فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال سی و سوم شماره 1 (پیاپی 102، بهار 1399)
 • سال سی و سوم شماره 1 (پیاپی 102، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی کاشانی عرق بیدی، مهدی جباری جهرمی، سپیده باقری حسین ابادی*، محمدرضا شکوهی فر صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  الگوی رشد عمودی صورت به فاکتور های مختلفی وابسته است. که یکی از فاکتور ها می تواند نیروی بالا برنده عضلات فک می باشد. حداکثر نیروی اکلوزالی (MOF) می تواند به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری فانکشن عضلات سیستم جونده در نظر گرفته شود. با وجود مطالعات مختلف، رابطه بین الگوی صورتی و فانکشن عضلات جونده همچنان مورد بحث و اختلاف نظر است. طبق تیوری پارادایم بافت نرم، عضله می تواند بر شکل و فرم استخوان های فک، صورت و سر تاثیر بگذارد. در نتیجه هدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه حداکثر نیروی اکلوزال و الگوی رشد سر و صورت در نمونه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد بود.

  روش بررسی

  81 دانشجوی دندانپزشکی (40 مرد و 41 زن) مورد مطالعه قرار گرفتند که حداکثر نیروی اکلوزال آن ها با فشار سنجی که برای این هدف طراحی شده بود و نواحی آنتروپومتریک مورد نیاز در سر و صورت نیز با کولیس دیجیتال، اندازه گیری شد. جهت تعیین اثر الگوی صورت و سر بر حداکثر میزان نیروی اکلوزال از آزمون Two-way ANOVA و Tukey HSD استفاده شد. آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS23 انجام پذیرفت.

  یافته ها

  میانگین MOF در مردان 480 نیوتن و در زنان 320 نیوتن بود. انواع فرم سر در نمونه مورد مطالعه براکی سفال (32/54%)، مزوسفال (09/32%)، دولیکوسفال (58/13%) بودند. فرم صورت نیز یوپروسپیک (45/23%)، مزوپروسپیک (5/39%)، لپتوپروسپیک (03/37%) بودند. طبق آنالیز های آماری رابطه حداکثر نیروی اکلوزال با فرم صورت لپتوپروسپیک معنی دار بود (02/0=p). ولی رابطه معنی داری بین حداکثر نیروی اکلوزال و هیچ یک از فرم های سه گانه سر وجود نداشت (813/0=p).

  نتیجه گیری

   حداکثر نیروی اکلوزال (MOF) با الگوی صورت لپتوپروسپیک رابطه داشت و این افراد قدرت بایت کمتری داشتند. رابطه ای بین حداکثر نیروی اکلوزال و الگوی سر در این مطالعه یافت نشد. رابطه ای بین الگوی سر و صورت یافت نشد. حداکثر نیروی اکلوزال در مردان در هر سه الگوی صورت نسبت به زنان بیشتر بود، اگرچه این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: حداکثر نیروی اکلوزال، الگوی صورت، الگوی سر، انتروپومتری
 • علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، مطهره امیری، فاطمه میرحسینی* صفحات 9-16
  زمینه و هدف

  اروژن به حل شدن شیمیایی دندان به واسطه اسید بدون دخالت باکتری گفته می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر رزین اینفیلترنت (Icon) وMI past plus  و لیزر Nd:YAG بر میکروهاردنس مینا بود.

  روش بررسی

  40 نمونه مینایی از دندان مولر سوم تهیه شد. میکروهاردنس ابتدایی در همه نمونه ها اندازه گیری شد. با استفاده از اسید هیدورکلریک اروژن مصنوعی ایجاد شد. میکروهاردنس نمونه ها اندازه گیری شد. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول: MI paste plus، گروه دوم: +MI paste plus لیزرNd:YA ، گروه سوم: رزین اینفیلترنت بدون اچ، گروه چهارم: رزین اینفیلترنت با اچ، با استفاده از اسید هیدروکلریک مجددا اروژن ایجاد شد و سپس تحت ترموسیکل قرار گرفتند. در نهایت میکروهاردنس نمونه ها اندازه گیری شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS23 و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و مقایسه های چندگانه توکی و T زوجی انجام شد و 05/0>P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میکروهاردنس در مرحله سوم نسبت به مرحله دوم در همه گروه ها افزایش معنی داری یافته بود (000/0<p) همچنین مقایسه مقدار افزایش میکروهاردنس بین گروه ها به جز گروه دوم با گروه چهارم از نظر آماری معنی دار بود.

  نتیجه گیری

   همه مواد به کار گرفته دراین مطالعه به طور معنی داری باعث افزایش میکروهاردنس مینای اروژن یافته شدند.

  کلیدواژگان: اروژن، رزین اینفیلترنت (Icon)، MI paste plus، لیزر Nd:YAG، میکروهاردنس
 • محدثه بغدادچی، الهام سیاسی تربتی*، کیومرث امینی صفحات 17-25
  زمینه وهدف

  بیماری پریودنتیت (periodontitis) یکی از عواملی است که باعث آسیب زدن به لثه ها و ساختارهای نگه دارنده دندان ها می شود. پروتیین ماتریکس متالوپروتیینازیک (Matrix-metallo-proteinase)، به عنوان کلاژناز بینابینی شناخته شده و کلاژناز فیبروبلاست(Fibroblast)  آنزیمی است که در انسان توسط ژن MMP-1 کد گذاری می شود. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم 1G/2G در ژن MMP-1 و ارتباط آن با بیماری پریودنتال در جمعیت ایرانی بود.

  روش بررسی

  در این پژوهش 50 نفر بیمار مبتلا به بیماری پریودنتال و 50 نفر به عنوان گروه کنترل از شهر کرمان انتخاب شدند. DNA از نمونه خون افراد با استفاده از کیت استخراج شد. پرایمرهای مورد نظر توسط سایت NCBI کنترل شدند. سپس با تکنیک Tetra arms PCR تکثیر پلی مورفیسم موردنظر انجام شد. در مرحله بعد نمونه ها بر روی ژل الکتروفورز منتقل و بررسی انجام پذیرفت. نتایج با نرم افزار SPSS آنالیز شد (83/0<p). در این تحقیق از آزمون T-test یا همان  Chi-(X2) Squer استفاده شده است.

  یافته ها

  درصد ژنوتیپ 1G/1G در گروه بیمار 8% و در مقابل برای گروه کنترل 0%، درصد ژنوتیپ 2G/2G برای گروه بیمار 24% و برای گروه کنترل 18% و در نهایت درصد ژنوتیپ 1G/2G برای گروه بیمار 68/0% و گروه کنترل 82% گزارش شده است. نتایج Tetra-arms PCR ژنوتایپینگ نمونه ها با روش تعیین توالی تآیید شدند.

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از آن است که در این پژوهش MMP-1-1607 1G/2G (rs1799750) با بیماری پریودنتال در جمعیت ایرانی رابطه معنی داری وجود ندارد. بهتر است برای تایید نتایج نمونه گیری از نقاط مختلف ایران با تعداد نمونه های بیشتری انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: پریودنتیت، ژن، تعیین توالی، پلی مورفیسم
 • احسان علی آبادی*، اسفندیار کشاورز صفحات 26-31
  زمینه وهدف

  تکنیک بلاک عصب آلویولار تحتانی  (Inferior alveolar nerve block) (IANB)متداول ترین تکنیکی است که از آن جهت بی حسی در مندیبل استفاده می شود. با توجه به فاکتورهای متعددی که می تواند باعث شکست این تکنیک شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آگاهی و تجربه در موفقیت تکنیک IANB بوده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه 115 دانشجوی دانشکده دندانپزشکی شیراز در دو گروه شرکت داشتند. یک گروه شامل 53 دانشجوی مبتدی، بدون تجربه تزریق و گروه دیگر 62 دانشجو با تجربه یک ساله از تزریق IANB بودند. هر دانشجو یک بار تزریق را بر روی بیمار خود انجام داد و موفقیت یا عدم موفقیت تزریق وی مورد ارزیابی قرارگرفت. همچنین جهت ارزیابی آگاهی علمی دانشجویان در این خصوص، پرسشنامه ای شامل 6 سیوال در مورد نحوه انجام تکنیک طرح گردید که هر دانشجو قبل از انجام تزریق آن را تکمیل می کرد. پس ازتکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به نرم افزار SPSS18 داده شده و آنالیز آماری به وسیله chi-square درسطح خطای 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  میزان آگاهی در گروه مبتدی و دارای تجربه به ترتیب 6/71% و 3/86% به دست آمد. میزان موفقیت تکنیک IANB، 1/%47 در گروه مبتدی و 3/64% در گروه دارای تجربه بود میزان موفقیت IANB و آگاهی نسبت به انجام این تکنیک، در گروه دارای تجربه در مقایسه با گروه مبتدی بالاتر بود که از نظر آماری معنی دار بود (به ترتیب 02/0=p و 01/0=p). اختلاف معنی دار آماری بین دوجنس دیده نشد (06/0=p).

  نتیجه گیری

   آگاهی و تجربه نقش مهمی را در موفقیت تکنیک IANB به عهده دارد.

  کلیدواژگان: عصب آلوئولار تحتانی، آگاهی، تجربه
 • شیوا شیرازیان، سکینه نیکزاد جمنانی*، مریم معماریان، هما شاقی صفحات 32-37
  زمینه و هدف

  اهمیت بالای ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان علوم پزشکی، انتخاب درست ابزار و روش ارزیابی متناسب با رشته، از اهداف مهم در حیطه آموزش پزشکی می باشد. هدف مطالعه حاضر طراحی ابزار مناسب ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دندانپزشکی عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در واحد درسی پروتز کامل عملی بود. دومین هدف تعیین روایی و پایایی چک لیست و هدف سوم تعیین میزان رضایتمندی اعضاء هیات علمی و دانشجویان بود.

  روش بررسی

  چک لیست ارزیابی مهارت های بالینی، طی جلسات پانل تخصصی  طراحی شد. روایی و پایایی چک لیست بوسیله روایی محتوایی توسط ضریب لاوشه (CVI) (content validity index) و پایایی، به وسیله بازآزمایی و پایایی بین ارزیابان ارزیابی شد. دانشجویان (تعداد = 15 نفر) با استفاده از فرم جدید ارزیابی شدند. نهایتا میزان رضایتمندی دانشجویان و اساتید بررسی شد. اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی با بیان میانگین و انحراف معیار و در غالب فراوانی های نسبی و مطلق گزارش شد.

  یافته ها

  روایی محتوایی کل چک لیست (CVI) 96/0 و پایایی بیش از 8/0 (بین 82/0 تا 97/0)  P<0.05 به  دست آمد که موید روایی و پایایی این ابزار است. پایایی بین ارزیابان  99/0 (بین 991/0 تا 998/0) بود که توافق نظر بالای ارزیابان در نمره دهی به دانشجو با استفاده از این ابزار را نشان می دهد. درصد بالایی از رضایت مندی ارزیابان و ارزیابی شوندگان به دست آمد.

  نتیجه گیری

  چک لیست طراحی شده، روایی و پاپایی و رضایتمندی را در حد قابل قبولی دارا می باشد، به نظر می رسد که استفاده از آن بتواند جایگزین مناسبی برای روش سنتی Global rating جهت ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز کامل عملی باشد.

  کلیدواژگان: چک لیست، توانمندی بالینی، پروتز کامل، دانشجوی دندانپزشکی، روانسنجی، رضایتمندی
 • صفورا قدسی، اسدالله احمدزاده، سارا مقربی، فرزاد بزمی، سارا ولی زاده* صفحات 38-45
  زمینه و هدف

  قرار دهی فوری ایمپلنت به دنبال کشیدن دندان، درمانی است که مزایای زیادی دارد. پیشنهاد شده است که جهت حفظ استخوان آلویول، ضخامت استخوان پلیت باکال جهت ایمپلنت فوری، باید حداقل 2 میلی متر باشد. هدف از این پژوهش، اندازه گیری ضخامت استخوان کورتیکال باکال در ناحیه دندان های پرمولر فک بالا با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی (Cone Beam Computed Tomography) بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی، از 29 بیمار مراجعه کننده (زن و مرد) به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز که جهت جایگذاری ایمپلنت طی مهر ماه 93 تا شهریور 94 اقدام کرده بودند، تصویر توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی تهیه شد. ضخامت استخوان کورتیکال باکال، عمود بر محور طولی ریشه ها در 3 و 5 میلی متر اپیکال تر از نقطه CEJ  و درمحل اپکس ریشه اندازه گیری شد. تمامی اندازه گیری ها توسط دو متخصص رادیولوژی فک و صورت به صورت جداگانه انجام شد. پس از جمع آوری تمام اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم فزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آماری توصیفی و آزمون آماری T-test تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین ضخامت استخوان کورتیکال باکال در پرمولر دوم به میزان قابل ملاحظه بیشتر از 1 میلی متر بود (001/0=p). اما میانگین ضخامت استخوان کورتیکال در ناحیه باکال پرمولر اول نزدیک به 1 میلی متر بود (29/0=p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که استخوان باکال خصوصا در ناحیه پرمولر دوم ضخامت کافی جهت قراردهی ایمپلنت فوری را با قابلیت پیش بینی پذیری بالاتری نسبت به پرمولر اول ماگزیلا دارد.

  کلیدواژگان: ضخامت، استخوان کورتیکال، باکال، پرمولر، توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی
 • مژگان کاظمیان، صالح دادمهر* صفحات 46-53
  زمینه و هدف

  جراحی دندان عقل نهفته یکی از شایع ترین جراحی های ناحیه دهان محسوب می شود. از جمله عوارض ناشی از این جراحی می توان به عفونت، اریتم، تریسموس، درد اشاره کرد. تجویز آنتی بیوتیک ها برای پیشگیری از عفونت های بعد از جراحی در شرایط خاص قابل قبول است. در این مطالعه بر آن شدیم میزان عفونت در بیمارانی که آنتی بیوتیک دریافت نکرده اند و بیماران مصرف کننده دو نوع آنتی بیوتیک پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته مندیبل را بررسی کنیم.

  روش بررسی

  مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور انجام شد. در این مطالعه 90 بیمار 18 تا 34 سال به صورت تصادفی در سه گروه قرارگرفتند (گروه 1: تجویزپلاسبو روز اول 2 عدد سپس روزانه یک عدد به مدت 4 روز، گروه 2: تجویز آموکسی سیلین500 میلی گرم هر 8 ساعت به مدت 5 روز، گروه 3: تجویز آزیترومایسین250 میلی گرم برای روز اول 2 عدد سپس روزانه یک عدد به مدت 4 روز). تمامی بیماران توسط یک جراح واحد، یک پروتوکل، یک تکنیک جراحی، یک نوع فلپ و میزان برابر استیوتومی انجام شدند. برای هر سه گروه بیماران بعد جراحی علاوه بر داروهای مورد بررسی، CHX و ژلوفن 400 میلی گرم نیز تجویز شد. بیماران پس از 7 روز فالو شدند و از نظر عفونت (تریسموس، اریتم و هالیتوزیس) ارزیابی شدند. تحلیل نتایج بر اساس آزمون کای اسکویر و مقایسه سه گروه با استفاده از آزمون کروسکال والیس انجام شد.

  یافته ها

   بیماران از نظر سه علامت عفونت (تریسموس، اریتم و هالیتوزیس) مورد مقایسه قرار گرفتند. علایم هالیتوزیس و اریتم در گروه اول بیش از دو گروه دیگر مشاهده شد ولی پس از انجام آنالیزهای آماری بین بیماران سه گروه از نظر هالیتوزیس و اریتم تفاوت معنی داری دیده نشد (149/0P=، P=072/0=). تریسموس شدید در هیچکدام از سه گروه گزارش نشد اما بیشترین میزان تریسموس متوسط در گروه 2 و تریسموس ضعیف در گروه اول گزارش شد و در گروه سوم هیچگونه تریسموس مشاهده نشد. به طور کلی توزیع وجود تریسموس در هر سه گروه از نظر آماری معنی دار بودند (004/0=p).

  نتیجه گیری

  مقایسه علایم عفونت از نظر آماری بین سه گروه مورد مطالعه نشان داد فقط میزان تریسموس بین سه گروه تفاوت معنی دار داشت. نتایج حاصل حاکی از عدم تاثیر گذاری معنی دار آنتی بیوتیک ها در کاهش میزان اکثر عوارض بعد از جراحی خصوصا عفونت بود.

  کلیدواژگان: دندان نهفته، تریسموس، اریتم، هالیتوزیس
 • علی محمد حسینی، مریم پیرمرادیان نجف آبادی*، غلامرضا اسلامی امیرآبادی، مهدی عرق بیدی کاشانی صفحات 54-62
  زمینه و هدف

  زنجیره های الاستومریک (چین ها) یکی از ابزارهای رایج برای جابجایی های دندانی در درمان های ارتودنسی به شمار می روند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه رفتار الاستومریک و میزان اضمحلال نیرو در چین های با برندهای تجاری مختلف موجود در ایران در بازه های زمانی مختلف است.

  روش بررسی

  یازده چین الاستومریک مورد استفاده در این مطالعه از برند های: ClassOne، ASTAR، G&H، TSNPT، MIB (چینی)،  MIB(فرانسوی(،  ultra chainو دو برند American و Orthotechnology در دو نوع ساده و حافظه دار انتخاب شده بودند. چین ها به طولی که در آن، قادر به اعمال 150 گرم نیرو باشند کشیده شده و سپس میزان اضمحلال نیرو در هر یک از گروه ها در بازه های زمانی 1، 3 و 24 ساعت و 3، 7 و 21 روز و ضریب الاستیسیته در اولین مرحله و در روز 21 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از آنالیزهای آماری ANOVA و Tukey و Games-Howel مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تمام چین ها تا روز 21 افت معنی دار ضریب الاستیسیته (به جز G&H، Class One، Ortho Technology ساده) و اضمحلال معنی دار نیرو را (به جز گروه (memory chain) American) نشان دادند. بالاترین میزان اضمحلال معنادار نیرو در بازه 21 روزه مربوط به گروه ASTAR خاکستری (05/0<p) و کمترین آن در ultra chain و MIB (فرانسوی) و American بود (05/0<p).

  نتیجه گیری

   همه چین ها اضمحلال نیروی معنی دار وابسته به زمان (بیشتر در روز اول) را نشان می دهند. فقط در برند  (memory) American این میزان در هیچ یک از بازه های زمانی از نظر آماری معنی دار نبود. در میان بقیه چین ها پس از روز 21 بیشترین اضمحلال نیرو به برند Astar خاکستری و کمترین به ultra chain، MIB (فرانسوی) تعلق داشت.

  کلیدواژگان: چین الاستومریک، اضمحلال نیرو، ضریب الاستیسیته
|
 • Mahdi Kashani Aragh Bidi, Mahdi Jabari Jahromi, Sepide Bagheri Hosein Abadi*, Mohammadreza Shokuhifar Pages 1-8
  Background and Aims

  The vertical growth pattern of the face depends on several factors. One of these factors can be the muscle strength of the jaw. Maximum occlusal force (MOF) can be considered as an index to measure the function of the muscles of the masticatory system. Despite the various studies, the relationship between the facial pattern and muscle function is still controversial. According to soft tissue paradigm theory, muscle can affect the shape and form of bones of the jaw, face and head. The aim of this study was to determine the relationship between the maximum occlusal force and head and face growth pattern in dental students of Shahed University in Tehran.

  Materials and Methods

  81 dental students (40 males and 41 females) were participated. MOF was measured with a loadcell designed for this purpose, and the anthropometric points of the face and head were measured with digital caliper. Two-way ANOVA and Tukey HSD tests were used to determine the effect of facial and head patterns on the maximum occlusal force. Statistical analysis was performed by SPSS23.

  Results

  The mean MOF in males was 480 N and in females 320 N. Head forms in our sample research were 54.32% Brachycephale, 32.09% Mesocephale, and 13.58% Dolicocephale. The form of the face was 23.45% euprosopic, 39.5% mesoprosopic, and 37.03% leptoprosopic. According to the statistical analysis, the relationship between the maximum occlusal force and leptoprosopic form of face was statistically significant (P=0.02). However, there was not significant relationship between the maximal occlusal force and none of the three type of head forms (P=0.813).

  Conclusion

  MOF was related to the leptoprosopic pattern of face, and these individuals had less bite power. No relationship between the maximum occlusal force and head forms and neither between the head pattern and facial pattern was found in this study. The maximum occlusal force in men was higher in all three facial patterns than that of women, although this relationship was not significant.

  Keywords: MOF (Maximum occlusal force), Head pattern, Facial pattern, Anthropometry
 • Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Motahareh Amiri, Fatemeh Mirhosseini* Pages 9-16
  Background and Aims

  Erosion is the chemical dissolution of a tooth by acid without bacterial involvement. The purpose of the current study was to investigate the effect of resin infiltration (Icons), MI paste plus, and Nd:YAG laser on the enamel microhardness.

  Materials and Methods

  40 enamel samples were obtained from the third molar tooth. Primary microhardness was measured in all specimens. Then, erosion was created using hydrochloride acid on the surfaces of enamel and the microhardness values were measured. The samples were randomly divided into four groups. G1: MI paste plus, G2: MI paste plus+ Nd:YA laser, G3: ICON without etching, G4: ICON with etching. Erosion was induced again by hydrochloric acid and then subjected to thermocycling. Finally, the microhardness of the samples was measured. Statistical analysis was performed using SPSS23 software, one-way ANOVA, multiple Tukey and T-test comparisons. P<0.05 was considered as a significant level.

  Results

  The microhardness increased in the third stage compared to the second stage in all groups, which was statistically significant (P<0.000). Also, the comparison of the increase of microhardness among groups, except second group with the fourth group, was statistically significant.

  Conclusion

  All the materials used in this study significantly increased the microhardness of the eroded enamel.

  Keywords: Erosion, Resin infiltrant (Icon), MI paste plus, Nd:YAG laser, Microhardness
 • Mohadese Baghdadchi, Elham Siasi Torbati*, Kumars Amini Pages 17-25
  Background and Aims

  Periodontitis is one of the most common causes of damage to the gums and retaining structures of the teeth. Matrix protein, a metalloproteinase, is known as intermediate collagenase and the enzyme collagenase fibroblast, which is encoded in humans by the MMP-1 gene. The aim of this study was to investigate 1G/2G polymorphism in the MMP-1 gene and its association with the periodontal disease in the Iranian patients.

  Materials and Methods

  In this study, 50 patients with periodontal disease and 50 patients were selected as the control group in Kerman city. DNA was extracted from a person's blood sample using a kit. The desired primers were controlled by the NCBI site. Then, with the Tetra arms PCR technique, the desired polymorphism was multiplied. In the next step, the samples were transferred to electrophoresis gel and examined. The results were analyzed with SPSS software using T-test or Squer Chi-(X2).

  Results

  The percentage of 1G/1G genotype in the patients group was 8% and for the controls group was 0%. The percentage of 2G/2G genotype for the patients group was 24% and for the controls group was 18%. In addition, the 1G/2G genotype frequency was 68% for the patients group, and for the controls group was 82% (P=0.83). The results of Tetra-arms PCR genotyping of the samples were confirmed by sequencing.

  Conclusion

  The findings indicated that in Iranian patients, MMP-1 -1607 1G/2G (rs1799750) was not significantly associated with periodontal disease. It is recommended to take more samples from different parts of Iran to confirm the results.

  Keywords: Periodontitis, Gene, Sequencing, Single nucleotide polymorphism
 • Ehsan Aliabadi*, Esfandiar Keshavarz Pages 26-31
  Background and Aims

  The inferior alveolar nerve block (IANB) is the most frequently used technique for mandibular anesthesia. Due to the many factors which can cause its failure, the aim of this study was to evaluate the efficacy of experience and knowledge in the success rate of IANB technique.

  Materials and Methods

   In this study, 115 students of Shiraz Dental school were participated in two groups. One group contained 53 novice students and another group 62 students with one year experience in IANB injection. Each student accomplished injection once and then success or failure of the injection was examined. In order to evaluate the students’ knowledge, each student was asked to fill out a questioner including six questions related to the instruction of the injection. Data were then collected, coded, and analyzed by SPSS18 using Chi square with a significant level of 0.05.

  Results

  The rates of knowledge in novice and experienced group were 71.6% and 86.3%, respectively. The success rates of IANB were 47.1% in novice group and 64.3% in experienced group. The success rates of IANB and knowledge were significantly higher in the experienced group compared with the novice group. (P=0.02 and P=0.01, respectively) There was no significant difference between male and female (P=0.06).

  Conclusion

  The results showed that knowledge and experience could play an important role in the success rate of IANB technique.

  Keywords: Inferior alveolar nerve, Knowledge, Experience
 • Shiva Shirazian, Sakineh Nikzad Jamnani*, Maryam Memarian, Homa Shaghi Pages 32-37
  Background and Aims

  Due to the very high importance of assessing the clinical performance of students, choosing the best assessment tool and method is one of the most important goals and tasks in medical education. The objective of this study was the development of a checklist for the assessment of dental students’ clinical skills in the clinical complete denture course. The second aim was to determine the validity and reliability of the checklist, and The third aim was the evaluation of raters’ and students’ satisfaction.

  Materials and Methods

  The checklist was developed in expert panel sessions, and the validity and reliability of the checklist were assessed with CVI (content validity index) test-retest and inter-rater reliability methods, respectively. Students (n=15) were evaluated with a developed checklist. At the end of the session, the satisfaction level of staff and students were assessed. The obtained information was reported descriptively with the expression of mean and standard deviation and in the form of relative and absolute frequencies.

  Results

  The content validity index (CVI) of the checklist was 0.96. The reliability of the checklist confirmed with a high Intraclass Correlation Coefficient (>0.8) (between 0.82-0.97 ((P<0.05). The coefficient of agreement in inter-rater reliability was 0.99. Raters’ and students’ satisfaction earned a high percentage of satisfaction.

  Conclusion

  The designed checklist has the optimal features of a good students’ clinical performance assessment tool; it seems that using this checklist can be an excellent alternative method to a global rating scale to assess the clinical skills of dental students in the complete denture courses.

  Keywords: Checklist, Clinical competence, Complete denture, Dental students, Psychometrics, Satisfaction
 • Safoura Ghodsi, Asadallah Ahmadzadeh, Sara Mogharrabi, Farzad Bazmi, Sara Valizadeh* Pages 38-45
  Background and Aims

  Immediate implant placement following tooth extraction is a treatment with many advantages. Alveolar bone preservation after immediate implant, need minimum of 2 mm thickness in buccal bone plate. The aim of this study was to evaluate the thickness of buccal cortical bone of maxillary premolars by Cone Beam Computational Tomography (CBCT) technique.

  Materials and Methods

  In this descriptive epidemiological study, Cone Beam Computed Tomography image was obtained from 29 patients(male and female) referred to the radiology department of Jundi Shapoor dental school of Ahvaz from 1393 (Mehr) to 1394 (Shahrivar) for implant insertion. The thickness of buccal cortical bone was measured in 3 and 5 mm optical to the CEJ and root apex, perpendicular to the longitudinal axis. All the measurements were done by two oral and maxillofacial radiologists, separately. Data were analyzed by SPSS 22 software, descriptive statistics, and T-Test.

  Results

  The thickness of buccal cortical bone in second premolar was significantly more than 1 mm (P=0.001), but in first premolar, the thickness was close to 1 mm (P=0.29).

  Conclusion

  The results of this study showed that immediate implant insertion could be done in the maxillary second premolar area with more predictability compared to the first premolar area.

  Keywords: Thickness, Cortical bone, Buccal, Bicuspid, Cone beam computed tomography
 • Mozhgan Kazemian, Saleh Dadmehr* Pages 46-53
  Background and Aims

  Some of the post-operative complications of impacted third molar surgery, one of the most prevalent surgeries in oral field, are known to be infection, erythema, trismus and pain. Antibiotic prescription to prevent post-operative infection under some particular circumstances, is acceptable but under debate considering their disadvantages. In the present study, we examined the infection rate in patients taking no or 2 types of antibiotics distinctively after impacted mandibular third molar surgery.

  Materials and Methods

  In this double blind clinical trial, 90 patients within the age range of 18 to 34 were dedicated to 3 groups (group 1: 2 capsules of placebo on surgery day and 1 for 4 days, group 2: Amoxicillin 500 mg every 8 hours for 5 days, group 3: Azithromycin 250 mg, 2 capsules on surgery day and 1 capsule for 4 days). All subjects were treated by a sole surgeon, protocol, surgical technique, and flap type and the same amount of osteotomy. In addition to aforesaid drugs, the patients received chlorhexidine and Gelofen 400 mg. At the day 7 postoperative, cases were examined to evaluate the infection (trismus, erythema and halitosis). Data were analysed using Chi-Square test and the groups were compared by Kruskal-Wallis test.

  Results

  Three signs of infection (halitosis, erythema and trismus) were compared in patients. Symptoms of halitosis and erythema were more indicated in first group, but the ultimate statistical analyses among the 3 groups from halitosis and erythema viewpoint showed no significant difference (P=0.072, P=0.149). Although, no severe trismus was reported, the most moderate trismus incidence was in group 2 and mild trismus was exhibited in group 1. In group 3, no trismus occurred. On the whole, the trismus frequency among groups was statistically significant (P=0.004).

  Conclusion

  Comparing infection symptoms of the three study groups emphasized the fact that only trismus rate was statistically significant (P=0.004). On balance, the results of this study indicated that antibiotics did not have significant impact on the reduction of most postoperative complications, especially on infection.

  Keywords: Impacted tooth, Trismus, Erythema, Halitosis
 • Ali Mohammad Hoseini, Maryam Pirmoradian Najafabadi*, Gholamreza Eslami Amirabadi, Mehdi Araghbidi Kashani Pages 54-62
  Background and Aims

  Elastomeric chains are known as a current device with the purpose of dental movement in orthodontic treatments. The aim of this study was to compare the elastomeric behavior and force degradation rate between different elastomeric chains existing in Iran in different time durations.

  Materials and Methods

  11 different elastomeric chains used in this study were: Class One, ASTAR, G&H, TSNPT, MIB (French and Chinese type), Ultra Chain and both American, Ortho Technology (simple and memory type). All chains were stretched upon to exert 150 g force and then force degradation rate in 6 time duration (1, 3, 24 hours and 3, 7, 21 days) and modulus of elasticity (MOE) in 2 time duration (start and 21 days) were investigated. All Data were analyzed statistically by ANOVA, Tukey, Games-Howel tests.

  Results

  All chains up to the 21th day showed a significant decrease in MOE except for the G&H, ClassOne, simple orthotechnology and a significant force degradation except for the American (memory type). The most significant force degradation rate was in ASTAR gray (P<0.05) and the least in MIB (French), Ultra Chain, and American (P<0.05).

  Conclusion

  All chains showed significant time-dependent force degradation (mostly in the first day). Only, this rate was not significant in any time duration for the American (memory). In all groups, the most force degradation rate belonged to ASTAR gray and the least to Ultra Chain, MIB (French) and American after 21th day.

  Keywords: Elastomeric chain, Force degradation, Modulus of elasticity