فهرست مطالب

Foreign Language Teaching and Research - Volume:11 Issue: 44, Spring 2023
 • Volume:11 Issue: 44, Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/01/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحات 11-26
  گسستگی سیستم های فرهنگی زبان ها احتمال دارد که چالش هایی را برای مترجمان درحفظ پویایی فرهنگی ترجمه ایجاد کنند. چنین دیدگاه جامعه شناختی بیشتر در ترجمه متون ادبی که بخش های اصلی معادله زبان و فرهنگ هستند برجسته می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی خسران یا حصول فرهنگی، تاریخی و مذهبی در ترجمه اقلام خاص فرهنگ (CSIs) به بررسی رویه های ترجمه مورد استفاده مترجمان پرداخته است. با این هدف، از طریق روش تحلیلی و توصیفی تطبیقی بر اساس مدل وینی و داربلنت(1995)، آیتم های فرهنگی سه ترجمه فارسی داستان هاکلبری فین استخراج و به سه زیرمجموعه فرهنگی، تاریخی و مذهبی تقسیم شد؛ سپس رویه های اعمال شده توسط مترجمان که منجر به از خسران یا حصول فرهنگی شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که ترجمه اول توسط محبی بیشترین درجه ازخسران (16/17 درصد) و ترجمه سوم توسط دریابندری بیشترین درجه حصول (58/41 درصد) را داشته است. همچنین بیشترین فراوانی خسران متعلق به نوع فرهنگی با ٪6/31 در ترجمه اول توسط محبی و ٪2/52 در ترجمه دوم توسط پیرنظر بوده است. یافته ها حاکی از آن بود که سیاست ها و تفاوت های هنجاری جوامع در دوره های مختلف تاثیر غیرقابل انکاری بر انتقال مفاهیم داشت که نشان دهنده درجه خسران و حصول در ترجمه بود. نتیجه مطالعه حاضر را می توان در مطالعات روانکاوانه در مورد تصمیم گیری های مترجم استفاده کرد.
  کلیدواژگان: موارد خاص فرهنگ، خسران، حصول، روش های ترجمه
 • صفحات 27-41
  مطالعه حاضر، برای پیدا کردن تفاوت معنادار بین تولید مبتنی بر برون داد و بهبود درون داد بر عملکرد نوشتاری زبان آموزان انجام شد. علاوه بر این، مطالعه به جهت بررسی درک زبان آموزان با در نظر گرفتن کارآمدی این دو فراآیند تدریس انجام شد. بر همین اساس، 65 زبان آموز از طریق نمونه گیری آسان از میان 94 نفر بر اساس عملکردشان در نمونه آزمون مهارت که روی 30 نفرآزمایش شد، انتخاب شدند. متعاقبا این 65 نفر به دو گروه تقسیم شدند. 33 نفر در گروه تولید مبتنی بر درون داد و 32 نفر در گروه ارتقا درون داد. این 65 نفر همچنین بر اساس توانایی مهارت نوشتاری شان در پیش آزمون همگن شدند. سپس مداخله در دو گروه آغاز شد. به محض اتمام مداخله ، محقق همان آزمون نوشتاری را بعنوان پس آزمون به زبان آموزان داد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد با در نظر گرفتن عملکرد بهتر گروه ارتقا درون داد نسبت به گروه تولید مبتنی بر برون داد تفاوت معناداری بین تاثیر تولید مبتنی بر برون داد و ارتقا درون داد بر نگارش زبان آموزان وجود داشت. به علاوه، مصاحبه با برخی زبان آموزان نشان داد آنهایی که در گروه ارتقا درون داد بودند در مقایسه با افراد گروه تولید مبتنی بر درون داد دیدگاه مثبت تری نسبت به کارآمدی مواد ارتقا درون داد در بهبود مهارت نوشتاری شان از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، تولید بروندادمحور، بهسازی درونداد، نگارش
 • صفحات 43-52
  تصورات مدرسان زبان انگلیسی از راهبردهای سنجش جایگزین در کلاس های زبان انگلیسی از اهمیت بسیای برخوردار است چراکه می توانند روی عملکرد کلی آنها در کلاس تاثیر بگذارند. این پژوهش به بررسی تصورات مدرسان ایرانی زبان انگلیسی از راهبردهای سنجش جایگزین پرداخته است. بدین منظور، از یک طرح ترکیبی ترتیبی استفاده شد. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل سی (پانزده مرد و پانزده زن) مدرس ایرانی زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترای آموزش زبان انگلیسی می شد که از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده های لازم، پرسشنامه باز ادراک مدرسان از سنجش جایگزین (الهارار، 2006) بکار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی کیفی و ارایه تم های استخراج شده در قالب قراوانی و درصد انجام گرفت. نتایج نشان داد که اکثر مدرسان اثرات مثبت سنجش جایگزین را درک می کردند. همچنین، مشخص شد که مدرسان مزایایی برای سنجش جایگزین قایل هستند که به ایجاد یک محیط آموزشی مفید منجر می شوند. یافته های این پژوهش کاربردهایی برای مدرسان زبان انگلیسی، آموزش دهندگان مدرسان و مسیولین سنجش دارد.
  کلیدواژگان: سنجش، سنجش جایگزین، سنجش سنتی
 • داوود کوهی*، مرتضی اصل رسولی صفحات 53-68
  تعداد زیادی از دانشگاهیان در حوزه های آموزش زبان، مطالعات فرهنگی، مطالعات ارتباطات، مطالعات قومیتی، مطالعات جنسیتی و غیره بر آگاهی فرهنگی انتقادی (CCA) به عنوان عنصری حیاتی در صلاحیت بین فرهنگی تمرکز کرده اند، از این رو، این پژوهش با هدف بررسی عناصر در ایران انجام شد. کتابهای درسی دبیرستان (سری ویژن) توسط وزارت آموزش و پرورش (دسته نخورده) شده است، به همین منظور، محتوای گفتگوی مجموعه چشم انداز (سطوح 1-3) با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای ارزیابی بین فرهنگی احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. شایستگی مورد استفاده در سری ویژن مشخص شد که محتوا به طور کلی نسبت به فرهنگ مبدا تعصب دارد و در نهایت راه های ایده آلی برای ارایه فرهنگ در کتاب های درسی در قالب یک روبریک فرهنگی ارایه شد. مفاهیم آموزشی این مطالعه عبارتند از: مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: آگاهی فرهنگی انتقادی، کتاب های درسی ELT، صلاحیت ارتباطی بین فرهنگی
 • صفحات 69-80
  این مطالعه تلاشی برای کشف منابع اصلی مشکلات نوشتاری زبان آموزان زبان انگلیسی از طریق تعاملات گفت و گوی و همچنین بررسی تاثیر استعاره و کنایه بر پیشرفت نوشتاری زبان آموزان زبان آموزان بود. نمونه ای از دانشجویان زبان متوسطه از هر دو جنس، در بخش کیفی، 20 زبان آموز زبان انگلیسی به روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی، 120 دانشجوی زبان از طریق نمونه گیری در دسترس از دانشگاه گریگوری انتخاب شدند. آزمون های نوشتاری و مصاحبه نیمه ساختاریافته پس از ضبط و رونویسی مصاحبه ها، متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار NVIVO 11 Pro فرمت شد و با کمک این نرم افزار، داده های متنی به عباراتی تبدیل شد که می تواند منعکس شود. ایده های اصلی تجربیات زیسته شرکت کنندگان بدون هیچ مداخله ای از سوی ریسه اما داده های آزمون ها وارد نرم افزار SPSS شد و آزمون ANCOVA انجام شد تا تفاوت های سه گروه را از نظر بهبود نوشتاری نشان دهد. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، چهار منبع اصلی مشکلات نوشتاری را به عنوان زبان شناختی، شخصی، معرفت شناختی و بوم شناختی نشان داد.
  کلیدواژگان: زبان تصویری، استعاره، کنایه، مهارت نوشتاری
 • صفحات 81-95
  معلم، روش آموزشی او و در واقع ویژگی های او از عوامل تعیین کننده موفقیت یا شکست آموزش به شمار می رود. مطالعه حاضر به منظور تعیین ادراک معلمان زبان انگلیسی زبان ایرانی از امنیت در زمینه های شغلی خود، یعنی در موسسات زبان انگلیسی و مدارس دولتی انجام شد. برای دستیابی به این هدف، 100 نفر از معلمان زبان انگلیسی که در مدارس دولتی (50 نفر) و موسسات زبان (50 نفر) در اصفهان تدریس می کنند، به روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. سپس پرسشنامه سطح ایمنی معلمان برای آنها اجرا شد و با آنها مصاحبه شد. از معلمان در مورد درک آنها از امنیت در محیط شغلی خود سوال شد. همه معلمان شاغل در موسسات زبان معتقد بودند که معلمان این مراکز آموزشی از سطح پایین امنیت شغلی رنج می برند. همچنین از معلمان در مورد دلایل زیربنای سطوح بالا و پایین امنیت شغلی در این دو زمینه آموزشی سوال شد. معلمان موسسات زبان بر این باور بودند که کمبود نظارت توسط دولت، تعداد زیاد تحصیلکرده های بیکار، طمع کارفرمایان و پایین آمدن ارزش آموزش در جامعه از مهمترین دلایل این فاجعه در موسسات زبان است. این یافته ها می تواند پیامدهایی برای تصمیم گیران وزارت آموزش و پرورش ایران داشته باشد تا از موسسات زبان حمایت و توجه بیشتری برای رفع مشکلات ذکر شده داشته باشند.
  کلیدواژگان: نگرش موسسات زبان، ادراک، مدارس دولتی، امنیت معلمان
 • صفحات 97-113
  هدف استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده قبل از خواندن, ایجاد ساختار ذهنی مطلوب از متن بر پایه دانش پیشین و در نتیجه فهم معنا دار است. پیش سازمان دهنده های گرافیکی با نمایش مفاهیم کلیدی و ارتباط آنها به خصوص به درک همادین متن کمک می کنند. در تحقیق پیش رو اثربخشی یک جدول ماتریس منطبق بر ساختار کلان متن در بهبود درک مطلب در یک محیط مطالعه کامپیوتری بررسی و از ردیابی چشم برای بررسی روند خواندن استفاده شد. دو گروه از 21 زبان آموز ایرانی از نظر کیفیت درک متن، تعداد مفاهیم اصلی یادآوری شده و حافظه لفظی مقایسه شدند. استفاده از پیش سازمان دهنده گرافیکی کیفیت درک مطلب را به طور معنی داری بهبود بخشید. مقدار احتمال از احتمال خطای نوع اول کوچکتر بود. بر اساس نتایج ردیابی چشم، آزمون شوندگان مواجهه یکسانی با متن داشتند. شواهد نشان داد که در واقع نمایش متوالی عناصر توسط کاربر، به خواندن طبقه ای ماتریس و درک عمیق ترمتن کمک می کند، زیرا آزمون شوندگان از مهارت های فراشناختی به طور فعال در پیوند دادن مطالب جدید خوانده شده به بخش هایی از سازمان دهنده استفاده نکردند.
  کلیدواژگان: پیش سازمان دهنده گرافیکی، ماتریس، درک متون زبان خارجی، ردیابی چشم
 • صفحات 115-131
  پژوهش حاضرجهت بررسی مقایسه ای سه نوع طرز فکر متفاوت معلم در تدریس روی طرز فکر یادگیری زبان آموزان انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان (پسر و دختر با طیف سنی 18 تا 35 سال) دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی بودند که بر اساس نمونه گیری غیرتصادفی و از سه کلاس گرامر انگلیسی یک دانشکاه های اسلامی واحد کرج و شهریار انتخاب شدند. تعداد کل دلنشجویان در هر کلاس سی نفر بود و دوره 16 جلسه طول کشید. بر این اساس شرکت کنندگان به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند. در آغاز دوره یک پرسشنامه طرزفکر سنجی با طیف «موافقت زیاد» تا «مخالفت زیاد» بین شرکت کنندگان در سه گروه توزیع و پاسخنامه ها گردآوری شد. سپس تدریس گرامر یک انگلیسی به شرکت کنندگان در سه گروه آزمایشی از طریق سه نوع طرز فکر متفاوت (طرز فکر ثابت-طرز فکر رشدپذیر و طرز فکر ترکیبی) در طول دوره صورت پذیرفت. متغیر مستقل سه نوع طرز فکر آموزشی متفاوت معلم و متغیر وابسته طرز فکر یادگیری زبان آموزان در سه گروه آزمایشی بود. در پایان و پس از توزیع مجدد پرسشنامه طرز فکر سنجی بین دانشجویان مشخص شد که طرز فکر آموزشی معلم به شکل چشمگیری روی طرز فکر یادگیری زبان آموزان تاثیرگذار است. در نتیجه مشخش شد رشد طرز فکر زبان آموزان به شکل چشمگیری به آگاهی معلمان نسبت به تاثیر طرز فکرشان روی طرزفکر زبان آموزان و کیفیت یادگیری و در نتیجه رشد طرز فکر خود معلمان وابسته است. این پژوهش شامل بازخوردهای آموزشی متنوعی برای مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان بود.
  کلیدواژگان: ذهنیت ثابت، دستاورد گرامر، ذهنیت رشد، ذهنیت، ذهنیت ترکیبی
 • زینب عبدالله پور، ننفیسه اسدراده ملکی* صفحات 133-152

  در طول دهه گذشته، آموزش زبان به کمک موبایل (MALL) منجر به یک فرآیند یادگیری زبان معتبر و متنی در سراسر جهان شده است (Kukulska-Hulme, 2009). نقشی اساسی در یادگیری زبان به طور کلی و یادگیری واژگان به طور خاص به عنوان عامل مهم در نوشتار دانشگاهی نقش ایفا می کند. مطالعه حاضر تاثیر یک برنامه تلفن همراه (یعنی سازنده AWL) را بر یادگیری واژگان دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاهی سال دوم در رشته ی زبان شناسی کاربردی را بررسی کرد. این مطالعه همچنین بر اندازه گیری ادراک و مشکلات دانش آموزان در استفاده از برنامه های کاربردی موبایلی در دستیابی به واژگان دانشگاهی انگلیسی تمرکز داشت. بر این اساس، شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه آزمایش (N = 36) و کنترل (N = 36) تقسیم شدند. گروه آزمایش از یک برنامه کاربردی موبایل (یعنی سازنده AWL) استفاده کردند، در حالی که گروه کنترل از رویکرد سنتی استفاده کردند. همچنین برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از واژگان تحصیلی از پیش آزمون و پس آزمون و پرسشنامه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که گروه AWL عملکرد برجسته ای در آزمون های واژگان دانشگاهی از خود نشان دادند. مطالعه حاضر نتیجه می گیرد که مربیان می توانند دستگاه های تلفن همراه را به عنوان ابزارهای مکمل مفید برای افزایش لغات دانشگاهی در زبان دوم در نظر بگیرند و آنها را در برنامه درسی آموزش زبان بگنجانند.

  کلیدواژگان: یادگیری واژگان دانشگاهی، یادگیری زبان به کمک موبایل، اپلیکیشن موبایل، یادگیری واژگان
 • صفحات 153-163

  پژوهش حاضر با هدف بررسی «بیگانگی» در رمان «آرامش غریبه ها» نوشته ایان مک ایوان انجام شده است. تلاش می کند پیامدهای منفی و مخرب بیگانگی را در قهرمانان رمان بررسی کند. تحقیق در مورد اصطلاح مذکور طبق نظریات ملوین سیمن انجام شده است. ایان راسل مک ایوان یکی از نمونه های متعددی است که عنصر مذکور را در آثار خود به ویژه در این رمان استادانه به تصویر کشیده است. او فراتر از انتظارات انسان است تا به خوانندگانش عواقب کوبنده بیگانگی انسان از خود و جامعه را در هوش و عملکرد نشان دهد. بیگانگی مفهومی ارجمند است که ریشه آن به حقوق روم بازمی گردد، جایی که اصطلاحی حقوقی برای نشان دادن عمل انتقال ملک بود. پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که پیچیدگی اجتماعی سرعت فزاینده ای از تغییرات را آغاز کرد و اولین سیگنال های پست مدرنیته توسط نخبگان روشنفکر درک شد، بیگانگی به آرامی بخشی از صحنه روشنفکری شد. ملوین سیمن (1918)، نظریه پردازی که پس از مارکس و هگل دیدگاه مدرن و پست مدرن مهمی را در مورد «ازخودبیگانگی» ارایه کرد، یکی از اولین کسانی بود که در دهه 1960 مقیاس بیگانگی را برای اندازه گیری درجات و انواع بیگانگی ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: بیگانگی، ایان مک ایوان، جدایی، انزوای اجتماعی
 • صفحات 165-179

  در این مقاله سعی شده جنبه های مختلف روش تجربه میانجی محور شرح داده شود: به عنوان یک کدل یادگیری در روانشناسی، یک نوع متد ارزیابی پویا و روشی برای طراحی یک دوره آموزشی. تجربه یادگیری میانجی محور، معروف به نظریه فروشتین، یک مدل یادگیری در روانشناسی به منظور بهبود عملکرد شناختی و مهارت های حل مساله در بچه های دارای اختلال شناختی است. برخی دیگر از مطالعات و دانشمندان از جمله Pohner (2008)  ، تجربه یادگیری میانجی محور را نوعی متد ارزیابی پویا در نظر می گیرند؛ چرا که در ارزیابی پویا، یاری و همراهی در تعامل بین میانجی و یادگیرنده محقق می شود. دیگر مطالعات روش تجربه یادگیری میانجی محور را روشی همه جانبه و جامع در طراحی یک دوره آموزشی می شمارند. تعریف یازده اصل روش یادگیری میانجی محور و همچنین بررسی دقیق و بسیط پنج اصل اول آن در مطالعات مختلف، با عنوان طبقه بندی روش تجربه یادگیری میانجی محور (MLE Taxonomy) ، در جدولی در انتهای مقاله آورده شده است.

  کلیدواژگان: طراحی دوره، روش ارزیابی پویا، مدل یادگیری، تاکسونومی MLE
|
 • Bahareh Khazaeenezhad *, Sara Taheri Pages 11-26
  Discrepant cultural systems of languages are more likely to reflect challenges for translators maintaining the cultural dynamics of translation. Such perspective is mostly highlighted in the translation of literary texts where the main parts of the equation are language and culture. The present study aims to investigate cultural, historical and religious loss or gain in the translation of culture-specific items (CSIs) along with the rendering procedures used by the translators. To this end, through a comparative analytical and descriptive method based on (Vinay & Darbelent Model, 1995), culture-specific items of three Persian translations of the Huckleberry Finn story were extracted and divided into three subcategories of cultural, historical, and religious; consequently, the procedures applied by the translators which led to the cultural loss or gain were analyzed. The findings demonstrated that the first translation by Mohebbi had the highest degree of loss (17.16%), and the third translation by Daryabandari had the highest degree of gain (41.58%). Also, the highest frequency of lost items belonged to the cultural type with %6/31 in the first translation by Mohebbi and %2/52 in the second translation by Pirnazar. The findings indicated that the policies and normative differences of societies in different periods had an undeniable impact on the transmission of concepts which reflects the degree of loss and gain in translation. The result of the present study could be thought-provoking for psychoanalytical studies on the translator’s decision-making.
  Keywords: Culture-specific items, gain, Loss, translation procedures
 • Hamid Marashi *, Alireza Rezaei Pages 27-41
  The current study adopted a qualitative-quantitative design to compare the effects of output-based production (OBP) and input enhancement (IE) as two teaching techniques on a group of EFL learners’ writing and also to seek those learners’ perceptions on the two instruction procedures. Accordingly, 65 intermediate learners were selected through convenience nonrandom sampling from among 94 students in intact classes based on their performance on a sample proficiency test (the test had already been piloted among 30 learners). These 65 learners were subsequently divided into two groups consisting of 33 learners in the OBP group and 32 in the IE group. The researchers also made sure that the learners in both groups were homogeneous in terms of their writing prior to the treatment. Next, the treatment in both groups commenced. Once the treatment was over, the researchers gave both groups the same writing posttest. The results of the statistical analysis indicated that the IE group outperformed the OBP group significantly in their writing. The participants further sat for a semi-structured interview comprising five questions about their perception regarding both instructions which demonstrated that the IE group was generally more satisfied with the course than the OBP group. The findings of this study suggest more attention to the incorporation of IE in both English language schools and pre- and in-service teacher training programs.
  Keywords: ELT, output-based production, input enhancement, Writing
 • Mostafa Naraghizadeh, Faramarz Azizmalayeri *, Hamid Reza Khalaji Pages 43-52
  EFL teachers’ conceptions of Alternative Assessment (AA) strategies in English language classrooms are of significance since they can affect the teachers’ overall performance in the classroom. This study aimed to explore Iranian EFL teachers’ conceptions of AA strategies. In so doing, a sequential mixed methods design was used. The participants of the study consisted of 30 (15 males and 15 females) Iranian EFL teachers with MA and Ph.D. degrees in English language teaching (ELT) who were selected through convenience sampling. To collect the required data, the Teachers’ Perceptions of Alternative Assessment Questionnaire (Elharrar) was used as an open-ended questionnaire. Data analysis was conducted through qualitative thematic analysis and presenting the extracted themes in frequency and percentage formats. It was found that most of the teachers perceived the positive influences of AA. Additionally, it was revealed that the teachers attached some advantages to AA that help them provide a more quality teaching environment. The findings of this study may render implications for EFL teachers, teacher trainers, and administrators.
  Keywords: Alternative Assessment, Assessment Strategies, Traditional assessment
 • Mostafa Ghaffari, Davud Kuhi *, Morteza Aslrasuli Pages 53-68
  Numerous academics in the domains of language instruction, cultural studies, communication studies, ethnic studies, gender studies, etc. have focused on critical cultural awareness (CCA) as a crucial element of intercultural competency. Therefore, this study aimed to investigate whether the cultural elements in Iranian high school coursebooks (Vision Series) have been (un)touched by the ministry of education. To this end, the conversation contents of the Vision Series (levels 1-3) were examined by the analytic hierarchy process (AHP) to evaluate possible intercultural competence used in Vision Series. It was found that the content was biased toward the source culture in general. Finally, some ideal ways of presenting culture in the coursebooks were put forward in the form of a cultural rubric. The pedagogical implications of this study are discussed.
  Keywords: Critical Cultural Awareness, ELT coursebooks, Intercultural Communicative Competence, Vision Series
 • Nasrin Jenabagha, Shaban Najafi Karim *, Amir Marzban Pages 69-80
  This study was an endeavor to explore the main sources of EFL learners' writing problems through dialogic interactions. It also investigated the effect of metaphor and metonymy on EFL learners' writing achievement. To achieve this end, the researcher adopted mixed-method research with a sample of intermediate language students from both genders. In the qualitative section, 20 EFL learners were selected through purposive sampling, and in the quantitative section, 120 language students were selected through convenience sampling from a university in Gorgan. Data were gathered through Quick Oxford Placement Test (OPT), writing tests, and a semi-structured interview. After recording and transcribing the interviews, the transcripts of the interviews were formatted using the software NVIVO 11 Pro®. With the help of this software, the textual data were reduced into some statements which could reflect the main ideas of the participants’ lived experiences without any intervention from the researcher. However, the data of the tests were inserted into SPSS software and the ANCOVA test was run to indicate differences between the three groups in terms of their writing improvement. The main results suggested that metaphor and metonymy through dialogic interactions had significant effects on the participations’ writing achievement. As well as that, findings from the analysis of data revealed the four main sources of writing problems as linguistic, personal, epistemological, and ecological.
  Keywords: EFL Context, figurative language, metaphor, metonymy, Writing Skill
 • Mehrnoosh Haji Jalili, Mehrdad Sepehri *, Sajjad Shafiee Pages 81-95
  The teacher, his instructional method, and indeed his characteristics are considered to be the decisive factors for the success or failure of education. The current study was carried out to determine the Iranian EFL teachers’ perception of immunity in their occupational contexts, that is in English language institutes and public schools. To achieve this objective, one hundred EFL teachers teaching in public schools (N = 50) and language institutes (N = 50), in Isfahan, were selected through convenience sampling to participate in this study. Then, the Teachers’ Immunity Level questionnaire was administered to them, and they were interviewed as well. The teachers were asked about their perception of immunity in their own occupational setting. All the teachers working in language institutes believed that teachers in these educational centers are suffering from low levels of job immunity. The teachers were also asked about the reasons underlying the high and low levels of job immunity in these two educational contexts. The teachers in language institutes believed that the dearth of monitoring by the government, the large number of unemployed educated people, employers’ greed, and lowering the value of education in the society are among the most important reasons underlying this catastrophe in language institutes. These findings can have some implications for the decision-makers in the Iranian Ministry of Education to provide language institutes with more support and attention with an eye to eliminating the mentioned problems.
  Keywords: Attitude, language institutes, Perception, public schools, teachers’ immunity
 • Farnoosh Mohammadalibeigi, Nader Haghani *, Parvaneh Sohrabi Pages 97-113
  Utilizing graphic advance organizers before reading is to construct a mental model of the meaning of the text based on readers' formal prior knowledge of familiar rhetorical schemata, which enhances reading performance. The effectiveness of an animated matrix in improving reading comprehension was investigated in a computer-mediated reading environment. Eye-tracking was employed to examine the reading process of participants performing a German reading task. Two groups of participants (N = 21) were compared in terms of their reading performance quality, the number of main idea units recalled, and the verbatim recall memory. The use of a graphic advance organizer significantly improved reading comprehension quality (p < .05). Based on the eye-tracking results, the two groups of participants showed no significant difference, indicating equivalent exposure to the passage. There is evidence that the user-controlled sequential display of elements grants categorical reading of the matrix and provides minimal guidance to deepen the understanding of the passage, as metacognitive skills are not actively used in linking new material read to parts of the organizer.
  Keywords: foreign language reading, graphic advance organizer, Matrix, eye tracking
 • Hojat Sarlak, Farid Ghaemi *, Mohammad Hashamdar Pages 115-131
  The present study was conducted to investigate the comparative impacts of three types of EFL teachers' mindsets on EFL learners' mindsets. The participants of the study were English Translation undergraduate students (both female and male with the age ranging of 18-35) who were selected according to convenience non-random sampling from three classes of English Grammar 1 at both Islamic Azad Universities of Karaj and Shahriyar. The total number of students in each class was 30. The course lasted 16 successive sessions. Participants were assigned into three experimental groups. At the outset, a Mindset Assessment Profile (MAP) adopted from Mindset works, INC (2002-2012) on a scale of disagree a lot to agree a lot was administered among participants in all three experimental groups. The researchers provided interventions in terms of fixed, growth, and mixed mindsets to teach English grammar. At the end of the course, the same Mindset Assessment Profile (MAP) as the one administered in the pretest phase was administered among participants in all three groups and it was demonstrated that the EFL teacher’s type of mindset can significantly influence EFL learners’ mindsets. Consequently, it was determined that helping students adopt growth mindset hinges on raising teachers’ awareness about the importance of their own mindsets as well as helping them to grow their mindsets. This study includes a variety of instructional implications for both EFL teachers and EFL learners.
  Keywords: Fixed mindset, Grammar achievement, Growth mindset, Mindset, Mixed mindset
 • Zeinab Abdollahpour, Nafiseh Asadzadeh Maleki * Pages 133-152

  Over the last decade, Mobile-assisted Language Learning (MALL) has led to an authentic and contextual language learning process across the globe (Kukulska-Hulme, 2009). It has played a pivotal role in language learning in general and vocabulary learning in particular as a building block of academic writing. The current study examined the effect of a mobile application (i.e. AWL builder) on academic vocabulary learning among sophomore university students in applied linguistics. The study also focused on measuring students' perceptions and problems in utilizing mobile-assisted applications in acquiring English academic vocabulary. Accordingly, using convenience sampling procedures the participants were divided into experimental (N =36) and control (N = 36) groups. The experimental group used a mobile application (i.e. AWL builder), while the control group used a traditional approach. Furthermore, to answer research questions academic vocabulary pre-and post-tests and a questionnaire were employed. The findings show that the AWL group showed prominent performance in academic vocabulary tests. The current study concludes that instructors should take into account mobile devices as useful supplementary tools to enhance L2 academic word retention and include them in regular language curriculum.

  Keywords: Academic vocabulary learning, Mobile-assisted language learning, Mobile application, vocabulary learning
 • Saeid Unesi, Fatemeh Azizmohammadi *, Mozhgan Yarahmadi Pages 153-163

  The present study aims to study "Alienation" in “The Comfort of Strangers” a novel by Ian Mc-Ewan. It attempts to work out the negative and destructive aftermath of alienation in the protagonists of the novel. The research on the mentioned term is fulfilled as per the theories of Melvin Seaman. Ian Russell Mc-Ewan is one of the many examples, who depicted the mentioned element masterfully in his works, specifically in this novel. He goes beyond man’s expectations to show his readers the smashing consequences of human estrangement from the self and society in intelligence and function. Alienation is a venerable concept, with its roots going back to Roman law, where it was a legal term used to denote the act of transferring property. After World War II, when societal complexity started its increasingly accelerated rate of change, and the first signals of post-modernity were perceived by the intellectual elite, alienation slowly became part of the intellectual scene. Melvin Seaman (1918), a theorist which made a momentous modern and post-modern points of the view regarding "Alienation" after Marx and Hegel, was one of the first in the 1960s to develop an alienation scale to measure degrees and varieties of alienation

  Keywords: Alienation, Ian Mc-Ewan, separation, Social Isolation
 • Effat Hadidi Zavareh, Abdollah Baradaran *, Bahram Mowlaie Pages 165-179

  This article tries to delineate different aspects of Mediated Learning Experience (MLE) in detail: MLE as a model of learning in psychology, MLE as a dynamic assessment methodology, and MLE as a basis for designing a course. This article tries to delineate different aspects of Mediated Learning Experience (MLE) in detail: MLE as a model of learning in psychology, MLE as a dynamic assessment methodology, and MLE as a basis for designing a course. MLE, well-known as Feuerstein's theory, is presented as a model of learning in psychology for enhancing cognitive functioning and problem-solving skills in children with cognitive challenges. Some other studies and scholars such as Poehner (2008) consider MLE as a dynamic assessment methodology because in dynamic assessment, assistance emerges from the interaction between the mediator and the learner. The other studies look at MLE as a holistic and integrative approach which is able to prepare a course. Definition of MLE principles and a meticulous and elaborate analysis of the first five MLE principles in different studies, entitled as MLE Taxonomy, are presented in a table at the end of the article.

  Keywords: Course Design, Dynamic Assessment Methodology, Learning Model, MLE Taxonomy