فهرست مطالب

 • پیاپی 46 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/06
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حوریه مقصودی، مهرداد نوابخش*، سید محمد سیدمیرزایی، صدیقه محمداسماعیلی صفحات 1-20

  توسعه فضایی شهرها همواره با خود تغییرات و دگرگونیهایی را در حوزه های مختلف جوامع به همراه دارد. از مولفه های اساسی توسعه فضایی شهرها توزیع جمعیت و سکونتگاه های شهری است؛ نحوه استقرار سکونتگاه ها و همچنین توزیع جمعیت پدیده های قابل توجهی را به همراه دارد. از آنجا که دگرگونیها و تحولات در جوامع تابعی از جمعیت و تحرکات و رفتار جمعیتی شهرها بوده است، تقسیم بندی شهرها به شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک برای تبیین و تحلیل جامعه شناختی از اهمیت خاصی برخوردار است. شهرهای متوسط، در مقام تعدیل کننده فشارهای مختلف و انتقال دهنده امکانات و خدمات مختلف از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. این پژوهش به منظور بررسی پیامدهای فرهنگی توسعه فضایی شهرها در ایران انجام شد. همچنین مطالعه صورت گرفته برای این پژوهش مربوط به اطلاعات آماری سالهای 1375-1395 و مطالعه تحولات جمعیتی شهرهای متوسط طی دوره مذکور بوده و شهر متوسط مرند مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های شهروندان و نخبگان مرند برای هر یک از گویه های تعریف شده در پرسشنامه به دست آمد. اطلاعات به دست آمده از طریق تجزیه و تحلیل آماری تبیین گردید. نتایج حاصل از کاربرد آزمون های آماری نشان می دهد، توسعه فضایی شهر متوسط مرند پیامدهایی در حوزه فرهنگ شهری به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: توسعه فضای کالبدی شهر، شهر متوسط، پیامدهای فرهنگی
 • یوسف محمدی مقدم*، پروانه غیبی، زهرا علی پور درویش، عباسعلی قیومی صفحات 21-39

  این پژوهش با هدف کشف الگوی ذهنی فرماندهان هشت سال دفاع مقدس از نظام ارزشی مبتنی بر مدیریت دفاع مقدس طراحی شد و نتایج بر اساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 309 گزاره معنادار، 142 مفاهیم متناظر، و 33 مقوله فرعی و 11 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. 11 مقوله اصلی به دست آمده شامل؛ همسویی ارزشی، هماهنگی و همراستایی نهادی، انگیزه خدمت رسانی عمومی، کهن الگوهای دینی، رهبران سرآمد، مقاصد و آرمان های الهی، فرهنگ معنوی، سازماندهی مبتنی بر راهبرد، تلفیق فرماندهی نهادی و هیاتی، جذب کاریزماتیک پیروان و گسترش حاکمیت قانون خدا است که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته به نام «تجربه هشت سال دفاع مقدس با وجود رهبرانی سرآمد و آرمان هایی خدامحور، در بستر کهن الگوهای دینی و جذب کاریزماتیک پیروان با استراتژی های سازماندهی و همراستایی و تلفیق فرماندهی نهادی و هیاتی به پیامدهای گسترش حاکمیت قانون خدا و انگیزه خدمت رسانی عمومی در نظام ارزش آفرینی منابع انسانی دفاع مقدس منجر شده است» ظاهر شد که می تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد.

  کلیدواژگان: نظام ارزش آفرینی منابع انسانی، الگوی ذهنی، فرماندهان و سرداران، دفاع مقدس
 • زینت فرامرزی، غلامرضا جعفری نیا*، حبیب پاسالارزاده صفحات 41-54
  تعارضات در خانواده و از جمله تعارضات زناشویی در حال حاضر به رغم طبیعی بودن، به یکی از موضوعات مورد توجه محققین قرار گرفته است. زیرا اگر چنانچه این تعارضات شدت گرفته و مدیریت نشود می تواند موجبات آشفتگی و طلاق را فراهم سازد. لذا با توجه به اهمیت آن، پژوهش حاضر به مطالعه جامعه شناختی این موضوع پرداخته است. این پژوهش، یک بررسی کمی بوده که با استفاده از تکنیک پیمایش انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری نیز تمامی زنان متاهل شهر بوشهر بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفربه عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فرضیات مربوط به سن، مدت ازدواج و تعداد فرزندان، تایید شده، و رابطه آماری معناداری میان این متغیرها و تعارضات زناشویی مشاهده شده است. اما میان وضعیت اشتغال، تحصیلات پاسخگو و تحصیلات همسر با تعارضات زناشویی هیچ گونه رابطه آماری معناداری مشاهده نشد. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد. علیرغم اینکه تعارضات زناشویی بیشتر در حوزه روانشناختی مورد بحث است و به عنوان یک مساله روان شناختی مورد توجه قرار دارد. اما به شدت تحت تاثیر مولفه های اجتماعی فرهنگی بوده و لازم است تا مسیولین در حوزه خانواده در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها به این متغیرها نیز توجه کافی داشته باشند.
  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، زنان، اشتغال، تحصیلات
 • فاطمه یزدی زاده باغینی، رضا فاضل*، علیرضا صنعت خواه صفحات 55-68
  هدف این پژوهش ارایه الگوی آسیب های اجتماعی زنان زلزله زده شهر بم است بکه به روش آمیخته یا ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی آن که با استراتژی گراندد تیوری انجام شده جامعه آماری پژوهش شامل زنان زلزله زده شهر بم هستند که تعداد 12 نفر از آنان به صورت هدفمند به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. تحلیل مصاحبه ها با توجه به روش کدگذاری انجام شده و بر اساس تحلیل داده ها از متن مصاحبه ها 224 مفهوم و گزاره معنادار استخراج شد. در ادامه فرایند کدگذاری از تعداد 224 گزاره معنادار تعداد 218 مفاهیم متناظر بیرون کشیده شد. مفاهیم متناظر به دلیل همپوشانی و تکراری بودن تعداد زیادی از آنها به 45 خرده مقوله تبدیل شدند. همچنین بخاطر نزدیکی و همپوشانی معنایی بسیاری از خرده مقولات محوری در مرحله کدگذاری محوری 45 خرده مقوله موجود به 17 مقوله محوری تبدیل شده اند که این مقولات عبارت از: فضای بحران زده زندگی، تجربه فاجعه، نابسامانی های محیطی، تجربه خشونت، سوگواری و داغدیدگی، حاکمیت فرهنگ مردسالاری، نگاه سنتی به بلایا، از بین رفتن حریم خصوصی، سازگاری با بحران، رفتارهای خودشکنانه، انفصال و کناره گیری اجتماعی، تلاش های جعلی برای بهبود، آزار جنسی، سوگ باقیمانده، تجربه خشونت، زنانگی آسیب ها، تنزل منزلت مادری هستند که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته ای به شرح «آسیب های اجتماعی زنان زلزله زده در فضای بحران زده و نابسامان زندگی فاجعه وار و در بستر تجربه خشونت، سوگواری و داغدیدگی، با راهبردهای سازگاری با بحران، رفتارهای خودشکنانه و انزوا، و تلاش های ناکام گونه به پیامدهای آزار جنسی، سوگ باقیمانده، تجربه خشونت و حتی تنزل منزلت مادری منجر شده است» ظاهر شد که می تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد. در بخش کمی نیز نتایج حاصل از مدلسازی نشان داده که الگوی استخراجی با ضرایب بالایی تایید شده است.
  کلیدواژگان: مدل کیفی آسیب های اجتماعی، زنان زلزله زده، گراندد تئوری
 • مرضیه دست مرد، حبیب الله دانش شهرکی* صفحات 69-85

  خانواده یکی از مقدس ترین نهادهای جامعه می باشد. مطالعه و تحقیق در مورد خانواده یکی از مهمترین و ضروری ترین مسایل جامعه می باشد، بررسی عوامل تحکیم خانواده و نیز عناصر اضمحلال و فروپاشی آن کمک شایانی به حفظ جامعه می نماید. این نهاد جایگاه ویژه ای در قرآن دارد. در این کتاب آسمانی آیات متعددی وارد شده است. از نظر قرآن کریم عوامل متعددی بنیان خانواده را متزلزل می کند. عواملی مانند ناسازگاری فکری و شانی زوجین، نگاه به نامحرم چه مرد به زن و چه زن به مرد، رعایت نکردن حجاب، تهمت زنا به زن زدن ، از نظر قرآن کریم موجب فروپاشی خانواده ها می گردد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات درآن به شیوه کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، خانواده، فروپاشی، ناسازگار، بی حجابی
 • مرتضی توکلی*، محمدرضا رسولی صفحات 87-114
  حضور کیفی رسانه ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها بیش از گذشته می بینیم. تاثیر رسانه ها بر واقعیت-های اجتماعی، امری پذیرفته شده است در نتیجه، با توجه به افزایش کمی و تاثیر کیفی رسانه ها، شناخت تاثیر مصرف رسانه ای بر سبک زندگی، به عنوان یکی از محوری ترین مباحث حوزه سبک زندگی، بیش از گذشته اهمیت می یابد. هدف این پژوهش طراحی مدل کیفی مولفه های الگوی مصرف رسانه ای و تاثیر آن بر سبک زندگی خانواده ایرانی می باشد.با توجه به هدف پژوهش نوع تحقیق از نشر هدف توسعه ای و روش پژوهش علی است. روش نمونه گیری کیفی در این پیمایش هدفمند می باشد. جهت مطالعه موضوع این پژوهش با استفاده از نظریات مطرح در زمینه سبک زندگی و مصرف رسانه ای به مدل ابتدایی از پژوهش دست یافته و پس از بررسی نظریات و ادبیات پژوهش اقدام به مصاحبه با 10 نفر از اساتید و صاحب نظران در زمینه فرهنگ، رسانه و سبک زندگی پرداخته و بعد از تحلیل مصاحبه ها به روش کیفی مدل جامع پژوهش به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش مورد بررسی رار گرفتند و از نظر مفهوم و شاخص های به دست آمده از مصاحبه ها دسته بندی شدند. با توجه به تحلیل های کیفی صورت گرفته متغیر هویت اجتماعی به شاخص اصلی سبک زندگی و متغیرهای مصرف فرهنگی و هویت فرهنگی نیز به شاخص اصلی الگوی مصرف رسانه ای در مدل نهایی اضافه شدند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، الگوی مصرف، رسانه، خانواده
 • زینب قائدرحمتی* صفحات 115-126
  سرطان سینه، از نظر روانی تاثیر گذارترین سرطان در بین زنان است. این بدخیمی حدود 33 درصد انواع سرطان زنان را تشکیل می دهد و میزان شیوع آن در جمعیت عمومی در کشورهای مختلف جهان بین 8 درصد تا 10 درصد برآورد شده است. یکی از خصوصیات روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان سینه که می تواند تحت تاثیر شرایط و مشکلات آن ها قرار گیرد، نشخوار فکری و کیفیت خواب بیماران است. مشکلات خواب را در بیماران سرطان سینه به اندازه کم خونی و یا اختلال متابولیک حایز اهمیت است. نتیجه تحقیقات نشان می دهد که زنان دارای سرطان سینه از مشکلات خواب رنج می برند و بیشتر آن ها از قرص های خواب آور استفاده می کنند. در نتیجه بسیار با اهمیت است که به بررسی درمان ها نسل سوم و تاثیر آن ها بر این افراد مورد پژوهش قرار گیرد و به دلیل مشکلات بیماری این افراد سعی شود که به کمک درمان های روان شناسی کمکی به بهبود کیفیت زندگی این افراد شود تا بتوان به بهبود کیفیت خواب این افراد کمک شود. این پژوهش توصیفی از نوع نیمه آزمایشی می باشد و جامعه آماری مورد مطالعه تمام افرادی که دارای سرطان پستان در شهر خرم آباد بود که به روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و گروه آزمایش طی هشت هفته مورد آموزش روش شناختی رفتاری قرار گرفتند. در ادامه داده ها از طریق برنامه spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ذهن آگاهی باعث کاهش نشخوار فکری در بیماران مبتلا به سرطان سینه شد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، سرطان سینه، کیفیت خواب، نشخوار فکری
 • سهیلا رضایی، محمد پیکان پور*، بهزاد فاطمی صفحات 127-142
  پرداخت مبتنی بر عملکرد" یک ابزار مدیریتی با رویکرد اجتماعی در بهینه سازی پرداخت به کارکنان بر مبنای سنجش کیفیت عملکرد آنها است. هدف از انجام این مطالعه، شناخت انواع و مزایای هر یک از روش های پرداخت مبتنی بر عملکرد نسبت به یکدیگر و آشنایی با پیش نیاز های فرهنگی- اجتماعی اجرای این سیستم در یک سازمان است. در این مطالعه با استفاده از روش مرور نقلی پایگاه های اینترنتی Science Direct و Emerald Insight در اکتبر 2019 مورد بررسی قرار گرفتند. مرور نقلی یکی از روش های شناخته شده برای شناسایی، انتخاب و تحلیل داده های ثانویه و فهم خلا تحقیقات گذشته است. پرداخت مبتنی بر عملکرد در دو قالب فردی و گروهی صورت می گیرد. "مریت" و "بونوس" دو نوع رایج از پرداخت در قالب فردی هستند. در سیستم پرداخت گروهی، پرداخت بر مبنای نتایج گروهی به دست آمده برای یک هدف مشترک به افراد یک گروه تعلق می گیرد. انواع مختلف پرداخت گروهی شامل "پرداخت به تیم مدیران"، "گزینه سهام اصلی"، "مالکیت کارکنان بر سهام"، "تقسیم سود"، "تقسیم دستاوردها" و "پرداخت تیمی به کارکنان" است. پیش نیازهای اجرای این سیستم در یک سازمان شامل "فرهنگ سازمانی"، "آموزش ناظران"، "تامین بودجه"، "زمان بندی مناسب برای اجرا" و "سیستم ارزیابی ورتبه بندی عملکرد" است. بعد از اجرایی کردن سیستم، شاخص های عملکردی باید به صورت منظم پایش و بروزرسانی گردد.
  کلیدواژگان: عملکرد، پرداخت مبتنی بر عملکرد، مدیریت منابع انسانی
 • عباس ایزدپناه*، مرضیه دست مرد صفحات 143-152
  روان شناسی دین، حوزه ای بین رشته ای میان روان شناسی و دین پژوهی، دانش جدیدی است که به تبیین و توصیف تجارب، نگرش ها و رفتارهای دینی از منظر روان شناسی می پردازد. این دانش از اواخر قرن نوزدهم هم شروع شد و در سه سنت انگلیسی، امریکایی، آلمانی و فرانسوی قوام یافت. چهره شاخص سنت امریکایی که بر تجربه گرایی و استفاده از نمونه ها و موارد عینی و توصیفات آماری مبتنی است، فیلسوف و روان شناس کارکردگرا و پراگماتیست نامی، ویلیام جیمز است که با نگاه تجربی به تحلیل روان شناختی احوال دینی می پردازد. او که معتقد به ارزیابی نهایی اندیشه یا تجربه از طریق بررسی نتیجه و میزان سودمندیان در زندگی است، بر دو معیار سازگاری با امور و اصول مفروض صحیح و همچنین احساس شهود و درونگری به عنوان اصلی ترین و اطمینان بخش ترین ابزار پژوهشی تکیه دارد. جیمز در پی بررسی دین در حدود زندگی آدمی، کنش ها و تجارب اوست و برای این منظور، اصطلاح تجربه دینی را به کار می گیرد.همچنین ویلیام جیمز معتقد است احساسات، ثابت ترین و بنیادی ترین عناصرند و دین اساسا از مقوله احساس است. در نگاه او تجربه دینی، تجربه ای است که فاعل، آن را دینی می فهمد. به این معنا که، دین احساسات، اعمال و تجارب اشخاص در تنهایی خود است در مقابل هر آنچه که آن را مقدس می دانند.در این راستا،جهت شناخت بیشتر دیدگاه های جیمز در خصوص دین مقاله حاضر در صدد بررسی رابطه دین وارامش روان درپرتومکتب فکری ویلیام جیمز می باشد.
  کلیدواژگان: روانشناسی، دین شناسی، معرفت شناسی، ویلیام جیمز
 • حمیدرضا محمدی، مسعود پورکیانی*، سنجر سلاجقه، سعید صیادی، حمیدرضا ملایی صفحات 153-180

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز) می باشد. مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز از طریق مطالعات اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان آگاه به موضوع با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس این عوامل در قالب الگوی طراحی شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه است. گروه اول شامل خبرگان است که برای طراحی الگو از نظرات 26 نفر استفاده شد. گروه دوم شامل کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز است که 732 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. یافته های پژوهش ضمن تایید الگوی پیشنهادی، نشان داد که: مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز عبارتند از: چشم انداز مدیریت منابع انسانی سبز، تجزیه و تحلیل و طراحی سبز شغل، برنامه ریزی منابع انسانی سبز، جذب و استخدام سبز، جامعه پذیری و روابط سبز، آموزش و توسعه توانایی های سبز، مشارکت و همکاری سبز، نگهداشت سبز منابع انسانی، جبران خدمات سبز، ارزیابی عملکرد سبز، نظم، توانمندسازی، انگیزش سبز، قدرت و اختیار سبز، مدیریت استعداد، حمایت و تعهد مدیران ارشد، کار تیمی، روابط کار، توسعه سبز، فرایند اداری سبز، ارتباطات و همکاری سبز کارکنان.

  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت منابع انسانی سبز، دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز
 • سرور چکانی آذران، حمیدرضا آراسته*، کامران محمدخانی صفحات 181-196

  دانشگاه فنی و حرفه ای در افق چشم انداز، دانشگاهی توانمند در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر، شایسته و متناسب با جامعه دانش بنیان، پیشرفته، صنعتی و در رده جهانی شناخته شده است. هدف از این تحقیق فهم شناسی مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از شایستگی حرفه ای مدیران (کاربست شبکه خزانه) می باشد. راهبرد مورداستفاده در این پژوهش نیز از نوع آمیخته است که با اتخاذ روش شبکه خزانه از مزیت راهبردهای کیفی و کمی به طور هم زمان بهره برداری می کند. پژوهش حاضر از منظر جهت گیری، بنیادی و از بعد هدف، اکتشافی و در زمره پژوهش هایی با صبغه میدانی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور شامل می شوند. که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (12 مصاحبه با 12 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). به منظور شناسایی شاخص ها از روش شبکه خزانه و آزمون های آماری میانگین، انحراف معیار و همچنین آزمون تی تک نمونه (رویکردهای کمی) استفاده شد. نتایج نشان داد که 36 سازه اصلی در خصوص شایستگی حرفه ای مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای کشور وجود دارد.

  کلیدواژگان: شایستگی حرفه ای، شایستگی مدیران، دانشگاه فنی و حرفه ای، شبکه خزانه
 • حسین زین الصالحین، مسعود پورکیانی*، سعید صیادی، سنجر سلاجقه، ایوب شیخی صفحات 229-247

  مدیریت جهادی از جمله مفاهیمی است که به واسطه ضرورت های انقلاب اسلامی شکل گرفته و آثار و برکات فراوانی را در سالیان گذشته نصیب کشور کرده است. با گسترده شدن عرصه دشمنی استکبار و جهت گیری رو به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، احساس نیاز به بهره گیری از الگوهای شکل گرفته در این مسیر افزایش یافته است؛ از این رو هدف این پژوهش، شناسایی مولفه های مدیریت جهادی با تحلیلی کیفی و کمی در سازمان ثبت احوال کشور است. مولفه های مدیریت جهادی از طریق مطالعات اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان آگاه به موضوع و با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی و در قالب الگوی طراحی شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه خبرگان شامل 25 نفر و از مدیران، معاونین و مدیران و رییس ادارت سازمان ثبت احوال ایران است که 148 بودند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. یافته های پژوهش ضمن تایید الگوی پیشنهادی، نشان داد که: مدیریت جهادی شامل دو بعد: اعتقادی و مولفه های آن (نگرش اعتقادی، رفتار اعتقادی، نقش های اعتقادی و وظایف اعتقادی) و بعد عملکردی و مولفه های آن (نگرش عملکردی، رفتار عملکردی، نقش های عملکردی و وظایف عملکردی) است. پیشنهاد می گردد تا مولفه های اعتقادی تقویت گردد تا عملکرد مدیران با حسن نیت محقق شود.

  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت جهادی، نگرش اعتقادی، نگرش عملکردی، سازمان ثبت احوال ایران
|
 • Hourieh Maghsoudi, Mehrdad Navabakhsh *, Seyedmohammad Seyedmirzaei, Sedigheh Mohammadesmaeili Pages 1-20

  The spatial development of cities has always brought with it changes in different areas of society. One of the key components of spatial development of cities is the distribution of population and urban settlements; since transformations in societies have been a function of population and the mobility and demographic behavior of cities, the division of cities into large, medium and small cities is particularly important for sociological explanation and analysis. Medium-sized cities are of particular importance as moderators of different pressures and transfer of different facilities and services from large cities to small towns and villages. This study was conducted to investigate the cultural consequences of urban spatial development in Iran. Also the study for this research is related to the statistical data of 1375-1395 and the study of population changes in the average cities during the mentioned period and the average city of Marand has been studied. For this purpose, using the survey method, the views of the citizens and elites of Marand were obtained in the items defined in the questionnaire. The obtained data were explained by statistical analysis. The results of applying statistical tests show that the spatial development of the city of Marand has had some consequences in the field of urban culture.

  Keywords: Development of physical space of the city, Medium city, Cultural consequences
 • Yousef Mohammadi Moqadam *, Parvane Gheibi, Zahra Alippour Darvish, Abbasali Qayoomi Pages 21-39

  This study was designed to explore the subjective pattern of commanders of eight years of sacred defense of the value system based on sacred defense management. The core category was obtained. The 11 key themes included: value alignment, institutional harmony and alignment, public service motivation, religious archetypes, exalted leaders, divine intentions, ideals, spiritual culture, strategy-based organization, integration of institutional and board leadership, charismatic recruitment The rule of God is that by further abstracting these categories into the selective coding phase, a core category called "Eight Years of Holy Defense Experience with Exalted Leadership and Vindictive Ideals, in the context of Religious Archives and Charismatic Attraction of Followers with Our Organized and Integrated Strategies Institutional and Board Following Modes extend the rule of God's law and public service motivation of human resources value creation led war "emerged, which can give all the other categories covered.

  Keywords: Human Resource Value Creation System, Mental Pattern, Commanders, holy defense
 • Zeinat Faramarzi, Gholamreza Jaafarinya *, Habib Pasalarzadeh Pages 41-54
  Conflicts in the family, including marital conflicts, are now one of the topics of interest to researchers, despite their naturalness. Because if these conflicts are not intensified and managed, it can cause confusion and divorce. Therefore, due to its importance, the present study has studied the sociology of this issue. This study was a small study using a survey technique. Data collection tool was a questionnaire and the statistical population was all married women in Bushehr, which was analyzed using the Cochran's formula of 384 people as a sample size. The results showed that the hypotheses related to age, duration of marriage and number of children were confirmed, and a statistically significant relationship was observed between these variables and marital conflicts. But there was no statistically significant relationship between employment status, responsive education and spouse education with marital conflicts. In general, we can conclude. Despite the fact that marital conflicts are mostly discussed in the field of psychology and are considered as a psychological issue. However, it is strongly influenced by socio-cultural components and it is necessary for family officials to pay enough attention to these variables in policy and planning.
  Keywords: marital conflicts, Women, Employment, education
 • Fatemeh Yazdizadeh, Reza Fazel *, Alireza Saanatkhah Pages 55-68
  The aim of this study is to present the model of social harms of earthquake-stricken women in Bam, which has been done in a mixed or combined manner. In the qualitative part, which is done with the Grand Theory strategy, the statistical population of the study includes the earthquake-stricken women of Bam, 12 of whom have been purposefully selected as the statistical population. Interview analysis was performed according to coding method and based on data analysis, 224 meaningful concepts and propositions were extracted from the text of the interviews. Following the coding process, 218 corresponding concepts were extracted from 224 meaningful propositions. The corresponding concepts became 45 subcategories due to the large number of overlaps and duplicates. Also, due to the closeness and semantic overlap of many pivotal subcategories in the coding stage, 45 existing subcategories have become 17 pivotal categories, which include: crisis living environment, disaster experience, environmental disorders, experience of violence, mourning and bereavement, cultural dominance. Masculinity, the traditional view of disasters, the loss of privacy, adaptation to crisis, self-destructive behaviors, social isolation and withdrawal, fake attempts to improve, sexual harassment, remorse, experience of violence, femininity of injuries, degradation of maternal status with more abstraction These categories include selective coding, a nuclear category described as "the social harms of earthquake-stricken women in a crisis-ridden and disastrous life, and in the context of experiences of violence, mourning, and bereavement, with crisis adaptation strategies, self-defeating, isolated, and isolated behaviors." "Sexual harassment, remorse, the experience of violence, and even the degradation of maternal status have led to the appearance that it can cover all other categories." In the quantitative section, the results of modeling have shown that the extraction pattern has been confirmed with high coefficients.
  Keywords: Qualitative model of social harms, earthquake-stricken women, Grand Theory
 • Marzeyeh Dastmard, Habibollah Danesh Shahraki * Pages 69-85

  The family of this saint can be one of the holiest institutions of society. Study and consult on the availability of important and essential human resources, the best information in the community, enable family counseling services and work with the elements of disintegration and collapse using decent services to others. This institution has a special place in the Qur'an. In this heavenly book, verses are possible. According to the Holy Quran, the permissible information of the foundation of the family can be shaken. Factors in the couple's own intellectual and rational incompatibility: Love the non-mahram, whether male to female or female to male, observe the hijab, slander adultery against the woman, deceive and love from the perspective of the Holy Quran. This article is presented with an analytical descriptive method and information related to the information available in the forum to the Shiite Library.

  Keywords: Holy Quran, Family, Collapse, Incompatibility, lack of hijab
 • Morteza Tavakoli *, Mohammadreza Rasouli Pages 87-114
  Introduction
  We see the qualitative presence of the media in the individual and social life of human beings more than before. The impact of the media on social realities has been accepted. As a result, given the quantitative increase and the qualitative impact of the media, recognizing the impact of media consumption on lifestyle is one of the most central issues in the field of style. Life is more important than ever.
  Objective
  The aim of this study was to design a qualitative model of the components of the media consumption pattern and its effect on the lifestyle of the Iranian family.
  Method
  According to the purpose of the research, the type of research published is the purpose of development and the research method is causal. The qualitative sampling method in this survey is targeted. In order to study the subject of this research, using basic theories in the field of lifestyle and media consumption, the primary model of research has been obtained and after reviewing the theories and research literature, we interviewed 10 professors and experts in the field of culture. , Media and Lifestyle, and after analyzing the interviews, a comprehensive research model was obtained qualitatively.
  Results
  Based on the results of the research, the main and sub-variables of the study were reviewed and categorized according to the concept and characteristics obtained from the interviews. According to the qualitative analyzes, the social identity variable was added to the main index of lifestyle and the variables of cultural consumption and cultural identity were added to the main index of media consumption pattern in the final model.
  Keywords: lifestyle, consumption pattern, Media, Family
 • Zeinab Ghaedrahmati * Pages 115-126
  Breast cancer is the most psychologically effective cancer among women. This malignancy accounts for about 33% of all cancers in women and its prevalence in the general population in different countries of the world is estimated between 8% and 10%. One of the psychological characteristics of breast cancer patients that can be affected by their conditions and problems is rumination and sleep quality of patients. Sleep problems in breast cancer patients are as important as anemia or metabolic disorders. Research shows that women with breast cancer suffer from sleep problems, and most of them use sleeping pills. As a result, it is very important to study the treatments of the third generation and their impact on these people, and due to the problems of these people, to try to help improve the quality of life of these people with the help of psychological therapies so that Help improve the sleep quality of these people. This is a descriptive quasi-experimental study and the statistical population of the study was all people with breast cancer in Khorramabad who were selected by available sampling method and 40 were randomly divided into experimental and control groups and the experimental group They were trained in behavioral methodology for eight weeks. The data were then analyzed through SPSS program. The results indicate that mindfulness reduced rumination in patients with breast cancer.
  Keywords: mindfulness, breast cancer, Sleep Quality, rumination
 • Soheila Rezaei, Mohammad Peikanpour *, Behzad Fatemi Pages 127-142
  Objectives
  "Performance-based payment" is a management tool in optimizing employee pay based on measuring the quality of their performance. The purpose of this study is to identify the types and benefits of each of the performance-based payment methods compared to each other and to get acquainted with the prerequisites for implementing this system in an organization.
  Methods
  In this study, the science direct and emerald Insight websites in October 2019 were reviewed using the mobile browsing method. Narrative review is one of the well-known methods for identifying, selecting and analyzing secondary data and understanding the vacuum of past research.
  Results
  Performance-based payments are made in both individual and group formats. Merit and Bonus are two common types of individual payments. In a group payment system, payments based on group results obtained for a common purpose are awarded to individuals in a group. The different types of group payments include "pay to the management team", "main stock option", "employee ownership of shares", "profit sharing", "profit sharing" and "team payment to employees". Prerequisites for implementing this system in an organization include "organizational culture", "supervisor training", "funding", "appropriate timing for implementation" and "performance appraisal and rating system". After the implementation of the system, performance indicators should be regularly monitored and updated.
  Keywords: performance, performance-based payment, human resource management
 • Abbas Izadpanah *, Marzeyeh Dastmard Pages 143-152
  Psychology of religion, an interdisciplinary field between psychology and theology, is a new science that explains and describes religious experiences, attitudes, and behaviors from a psychological perspective. This knowledge began in the late nineteenth century and was consolidated in three traditions: English, American, German and French. The hallmark of the American tradition, which is based on empiricism and the use of examples and objective cases and statistical descriptions, is the well-known functionalist philosopher and psychologist, William James, who empirically analyzes the psychological state of religion. Believing in the final evaluation of an idea or experience by examining the outcome and extent of benefits in life, he relies on two criteria: compatibility with the correct assumptions and principles, as well as intuition and introspection as the main and most reliable research tools. James seeks to examine religion in terms of human life, actions, and experiences, and for this purpose uses the term religious experience. William James also believes that emotions are the most constant and fundamental elements, and that religion is essentially a category of emotion. In his view, religious experience is an experience that the actor understands as religious. In this sense, religion is the feelings, actions, and experiences of individuals alone in the face of what they consider sacred. In this regard, in order to better understand James' views on religion, the present article seeks to examine the relationship between religion and peace of mind. Is in the William James School of Thought.
  Keywords: psychology, theology, Epistemology, William James
 • Hamidreza Mohammadi, Masoud Pourkiani *, Sanjar Solajegheh, Saeed Sayyadi, Hamidreza Malayi Pages 153-180

  The objective of this research is to design a model for the green human resource management. The components of the green human resource management were identified through exploratory studies and a survey of experts. The statistical population of the study includes: The first group consists of experts, where the comments of 26 people were used to design the model. The second group consists of employees of executive organs in the city of Shiraz, 732 of whom were selected as samples. The current study is descriptive research that is conducted by the survey method. In this research, SPSS and AMOS software were used to analyze the data. The findings of the study, while confirming the proposed model, showed that: The components of the green human resource management include: Green Human Resources Management Perspectives, Green Analysis and Design of Career, Green Planning of Human Resources, Green Recruitment and Employment, Sociability and Green Relationships, Green Education and Capability Development, Green Partnership and Cooperation, Green Maintenance of Human Resources, Green Service Compensation, Green Performance Assessment, Discipline, Empowerment, Green Motivation, Green Power and Discretion, Talent Management, Support and Commitment of Senior Managers, Teamwork, Work Relationships, Green Development, Green Administrative Processes, Green Communication and Employee Collaboration.

  Keywords: Management, green human resource management, Executive Organs of the City of Shiraz
 • Soror Chekani Azaran, Hamidreza Arasteh *, Kamran Mohammadkhani Pages 181-196

  Technical and Vocational University on the horizon is a powerful university in the field of training skilled, qualified and appropriate human resources, knowledge-based, advanced, industrial and world-renowned. The purpose of this study is to understand the managers of the Technical and Vocational University of the country of the professional competence of managers (using the treasury network). The strategy used in this study is of the mixed type, which takes advantage of qualitative and quantitative strategies simultaneously by adopting the Treasury Network method. The present research is from the perspective of orientation, fundamental and from the objective point of view, exploratory and is among the researches with field character. The statistical population of the study includes experts and managers of the Technical and Vocational University of the country. These individuals were purposefully selected for qualitative interviews on the subject of research (12 interviews with 12 individuals and continued until theoretical saturation). In order to identify the indicators, the Treasury Network method and the average statistical tests, standard deviation as well as the T-sample test (quantitative approaches) were used. The results showed that there are 36 main structures regarding the professional competence of the managers of the country's technical and vocational university

  Keywords: Professional competence, competency of managers, technical, professional university, treasury network
 • Hossein Zainosalehin, Masoud Pourkiani *, Saied Aslajeghe, Senger Salajeghe, Ayyub Sheikhy Pages 229-247

  Management is one of the concepts formed by the necessities of the Islamic Revolution and has received many blessings in the past years. With the expansion of arrogant hostility and the growing orientation of the Islamic Republic of Iran, the need to use the patterns formed in this direction has increased, so the purpose of this study is to identify the components of jihadist management with qualitative and quantitative analysis in the organization. Registration is country. The components of jihadist management were identified through exploratory studies and opinion polls using Delphi technique and tested in the designed model in the target population. The statistical population of the study consisted of two groups of experts consisting of 25 managers, deputies and managers and the head of the Office of Registry of Iran which were 148. This research is a descriptive research that has been done by survey method. Confirmatory factor analysis, structural equation modeling, and one-sample t-test were used to analyze the data. The research findings, while confirming the proposed model, showed that: management consists of two dimensions: Belief and its components (Belief Attitude, Belief Behavior, Belief Roles and Belief Tasks) and Functional Dimension and its Components (Functional Attitude, Functional Behavior, Functional Roles and Functional tasks). It is suggested that the belief components be strengthened so that managers' performance can be achieved with good faith.

  Keywords: Management, Jihadi Management, Belief Attitude, Functional Attitude, Iranian Civil Registration Organization