فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 6 (پیاپی 92، آذر و دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/27
 • تعداد عناوین: 15
|
 • طوبی کریمی، سید مرتصی حسینی شکوه، محسن صفاری، احمد عامریون* صفحات 691-702
  هدف

  سرطان یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه سلامت است. سازمان بهداشت جهانی ابزارهایی را برای کاهش خطرات و بارهای ناشی از سرطان در چارچوبی به نام برنامه ملی مدیریت سرطان برای کشورها تثبیت کرده است. هدف از این مطالعه طراحی الگوی مدیریت سرطان برای ایران بود.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش تطبیقی بر اساس ابعاد اهداف پژوهش، جداول مقایسه ای تهیه شد، سپس الگوی اولیه مدیریت سرطان در ایران طراحی گردید. جهت تست الگو و اعتبارسنجی آن پرسش نامه ای تنظیم شد و با استفاده از تکنیک دلفی از نظرات 23 نفر از خبرگان، طی دو مرحله  بهره گیری به عمل آمد.

  یافته ها

   در پژوهش حاضر ابعاد پیشگیری اولیه، غربالگری و تشخیص زودرس، درمان، خدمات تسکینی، حمایت از بهبود یافتگان، نیروی انسانی، ثبت و تحقیقات سرطان از ابعاد موثر برای مدیریت سرطان در ایران معرفی شد. بر اساس یافته های این مطالعه به منظور بهینه سازی برنامه مدیریت سرطان در ایران بایستی برنامه های پیشگیری از سرطان، مراحل غربالگری و خدمات تسکینی سرطان تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. درمان سرطان با تصمیم گیری تیم چند رشته ای انجام شود. نیروی های متخصص مراقبت تسکینی تربیت شوند. به سایر یافته ها در اصل مقاله پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

   الگوبرداری و بومی سازی ابعاد مدیریت سرطان کشورهای موفق در کنترل سرطان، زمینه را برای توسعه مدیریت خدمات سلامت سرطان در ایران فراهم می کند.

  کلیدواژگان: سرطان، برنامه ملی ثبت سرطان، مراقبت تسکینی، تکنیک دلفی، مطالعه تطبیقی
 • فریبا منظوری، مهرداد نصرالله زاده ثابت، آرزو فرهادی، رضا حیدری، محمد فواد حیدری، جواد بهروزی* صفحات 703-710
  هدف

  سرطان معده یک مشکل عمده برای سلامت عمومی در سراسر جهان است. عواملی که باعث به وجود آمدن این سرطان می شوند به خوبی شناخته نشده اند، اگرچه مشخص شده است که بیان نابه جای ژن ها با این سرطان در ارتباط می باشد. TRIP13 نقش های بسیار مهمی در نوترکیبی میوزی، ترمیم DNA و پیشرفت چرخه سلولی دارد. شواهد رو به رشدی نشان می دهند که TRIP13 ممکن است عملکردهای دیگری به غیر از میوز و میتوز داشته باشد، یکی از این عملکردها تنظیم تومورزایی است. هدف مطالعه حاضر مقایسه میزان بیان ژن TRIP13 در بافت های تومور و حاشیه تومور معده و ارزیابی ارزش بالینی آن در تحلیل میزان بقاء و پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان معده می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه 50 جفت بافت توموری و حاشیه آن از بیماران مبتلا به سرطان معده جمع آوری گردید. ابتدا بیان نسبی ژن TRIP13 با استفاده از تکنیک qRT-PCR سنجیده و با استفاده از روش ΔΔCT-2 کمی سازی شد. در ادامه با استفاده از رویکردهای بیوانفورماتیکی و آنالیز پایگاه داده ها میزان بیان ژن TRIP13 در دو کوهورت مختلف از بیماران مبتلا به سرطان معده بررسی شد. هم چنین یک مطالعه داده کاوی به منظور بررسی نقش بیان TRIP13 در پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان معده انجام شد. در نهایت ارتباط بین میزان بیان و تعداد نسخه ژن TRIP13 با استفاده از آنالیز داده های پایگاه CCLE به دست آمد.

  یافته ها

   میانگین بیان ژن TRIP13 در نمونه های توموری بیماران نسبت به نمونه های بافت حاشیه ای افزایش 2/5 برابری نشان داد. این یافته در آنالیزهای بیوانفورماتیکی نیز تکرار شد و بیان ژن TRIP13 در هر دو کوهورت بیماران افزایش معنی داری نشان داد. بررسی هم بستگی میزان بیان ژن TRIP13 و تعداد نسخه های آن در 37 رده سلولی سرطان معده نشان داد که میزان بیان این ژن ارتباط معنی داری با تعداد نسخه های آن دارد. هم چنین هم بستگی منفی بین بیان بالای ژن TRIP13 و بقاء کلی بیماران مبتلا به سرطان معده مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

   ژن TRIP13 می تواند به عنوان یک بیومارکر پیش آگهی دهنده امیدبخش و یک هدف درمانی احتمالی در تشخیص و درمان سرطان معده مطرح باشد.

  کلیدواژگان: سرطان معده، TRIP13، بیان ژن، بقاء کلی بیماران
 • مرتضی رضایی، مهسا خسروجردی، امیر عظیمیان، عباس زیاری، فاطمه مقدس* صفحات 711-716
  هدف

  در این مطالعه میزان کلونیزاسیون بوکاویروس (ویروس تنفسی تازه شناخته شده) در کودکان مبتلا به آسم و غیر مبتلا به آسم به دلیل اهمیت بوکاویروس در پیشگیری و تشدید آسم دوران کودکی بررسی شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه 142 نمونه سواب نازوفارنژیال از کودکان (71 مورد مبتلا به آسم و 71 مورد فاقد آسم) جمع آوری گردید. سپس اسید نوکلییک ویروسی استخراج و فراوانی بوکاویروس انسانی با استفاده از روش PCR بررسی شد.

  یافته ها

   فراوانی بوکاویروس در این مطالعه 3/18% (26 نمونه مثبت) بود. از میان 26 نمونه مثبت از نظر حضور ژنوم بوکاویروس انسانی، 77/80% کودک مبتلا به آسم و 23/19% کودک غیر مبتلا به آسم بودند. ارتباط معنادار میان شدت آسم و کلنیزاسیون بوکاویروس دیده شد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه مطرح کننده ارتباط قوی بوکاویروس انسانی با آسم کودکی می باشد. اگرچه مطالعات اپیدمیولوژی تکمیلی از نظر بررسی هم زمان حضور سایر ویروس های تنفسی و نقش آن ها در آسم کودکی، مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: شیوع، کلنیزاسیون، بوکاویروس، آسم کودکی
 • حسین سمیعی ابیانه، شهرام نظریان*، عباس حاجی زاده، عماد کردبچه صفحات 717-726
  هدف

  اشریشیاکلی خونریزی دهنده روده ای (EHEC) و سروتیپ O157:H7 یکی از مهم ترین بیماری زاهای عامل اسهال می باشند. باکتری با تولید سم شبه شیگا باعث تخریب سلول های اپیتلیال و در موارد حاد سندرم اورمی همولیتیک (HUS) می شود. درمان آنتی بیوتیکی علیه این عامل کارآمد نبوده بلکه باعث تشدید تولید سم شیگا می شود. طراحی ایمونوژن های کایمر می تواند یکی از راه بردهای موثر علیه باکتری باشد. هدف از این تحقیق، بررسی ایمنی زایی آنتی ژن کایمر نوترکیب در بردارنده نواحی ایمونوژن از  پروتیین های فلاژلین و اینتیمین علیه باکتری E.coli O157:H7 بود.

  مواد و روش ها

   بخش های ایمونوژن از پروتیین های فلاژلین و اینتیمین برای ارزیابی های بیوانفورماتیک انتخاب گردید. پلاسمید نوترکیب pET28a- H7-Int به E.coli BL21 (DE3) منتقل شد. بیان پروتیین کایمر با IPTG  القا و نتایج با SDS-PAGE ارزیابی گردید. پروتیین نوترکیب با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی Ni-NTA تخلیص و با روش وسترن بلات تایید شد. ایمنی زایی در موش با پروتیین خالص انجام و تیتر آنتی بادی به روش ELISA تعیین گردید. ریزش باکتری و مرگ ومیر در موش ها مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   بیان پروتیین نوترکیب درمیزبان E.coli منجر به تولید پروتیین H7-Int با وزن 70 کیلودالتون شد. میزان پروتیین خالص شده برای هر لیتر از محیط 80 میلی گرم بود. ایمنی زایی موش ها با پروتیین نوترکیب، باعث القای ایمنی هومورال شد. متعاقب خوراندن باکتری زنده، ریزش باکتری در مدفوع موش های ایمن به طور معنی داری (CFU/ml 102) کاهش یافت. 100 درصد و 80 درصد از موش های ایمن به ترتیب پس از تزریقLD50 10  و LD50100 از باکتری، زنده ماندند.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد، پروتیین کایمر ایمنی محافظتی را در موش ها ایجاد می کند و می تواند به عنوان یک کاندید ایمونوژن علیه E.coli O157:H7 مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اشرشیاکلی خونریزی دهنده، E.coli O157:H7، پروتئین کایمر، ایمونوژن، اینتیمین، فلاژلین
 • حسین سمیعی ابیانه، شهرام نظریان*، جعفر امانی، عماد کردبچه، امیر رضایی صفحات 727-735
  هدف

  همه گیری بیماری کووید-19 نتیجه عفونت ناشی از ویروس سارس کوو2 است. آنالیز تکاملی بر اساس هم ردیفی توالی اسید نوکلییک نشان می دهد سارس کوو2 عضوی از جنس بتا کروناویروس ها بوده و ژنوم آن متشکل از یک RNA تک رشته ای مثبت و کد کننده 16 پروتیین می باشد. در بین پروتیین های ساختاری نوکلیوکپسید فراوان ترین پروتیین در کروناویروس ها بوده و توالی آمینواسیدی آن تا حد زیادی حفاظت شده است. با توجه به بروز جهش های زیاد در پروتیین اسپایک، هدف از این تحقیق بررسی بیوانفورماتیکی، بیان پروتیین نوکلیوکپسید و ارزیابی ایمونژنیسیتیه آن به عنوان یک کاندید ایمونوژن بود.

  مواد و روش ها

   بررسی اپی توپ های سلول B و T پروتیین نوکلیوکپسید در پایگاه داده IEDB انجام شد. پلاسمید pET28a-N به میزبان بیانی E.coli BL21 (DE3) ترانسفر و بیان پروتیین نوترکیب با القاگری IPTG انجام شد. تخلیص پروتیین نوترکیب با روش کروماتوگرافی تمایلی ستون Ni-NTA انجام و جهت تایید آن از روش وسترن بلاتینگ استفاده گردید. در نهایت ایمنی زایی موش ها با پروتیین نوترکیب طی سه دوز صورت گرفت.

  یافته ها

   ژن بهینه سازی شده شاخص سازگاری کدون 97/0 را دارا شد. درصد کدون های با شیوع بالا در ژن به 85 درصد بهبود یافت. بیان پروتیین نوترکیب در میزبان E.coli منجر به تولید پروتیین نوترکیب با وزن 45 کیلودالتون شد. میزان پروتیین خالص شده برای هر لیتر از محیط 43 میلی گرم بود. ایمن سازی موش ها پاسخ آنتی بادی سرمی را القا کرد. آنالیز های آماری نشان داد که میزان تیتر آنتی بادی در مقایسه با نمونه کنترل به طور قابل توجهی تفاوت معنی داری دارد و تیتر آنتی بادی تا رقت 256000/1 قابل قبول بود.

  نتیجه گیری

   طبق نتایج این پژوهش، پروتیین نوترکیب نوکلیوکپسید می تواند به عنوان یک کاندید ایمونوژن جهت توسعه واکسن های علیه ویروس سارس کوو2 در تحقیقات بعدی استفاده شود.

  کلیدواژگان: کووید-19، سارس کوو2، نوکلئوکپسید، ایمونوژن نوترکیب، اپی توپ
 • فائزه رضوانی مجد، عاطفه امینیان فر*، فاطمه پاک نظر صفحات 736-746
  هدف

  گیر افتادگی داخلی شانه یکی از مشکلات شایع در ورزشکاران دارای عدم تقارن پوسچرال می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات باز آموزی پوسچرال بر ناتوانی و گشتاور عضلات چرخاننده شانه ی بیماران بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کارآزمایی بالینی 23 بیمار با گیرافتادگی داخلی شانه به طور تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. مثبت شدن تست ober در هیپ چپ، نشان دهنده ی عدم تقارن لگنی و معیاری جهت ورود بیماران به مطالعه بود. بیماران در گروه مداخله به مدت شش هفته تحت درمان با تمرینات باز آموزی پوسچرال قرار گرفتند. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. گشتاور عضلات چرخاننده داخلی و خارجی شانه با کمک دستگاه ایزوکینتیک بایودکس و ناتوانی عملکردی شانه با پرسش نامه ی DASH (Disability of Arm, Shoulder and Hand) اندازه گیری شد. اندازه گیری متغیرها قبل از مداخله, شش هفته بعد از مداخله و چهار هفته بعد از اتمام مداخله در سرعت های زاویه ای 60 و 120 درجه در ثانیه و در زوایای 45, 70 و 90 درجه ابداکشن شانه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت مقایسه ی بین گروهی صورت گرفت.

  یافته ها

   نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر افزایش معنی داری (000/0=P) را در میزان گشتاور ایزوکینتیک عضلات چرخاننده شانه و هم چنین کاهش معنادار ناتوانی عملکردی (000/0=P) را در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات باز آموزی پوسچرال در ورزشکاران با مشکل عدم تقارن در راستای لگنی می تواند باعث بهبود ناتوانی عملکردی و افزایش گشتاور عضلات چرخاننده شانه شود.

  کلیدواژگان: سندروم گیرافتادگی داخلی شانه، گشتاور ایزوکینتیک، تمرینات اصلاح پوسچر
 • الناز مقدم، زهره اسکندری، محمدرضا شیری شاهسوار، مسعود میرمعزی* صفحات 747-756
  هدف

  افزایش وزن و چاقی یکی از مسایل عمده ی تندرستی و از جدی ترین مشکلات سلامت عمومی محسوب می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 10 هفته تمرینات تناوبی شدید و مینی ترامپولین با محدودیت کالری بر ترکیب بدن و ظرفیت هوازی زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.

  مواد و روش ها

   48 زن دارای اضافه وزن و چاق (سن 11/4±71/32 سال و وزن 86/4±19/75 کیلوگرم) بر اساس معیارهای تعیین شده و داوطلبانه در مطالعه حاضر شرکت کردند. آزمودنی ها به ‏صورت تصادفی به چهار گروه مساوی (12 نفر): گروه تجربی 1: تمرین مینی ترامپولین با محدودیت کالری، گروه تجربی 2: تمرینات تناوبی شدید با محدودیت کالری، گروه تجربی 3: محدودیت کالری و گروه کنترل: بدون محدودیت کالری تقسیم شدند. نمایه توده بدنی، نسبت دور کمر به باسن، نسبت دور کمر به قد ایستاده، جرم عضله اسکلتی و درصد چربی به کمک دستگاه تحلیل ترکیب بدنی بوکا مدل X1 اندازه گیری شد و ظرفیت هوازی به کمک آزمون کوپر ارزیابی شد. محدودیت کالری (کسر 500 کالری از انرژی دریافتی روزانه افراد) به مدت 10 هفته انجام شد. تمرینات تناوبی شدید و مینی ترامپولین سه جلسه در هفته و هر جلسه، تمرین یک ساعته با شدت بالا انجام شد. از گروه کنترل خواسته شد که فعالیت های روزانه خود را ادامه دهند و رژیم معمول خود را حفظ کنند.

  یافته ها

   یک دوره 10 هفته ای تمرین مینی ترامپولین با محدودیت کالری منجر به بهبود نمایه توده بدنی (001/0=P)، دور کمر به قد یستاده (004/0=P)، توده و درصد چربی (001/0>P) شد. اما تمرین تناوبی شدید تاثیری بر ترکیب بدن نداشت (05/0<P). رژیم با محدودیت کالری بر نمایه توده بدنی (001/0=P)، دور کمر به قد یستاده (009/0=P)، توده چربی (044/0=P) زنان دارای اضافه وزن و چاق تاثیر مثبت داشت. تمرین تناوبی شدید با محدودیت کالری (001/0>P) و تمرین مینی ترامپولین با محدودیت کالری (001/0>P) منجر به بهبود ظرفیت هوازی شد و در این میان تمرین تناوبی شدید تاثیر بیشتری بر ظرفیت هوازی داشت (001/0>P).

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که تمرین مینی ترامپولین به تنهایی و با محدودیت کالری منجر به بهبود ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن و چاق می شود. هم چنین تاثیر تمرینات تناوبی شدید بر افزایش ظرفیت هوازی بیش تر است.

  کلیدواژگان: تمرین، محدودیت کالری، تمرین تناوبی شدید، اضافه وزن، چاقی
 • مرضیه بهروزی، معصومه برخورداری شریف آباد* صفحات 757-766
  هدف

  توجه به کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل بای پس عروق کرونر از اولویت های مراقبت پرستاری است. با وجود این که در اکثر مراکز، بعد از عمل جراحی، برنامه توان بخشی قلبی انجام می شود اما به نظر می رسد که برای ارتقای کیفیت زندگی کافی نیست و نیاز به برنامه های مکمل دارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه توان بخشی قلبی مبتنی بر یوگا بر کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل بای پس عروق کرونر بود.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر یک مطالعه ی تجربی بوده که در بخش های ویژه بیمارستان شهید بهشتی شیراز در نیمه ی اول سال 1400 انجام شد. 72 بیمار به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله، برنامه توان بخشی قلبی مبتنی بر یوگا به روش مجازی، به مدت یک ماه انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس استفاده شد.

  یافته ها

   دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و نمرات کیفیت زندگی قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشتند (05/0<P). بعد از مداخله، تفاوت میانگین نمره کیفیت زندگی، بین دو گروه، معنی دار بود (001/0P<). هم چنین، در گروه آزمون میانگین نمره کیفیت زندگی از زمان پیش-آزمون به پس-آزمون به صورت معنی داری ارتقاء یافت ولی در گروه کنترل، این تفاوت معنی داری نبود. این برنامه بر تمام ابعاد کیفیت زندگی بجز سلامت روان موثر بود.

  نتیجه گیری

   توان بخشی قلبی مبتنی بر یوگا بر کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل بای پس عروق کرونر تاثیر دارد لذا پیشنهاد می شود که از این مداخله در راستای کمک به ارتقای کیفیت زندگی این بیماران استفاده شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بای پس عروق کرونر، توان بخشی قلبی، یوگا
 • فاطمه محتشم، پروانه شمسی پور دهکردی*، مریم رحیمیان مشهدی، ماندانا سنگاری صفحات 767-775
  هدف

  در سال های اخیر از یوگا به عنوان مداخله ای در جهت بهبود عملکرد حافظه استفاده شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات یوگا سوپربرین بر تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی دختران جوان انجام شد.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام نیمه تجربی بود. شرکت کنندگان، 24 دختر جوان شهرستان لنده با دامنه سنی 23 تا 35 سال بودند که بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و سپس به طور تصادفی در گروه های آزمایش (افراد با اجرای ده بلوک 80 کوششی در مرحله اکتساب، اجرای یوگاسوپربرین، فراخوانی تکلیف بعد از 15 دقیقه و اجرای آزمون خاطرآوری بعد از یک ساعت) و گروه کنترل (افراد با اجرای ده بلوک 80 کوششی در مرحله اکتساب، فراخوانی تکلیف بعد از 14 روز از آخرین بلوک تمرینی جلسه اکتساب و اجرای آزمون خاطرآوری بعد از یک ساعت) تقسیم بندی شدند. داده ها با استفاده از تکلیف زمان واکنش زنجیره ای متناوب جمع آوری شد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه های تکراری در مرحله اکتساب نشان داد عملکرد آزمودنی ها طی کوشش های تمرینی پیشرفت کرده است (05/0P<) و آزمودنی ها در بلوک تمرینی نهم و دهم نسبت به بلوک تمرینی اول عملکرد بهتری داشتند. در آزمون خاطرآوری اول هر دو گروه یوگا سوپربرین و کنترل پیشرفت کرده اند (05/0P<) اما گروه یوگای سوپربرین پیشرفت بیش تری داشت. در آزمون خاطرآوری دوم گروه تمرینات یوگا عملکرد بهتری نسبت به آزمون خاطرآوری اول و بلوک تمرینی دهم داشت.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش، اعمال مداخله یوگا سوپربرین نه تنها به بازداری حافظه منجر نشد بلکه موجب تسهیل رخداد تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی شده است.

  کلیدواژگان: تحکیم حافظه، بازتحکیم حافظه، یوگا سوپربرین
 • مهسا جهادی نائینی، حبیب الله دهقان* صفحات 776-784
  هدف

  یکی از روش های کنترل گرما استفاده از وسایل خنک کننده فردی نظیر مچ پوش دست و پا و سر و گردن می باشد. هدف از مطالعه حاضر طراحی، ساخت، تعیین توان خنک کنندگی پوشش های خنک کننده موضعی و بررسی کارآیی آن در بهبود برخی از شاخص های ادراکی در شرایط آزمایشگاهی می باشد.

  مواد و روش ها

   در ابتدا طراحی و ساخت پوشش های خنک کننده موضعی با استفاده از ابعاد آنتروپومتری ایرانیان انجام شد. سپس توان خنک کنندگی پوشش های مذکور، محاسبه گردید. در نهایت کارایی پوشش های طراحی شده در بهبود برخی شاخص های ادراکی بر روی 16 دانش آموز (8 مرد و 8 دختر) در یک اتاقک شرایط جوی با دمای 23/0±35 درجه سانتی گراد و رطوبت 5درصد±30 درصد آزمایش شد.

  یافته ها

   میانگین توان خنک کنندگی پوشش ها در رطوبت 30 درصد و دماهای 30-35-40 به ترتیب 67-77-89 وات و در رطوبت 60 درصد و دماهای مذکور 34-40-55 وات به دست آمد. هم چنین میانگین احساس گرمایی و راحتی گرمایی هنگام فعالیت با پوشش خنک کننده و بدون پوشش خنک کننده در حالت های نشسته و پیاده روی روی تردمیل معنی دار بود
  (05/0p ≤).

  نتیجه گیری

   پوشش های خنک کننده موضعی طراحی شده می توانند در دفع گرمای مازاد وارد شده به بدن موثر واقع شوند و منجر به بهبود شاخص های ادراکی شوند. بهترین کارآیی پوشش های مذکور در محیط های گرم و خشک می باشد.

  کلیدواژگان: وسایل حفاظت فردی، توان خنک کنندگی، استرس گرمایی، شاخص های ادراکی
 • مینا اسماعیلی، حامد برکاتی، مرتضی عبدالهی، مرجان عجمی، فروزان صالحی، مریم سادات کسائی*، آناهیتا هوشیارراد صفحات 785-795
  هدف

  تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی نقش مهمی در سلامت نوزاد و مادر و پیشگیری از مرگ ومیر نوزادان دارد. گزارش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه و ارزیابی میزان دستیابی به هدف سازمان جهانی بهداشت برای سال 2025 در سطح ملی تدوین شد.

  مواد و روش ها

   در این پیمایش ملی، داده های 1845 مادر دارای کودک زیر 6 ماه بررسی شد. داده های مربوط به تغذیه با شیر مادر و رژیم غذایی کودک در 24 ساعت گذشته با استفاده از پرسش نامه استاندارد MICS که توسط یونیسف طراحی شده است، و اطلاعات دموگرافیک و وضعیت اجتماعی و اقتصادی با پرسش نامه DHS طراحی شده WHO در سال 1396 جمع آوری شد. نقش و اهمیت عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با آزمون های آماری رگرسیون لجستیک و کای دو تعیین شد.

  یافته ها

   میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه 9/45% گزارش شد. میزان تغذیه انحصاری در نوزادان دختر بیش تر از نوزادان پسر بود و با افزایش سن میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر کاهش یافت (00/0=P). شاغل بودن مادران از عوامل موثر در عدم تداوم تغذیه انحصاری است. در این پژوهش شغل پدر، تحصیلات والدین و شرایط اقتصادی اجتماعی از عوامل موثر  بر تغذیه انحصاری نبودند (05/0<P).

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که سن و جنس کودک و شغل مادر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر اثر مثبت دارند. میزان کشوری تغذیه انحصاری با شیر مادر نسبت به مطالعات قبلی کاهش یافته است به همین دلیل سیاست های حوزه سلامت باید در راستای ارتقاءآگاهی مادران و حمایت از مادران شاغل برای شیردهی باشد.

  کلیدواژگان: تغذیه انحصاری با شیرمادر، کودکان زیر 6 ماه، پیمایش ملی، نوزادان، عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی
 • حمید حاجی غلام سریزدی، داریوش مرادی فارسانی*، سیده شادی حسینی، حسین محجوبی پور صفحات 796-806
  هدف

  با توجه به شیوع بالا و عوارض درد و تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر دو ترکیب دارویی استامینوفن-متوکلوپرامید و کتامین-متوکلوپرامید را در قیاس با گروه شاهد در کاهش درد، تهوع و استفراغ پس از ویترکتومی بسنجیم.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور 96 بیمار تحت عمل جراحی ویترکتومی قرار گرفتند. بیماران در این مطالعه به صورت تصادفی در سه گروه درمان با استامینوفن-متوکلوپرامید (32 نفر که استامینوفن (mg/kg10)-متوکلوپرامید (mg/kg15/0)، دریافت نمودند، کتامین-متوکلوپرامید (32نفر) که کتامین (mg/kg1/0)-متوکلوپرامید (mg/kg15/0) دریافت نمودند، و شاهد (32نفر) که cc100 نرمال سالین استریل دریافت نمودند تقسیم شدند. کلیه داروها در فاصله 20 دقیقه قبل از پایان جراحی انفوزیون وریدی گردید. شدت درد و تهوع بر اساس Visual analogue scale (VAS) و هم چنین علایم حیاتی و بروز استفراغ تا 24 ساعت بعد از جراحی ارزیابی و مقایسه شدند.

  یافته ها

   علایم همودینامیک سه گروه در طی 24-ساعت اول بعد از عمل از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یک دیگر نداشتند. هم چنین، شدت درد، تهوع و بروز استفراغ در زمان های مختلف در هر سه گروه طی بررسی 24 ساعته، کاهش معناداری داشت (05/0P-value<). مقایسه سه گروه حاکی از پایین ترین امتیاز درد (001/0=P-value)، تهوع (04/0=P-value) و استفراغ (01/0=P-value) در گروه تحت درمان با کتامن-متوکلوپرامید بود.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های مطالعه حاضر، هر دو ترکیب دارویی استامینوفن-متوکلوپرامید و کتامین-متوکلوپرامید به خوبی منجر به کاهش درد، تهوع و بروز استفراغ گردیدند؛ اگر چه در مجموع کتامین-متوکلوپرامید نتایج بهتری داشت. هیچ کدام از ترکیب های دارویی منجر به عوارض جدی و اختلال همودینامیک نگردید.

  کلیدواژگان: ویترکتومی، تهوع، استفراغ، درد، استامینوفن، متوکلوپرامید، کتامین
 • الهه باهنر، رسول اشرفی، محسن سلیمانی* صفحات 807-817
  هدف

  تغییر وضعیت بیمار یک مراقبت معمول در بخش های ویژه است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بیمار و زاویه تخت بر فشار داخل شکم و فشار کاف لوله تراشه و بررسی ارتباط آن ها می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه یک کارآزمایی بالینی قبل و بعد بر روی 70 بیمار در یک بازه زمانی 8 ماهه بود. بیماران واجد شرایط و در دسترس در وضعیت های زاویه تخت (صفر، 30 و 45 درجه) و وضعیت بدن به پهلو در جهت و مخالف دستگاه تهویه مکانیکی قرار گرفتند. در هر وضعیت، فشار داخل شکم و فشار کاف لوله تراشه اندازه گیری شد. داده ها در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که میانگین فشار داخل شکم در وضعیت های مختلف متفاوت بود (001 /0P<). میانگین فشار داخل شکم در زاویه تخت صفر درجه (49/0±41/7) سانتی متر آب در کم ترین مقدار و در زاویه تخت 45 درجه (45/0±99/11) سانتی متر آب در بیش ترین مقدار بود. فشار داخل شکم در وضعیت صفر درجه به طور معنی داری کم تر از سایر وضعیت ها بود (001/0P<). فشار کاف لوله تراشه نیز در وضعیت خوابیده به سمت مخالف دستگاه به طور معنی داری بیش تر از سایر وضعیت ها بود (001/0P<). ارتباط معنی داری بین فشار داخل شکم و فشار کاف لوله تراشه مشاهده نشد (15/0=P).

  نتیجه گیری

   در زاویه تخت صفر درجه و چرخش به سمت مخالف دستگاه تهویه مکانیکی، فشار کاف لوله تراشه حداکثر و در زاویه 45 درجه و پوزیشن چرخش به سمت مخالف دستگاه تهویه مکانیکی، فشار داخل شکم بالاترین مقدار بود. گرچه ارتباط معنی داری بین فشار داخل شکم و فشار کاف لوله تراشه وجود نداشت اما در حالت خوابیده به سمت مخالف دستگاه تهویه مکانیکی، فشار داخل شکم و فشار کاف لوله داخل تراشه به طور غیرعادی زیاد بود. پیشنهاد می شود از قرار گرفتن بیمار در این وضعیت خودداری شود.

  کلیدواژگان: لوله گذاری داخل تراشه، فشار کاف، فشار داخل شکم، تهویه مکانیکی، وضعیت بیمار
 • زینب عالی پور، مهران نقی بیرانوند، مرضیه اسدی ذاکر*، صدیقه فیاضی، نیما یگانه، مریم کوچک، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 818-825
  هدف

  استیوآرتریت زانو شایع ترین آرتریت و بیماری اسکلتی- عضلانی است. اثربخشی کم و عوارض نامطلوب قابل توجه داروهای صناعی موجود در درمان این بیماری، باعث شده که بسیاری از محققان به دنبال دارویی باشند که ضمن اثر بخش بودن، عوارض جانبی کم تری داشته باشد. اخیرا زنجبیل یکی از داروهای گیاهی پرطرفدار در درمان این بیماری است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر زنجبیل به دو روش پچ پوستی و کپسول خوراکی بر شدت درد، خشکی مفصل و عملکرد روزانه بیماران مبتلا به استیوآرتریت زانو انجام شد.

  مواد و روش ها

   این یک مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه بود که بر روی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی افشار شهرستان دزفول در سال 1394 انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس بود. افراد مورد پژوهش به صورت تصادفی بر طبق جدول اعداد تصادفی به سه گروه پچ پوستی، کپسول زنجبیل و کنترل تقسیم شدند. هر 3 گروه درمان تجویز شده توسط متخصص ارتوپدی را دریافت می کردند. علاوه بر این، گروه کپسول زنجبیل روزانه 2 عدد کپسول 500 میلی گرمی زنجبیل و گروه پچ پوستی زنجبیل روزانه یک عدد پچ پوستی زنجبیل را در ناحیه ی میانی کمر به مدت 9 هفته استفاده کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و نسخه ترجمه شده پرسش نامه شاخص آرتریت دانشگاه های انتاریو غربی و مک مستر (WOMAC) بود.

  یافته ها

   کل افراد شرکت کننده در پژوهش 135 نفر بود. در گروه های کپسول خوراکی زنجبیل، پچ پوستی زنجبیل و کنترل میانگین شدت درد قبل از مداخله به ترتیب 08/13، 52/14 و 55/13 بود و پس از مداخله به 05/7، 62/8 و 37/11 کاهش یافت  (00/0P<). همین طور در سه گروه کپسول خوراکی زنجبیل، پچ پوستی زنجبیل و کنترل میانگین خشکی مفصل قبل از مداخله به ترتیب 97/4، 50/5 و 80/4 بود و پس از مداخله به 97/1، 35/3 و 05/4 کاهش یافت (00/0P<). به همین ترتیب در سه گروه کپسول خوراکی زنجبیل، پچ پوستی زنجبیل و کنترل میانگین اختلال عملکرد روزانه 59/44، 20/47 و 55/45 بود و پس از مداخله به 64/27، 82/33 و 80/39 کاهش یافت (00/0P<). یافته ها نشان داد در هر 3 گروه مطالعه، اختلاف معناداری در میانگین شدت درد، خشکی مفصل و عملکرد روزانه قبل و بعد از مداخله دیده شد.

  نتیجه گیری

   زنجبیل به هر دو شکل کپسول خوراکی  و پچ پوستی در کاهش شدت درد و اختلال در عملکرد روزانه بیماران مبتلا به استیوآرتریت زانو موثر است. به نظر می رسد که فقط کپسول خوراکی باعث کاهش خشکی مفصل شده است و پچ پوستی زنجبیل بی تاثیر است.

  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، درد، خشکی مفصل، عملکرد روزانه، زنجبیل، پچ پوستی، کپسول خوراکی
 • مینا جعفری، ویدا حجتی*، مهدی خاکساری، غلامحسین واعظی صفحات 826-834
  هدف

  قرارگیری در معرض اتانول به عنوان یک نوروتراتوژن در دوره تکوین اثرات مخربی بر سیستم عصبی مرکزی دارد و باعث اختلالات عصبی در بزرگسالی است این اختلالات با آپوپتوز در مناطقی از مغز مانند هیپوکامپ, با فعال شدن آبشار اکسیداتیو- التهابی و سطح بالای دژنراسیون عصبی مرتبط است. سیمواستاتین که به عنوان دارو برای درمان هیپرکلسترومی استفاده می شود, می تواند از سد خونی مغزی عبور کرده و آثار نوروپروتکتیو آن در چندین بیماری سیستم عصبی مورد تایید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، ارزیابی فعالیت های محافظتی سیمواستاتین بر روی اختلالات حافظه و نکروز سلول های عصبی در هیپوکامپ موش صحرایی با قرار گرفتن در معرض الکل پس از تولد بود.

  مواد و روش ها

   نوزادان نر موش 27/5 گرم در کیلوگرم اتانول محلول در شیر خشک را از طریق گاواژ در روزهای 10-2 بعد از تولد دریافت کردند. هم چنین 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم سیمواستاتین را به شکل زیر جلدی در روزهای 10-2 بعد از تولد دریافت کردند. اختلالات حافظه شناختی 36 روز پس از تولد از روش تشخیص شیء جدید ارزیابی شد و سپس میزان سلول های نکروز شده از طریق رنگ آمیزی نیسل بررسی شد.

  یافته ها

   داده های رفتاری نشان داد که در گروه های تیمار شده با سیمواستاتین حافظه تشخیص شیء جدید نسبت به گروه اتانول افزایش یافته (01/0>P). بعلاوه در گروه اتانول افزایش مرگ سلولی در ناحیه CA1 هیپوکامپ مشاهده گردید که تیمار با سیمواستاتین کاهش معنی داری در میزان سلول های نکروتیک  نشان داد (01/0>P).

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که سیمواستاتین اثر محافظتی بر نقایص عصبی مرتبط با الکل دارد،هرچند که تحقیقات بیش تر در آینده مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: سیمواستاتین، اتانول، حافظه، مرگ سلولی، هیپوکامپ
|
 • Tooba Karimi, Sayyed-Morteza Hosseini-Shokouh, Mohsen Saffari, Ahmad Ameryoun* Pages 691-702
  Introduction

  Cancer is one of the most important health challenges. The World Health Organization has established tools to reduce the risks and burdens of cancer for countries within a framework called the National Cancer Control Program. this study aimed to design a cancer management model in Iran.

  Materials and Methods

  In this comparative study, comparison tables were prepared based on the dimensions of the research objectives. Then the preliminary model of cancer management in Iran was designed. A questionnaire was set up to test the template and validate it. The opinions of 23 experts were used in two stages of the Delphi technique.

  Results

  In the present study, effective dimensions for cancer management in Iran were introduced: primary prevention, screening, early diagnosis, treatment, palliative care, survivor support, manpower, registration, and cancer research. According to the findings of this study, to optimize the cancer management program in Iran, cancer prevention programs, screening stages, and cancer palliative care services should be covered by insurance. Cancer treatment is decided by a multidisciplinary team. Palliative care specialists should be trained. Other findings are discussed in the main article.

  Conclusion

  Modeling and localization of cancer management dimensions of successful countries in cancer control, provides the basis for the development of cancer health services management in Iran.

  Keywords: Neoplasms, National Program of Cancer Registries, Palliative Care, Delphi Technique, Comparative Study
 • Fariba Manzoori, Mehrdad Nasrollahzadeh Sabet, Arezoo Farhadi, Reza Heidari, Mohammad Foad Heidari, Javad Behroozi* Pages 703-710
  Introduction

  Gastric cancer is a major public health issue worldwide. The factors that initiate cancer are not well understood, however aberrant expression of genes is associated with this cancer. TRIP13 plays pivotal roles in meiotic recombination, DNA repair, and cell cycle progression. An increasing body of evidence suggests that TRIP13 may possess functions other than meiosis and mitosis, particularly in the regulation of tumorigenicity. This study aimed to compare the expression of the TRIP13 gene in cancerous and adjacent tissue of gastric cancer and evaluate its clinical significance in the prognosis and survival analysis of gastric cancer patients.

  Materials and Methods

  A total of 50 tumor tissues and marginal control tissues were obtained from gastric cancer patients. First, the relative gene expression of TRIP13 was determined using quantitative real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction (qRT-PCR) and quantified using the 2-ΔΔCT method. Then, bioinformatic approaches were used to evaluate TRIP13 expression in two different cohorts of patients. A data mining study was also performed to determine the prognostic role of TRIP13 expression in the overall survival of gastric cancer patients. Finally, the correlation between gene expression and copy number of TRIP13 was obtained using CCLE database data analysis

  Results

  The expression of TRIP13 in gastric tumor samples was increased 5.2-fold relative to adjacent normal tissues. Conspicuously, this finding was repeated in bioinformatics analyses and TRIP13 gene expression showed a significant increase in both cohorts of patients. Analysis of TRIP13 gene expression in 37 gastric cancer cell lines showed that the expression of this gene was significantly correlated with the number of copies. We also found a negative correlation between the high expression of TRIP13 and overall survival in gastric cancer patients.

  Conclusion

  It could be concluded that TRIP13 may act as a promising biomarker and a potential therapeutic target for gastric cancer diagnosis and treatment.

  Keywords: Gastric cancer, TRIP13, Gene expression, Overall survival of patients
 • Morteza Rezaei, Mahsa Khosrojerdi, Amir Azimian, Abbas Ziari, Fatemeh Moqaddas* Pages 711-716
  Introduction

  the rate of colonization of bocavirus (a newly recognized respiratory virus) was assessed in children with asthma and non-asthmatic condition due to the importance of bocavirus in preventing and exacerbating of childhood asthma.

  Materials and Methods

  In this study, 142 samples of nasopharyngeal swabs were assessed (71 with asthma and 71 without asthma). Viral nucleic acid was extracted and the quantity of human bocavirus was evaluated by the PCR method.

  Results

  The prevalence of bocavirus was 18.3% (26 positive samples) and 80.77% of positive samples in which the bocavirus genome was found, belonged to the asthmatic group and 19.23% belonged to the non-asthmatic group.  there was a significant association between the severity of asthma and bocavirus colonization.

  Conclusion

  The results of this study showed that there is an important association between the human buccal virus and childhood asthma. However, more epidemiological studies are needed to simultaneously assess the presence of other respiratory viruses and their role in childhood asthma

  Keywords: Prevalence, Colonization, Bocavirus, Childhood asthma
 • Hossein Samiei Abianeh, Shahram Nazarian*, Abbas Hajizadeh, Emad Kordbach Pages 717-726
  Introduction

  Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) and serotype O157: H7 is one of the most important diseases causing diarrhea. Shiga-like toxin secreted by the bacteria destroys epithelial cells and, in acute cases, causes hemolytic uremic syndrome (HUS). Antibiotic therapy is not effective against this pathogen, because it increases the production of Shiga toxin. Designing chimeric immunogens can be one of the most effective strategies against bacteria. This study aimed to evaluate the immunogenicity of recombinant chimeric antigen-containing immunogenic regions of flagellin and intimin proteins against E. coli O157: H7.

  Materials and Methods

  Immunogenic regions of flagellin and intimin proteinswere selected for bioinformatics evaluations. Plasmid H7-Int pET28a- was transferred to E. coli BL21(DE3). Expression of the recombinant chimeric protein was induced by IPTG and evaluated by SDS-PAGE. The recombinant protein was purified using a Ni-NTA affinity chromatography column and confirmed by Western blotting. Immunogenicity of the protein was performed in mice with pure protein and antibody titers were determined by ELISA. Bacterial shedding and mortality in mice were examined.

  Results

  Expression of recombinant protein in E.coli led to the production of a protein with a molecular weight of 70 kDa. The total yield of purified protein was 80 mg/L. Immunization of mice with recombinant protein induced humoral immunity. Bacterial shedding in immunized mice’s feces was significantly reduced (102 CFU / ml). 100% and 80% of the immunized mice survived challenged with 10LD50 and 100LD50 of bacteria respectively.

  Conclusion

  The results showed that the chimeric protein provides good protective immunity in mice and can be considered an immunogenic candidate against E. coli O157: H7.

  Keywords: Enterohemorrhagic Escherichia coli, E Coli O157-H7, Chimeric protein, Immunogen, Intimin, Flagellin
 • Hossein Samiei Abianeh, Shahram Nazarian*, Jafar Amani, Emad Kordbache, Amir Rezaie Pages 727-735
  Introduction

  Covid-19 epidemic results from an infection caused by SARS-CoV2. Evolution-based analyses on the nucleotide sequences show that SARS-CoV2 is a member of the genus Beta-coronaviruses and its genome consists of a single-stranded RNA, encoding 16 proteins. Among the structural proteins, the nucleocapsid is the most abundant protein in virus structure, highly immunogenic, with sequence conservatory. Due to a large number of mutations in the spike protein, the aim of this study was to investigate bioinformatics, expression of nucleocapsid protein and evaluate its immunogenicity as an immunogenic candidate

  Materials and Methods

  B and T cell epitopes of nucleocapsid protein were examined in the IEDB database. The PET28a-N plasmid was transferred to E. coli BL21(DE3) expression host, and IPTG induced recombinant protein expression. The protein was purified using Ni-NTA column affinity chromatography, and the Western blotting method was utilized to confirm it. Finally, mice were immunized with three routes of purified protein. Statistical analysis of the control group injection and test results was carried out by t-test from SPSS software.

  Results

  The optimized gene had a Codon adaptation index (CAI) of 0/97 Percentage of codons having high- frequency distribution was improved to 85%. Expression of recombinant protein in E.coli led to the production of BoNT/B-HCC with a molecular weight of 45 kDa. The total yield of purified protein was 43 mg/L. Immunization of mice induced serum antibody response. Statistical analysis showed that the antibody titer ratio was significantly different compared to the control sample and the antibody titer was acceptable up to a dilution of 1.256000

  Conclusion

  According to the present study results, the protein can be used as an immunogenic candidate for developing vaccines against SARS-CoV2 in future research.

  Keywords: Covid-19, SARS-CoV2, Nucleocapsid, Recombinant Immunogenic, Epitope
 • Faezeh Rezvani Majd, Atefeh Aminian Far*, Fatemeh Paknazar Pages 736-746
  Introduction

  Internal Shoulder impingement is one of the most common problems in athletes with postural asymmetry. The present study aimed to investigate the effect of postural restoration exercises on patients' disabilities and the torque of the shoulder rotator muscles.

  Materials and Methods

  In this clinical trial study, 23 patients with internal shoulder entrapment were randomly divided into control and intervention groups. A positive Ober's test on the left hip indicated pelvic asymmetry and was considered a criterion for admission. Patients in the intervention group were treated with postural restoration exercises for six weeks. The control group did not receive any intervention. Internal and external rotator muscle torque and shoulder functional disability were measured using the Biodex isokinetic and DASH (Disability of Arm, Shoulder, and Hand) questionnaires, respectively. The variables were measured before the intervention, six weeks after the intervention, and four weeks after the completion of the intervention at angular velocities of 60 and 120 o/s at 45o, 70o, and 90o of shoulder abduction. Data analysis was performed using ANOVA with repeated measurements for intergroup comparison.

  Results

  Findings of the present study showed a significant increase (P=0.000) in the isokinetic torque of the shoulder rotator muscles and also a significant decrease in functional disability (P=0.000) in the intervention group compared to the control group

  Conclusion

  The results of this study showed that postural restoration exercises in athletes with pelvic asymmetry can improve functional disability and increase shoulder rotational muscle torque

  Keywords: Shoulder Impingement Syndrome, Isokinetic Torque, Postural restoration Exercises
 • Elnaz Moghadam, Zohreh Eskandari, Mohammad Reza Shiri Shahsavar, Masoud Mirmoezzi* Pages 747-756
  Introduction

  Weight gain and obesity are one of the most important health issues and one of the most severe public health problems. This study aimed to determine the effect of 10 weeks of High-Intensity Interval training (HIIT) and Mini-Trampoline training (MTT) with calorie restriction (CR) on body composition and aerobic capacity in overweight and obese women.

  Materials and Methods

  Forty-eight overweight and obese women with a mean (age: 32.71±4.11 yrs, weight: 75.19±4.86 kg) participated in the present study based on the inclusion criteria and voluntarily. Subjects were randomly divided into four equal groups (12 subjects): Experimental group 1: MTT with CT, Experimental group 2: HIIT with CR, Experimental group 3: CR, and Control group: No restriction calories were divided. Body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR), waist-to-height ratio (WHTR), skeletal muscle mass (SMM), and body fat percent (PBF) were analyzed using the Boca Model X1 body composition analyzer, and for aerobic capacity, the Cooper test was used. CR (deduction of 500 calories from the daily energy intake of individuals) was for 10 weeks. HIIT and MTT have performed three sessions per week and each session was one hour of high-intensity exercise. The control group was asked to continue their daily activities and maintain a normal diet.

  Results

  A 10-week period of MTT with CR improved BMI (P=0.001), WHR (P=0.004), BF and PBF (P<0.001), but HIIT had no effect on body composition (P<0.05). CR diet had a positive effect on BMI (P=0.001), WHR (P=0.009), BF (P=0.044). HIIT with CR (P<0.001) and MTT with CR (P<0.001) improved aerobic capacity and among these, HIIT had a greater effect on aerobic capacity (P<0.001).

  Conclusion

  The results showed that MTT with CR improves the body composition in overweight and obese women. Also, the effect of HIIT on increasing aerobic capacity was greater.

  Keywords: Exercise, Caloric Restriction, High-Intensity Interval Training, Overweight, Obesity
 • Marzieh Behroozi, Masoumh Barkhordari Sharifabad* Pages 757-766
  Introduction

  Attention to the quality of life of patients after coronary artery bypass graft (CABG) surgery is one of the priorities of nursing care. Although postoperative heart rehabilitation programs are performed in most centers, it does not seem to be sufficient to improve quality of life and require complementary programs. The purpose of this study was to determine the effect of yoga-based cardiac rehabilitation programs on the quality of life of patients after CABG surgery.

  Materials and Methods

  The present study is an experimental study that was performed in the intensive care unit of Shahid Beheshti Hospital in Shiraz in the first half of 2021. Participants were selected using convenience sampling and then randomly divided into two groups intervention and control. For the intervention group, a yoga-based cardiac rehabilitation program was performed virtually for one month. To collect data, the Ferrans, and Powers quality of life index - cardiac version was used.

  Results

  There was no significant difference between the two groups in terms of demographic characteristics and quality of life scores before the intervention (P<0.05). Also, after the intervention, the difference between the mean score of quality of life between the two groups was significant (P<0.001). In the experimental group, the mean score of quality of life significantly improved from the pre-test to the post-test. but did not differ significantly in the control group. Importantly, this program affected all aspects of quality of life except mental health.

  Conclusion

  Yoga-based cardiac rehabilitation has an effect on the quality of life of patients after CABG surgery, so it is suggested that this intervention be used to help improve the lives of these patients

  Keywords: Quality of life, Coronary Artery Bypass, Cardiac Rehabilitation, Yoga
 • Fatemeh Mohtasham, Parvaneh Shamsipour Dehkordi*, Maryam Rahimian Mashhadi, Mandana Sangari Pages 767-775
  Introduction

  In recent years, yoga has been used as an intervention to improve memory function. The present study aims to investigate the effect of super-brain yoga practices on the consolidation and reconsolidation of motor memory in young girls.

  Materials and Methods

  Participants were 24 young girls in Lendeh, selected based on the inclusion criteria of the study and then randomly divided into two groups: experimental group (performing ten blocks of 80 trials in the acquisition phase, performing super brain yoga, recalling the tasks after 15 minutes and performing the retention test after one hour) and the control group (performing ten blocks of 80 trials in the acquisition phase, recalling the tasks after 14 days from the last training block of the acquisition phase and performing the retention test after one hour). Data was collected using the Altering Serial Reaction Time Task.

  Results

  The results of variance analysis with the repeated measure in acquiring phase demonstrated that the subjects’ performance improved during the training trials (P<0.05) and the subjects had a better performance in the ninth and tenth training blocks than in the first. In the first retention test, both the super brain yoga group and control group made progress (P<0.05), however, the super brain yoga group made more progress than the latter. In the second memory test, the yoga practice group performed better than in the first retention test and the tenth training block.

  Conclusion

  Remarkably, the results of the study show that applying the intervention super brain yoga not only led to memory inhibition but also acted as a facilitator for consolidating and reconsolidating motor memory

  Keywords: Motor Memory Consolidation, Memory Reconsolidation, super brain yoga
 • Mahsa Jahadinaeini, Habibollah Dehghan* Pages 776-784
  Introduction

  One way to reduce the level of heat strain is to use personal evaporative cooling coats. such as the wrist, ankle, head and neck. The purpose of this study is to design, construct, and determine the cooling power of local cooling coatings and evaluate their efficiency in improving perceptual indicators in the laboratory.

  Materials and Methods

  Initially, the design and construction of local cooling coatings were performed using anthropometry. Then the cooling power of the mentioned coatings was calculated. Finally, the efficiency of the coatings designed to improve perceptual indicators on 16 students (8 men and 8 women) was tested in a climate chamber with a temperature of 35 ± 0.23°C and a temperature of 30±5%.

  Results

  The average cooling power of cooling coats at 30% relative humidity at 30°C, 35°C and 40°C was 67, 77 and 89 watts, respectively. At the mentioned temperature and in 60% relative humidity, the cooling power was 34, 40 and 55 watts. As the relative humidity increased, the cooling power of the coats decreased. Also, the mean of thermal sensation and heat comfort during activity with a cooling cover and without a cooling cover in sitting and walking treadmill positions were significant (P-value≤0.05).

  Conclusion

  Local evaporative cooling coat on the head, neck, wrists and ankles can be reasonably effective in repelling excess heat entering the body and improving perceptual indicators. The best performance of these coats is in hot and dry environments.

  Keywords: Personal Protective Equipment, cooling power, heat stress, perceptual indicators
 • Mina Esmaeili, Hamed Barakati, Morteza Abdollahi, Marjan Ajami, Forouzan Salehi, Maryam Sadat Kasaii*, Anahita Houshiarrad Pages 785-795
  Introduction

  Exclusive breastfeeding for up to 6 months has an important role in infant and maternal health and prevention of child mortality. And the present study aimed to examine the factors affecting exclusive breastfeeding in children under 6 months and evaluate the achievement of the World Health Organization's goal for 2025 at the national level.

  Materials and Methods

  In this national survey, Data from 1845 mothers/caregivers with children under 6 months were examined Information on breastfeeding and infant nutrition during the past 24 hours, demographic information and socio-economic status in 1396 were collected. The survey questionnaire is derived from the DHS questionnaire designed by WHO and the food intake section is based on the standard questionnaire of MICS designed by UNICEF. The role and importance of factors affecting exclusive feeding were determined by logistic regression and chi-square tests.

  Results

  The rate of exclusive breastfeeding among infants (˂ 6 months) was 45.9%. The percentage of exclusive feeding was higher in girls compared to boys and it decreased with age (P=0.00). Mothers' employment outside the home is one of the effective factors in the discontinuation of exclusive feeding. In this study, the Husband's Occupation, parents' education, and socioeconomic status were not associated with exclusive breastfeeding (P>0.05).

  Conclusion

  We showed that the age and sex of the children and the occupation of the mothers have a significant effect on exclusive breastfeeding. Also, the national rate of exclusive breastfeeding has decreased compared to the previous studies. Thus, health policies should be aimed at raising the awareness of mothers and protecting employed mothers from breastfeeding.

  Keywords: Exclusive breastfeeding, children under 6 months, National survey, infants, socio demographic determinants
 • Hamid Haji Gholamisaryazdi, Dariush Moradi Farsani*, Seyede Shadi Hoseini, Hossein Mahjubipour Pages 796-806
  Introduction

  According to the high incidence and complications of postoperative pain, nausea, and vomiting the current study aimed to assess the combination of acetaminophen-metoclopramide and ketamine-metoclopramide in comparison with a control group in decreasing post-vitrectomy pain, nausea, and vomiting.

  Materials and Methods

  The current randomized clinical trial has been conducted on 96 patients undergoing elective deep vitrectomy in three treatment groups of acetaminophen-metoclopramide(n=32) which received acetaminophen (10 mg/kg) and metoclopramide (0.15 mg/kg); ketamine-metoclopramide(n=32) which received ketamine (0.1 mg/kg) and metoclopramide (0.15 mg/kg); and the control group (n=32) who received 100 ml of sterile normal saline, all of the drugs were infused intravenously and within 20 minutes before the end of the procedure.  Pain and nausea intensity based on Visual Analogue Scale (VAS) and vomiting incidence and vital signs in the first postoperative 24 hours were assessed.

  Results

  Hemodynamic parameters did not statistically differ between the study groups during the first 24 hours after surgery. Significant improvements were noticed in all the groups regarding pain, nausea intensity, and vomiting incidence in all the groups (P-value<0.05); however, the comparison of the groups showed the lowest pain (P-value=0.001), nausea (P-value=0.04) intensity scores and vomiting incidence (P-value=0.01) in ketamine-metoclopramide treated patients.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, both acetaminophen-metoclopramide and ketamine-metoclopramide significantly reduced pain, nausea, and vomiting; however, generally, ketamine-metoclopramide had better results. None of the drug compounds caused serious side effects and hemodynamic disturbances

  Keywords: Vitrectomy, Nausea, Vomiting, Pain, Acetaminophen, Metoclopramide, Ketamine
 • Elaheh Bahonar, Rasool Ashrafi, Mohsen Soleimani* Pages 807-817
  Introduction

  Changing position is one of the typical nursing care in intensive care units. This study aimed to investigate the effect of body positioning on intra-abdominal pressure and endotracheal tube cuff pressure and their relationship with each other in patients undergoing mechanical ventilation

  Materials and Methods

  This was a before-after clinical trial study performed on 70 patients over eight months. Eligible patients were placed in one of the positions of bed angle (flat, 30, and 45 degrees) and body position sideways toward an opposite direction to the mechanical ventilator. The intra-abdominal pressure and the endotracheal tube cuff pressure were measured with each change in body position and head of the bed. Data were analyzed at a significance level of 0.05.

  Results

  Mean intra-abdominal pressure was different in positions (P<0.001). The mean intra-abdominal pressure at the flat angle was (7.4±0.49) CmH2O at the lowest and 45 degrees was (11.98±0.45) CmH2O at the highest. The mean intra-abdominal pressure in the supine position was significantly lower than in other positions (P<0.001). The endotracheal cuff pressure was significantly higher in lying down on the opposite side of the ventilator than in other positions (P<0.001). There is no significant relationship between intra-abdominal pressure and endotracheal tube cuff pressure (P=0.15).

  Conclusion

  The results showed that at the flat angle and opposite direction to the mechanical ventilator, the tube cuff pressure was maximal and at an angle of 45° and the position of the opposite side of the mechanical ventilator, the intra-abdominal pressure was the highest. Although there was no significant relationship between intra-abdominal pressure and endotracheal tube cuff pressure, when lying on the opposite side of the mechanical ventilator, intra-abdominal pressure and endotracheal tube cuff pressure were abnormally high. Therefore, it is recommended to avoid the patient in this situation.

  Keywords: Cuff pressure, intratracheal intubation, intra-abdominal pressure, mechanical ventilation, patient positioning
 • Zeinab Alipour, Mehran Naghibeiranvand, Marziyeh Asadizaker*, Sedigheh Fayazi, Nima Yeganeh, Maryam Kouchak, Mohammah-Hossein Haghighizadeh Pages 818-825
  Introduction

  Knee osteoarthritis is the most common arthritis and musculoskeletal disease. The low efficacy and significant side effects of synthetic drugs in the treatment of this disease have led many researchers to look for a drug that is effective but has fewer side effects. Recently, ginger is one of the most popular herbal remedies in the treatment of this disease. This study aimed to compare the effect of ginger by skin patch and oral capsule on pain intensity, joint dryness, and daily performance of patients with osteoarthritis of the knee.

  Materials and Methods

  This was a three-group clinical trial study that was performed on patients referred to Afshar orthopedic clinic in Dezful in 2015. Sampling was available. Subjects were randomly divided into three groups according to the table of random numbers: skin patch, ginger capsule, and control. All three groups received treatment prescribed by an orthopedic specialist. In addition, the ginger capsule group used 2 500 mg ginger capsules daily and the ginger skin patch group used one ginger skin patch daily in the middle of the waist for 9 weeks. The data collection tool was a demographic questionnaire and a translated version of the Arthritis Index of Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC). One-way analysis of variance, paired t-test, and Tukey post hoc test aswas used to analyze the data. A significant level were considered 0.05.

  Results

  The total number of participants in the study was 135.In the groups of ginger capsules, ginger skin patch, and control. the mean pain intensity before the intervention was 13.08, 14.52, and 13.55, respectively, and after the intervention, it decreased to 7.05, 8.62, and 11.37(P<0.00).

  Conclusion

  Ginger in both oral capsules and skin patches is effective in reducing the severity of pain and dysfunction in patients with osteoarthritis of the knee. It seems that only oral capsules reduce joint dryness and the ginger skin patch is ineffective.

  Keywords: Knee osteoarthritis, pain, joint dryness, daily functioning, Ginger, skin patch, oral capsule
 • Mina Jafari, Vida Hojati*, Mehdi Khaksari, Gholamhassan Vaezi Pages 826-834
  Introduction

  Exposure to ethanol as a neurotratogen in the developmental period has destructive effects on the central nervous system and causes neurological disorders in adulthood. These disorders are associated with apoptosis in areas of the brain such as the hippocampus, by activating the oxidative-inflammatory cascade and high levels of nerve degeneration. Simvastatin, used as a drug to treat hypercholesterolemia, can cross the blood-brain barrier and its neuroprotective effects have been confirmed in several diseases of the nervous system. This study aimed to evaluate the protective activities of simvastatin on memory disorders and nerve cell necrosis in the rat hippocampus by postnatal alcohol exposure.

  Materials and Methods

  Male rat infants received 5.27 g / kg milk powder soluble ethanol on days 2-10 after birth by gavage. They also received 10 and 20 mg/kg of simvastatin on days 2-10 after birth subcutaneously. Cognitive memory abnormalities were assessed 36 days after birth by the new object detection and then, the number of necrotic cells was assessed by nissl staining.

  Results

  Behavioral data showed that in the groups treated with simvastatin, the new object recognition memory increased compared to the ethanol group (P<0.01). In addition, in the ethanol group, an increase in cell death was observed in the CA1 region of the hippocampus, and treatment with simvastatin showed a significant decrease in the number of necrotic cells (P<0.01).

  Conclusion

  This study showed that simvastatin has a protective effect on alcohol-related neurological defects, although more research is needed in the future.

  Keywords: Simvastatin, Ethanol, Memory, Cell Death, Hippocampus