فهرست مطالب

Language Horizons - Volume:5 Issue: 1, Winter and Spring 2021
 • Volume:5 Issue: 1, Winter and Spring 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/09/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهزاد محمودی، سعیده آهنگری*، مهناز سعیدی صفحات 9-30
  با گذشت زمان به سبب تاثیرات احتمالی تکنیک های متفاوت ایجاد آگاهی بر عملکرد زبان آموزان، توجه به آگاهی زبانی به طور چشمگیری افزایش یافته است. پژوهش حاضر به ویژه، به بررسی اثرات چنین تکنیک هایی بر عملکرد نوشتاری فعالیت داستان محور در زبان آموزان سطح متوسط ایرانی می پردازد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر، مشتمل بر 40 زبان آموز بودند که همگنی اولیه آن ها، از جنبه مهارت زبانی، با یک آزمون زبان عمومی مورد سنجش قرار گرفت. سپس، آن ها به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل - که هر یک مشتمل بر 20 نفر بودند، قرار گرفتند. دوره آموزش 17 جلسه، به طول انجامید که طی آن به شرکت کنندگان گروه آزمایش، تکنیک های ایجاد آگاهی نحوی از طریق «اجزای دستوری داستان» و «تصحیح آرایش واژگانی» آموزش داده شد. بلافاصله پس از آموزش، پس آزمونی مشتمل بر فعالیت داستان محور گرفته شد. یافته های برآمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد گروه آزمایش که با چنین تکنیک هایی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه کنترل، در نقل داستان های کوتاه به صورت مکتوب، عملکرد بهتری داشتند. یافته های پژوهش حاضر، نقش آگاهی زبانی در بهبود مهارت زبانی در زبان آموزان را برجسته نموده و راه را برای گنجاندن این گونه تکنیک ها در برنامه های آموزشی، هموار می سازد.
  کلیدواژگان: فعالیت داستان محور، فعالیت نوشتاری، اجزای دستوری داستان، مهارت زبانی، تصحیح آرایش واژگانی
 • امین کریم نیا*، لیلا برباره صفحات 31-50

  شناسایی پیش پنداشت های معلم ها، به عنوان روندی رو به رشد در رویکردی شناختی به آموزش، می تواند به آشکارسازی جنبه های زیربنایی گوناگونی کمک کند که تاثیرات معناداری بر فرایند آموزش خواهند داشت. چنین پیش پنداشت هایی، بی گمان، در رابطه با آموزگاران تازه کار، به ویژه معلم های دوره زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، اهمیت بسیاری دارند، معلم هایی که در خصوص آموزش، به شکل دهی یا تغییر شکل ایده های خود دست می زنند. این پژوهش، پیش پنداشت های معلم های تازه کار زبان انگلیسی در موسسه های خصوصی ایران را با سه هدف پیش رو بررسی کرده است: (الف) در پی وجود احتمال هر پیش پنداشت در مورد تدریس در معلمان بوده است، (ب) به دنبال کشف هر الگوی مشابهی در نظرات آن ها بوده است (پ) بر آن بوده تا عبارات استعاره ای را بیابد که آموزگاران برای به اشتراک گذاشتن تجربیاتشان در ارتباط با آموزش زبان انگلیسی به کار برده اند. برای یافتن شباهت های پیش پنداشت های معلم های تازه کار، رونوشت هایی از یک پرسش نامه مشتمل بر دوازده مقوله بهره گرفته شد که توسط نمونه ای از معلمان زبان انگلیسی تازه کار (43 مرد/زن) پاسخ داده شدند. تحلیل داده پنج عامل زیربنایی پیش پنداشت ها را نشان داد: یادگیری، حل مسئله دانش آموزان، نقش آموزگاران، تدریس و معلم خوب. افزون بر این، برای بررسی عبارت های استعاره ای، مصاحبه های نیمه ساختاریافته 20 دقیقه ای با 5 معلم تازه کار، انجام شد. مصاحبه ها نشان دادند که شرکت کنندگان از استعاره ها برای به اشتراک گذاشتن تجربه های آموزشی خود بهره می برند.

  کلیدواژگان: پیش پنداشت ها، استعاره، معلمان تازه کار، آموزگاران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، روان شناسی شناختی
 • شادی یگانه، سیروس ایزدپناه* صفحات 51-75

  این روزها، فناوری بخشی جدایی ناپذیر زندگی ما است. در رابطه با پادکست های موثر و یا طراحی وادکست ها و ادراک و نگرش دانش آموزان نسبت به این روش ها، تحقیقات نسبتا کمی وجود دارد. در پژوهش حاضر، هدف، تبیین تاثیر پادکست ها و وادکست ها بر پیشرفت زبان آموزان باانگیزه، در خصوص مهارت شنیداری است. نگارندگان از نمونه گیری هدفمند استفاده کردند و فراگیران به دو گروه کنترل و یک گروه آزمایش دسته بندی شدند. به این منظور، از نسخه معتبر پرسش نامه که نمایانگر میزان علاقه به بهبود مهارت شنیداری است، برای انتخاب شمار مناسبی از یادگیرندگان باانگیزه، استفاده شد. در میان زبان آموزان منتخب، از 250 زبان آموز متوسط ​​و پیشرفته ​​18 تا 35 ساله که در سال 2020 انگلیسی را به عنوان زبان خارجی در موسسه آینده گرا فرا می گرفتند، درخواست شد، دو پرسش نامه را پر کنند. از بین 60 پادکست و 50 وادکست، 10 پادکست و 10 وادکست بر مبنای فرمول نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا (79. 0 ،42. 0) انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع تجربی بود. در مطالعه حاضر، از آمار توصیفی و آزمون های آنکووا در تجزیه و تحلیل داده های کمی بهره گرفته شد. نتیجه آن بود که بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی در هر دو گروه پادکست و ووادکست اختلاف معناداری وجود دارد، در حالی که بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل اختلاف معناداری وجود ندارد. همچنین، یافته ها نشان داد که اختلاف معناداری میان گوش دادن به پادکست ها یا تماشای وادکست ها وجود ندارد.

  کلیدواژگان: مهارت شنیداری، پادکست، آموزش انگلیسی، فناوری، وادکست
 • محمد محمدی، پرویز علوی نیا* صفحات 77-97

  در حالی که پیش از این، انگیزه به عنوان یک مفهوم ایستا نگریسته می شد، امروزه به عنوان مقوله ای مورد بررسی قرار گرفته است که پیوسته در جریان است. ماهیت پویای انگیزه و مفهوم نوسانات انگیزشی در حالی گسترش یافت که نظریه نظام های پویای پیچیده (سی.دی.اس.تی) در بین دانشمندان علوم و سپس به تدریج در زمینه زبان شناسی کاربردی، شهرت بیشتری یافت. پژوهش حاضر، عمدتا با الهام از این دیدگاه فعلی درباره انگیزه به عنوان یک پدیده پویا، در پی بررسی نقش بالقوه نوع فعالیت در نوسانات انگیزشی تجربه شده توسط زبان آموزان زبان انگلیسی در دبیرستان است. در انجام این کار، نقش احتمالی جنسیت نیز مورد توجه قرار گرفت. پژوهشگران برای گردآوری داده ها از موتومتر به عنوان ابزاری که معمولا برای اندازه گیری سطوح انگیزش خودآگاهانه زبان آموزان در طول زمان و همچنین هنگام مصاحبه به کار می رفت، بهره گرفتند. بر پایه یافته ها، مشخص شد نوع فعالیت به عنوان عامل تعیین کننده اصلی در تغییرات انگیزشی است. از میان سه فعالیت اجراشده در پژوهش حاضر، فعالیت شماره 2 با تمرکز بر حل مسئله و پس از آن فعالیت شماره 3 که فعالیتی مبتنی بر تصویر بود، به عنوان الهام بخش ترین فعالیت برای زبان آموزان بودند. افزون بر این، در رابطه با پرسش دوم پژوهش، معلوم شد که جنسیت در حین انجام فعالیت، هیچ اهمیتی ندارد. تصور می شود که این بررسی برای همه عوامل دخیل در نظام آموزشی، به ویژه در زمینه آموزش متوسطه و همچنین در موسسات آموزش زبان، کاربردهای مطلوبی به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: انگیزش، نوسانات انگیزشی، موتومتر، زبان آموزان مقطع ارشد دبیرستان، نوع فعالیت
 • احسان نمازیان دوست، سجاد شفیعی*، فریبا رحیمی اصفهانی صفحات 99-124

  این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش مطالب فرهنگی بر انگیزه خواندن و نگرش خواندن در میان دانش آموزان با دو جنس مختلف پرداخته است. برای دست یابی به این هدف،150 نفر از دانش آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، در سطح بالاتر از متوسط شامل 75 نفرمرد و 75 نفر زن انتخاب شدند و به روش تصادفی به سه گروه برابر دسته بندی شدند. سپس، یک پیش آزمون انگیزه خواندن برای بررسی انگیزه خواندن شرکت کنندگان در ابتدای دوره انجام شد. در اجرای امر، برخی متون خواندن مربوط به فرهنگ های آمریکایی و انگلیسی (برای گروه الف)، فرهنگ فارسی (برای گروه ب)، و متون بدون مقوله های فرهنگی (برای گروه پ)، آموزش داده شد. پس از آن، پس آزمون انگیزه خواندن و پرسش نامه نگرش خواندن انجام شد. بر اساس پرسش نامه انگیزه برای خواندن (ویگفیلد و گاتری، 1997)، نتایج حاکی از آن بود که مطالب آموزشی با محتوای فرهنگی در آن ها، انگیزه خواندن زبان آموزان ایرانی را بهبود می بخشد. افزون بر این، بر اساس پرسش نامه نگرش 25 سوالی برگرفته از مقیاس لیو (2015)، معلوم شد که دانشجویان نسبت به استفاده از چنین مطالب فرهنگی در خواندن نگرش مثبت دارند. در پایان، یافته ها نشان داد که شرکت کننده های زن در پس آزمون انگیزه خواندن، عملکرد بهتری در مقایسه با مردها داشتند. در پرتوی یافته ها، برخی کاربردها ارایه شده است و دلالت های گوناگونی پیش رو آورده می شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ، دانش فرهنگی، جنسیت، انگیزه خواندن، نگرش خواندن
 • امیرنادر الهی، داود مشهدی حیدر* صفحات 125-144
  روش یادگیری فعالیت- محور زبان و یادگیری ترکیبی، به یک ایدیولوژی در حوزه آموزش زبان انگلیسی تبدیل شده اند و یکی از موثرترین جریان ها در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به شمار می آیند. بنابراین، پژوهش کنونی، به بررسی تاثیر ادغام یادگیری ترکیبی زبان در روش فعالیت-محور یادگیری زبان در زمینه توانایی خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط دختر و پسر ایرانی می پردازد. در ابتدا، چهار گروه شامل دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل تشکیل شدند. دو گروه آزمایشی، از طریق تلفیق یادگیری ترکیبی با فعالیت-محور آموزش دیدند. در این روش آموزشی، مدل یادگیری ترکیبی استیکر و هورن (2012) با مدل فعالیت-محور الیس (2017) تلفیق شد تا توانایی درک مطلب خواندن شرکت کننده ها بهبود یابد. در این راهبرد نوآورانه، زبان آموزان با مجموعه ای از فعالیت های خواندن و درک مطلب برخط و حضوری متمرکز و غیر متمرکز فعالیت-محور سر و کار داشتند. در حالی که گروه کنترل با استفاده از راهبردهای سنتی از طریق روش های معمول خواندن و درک مطلب آموزش دیدند. بر این مبنا، یافته های تحلیل کوواریانس نشان داد که فراگیران در گروه های آزمایشی، در مقایسه با گروه های کنترل به مراتب نمرات بالاتری کسب کردند. افزون بر این، یافته های تحلیل واریانس دوطرفه نشان دهنده آن است که هیچ تفاوت معناداری میان عملکرد پسرها و دخترها در دو گروه وجود ندارد. سرانجام، بر مبنای کاربردهای آموزشی این پژوهش، طراحان برنامه درسی می توانند این مفهوم نوآورانه ادغام یادگیری ترکیبی در روش یادگیری فعالیت-محور زبان را در برنامه های آموزشی بگنجانند تا محیط یادگیری کلاس، به محیط دانش آموز-محور تغییر کند. مهم تر اینکه، معلمان نیز با طراحی فعالیت های برخط و  تعاملی خواندن و درک مطلب می توانند تفکر انتقادی و مهارت های فراشناختی را در زبان آموزان گسترش دهند.
  کلیدواژگان: یادگیری ترکیبی، پیوندی، یادگیری فعالیت محور زبان، درک مطلب خواندن، راهبردهای خواندن، جنسیت
 • بهاره جویبار، بهرام هادیان*، مهدی واعظ صفحات 145-166
  هدف پژوهش حاضر، مشتمل بر دو بخش است: نخست، این پژوهش به بررسی تاثیر سطح دشواری فعالیت گفتاری بر کمیت رمزگردانی فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی سطح پایین تر از متوسط پرداخته است. دوم، تاثیر دشواری فعالیت گفتاری بر کیفیت رمزگردانی شرکت کننده ها مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت کنندگان این پژوهش، 61  فراگیر زبان انگلیسی سطح پایین تر از متوسط، در موسسه ای خصوصی در ایران بودند. این افراد دوازده تمرین در سه سطح آسان، متوسط و دشوار که توسط پژوهشگران طراحی شده بود، را به اجرا درآوردند. یافته ها نشان داد که کمتر از 10 درصد از عبارات دانش آموزان، مشتمل بر رمزگردانی بودند. شرکت کننده های پژوهش، به صورت معناداری مقوله های رمزگردانی را در شرایط تمرین دشوار به کار گرفتند. نتایج نشان دادند که شرکت کننده ها از رمزگردانی برای هدف های گوناگونی از جمله واژگان، ساختار نحوی، محتوا، روش تبیین، نوبت گیری، و تلفظ بهره گرفته اند. فراگیران عملکردهای بیانی، ارجاعی و نقش های زبانی مستقیم را به کار بردند تا به اهدافشان برسند و تعداد مقوله های مستقیم به واسطه سطح دشواری فعالیت نیز افزایش یافته بود. با توجه به مخاطب رمزگردانی ، تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که رمزگردانی خود-محور، همکلاسی- محور، معلم-محور، معلم و سپس همکلاسی- محور و همکلاسی و سپس معلم -محور بودند. شرکت کننده ها، تقریبا نیمی از رمزگردانی را با همکلاسی خود به کار برده بودند؛ اما حاصل فعالیت های دشوارتر، استفاده بیشتر از مقوله های رمزگردانی معلم-محور بود.
  کلیدواژگان: رمزگردانی، مهارت گفتاری، سطح دشواری فعالیت، اهداف رمزگردانی، عملکردهای زبانی
 • اسماعیل نجار*، فاطمه صالحی وزیری صفحات 167-184
  در پژوهش حاضر، برآنیم تا به شناسایی مفهوم روان شناسی جنایی پرداخته و برخی از بخش های اصلی آن در شخصیت پردازی هرکول پو آرو را تحلیل کنیم. با بهره گیری از رویکردی بینارشته ای، با خوانش و طراحی دقیقی از جرم و نظریه های روان شناختی (به ویژه رفتارگرایی)، به بررسی شگردهای نمایه سازی جنایی در رمان های کارآگاهی آگاتا کریستی می پردازیم. به ویژه، به نظریه ایان مارش در معرفی مجموعه ای از توصیف های رفتار جنایی و ویژگی های وسترا و همکاران در شناسایی مشخصه هایی که تلاش یک کارآگاه را موثر می کند، استناد می کنیم. تمرکز نگارندگان بر رویه های روان شناختی است که در فرایند معما (چگونگی ایجاد و حل کردن آن ها)، وجود دارد از جمله وظیفه کارآگاهان در رمزگشایی رمز ها، در پرتوی فشار های درونی و بیرونی که به آن ها وارد شده و چگونه در تصمیم نهایی شان تاثیر می گذارد. سپس، مفهوم نمایه سازی را آن گونه که یک کارگاه به کار می گیرد، شرح داده و به ترسیم پیش داوری های تکراری که بر حکم نهایی یک پرونده تاثیر می گذارند، خواهیم پرداخت. در پایان، نحوه تکمیل مراحل بالا را با پیاده سازی بر روی سه رمان پرفروش آگاتا کریستی، قتل در قطار سریع السیر شرق (1934)، قتل الفبایی (1936) و قتل در خوابگاه دانشجویی (1955)، که هر سه در بردارنده هرکول پوآرو به عنوان شخصیت اصلی هستند، به تصویر می کشیم. شخصیت پوآرو، با مشخصات جنایی بی اشتباه خود، شاهدی است بر اینکه چگونه کریستی همزمان از مفهوم و کنش روان شناسی جنایی در داستان هم تاثیر پذیرفته و هم بر آن تاثیر گذاشته است.
  کلیدواژگان: روان شناسی جنایی، آگاتا کریستی، هرکول پوآرو، رفتارگرایی، قتل الفبایی
 • امید آزاد* صفحات 185-203
  تاکنون، سه نظریه مهم به بررسی ماهیت و میزان نقصان دستوری، در بیماران زبان پریش پرداخته اند. از این منظر، در حالی که دو نظریه کنش- محور دستور پریشی، یعنی فرضیه آستانه کنشی و فرضیه نگاشتی، رویکردی بسیار کلی را در زمینه این نقص به کار می گیرند، فرضیه حذف رد، تبیینی بسیار موشکافانه در باب ماهیت و همچنین حوزه ای بودن مغز در پیش می گیرد. مقاله حاضر، به مثابه نخستین پژوهش در بافت فارسی، می کوشد تا کارایی نظریه مزبور را در چهار بیمار دستورپریش فارسی زبان که از جنبه جنسیت، تحصیلات و سن، با یک دیگر همتا شده بودند، را با همین تعداد گروه کنترل و پس از اجرای یک آزمون قضاوت دستوری به محک آزمون گذارد. به منظور ارزیابی عملکرد آزمودنی ها، 90 جفت جمله خوش ساخت و غیر خوش ساخت، به شکل تصادفی در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت که بر مبنای آن، آزمودنی ها می بایست دیدگاه خویش را نسبت به دستوری بودن این جمله ها، در یک فعالیت قضاوت دستوری بیان کنند. انواع جمله های آزمون شده این پژوهش، مشتمل بر جمله های عاملی، اسنادی مفعولی، اسنادی فاعلی، مجهول عاملی، مجهول روان شناختی و پرسش واژه محتوایی بودند. یافته ها، همسو با پیش بینی فرضیه حذف رد، نشان داد که بیماران دستورپریش، در ساختارهایی که در آن ها حرکت سازه ای مشاهده می شود، با چالش های زیادی روبه رو هستند. در مقابل، آن ها در ساختارهای عاملی، از درک مطلوبی برخوردار بودند. کاربردهای نظری و روان شناختی یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: زبان پریشی، پردازش، عصب شناختی، حوزه ای، فرضیه حذف رد
 • ندا کرمی، عصمت بابایی*، پریسا دفتری فرد صفحات 205-225
  درک مطلب ماهیت چندبعدی دارد و عوامل و فراهم سازهای گوناگونی بر عملکرد خواندن زبان آموزان تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر، جهت گیری های انگیزشی خواندن فراگیران زبان انگلیسی ایرانی را ارزیابی کرده و عوامل و فراهم سازهای انگیزشی و متنی در خواندن را با توجه به تاملات فراگیران مورد بررسی قرار داده است. شرکت کنندگان پژوهش حاضر، 32 زبان آموز دبیرستانی ایرانی بودند. ترجمه فارسی پرسش نامه انگیزه برای خواندن در انگلیسی که توسط کومیان (2013) تهیه شده بود ، برای تعیین جهت گیری ابعاد انگیزشی شرکت کنندگان به کار رفت. تجزیه و تحلیل یافته های پرسش نامه نشان داد که میانگین نمره انگیزه بیرونی، بالاتر از میانگین نمره انگیزه درونی است. عوامل انگیزشی و متنی و فراهم سازهای دریافتی با تجزیه و تحلیل کیفی تاملات نیمه ساختاری نگارش یافته شرکت کننده ها در طی فرایند یادگیری تاملی استخراج گردیدند. نتایج به دست آمده از پرسش نامه و تجزیه و تحلیل تاملات می تواند آگاهی معلمان نسبت به عوامل موثر در خواندن را بر اساس ادراک فراگیران افزایش داده و به آن ها کمک کند تا بازخورد موثر و فرصت های مناسب یادگیری را فراهم کنند.
  کلیدواژگان: تامل، خواندن، متن، انگیزه، فراهم سازها
 • پریسا نجفی*، فریده حق بین، احسان شریعتی صفحات 227-249

  پرسش ها، مهم ترین و رایج ترین ویژگی گفتار حقوقی هستند. پرسش، سلاحی است که برای آزمودن و به چالش کشیدن گفته های افراد عامی به کار برده می شود و همچنین ابزاری برای ایراد اتهام است. بر مبنای ویژگی های دستوری و ساختاری سوال پرسیدن، که  بخش های مهمی از هر تحلیل زبانی هستند، پرسش ها به دو دسته باز و بسته تقسیم بندی می شوند. معیار انتخاب یک صورت زبانی از دیگر صورت های ممکن، با بهره گیری از راهبردهای کاربردشناختی تعیین می شود. به عبارت دیگر، پرسشگر، بر پایه راهبردهای کاربردشناختی که طی پرسیدن به کار می گیرد، یک صورت پرسش را از میان دیگر صورت ها بر می گزیند. جستار حاضر بر آن است تا جایی که مشخصه های ساختاری و کاربردشناختی پرسش ها تلاقی پیدا می کنند تا بدین هدف دست یابند، را بیابد. به این منظور، به تلفیق دو رویکرد کمی و کاربردشناختی پرداختیم. داده های پژوهش حاضر، در جریان فرایندهای بازجویی چهار پرونده در دادگاه شهر شیراز به دست آمده است. یافته های پژوهش نمایانگر آن است که راهبردهای کاربردشناختی تعیین کننده نوع صورت های سوال هستند و همچنین پرسش های بسته بیشترین کاربرد را در فرایند بازجویی دارند، زیرا دارای بیشترین میزان کنترل کنندگی هستند که می توانند گفته های مخاطب را به چالش بکشند.

  کلیدواژگان: زبان شناسی قضایی، گفتار حقوقی، سوال پرسیدن، صورت های پرسشی، راهبرد کاربردشناختی
 • حسین کرمی*، مهناز اسرافیلی صفحات 251-266
  دانش واژگانی، نقش مهمی در ارتباط دارد. بنابراین، پژوهش های گوناگونی، تاثیر عوامل مختلف بر یادگیری واژگان در زبان دوم را مورد بررسی قرار داده اند. پژوهش تجربی حاضر بر آن است تا با در نظر گرفتن تاثیر نوع فعالیت و شاخص درگیری بر روی فراگیری تصادفی واژگان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی، به ارزیابی پیش بینی های فرضیه بار درگیری لافر و هالستاین (2001) بپردازد. نظریه بار درگیری، پیش بینی می کند که فعالیت های با شاخص درگیری یکسان، فراگیری های برابر واژگان را در پی دارند. به این منظور، 45 زبان آموز ایرانی با سطح زبان بالاتر از متوسط یکی از چهار فعالیت را، با شاخص درگیری یکسان (یعنی، درک مطلب با اجازه استفاده از لغت نامه، تمرین های کلوز با اجازه استفاده از لغت نامه، استنتاج و جمله نویسی به علاوه معانی واژگان در فارسی+ انگلیسی) انجام دادند. دانش تولید و ادراک واژگان هدف زبان آموزان یک بار بی درنگ پس از انجام فعالیت و باری دیگر، سه هفته بعد سنجیده شد. برای مقایسه عملکرد مشارکت کنندگان در انجام فعالیت ها، آنوای مختلط بین افراد اجرا شد. نتایج نشان داد که برخلاف پیش بینی های فرضیه بار درگیری، عملکرد زبان آموزان بر روی چهار فعالیت مختلف به صورت معناداری متفاوت بود، در حالی که این فعالیت ها بار درگیری یکسان داشتند. نتایج حاکی از آن است که عمق پردازش و درگیری عوامل مهمی در فراگیری واژگان هستند. با این وجود، همچنین به نظر می رسد، اهمیت نسبی هر یک از مولفه های درگیری ممکن است نیاز به بازبینی داشته باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری تصادفی واژگان، نظریه بار درگیری، عمق پردازش، فعالیت، فراگیری زبان دوم
|
 • Behzad Mahmoudy, Saeideh Ahangari *, Mahnaz Saeidi Pages 9-30
  Attention to language awareness is prominently increasing with the passage of time due to the effects different awareness-raising techniques might have on language learners’ performance. The present study specifically focused on the effects of syntactic awareness-raising techniques on Iranian intermediate EFL learner's written narrative task performance. The participants in the study included 40 intermediate learners whose initial homogeneity in terms of language proficiency was assessed via a General English Test. They were further randomly assigned to one control group and one experimental group, each comprising 20 participants. The amount of instructional time was 17 sessions, during which the participants in the experimental group received syntactic awareness-raising techniques through 'story grammar elements' and 'word order correction'. Right after the treatment, a post-test comprising a written narrative task was administrated. Data analysis results demonstrated that the experimental group which received the syntactic awareness-raising techniques outperformed the control group in retelling short stories in written form. The findings of the current study highlight the contribution of language awareness to the improvement of proficiency in EFL learners and pave the way for its inclusion in language teaching syllabuses.
  Keywords: Narrative Task, Written Task, story grammar element, Language Proficiency, Word Order Correction
 • Amin Karimnia *, Leila Barbareh Pages 31-50

  As a growing trend in the cognitive approach to teaching, exploring teachers’ preconceptions can help to reveal various underlying dimensions that could leave significant impacts on the teaching process. Such preconceptions, of course, are very important in the case of novice teachers, particularly English as foreign language (EFL) ones, who have started to shape or re-shape their ideas about teaching. This study investigated Iranian EFL novice teachers’ preconceptions at private institutes, following three purposes (a) it tried to find any possibly existing underlying preconceptions about teaching in the teachers; (b) it sought to detect any similar patterns in their ideas; and (c) it intended to find the metaphorical expressions the teachers used to share their experiences of teaching English. To trace any similarities in the novice teachers' preconceptions, copies of a questionnaire including twelve items werecompleted by a sample of novice EFL teachers (43 males/females). The data analysis revealed five factors underlying the preconceptions: learning, students' problem solving, teachers' role, instruction, and good teacher. Moreover, to investigate the metaphorical expressions, 20-miniute semi-structured interviews were arranged with five EFL novice teachers. The interviews revealed that the participants employed metaphors in sharing their teaching-related experiences.

  Keywords: preconception, Metaphor, novice teachers, EFL Teachers, cognitive psychology
 • Shadi Yeganeh, Siros Izadpanah * Pages 51-75

  These days, technology is an inseparable part of our lives. There is still comparatively little research into effective podcast or vodcast design and students’ perceptions and attitudes towards this method. In the present study, the purpose is to clarify the impact of podcasts and vodcasts on motivated learners’ improvement in listening skills. The researchers used purposive sampling, and learners were divided into control and experimental groups. To this end, a validated version of a questionnaire that shows the degree of interest in improving listening skills was used to select a good number of motivated learners. Among the selected learners, 250 intermediate and advanced learners aged 18-35 who were studying English as a foreign language in Ayandegera Institute in 2020 were asked to fill out two questionnaires. Among 60 podcast files and 50 vodcast files, 10 podcasts and 10 vodcasts were chosen according to content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) (0.42, 0.79) formula. The design of the study was experimental. In the current study, descriptive statistics and ANCOVA tests were applied in the analysis of the quantitative data. It was implied that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group in both podcast and vodcast groups, whereas there was little significant difference between the pre-test and post-test scores of the control group. Also, the findings showed that there was no significant difference between listening to podcasts and watching vodcasts.

  Keywords: listening skill, podcast, teaching English, Technology, vodcast
 • Mohammad Mohammadi, Parviz Alavinia * Pages 77-97

  Previously regarded as a static concept, motivation has now come to be viewed as an entity which is permanently in a state of flux. The dynamic nature of motivation and the concept of motivational fluctuations became widespread as complex dynamic systems theory (CDST) gained more popularity and credence among scholars in sciences and then gradually in the field of applied linguistics. Inspired mainly by this current view of motivation as a dynamic phenomenon, the present study sought to investigate the potential role of task type in motivational fluctuations experienced by EFL learners at the high school. In so doing, the possible role of gender was also taken into consideration. To gather data, the researchers made use of Motometer as a commonly used device for gauging learners’ self-reported levels of motivation over time as well as interviews. In line with the findings, task type was shown to be a major determiner of motivational changes. Among the three tasks implemented in the study, task 2 with a problem-solving focus was characterized as the most inspiring for learners followed by task 3 which was a picture-prompted task. Furthermore, as regards the second research question, gender was found to be of no significance during task performance. The study is thought to have fruitful implications for all educational stakeholders, particularly in the context of secondary education, as well as in language school settings.

  Keywords: Motivation, Motivational fluctuations, Motometer, senior high school learners, task type
 • Ehsan Namaziandost, Sajad Shafiee *, Fariba Rahimi Esfahani Pages 99-124

  This study investigated the effect of teaching cultural materials on reading motivation and reading attitude across two genders. To fulfill this objective, 150 upper-intermediate male (n = 75) and female (n = 75) EFL learners were selected and randomly divided into three equal groups. Then, a reading motivation pretest was carried out to check the participants’ reading motivation at the beginning of the course. As the treatment, some reading passages related to American and English cultures (for group A), Persian culture (for group B), and culture free-materials (for group C) were taught. After the treatment, a posttest of reading motivation and a reading attitude questionnaire were executed. The outcomes indicated that teaching materials with cultural content in them promoted the Iranian EFL learners’ reading motivation as checked by the Motivation for Reading Questionnaire (MRQ) (Wigfield & Guthrie, 1997). Moreover, as measured by a 25-item attitude questionnaire adapted from Liu’s (2015) scale, it was discovered that students had a positive attitude toward using such cultural materials in their reading. Lastly, the results demonstrated that female participants performed better than the male ones on reading motivation posttest. In light of the findings, a number of conclusions are drawn and several implications are put forward.

  Keywords: culture, Cultural knowledge, Gender, reading motivation, Reading attitude
 • Amirnader Elahi, Davood Mashhadi Heidar * Pages 125-144
  Task-based language learning and blended learning have become an ideology in modern EFL teaching and are considered to be an effective trend in teaching English as a foreign language. Thus, the present study explored the effect of integrating blended language learning into task-based language learning on Iranian male and female intermediate EFL learners’ reading comprehension ability. Initially, four groups including two experimental groups and two control groups were formed. The two experimental groups were taught through blended integrated task-based language learning. In so doing, Staker and Horn’s (2012) blended learning model was integrated into Ellis’ (2017) task-based model in order to improve participants’ reading comprehension ability. In this innovative approach, learners were involved in a series of offline and online focused and unfocused task-based reading comprehension activities, whereas the control groups were taught through conventional reading comprehension methods using traditional reading strategies. Accordingly, the results of ANCOVA indicated that learners in the experimental groups obtained considerably higher scores than those in the control groups. Further, the results of two-way ANOVA depicted that there was no substantial difference between the female and male learners across groups. Finally, the pedagogical implications of this study suggested that curriculum designers and materials developers can incorporate the innovative notion of integrating blended learning into task-based language learning method to transform the learning environment into more student-centered classrooms. More importantly, the teachers can develop learners’ critical thinking and metacognitive skills by designing interactive reading comprehension online tasks.
  Keywords: Hybrid, blended Learning, task-based language learning, Reading comprehension, reading strategies, Gender
 • Bahareh Jouibar, Bahram Hadian *, Mehdi Vaez Pages 145-166
  The objective of the present study was two-fold. First, the effect of speaking task difficulty on EFL lower-intermediate learners’ quantity of code-switching was examined. Second, the effect of speaking task difficulty on the participants’ quality of code-switching was studied. The participants of this study included 61 lower-intermediate language learners in a private English language institute in Iran. The participants performed twelve speaking tasks with easy, medium, and difficult levels of complexity developed by theresearchers. The findings indicated that less than 10 percent of students’ clauses included code-switching. The participants employed significantly more code-switching items under difficult task condition. The findings showed that the participants used code-switching for different purposes including vocabulary, syntactic structure, content, rubric clarification, turn-taking, and pronunciation. The learners employed expressive, referential, and directive language functions to fulfill their purposes and the number of directive items rose as the task difficulty level increased. Regarding the addressee of learners’ code-switches, the inductive analysis of the data showed that the code-switches were self-directed, peer-directed, teacher-directed, teacher and then peer-directed, and peer and then teacher-directed. The participants addressed almost half of the code-switches to their peers; however, more difficult tasks resulted in a higher number of teacher-directed code-switching items.
  Keywords: code-switching, Speaking, Task difficulty, Code-switching purposes, Language functions
 • Esmaeil Najar *, Fatemeh Salehi Vaziri Pages 167-184
  In this article, we explore the concept of criminal psychology and will explicate some of its major tenets in characterization of Hercule Poirot. Using an interdisciplinary approach, by close reading and drawing from crime and psychological theories (especially Behaviorism), we investigate the criminal profiling techniques in Agatha Christie’s detective novels. Particularly, we adduce Ian Marsh’s theory in introducing a set of explanations for criminal behavior and Westera et al.’s propositions in identifying features that make a detective’s endeavors effective. We focus on the psychological procedures that exist in the process of mystery (making and solution), as well as on the detective’s task to decodify riddles in light of the internal and external forces acting on him and how these affect his final decision. Then, we expand the notion of profiling as conducted by a detective and will illustrate some of the recurring biases that influence the final verdict about a case. Finally, we depict how the abovementioned proceedings are implemented in Murder on the Orient Express (1934), The A.B.C Murders (1936), and Hickory Dickory Dock (1955), three of Christie’s best-selling novels with Hercule Poirot as their leading character. The character of Poirot, with his immaculate criminal profiling, bears witness to how Christie drew from and, at the same time, contributed to the concept and practice of criminal psychology in fiction.
  Keywords: Criminal Psychology, Agatha Christie, Hercule Poirot, Behaviorism, The A.B.C. Murders
 • Omid Azad * Pages 185-203
  So far, there have been three important theories explaining the nature and extent of grammatical deficit in agrammatic aphasia. In this respect, while the two mainly performance-based theories of agrammatics, i.e. trade-off hypothesis (TOH) and mapping hypothesis (MH), provide a very broad account of this deficit, the trace deletion hypothesis (TDH) presents a much narrower stance on the nature of the deficit as well as on the question of modularity. This research, being the first one in the Persian context, tries to test this theory in four gender-, education-, and age-matched Persian-speaking agrammatics and the same matched controls via executing a grammatical judgment test. For the purpose of evaluating our participants’ performance, 90 pairs of sentences, composed of well-formed and ill-formed ones, were presented to the subjects in a randomized manner, based on which participants were supposed to express their opinions regarding their grammaticality in a grammatical judgment task. The types of sentences being testified included active agentive, object cleft, subject cleft, agentive passive, psychological passive and object WH-constructions. Our findings, in line with the predictions of TDH, indicated that agrammatics faced many challenges with constructions in which constituent movements are involved. In contrast, their comprehension remained intact in agentive constructions. The theoretical and psychological implications of the findings are discussed.
  Keywords: aphasia, Processing, Neurological, Modular, TDH
 • Neda Karami, Esmat Babaii *, Parisa Daftarifard Pages 205-225
  Reading comprehension has a multidimensional nature, and different factors and affordances affect the language learners’ reading performance. The present study examined Iranian EFL learners’ reading motivation orientations and investigated the motivational and textual factors and affordances in reading, considering the learners’ reflections. The participants of the current study were 32 Iranian high school learners. The Persian translation of Motivation for Reading in English Questionnaire (MREQ) developed by Komiyama (2013) was administered to determine the participants’ orientations on the motivational dimensions. Analyzing the results of the questionnaire showed that the mean score of extrinsic motivation was higher than the mean score of intrinsic motivation. Motivational and textual factors and perceived affordances were also revealed using a qualitative analysis of the participants’ semi-structured reflections written during reflective learning process. The results of the questionnaire and reflections analyses can increase teachers’ awareness of the influential factors in reading based on the learners’ perceptions, and can help them provide effective feedback and appropriate learning opportunities.
  Keywords: Reflection, Reading, text, Motivation, affordances
 • Parisa Najafi *, Farideh Haghbin, Ehsan Shariaati Pages 227-249

  Questions are the most important and the most common feature of legal talk. Questioning is the weapon that is used to test or challenge statements made by lay people and it is considered as a tool to make accusations. Based on syntactic and formal features of questioning, which are important parts of any linguistic analysis, questions are categorized into two classes: closed and open questions. The criteria for choosing one form over the others is determined by pragmatic factors. In other words, the questioner chooses one form of questions on the base of pragmatic strategies that s/he adapts during questioning. This article is dedicated to exploring the crossroads where structural and pragmatic features of questions come together to achieve this goal. To this end, we combined two quantitative and pragmatic approaches. The data of the present research was gathered from four cases during interrogation processes in the court of Shiraz.  The research findings indicate that pragmatic strategies determine the types of question forms and, also, closed questions have the most application in the interrogation process because they have a high level of control that can challenge the addressee’s statements.

  Keywords: forensic linguistics, legal talk, questioning, question forms, pragmatic strategy
 • Hossein Karami *, Mahnaz Esrafili Pages 251-266
  Vocabulary knowledge has a significant role in communication. Therefore, a plethora of research has investigated the effect of various factors on the acquisition of L2 vocabulary. This empirical study aimed to examine the predictions of Laufer and Hulstijn’s (2001) involvement load hypothesis (ILH) by considering the impact of task type and involvement index on Iranian EFL learners’ incidental vocabulary learning. The ILH predicts that tasks with the same involvement load should lead to equal vocabulary gains. To this end, forty-five upper-intermediate learners were given one of four different tasks with the same involvement index (i.e., reading comprehension plus dictionary use, cloze-exercise plus dictionary use, inferencing, and sentence writing plus meanings of target words in L1 + L2). Participants’ receptive and productive knowledge of target words were tested immediately after fulfilling the tasks and three weeks later. Mixed-plot ANOVAs were run to compare the performance of the participants on the tasks. The results revealed that, contrary to the theory’s predictions, the performance of the learners on the four tasks was significantly different although the tasks had the same involvement indices. The results suggest that depth of processing and involvement are important factors in vocabulary learning. However, it also seems that the relative importance of the components of involvement might require reconsideration.
  Keywords: incidental vocabulary learning, involvement load hypothesis, depth of processing, Task, second language acquisition