فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آزاده گودرزی*، سید علیرضا دلیلی، حامد حسن‌زاده خانکهدانی صفحات 1-13
  سفیدک کرکی هندوانه با عامل شبه قارچی Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M.A. Curtis) Rostovzev یکی از بیماری‌های مهم هندوانه در کشور به شمار می‌رود. در این تحقیق، اثر قارچ‌کش آمتوکترادین + دی‌متومورف (اوروگو®SC 525) در کنترل بیماری سفیدک کرکی هندوانه در استان های هرمزگان و مازندران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش، شامل قارچ کش اوروگو® با سه دوز 6/0، 7/0 و 8/0در هزار، فسفیت پتاسیم (فسفیت®WSL 530 ) با دوز 3 در هزار به عنوان قارچ کش مرجع و شاهد بدون قارچ‌کش بودند. محلول پاشی کرت های آزمایش همزمان با مشاهده نخستین علایم بیماری انجام شد و تیمارهای آزمایش در فواصل زمانی 10-7 روزه تکرار شدند. تجزیه آماری داده‌ها با نرم‌افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون LSD محافظت شده (PLSD) صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تیمار اوروگو 8/0 در هزار در مقایسه با تیمار شاهد دارای بیشترین اثربخشی در کنترل بیماری سفیدک کرکی هندوانه (85/89 درصد در استان هرمزگان و 05/80 درصد در استان مازندران) بود، هرچند که با درصد کنترل بیماری در تیمارهای اوروگو 7/0 در هزار (88/88 درصد در استان هرمزگان و 48/77 درصد در استان مازندران) و فسفیت 3 در هزار (72/87 درصد در استان هرمزگان و 60/75 درصد در استان مازندران) تفاوت آماری معنی داری نداشت. با توجه به این که شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه تحت تاثیر قارچ کش اوروگو با دوزهای 7/0 و 8/0 در هزار فاقد اختلاف آماری معنی‌دار بوده است، توصیه می‌شود از حداقل دوز موثر قارچ کش اوروگو به منظور کنترل سفیدک کرکی در مزارع هندوانه استفاده گردد.
  کلیدواژگان: کنترل شیمیایی، هندوانه، Pseudoperonospora cubensis، آمتوکترادین + دی‌متومورف
 • کریم سعیدی*، حسین پژمان صفحات 14-25

  جوانه خوار سبز گل محمدی، Eucnaemidophorus rhododactylus Den. & Schiff. ، یکی از آفات مهم گل محمدی در منطقه لایزنگان داراب در استان فارس است، لذا کنترل آفت برای جلوگیری از خسارت ضروری است. در این مطالعه کارآیی حشره کش های سازگار با محیط زیست روی لارو شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی در سال های 1397 و 1398 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار شامل اسپینوساد (SC 24%) غلظت 100 و 700 میلی لیتر در هکتار، آبامکتین (EC 1.8%) 600 میلی لیتر در هکتار، ایندوکساکارب (SC 15%) غلظت250 میلی لیتر در هکتار، فنوکسی کارب + لوفنورون (لوفوکس®  10.5% EC) 1500 میلی لیتر در هکتار، باسیلوس تورینجینسیس ایتالیایی (WP) غلظت 1000 میلی لیتر در هکتار و شاهد (آب پاشی) با 4 تکرار انجام شد. نمونه برداری یک روز قبل و 7، 10، 15 و 20 روز بعد از محلول پاشی انجام و درصد تاثیر تیمارها محاسبه گردید. نتایج نشان داد در تمامی مراحل نمونه برداری و در طی دو سال متوالی، اسپینوساد 700 میلی لیتر در هکتار با 2± 5/92 درصد کارآیی در گروه اول و غلظت 100 میلی لیتر در هکتار آن با میزان تلفات 2± 62/67 درصد، در گروه دوم قرار گرفته و بیشترین کنترل را روی آفت داشته است. حشره کش های ایندوکساکارب (1± 48 درصد)، آبامکتین (1± 45 درصد) و فنوکسی کارب + لوفنورون (1± 43 درصد) در گروه سوم قرار گرفتند و حشره‏کش Bt با 1± 37 درصد در گروه چهارم قرار گرفت. بنابراین حشره کش اسپینوساد (با دز 700 میلی لیتر در هکتار) بیشترین تاثیر را روی کرم شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی داشته و در نتیجه برای کنترل این آفت توصیه  می شود.

  کلیدواژگان: آبامکتین، اسپینوساد، ایندوکساکارب، باسیلوس تورینجینسیس، فنوکسی‌کارب + لوفنورون
 • الهه گرامی، حسین عظیمی*، فرید بیکی صفحات 26-37
  سفیدک کرکی با عامل Pseudoperonospora cubensis (Berkeley & Curtis) Rostovzevاز بیماری های مهم خیار در اکثر مناطق کشت بویژه در کشت های گلخانه ای است. بمنظور ارزیابی کارآیی قارچ‌کش های جدید در کنترل این بیماری، آزمایشاتی در استان های تهران و مازندران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل آمتوکترادین + دیمتومورف (Orvego® SC 525) با دوز های 6/0، 7/0 و 8/0 درهزار و ماندی پروپامید + دیفنوکونازول (Carial Star® SC 500) با دوزهای 5/0، 6/0 و 7/0 درهزار به عنوان قارچ کش های هدف، فلوپیکولید + پروپاموکارب هیدروکلراید (Infinito® SC 68.75%) با دوز 2 درهزار و سیازوفامید (Ranman® SC 40%) با دوز 5/0 درهزار به عنوان قارچ کش های مرجع همراه با شاهدهای آب پاشی و بدون محلول پاشی بودند. محلول پاشی کرت های آزمایشی با مشاهده اولین علایم بیماری شروع و با فاصله 7 روز چهار بار تکرار شد. ارزیابی کرت های آزمایشی در مرحله وقوع شدت بیماری با درجه 9 در شاخص نمره دهی توماس و همکاران در کرت های شاهد آب پاشی، انجام شد. مقایسه میانگین درصد شدت بیماری به روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد دوزهای 7/0 و 8/0 درهزار اوروگو و دوز 7/0 درهزار کاریال استار به ترتیب 3/80، 7/84 و 2/77 درصد شدت بیماری را نسبت به شاهد آب پاشی کاهش دادند. در این مقایسه اینفینیتو و رانمن به عنوان قارچ کش های مرجع با 66 و 8/72 و دوز 6/0 درهزار اوروگو با 4/68 درصد اثربخشی نسبت به شاهد آب پاشی در یک گروه آماری قرار گرفتند. کاریال استار 5/0 و 6/0 درهزار با 8/53 و 6/61 درصد اثربخشی در بالاترین گروه آماری به لحاظ شدت بیماری قرار گرفتند. هرچند نتایج این تحقیق نشان داد که دوز 7/0 درهزار اوروگو و کاریال استار به عنوان دوزهای ترجیحی برای استفاده در مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار با فاصله 7 الی 10 روز قابل توصیه هستند، ولی دوز 6/0 درهزار اوروگو نیز گزینه مناسبی برای اهداف کاهش مصرف سموم است.
  کلیدواژگان: کنترل شیمیایی، فلوپیکولید، پروپاموکارب، سیازوفامید، سفیدک کرکی، جالیز
 • رسول مرزبان*، احمد حیدری، عزیز شیخی گرجان، مریم کلانتری، حسین پارسا صفحات 38-46
  پژوهش حاضر به منظور بررسی کارآیی تکنیک های مختلف محلول پاشی فرآورده های بیولوژیک بر پایهBacillus thuringiensis در کنترل بید کلم انجام شد. بررسی ها نشان می دهد که شیوه پاشش آفت کش‌های میکروبی تفاوت اساسی با مواد شیمیایی آفت کش دارد و باید محلول پاش‌هایی انتخاب و به کار گرفت که با ماهیت این مواد هم خوانی داشته باشد. در این تحقیق محلول پاش‌های مورد ارزیابی شامل چهار نوع محلول پاش پشتی هیدرولیک معمولی، محلول پاش اتومایزر پشتی معمولی، محلول پاش اتومایزر با هد الکترواستاتیک و محلول پاش اتومایزر با هد میکرونر (صفحات چرخان) بود. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه کلم آلوده به مرحله لاروی بید کلم  انجام شد. برای تعیین میزان پوشش قطرات و اندازه قطرات از کارت‌های حساس به آب استفاده شد. با بررسی کارت‌های حساس به آب، میزان پوشش قطرات و اندازه قطرات مشخص گردید. برای انجام این تحقیق هر یک از محلول پاش‌های مورد آزمایش، از نظر ویژگی‌های فیزیکی مانند نحوه پاشش و میزان محلول مصرفی در هکتار و راندمان روزانه ارزیابی شدند. تجزیه ی واریانس نتایج حاصل از کارآیی محلول پاش ها در فواصل زمانی 3 و 7 روز بعد از محلول پاشی اول و دوم نشان داد، بین تیمارهای آزمایش و بلوک‌ها در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی دار وجود ندارد و محلول پاش‌ها کارآیی یکسانی در کاربرد  Btداشتند. نتایج نشان داد محلول پاش اتومایزر با هد میکرونر به دلیل میزان محلول مصرفی پایین (یک سوم سمپاش هیدرولیک معادل 8/40 لیتر در هکتار) و راندمان روزانه (6-5 هکتار) می تواند به عنوان یکی از محلول پاش‌های مناسب برای کاربرد آفت کش بیولوژیک Bt در مزارع مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است این محلول پاش به دلیل دارابودن مکانیزم میکرونیزه کردن قطرات، یکنواختی خوبی به لحاظ پاشش ایجاد می کند و می تواند به عنوان جایگزین مناسب برای محلول پاش هیدرولیک منظور گردد.
  کلیدواژگان: Bacillus thuringiensis، محلول‌پاش، تکنیک پاشش، بید کلم
 • صدیقه اشتری*، قدرت الله صباحی، خلیل طالبی جهرمی صفحات 47-61

  در این مطالعه مراحل نابالغ زنبورTrichogramma brassicae  از دشمنان طبیعی شب پره مینوز گوجه فرنگی، تحت تاثیر غلظت توصیه شده مزرعه ای و نصف غلظت توصیه شده چهار حشره کش آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی پراید و فلوبندیامید قرار گرفتند. زنبور پارازیتویید در شرایط آزمایشگاهی و روی تخم های شب پره بید غلات،Sitotroga cerealella پرورش یافت. از روش غوطه وری برای تیمار مراحل نابالغ (لاروی، پیش شفیرگی و شفیرگی) این پارازیتویید استفاده شد و درصد کاهش در ظهور، میزان پارازیتیسم، طول عمر و نسبت جنسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت های مذکور از حشره کش های مورد مطالعه و به ویژه غلظت توصیه شده مزرعه ای پارامترهای زیستی زنبور را در مقایسه با شاهد تحت تاثیر قرار دادند. کاربرد غلظت توصیه شده مزرعه ای فلوبندیامید در مراحل رشدی لارو، پیش شفیره و شفیره زنبور به ترتیب باعث (07/1±58/69، 15/2±67/81 و20/2±75/78) درصد ظهور در نسل صفر و (78/2 ± 33/70،  57/3 ± 25/80 و60/3 ±45/88) درصد ظهور در نسل یک شد و در گروه 1 قرار گرفت. آبامکتین در غلظت توصیه شده مزرعه ای در مراحل رشدی لارو، پیش شفیره و شفیره زنبور به ترتیب با (34/1 ±58/44، 19/1 ±58/49 و 02/3 ±00/40) درصد ظهور در نسل صفر و (97/1 ±72/44 ، 28/7 ± 35/42 و 87/2 ±76/48) درصد ظهور در نسل یک در گروه 2 رده بندی شد. امامکتین بنزوات و استامی پراید نیز در بعضی مراحل رشدی در گروه 1 و در بعضی مراحل رشدی دیگر نسبت به درصد کاهش در ظهور، در گروه 2 رده بندی شدند. در مورد سایر پارامترها نیز بیشترین و کمترین تاثیر سوء آفت کش ها به ترتیب مربوط به آبامکتین و فلوبندیامید بود. نتایج نشان داد که از میان ترکیبات مذکور از فلوبندیامید به دلیل سمیت کمتر برای دشمن طبیعی جهت مدیریت تلفیقی آفات بال پولک داران می توان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: حشره‌کش‌ها، پارامتر‌های زیستی، تریکوگراما، سمیت، اثرات جانبی
 • حسین خباز جلفایی*، حسین کربلایی خیاوی، کاووس کشاورز، عباسعلی روانلو صفحات 62-71

  بیماری لکه سیاه یکی از مهمترین بیماری های سیب در دنیا است که گستردگی و خسارت بالای این بیماری مدیریت شیمیایی آن را اجتناب ناپذیر می کند. در بررسی حاضر کارآیی قارچ کش مایکلوبوتانیل (آتیس ® WP 40%) در مقایسه با قارچ کش های رایج شامل کاپتان (کاپتان® WP 50%)، تری فلوکسی استروبین (فلینتWG 50 % ® )، تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول (ناتیوو ® WG 50%) تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام (لوناسنسیشن500SC ® ) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در استان های اردبیل (اردبیل) و کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و هر تیمار شامل 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آتیس با دوزهای 142/0، 228/0 و 314/0 در هزار، فلینت 2/0 در هزار، ناتیوو 2/0 در هزار، لوناسنسیشن 4/0 در هزار، کاپتان 3 در هزار و شاهدها (با آب پاشی و بدون آب پاشی) بودند. سمپاشی ها در سه نوبت، مرحله اول در زمان تورم جوانه های برگی، نوبت دوم پس از ریزش گلبرگ ها و نوبت سوم  14 روز بعد از سمپاشی دوم انجام شد. درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری در دو استان محاسبه و تجزیه واریانس انجام شد. مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای قارچ کش با هر دو تیمار شاهد اختلاف معنی دار دارند. بررسی نتایج دو استان نشان داد که قارچ کش آتیس 314/0 در هزار و 228/0 در هزار در یاسوج به ترتیب 97 و 88 درصد و در اردبیل 62 و 55 درصد کارآیی داشت. کارآیی لوناسنسیشن با غلظت 4/0 در هزار و ناتیوو 2/0 در هزار نیز در یاسوج 90 و 86 درصد و در اردبیل 64 و 62 درصد بود. بنابراین قارچ کش های آتیس® با دوزهای 314/0 و 228/0 در هزار، لوناسنسیشن® 4/0 در هزار و ناتیوو® 2/0 در هزار از کارآیی بهتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: سیب درختی، کنترل شیمیایی، لکه سیاه، مقاومت
 • احمد حیدریان*، کاووس کشاورز، مجتبی قلندر صفحات 72-81

  برای ارزیابی کارآیی قارچ‏کش سایفلوفنامید %4/3 + تری‏فلو‏میزول 15% (پانچو® تی‏اف WG 18.4%) در کنترل بیماری سفیدک پودری هلو آزمایش‏هایی در سه استان اصفهان، مرکزی و کهگیلویه‏‏ و‏ بویراحمد روی رقم آلبرتا و در باغ‏هایی با سابقه آلودگی در قالب طرح آماری بلوک‏های کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل قارچ‏کش ‏های پانچو®‏تی‏اف 5/0، 75/0 و 1 در هزار، بوسکالید g/l200 + کرزکسیم متیل g/l100 (کولیس® SC 30%) 5/0 در هزار، شاهدها (بدون هرگونه عملیات و محلول‏ پاشی با آب) بودند. سم‏پاشی در 3 نوبت (تورم جوانه ‏های گل، بعد از ریزش کامل گل‏برگ‏ها و 21 روز بعد از نوبت دوم) انجام شد. ارزیابی کرت‏های آزمایشی 21 روز بعد از آخرین سم‏پاشی، با تعیین درصد وقوع و شدت بیماری روی برگ‏ها و میوه‏ انجام و داده‏ ها با برنامه SAS تجزیه واریانس شد. تجزیه ‏و تحلیل داده ‏ها نشان داد که تمامی تیمارهای قارچ کش ها با شاهد در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی داری دارند. مقایسه میانگین ها با آزمون چنددامنه ای ‏دانکن در سطح احتمال 5 درصد نشان ‏داد که، تمامی قارچ‏کش ‏ها نسبت به شاهد توانسته ‏اند کاهش معنی‏ داری را از نظر درصد وقوع و شدت آلودگی ایجاد کنند. نتایج نشان داد، پانچو®تی‏اف 75/0 در هزار به‏ ترتیب با، 69، 58 و 74 درصد  تاثیر روی درصد وقوع بیماری برگی و با 69، 67 و 71 درصد تاثیر روی درصد شدت بیماری برگی به‏ ترتیب، در سه استان اصفهان، مرکزی و کهگیلویه ‏‏و‏بویراحمد تاثیر داشتند. پانچو®تی‏اف 75/0 در هزار با 74 و 76 درصد تاثیر روی درصد وقوع بیماری و 67  و 78 درصد تاثیر روی درصد شدت بیماری میوه به‏ ترتیب، در استان مرکزی و کهگیلویه‏‏ و‏بویراحمد نسبت به شاهد بدون محلول‏پاشی، در کنترل بیماری کارآیی داشت. بنابراین، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه داده ‏ها، قارچ‏کش پانچو ® تی‏اف 75/0 در هزار، برای مدیریت بیماری سفیدک پودری هلو قابل توصیه می ‏باشد.

  کلیدواژگان: پانچو® تی‏اف، سفیدک پودری، کنترل شیمیایی، هلو
|
 • Azadeh Goudarzi *, S. A. R. Dalili, H Hassanzadeh Khankahdani Pages 1-13
  Watermelon downy mildew caused by the fungus-like pathogen Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M.A. Curtis) Rostovzev is one of the most important diseases of this crop in Iran. The aim of this study was assessment of efficacy of the fungicide ametoctradin + dimethomorph (Orvego® 525 SC) to control watermelon downy mildew in a completely randomized block design with four replications in Hormozgan and Mazandaran provinces. Treatments included Orvego® of three dosages 0.6, 0.7 and 0.8 ml L-1, Potassium phosphite (Phosphite®530 WSL) of dosage 3 ml L-1 as standard fungicide and a control treatment without fungicide application. The treatments were applied upon appearance of the first disease symptoms and repeated with 7- to 10-day intervals. Statistical data analysis was done using SAS software and comparision of means was carried out using protected least significant difference (PLSD). According to the results, Orvego of dosage 0.8 ml L-1 had the highest efficiency in the disease control (%89.85 in Hormozgan province and %80.05 in Mazandaran province); however, it did not significantly differ with Orvego of dosage 0.7 ml L-1 (%88.88 in Hormozgan province and %77.48 in Mazandaran province) and Potassium phosphite of dosage 3 ml L-1 (%87.72 in Hormozgan province and %75.60 in Mazandaran province). Since the severity of watermelon downy mildew under the influence of Orvego of two dosages 0.8 and 0.7 ml L-1 did not significantly differ, application of the least effective dosage of the fungicide for controlling of downy mildew in watermelon fields is recommended.
  Keywords: Chemical control, watermelon, Pseudoperonospora cubensis, ametoctradin-dimethomorph
 • Karim Saeidi *, H. Pejman Pages 14-25

  One of the important rose pests in Lyzangan region is Rose plume moth, Eucnaemidophorus rhododactylus Den. & Schiff. (Lepidoptera: Pterophoridae), which causes extensive damage to some kinds of rose shrubs annually. Therefore, it is essential to control the pest to prevent damage and the use of chemical insecticides has been the main method for this purpose in Iran during the last decades. In this study the efficacy of biortional insecticides was evaluated against Rose plume moth. The experiment was carried out based on Randomized Complete Block Design (RCBD) with 7 treatments including spinosad (Tracer® SC 24%) at the concentrations of 100 and 700 ml/ha, abamectin (Vertimec® EC 1.8%) at 600 ml/ha, indoxacarb (Avant® SC 15%) at 250 ml/ha, fenoxycarb + lufenuron (Lufox® EC 10.5%) at 1500 ml/ha, Bacillus thuringiensis (produced by Italy) at 1000 ml/ha and control (water spraying) in 4 replications during 2018 and 2019. The pest population was recorded one day before and 7, 10, 15 and 20 days after the treatment. The Percent efficacy was calculated using Henderson and Tilton method. The results show that in all sampling stages and during the two consecutive years, spinosad at the rate of 700 ml/ha, with 92.5 ± 2% efficacy was placed in group1 and at the rate of 100 ml/ha with 67.6± 1% mortality rate was placed in the second group and showed the highest control level. Indoxacarb (48±1%), abamectin (45±1%) and Lofux® (43±1%) were placed in the third and Bt (37±1%) was placed in the fourth group. Spinosad (700 ml/ha) showed the highest efficacy against the larvae and therefore could be recommended for the chemical control of E. rhododactylus in rose gardens.

  Keywords: Abamectin, Bacillus thuringiensis, fenoxycarb +lufenuron, indoxacarb, spinosad
 • E. Gerami, H. Azimi *, F. Beiki Pages 26-37
  Downy mildew, caused by Pseudoperonospora cubensis, is one of the most destructive pathogen to cucumber specially cultivated in the greenhouses. Experiments were performed to evaluate new fungicides for the control of cucumber downy mildew in Tehran and Mazandaran provinces in a RCBD with 10 treatments and 4 replications. Treatments included 0.6, 0.7 and 0.8 ml/L-1 of ametoctradin+dimethomorph (OrvegoSC 525) and 0.5, 0.6 and 0.7 ml/L-1 of mandipropamid+difenoconazole (Carial-StarSC 500) as target fungicides, propamocarb hydrochloride+fluopicolide (Infinito SC 68.75) 2 ml/L-1 and cyazofamid (Ranman SC 40) 0.5 ml/L-1 as standard fungicides, non-treated and water treatment controls. Foliar applications started upon appearance of symptoms and followed up with 7 days intervals. Plants were evaluated when the disease severity reached to 9 based on Thomas et al. scale in water treatment. Results revealed that the doses of 0.7, and 0.8 ml/L-1 of Orvego and 0.7 ml/L-1 of Carial-Star decreased disease severity by 80.3, 84.7, and 77.2% respectively compared with the water treatment. The efficacy of Infinito and Ranman were 66 and 72.8% respectively and were placed in the same statistical group as Orvego with the dose of 0.6 ml/L-1 and efficacy of 68.4%. Carial-Star at the doses of 0.5 and 0.6 ml/L-1 showed disease control up to 53.8 and 61.6%. Results indicate that Orvego and Carial-Star can be recommended with the dose of 0.7 ml/L-1 to be used every 7-10 days intervals. However, Orvego with the dose of 0.6 ml/L-1 is could also be recommended in order to reduce pesticide use.
  Keywords: Chemical control, Cyazofamid, cucurbits, downy mildew, Fluopicolide, propamocarb
 • R Marzban *, Ahmad Heidari, Aziz Sheykhi Gorjan, Maryam Kalantari, Hosein Parsa Pages 38-46
  This project was aimed to investigate the efficiency of different spraying techniques for spraying the suspension of microbial biocontrol agent (Bacillus thuringiensis) for the control of diamondback moth. However different studies have shown that spraying methods of microbial pesticides have fundamental differences with chemical pesticides and sprayers suitable for such products have to be employed. Four types of sprayers including conventional hydraulic sprayer, conventional atomizer sprayer, electrostatic sprayer and atomizer micronaire (rotating) were used. The experiment was designed in the randomized complete block design with four treatments in three replications in a field infested with the larvae of diamondback moth. Water-sensitive cards were used to determine the coverage and droplet size of the pesticide. For this experiment sprayers were evaluated in terms of their physical characteristics such as the way it sprays and the amount of solution required per hectare. The results show that there were no significant differences among the treatments considering their pest control efficiency. Moreover, atomizer micronaire sprayer due to the good performance, low consumption and daily efficiency can be used for spraying Bt to control diamondback moth in cabbage fields. It is noteworthy that the atomizer micronaire due to its ability to micronize the droplets produce a uniform dispersion and could be considered as a good alternative for hydraulic sprayers.
  Keywords: Bacillus thuringiensis, Sprayer, spraying techniques, Diamondback moth
 • Sedighe Ashtari *, Gh. A. Sabahi, Kh. Talebi Jahromi Pages 47-61

  In this study, the immature stages of T. brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) were exposed to the recommended field concentration and half of the recommended field concentration of four insecticides abamectin, emamectin benzoate, acetamipride, and flubendiamide.  The dipping method was carried out for the treatment of immature stages. The percentage decrease in emergence, rate of parasitism, longevity and sex ratio were determined. The results show that these concentrations of abamectin, emamectin benzoate, acetamipride and flubendiamide, especially the recommended field concentrations, affected the biological parameters of the wasp compared with the control. In the flubendiamide treatment with the recommended field concentration the percentage emergence of F0 and F1 larval, prepupal and pupal stages were (69.58±1.07, 81.67±2.15 and 78.75±2.20) (70.33±2.78, 80.25±3.57 and 88.45±3.60) and were classified in class 1 respectively and abamectin with percentage emergence of F0 and F1 (44.58±1.34, 49.58±1.19 and 40.00±3.02) (44.72±1.97, 42.35±7.28 and 48.76±2.87) were classified in class 2 in all the stages. Emamectin benzoate and acetamipride were also classified in some stages as class 1 and in the other stages as class 2. Furthermore, the most and the least side effects of other parameters of the pesticides were related to abamectin and flubendiamide, respectively. The results reveal that flubendiamide could be recommended for the control of butterfly pests in IPM programs due to lower toxicity to natural enemies.

  Keywords: Insecticides, biological parameters, Trichogramma, Toxicity, side effects
 • H .Khabaz Jolfaee *, H. Karbalaee Khiavi, K. Keshavarz, A. A. Ravanloo Pages 62-71

  Apple scab disease is one of the most important diseases of apple worldwide. Due to its high injury levels use of chemical pesticides for its management is inevitable. In the present study, the efficacy of myclobutanil (Atis®) in comparison with common fungicides including Captan (Captan© WP 50%), Trifloxystrobin(Flint© WG 50%), Trifloxystrobin + Tebuconazole (Nativo© WG 50%), Trifloxystrobin + Fluopyram (Luna Sensation© 500SC) was evaluated against apple scab disease. The experiment was carried out in a Randomized Complete Block Design with 9 treatments and 4 replications in Kohgiloyeh and Boyerahmad (yasuj) and Ardabil (Ardabil) provinces. Treatments included 0.142, 0.228 and 0.314 ml L-1 of  Atis®, 0.2 ml L-1 of Flint®, 0.2 ml L-1 of Nativo® , 0.4 ml L-1 of Luna Sensation®, 3 g L-1 of Captan®, and controls (without any spraying and with water spraying). Treatments were applied at three stages (silver tip stage which followed up at the end of flowering stage and 14 days after the 2nd spraying). The incidence, severity of the disease and mean comparisons were calculated and analyzed. Results show that fungicides treatments were significantly different from both control treatments. The results of the experiments in both locations show the efficacy of Atis at the rate of 0.314 and 0.228 ml L-1 in Yasuj was 97% and 88% and in Ardabil it was 62% and 55% respectively. Similarly, the efficacies of Luna Sensation at the rate of 0.4 ml L-1 and Nativo at the rate of 0.2 ml L-1 were 90% and 86% in Yasuj and 64% and 55% in Ardabil respectively. In conclusion, Atis at the rates of 0.314 and 0.228 ml L-1, Luna Sensation at the rate of 0.4 ml L-1 and Nativo at the rate of 0.2 ml L-1 had the highest efficacy against the apple scab disease.

  Keywords: Apple, Chemical control, scab, resistance
 • A .Heidarian *, K .Keshavarz, M. Ghalandar Pages 72-81

  The purpose of this study was to evaluate the efficacy of Cyflufenamid 3.4% + Triflumizole 15% Pancho® TF (WG 18.4%) fungicide in controlling of peach powdery mildew. The field trials were undertaken on Esfahan, Markazi and Kohkiloyeh va Boyerahmad provinces. Three commercial orchards of susceptible cultivar (Alberta) which had a background of contamination to the disease in previous years and the trees were almost at the same age, base and growing conditions, were selected. The experiment was carried out in a randomized completely block design pattern with six treatments and four replicates. The fungicides included: Pancho® TF (WG 18.4%), 0.5/1000, 0.75/1000, 1/1000, Kresoxim-methyl 100g/l + Boscalid 200g/l (Collis® SC 30%), 0.5/1000 and control with water spraying and control with no spraying. Fungicides were used at swelling flower buds stage, the end of flowering time and three weeks later. The sampling was carried out of leaves and fruits, three weeks after the end of spraying the parameters of severity disease percent and incidence disease percent were assessed based on available scales considered and the data were analyzed using SAS software. The results showed that there was significant difference between treatments (fungicides) and controls at 1% probability level.  Mean comparison of the treatments with Duncan Multiple Test at 5% probability level showed that, all fungicides caused a significant decrease in the severity and incidence of disease infection percent compared to controls. The results of data analysis in three regions showed that Pancho® TF, 0.75/1000 with 69%, 67% and 71% on leaves disease severity and with 69%, 58% and 74% effect on leaves disease incidence in Esfahan, Markazi and Kohkiloyeh va Boyerahmad provinces respectively, had the best effect in controlling peach powdery mildew. Beside, Pancho® TF 0.75/1000 with 67% and 78% effect on fruits disease severity, 74% and 76% on fruits disease incidence had the best effect in Markazi and Kohkiloyeh va Boyerahmad provinces respectively. So Pancho® TF, 0.75/1000 is recommended to be used in peach powdery mildew management.

  Keywords: Peach, Powdery mildew, Pancho® TF, Chemical control