فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 90، امرداد و شهریور 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/02
 • تعداد عناوین: 15
|
 • صلاح مرادی، سید کامران کامروا، مریم جالسی، فاطمه یزدیان، سارا سیمرغ، محمد فرهادی، رفیعه علیزاده* صفحات 421-433

  حس بویایی یکی از حواس پنج گانه است که به انسان برای تشخیص انواع بوها کمک می کند. هم چنین نقش بسزایی در تشخیص هوای آلوده و گازهای سمی و یا غذاهای فاسد و خطرناک دارد. هر چند که اهمیت آن از سایر حس های پنج گانه کم تر است، اما اختلال در آن می تواند مشکلات زیادی، از جمله کاهش تشخیص مزه غذا به دلیل ارتباط حس چشایی و بویایی و هم چنین افسردگی و در کل کاهش کیفیت زندگی داشته باشد. هم چنین اختلال عملکرد بویایی یکی از اولین علایم بالینی بیماری های نورولوژیک مثل بیماری آلزایمر و بیماری پارکینسون است. اختلالات بویایی دلایل زیادی دارند که برخی از آن ها واضح تر از  بقیه می باشند. بیش تر افراد مبتلا به اختلالات بویایی، اخیرا یک بیماری یا صدمه فیزیکی را تجربه کرده اند. علل رایج اختلالات بویایی عبارت اند از: پیری، سینوزیت، عفونت های تنفسی فوقانی، آسیب به سر و تومورهای بینی و سینوس های اطراف بینی و مغز. بقیه موارد کم تر مورد توجه هستند. از آن جایی که درمان های محدودی برای اختلالات بویایی وجود دارد، انتشار اطلاعات در مورد خطرات مربوط به این اختلالات مورد نیاز است. این اطلاعات می توانند شامل اقدامات غربالگری عملی و مفید برای اختلال عملکرد بویایی، ارزیابی بالینی مناسب و مشاوره بیمار برای جلوگیری از آسیب و هم چنین مدیریت سلامت و افزایش سطح کیفیت زندگی با اختلال بویایی و معرفی درمان هایی با درصد بهبود بالاتر باشند. این مطالعه مروری بر علت شناسی، شیوع و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت اختلالات بویایی تمرکز دارد. هم چنین استراتژی های تشخیص تدوین شده و گزینه های درمانی جدید ذکر و مورد بحث واقع شده است.

  کلیدواژگان: بویایی، اختلال بویایی، کووید-19، آنوسمی
 • الهام سلیمان زاده، حکیمه آدی گوزلی*، فریبا قادری، تبسم قنواتی، مرتضی قوجازاده، فاطمه صالح نیا صفحات 434-450
  هدف

  دیازتازیس رکتی اغلب به دنبال بارداری در زنان ایجاد می شود و ممکن است باعث عوارضی مانند کمردرد، درد لومبوپلویک و اختلالات کف لگن شود. برای تعیین نیاز به جراحی و بهبودی در پاسخ به درمان، مشخص شدن دقیق ترین روش ارزیابی اهمیت دارد. بنابراین هدف این مطالعه مرور شواهد مرتبط با ارزیابی دیازتازیس رکتی می باشد.

  مواد و روش ها

  ابتدا جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science، Pro Quest، EM base، PubMed، Google Scholar، AMED و Scopus با استفاده از کلید واژه های مرتبط تا ژوین 2020 انجام گرفت. سپس طبق معیارهای ورود و خروج، مقالات انتخاب و کیفیت مطالعات با چک لیست COSMIN سنجیده شد. اطلاعات مقالات استخراج و جدول مربوط به ویژگی ها و یافته ها ثبت گردید.

  یافته ها

  از 18 مقاله وارد شده، تکرارپذیری و اعتبار روش عرض انگشت، کالیپر و اولتراسونوگرافی (یک، یک و نه مطالعه)، بررسی شد. هم چنین مقایسه ی اعتبار روش های اولتراسونوگرافی و جراحی، سی تی اسکن و خط کش، ام آر آی و خط کش، عرض انگشت و اولتراسونوگرافی، اولتراسونوگرافی و کالیپر (یک، دو، یک، یک، دو مطالعه) انجام شد. اکثر شواهد موجود در زمینه ی اولتراسونوگرافی بوده و ICC مرتبط با این روش و روش کالیپر بالای 9/0 می باشد. ICC توافق این دو روش در بالای ناف بیش تر از 7/0 و زیر ناف کم تر از 5/0 می باشد. توافق بین آزمونگرها در روش عرض انگشت متوسط (%5/62) است. در رابطه با سایر روش ها اطلاعات کافی در دسترس نمی باشد.

  نتیجه گیری

  روش اولتراسونوگرافی و کالیپر تکرار پذیری و اعتبار بالایی در ارزیابی دیازتازیس رکتی دارند. هم چنین غیرتهاجمی و ایمن می باشند. با توجه به امکان اندازه گیری پویا با روش اولتراسونوگرافی و محدودیت های استفاده از روش کالیپر به نظر می رسد بهترین روش ارزیابی در این زمینه، اولتراسونوگرافی باشد. هم چنین به علت ناهمگن بودن مطالعات قبلی، انجام مطالعات جدید در ارزیابی دیازتازیس رکتی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: دیازتازیس رکتی، پایایی، اعتبار، عوارض بارداری، اولتراسونوگرافی
 • محمدباقر صابری زفرقندی، ندا واحد*، هادی رنجبر، نرگس سعیدی، میترا شیرازی صفحات 451-459
  هدف

  اختلال مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن یکی از معضلات چالش برانگیز جهانی است. یکی از رایج ترین روش های درمانی برای درمان وابستگی به مواد مخدر اپیوییدی درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست؛ از جمله درمان نگهدارنده با متادون و بوپره نورفین می باشد. هدف این مطالعه بررسی چالش های ارایه این نوع درمان از نگاه ذینفعان بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوا است. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته به روش اکتشافی و نمونه گیری ذینفعان به صورت هدفمند به دست آمد. ذینفعان شامل تعدادی از پزشکان به عنوان ارایه دهندگان خدمات و جمعی از بیماران به عنوان دریافت کنندگان خدمات بودند. نمونه گیری با تعداد 21 نفر به اشباع رسید. داده ها مطابق با مدل گرانهایم و لاندمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تحلیل داده ها هشت چالش و مانع مهم را نشان داد که شامل عامل رفت و شد (تردد) و زمان، در دسترس بودن داروهای مورد استفاده در درمان نگهدارنده به صورت غیرقانونی، میزان داروی (دوز) تجویزی برای مصرف در منزل، امانتداری و حفظ اسرار مراجع، هزینه درمان و بودجه مراکز، خط مشی و عوامل فرهنگی، روند تشکیل پرونده و عوامل خانوادگی بودند.

  نتیجه گیری

  الگوی فعلی و فرایند جاری درمان با داروهای آگونیست به میزان قابل قبولی مورد استقبال قرار گرفته است. در صورتی که موانع و مشکلات این روش درمانی مورد توجه قرار نگیرد می تواند نتایج مفید آن با چالش هایی روبه رو گردد.

  کلیدواژگان: داروهای آگونیست، متادون، بوپره نورفین، چالش درمانی، ذینفعان، پژوهش کیفی
 • هما فیاضی، رقیه اسمعیلی*، کاملیا روحانی، ملیحه نصیری، ندا فیاضی صفحات 460-468
  هدف

  با افزایش سن، احتمال ابتلا به سرطان افزایش می یابد و اهمیت بررسی منابع مهم سازگاری، از جمله حس انسجام، عملکرد جسمانی و حمایت اجتماعی جهت کنترل شرایط زندگی این افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط حس انسجام با عملکرد جسمانی و حمایت اجتماعی انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه هم بستگی می باشد که در 120سالمندان مبتلا به سرطان با نمونه گیری در دسترس در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها، مقیاس آزمون کوتاه شناختی، پرسش نامه های حس انسجام، فعالیت های روزمره زندگی، فعالیت ابزاری روزمره زندگی و حمایت اجتماعی بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد حس انسجام با عملکرد جسمانی در حوزه فعالیت های ابزاری روزمره زندگی و فعالیت های روزمره زندگی و حمایت اجتماعی رابطه مثبت معناداری داشت، اما حمایت اجتماعی با دو متغیر عملکرد جسمانی، رابطه مثبت معناداری نداشت. هم چنین میانگین حس انسجام به طور کلی 28/15±88/54، عملکرد جسمانی 60/3±99/13 و 70/4±56/9 و حمایت اجتماعی 96/78±14/61 بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد حس انسجام با دو متغیر عملکرد جسمانی و حمایت اجتماعی ارتباط مثبت دارد. نظر به این که حس انسجام می تواند به بهبود عملکرد جسمانی و حمایت اجتماعی سالمندان مبتلا به سرطان کمک کند، بر لزوم تدوین استراتژی ها و انجام مداخلات مبتنی بر ارتقای حس انسجام توسط پرستاران و سایر افراد بالینی تاکید می گردد.

  کلیدواژگان: سالمندی، سرطان، حس انسجام، حمایت اجتماعی درک شده، عملکرد جسمانی
 • حدیث احسانی، مائده صالحی، جمشید یزدانی چراتی، فاطمه نیک صولت، امیر سلطان تویه، مهدی آریانا، طاهره ملانیا* صفحات 469-476
  هدف

  استیوپروز شایع ترین بیماری مزمن متابولیک استخوان است که با کاهش توده استخوانی و اختلال در ساختمان آن همراه می باشد. عوارض ناشی از استیوپروز با تاثیر بر ابعاد روانی و جسمی زندگی افراد، کیفیت زندگی را مختل می کند. استیوپروز می تواند بر سلامت دهان و دندان افراد میانسال و مسن تر ظاهر شود. این مطالعه به مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHIP) در بیماران مبتلا به استیوپروز با افراد سالم پرداخت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقایسه ای، اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در ارتباط با داروهای مصرفی و سال های ابتلا در کنار پرسش نامه های خشکی دهان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHIP-14) در دو گروه مورد و شاهد (هر گروه شامل 70 نفر) پرسیده شد. شاخص های سلامت دهان از جمله شاخص پلاک، شاخص لثه، شاخص خونریزی از سالکوس لثه و DMFT بر روی دندان های رمفورد بیماران ارزیابی شد.

  یافته ها

  ارتباط آماری معنی داری بین OHIP، شاخص پلاک، شاخص لثه، شاخص خونریزی از سالکوس لثه،  DMFT و خشکی دهان بین گروه مبتلا به استیوپروز با افراد سالم وجود داشت (001/0P<). کیفیت زندگی  در افراد مبتلا به استیوپروز به طور معنی داری کم تر از افراد سالم مورد مطالعه بود (001/0P<).

  نتیجه گیری

  کیفیت زندگی افراد مبتلا به استیوپروز به طور معنی داری کم تر از افراد سالم می باشد. این بیماران نیازمند آگاهی و مراقبت های ویژه ای برای بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان و پروتکل های ویژه ای در طرح درمان خود هستند.

  کلیدواژگان: پوکی استخوان، سلامت دهان، کیفیت زندگی، میانسال، سالمند
 • بنفشه منصوری، سید ابوالفضل تهی دست*، مژگان اسدی، المیرا شکری، شمیم قاضی صفحات 477-483
  هدف

  معلمان گروه بزرگی از کاربران حرفه ای صدا هستند که در معرض مشکلات صوتی فراوانی قرار دارند. تمرینات گرم کردن صدا می تواند قبل از شروع تدریس موجب آمادگی عضلات درگیر در آواسازی و باعث کاهش آسیب های صوتی در معلمان شود. با این حال مطالعات محدودی به بررسی تمرینات گرم کردن صدا در معلمان پرداخته اند. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر فوری تمرین های گم کردن صدا بر ویژگی های ادراکی و آکوستیکی صدای معلمان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع درون گروهی با اندازه گیری های قبل و بعد بود. 20 معلم 18-45 ساله با حداقل 5 سال سابقه تدریس در این مطالعه شرکت داشتند و تمرین های گرم کردن صدا را به مدت 30-45 دقیقه دریافت کردند. تمرینات شامل کشش عضلات استرنوکلایدوماستویید، تراپزیوس و مایلوهایویید، تکنیک دهان باز و خمیازه، گلوتال فرای، لرزش زبان، تمرینات تشدید و اجرای صداهای صعودی و نزولی بود. ارزیابی های پیامد شامل ارزیابی ادراکی- شنیداری با استفاده از نیمرخ اتشا و بررسی پارامترهای آکوستیکی فرکانس پایه، جیتر، شیمر و نسبت هارمونیک به نویز بود.

  یافته ها

  بعد از گرم کردن صدا، بهبودی معنی دار در پارامترهای آکوستیکی شامل کاهش جیتر و شیمر و افزایش نسبت هارمونیک به نویز حین کشیدن واکه /ɑ/ مشاهده شد (05/0<P) و هم چنین تغییر معنی داری در فرکانس پایه صدای معلمان ایجاد نشد (05/0>P). گرم کردن صدا موجب بهبودی و کاهش معنی دار آماری در شدت کلی اختلال صدا حین تکالیف کشیدن  واکه و گفتار پیوسته شد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر می تواند شواهد اولیه ای از تاثیر فوری و مثبت تمرین های گرم کردن صدا بر صدای معلمان را فراهم نماید. البته با توجه به نبود گروه کنترل در این مطالعه نتایج مثبت گرم کردن صدا باید با احتیاط بیش تری به کار گرفته شود و انجام مطالعات قوی تر همراه با گروه کنترل در آینده پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: صدا، تمرین گرم کردن، معلمان مدرسه، کیفیت صدا
 • محمدرضا افراش، علی ولی نژادی، مرتضی امرائی، رئوف نوپور، ناهید محرابی، سارا محمدی، مصطفی شنبه زاده* صفحات 484-495
  هدف

  بیماری نارسایی مزمن کلیه (Chronic kidney disease, CKD) یکی از مهم ترین نگرانی های سلامت عموم در سراسر جهان است. افزایش مداوم تعداد بیماران مبتلاء به مرحله نهایی نارسایی کلیه (End stage renal disease, ESRD) که برای زنده ماندن نیاز به پیوند کلیه و صرف هزینه های زیادی دارند، اهمیت تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری را برجسته تر کرده است. هدف از مطالعه حاضر طراحی یک سیستم تصمیم یار بالینی برای تشخیص CKD و سپس پیش بینی مرحله پیشرفته بیماری برای مدیریت و درمان بهتر بیماران می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه گذشته نگر- توسعه ای، مدارک بالینی 600 بیمار مشکوک به CKD با 22 متغیر که طی سال های 1398 و 1399 به بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس متغیرهای استخراجی، الگوریتم های داده کاوی مانند بیزین ساده، جنگل تصادفی، درخت تصمیم J-48 و شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ایجاد شدند. سپس عملکرد مدل های طراحی شده بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد الگوریتم های طبقه بندی کننده و روش  K-Fold cross validaton مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت مناسب ترین مدل پیش بینی کننده بر اساس مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد الگوریتم ها و با به کارگیری زبان برنامه نویسی C# پیاده سازی گردید.

  یافته ها

  الگوریتم طبقه بندی جنگل تصادفی با میزان صحت 8/99% و 66/88%، اختصاصیت 100% و 8/93%، حساسیت 75/99% و 7/88%، ضریب اف 8/99% و 7/88%، میزان کاپا 4/99% و 73/82% و سطح زیر نمودار(ROC)  100% و 52/90% به عنوان بهترین مدل داده کاوی به ترتیب برای تشخیص و پیش بینی CKD شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  در مجموع سیستم MC-DMK توسعه یافته بر اساس الگوریتم جنگل تصادفی می تواند در محیط های واقعی بالینی به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نارسایی مزمن کلیه، میزان تصفیه گلومورولی، سیستم تصمیم یار بالینی، داده کاوی، شبکه های عصبی کامپیوتری، الگوریتم
 • عاطفه اصحابی، ثمین حجازی، مریم مفیدی نژاد، آتنا رمضانی، مریم نظری* صفحات 496-503
  هدف

  سوء تغذیه (Malnutrition, MN) یک عارضه معمول در بیماران همودیالیزی است که با میزان عوارض و مرگ و میر در ارتباط می باشد. این مطالعه مقطعی شاخص های مختلف در تشخیص MN در بیماران همودیالیزی را مورد بررسی قرار داد.

  مواد و روش ها

  ارزیابی MN با استفاده از روش های ارزیابی جامع ذهنی (Subjective Global Assessment, SGA) و امتیاز سوء تغذیه - دیالیز (Dialysis Malnutrition Score, DMS) و قدرت مشت کردن دست Hand Grip Strength, HGS)) در بیماران تحت همودیالیز 3 بار در هفته در استان سمنان انجام شد. SGA و DMS توسط چک لیست های خاص آن ها و HGS با استفاده از دینامومتر بررسی گردید. دریافت رژیمی بیماران همودیالیزی با استفاده از یک یادآمد خوراک 4 روزه مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین 4 میلی لیتر نمونه خون از هر بیمار برای اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی سرم گرفته شد.

  یافته ها

  از 116 بیمار ثبت نام شده، 61 نفر مرد و 55 نفر زن بودند. شیوع کل MN از نظر SGA، DMS و HGS به ترتیب 2/74، 6/58 و 63٪ بود. علاوه بر این، ارتباطی بین SGA با سن و DMS با سن، جنس و مدت زمان همودیالیز دیده شد. شاخص HGS علاوه بر فاکتورهای ذکر شده با فاکتورهای بیوشیمیایی شامل آلبومین و hs-CRP نیز هم بستگی داشت.

  نتیجه گیری

  ابزارهای ساده و سهل الوصول مانند دینامومتر دستی می توانند روش مناسب ارزیابی تغذیه برای بیماران همودیالیزی به تنهایی یا در تلفیق با SGA یا DMS باشند.

  کلیدواژگان: سوء تغذیه، قدرت دست، دیالیز کلیوی، ارزیابی تغذیه
 • ناصر حیدری*، مجید کاشف، علیرضا رمضانی، خسرو میناوند، رضا قراخانلو صفحات 504-509
  هدف

  بیماری قلبی عروقی به ویژه گرفتگی عروق کرونری یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر دنیاست. با توجه به این، هدف تحقیق حاضر مقایسه تاثیر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی هوازی بر قطر شریان براکیال و عملکرد اندوتلیالی در بیماران پیوند عروق کرونری بود.

  مواد و روش ها

  آزمودنی های تحقیق حاضر شامل 30 بیمار مرد بودند که شرایط ورود به مطالعه را داشتند. افراد واجد شرایط و داوطلب پس از انتخاب به صورت تصادفی در سه گروه تمرین تداومی، تناوبی هوازی و کنترل قرار گرفتند. افراد با توجه به برنامه تمرینی مختص هر گروه به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه تمرین نمودند، گروه تداومی و تناوبی هوازی پروتکل های مربوطه را اجرا و طی این مدت گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی منظمی شرکت نداشت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که گشادی ناشی از جریان (Flow Mediated Dilation) در دو گروه تمرینی (گروه تداومی (01/0=P)) و تناوبی هوازی   (002/0=P) نسبت به کنترل به طور معنی داری افزایش یافته بود اما تفاوت معنی داری بین دو گروه تمرین مشاهده نشد  (9/0=P) قطر پایه سرخرگ براکیال در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت  (93/0=P). مقایسه قطر ثانویه سرخرگ براکیال در سه گروه نشان داد که قطر ثانویه در دو گروه تمرینی (گروه تداومی (044/0=P) و تناوبی هوازی (015/0=P) نسبت به کنترل) به طور معنی داری افزایش یافته بود اما تفاوت معنی داری بین دو گروه تمرین مشاهده نشد (99/0=P).

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که انجام تمرین تناوبی و تداومی هوازی به یک اندازه سبب ایجاد تغییرات مثبت در عملکرد اندوتلیال و افزایش قطر ثانویه شریان براکیال گردید. احتمالا تمرین تناوبی هوازی همانند تمرین تداومی می تواند به عنوان تمرینی ایمن در برنامه بازتوانی قلبی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پیوند عروق کرونر، تمرین تناوبی هوازی، گشادی عروق، عملکرد اندوتلیال
 • نازنین مهدوی، سمیرا درخشان، نرگس حیدری* صفحات 510-517
  هدف

  آملوبلاستوما یک نیوپلاسم ادونتوژنیک خوش خیم با احتمال عود بالاست. دیده شده که فیبروبلاست های استرومای آملویلاستوما، با رشد و مشی تهاجمی تومور، مرتبط اند ولی پژوهش های محدودی درباره ی بیان مارکرها توسط این فیبروبلاست ها و رابطه ی آن با عود صورت گرفته است. Galectin-3 (gal-3) یک عضو از خانواده یB-galactoside bonding protein هاست که می تواند در رشد فیبروبلاست ها و تبدیل آن ها به میوفیبروبلاست دخیل باشد. هدف این پژوهش، بررسی بیان gal-3 توسط فیبروبلاست های استرومای آملوبلاستوما و رابطه ی آن با عود ضایعه است.

  مواد و روش ها

  چهل و هشت بلوک پارافینی با تشخیص آملوبلاستوما وارد مطالعه شدند. بیان gal-3 توسط فیبروبلاست های استروما با رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی بررسی شد. هم چنین متغیرهای بالینی، رادیوگرافیک و هیستولوژیک از فایل بایگانی شده ی پرونده بیماران استخراج شد.

  یافته ها

  بیان مثبت gal-3 سیتوپلاسمی و هسته ای در 34 نمونه (8/70%)، فقط بیان مثبت gal-3 سیتوپلاسمی در 4 نمونه (3/8%) و فقط بیان مثبت gal-3 هسته ای در 3 نمونه (3/6%) دیده شد. بیان gal-3 سیتوپلاسمی و هسته ای رابطه ی معناداری با عود ضایعه (به ترتیب 088/0=P و 513/0=P) و بقای بدون عود (طبق آنالیز log-rank به ترتیب: 248/0=P و 558/0=P، طبق رگرسیون کاکس به ترتیب: 272/0=P و 572/0=P) نداشتند.

  نتیجه گیری

  بیان gal-3 در اکثر نمونه ها دیده شد. این پروتیین می تواند یکی از پروتیین های موثر در عملکرد فیبروبلاست های آملوبلاستوما باشد، اما ارتباطی با پروگنوز نداشت و نمی تواند فاکتور پیشگویی کننده ی عود آملوبلاستوما باشد.

  کلیدواژگان: آملوبلاستوما، استروما، فیبروبلاست، عود، galectin-3
 • سیده مهدیه هاشمی، سکینه جوکار، فاطمه نقی پور، زهره نوع پرست* صفحات 518-530
  هدف

  ردیاب های نوکلوتیدی نشاندار با رادیوهسته ها، زمینه ای را برای اندازه گیری تقسیم سلولی فراهم می کنند. زیدوودین پیش دارویی می باشد که توسط آنزیم های سلولی در موقعیت 5ʹ فسفریله شده و به شکل تری فسفات فعال در می آید. زیدوودین تری فسفات با آنزیم ترانس کریپتاز معکوس و طویل شدن زنجیره ی DNA ویروس تداخل می کند.

  مواد و روش ها

  لیگاندهای اتیل-2-پروپینیل استات و 2-آمینو-N-پروپینیل بنزآمید، به ترتیب از واکنش اتیل-2-آمینو استات هیدروکلراید با پروپارژیل برومید و ایزاتوییک انیدرید با پروپارژیل آمین تهیه شدند. سپس واکنش کلیک بین گروه استیلن لیگاندها و گروه آزید داروی زیدوودین انجام و حلقه ی 3،2،1- تریازول در محصولات کی لیت دهنده تشکیل گردید. ساختارهای حاصل تحت واکنش نشاندارسازی با کمپلکس تری کربونیل تری آکوا تکنسیوم-m99 قرار گرفتند. کنترل کیفی و سپس پایداری رادیوتریسر در نرمال سالین با استفاده از HPLC انجام شدند. مطالعات برون تنی به منظور ارزیابی میزان تجمع رادیوتریسر با استفاده از تست بلاکینگ صورت پذیرفت.

  یافته ها

  ساختارهای شیمیایی ترکیبات کی لیت دهنده با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون و کربن و آنالیز عنصری تایید گردیدند. پس از بهینه کردن شرایط نشاندارسازی، آنالوگ های تیمیدینی با کمپلکس تری کربونیل تری آکوا تکنسیوم‏ -m99 با راندمان مطلوبی نشاندار شدند. ترکیبات نشاندار شده، دارای پایداری مناسبی در نرمال سالین بودند و هم چنین ورود به سلول های سرطانی ریه را از خود نشان دادند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه، قابلیت استفاده از آزیدوتیمیدین های نشاندارشده با کمپلکس تری کربونیل تری آکوا تکنسیوم را به عنوان ابزاری جهت تصویربرداری مولکولی سرطان نشان داد.

  کلیدواژگان: زیدوودین، تیمیدین، کمپلکس تری کربونیل، تکنسیوم، سرطان ریه، سنتز
 • عادله جعفری، محمد رستم پور*، اعظم عطایی، بهروز خاکپور طالقانی صفحات 531-537
  هدف

  رفتارهای جستجوگرانه در جوندگان به‌عنوان شاخصی از رفتارهای اضطرابی هستند، در مطالعه حاضر اثر توام ورزش هوازی با شدت‌های مختلف و مهار سیستم گلوتامات بر رفتار جستجوگرانه در موش‌های صحرایی بررسی شده است.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه تجربی80 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی به 10 گروه 8 تایی شامل شاهد، دیازپام (6/0 میلی‌گرم در هر کیلوگرم)، دو دوز MK-801 (1/0 و 05/0 میلی‌گرم در هر کیلوگرم)، دو گروه تمرین هوازی حاد (شدت متوسط و پایین)، دو گروه تمرین هوازی حاد (شدت متوسط و پایین) + دوز 1/0 MK-801، دو گروه انجام‌دهنده تمرین هوازی حاد (شدت پایین و متوسط) + دوز 05/0 MK-801 تقسیم شدند. در روز آزمایش بلافاصله پس از انجام تمرین ورزشی، دارو تزریق شد و پس از 30 دقیقه رفتارهای جستجوگرانه با استفاده از جعبه باز بررسی شد.

  یافته‌ها

  تمرین ورزشی با شدت پایین و متوسط به همراه MK-801 با دوز 05/0 به‌طور معناداری موجب افزایش دفعات بلند شدن حیوان روی دو پا و کاهش تعداد لیسیدن و خاراندن بدن و دفعات اجابت مزاج در مقایسه با گروه‌های شاهد و MK-801 شد (به هم‌چنین، تمرین ورزشی با شدت پایین و متوسط به‌همراه تجویز MK-801 با دوز 1/0 به‌طور معناداری موجب افزایش دفعات بلند شدن حیوان روی دو پا و کاهش تعداد لیسیدن و خاراندن بدن و دفعات اجابت مزاج در مقایسه با گروه‌های شاهد و MK-801 شد (به ترتیب 001/0P<، 001/0P< و 05/0P<).

  نتیجه‌گیری

  نتایج حاضر پیشنهاد می‌کند که استفاده از ورزش همراه با مهار گیرنده NMDA می‌تواند بر رفتارهای جستجوگرانه ناشی از اضطراب در حیوانات موثر باشد.

  کلیدواژگان: تست جعبه باز، لیسیدن و خاراندن بدن (تیمار کردن)، Dizocilpine Maleate، ورزش
 • حسین هنری*، سید مجتبی آقایی، مهدی حسین زاده صفحات 538-543
  هدف

  زهر عروس دریایی حاوی انواع پروتیین های فعال زیستی است که می تواند جهت تهیه واکسن مورد بررسی قرار گیرد. پلی لاکتیک اسید، پلیمر زیست تخریب پذیر می باشد که در سامانه های واکسن کاربرد دارد. هدف از این مطالعه کپسوله سازی پروتیین کایمر نوترکیب C-CfTX1-STxB زهر عروس دریایی در کوپلیمر سه بلوکه PLA-PEG-PLA و بررسی تیتر آنتی بادی و ایمنی زایی ایجاد شده در موش سوری می باشد.

  مواد و روش ها

  پس از تخلیص، تایید پروتیین توسط وسترن بلات انجام شد، سپس آنتی ژن درکوپلیمر سه بلوکه با استفاده از روش تبخیر حلال بارگذاری و خصوصیات نانوذرات تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی و پراش نور پویا مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه آنتی ژن کپسوله و آزاد به همراه ادجوانت فروند کامل و ناقص، PBS و PLA-PEG نانویی شده به موش های سوری در چهار نوبت به صورت زیر جلدی تزریق شد. در انتها میزان آنتی بادی تولید شده در سرم به دست آمده از حیوان آزمایشگاهی به وسیله الایزا غیر مستقیم اندازه گیری شد و زنده مانی حیوانات ایمن شده در چالش با زهر عروس دریایی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج بررسی نانوذرات تولیدی نشان داد که نانوذرات تهیه شده از کمیت و کیفیت خوبی برخوردارند. اندازه نانوذرات تولیدی 1/176 نانومتر و بازده کپسوله سازی پروتیین در نانوذرات برابر 71 درصد بود. در انتها نشان داده شد موش های ایمن شده پس از چالش با 50 برابر LD50 زهر عروس دریایی زنده ماندند و تیتر آنتی بادی تولیدی ارتباط مستقیمی با مقاومت حیوان آزمایشگاهی داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به عدم خاصیت کاردیوتوکسیستی و نوروتوکسیستی پروتیین نوترکیب C-CfTX1-STxB و هم چنین نتایج به دست آمده می توان نانوذرات PLA-PEG-PLA را به عنوان حامل مناسب جهت تهیه واکسن علیه زهر عروس دریایی برای بررسی های بیش تر پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: واکسن ها، Polylactide-polyethylene glycol-polylactide، Scyphozoa. Cnidarian Venoms
 • زکیه کشاورزی*، مهسا کوثری، مسعود نظری، مرتضی بهنام فر، رضا عزیزی، امیررضا خوش نیت، کارو ثروت یاری، فرزانه شاکری صفحات 544-553
  هدف

  گردو دارای خواص ضد التهابی و ضد اکسیدانی می باشد. از این رو در این مطالعه اثرات عصاره الکلی پوسته داخلی مغزگردو بر میزان ترشح اسید و تغییرات اکسیداتیو  معدی به دنبال آسیب ایسکمی- رپرفیوژن معدی در موش های صحرایی نر بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 4 گروه 10 تایی شامل کنترل (دست نخورده)، گروه آسیب ایسکمی- پرفیوژن مجدد، گروه عصاره الکلی پوسته داخلی مغز گردو با دوزmg/kg 20 وmg/kg 50 تقسیم شدند. در هر گروه میزان اسید معده، مقادیر سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، مالون دی آلدیید، تیول بافت معدی و هم چنین تغییرات بافتی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد القا ایسکمی- پرفیوژن مجدد موجب کاهش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، تیول و اسید معده و افزایش مالون دی آلدیید شد. درمان با عصاره اتانولی پوسته داخلی مغز گردو، میزان اسید معدی و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز را به طور معناداری افزایش و مقادیر مالون دی آلدیید و تیول را کاهش داد. نتایج هیستوپاتولوژیکی نیز نشان داد که عصاره اتانولی پوسته داخلی مغز گردو باعث بازسازی بافتی و سلولی شد. تفاوت معنی داری بین دو دوز عصاره وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ایسکمی- رپرفیوژن باعث آسیب معده در موش های صحرایی می شود و درمان با عصاره اتانولی پوسته داخلی مغز گردو می تواند در پیشگیری از عوارض ناشی از ایسکمی معده موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: پوسته داخلی مغز گردو، آسیب ایسکمی- رپرفیوژن، سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، مالون دی آلدئید، تیول، ترشح اسید، موش صحرایی نر
 • سمیه شاهانی، میثم صحرانورد، فرشته طالب پور امیری، محمد عابدی، زهره نوع پرست* صفحات 554-565
  هدف

  در این مطالعه به بررسی اثر محافظتی عصاره اتانولی و آبی دانه گیاه انیسون در آسیب کبدی ناشی از داروی شیمی درمانی L-آسپاراژیناز در موش صحرایی با استفاده از رادیوداروی کبدی نشاندار با 99mTc پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  60 موش صحرایی ماده به 9 گروه تداخل شامل گروه L- آسپاراژیناز، دو گروه عصاره آبی 100 وmg/kg 200، دو گروه عصاره اتانولی 100 وmg/kg 200، گروه عصاره آبیmg/kg 100+ L- آسپاراژیناز، گروه عصاره آبیmg/kg 200+ L- آسپاراژیناز، گروه عصاره اتانولیmg/kg 100+ L- آسپاراژیناز و گروه عصاره اتانولیmg/kg 200+ L- آسپاراژیناز و یک گروه شاهد تقسیم شدند. رت ها L- آسپاراژیناز را به میزانIU/Kg 1000 در حلال نرمال سالین به صورت داخل صفاقی و یک روز درمیان طی دوره 7 روزه و عصاره آبی و اتانولی دانه گیاه انیسون به مدت 7روز متوالی به صورت گاواژ دریافت کردند. 24 ساعت پس از دریافت آخرین دوز عصاره و دارو، رت ها 20 دقیقه پس از تزریق رادیوداروی 99mTc-Phytate با دوز کشنده کتامین/زایلازین کشته و ارگان های حیاتی از پیکره آن ها جدا و اکتیویته آن ها با دستگاه گاماکانتر اندازه گیری شد. تصویربرداری با گاماکمرا و ارزیابی های پاتولوژیکی و خونی جهت بررسی های بیش تر انجام شد.

  یافته ها

  آسیب کبدی ناشی از داروی L-آسپاراژیناز در رت های تیمار شده با عصاره دانه انیسون به ویژه عصاره اتانولی به طور قابل توجهی کاهش یافت. لازم به ذکر است که عصاره دانه انیسون به ویژه عصاره آبی به تنهایی منجر به آسیب کبدی گردید (05/0˂P) که احتمال می رود عمدتا ناشی از آلودگی گیاه به ترکیبات سمی پیرولیزیدین آلکالویید باشد.

  نتیجه گیری

  عصاره اتانولی دانه انیسون به دلیل وجود ترکیباتی هم چون آنتول و ترکیبات فنولیک می تواند باعث کاهش سمیت کبدی ناشی از داروی شیمی درمانی L-آسپاراژیناز در موش های صحرایی شود.

  کلیدواژگان: L-آسپاراژیناز، عصاره دانه انیسون، سمیت کبدی، رادیوداروی 99mTc- فیتیت، کبد، موش های صحرایی
|
 • Salah Moradi, Seyed Kamran Kamrava, Maryam Jalessi, Fatemeh Yazdian, Sara Simorgh, Mohammad Farhadi, Rafieh Alizadeh* Pages 421-433

  The sense of smell, one of the five basic senses that humans have, helps us detect different types of odors. It also plays an important role in the detection of pollutants, toxic gases, or rotten and hazardous foods. Although olfaction is considered less important than the other senses, smell disorders could cause a variety of problems, including reduced taste detection due to the relationship between taste and smell, depression, and overall loss of quality of life. Olfactory dysfunction is one of the first clinical signs of neurological diseases such as Alzheimer's and Parkinson's disease. The olfactory disorder has many etiologies, some of which are more obvious. Most people with olfactory disorders have experienced a recent illness or trauma. Common causes of olfactory disorders include aging, rhinosinusitis, upper respiratory infections, and cerebral lesion; the rest of the cases are less relevant. Since there are limited evidence-based treatments for olfactory disorders, it is necessary to share information about the risks associated with these disorders. This information includes practical and useful screening measures for olfactory dysfunction, appropriate clinical evaluation, patient counseling to prevent injury, health and quality of life management, and the introduction of treatments with higher recovery rates. This review study focuses on the etiology, prevalence, and short-term and long-term consequences of olfactory disorders. Also, diagnostic strategies and new treatment options have been developed and discussed.

  Keywords: Smell, Olfaction Disorders, Covid-19, Anosmia
 • Elham Soleymanzadeh, Hakimeh Adaligozali*, Fariba Ghaderi, Tabassom Ghanavati, Morteza Ghojazadeh, Fatemeh Salehnia Pages 434-450
  Introduction

  Diastasis recti is often caused by pregnancy in women and may cause complications such as low back pain, lumbopelvic pain, and pelvic floor disorders. Determining the most accurate method to measure diastasis recti is important to estimate the rate of recovery in response to treatment and the need for surgery. Thus, ths study aimed to review the evidence regarding methods of diastasis recti assessment.

  Materials and Methods

  First, databases such as Web of Science, Pro-Quest, Em-base, PubMed, Google Scholar, AMED, and Scopus were searched using related keywords by June 2020. Then, articles were selected based on inclusion and exclusion criteria and the quality of the studies was assessed using the COSMIN checklist. Required information from each article was extracted and the table of characteristics and findings of the articles was recorded.

  Results

  Amongst the 18 included articles, the reliability, and validity of the finger width method, caliper and ultrasonography were studied (one, one, and nine studies, respectively). Additionally, the comparison of the validity of ultrasonography and surgical compass, ultrasonography and the finger width, ultrasonography and caliper, CT scan and ruler, Magnetic Resonance Imaging and ruler, was performed in one, one, two, one, two, and one studies, respectively. Most of the evidence was in the field of ultrasonography and the ICC of this method and caliper was above 0.9. In addition, ICC for agreement between ultrasonography and caliper above umbilicus was more than 0.7 and below umbilicus was less than 0.5. The agreement between raters for the finger width method was moderate (62.5%). There is not enough evidence about other methods.

  Conclusion

  Ultrasonography and caliper are lightly reliable and valid. In addition, these methods are safe and non-invasive. Due to real-time dynamic examination with ultrasonography and the limitation of using the caliper method, ultrasonography seems to be the best method for assessing diastasis recti. However, future studies seem to be necessary due to the heterogeneity of previous studies.

  Keywords: Diastasis Recti, Reliability, Validity, Pregnancy Complications, Ultrasonography
 • Mohammad Bagher Saberi Zafarghandi, Neda Vahed*, Hadi Ranjbar, Narges Saeidi, Mitra Shirazi Pages 451-459
  Introduction

  Drug use disorder and dependency is one of the most challenging problems in the world. One of the most common therapy for opioid use disorder is agonist maintenance therapy especially methadone maintenance treatment and buprenorphine maintenance treatment. The study aimed to investigate the challenges of providing agonist therapy from the perspective of stakeholders.

  Materials and Methods

  The present study is a qualitative study with a content analysis method that has used exploratory and semi-structured interviews and purposeful sampling. Interviews were conducted individually to collect data from the view of stakeholders; including some of the physicians as service providers and a group of patients as service recipients. Sampling reached saturation with 21 people. The data were analyzed based on the Graneheim and Lundman model.

  Results

  Data analysis revealed eight important challenges and barriers, including travel and time spent, availability of agonist drugs (used in maintenance therapy) illegally, take-home dose ( home dose of methadone), trust and confidentiality of authorities, the cost of treatment and income and expenditure, policy and cultural issues of the centers, file filing process, and family factors.

  Conclusion

  The current pattern and the process of treatment with the agonist drugs reasonably have been well received. If the obstacles and problems of this treatment method are not considered, its useful results can face challenges.

  Keywords: Agonist Drugs, Methadone, Buprenorphine, Treatment Challenges, Stakeholders, Qualitative Research
 • Homa Fayazi, Roghayeh Esmaeili*, Camelia Rohani, Maliheh Nasiri, Neda Fayazi Pages 460-468
  Introduction

  With age increases, the risk of cancer increases, and the importance of examining important sources of adjustment, including a sense of coherence, physical function, and social support to control the living conditions of these people, is of particular importance. Therefore, the present study was conducted to determine the relationship between a sense of coherence and physical function, and social support.

  Materials and Methods

  The present study is a correlational study that was performed on 120 elderly people with cancer by available sampling in selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. Data collection tools were a short cognitive test scale, sense of coherence, activities of daily living, instrumental activities of daily living, and social support questionnaires.

  Results

  The results showed that the sense of coherence had a significant positive relationship with physical function in the field of instrumental activities of daily living and activities of daily living and social support, but social support did not have a significant positive relationship with the two variables of physical function. Also, the mean of a general sense of coherence was 15/28±54/88, physical function was 99/60±13/3 and 56/70±9/4 and social support was 78/96±61/14.

  Conclusion

  The results showed the sense of coherence was positively related to the two variables of physical function and social support. Since a sense of coherence can help improve the physical function and social support of the elderly with cancer, the need for strategies and interventions based on promoting a sense of cohesion by nurses and other clinicians is emphasized.

  Keywords: Geriatric, Cancer, Sense of Coherence, Perceived Social Support, Physical Function
 • Hodis Ehsani, Maedeh Salehi, Jamshid Yazdani Charati, Fatemeh Niksolat, Amir Soltantouyeh, Mehdi Aryana, Tahereh Molania* Pages 469-476
  Introduction

  Osteoporosis is the most common chronic metabolic bone disease associated with decreased bone mass and structural disorders. Complications of osteoporosis affect the quality of life by affecting the psychological and physical dimensions of life. Osteoporosis can affect the oral health of middle-aged and older people. This study compared the oral health-related quality of life (OHIP) in patients with osteoporosis with healthy individuals.

  Materials and Methods

  In this descriptive comparative study, demographic information and questions related to medication and years of being affected as well as xerostomia and oral health-related quality of life (OHIP-14) questionnaires were asked in case and control groups (each group including 70 people). Oral health indicators including gingival index (GI), plaque index (PI), sulcus bleeding index (SBI), and DMFT were assessed on Ramfjord teeth of patients.

  Results

  There was a statistically significant relationship between OHIP, PI, GI, SBI, DMFT, and xerostomia between the group with osteoporosis and healthy individuals (P<0.001). Quality of life in patients with osteoporosis was significantly lower than in healthy individuals (P<0.001).

  Conclusion

  The quality of life of people with osteoporosis is significantly lower than healthy ones. These patients need special knowledge and care to improve their oral health and special protocols in their treatment plan.

  Keywords: Osteoporosis, Oral Health, Quality of Life, Middle Aged, Aged
 • Banafshe Mansuri, Seyed Abolfazl Tohidast*, Mozhgan Asadi, Elmira Shokri, Shamim Ghazi Pages 477-483
  Introduction

  Teachers are a large group of professional voice users who are exposed to many voice problems. Vocal warm-up exercises (VWUE) can prepare the muscles involved in vocalization before teaching and can reduce voice damage in teachers. However, limited studies have examined the effects of VWUE on teachers' voices. Therefore, the present study was conducted to investigate the immediate effects of VWUE on the acoustic and perceptual characteristics of the teachers' voices.

  Materials and Methods

  The present study was a pretest-posttest within a group design study. A total of 20 teachers aged 18-45 with at least 5 years of teaching experience participated in the study and received VWUE for 30-45 minutes. VWUE included stretching the sternocleidomastoid, trapezius, and mylohyoid muscles, open-mouth, and yawn-sigh technique, glottal fry, tongue trills, resonance exercises, and performing ascending and descending tones. Outcome measurements included auditory-perceptual evaluation using CAPE-V and assessment of acoustic parameters with fundamental frequency, jitter, shimmer, and harmonic to noise ratio.

  Results

  After VWUE, a significant improvement was observed in acoustic parameters including decreasing jitter and shimmer and increasing the harmonic to noise ratio during the vowel /ɑ/ sustaining (P<0.05). Also, no significant change was found in the fundamental frequency of teachers' voices (P>0.05). In addition, VWUE resulted in a statistically significant improvement and reduction in the overall severity of voice disorder during vowel sustaining and connected speech tasks (P<0.05).

  Conclusion

  The present study can provide primary evidence of the immediate and positive effects of VWUE on teachers' voices. However, due to the lack of a control group in our study, the positive results of VWUE should be interpreted with more caution, and stronger studies with a control group are recommended in the future.

  Keywords: Voice, Warm-Up Exercise, School Teachers, Voice Quality
 • Mohammad Reza Afrash, Ali Valinejadi, Morteza Amraei, Raoof Noupor, Nahid Mehrabi, Sara Mohammadi, Mostafa Shanbehzadeh* Pages 484-495
  Introduction

  Chronic kidney disease (CKD) is one of the most important public health concerns worldwide. The steady increase in the number of people with End-stage renal disease (ESRD) needing a kidney transplant to survive and incur high costs, highlights early diagnosis and treatment of the disease. This study aimed to design a Clinical Decision Support System (CDSS) for diagnosing CKD and predicting the advanced stage to achieve better management and treatment of the disease.

  Materials and Methods

  In this retrospective and developmental study, we studied the records of 600 suspected CKD cases with 22 variables referred to ShahidLabbafinejad Hospital in Tehran from 2019 to 2020. Data mining algorithms such as Naïve Bayesian, Random Forest, Multilayer Perceptron neural network, and J-48 decision tree were developed based on extracted variables. Then the recital of selected models was compared by some performance indices and 10-fold cross-validation. Finally, the most appropriate prediction model in terms of performance was implemented using the C # programming language.

  Results

  Random Forest classification algorithm with an accuracy of 99.8% and 88.66%, specificity of 100% and 93.8%, the sensitivity of 99.75% and 88.7%, f-measure of 99.8% and 88.7%, kappa score of 99.4% and 82.73%, and ROC of 100% and 90.52% was identified as the best data mining model for CKD diagnosis and prediction respectively.

  Conclusion

  The developed MC-DMK system based random Forestcan be used practically in clinical settings.

  Keywords: Chronic Kidney Failure, Glomerular Filtration Rate, Clinical Decision Support Systems, Data Mining, Computer Neural Networks, Algorithm
 • Atefeh Ashabi, Samin Hejazi, Maryam Mofidi-Nejad, Atena Ramezani, Maryam Nazari* Pages 496-503
  Introduction

  Malnutrition (MN) is a typical complication among hemodialysis patients which is associated with morbidity and mortality rates. This cross-sectional study investigated different indices in detecting MN in hemodialysis patients.

  Materials and Methods

  MN assessment was performed using subjective [Subjective Global Assessment (SGA) and Dialysis Malnutrition Score (DMS)] and objective techniques [Hand Grip Strength (HGS)] on patients undergoing hemodialysis 3 times a week in Semnan Province (Iran). SGA and DMS were evaluated by their specific check-lists and HGS analysis was performed using a handgrip dynamometer. The dietary intake of hemodialysis patients was determined using a 4-day dietary recall. Moreover, 4 ml blood sample was obtained from each patient to measure serum biochemical parameters.

  Results

  Amongst 116 enrolled patients, 61 were male and 55 were female. The total prevalence of MN in terms of SGA, DMS, and HGS was 74.2, 58.6, and 63% respectively. Moreover, the association of SGA with age and of DMS with age, gender, and time of hemodialysis were shown. For HGS, not only these factors but also biochemical parameters showed a relationship. This index was associated with serum Albumin and inflammatory marker, hsCRP.

  Conclusion

  Simple and easily accessible tools like handheld dynamometers can verify to be a good nutrition assessment technique for hemodialysis patients in combination with SGA or DMS.

  Keywords: Malnutrition, Hand Strength, Renal Dialysis, Nutritional Assessment
 • Naser Heydari*, Majid Kashef, Alireza Ramezani, Khosrow Minavand, Reza Gharakhanloo Pages 504-509
  Introduction

  Cardiovascular diseases, especially coronary artery disease, is one of the leading causes of death worldwide. Accordingly, the present study aimed to compare the effects of continuous and interval aerobic training on brachial artery diameter and endothelial function in coronary artery bypass graft patients.

  Materials and Methods

  The present study encompassed 30 male patients meeting the inclusion criteria, who were randomly assigned to three groups (namely continuous training, interval aerobic training, and control groups). The participants took the intervention for eight weeks (three sessions per week) according to the training program for each group. The continuous and interval aerobic groups observed the relevant protocols; however, during the same period, the control group took part in no regular training program.

  Results

  The results indicated that flow-induced dilation (FMD) significantly increased in the two training groups (namely the continuous training group (P=0.01) and the interval training group (P=0.002)) compared to the control group; however, the difference was not significant (P=0.9). There was no significant difference among the three groups regarding the basal diameter of the brachial artery (P= 0.93). Comparing the secondary diameter of the brachial artery in the three groups indicated that the secondary diameter significantly increased in the two training groups (namely the continuous training group (P=0.044) and the interval training group (P=0.015)) compared to the control group; however, the difference was not significant between the two training groups (P=0.99).

  Conclusion

  The results showed that interval and continuous training caused positive changes in endothelial function and increased the secondary diameter of the brachial artery. Similar to continuous training, interval training can probably be used as a safe exercise in the cardiac rehabilitation programs developed for coronary artery bypass graft patients.

  Keywords: Coronary Artery Bypass, High-Intensity Interval Training, Vasodilation, Flow Mediated Dilation
 • Nazanin Mahdavi, Samira Derakhshan, Narges Heidari* Pages 510-517
  Introduction

  Ameloblastoma is a benign odontogenic neoplasm with a high risk of recurrence. Ameloblastoma stromal fibroblasts are associated with tumor growth and invasion; however, a few studies have evaluated the immunohistochemical characteristics of stromal fibroblasts and their association with recurrence in Ameloblastoma. Galectin-3 (gal-3) is a member of the B-galactoside bonding protein family that is involved in the growth of fibroblasts and their conversion to myofibroblasts. This study aimed to investigate the expression of gal-3 in ameloblastoma stromal fibroblasts and its association with recurrence.

  Materials and Methods

  Forty-eight samples with the diagnosis of ameloblastoma were included in the study. gal-3 expression in stromal fibroblasts was determined using immunohistochemical staining. We also extracted clinical, radiographic, and histological variables from the archived patients' recordings.

  Results

  Thirty-four (70.8%) cases showed nuclear and cytoplasmic expression of gal-3. Four (8.3%) cases revealed only cytoplasmic expression and three cases (6.3%) showed only nuclear positivity for gal-3. We found no statistically significant relationship between tumor recurrence and recurrence-free survival with immunoreactivity for gal-3(Log-rank analysis: P=0.248 and P=0.555, respectively. Cox regression: P=0.272 and P=0.572, respectively).

  Conclusion

  Gal-3 expression was seen in most samples. This protein could be one of the effective proteins in the function of ameloblastoma stromal fibroblasts; however, it was not associated with the tumor recurrence and could not be used as a prognostic factor.

  Keywords: Ameloblastoma, Stroma, Fibroblasts, Recurrence, Galectin-3
 • Seyedeh Mahdieh Hashemi, Sakineh Jokar, Fatemeh Naghipour, Zohreh Noaparast* Pages 518-530
  Introduction

  Labeled nucleotide detectors provide a basis for measuring cell division. Zidovudine is a prodrug that is phosphorylated by cellular enzymes at the 5ʹ position and converted to active triphosphate. Zidovudine triphosphate interferes with the reverse transcriptase enzyme and lengthens the viral DNA strand.

  Materials and Methods

  Ethyl-2-propynyl acetate and 2-amino-N-propynyl benzamide ligands were obtained by the reaction of ethyl-2-amino-acetate hydrochloride with propargyl bromide and isatuic anhydride with propargylamine, respectively. Then, a click reaction was performed between the acetylene group of the ligands and the azide group of zidovudine, and a 1,2,3-triazole ring was formed in the chelating products. The resulting structures were labeled with [99mTc(CO)3(H2O)3]+ complex. Qualitative control and then radiotherapy stability in normal saline were performed using HPLC. In vitro studies were performed to evaluate the accumulation of radiotherapy using the blocking method.

  Results

  The chemical structures of chelating compounds were confirmed by proton and carbon magnetic resonance spectroscopy and elemental analysis. Using optimal conditions, the thymidine analogs were labeled with the desired yield. The labeled compounds had good stability in normal saline and showed entry into lung cancer cells.

  Conclusion

  These studies demonstrated the capability of labeled azidothymidine analogs as a tool for molecular imaging of cancer.

  Keywords: Zidovudine, Thymidine, Tricarbonyl Complex, Technetium, Lung Cancer, Synthesis
 • Adele Jafari, Mohammad Rostampour*, Azam Ataei, Behrooz Khakpour-Taleghani Pages 531-537
  Introduction

  Exploratory behaviors in rodents are an indicator of anxiety behaviors. In the present study, the combined effect of aerobic exercise with different intensities and inhibition of the glutamate system on exploratory behavior in rats was investigated.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 80 male Wistar rats were randomly divided into 10 groups including control, diazepam (0.6 mg/kg), two doses of MK-801 (0.1 and 0.05 mg/kg), two groups of acute aerobic exercise (low and moderate intensity), two acute aerobic exercise groups (low and moderate intensity) + dose 0.1 MK-801, the two groups performing acute aerobic exercise (low and moderate intensity) + dose 0.05 MK-801. On the test day, immediately after exerciseو drugs were injected, and 30 minutes later, exploratory behaviors were assessed by an open field.

  Results

  Low and moderate-intensity exercise with MK-801 at a dose of 0.05 mg/kg significantly increased the frequency of rearing and decreased the number of grooming, and frequency of defecation compared to control and MK-801 groups (P<0.01, P<0.01 and P<0.05, respectively). In addition, performing low and medium intensity exercise with MK-801 at a dose of 0.1 mg/kg significantly increased the number of rearing and decreased the number of grooming, and frequency of defecation compared to control and MK-801 groups (P<0.001, P<0.001 and P<0.05, respectively).

  Conclusion

  The results of the present study suggest that the use of exercise in combination with NMDA inhibition can be effective on anxiety-induced exploratory behaviors in animals.

  Keywords: Open Field Test, Grooming, Dizocilpine Maleate, Exercise
 • Hosein Honari*, Seyed Mojtaba Aghaie, Mahdi Hoseinzadeh Pages 538-543
  Introduction

  The venom of Jellyfish venom contains a variety of bioactive proteins that can be studied for vaccine application. Poly-Lactic Acid is a biodegradable polymer that is used in vaccine systems. The aim of this study was to encapsulate the C-CfTX1-STxB protein into PLA-PEG-PLA three-block copolymer and its immunogenicity study in mice.

  Materials and Methods

  After purification, the protein was confirmed by Western Blot. Then, the antigen was loaded in the three-block copolymer using the solvent evaporated method and prepared nanoparticles characteristics by SEM electron microscopy and DLS. Following encapsulated and free antigen with complete and incomplete adjuvant, PBS and PLA_PEG-PLA nano were injected subcutaneously into the mice four times. In the end, the amount of antibody produced was measured by indirect ELISA and the survival of immunized animals against challenges by jellyfish venom was studied.

  Results

  The results showed that the prepared nanoparticles have good quality and quantity. The size of the nanoparticles was 176.1 nm and the protein encapsulation efficiency was 71%. In the end, it was shown that immunized mice survived the challenge with the venom and the production of antibody titers was directly related to laboratory animal resistance.

  Conclusion

  Regarding the lack of cardiotoxicity and neurotoxicity of the recombinant C-CfTX1-STxB protein, as well as the results, PLA-PEG-PLA nanoparticles could be suggested as suitable carriers for the preparation of a vaccine against jellyfish venom for further investigation.

  Keywords: Vaccine, Polylactide-polyethylene glycol-polylactide, Scyphozoa. Cnidarian Venoms
 • Zakieh Keshavarzi*, Mahsa Kosari, Masoud Nazari, Morteza Behnamfar, Reza Azizi, Amir Reza Khoshneiyat, Karo Servatyari, Farzaneh Shakeri Pages 544-553
  Introduction

  Walnut has anti-atherogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory and anti-oxidant properties. Walnut also contains many substances with strong neuroprotective properties, including vitamin E, folate, melatonin, flavonoids and polyphenolic compounds, which have strong anti-inflammatory and antioxidant properties. The aim of this study was to investigate the effects of ethanolic extract of woody endocarpium walnut on acid secretion and oxidative changes of the gastric tissue following ischemic-reperfusion injury in male rats.

  Materials and Methods

  40 male Wistar rats were divided into 4 groups (n = 10 in each group) control (intact), ischemia-reperfusion injury group, and ethanolic extract of woody endocarpium walnut (20 and 50 mg/kg). In each group, the amount of acid secretion, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, malondialdehyde, thiol and histological changes of gastric tissue were measured.

  Results

  The results of the present study showed that ischemia-reperfusion induction decreased the activity of superoxide dismutase, glutathione peroxidase, thiol and gastric acid and increased malondialdehyde. Treatment with ethanolic extract of woody endocarpium walnut significantly increased the amount of acid secretion and superoxide dismutase activity and decreased the levels of malondialdehyde and thiol. In histopathological evaluation, the density of peripheral cells secreting gastric acid was restored after treatment. There was no significant difference between the two doses of the extract.

  Conclusion

  The results of the present study showed that ischemia-reperfusion causes gastric damage in rats and treatment with ethanolic extract of woody endocarpium walnut can be effective in preventing complications of gastric ischemia.

  Keywords: Woody endocarpium of walnut, Ischemia-reperfusion injury, Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase, Malondialdehyde, Thiol, Acid secretion, Male rat
 • Somayeh Shahani, Meisam Sahranavard, Fereshteh Talebpour Amiri, Mohammad Abedi, Zohreh Noaparast* Pages 554-565
  Introduction

  The present study aimed to investigate the protective effects of Pimpinella anisum L. ethanolic and aqueous extracts on L-asparaginase- associated hepatotoxicity in rats using histopathological and specific 99mTc-Phytate biodistribution studies.

  Materials and Methods

  60 female rats were divided into 9 treatment groups including L-asparaginase group, Aqueous extract (100 and 200 mg/kg), Ethanolic extract (100 and 200 mg/kg), Aqueous extract (100 mg/kg) + L-asparaginase, Aqueous extract (200 mg/kg) + L-asparaginase, Ethanolic extract (100-100 mg/kg) + L-asparaginase, and Ethanolic extract (200 mg/kg) + L-asparaginase and one control group. L-asparaginase was intraperitoneally injected at a dose of 1000 IU/Kg every other day for a week. Aqueous and ethanolic extracts of P. anisum were given by gavage technique for seven consecutive days. 24h after the last day of treatment, 99mTc-phytate was intravenously injected and then, rats were killed with a lethal dose of ketamine/xylazine. Vital organs were removed, weighed, and their activity was counted by a gamma counter. 99mTc-phytate scintigraphy and histopathological assessment were performed for further evaluation.

  Results

  L-asparaginase-induced liver toxicity was significantly reduced with ethanolic extract in L-asparaginase-treated rats (P˂0.05). It is worth mentioning that the aqueous extract of Anise seed led to hepatotoxicity (P˂0.05) which is likely to be mainly due to contamination of the plant with the toxic pyrrolizidine alkaloids.

  Conclusion

  P. anisum ethanolic extract due to the presence of anethole and phenolic compounds can ameliorate L-asparaginase-induced hepatotoxicity in rats.

  Keywords: L-asparaginase, Pimpinella anisum L., Hepatotoxicity, 99mTc-Phytate, Liver, Rats