های پیشگیری برای آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله مروری ما راه های انتقال ویروس، علایم بالینی مبتلایان، کنترل عفونت در مطب دندانپزشکی و ملاحظات جهت درمان های دندانپزشکی را مرور کرده و توضیح می دهیم.

  کلیدواژگان: COVID-19، وسایل حفاظت شخصی، دندانپزشکی، پیشگیری اولیه
 • یاسر دلبری، یاسر محصل، یدالله بهرامی*، الهام کاکائی، علی مصطفایی صفحات 195-217

  در سال های اخیر به دلیل افزایش مقاومت های آنتی بیوتیکی، عفونت های بیمارستانی و مرگ ومیر ناشی از آن ها افزایش چشمگیری داشته و هزینه های هنگفتی را بر سیستم بهداشت جهانی تحمیل کرده است. کمبود داروی موثر علیه باکتری های مقاوم، توسعه آنتی بیوتیک های جدید را ضروری ساخته است. اکتینوباکتری ها یکی از اصلی ترین منابع ترکیبات زیست فعال طبیعی به ویژه آنتی بیوتیک ها می باشند. نزدیک به دو سوم آنتی بیوتیک های موجود در بازار منشاء اکتینوباکتریایی دارند. اکتینوباکتری های اندوفیت که به صورت همزیست درون گیاه زندگی می کنند با تولید طیف گسترده ای از متابولیت های ثانویه به رشد وبقاء میزبان خود کمک می کنند. از این رو، شناخت و نحوه جداسازی، کشت و شناسایی سویه های جدید و همچنین بررسی پتانسیل آن ها در تولید ترکیبات ضدمیکروبی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. عدم پژوهش منتشر شده در این زمینه در ایران، اهمیت این مطالعه مروری را دو چندان می کند. هدف از این مطالعه ارایه جدیدترین شیوه های جداسازی اکتینوباکتری های اندوفیت، شناسایی سویه های جدید و معرفی پایگاهای اطلاعاتی مربوطه می باشد. هم چنین جدیدترین سویه های جداشده، ساختار شیمیای 51 ترکیب جدید و متابولیت های ثانویه و کاربردهای پزشکی- دارویی آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه نشان داد که اکتینوباکتری های اندوفیت منبع غنی از ترکیبات ثانویه فعال بیولوژیکی با ساختمان شیمیایی متنوع می باشند که پتانسیل قابل توجهی در تولید محصولات و فراورده های بیوتکنولوژی ، دارویی و پزشکی دارند.

  کلیدواژگان: اکتینوباکتری، متابولیت های ثانویه، ترکیبات زیست فعال، باکتری های اندوفیت، مقاومت آنتی بیوتیکی
|
 • Hossein Ghalehnoei, Hamed Ghazvini*, Amir Mellati, Seyedeh Masoumeh Seyedhosseini Tamijani, Raheleh Rafaiee, Leila Elyasi, Mehdi Khodamoradi, Ali Siahposht Khachaki, Morteza Hosseini Pages 1-12
  Background and purpose

  Methamphetamine (METH) is one of the most powerful drugs that leads to many cognitive and behavioral side effects such as anxiety. On the other hand, studies have shown that ovarian hormones such as estrogen and progesterone have neuroprotective effects on a wide range of cognitive and behavioral disorders. The aim of this study was to investigate the role of estrogen and progesterone on anxiety-like behaviors, body temperature, brain edema, and neuronal death induced by neurotoxic regimen of methamphetamine.

  Materials and methods

  This study was performed in 48 ovariectomized rats divided into six groups including: control, METH (6mg / kg), vehicle (sesame oil), METH + estrogen (1mg / kg), METH + progesterone (8mg / kg), and METH + estrogen + progesterone. Body temperature and anxiety-like behaviors were investigated, then, the animals were killed and brain tissues were harvested to evaluate brain edema and neuronal death in hippocampal CA1.

  Results

  Body temperature, brain water content, motor activity, and anxiety-related behaviors significantly increased in animals that received METH (P<0.001), but, treatment with estrogen and progesterone attenuated motor activity, and anxiety-related behaviors induced by METH. Brain edema, body temperature, and neuronal cell death in hippocampal CA1 area partially decreased in METH+estrogen and METH + progesterone groups.

  Conclusion

  This study suggests that ovarian hormones such as estrogen and progesterone are effective in improving behavioral deficits and neuronal death induced by METH in ovariectomized rats.

  Keywords: methamphetamine, estrogen, progesterone, anxiety, brain edema, body temperature, neuronal death
 • Mahsa Poureidi, Zinat Heydarnia Kalati, Seyed Hosein Abtahi Evary, Masoumeh Fani, Maryam Moghimian* Pages 13-23
  Background and purpose

  Morphine as an opioid compound has different and sometimes conflicting effects on memory and learning process. Bile duct ligation causes cholestasis, which disrupts liver function. It is known that opioid systems are involved in cholestasis. The aim of this study was to investigate the possible effect of morphine on the memory of cholestatic rats.

  Materials and methods

  In this experimental study, the cholestatic model in male Wistar rats (weighing 200-250 g) was induced by bile duct ligation (BDL). The animals were injected with morphine (4 and 6 mg/kg, ip), naloxone (0.6 and 0.8 mg/kg, ip), and morphine and naloxone in different groups. Passive avoidance memory was evaluated on day 7 after BDL by shuttle box test.  Data were analyzed by PRISM software and ANOVA.

  Results

  Naloxone (0.6 and 0.8 mg/kg), 30 min before the test, did not show significant changes in the memory of the cholestatic rats compared to the BDL group, whereas, morphine (4 and 6 mg/kg) showed significant increase in step-through latency (P<0.05). Also, naloxone (0.6 mg/kg, ip) 15 minutes before injection of morphine (6 mg/kg( showed a significant increase in acquired memory on day 7 after BDL (P<0.0001).

  Conclusion

  According to findings, morphine had a protective effect on memory impairment induced by cholestasis.

  Keywords: morphine, passive avoidance memory, cholestasis
 • Sina Mahdavifard*, Manochehr Nakhjavani Pages 24-33
  Background and purpose

  Hyperglycemia contributes to type 2 diabetes and diabetes vascular complications by reduction of the activity of glyoxalase-I (GLO-I) and elevation of glycation, oxidative stress, and inflammatory markers. Linalool is reported to have beneficial effects on glucose metabolism in animal models of diabetes, so, this study aimed at investigating the effect of linalool on the activity of GLO-1 and inflammatory markers in rats with type 2 diabetes.

  Materials and methods

  In this experimental study, type 2 diabetes was induced by nicotinamide and streptozotocin (210 + 55 mg/kg). The animals were divided into a control group and diabetic groups treated by linalool and those that received no treatment (n=10 per group). Linalool 25 mg/kg was administered by gavage daily for two months. Fasting blood sugar, insulin resistance index, lipid profile, the activity of GLO-I, markers of glycation (glycated albumin, methylglyoxal, and advanced glycation end products), oxidative stress (advanced oxidation end products and malondialdehyde), inflammation (interleukine-1β) as well as serum creatinine and 24-h urinary protein excretion (renal dysfunction markers) were measured in all groups.

  Results

  Linalool had reductive effects on serum fasting glucose, insulin resistance, dyslipidaemia, glycation oxidative stress, inflammatory markers, and renal dysfunction indices. GLO-I activity was found to be significantly higher in animals treated with linalool compared to the un-treated experimental group (P < 0.001).

  Conclusion

  Linalool could reduce the risk of developing diabetes vascular complications owing to raising the GLO-I activity and improving the antioxidant, anti-glycation, and anti-inflammatory properties and has beneficial effects on glucose and lipid metabolism.

  Keywords: linalool, diabetes mellitus type 2, antioxidants
 • Shadan Saberi, Mehdi Nematbakhsh, Aghdas Dehghani* Pages 34-46
  Background and purpose

  Chronic kidney disease is among the common diseases in the world. Studies show that women are more protected against renal diseases compared to men. On the other hand, vasodilatory axises of renin angiotensin system (angiotensin 1-7 (Ang 1-7)- Mas receptor (MasR)), kallikrein-kinin, and nitric oxide (NO) play key roles in kidney function and circulation in females. Therefore, the purpose of this study was to examine the effect of bradykinin in renal blood flow (RBF) response to Ang 1-7 when MasR was blocked in female rats.

  Materials and methods

  Female Wistar rats were divided into three groups (control, Bradykinine, and Bradykinin + MasR antagonist (A779)). The animals were anesthetized and catheterized in the carotid and femoral arteries and jugular vein to measure mean arterial pressure (MAP), renal perfusion pressure (RPP), and drug administration, respectively. The left kidney was exposed (in situ) and placed in a kidney cup to measure RBF. After the equilibration period, A779 and bradykinin (50 μg/kg/h, 150 μg/kg/h, respectively) were injected and vascular responses to Ang1-7 (100, 300, and 1000 ng kg−1min−1) infusion were determined. At the end of the experiment, blood samples were collected for measuring the level of nitrite.

  Results

  The MAP and RPP were not significantly different between the three groups. Bradykinin exhibited vasodilatory effect on RBF in response to Ang 1-7 in female rats, however, A779 administration increased RBF at low dose of Ang 1-7(Pdose=0.001). The serum level of nitrite significantly decreased when the MasR was blocked (P= 0.04).

  Conclusion

  Bradykinin enhanced RBF response to Ang 1-7 infusion. The effect of bradykinin on RBF response to Ang 1-7 may be modulated via the NO pathway. Interaction of these factors might help to broaden our vision for treatment strategy in future.

  Keywords: Mas receptor, Angiotensin 1-7, Bardykinin, renal blood flow, nitrite
 • Zahra Nadi, Soheila Madadi, Parvindokht Bayat, Yusef Abbasi* Pages 47-57
  Background and purpose

  The aim of the present study was to investigate the effects of endurance training and resistance programs on sperm parameters and spermatogenesis in diabetic rats.

  Materials and methods

  In this experimental study, in one group, 24 healthy male Wistar rats were assigned into three subgroups (control, endurance training, and resistance training). The next group (n=24) consisted of male rats, in which diabetes was induced by intraperitoneal injection of nicotinamide (120mg/kg( + streptozotocin (65mg/kg( after 12 hours of starvation. This group was divided into three subgroups (diabetic control, diabetic endurance training, and diabetic resistance training). One week after the induction of diabetes, resistance, and endurance training protocols were performed in all groups for 10 weeks. Twenty-four hours after the last training session, the left epididymis was removed to examine sperm parameters.

  Results

  Blood glucose levels significantly reduced in diabetic group with endurance and resistance trainings (P<0.0001). Sperm parameters (count, motility, and morphology) did not significantly increase in the diabetic group with endurance and resistance training programs compared with those in the diabetic control group (P<0.05). Spermatogenesis indexes (tubul differentiated index, spermiogenesis index, and repopulation index) significantly increased in the diabetic group with endurance and resistance training programs compared with those in the diabetic control group (P<0.0001).

  Conclusion

  Both types of exercises improved spermatogenesis indexes, but further experiments are needed to evaluate the role of moderate-intensity exercise on the oxidative stress in fertility of diabetic rats.

  Keywords: type 2 diabetes mellitus_resistance training_endurance training_sperm count_sperm motility
 • Majid Saeedi, Esmaeil Babanezhad, Haniyeh Pazoki, Sahar Abaskhani Davanlo, Fatemeh Khaleghi* Pages 58-67
  Background and purpose

  Contamination of food with mycotoxins is among the major threats to food security, and human and animal health that cause significant economic losses in countries. This contamination is found in poultry and animal products and can pose risks to human health. Despite the mass production and consumption of egg, this product has not been well evaluated for the presence of mycotoxins. According to previous studies, there is high possibility of fungal infections and consequently production of mycotoxins in poultry feed. Here, we aimed to perform a quality control study on the safety of this product in Mazandaran province market by developing current techniques.

  Materials and methods

  In this experimental study, 45 egg samples were collected from three cities in summer 2019, during two phases. Aflatoxin and ochratoxin were extracted using appropriate solvents. In the ELISA method, the extracted samples were directly analyzed while being purified by immunoaffinity column for HPLC measurement.

  Results

  Among the samples examined, aflatoxin G2 (0.010 to 4.726 µg/Kg) was found in 36 cases. These values are lower than maximum residue limit allowed for foods. Ochratoxin was not detected in any sample.

  Conclusion

  According to current study, there were low levels of aflatoxin in the eggs and they can be considered as a safe food in terms of aflatoxin contamination.

  Keywords: aflatoxin, ochratoxin, ELISA, HPLC, egg
 • Saba Kalantary, Farideh Golbabaei*, Masoud Latifi, MohammadAli Shokrgozar, Mehdi Yaseri Pages 68-79
  Background and purpose

  Some skin injuries are caused by occupational skin exposures that are resulted from production of reactive oxygen species and oxidative stress (ROS). Thus, protecting the skin is a key issue. Recently, several surveys have introduced novel alternatives such as nanofibers for skin protection. In this research, Poly (ε-caprolactone) (PCL)/gelatin (Gt)/ Vitamin E (VE) was investigated as a nanofiber antioxidant protective layer in occupational skin exposures.

  Materials and methods

  Vitamin E was combined with PCL/Gt nanofiber mats by electrospinning method. The diameter of nanofibers and chemical characteristics were determined using scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Adhesion characteristics and proliferation of human dermal fibroblast cells (HDFC) on nanofibers were analyzed by Methylthiazol Tetrazolium (MTT) assay. Finally, we studied the application of PCL/Gt/VE nanofibers against oxidation stress induced by tert-butyl hydroperoxide (t-BHP).

  Results

  With increase in Vitamin E levels, the PCL/Gt/VE nanofibers were found to be thiner. The culture of HDF cells on nanofibers showed that adding Vitamin E to PCL/Gt mats caused increased attachment and proliferation of the cells. PCL/Gt/VE nanofibers significantly assisted human skin cells against ROS (P< 0.001).

  Conclusion

  According to current study, PCL/Gt/VE nanofibers could be an appropriate candidate for protecting skin against ROS as a novel method to maintain workers’ health.

  Keywords: gelatin, polycaprolactone, electrospinning, nanofiber, oxidative stress
 • Marjan Bolbolian, Farnaz Ghorbani*, Mostafa Ghandi, Maryam Ghashami, Baharan Ranjbar Omidi, Monirsadat Mirzadeh Pages 80-89
  Background and purpose

  Internal bleaching is recommended to correct the discoloration of pulpless teeth. This study aimed to compare the microleakage of biodentine and mineral trioxide aggregate (MTA) used as an intracanal barrier in non-vital bleaching.

  Materials and methods

  An experimental study was performed in which 36 extracted mandibular premolars were randomly divided into two experimental groups (n= 16) and two control groups (n= 2). In experimental groups, 2mm of OrthoMTA and biodentine cement were placed as intracanal barriers. The control groups were prepared similar to experimental groups, except that in positive control group the orifice barrier material was not used and in negative control group the whole root surface was covered with nail polish and orifice barrier material was not used. Subsequently a mixture containing sodium perborate and 30% hydrogen peroxide was placed into the pulp chambers and replaced every three days. Microleakage was measured using a pH diffusion method by digital pH meter. pH was checked before placement and at days 1, 3, 6, and 9 after placement. Data analysis was done in SPSS V24.

  Results

  The pH value in negative control group was similar to that in normal saline group, while the pH value in positive control group was found to be significantly higher than other groups (P< 0.05). No significant differences were seen in pH values between the experimental groups at baseline and days 1 and 6, but pH values of biodentine were significantly higher than orthoMTA at days 3 and 9 (P< 0.05).

  Conclusion

  MTA can be used as an efficient orifice barrier during internal bleaching, specifically in cases where there is probability for cervical root resorption.

  Keywords: tooth bleaching, mineral trioxide aggregate, dental leakage
 • Seyed Milad Hoseini, Masoumeh Bagheri Nesami*, Hedayat Jafari, Seyed Noureddin Mousavinasab, Mohamad Abasi Teshnizi, Farhad Farid Hoseini, Kiarash Saatchi Pages 90-106
  Background and purpose

  Sleep disorders after heart surgery lead to increased heart rate, increased myocardial oxygen demand, and cause dysrhythmia that worsen heart ischemia. The purpose of this study was to compare the effect of acupressure and reflexology on sleep condition following coronary artery bypass graft surgery.

  Materials and methods

  A randomized controlled trial was performed in 60 patients. They were randomly assigned into three groups. Two intervention groups; reflexology (n=20) and acupressure (n=20), and a control group (n=20). For three to six days after the surgery, foot reflexology and acupressure were done for 30 min and 21 min, respectively. St. Mary's Hospital Sleep Questionnaire was administered for five consecutive days for each group. Data was analyzed in SPSS V25.

  Results

  The General Estimated Equation (GEE) showed that, compared to acupressure, reflexology significantly improved duration of the last day sleep (P<0.001). The depth of sleep and last night's sleep satisfaction were significantly higher in acupressure group than reflexology group (P<0.001).

  Conclusion

  In this study, reflexology and acupressure led to higher last night's sleep satisfaction. Compared to reflexology, acupressure is performed in less time and is more effective. Therefore, it can be an appropriate non pharmacological treatment following open heart surgery.
   
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20110906007494N29)

  Keywords: foot massage, reflexology, acupressure, sleep quality, open heart surgery
 • Fatemeh Ghaffari, Zahra Fotokian*, Zahra Jannat Alipoor Pages 107-122
  Background and purpose

  Patients with hardiness personality could better control the psychological distress induced by multiple diseases. The present study aimed to clarify the concept of health related hardiness in older individuals with multiple diseases.

  Materials and methods

  A hybrid method was used to analyze the concept of health related hardiness. This model consists of theoretical review, field work, and final analysis. After first phase, nine older people with multiple diseases were selected via purposive sampling from Ramsar Imam Sajjad Hospital and Tonekabon Shahid Rajaee Hospital and interviewed in autumn-winter 2019-2020. In third phase, information from the theoretical phase was combined with the fieldwork phase, and the concept of health related hardiness was clarified.

  Results

  Health-related hardiness in older individuals with multiple diseases means that they could achieve the expected health-related outcomes (successful control of the disease, reduced disease burden, and adaptation to disease) by purposeful management of health-related stressors, simultaneous management of several diseases, and personality traits such as stubbornness, patience, tolerance, and having cognitive abilities. Meanwhile, family and social supports, as facilitators, are of great benefit in reducing physical and psychological pressures induced by diseases burden.

  Conclusion

  The health-related hardiness model could be applied in further studies and used to implement promotion protocols in older people with multiple diseases and development of health-related hardiness scales.

  Keywords: health-related hardiness, aging, multiple diseases, hybrid model
 • Yousef Moghaddasi, Farshad Ghazalian*, Saeid Abediankenari, Khosro Ebrahim, Hossein Abednatanzi Pages 123-132
  Background and purpose

  Increasing prevalence of diabetes and its complications, including cardiovascular problems increase the cost of health care which could be diminished with proper planning to change lifestyle. The present study investigated the effect of aerobic and resistance trainings on blood GDF15 level as a protective marker on cardiovascular cells in patients with type 1 diabetes.

  Materials and methods

  In this quasi-experimental study, 32 patients with type 1 diabetes were divided into aerobic training group and resistance exercise training group. Serum GDF15 levels were measured in all patients before and after the exercises. Data were analyzed using Mann-Whitney and Bootstrap in SPSS.

  Results

  In this study, the GDF-15 levels significantly increased after the exercises (P <0.05) and the effect size was 15%. The GDF-15 levels were found to be significantly higher in aerobic training group than resistance exercise training group (P <0.05).

  Conclusion

  There is a positive relationship between exercise and GDF15 level in type 1 diabetic patients which is more significant in aerobic training group.

  Keywords: type 1 diabetes_GDF15_aerobic training_resistance training
 • MohammadHossein Hosseinzadeh, MohammadAli Ebrahimzadeh* Pages 133-140
  Background and purpose

  Imbalance between low oxygen supply and oxygen demand determines organ hypoxia. It occurs especially in heart diseases and ischemia and causes death. Compounds with antioxidant activity could exhibit antihypoxic properties. Hibiscus rosa sinensis has good antioxidant activity, but there is no information about the antihypoxic activities of this plant. This study was designed to evaluate antihypoxic activities of H. rosa extract.

  Materials and methods

  Protective effects of the methanolic extract of H. rosa against hypoxia-induced lethality in mice were evaluated by experimental models of hypoxia i.e. asphyctic, haemic, and circulatory models. This experimental study was carried out in 15 groups of male mice (n= 6 per group). Data analysis was done applying Analysis of variance and Tukey's multiple comparisons test.

  Results

  Findings showed significant protective activities in all three models. Antihypoxic activity was considerably high in asphyctic and haemic models. In asphyctic model, the extract at
  125 mg/kg showed similar activity to positive control, phenytoin (P>0.05), but at 250 mg/kg it was stronger than phenytoin (P<0.05). In haemic model, the extract demonstrated similar activity to propranolol at 125 mg/kg (P>0.05) and greater protective activity at 250 mg/kg (P<0.001). In circulatory model, the H. rosa extract was found to be effective at 62.5 mg/kg (P<0.05). At 125 mg/kg it significantly prolonged survival time to 14.04 ± 1.36 vs 11.37 ± 1.53 min in control group (P<0.01). The extract at 250 mg/kg showed the same activity as propranolol (P>0.05).

  Conclusion

  H. rosa extract showed strong protective effects against hypoxia in all three tested models. Compared to the control group, the extract significantly prolonged survival time in a dose dependent manner.

  Keywords: asphyctic hypoxia, haemic hypoxia, circulatory hypoxia, antioxidant activity, Hibiscus rosa
 • Homa Parsaee, Samad Golshani, Maryam Nabati, Fatemeh Rasolpoor, Jamshid Yazdani Charati, Soheil Bakhshinasab Pages 141-147
  Background and purpose

  Heart failure (HF) is characterized by decreased ability of the heart to provide sufficient blood flow or fill with the blood. Hyponatremia is the most commonly seen electrolyte abnormality in patients with heart failure that is associated with increased morbidity and mortality. The aim of this study was to assess the correlation between hyponatremia and high risk clinical and echocardiographic features in patients with acute HF.

  Materials and methods

  This cross-sectional analytic study was performed in 271 patients with acute systolic heart failure admitted to Sari Fatemeh Zahra hospital, 2018-2019. Patients were divided into two groups: hyponatremic and normonatremic groups. Vital signs, echocardiographic variables, body mass index (BMI), and common cardiovascular risk factors were compared between the two groups using SPSS V18.

  Results

  This study included 130 males (48%) and 141 females (52%) and the patients’ mean age was 69.90±14.02 years. Patients with hyponatremia had lower BMI and systolic and diastolic blood pressure levels and higher platelet counts compared to other group (P =0.01, 0.002, 0.005, and 0.047, respectively). Also, these patients, were found with higher frequency of moderate to severe functional mitral regurgitation (P= 0.076). Linear regression analysis showed hyponatremia as an independent predictor of hypotension and hemodynamic instability in patients with hyponatremia.

  Conclusion

  This study showed that patients with acute HF and hyponatremia are at higher risk of developing hypotension, cachexia, and increased platelet counts which put them at greater risk for cardiovascular morbidity and mortality.

  Keywords: left ventricular dysfunction, heart failure, hyponatremia, hypotension
 • Mohammadreza Mobayen, Seyed Ebrahim Pour Abbas, Mohammadreza Naghipour, Mahdi Akhoundi, MohammadTaghi Ashoobi* Pages 148-155
  Background and purpose

  Burn is one of the most devastating injuries which is considered as a critical health issue in the world. Rapid and effective post-burn first aid can significantly affect the burn outcomes. The purpose of this study was to evaluate the level of knowledge and attitude of the Medical Community Mobilization on burn injuries.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was conducted in members of the Medical Community Mobilization including 1173 individuals in Rasht, Iran 2015. A total of 562 people was selected using random sampling. A researcher-made questionnaire was used to assess their awareness and attitude. Data were analyzed in SPSS V18.

  Results

  The mean age of participants was 38.21 ±8 8.06 years old. Seventy-three (13%) individuals reported receiving first aid trainings for burn injuries during the past year. The correct answers of the participants about chemical, electrical, and thermal burns were 3%, 10.1%, and 47%, respectively. Among the members of the Medical Community Mobilization studied, 241 (42.9%) were found with moderate attitude and 254 (45.2%) had a good attitude towards receiving first aid trainings in burn injuries.

  Conclusion

  The rate of response to all questions and the education received were lower in this study than other studies, but the participants had positive attitudes towards receiving appropriate trainings, so, holding training courses of high quality and quantity could be of great benefit.

  Keywords: burn, knowledge, attitude, first aid
 • Gohar Eslami, Sogand Abedi, Shahaboddin Emami* Pages 156-162
  Background and purpose

  Drug utilization evaluation (DUE) is one of the most effective methods to assess the correct administration of drugs. Enoxaparin is one of the most commonly used anticoagulant which is widely used as prophylactic or curative treatment. The aim of this study was to evaluate the rational use of enoxaparin in Mazandaran Heart Center.

  Materials and methods

  In a retrospective study, demographic and clinical data of 200 patients who had received enoxaparin in 2017 were collected on the basis of American Hospital Formulary Service (AHFS) drug information, UpToDate, and Medscape guidelines.

  Results

  The mean age of patients was 61.52 ± 13.62 years. The dosing of enoxaparin was according to guidelines in 163 (81.5%) patients and outside the target ranges in 37 (18.5%).

  Conclusion

  In this study, the administration of enoxaparin for therapeutic or prophylactic purposes was not according to guidelines in about one-fifth of the patients and it is necessary to determine the precise dosage.

  Keywords: enoxaparin, drug utilization evaluation, prescription pattern
 • Reza Mohseni Bandpey, Faeze Moradi Chemeh, Mohammadreza Shalbafan* Pages 163-169

  Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) are the most popular psychiatric medications that are approved for several neuropsychiatric conditions such as depression and obsessive-compulsive disorder (OCD). On the other hand, clomipramine is a tricyclic anti-depressant which is the only approved medication, among this class, to treat OCD due to its substantial effects on serotonergic system. Combination of SSRIs and clomipramine is uncommon in routine psychiatric practice because it can increase the risk of serotonin syndrome which is characterized by myoclonus, headache, nausea, confusion, diarrhea, tremor, twitching muscles, and agitation. However, it could be useful in patients suffering from treatment-resistant OCD.Here, we describe three cases of OCD patients, treated by combination of SSRIs and clomipramine who showed only myoclonic movements in initial week without any other manifestations of the serotonin syndrome. In less than one week after initiation of medication, abnormal movements disappeared, and in six month follow-up evaluation, the patients were observed with considerable improvements. Indeed, myoclonic movements is not a predictor of full-blown serotonin syndrome when combination of SSRIs and clomipramine is used. Therefore, the combination could be a considerable approach in treatment of refractory OCD.

  Keywords: Serotonergic Agents, clomipramine, Myoclonic Jerk, Obsessive-Compulsive Disorder
 • Rasol Rahmani, Roghaieh Rahmani Bilandi* Pages 170-175

  Menstrual disorders are common in puberty, but they are of great concern to patients when presented with primary amenorrhea. This paper reports the case of a 17-year-old single female with secondary sexual characteristics and a suspicious mass in pelvic floor. She also complained from chronic pelvic pain. In laboratory tests, the hormone levels were normal and ultrasound scan showed a 50 to 89 mm hypoechoic adnexal mass. Computerized Tomography scan and Magnetic resonance imaging also confirmed the ultrasound findings. Due to the suspicious nature of the mass and chronic pain, the patient was subject to laparotomy, but was unwilling to undergo surgery, so, she was treated with oral estrogen and progesterone for 21 days. After discontinuation of medication, the first menstrual bleeding occurred. After the bleeding period (nine days), ultrasound scan was performed and no lump or lesion were reported. In cases where the patient has primary amenorrhea, despite the presence of pelvic mass, in case of normal laboratory tests and physical examination, a short term period with contraceptive pills is recommended.

  Keywords: amenorrhea, pelvic mass, pelvic pain
 • Farhang Babamahmoodi*, Mahmood Moosazadeh, Anis Haddadi, Fatemeh Falahpoor Golmaee, Leyla Delavaryan Pages 176-184
  Background and purpose

  Acute viral hepatitis is one of the world's health problems today.  An outbreak of hepatitis A virus occurred in a rural area in ​​Mazandaran province, north of Iran, 2019. This research aimed at examining this outbreak in detail in order to study the epidemiological and economic burden, and the possible source of pollution.

  Materials and methods

  This descriptive case report study presents the cases of seven members of a family of nine with acute symptoms of hepatitis.

  Results

  In this family, seven members were found with clinical and laboratory symptoms of acute hepatitis, all of whom were positive for HAV Igm serology tests. According to the short incubation period and contamination of common origin, the most probable route of transmission, considering the health condition and residence of the people studied, was contaminated water.

  Conclusion

  According to the investigation on water plumbing system and location of the residential building (at the end of the village), contamination entered the water plumbing system through sewage and drinking water is regarded as the main cause of the disease.

  Keywords: acute hepatitis A, outbreak, fulminant, contaminated water
 • Farhad Sobouti, Aryousha Moallem Savasari, Mehdi Aryana, Abbas Mesgarani* Pages 185-194

  Modes of transmission of the COVID-19 virus are still unclear. The virus could spread through direct routes, including aerosols and saliva, and indirect transmission through contaminated surfaces. Dental practitioners produce airborne infectious particles especially when using rotary instruments during treatment. Oral fluids, blood, and oral mucosa are also sources of infection, so dentists are exposed to coronavirus more than other medical staff. Indeed, designing appropriate protocols and prevention strategies are highly important. In this review paper, we will explain and review the transmission pathways of the coronavirus, clinical signs of infected patients, dental office infection control, and dental treatment considerations.

  Keywords: coronavirus, personal protective equipment, dentistry, primary prevention
 • Yaser Delbari, Yaser Mohassel, Yadollah Bahrami*, Elham Kakaie, Ali Mostafaie Pages 195-217

  Over recent years, nosocomial infections, and the morbidity and mortality associated with pathogenic bacteria have dramatically increased due to antibiotic resistance and imposed significant burdens on the global health system. Critical shortage of effective therapeutics against multidrug-resistant bacteria highlights the need for development of novel antibiotics. Actinobacteria are well-known sources of natural bioactive compounds, especially antibiotics. Nearly two-thirds of the antibiotics on the market have actinobacterial origins. Endophytic actinobacteria residing within plants contribute to the plant growth and survival by producing plethora of secondary metabolites. Therefore, isolation, cultivation, and identification of new strains, as well as their potential to produce antimicrobial compounds, are of great importance. Lack of published research in this field highlights the importance of this review in Iran. The aim of this review was to present the latest methods for the isolation and identification of endophytic actinobacteria and introducing relevant databases. We also studied the most recent isolated strains, chemical structure of 51 newly identified secondary metabolites, and their potential medical-pharmaceutical applications. This study revealed that endophytic actinobacteria are prolific sources of bioactive secondary metabolites with high levels of structural diversity and potent pharmaceutical and medicinal applications.

  Keywords: actinobacteria, endophytes, bioactive compounds, drug resistance, nosocomial infections, hospital infections