فهرست مطالب

 • سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/12
 • تعداد عناوین: 19
|
 • حسین شعبانعلی فمی*، مهسا معتقد، مهناز محمدزاده، سمیرا افشاری، مسیب بقایی صفحات 1-19

  تحقیق حاضر با هدف تحلیل ادراک کشاورزان نسبت به راهکار های مدیریت خشکسالی در واحدهای بهره برداری کوچک مقیاس انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان کوچک مقیاس استان اصفهان بودند (166030 نفر) که تحت شرایط خشکسالی قرار داشتند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 394 نفر تعیین شد و به روش نمونه گیری دو مرحله ای یعنی طبقه ای با انتساب متناسب و تصادفی ساده نمونه ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نتایج نشان داد که مهم ترین راهکارهای بکارگرفته شده توسط کشاورزان برای مدیریت خشکسالی به ترتیب اولویت «افزایش اطلاعات در مورد خشکسالی و راه های مقابله با آن»، «مدیریت بهتر آب کشاورزی»، «آبیاری در زمان مناسب»، «کاشت گیاهان بادشکن در اطراف مزرعه مانند صنوبر» و «مهاجرت فصلی به مناطق اطراف برای کسب درآمد» بودند. به منظور دسته بندی این راهکارها از تحلیل عاملی استفاده شد و در مجموع 5 عامل: راهکار مدیریت آبیاری و حفظ رطوبت؛ راهکار مدیریت مناسب عملیات زراعی؛ راهکار بهینه سازی اقتصاد خانوار؛ راهبرد تقویت ارتباطات و اطلاعات و راهکار بازنگری و تعدیل فعالیت های اجتماعی استخراج و نام گذاری شدند و عامل های مستخرج در مجموع 852/52 درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین کردند. در پایان براساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی برای افزایش توان سازگاری با تغییراقلیم و خشکسالی توسط کشاورزان کوچک مقیاس ارایه شد.

  کلیدواژگان: اصفهان، بهره برداری کوچک مقیاس، تحلیل عاملی، مدیریت خشکسالی
 • امین کاظمی حیدرلو، مرتضی مولائی* صفحات 21-34
  ترویج و آموزش کشاورزان در استفاده نوآورانه از منابع تولید، نقش مهمی را در استفاده بهینه از منابع ایفا می کند. هدف اصلی این تحقیق، مقایسه کارایی فنی تولید گندم بین استان های مجری طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و سایر استان ها در ایران است. داده های مورد نیاز از سامانه وزارت جهاد کشاورزی برای دوره زمانی 98-1394 دریافت شده و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی نهاده گرا تحت فروض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در استان های مجری طرح به ترتیب برابر 59/0 و 75/0 و در سایر استان های کشور به ترتیب برابر 56/0 و 72/0 است. همچنین مقدار کارایی فنی ستاده گرا تحت فروض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در استان های مجری طرح به ترتیب برابر 58/0 و 66/0 و در سایر استان های کشور برابر با 55/0 و 62/0 است. ازآنجایی که کارایی فنی نهاده گرا در استان های مجری طرح با سایر استان ها به لحاظ آماری تفاوت معنی داری داشته است، می توان گفت که اجرای طرح نظام نوین ترویج باعث کاهش مصرف نهاده های تولید گندم در استان های مجری گردیده است. با توجه به موفقیت اجرای طرح نظام نوین ترویج، عنایت دولت به مقوله اجرای طرح نظام نوین ترویج در تمامی استان ها و نه حمایت یک جانبه از تعداد محدودی استان خاص توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، کارایی فنی، گندم
 • سید داوود حاجی میررحیمی، جواد قاسمی* صفحات 35-51
  زمینه

  با توجه به شرایط جغرافیایی و کشاورزی ایران، تولید گل و گیاهان زینتی دارای جایگاه مناسبی است. یکی از مناطق مستعد در این زمینه، استان البرز است.

  هدف

  هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل راهکارهای توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی در این استان بود.روش پژوهش: جامعه آماری آن شامل تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی در استان البرز (1260=N) بود که با استفاده از فرمول کوکران، 135 نفر از آنها به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و توسط نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و Smart PLS نسخه 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی صوری توسط پانل متخصصان و روایی تشخیصی (AVE) و به منظور محاسبه قابلیت پایایی نیز از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته های حاصل از تحقیق نشان که در زمینه توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی از دیدگاه تولیدکنندگان، راهکارهای «تسهیلاتی- حمایتی» و «بهبود فرآیند تولید» در بالاترین و «پژوهش و فناوری» و «آموزش و ترویج و توسعه منابع انسانی» در پایین ترین رتبه ها قرار داشتند. یافته های حاصل از آمار استنباطی که با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام پذیرفت، نشان داد که مدل راهکارهای توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی دارای هفت مولفه اصلی بازاریابی و فروش، آموزش و ترویج و توسعه منابع انسانی، توسعه زیرساخت ها و امکانات، بهبود فرآیند تولید، توسعه صادرات، پژوهش و فناوری و تسهیلاتی- حمایتی است که همگنی و پایایی معرف ها مورد تایید بود.

  کلیدواژگان: استان البرز، راهکارهای توسعه، گل و گیاهان زینتی
 • شیوا سلطانی، سید حبیب الله موسوی*، صادق خلیلیان، حامد نجفی علمدارلو صفحات 53-72
  وقوع تغییرات و نوسانات اقلیمی، از طریق تغییر در عرضه و قیمت محصولات کشاورزی، سودآوری تولید در این بخش و نیز سهم غذا در درآمد مصرف کنندگان را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا مازادهای اجتماعی همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش نوسان خواهد شد. بر این اساس به منظور سیاست گذاری موثر جهت سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، برآوردهای صحیحی از تغییرات رفاه جامعه که در نتیجه ی رخدادهای اقلیمی ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر آثار بالقوه ی پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، مورد بررسی قرار گرفت و میزان تاثیرپذیری منابع آبی، تولید و متعاقب آن، امنیت غذایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر توامان تغییرات و نوسانات اقلیمی، همگام با افزایش 44 درصدی برداشت بخش کشاورزی از آبخوان این دشت در دوره ی برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق، ارزش حال مقادیر مازاد مصرف کننده، تولیدکننده و رفاه اقتصادی کل در بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کنونی را به ترتیب به میزان 27 درصد کاهش، 16 درصد افزایش و 4 درصد کاهش خواهد داد. لذا اتخاذ راهبردهای سازگاری با پدیده ی مذکور، جهت تخفیف یافتن آثار منفی آن بر امنیت غذایی منطقه، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
  کلیدواژگان: الگوی پویا، تبخیر و تعرق، عملکرد محصول، مازادهای اجتماعی، منابع آب
 • داود امین فنک*، روح الله رضایی، کامران زینال زاده صفحات 73-88

  هدف اصلی این پژوهش توصیفی- تحلیلی «شناسایی و تبیین موانع حفاظت از منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش خبرگان و مطلعان کلیدی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، دانشگاه ها، سازمان جهادکشاورزی، شرکت آب منطقه ای، اداره کل حفاظت محیط زیست و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بودند که از بین آن ها، 19 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختارمند (به صورت انفرادی و گروهی) به کار گرفته شد و داده ها در نرم افزار مکس کیودا با استفاده از تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که موانع حفاظت از منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در قالب 28 نشانه مختلف قرار گرفتند که از میان آن ها، عدم استفاده از مشارکت واقعی ذی نفعان در مدیریت منابع آبی (در بین نشانه های مربوط به موانع اجتماعی- فرهنگی)، عدم ترویج معیشت پایدار و سازگار با منابع آبی در سطح حوضه (در بین نشانه های مربوط به موانع اقتصادی)، نبود انسجام کافی برای تصمیم گیری بین سطوح محلی، استانی و ملی (در بین نشانه های مربوط به موانع سازمانی- نهادی)، جامع نبودن قانون توزیع عادلانه آب (در بین نشانه های مربوط به موانع قانونی- اداری) و مدیریت بالا به پایین منابع آب (در بین نشانه های مربوط به موانع مدیریتی)، در مقایسه با سایر نشانه ها بالاترین اولویت ها را داشتند. در نهایت، بر اساس یافته های پژوهش راهبردها و راهکارهایی در راستای رفع موانع حفاظت از منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ارایه شد.

  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، مدیریت پایدار، منابع آب، موانع و راهکارها
 • مریم محمودی*، احمد موسی پورگرجی صفحات 89-106
  هدف اصلی این پژوهش بررسی عمده ترین چالش های مشارکت شرکت های خصوصی فعال در کشور در حوزه سبزی و صیفی در معرفی ارقام محصولات مختلف سبزی و صیفی و همچنین تولید و تکثیر بذر ارقام معرفی شده داخلی از دیدگاه مدیران عامل این شرکت ها و راهکارهای رفع این چالش ها بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی بوده و از روش شناسی نظریه داده بنیاد به منظور دستیابی به هدف تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه کلیه شرکت های خصوصی عضو انجمن واردکنندگان بذر بودند که در سال 1399، تعداد آنها 37 شرکت بود که در نهایت 11 نفر آنها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیمه ساختاریافته استفاده شد. به منظور اطمینان از روایی و پایایی داده ها در بخش کیفی، علاوه بر بهره گیری از روش های مختلفی چون یادداشت برداری و ضبط صدا، نتایج به 4 نفر از مصاحبه شوندگان برای بررسی و تایید ارسال شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مقایسه مداوم استفاده شد. در نهایت، علاوه بر ارایه مدل الگویی این مطالعه، چالش های شناسایی شده در پنج دسته شامل؛ چالش های؛ سرمایه گذاری و دانشی، تغییر نگرش بهره برداران و کاهش قدرت ریسک آنها، حمایت دولت، بازارپسندی و کیفیت ارقام معرفی شده و عدم موفقیت بخش دولتی در ایجاد اطمینان و جلب مشارکت بخش خصوصی طبقه بندی شدند. پیشنهاد اصلی این مطالعه، تدوین راهکارهایی به منظور توسعه همکاری های مشترک و مکمل بین دو بخش دولتی و خصوصی و افزایش اعتماد بین این دو نهاد است.
  کلیدواژگان: به نژادی، سبزی و صیفی، مشارکت بخش خصوصی، نظام تامین بذر، نظریه داده بنیاد
 • صابر فتاحی، مرجان واحدی*، محمدباقر آرایش، رویا اشراقی صفحات 107-129

  در بین حوادث طبیعی، حوادث آب محور بحران های جدی را پیش روی کشور قرار داده است. علی رغم وجود تلاش هایی در جهت رفع بحران آب و بهبود شرایط موجود کماکان می توان شاهد سیر فزاینده مشکلات آب به ویژه در بخش کشاورزی کشور بود. گام ضروری برای رویارویی با حوادث آب محور و تعدیل تبعات آن، شناخت و درک عمیق از ابعاد تاب آوری برای ارتقای آستانه تحمل کشاورزان است. مطالعه حاضر به ارزیابی میزان تاب آوری کشاورزان در برابر بحران های آب محور در شهرستان هرسین پرداخته است. پژوهش حاضر در سال 1399 انجام شده و از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی چهار دهستان شهرستان هرسین انتخاب شدند که حدود 6000 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 کشاورز تعیین گردید. ابزار سنجش، پرسشنامه بوده که روایی آن با نظر اساتید و متخصصان موضوعی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 8/0 برای تمامی بخش های آن مورد تایید قرار گرفت. نرم افزار تحلیل داده ها نیز، SPSS بوده و جهت تحلیل مقایسات زوجی از نرم افزار Expert Choice بهره گرفته شده است. نتایج مقایسات زوجی نشان داد که تاب آوری نهادی و زیرساختی در برابر خشکسالی دارای بالاترین درجه اهمیت در مفهوم تاب آوری است. مطابق با نتایج مطالعه، میزان تاب آوری در کلیه دهستان های موردمطالعه نسبتا پایین برآورد گردیده است و تفاوت سطح تاب آوری در بین دهستان های موردمطالعه معنادار است. همچنین، کشاورزان با کشت آبی نسبت به کشاورزان با کشت دیم دارای سطح تاب آوری بالاتری می باشند.

  کلیدواژگان: خشکسالی، آسیب پذیری، تاب آوری زیرساختی
 • سمیرا نبی افجدی، مریم شریف زاده* صفحات 131-148
  پیچیدگی های مدیریت منابع آب محدود، مقوله حکمرانی را از اهمیت زیادی برخوردار ساخته است. بسیاری از چالش های مدیریتی این منبع حیات مربوط به شرایط کم آبی نیست و بیشتر متاثر از پیامد حکمرانی نامطلوب می باشد. حوضه ی زاینده رود در دهه های اخیر به دنبال قانون استقلال استان ها دچار بحران های اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و مدیریتی زیادی در دو زیرحوضه خود، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، شده که پیامد آن بروز تعارضات، تضادها و درگیری های میان ذینفعان زیرحوضه های آن است. لذا، پژوهش حاضر به دنبال مقایسه عملکرد حکمرانی آب در دو زیرحوضه ی اصفهان و چهارمحال و بختیاری در حوضه ی زاینده رود بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان ارشد حکمرانی آب در دو زیرحوضه ی اصفهان و چهارمحال و بختیاری بود. برای انتخاب نمونه از روش گلوله برفی بهره گرفته شد که تا مرحله اشباع تیوریک ادامه یافت و در نهایت در زیرحوضه ی اصفهان 9 نفر مدیر و کارشناس ارشد و در حوضه ی چهارمحال و بختیاری 6 نفر و 4 نفر در سطح فراحوضه مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه ساختارمند و ابزار پرسشنامه انجام شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه های فازی و با استفاده از نرم افزارfsQCA  صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که ظرفیت انطباق پذیری در حوضه ی زاینده رود و دو زیرحوضه ی آن پایین است. عملکرد حکمرانی آب را در حوضه ی زاینده رود از نوع بهرینه جویی متمرکز و دو زیرحوضه ی اصفهان و چهارمحال و بختیاری، از نوع هماهنگ بود. این بدان معناست که حوضه و زیرحوضه ها عملکرد ضعیفی در رابطه با ظرفیت تاب آوری و انطباق​​ دارند و توانایی آن ها برای مقابله با چالش ها پایین است. دلیل تفاوت نوع عملکرد حکمرانی آب در سطح حوضه ی زاینده رود و زیرحوضه ها  هماهنگی ضعیف بین سازمان های مرتبط آب می باشد.
  کلیدواژگان: حکمرانی آب، هماهنگی، توزیع قدرت، منطق فازی، حوضه ی زاینده رود
 • مجتبی سوختانلو*، زهرا خوشنودی فر صفحات 149-164

  هدف تحقیق، تحلیل ادراک از خطر سلامتی آفت‏کش‏های شیمیایی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، میان کشاورزان بود. مطالعه مقطعی، میان کشاورزان ذرت‏کار استان اردبیل (N=1507) انجام شد که با نمونه‏گیری چند مرحله‏ای و‏ با کمک جدول بارتلت و همکاران، حجم نمونه از سه شهرستان پارس آباد، مشگین شهر و بیله‎ سوار تعیین شد (n=306). ادراک کشاورزان از خطر سلامتی آفت‏کش‏ها، توسط تکنیک شاخص ترکیبی (CI)، بر اساس سه شاخص اصلی درک از میزان مصرف سم، شدت سمیت و خطرناکی درک شده از آفت‏کش و درک از تعداد تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده برای آفت‏کش ارزیابی شد. سپس گروه‏های کشاورزان، بر اساس شاخص ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفتند. مطابق یافته ‏ها، استفاده از چکمه در اولویت اول و عینک محافظ در اولویت آخر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی بود. بین ادراک از خطر سلامتی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی همبستگی معنی‏داری وجود داشت؛ ولی ادراک سلامتی، الزاما با درجه سمیت آفت‏کش‎ها مطابقت نداشت. مطابق نتایج شاخص ترکیبی، علف‏کش توفوردی خطرناک‏ترین آفت‏کش‎ برای کشاورزان محسوب می‏شد. همچنین، مهم‏ترین متغیرهای متمایزکننده ادراک از خطر سلامتی، به ترتیب، هنجار ذهنی، سابقه شرکت در دوره های آموزشی و اندازه مزرعه بود. با وجود شکاف بالای ادراکی و آموزشی درباره خطرات سلامتی آفت‏کش‏ها، توجه ویژه به روش‏های آموزشی گروهی، بازخوردهای مداوم آموزشی، جلب مشارکت معتمدان محلی و کشاورزان ماهر و استفاده از رسانه‏ های محلی و بروشورهای هشداردهنده می‏تواند بر بهبود ادراک از خطر سلامتی کشاورزان (به ویژه خرده مقیاس) موثر باشد.

  کلیدواژگان: ادراک کشاورزان، آفت‏کش‏های شیمیایی، ذرت، خطر سلامتی
 • مهروز فرزام، مریم امیدی نجف آبادی*، فرهاد لشگرارا، سید جمال فرج الله حسینی صفحات 165-183

  جهان امروز با مشکلات افزایش جمعیت، شهرنشینی، افزایش نیاز به غذا، کاهش منابع آب و تخریب محیط زیست روبروست. کشاورزی شهری به عنوان بخشی از فعالیت های شهری، فرصتی برای ایجاد تغییرات مثبت در نظام غذایی جهان و تولید موادغذایی باکیفیت محسوب می گردد. از این رو تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی تاثیر کشاورزی شهری بر امنیت غذایی در کلان شهر تهران انجام شد. جامعه آماری تحقیق را تمام فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی کشاورزی شهری برگزارشده توسط اداره کل آموزش شهرداری های مناطق 22گانه تهران در سال 1398، تشکیل می-دهند(726=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 164نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب(برحسب مناطق محل فعالیت آنان در بین مناطق 22گانه شهرداری تهران) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SMART PLS3 صورت گرفت. باتوجه به شاخص های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل تاییدگردید. نتایج نشان داد که براساس مدل تاثیر کشاورزی شهری بر امنیت غذایی در کلان شهرتهران، کشاورزی شهری درمجموع 85/0 از تغییرات متغیروابسته امنیت غذایی را تبیین می کنند. همچنین نتایج بررسی مولفه های تشکیل-دهنده ی ابعاد کشاورزی شهری و امنیت غذایی حاکی از آن است که بعد کشاورزی شهری خود به ترتیب از کارکردهای اقتصادی (975/0=β)، زیست محیطی (967/0=β)، اجتماعی (963/0=β) و روانی-حرکتی (851/0=β)، تاثیرمی پذیرد که کارکردهای مزبور به عنوان تبیین کننده های کشاورزی شهری در کلان شهرتهران محسوب شده و تاثیر معناداری بر این پدیده می گذارند. مولفه های تشکیل دهنده ی امنیت غذایی نیز شامل دسترسی (970/0=β)، استفاده (969/0=β)، پایداری (952/0=β)، موجودبودن (939/0=β)، و ایمنی (914/0=β)، می باشند که به ترتیب اولویت بر امنیت غذایی تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: کشاورزی شهری، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، امنیت غذایی
 • بهزاد هدایت پور افشاری، سعید صفاریان همدانی*، مریم تقوایی یزدی صفحات 185-200
  بدلیل مصرف روبه رشد گوشت و تخم مرغ، پرورش مرغ یکی از شاخه های مهم کشاورزی و دامپروری است. لذا، هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت مرغداری ایران است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که شامل گام های هفت گانه ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. در این پژوهش پایگاه های اطلاعاتی مختلف بین سال های 2004 تا 2019 میلادی بررسی شدند. کلید واژه های متنوعی برای جستجوی مقاله ها در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و تلاش شد مجموعه متنوعی از کلیدواژه ها برای جستجو انتخاب شوند تا بیشترین بازیابی صورت گیرد. در نتیجه جستجو و بررسی در پایگاه های اطلاعاتی مختلف 862 اثر یافت شد که تنها 31 اثر که در زمینه رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط بودند و هم از نظر عنوان و هم از نظر محتوا با هدف پژوهش حاضر هم راستا بودند. در مجموع مفهوم رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت مرغداری در 6 بعد،  و 19 مولفه و 47 شاخص شناسایی و طبقه‎بندی شده است در نتیجه کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعت مرغداری قبل از اینکه به انجام هر نوع ایده تجاری بپردازند، ابتدا باید دانش کافی در زمینه تجارت در برنامه ها و دوره های آموزشی در مورد اداره امور کسب و کار کسب کنند. مالکان می توانند از مدل پیشنهادی در مناطق پنجگانه جغرافیایی، برای آگاهی از عواملی که موجب رشد کسب و کارها می شود؛ و همچنین محدودیت ها و موانعی که رشد کسب و کارها را محدود می کنند، بهره ببرند. درک بهتر عوامل موثر بر رشد کسب و کارها، برای کارآفرین و سرمایه گذاران برای موفقیت در کسب و کار خود می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: کسب و کار، کسب و کارهای کوچک و متوسط، رشد کسب و کار، توسعه کسب و کار، صنعت مرغداری
 • علی سردارشهرکی*، زهرا غفاری مقدم صفحات 201-220
  گندم یکی از محصولات مهم زراعی منطقه سیستان است که علاوه بر سطح زیر کشت بالا، نقش بسزایی در اقتصاد این منطقه دارد. بررسی کارآیی این محصول می تواند نقشی به سزا در راستای افزایش تولید آن داشته باشد از این رو در پژوهش حاضر به بررسی انواع کارایی توام با ریسک تولید پرداخته شده است. برای تحقق اهداف مذکور، از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) استفاده شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در 3 شهرستان زابل، زهک و هیرمند از 250 بهره بردار گندم در سال زراعی 1399- 1398 جمع آوری شد.نتایج نشان داد در روش تحلیل مرزی تصادفی با در نظر گرفتن 3 نوع کارآیی، شهرستان زهک با مقدار 87 و 47 درصد بیش ترین کارآیی فنی و اقتصادی و شهرستان هیرمند با مقدار 58 درصد بیش ترین کارایی تخصیصی را داشته اند. نتایج تحلیل ریسک تولید نشان داد که نهاده دفعات آبیاری در هر سه شهرستان مذکور آثار منفی بر ریسک تولید داشته است. نتایج حاصل از تخصیص اقتصادی و تخصیصی نشان می‎دهد که آشنایی کشاورزان با اصول و فنون تولید علمی و نحوه مدیریت صحیح منابع و عوامل تولید در حد قابل قبولی نیست، بنابراین، توصیه می شود برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی مناسب باعث آشنایی کشاورزان با نحوه استفاده بهینه از عوامل تولید و در نهایت منجر به بهبود کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم کاران خواهد شد. با توجه به اینکه نهاده آب یک نهاده ریسک کاهنده است، استفاده از فناوری های جدید آبرسانی و روش های به زراعی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل مرزی تصادفی، ریسک تولید، سیستان، کارایی
 • مصطفی هاشم نیا، خلیل کلانتری*، علی اسدی، مهدی گنج خانلو صفحات 221-239

  زنجیره های مربوط به تامین گوشت قرمز از جهت اینکه به عنوان یکی از مهم ترین مواد مصرفی در سبد خانواده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این زنجیره از جنبه های مختلفی قابل بررسی است که یکی از مهم ترین آنها حلقه تولید گوشت قرمز است. هدف اصلی پژوهش حاضر، «ارایه راهبرد(های) بهینه جهت بهبود جایگاه دامداران سنتی دامنه جنوب غربی زاگرس در زنجیره تامین گوشت قرمز» بود. به منظور تحقق هدف کلی پژوهش، از ترکیبی از روش‏های کمی و کیفی بهره گرفته شد. در فاز کمی پژوهش، با استفاده از روش نمونه ‏گیری متناسب (طبقه ای چندمرحله ای)، نسبت به گردآوری اطلاعات از دامداران سنتی گوسفند و بز اقدام شد. در فاز کیفی نیز با استفاده از روش های دلفی و SWOT، اطلاعات کیفی عمیق و گسترده از متخصصان زنجیره تامین گوشت قرمز (شامل کارشناسان امور دام جهاد کشاورزی) استخراج گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که دامداران سنتی از نظر اقتصادی (8/27 از 100) و اجتماعی (5/35 از 100) در وضعیت بسیار بحرانی قرار داشتند. در پایان، از بین راهبردهای تدوین شده بالاترین جذابیت مربوط به «توسعه دانش محوری و تزریق اطلاعات و فناوری جهت افزایش کیفیت و بهره وری تولید گوشت قرمز از طریق به کارگیری روش های علمی و نوین» و پایین‏ترین جذابیت مربوط به «کاهش ریسک تولید گوشت قرمز از راه گسترش بیمه دام و دامدار با شرایط حمایتی مناسب و منطقی» بود.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، دامداران سنتی، گوشت قرمز، جایگاه
 • احمد باسامی، سید احمدرضا پیش بین*، امیر علم بیگی، سید محمود حسینی صفحات 241-259
  توانمندسازی روانشناختی یکی از موضوع های مهم مورد علاقه محققان مدیریت منابع انسانی و عاملی مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی است. پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی کارشناسان ترویج کشاورزی ایران بود. روش تحقیق تحلیل محتوا کیفی با رویکرد متعارف بود و بنابر ضرورت از روش نمونه گیری نظری (مصاحبه با مدیران و کارشناسان ترویج کشاورزی به تعداد 16 نفر) استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار مکس کیودا نسخه 12 منجر به استخراج 83 کد و چهار طبقه شامل عوامل فردی و شخصیتی زمینه ساز توانمندسازی روانشناختی (با 5 زیرطبقه)، زمینه سازمانی توانمندسازی روانشناختی (با 7 زیرطبقه)، عوامل ساختاری زمینه ساز توانمندسازی روانشناختی (با 6 زیرطبقه) و عوامل محیطی زمینه ساز توانمندسازی روانشناختی (با 4 زیرطبقه) شد. در پایان پیشنهادهایی برای توانمندسازی روانشناختی کارشناسان ترویج کشاورزی ارایه شد. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان نیروی انسانی در نظام ترویج کشاورزی و جوامع دانشگاهی به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، ترویج کشاورزی، تحلیل محتوا، نرم افزار مکس کیودا
 • ریحانه حق جو، شهلا چوبچیان*، سعید مرید، عنایت عباسی صفحات 261-291
  رویکرد پیوند آب، غذا و انرژی، دیدگاهی جامع از پایداری است و کشاورزی نقش کلیدی در استفاده از این منابع و امنیت غذا دارد. با توجه به این که شناسایی شاخص های رویکرد پیوند امنیت آب، غذا و انرژی در بخش کشاورزی، عمده ترین معیار برای بررسی وضعیت استقرارپذیری این منابع در راستای برقراری امنیت در بخش کشاورزی است. خلا موجود در این زمینه باعث شده، این مقاله درصدد تدوین و ارزیابی شاخص های رویکرد پیوند امنیت آب، غذا و انرژی در بخش کشاورزی برآید. برای تحقق این هدف، از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 18  و تحلیل دستی استفاده شد. نمونه تحقیق شامل، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق، که در مجله های داخلی و خارجی، طی سال های 1401- 1386 به چاپ رسیده اند، به تعداد 228 مورد، بوده است. یافته ها نشان داد؛ امنیت آب، غذا و انرژی به ترتیب دارای هشت، چهارده و ده شاخص هستند که در چهار طبقه: دسترسی، موجود بودن، قابلیت استفاده و پایداری دسته بندی شدند. باتوجه به یافته ها نتیجه می گیریم که این شاخص ها، ابعاد توسعه پایدار؛ اعم از بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرند و به هم وابسته هستند. بنابراین، این شاخص ها ابزاری جامع برای سنجش رویکرد پیوند آب، غذا و انرژی در راستای توسعه پایدار هستند.
  کلیدواژگان: امنیت آب، امنیت غذا، امنیت انرژی، شاخص، تحلیل محتوا
 • حامد رفیعی*، عبدالرحمن شادان، غلامرضا پیکانی، مهدی پندار، امیرحسین چیذری صفحات 293-303
  هدف از انجام مطالعه حاضر، برآورد ارتباط قیمت تضمینی واقعی گندم و عملکرد آن در استان تهران طی دوره 97-1379 با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور از آزمون های پایایی دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون، آزمون همگرایی جوهانسون و جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای قیمت تضمینی واقعی گندم و عملکرد پایا از درجه یک I(1) هستند و بر اساس آزمون جوهانسون و جوسیلیوس رابطه بلندمدت بین دو متغیر موردنظر تایید می شود. نتایج الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد که متغیر قیمت تضمینی واقعی گندم اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد گندم در استان تهران دارد و با افزایش یک درصدی قیمت تضمینی واقعی گندم، عملکرد به میزان 07/1 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین ضریب تصحیح خطای برداری در الگوی برآورد شده بیانگر این است که اگر در کوتاه مدت شوک ناگهانی به قیمت تضمینی واقعی گندم وارد شود، حدود دو دوره طول خواهد کشید تا اثر این شوک تعدیل شود. با توجه به اینکه عملکرد نسبت به قیمت واقعی گندم کشش پذیر است لذا پیشنهاد می شود در برآورد قیمت های تضمینی گندم در سیاست خرید، قیمت گذاری بر اساس قیمت های واقعی (تورم زدایی شده) ملاک عمل قرار گیرد تا مشوق بهبود عملکرد گندم در اراضی زراعی کشور شود.
  کلیدواژگان: گندم، قیمت تضمینی واقعی، عملکرد، الگوی تصحیح خطای برداری
 • مرجان طاهری صفار، حبیب الله سلامی*، وحیده انصاری، سید صفدر حسینی صفحات 305-316

  گوشت مرغ یک منبع مهم تامین پروتیین در سبد غذایی خانوارها است. لذا، برنامه ریزی برای تامین مقدار کافی و به موقع این فرآورده غذایی بسیار ضروری و با اهمیت است؛ اما ساخت ظرفیت های تولیدی جدید سرمایه گذاری زمان بر است که می بایست به صورت تدریجی و بر اساس پیش بینی تقاضا در طول زمان صورت پذیرد. هدف از این مطالعه تعیین مکان های مناسب ساخت ظرفیت های جدید برای تامین تقاضای این محصول در افق 1415 در کشور با هدف حداقل سازی هزینه حمل و نقل در شبکه تولید و توزیع گوشت مرغ است. برای تامین این هدف، مکان های واحدهای پرورش مرغ با استفاده از الگوی برنامه ریزی حمل و نقل باید به گونه ای تعیین شود که گوشت مرغ مورد نیاز در هر شهرستان از نزدیک ترین کشتارگاه تامین و مرغ زنده تولیدی مرغداری ها نیز به نزدیک ترین کشتارگاه ارسال شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد، برای تامین تقاضای گوشت مرغ در افق 1415 نیاز به ایجاد ظرفیت جدید برای پرورش 113 میلیون جوجه یک روزه است. بر اساس نتایج این مطالعه، برای کمک به تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ و به حداقل رساندن هزینه حمل و نقل در زنجیره، ظرفیت های جدید می بایست در 22 شهرستان در 6 استان کشور شامل استان های خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان احداث شود. این نتایج می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش برای توسعه ظرفیت های جدید تولید گوشت مرغ در کشور باشد. همچنین، مکان های مشخص شده در این مطالعه برای توسعه مرغداری های جدید می تواند مورد استفاده نهادهای مالی برای تامین اعتبار سرمایه گذاری در این زمینه باشد؛ بنابراین، ارزش دارد که هم برنامه ریزان و هم تامین کنندگان منابع مالی به این نتایج توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: مکان یابی، الگوی حمل نقل، مکان یابی بهینه، ایران
 • علی بابایی کارنامی، سید علی نبوی چاشمی*، علی ثریایی صفحات 317-327
  هدف کلی پژوهش حاضر، ارایه مدل تاثیر سرمایه های اجتماعی و فکری بر بهبود نرخ بهره وری و تولید در شرکت های تولیدی استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را مدیران ده تا از شرکت های صنعتی استان مازندارن به تعداد 94 نفر تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری همه افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی با 55 سوال و پرسش نامه محقق ساخته سرمایه فکری  با 50 سوال استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه سرمایه اجتماعی 93/0 و پرسش نامه سرمایه فکری 89/0محاسبه شد که مورد تایید بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد تاثیر سرمایه های اجتماعی و فکری بر بهبود نرخ بهره وری و تولید در شرکت های صنعتی استان مازندران مثبت و معنادار است و در سازمان های صنعتی، سرمایه اجتماعی منبع مهم بهره وری است. بنابراین می توان اذعان داشت که کمبود یا ضعف سرمایه اجتماعی در شرکت های صنعتی در روابط درون سازمانی منجر به رکود شرکت خواهد شد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، نرخ بهره وری، نرخ تولید
 • زینب موذن کلور، سید حمید موحد محمدی*، احمد رضوانفر، یوسف حجازی صفحات 329-346
  زیاده روی در تخصص گرایی و از دست دادن ارتباط و همبستگی های موضوعی یک رشته با موضوعات دیگر رشته ها و جهان پیرامونی، رشته های دانشگاهی را از کارکرد اصلی شان خارج کرده است. در این رابطه، در نقشه ی جامع علمی کشور، بر توسعه ی برنامه های میان رشته ای به عنوان یک راهبرد کلان تاکید شده است. رویکرد میان رشته ای درهم تنیده سازی چشم اندازهای رشته ای مختلف به منظور انسجام بخشی در نظریه ها، مفاهیم، ابزارها، تکنیک ها و رسیدن به پیشرفت شناختی، جهت بررسی یک موضوع یا مساله ی پیچیده است. هدف این مقاله ، بررسی ضرورت ها، دستاوردها، ویژگی ها و اصول استفاده از رویکرد میان رشته ای در برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیات علمی و متخصصان حوزه ی برنامه درسی میان رشته ای و رشته ی ترویج و آموزش کشاورزی بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به شیوه ی گلوله برفی با 29 نفر از خبرگان به صورت حضوری ، تلفنی و مکاتبه ای تا رسیدن به مرحله ی اشباع داده ها، مصاحبه انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی طی فرآیند کدگذاری باز و در دو مرحله ی کدگذاری اولیه و ثانویه، به صورت دستی و توسط پژوهشگر در هر پرسش، پردازش و تحلیل گردید. کدها شناسایی و مقوله ها و مفاهیم اصلی استخراج شد. یافته ها نشان داد که بارزترین ویژگی رویکرد میان رشته ای، تعامل، ارتباط و ادغام هدفمند رشته ها است. مهمترین ضرورت میان رشته‎ای، مساله محوری بود، و از دستاوردهای با اهمیت این رویکرد، تربیت انسان چندبعدی و دارای تفکر جامع و سیستمی است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود، به عنوان یک اصل کلی در بازنگری برنامه درسی ترویج و آموزش کشاورزی با رویکرد میان رشته ای به هر دو رهیافت برنامه درسی محتوامحور و مهارت محور توجه شود.
  کلیدواژگان: رویکرد میان رشته ای، آموزش عالی، برنامه درسی میان رشته ای، رشته ترویج و آموزش کشاورزی، بررسی کیفی
|
 • Hosain Shababali Fami *, Mahsa Motaghed, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Samira Afshari, Mosayeb Baghaee Pages 1-19

  The present study aims to analyze farmers' perceptions of drought management solutions in small-scale farming units. The statistical population included all small-scale farmers in Isfahan province (166030 people) who were exposed to drought conditions. Using Morgan table, the sample size was determined by stratified proportionate sampling method of 394 people and the data collection tool was a researcher-made questionnaire. The results showed that the most important solutions used by farmers for drought management are "increasing information about drought and ways to deal with it", "better management of agricultural water", "timely irrigation", "planting windbreaks around" "Farms like poplar" and "seasonal migration to the surrounding areas for income." In order to categorize these solutions, factor analysis was used and a total of 5 factors such as irrigation management and moisture conservation solution; proper management of agricultural operations; household economy optimization solution; communication and information strengthening solution and “Social affairs adjustment solutions” were identified and named. The extracted factors explained 52.852% of the total variance changes, and at the end, based on the research findings, suggestions for increasing the adaptability of by small-scale farmers to climate change and drought were presented.

  Keywords: Drought management, Esfahan, factor analysis, Small-scale exploitation
 • Amin Kazemi Heydarloo, Morteza Molaei * Pages 21-34
  Extension and education of farmers in the innovative use of production resources plays an important role in the optimal use of resources. The main purpose of this study was to compare the technical efficiency of wheat production between the provinces implementing the new agricultural extension system and other provinces in Iran. The required data were obtained from the Ministry of Agriculture's website for the period of 2015-2019 and their analysis was performed using data envelopment analysis method. The results showed that the mean of input-oriented technical efficiency under constant and variable efficiency in the provinces implementing the new agricultural extension system was 0.59 and 0.75 and in other provinces was 0.56 and 0.72, respectively. Also, the amount of technical efficiency under constant and variable efficiency in the provinces implementing the new agricultural extension system is 0.58 and 0.66 and in other provinces was 0.55 and 0.62, respectively. Since the technical efficiency of input-oriented in two group of provinces has been statistically different, it can be said that the implementation of the new promotion system has reduced the consumption of wheat production inputs. Considering the success of the implementation of the new extension system, it is recommended that the government pay attention to the implementation of this system in all provinces and not unilateral support for a limited number of specific provinces.
  Keywords: Data Envelopment Analysis, New agricultural extension system, Technical efficiency, Wheat
 • Seyed Davood Hajimirrahimi, Javad Ghasemi * Pages 35-51

  According to the geographical and agricultural conditions, production of flowers and ornamental plants have a suitable situation in Iran. Alborz province is one of the potential areas in this field. Thus, this study aimed to analyze flower and ornamental plants development strategies in this province. The statistical population of study consisted of growers of flower and ornamental plants in Alborz province (N= 1260), out of which 135 people determined as sample using Cochran sampling formula and simple sampling technique. A questionnaire was the main tool of study. Validity of the questionnaire was approved by a panel of experts and construct validity using AVE Index. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha and composite reliability (CR) were calculated. The data were analyzed by SPSS22 and Smart PLS softwares. The finding revealed that, "facilitation-support" and "production process improvement" strategies were in the highest ranks and "research and technology" and "agricultural education and extension and human resources development" strategies were in the lowest ranks for development of the flower and ornamental plants industry. The results of confirmatory factor analysis showed that, flower and ornamental plants development strategies' measurement model consist of seven main elements: "marketing and sales", "agricultural education and extension and human resources development", "infrastructure and facilities development", "production process improvement", "expert development", "research and technology" and "facilitation-support" was homogeneous and the reliability of the Indicators was approved.

  Keywords: Alboz Provinces, development strategies, Flower, Ornamental Plants
 • Shiva Soltani, Seyed Habibollah Mosavi *, Sadegh Khalilian, Hamed Najafi Alamdarlo Pages 53-72
  The occurrence of climate change and variability, through changes in the supply and price of crops, overshadows the profitability of production in this sector and the share of food in consumer income. Therefore, social surpluses would fluctuate with physical and economic access to food. Accordingly, to make effective policies to adapt to new climatic conditions, accurate estimates of the welfare changes that will occur as a result of climatic events are needed. According to this approach, in the present study, the potential effects of different climatic scenarios on the cultivation pattern of the Hamadan-Bahar plain were investigated, and the impact of water resources, production, and food security in the agricultural sector of this plain was evaluated. The results showed that with the combined effect of climate change and variability, along with a 44% increase in agricultural consumption from the aquifer of this plain during the 20-year planning period, the present value of consumer and producer surplus and also, total economic welfare in the region's agricultural sector would decrease by 27%, increase by 16% and decrease by 4% compared to the baseline conditions, respectively. Therefore, it will be inevitable to adopt strategies to adapt to this phenomenon to mitigate its negative effects on food security in the region.
  Keywords: Crop Yield, dynamic pattern, Evapotranspiration, social surpluses, water resources
 • Davood Aminfanak *, Roholla Rezaei, Kamran Zeynalzadeh Pages 73-88

  The main purpose of this descriptive-analytical study was to identify and explain the barriers to protection of water resources in the Urmia Lake Basin. Participants in this research were key experts and informants in UL Rehabilitation Headquarters, Urmia University, Agriculture-Jihad Organizations, Regional Water Companies, Departments of Environmental Protection and Agricultural and Natural Resources Research and Education Centers in three provinces of West Azerbaijan, East Azerbaijan and Kurdistan among which 19 people were selected through purposive sampling method for doing the research. Semi-structured interviews (in individual and group form) were used to collect data and the data were analyzed using MAXQDA software. The results of the study showed that barriers to water resources protection in the Urmia Lake Basin were in the form of 28 different signs among which not using the real participation of stakeholders in water resources management (among the signs related to social- cultural barriers), lack of promotion of sustainable and compatible livelihoods with water resources at the basin level (among the signs related to economic barriers), lack of sufficient coherence for decision-making between local, provincial and national levels (among the signs related to organizational- Institutional barriers), the lack of comprehensive water distribution law (among the signs related to legal-administrative barriers) and top-down management of water resources (among the signs related to management barriers) had the highest priorities compared to other signs. Finally, based on the research findings, some strategies were presented to eliminate barriers to the protection of water resources in the Urmia Lake Basin.

  Keywords: Urmia Lake, Sustainable management, water resources, Barriers, solutions
 • Maryam Mahmoodi *, Ahmad Mousapour Gorji Pages 89-106
  The main purpose of this study was to investigate the main challenges of seed companies` participation in breeding of vegetable crops and seed production of inland and improved cultivars and the main solutions to solve these challenges. This research is a qualitative research and the grounded theory methodology was used to answer the main research question. The statistical population of this study was all seed companies` members of the Seed Importers Association, consisting of 37 companies in 2020, and 11 representatives were selected using snowball sampling method. The data were collected using a semi-structured questionnaire. In order to ensure the validity and reliability of the data, in addition to using different methods such as note-taking and voice recording, the extracted codes and concepts were sent to the four of the respondents to review and approve of the data. In this study, in order to analyze the data, the method of continuous comparison analysis was used. Finally, in addition to designing the paradigm model, the identified challenges regarding seed companies` participation in plant breeding and seed production of vegetable crops varieties released by the public sector were categorized into 5 categories, including; Investment and knowledge challenges, the challenge of changing the attitude of producers and reducing their risk power, the challenges of government support, the challenges of marketing and the quality of the released varieties, and the failure of the public sector to create trust and participation of seed companies. Finally, the main suggestion of this study is to formulate strategies to develop joint and complementary cooperation between the public and private sectors and increase trust between the two institutions.
  Keywords: Grounded theory, plant breeding, Seed companies participation, seed supply system, Vegetable crops
 • Saber Fatahi, Marjan Vahedi *, MohammadBagher Arayesh, Roya Eshraghi Pages 107-129

  Water-based incidents are natural phenomena that have posed Iran to serious crises. Despite efforts to settle water crises and improve the conditions, we still witness a growing trend of water issues, especially in the agricultural sector in Iran. A necessary step to face water-based incidents and alleviate their implications is to have a deep understanding of resilience dimensions to enhance the tolerance level of the farmers. The present study evaluated farmers’ resilience level in the face of water-based crises in Harsin County. The research, which adopted a descriptive survey methodology, was conducted in 2020. The statistical population was composed of the heads of rural households in four rural districts of the county, amounting to about 6000 people. The sample size was determined to be 361 farmers based on Morgan’s table. The measurement instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and professionals and its reliability was confirmed for all sections as their Cronbach’s alpha was estimated at >0.8. SPSS was used for data analysis and Expert Choice was used for pairwise comparisons. Based on the results of the pairwise comparisons, infrastructural resilience to drought has the highest level of importance in the concept of resilience. According to the results of the study, the resilience level was evaluated to be relatively low in all studied rural districts, and the difference in the level of resilience among the studied villages is significant. Also, farmers with irrigated farming have a higher level of resilience than farmers with rainfed farming.

  Keywords: Drought, Infrastructural Resilience, Vulnerability
 • Samira Nabiafjadi, Maryam Sharifzadeh * Pages 131-148
  Recently, water governance has become important due to the increasing complexities associated with water management. So that it is widely acknowledged that the world water crisis is more a crisis of governance than of water scarcity. In recent decades adopting the ‘Water Independence of Provinces’ law has created many social, environmental, economic and managerial crises in the Zayandeh-Rud basin and its two sub-basins (Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari) which have resulted in conflicts between the sub-basin stakeholders. The current applied study was qualitative regarding its methodology and followed a case study approach. The statistical population of the study included managers and senior experts of water governance in two sub-basins (Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari) and finally nine managers and experts in Isfahan sub-basin, four cases in extra-basin level, and six cases in Chaharmahal va Bakhtiari sub-basin were selected as the sample population by means of snowball sampling method till theoretical saturation. Data collection was done by structured questionnaire and interview protocol. Using fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA), the empirical analysis of water governance systems in two sub-basins showed that a set of factors associated with low performance regarding climate change adaptation. Regarding performance aspect, water governance in Zayandeh-Rud basin and its two sub-basins were Centralized Rent-seeking and Centralized Coordinated, respectively. This means that both basin and sub-basins have low performance regarding climate change adaptation and ability to resilience and adaptation challenges. The reason for the difference in the type of water governance performance at the level of the Zayandeh-Rud basin and its sub-basins was the poor coordination between water related organizations in sub-basins.
  Keywords: Water governance, coordination, Distribution of Power, Fuzzy logic, Zayandeh-Rud Basin
 • Mojtaba Sookhtanlou *, Zahra Khoshnodifar Pages 149-164

  The purpose of this study was to analyze the perception of the health risk of chemical pesticides and the use of personal protective equipment among farmers. A cross-sectional study was conducted among maize farmers in Ardabil province (N=1507) which was determined by multi-stage sampling and the table of Bartlett et al. (N=306). First, by determining the initial indicators, farmers' perceptions of pesticide health risk were assessed by the composite index (CI) technique. Farmers' groups were then analyzed based on the total composite index. According to the findings, the use of boots was the first priority and goggles the last priority was the use of personal protective equipment. There was a significant correlation between perceptions of health risk and use of personal protective equipment; but the perception of health did not necessarily correspond to the degree of toxicity of pesticides. According to the results of the composite index, 2,4-D herbicide was considered the most dangerous pesticide for farmers. Also, the most important differentiating variables of perception of health risk were mental norm, history of training courses and farm size, respectively. Despite the high perceptual and educational gap on pesticide health risks, special attention to group training methods, ongoing training feedback, involvement of local trustees and skilled farmers, and the use of local media and warning brochures can Improve perceptions of farmers' health risk (especially on a small scale).

  Keywords: Farmers' perception, Chemical pesticides, maize, Health risk
 • Mahrooz Farzam, Maryam Omidi Najafabadi *, Farhad Lashgarara, Seyed Jamal Farajollah Hosseini Pages 165-183

  The world today is facing the problems of population increase, urbanization, increasing need for food, decreasing water resources and environmental destruction. Urban agriculture, as a part of urban activities, is considered an opportunity to make positive changes in the world's food system and produce high-quality food. Therefore, the current research was conducted with the aim of designing a model of the urban agricultural effect on food security in tehran metropolis. The statistical population of the research consists of all learners participating in the urban agriculture training courses organized by the General Department of Education of the 22 districts of Tehran in 2018 (N = 726). The sample size was determined by using Cochran's formula, 164 people, and stratified random method with proportional assignment (according to the areas where they work among the 22 areas of Tehran municipality) was used for sampling. Data analysis was done using Smart PLS3 software.  According to the calculated indicators, the reliability and validity of the model were confirmed. The results showed that based on the model of the effect of urban agriculture on food security in Tehran city, urban agriculture explains a total of 0.85 of the dependent variable changes in food security. Also, the results of the investigation of the components of the dimensions of urban agriculture and food security indicate that the dimension of urban agriculture is, in order, of economic (β=0.975), environmental (β=0.967), social (β=0.963) and psychomotor functions, respectively. (β=0.851), is affected. that the aforementioned functions are considered to be the explanations of urban agriculture in Tehran Metropolis and have a significant effect on this phenomenon. The components of food security include access (β=0.970), use (β=0.969), sustainability (β=0.952), availability (β=0.939), and safety (β=0.914), which have the greatest effect on food security in order of priority.

  Keywords: Urban Agriculture, Sustainable Development, Sustainable urban development, Food security
 • Behzad Hedayatpour Afshari, Saeid Saffarian Hamedani *, Maryam Taghvaeeyazdi _ Pages 185-200
  The purpose of this study is to present the growth pattern of small and medium enterprises (SMEs) in the Iranian poultry industry. For this purpose, with the qualitative research approach and meta-synthesis tools, which include seven steps, the results and findings of the previous research were systematically evaluated and analyzed. In this study, various databases between 2004 and 2019 were examined. Various keywords were used to search for articles in the research and an attempt was made to select a diverse set of keywords to search for maximum retrieval. As a result of searching in different databases, 862 publications were found, of which only 31 were in the field of SMEs growth and were both in terms of title and content in line with the purpose of the present study. By carefully studying the finalizing sources and in accordance with the objectives and questions of the research, relevant findings were extracted from each of the sources, including components and growth indicators of SMEs in the Iranian poultry industry. In total, the concept of SMEs growth in the Iranian poultry industry were identified and classified in 6 dimensions, 19 components and 47 indicators.
  Keywords: Business, Small, Medium Enterprises, business growth, business development, poultry industry
 • Ali Sardar Shahraki *, Zahra Ghaffari Moghdam Pages 201-220
  Wheat is one of the most important crops in Sistan region, which in addition to high cultivation area plays a significant role in the economy of this region. Examining the efficiency of this product can play an important role in increasing its production. Therefore, the present study investigates various types of efficiency with risk of production. To achieve these goals, the methods Random Frontier Analysis (SFA) were used. Data and data were collected by completing a questionnaire in 3 Zabol, Zahak and Hirmand cities of 250 wheat cultivators in 2020-2021. The results showed that in Stochastic Frontier analysis with three types of efficiency, Zahak city with 87% and 47% of the highest technical and economic efficiency and Hirmand city with 58% had the most efficient allocation. Also, the results of risk analysis showed that the irrigation inputs in all three cities had negative effects on production risk. The results of economic and allocative efficiency show that farmers' familiarity with the principles and techniques of scientific production and how to properly manage resources and factors of production is not acceptable. Therefore, it is recommended to hold appropriate training and extension courses to familiarize farmers with how to make optimal use of production factors and ultimately improve the technical, allocative and economic efficiency of wheat farmers. Therefore, considering that water input is a reducing - risk input, the use of new irrigation technologies and farming methods is recommended according to the climatic conditions of the region. Government support for producers, monitoring prices and banking facilities, meeting production needs and providing opportunities to improve the wheat market can be key strategies for the success of producers and their appropriate income.
  Keywords: Efficiency, Random Frontier Analysis, Risk of production, Sistan
 • Mostafa Hashemnia, Khalil Kalantari *, Ali Asadi, Mehdi Ganjkhanlou Pages 221-239

  Red meat supply chains are of special importance because they are one of the most important consumable materials in the basket households. This chain can be examined from various aspects; one of the most important of which is the red meat production ring. The main purpose of this study was to analyze the position of traditional livestock keepers in the red meat supply chain (Case study: the southwestern skirt of Zagros). In order to achieve the overall goal of the study, a combination of quantitative and qualitative methods were used. In the quantitative phase of the research, using proportional sampling method (multi-stage classes), information was collected from traditional sheep and goat livestock keepers. In the quality phase, using Delphi and SWOT methods, deep and extensive quality information was extracted from red meat supply chain specialists (including livestock experts of Jihad Keshavarzi). The results of the study showed that traditional livestock keepers are in a very critical economic (27.8 out of 100) and social (35.5 out of 100) situation. Finally, among the strategies developed, the highest attractiveness was related to "knowledge-based development and injection of information and technology to increase the quality and productivity of red meat production through useing scientific and modern methods" and the lowest attractiveness was related to "reducing the risk of red meat production through expanding livestock keepers and livestock insurance with appropriate and reasonable support conditions."

  Keywords: Supply Chain, Traditional livestock keepers, Red Meat, position
 • Ahmad Basami, Seyed Ahmadreza Pishbin *, Amir Alambeigi, Seyed Mahmoud Hoseini Pages 241-259
  Psychological empowerment is one of the interesting topics of human resource management researchers and is one of the important factors for predicting and understanding organizational behavior. This research sought to identify the factors affecting the psychological empowerment of Iranian agricultural extension Specialists and the methodology of qualitative content analysis with conventional content analysis approach. According to necessity, the method of theoretical sampling (interview with managers and Specialists of agricultural extension was 16) and the data were analyzed using MAXQDA12 software. Based on the results of the interviews analysis, A total of 83 initial codes were extracted from the interview, which were formed in four categories including: Individual and personality factors that underlie psychological empowerment (with 5 subcategories), Organizational contexts related to psychological empowerment (with 7 subcategories), Psychological empowerment structures (with 6 subcategories), Environmental factors that underlie psychological empowerment (with 4 subcategories). At the end, there were Suggestions to the psychological empowerment of agricultural extension experts. Results of this study have practical implications for managers, policymakers and human resources planners in the agricultural extension system and academic communities.
  Keywords: Psychological Empowerment, Agricultural Extension, Content analysis, MAXQDA software
 • Reihaneh Haghjoo, Shahla Choobchian *, Saeed Morid, Enayat Abbasi Pages 261-291
  The approach of water, food and energy nexus is a comprehensive view of sustainability; and agriculture plays a key role in the use of these resources and food security. Considering that the identification of the indicators of the water, food and energy security nexus in the agricultural sector is the main criterion for checking the status of the deployment of these resources in order to establish security in the agricultural sector. The gap in this field has caused this article to compile and evaluate the indicators of the approach of water, food and energy security nexus in the agricultural sector. To achieve this goal, the method of qualitative content analysis was used, using MAXQDA 18 software and manual analysis. The research sample included 228 articles related to the research topic, which were published in national and international journals during the years 2007-2022. The findings showed; Water, food, and energy security have eight, fourteen, and ten indicators, respectively, which were categorized into four categories: access, availability, usability, and sustainability. According to the findings, we conclude that these indicators include the dimensions of sustainable development, including economic, social and environmental dimensions, and are interdependent. Therefore, these indicators are a comprehensive tool to measure the approach of water, food and energy nexus in the direction of sustainable development.
  Keywords: Water security, Food security, Energy Security, index, Content analysis
 • Hamed Rafiee *, Abdorahman Shadan, Gholamreza Peykani, Mahdi Pendar, Amirhossein Chizari Pages 293-303
  The aim of this study is to estimate the linkages between the actual guaranteed price of wheat and its yield in Tehran province during 2000-2018 by considering the dummy variables of development programs of the Islamic Republic of Iran. This study used the Augmented Dickey-Fuller stationary test, the Johansen Cointegration test, and the Vector Error Correction Model (VECM) to achieve the aim. The results show that the actual guaranteed price of wheat and its yield are of grade I (1), and based on the Johansen test, the long-run relationship between them is confirmed. The results of the VECM model show that the actual guaranteed price of wheat has a positive and significant effect on wheat yield in Tehran province. By a one percent increase in the actual guaranteed price of wheat, the yield will increase 1.07 percent. Also, the coefficient of vector error correction indicates that if in the short-run occurs a sudden shock to the actual guaranteed price of wheat, it will take about 2 periods to adjust the effect of this shock. Considering that the yield is elastic to the actual price of wheat, suggesting to estimate the guaranteed price of wheat, based on actual price (deflated) in the purchasing policy, can encourage the improvement of wheat yield in the country's agricultural lands.
  Keywords: Wheat, Actual Guaranteed Price, yield, Vector Error Correction Model (VECM)
 • Marjan Taheri Saffar, Habibollah Salami *, Vahide Ansari, Seyed Safdar Hosseini Pages 305-316

  Chicken meat is an important source of protein supply in the household food basket. Therefore, planning for timely and adequate supply of this food product is very necessary and important. However, building new production capacity is a time-consuming investment that should be undertaken gradually based on the prediction of demand over time. The purpose of this study is to determine the appropriate locations for building new broiler farms to meet the demand for this product in the horizon 1415 with the aim of minimizing transportation costs in the chicken meat production and distribution network. To meet this aim, the new poultry farms have to be located in places where the meat demand in each city can be supplied from the nearest slaughterhouse and the live chicken produced by the poultry farms can be sent to the nearest slaughterhouse, using a transportation mathematical programming framework. Results of this study indicate that, to meet the demand for chicken meat in the horizon of 1415, it is necessary to create a new capacity for growing 113 million one day chicks in the country. Based on the result of this study, to complete the chicken meat production chain and minimize transportation costs in the chain, the new capacities should be distributed over 22 cities in 6 provinces, including, Khuzestan Razavi, Sistan and Baluchestan, Fars, Kerman, Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad, And Hormozgan provinces.  These results provide good guidance for the policy makers and planners in developing new chicken mean production capacities in Iran. Also, the locations specified by this study, as the best places for building new capacities, can be used by financial institutions in financing poultry farms investment in the country. Thus, it is worth considering the results of this study by both policy makers and financial institution.

  Keywords: poultry farm, transportation programming model, optimal locations, Iran
 • Ali Babaie Karnami, Seyyed Ali Nabavi Chashmi *, Ali Sorayai Pages 317-327
  Water-based incidents are natural phenomena that have posed Iran to serious crises. Despite efforts to settle water crises and improve the conditions, we still witness a growing trend of water issues, especially in the agricultural sector in Iran. A necessary step to face water-based incidents and alleviate their implications is to have a deep understanding of resilience dimensions to enhance the tolerance level of the farmers. The present study evaluated farmers’ resilience level in the face of water-based crises in Harsin County. The research, which adopted a descriptive survey methodology, was conducted in 2020. The statistical population was composed of the heads of rural households in four rural districts of the county, amounting to about 6000 people. The sample size was determined to be 361 farmers based on Morgan’s table. The measurement instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and professionals and its reliability was confirmed for all sections as their Cronbach’s alpha was estimated at >0.8. SPSS was used for data analysis and Expert Choice was used for pairwise comparisons. Based on the results of the pairwise comparisons, infrastructural resilience to drought has the highest level of importance in the concept of resilience. According to the results of the study, the resilience level was evaluated to be relatively low in all studied rural districts, and the difference in the level of resilience among the studied villages is significant. Also, farmers with irrigated farming have a higher level of resilience than farmers with rainfed farming.
  Keywords: Social capital, Intellectual Capital, Productivity Rate, Production rate
 • Zainab Moazen Kloor, Seyyed Hamid Movahed Mohammadi *, Ahmad Rezvanfar, Yousef Hejazi Pages 329-346
  Excessive proficiency and the loss of relevance and thematic correlations of a discipline with other disciplines and the peripheral world have removed university disciplines from their main function. In this regard, the country's comprehensive scientific map emphasizes the development of interdisciplinary programs as a major strategy. Interdisciplinary approach, interconnecting different perspectives of different disciplines to integrate theories, concepts, tools, techniques, and achieving cognitive development to survey a complex subject or problem. The purpose of this paper was to study the necessities, achievements, atributies and the principles of using an interdisciplinary approach in curriculum from the perspective of faculty members and interdisciplinary curriculum specialists and the field of agricultural extension and education. Semi-structured interview was conducted using a snowball sampling method with 29 experts in person, face to face, telephone and Correspondence interview to reach the data saturation stage. The data was processed and analyzed by the researcher in a questionnaire, using qualitative and quantitative content analysis method during the open coding process and in two stages of initial and secondary coding. Identification codes and the main categories and concepts were extracted. The findings showed that the most prominent feature of the interdisciplinary approach is the interaction, the communication and the purposeful integration of the disciplines. The most important interdisciplinary necessity was problem-oriented, and the achievements of this approach are multi-dimensional human education with a comprehensive and systemic thinking. In view of the results, it is suggested that both a content-based and skill-oriented curriculum approach be considered as a general principle in the revision of agricultural extension and education curriculum.
  Keywords: interdisciplinary approach, Higher Education, Interdisciplinary Curriculum, Agricultural Extension, Education, Qualitative study