فهرست مطالب

نامه الهیات - سال پانزدهم شماره 61 (زمستان 1401)

نامه الهیات
سال پانزدهم شماره 61 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ایران سلیمانی* صفحات 1-12

  زکات از واجبات عبادی مالی، اصلی ترین منابع درآمدی بیت المال و بزرگترین مالیات اسلامی است. پدیداری رویکرد های متفاوت اجتماعی، اقتصادی و مقتضیات زمان، پیدایش مشاغل جدید، شرایط و وجوب آن را متغیر نموده است. این تحقیق با طرح پرسش بنیادین با هدف تجزیه وتحلیل پرداخت زکات علی رغم تصویب مالیات های متعدد به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه دست یافت؛ که فقه گوهربار شیعه در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر و انعطاف نیاز دارد. که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقهاء و کبایر شریعت واجب است تا در طی طریق بر سبیل اجتهاد تلاش کنند و با توجه به مقتضیات زمان، مصارف بیت المال، پرداخت دو سویه، حفظ حکم وجوب زکات و تداوم آن در جامعه اسلامی، زکات و نظام مالیاتی را توامان منابع بیت المال محسوب و با در نظر گرفتن مشکلات فقهی، اجرایی، ساختاری و تقنینی با تغییر رویکردها موجبات اصلاحات اساسی و پیاده سازی نظام مالیاتی مطلوب در قالب دین اسلام مبادرت نمایند تا مثمرثمر و پاسخگو به تحولات روز باشد.

  کلیدواژگان: مالیات، وجوهات شرعی، زکات، خراج، الگوی اسلامی
 • یاسمن سعیدی* صفحات 13-29

  عدالت ترمیمی نتیجه تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری می باشد، این فرایند با ابزارهایی چون میانجیگری اختلاف را در محیطی دوستانه با مشارکت بزه دیده و متهم با مدیریت شخص ثالث و یا گفتگو در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی، روند حل و فصل را تسهیل می بخشد. این روش علاوه براینکه از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده می کاهد، بلکه منجر به پیشگیری و کاهش تخلفات در بلند مدت و پرورش سیستم قضایی مطلوب می گردد. پژوهش حاضر درصدد است که بصورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که تحدید فقهی، حقوقی میانجیگری شامل چه جرایمی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هیچ گونه محدودیتی در شرع برای ارجاع جرایم حق الناس به میانجیگری وجود ندارد و در جرایم حق الله نیز که حاکم دارای اختیار عفو بوده و یا با اقرار بزهکار جرم اثبات شده است و نیز درصورت توبه، قبل از رسیدن جرم نزد امام و قبل از اقامه بینه ارجاع به میانجیگری جایز است.در حالی که مقنن در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تحدید توسل به میانجیگری را فقط در جرایم تعزیری با درجات 6 و 7 و 8 قرار داده، به این معنا که شامل جرایم حدی، دیات و قصاص که حق اولیای دم است، نمی شود. بنابراین قانون گذار می بایست بازنگری هایی جدی در جهت وسعت قلمرو ارجاع دعاوی به میانجیگری را انجام دهد.

  کلیدواژگان: میانجیگری، اصلاح ذات البین، عدالت ترمیمی، عدالت کیفری
 • رامش حلاجیان اصفهانی، مهدی مهریزی*، سید محمدعلی ایازی صفحات 30-48

  قرآن در دوره های مختلف تفسیر شده و تفاسیر در هر دوره دارای نوآوری بوده اند . این نوشتار در سه بخش علوم قرآن، ادبیات، نکات تفسیری به معرفی نوآوری های مفسران می پردازد. به منظور مطالعه ی دقیق تر، مختصات این نوشتار، تفاسیرمذهب شیعه و اهل تسنن در قرن پنجم و ششم هجری قمری، با تمرکز بر تفسیر سوره ی مبارکه ی جمعه تعیین شده است. بررسی ها حاکی از آن است که مفسران این دوره در مباحث علوم قرآنی، به زمان و مکان نزول از جنبه ی تاریخی، نقد قولی و تحلیل محتوایی روایات و همچنین طرح اختلاف قرایاتی که با حذف یا افزودن حرکات، حروف و تشدید بوده، طرح قرایات شاذ، ارایه طبقه بندی نو، به موازات تحلیل و تعلیل ادبی پرداخته اند. در این دوره اغلب مفسران اهتمام فراوانی بر طرح مصادیقی نو از نکات صرف و نحوی داشته اند، زمخشری به نکات بلاغی نیز توجه داشته است. نکات تفسیری نو و بدیعی در این دوره، بروز و ظهور داشته است. نقدی معناشناسانه از واژگان، جامع نگری و ارایه طبقه-بندی نو و بررسی سیر تاریخی واژه، روش برخی از مفسران این دوره در بررسی واژه ها بوده و آیات نیز در زمینه ی واژه، موضوع و حکم صادره، مقارنه گردیده اند. پیوند ادبیات و عرفان و ضرب بی سابقه ی روایات و ظرایف عرفانی در تفسیر، نگارش تفسیر عرفانی بر کل سوره های قرآن و نگارش تفسیر چند سطحی نیز از نوآوری های تفاسیر عرفانی این قرون است. همچنین گرایش عقلی- اجتهادی، به پرچمداری شیخ طوسی و گرایش تاریخی از گرایشات نوین این قرون به شمار می آید.

  کلیدواژگان: نوآوری»، سوره جمعه»، مفسران»، قرون5 و6 ه ق»
 • سید مهدی موسوی، عبدالرضا مظاهری*، بخشعلی قنبری صفحات 49-60

  در تفکر ابن عربی خواب و رویا دارای اهمیت بوده و مستقیما با درک او از عالم خیال ارتباط دارد. ایشان بین خیال متصل و منفصل فرق قایل شده و مکان خواب و رویا را در عالم خیال متصل و وحی را در عالم خیال منفصل آورده است. وی تعبیر خواب را مربوط به عالم خیال متصل می داند، در حالی که وحی در عالمی بالاتر از خیال متصل اتفاق می افتد. پس قرآن نمی تواند تنها خواب و رویا باشد چون فاقد شریعت بوده و دیگر احکام آن جنبه دستوری نداشته و مخاطب ندارند. رویا از مبشرات الهی است و رویای صادقه جزیی از وحی می باشد. ابن عربی مخیله را قوه ای از قوای دل می شمارد و عشق از افراط محبت است که ظهورش در درون دل است. دل را هفت مرحله بمثابت هفت طبق آسمان است که در مرحله ای معدن محبت، عشق و مهربانی بر خلق و در مرحله بالاتر معدن محبت حضرت الوهیت و در نهایت معدن تجلی نور و تابش صفات الوهیت می باشد. لذا با بیان جایگاه خواب و رویا و نسبت آن با وحی، به سخنی پیرامون خواب نامه خواندن قرآن و رابطه خواب، رویا و عشق به روش توصیفی تحلیلی می پردازیم تا سر برتری انسان بر سایر مخلوقات مشخص گردد.

  کلیدواژگان: ابن عربی، خواب، رویا، عشق، وحی
 • حسین حاجی پور* صفحات 61-80

  اقناع مخاطب، فرآیند تاثیرگذاری هوشمندانه ای است که صاحبان رسانه های جمعی با شیوه های متنوع از آن برای جهت دهی افکار عمومی جهت اهدافشان استفاده می کنند و چه بسا طراحی و کاربست این شیوه ها،گاهی فریب کارانه و با شرع اسلامی ناسازگار است؛لذا ضرورت دارد مساله بر اساس فقه اسلامی بررسی شود تا بتوان میزان جواز یا عدم جواز متقاعدسازی توسط رسانه های جمعی را به دست آورد که خود نیز دال بر نوآوری است؛به همین جهت پژوهش حاضر با روش تحلیلی و استنباطی،علاوه بر کشف مبانی و اصول اقناع در رسانه های جمعی،طبق مسایل فقهی امربه معروف و نهی از منکر،تدلیس،تبرج،شهادت و دروغ و بر اساس قواعد فقهی اصاله الصحه،لاضرر،نفی سبیل،اهم و مهم،و حرمت اعانه بر اثم مساله اقناع در رسانه های جمعی را بررسی نموده و نتایج ذیل به دست آمده است.اقناع و جهاد تبیین از باب امربه معروف و نهی از منکر توسط رسانه های جمعی ضروری و اصل آن است که مردم در جامعه اسلامی به رسانه های جمعی اعتماد کنند،اما زودباور نباشند.وظیفه شرعی رسانه های جمعی،استفاده نکردن از شگردهای اقناعی نامشروع، دوری از فریب اقناعی،عدم کتمان حق و پرهیز از شایعه پراکنی است؛زیرا برخی از آنها مثل تهمت به ضرر مومنان و ضمان آور است.هم چنین ترویج حرام به هر نوعی مثل تبلیغ مدلینگ در رسانه های جمعی به دلیل معاونت در اثم حرمت دارد و به علاوه چون باید راه هرگونه نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی مسدود شود،حمایت از شبکه های اجتماعی خارجی و رسانه های جمعی بیگانه که مرموزانه با رصد افکار عمومی جامعه اسلامی به دنبال سیطره بر افکار و احساسات عامه مسلمانان هستند،کمک به آنها و اعانه بر ظلم، تجاوز و سلطه بیگانگان و نارواست.

  کلیدواژگان: اقناع، رسانه های جمعی، قواعد فقهی، مسائل فقهی، فریب اقناعی
 • سهیله عاصمی، سید حسین سجادی*، عبدالرضا جمالزاده صفحات 81-94

  انسان در مقام اشرف مخلوقات خلقتی هدفمند دارد و باید در مسیر زندگی به درجه ی کمال دست یابد تا شایسته ی مقام اصلی خود گردد. این امر مهم، اندیشمندان را به این فکر واداشته تا راه رسیدن انسان به کمال را به شیوه هایی متعدد ابراز کنند. ابو حامد محمد غزالی به عنوان شخصیتی متفکر و اندیشمند با نگارش آثار متعدد، نظرات ارزشمندی را در مورد کمال بیان کرده اند. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرات دیدگاه امام محمد غزالی در زمینه کمال انسان بر اندیشمندان متاخر خود به روش تحلیلی-توصیفی است. از دیدگاه ایشان کمال نهایی انسان در استیلا یافتن بر نفس و در نتیجه رسیدن به قرب الهی است. او برای کسب این مرتبه مراحلی را ذکر کرده است. این مراحل با یافتن راهنما (حاملان پیام الهی) و پیروی از دین آغاز و با کسب علم و معرفت تقویت می شود. سپس با دوری از رذایل و کسب فضایل این امر قابل دستیابی می شود. غزالی در زمینه کمال نسبت به متقدمین خود تحولات متعددی را ایجاد کرده است که اساس آن در میزان بهره مندی از دین بوده است. ایشان تاثیرات خود را در حوزه های مختلف فلسفه، کلام و عرفان گذاشته است که نشان از حوزه وسیع تاثیرات خود دارد. تاثیراتی چون برگردان بیشتر توجهات به دین، عقل گرایی اعتدالی، پیوست طریقت و شریعت و... . از جمله این اندیشمندان که بیشترین تاثیرات را از ایشان گرفته اند ملاصدرا، فیض کاشانی، سنایی و مولوی است.

  کلیدواژگان: غزالی، کمال انسان، ملاصدرا، فیض کاشانی، مولوی
|
 • Iran Soleimani * Pages 1-12

  Zakat is one of the financial religious obligations, the main source of income for the treasury and the largest Islamic tax The emergence of different social and economic approaches and the requirements of the time, the emergence of new jobs, has changed its conditions and requirements. This research reached this conclusion by posing a fundamental question with the aim of analyzing the payment of zakat despite the approval of many taxes in a descriptive-analytical method Shi'a precious jurisprudence needs consideration, thinking and flexibility in dealing with new events and daily needs This matter is obligatory on the jurists and scholars of Sharia in the absence of Imam Masoom to strive for ijtihad during the way and according to the requirements of the time, the expenses of the treasury, two-way payment, maintaining the obligation of zakat and its continuation in the Islamic society, , zakat and the tax system are considered as two treasury resources and taking into account legal, executive, structural and legislative problems By changing the approaches, they should initiate fundamental reforms and implement the desired tax system in the form of Islam, so that it is fruitful and responsive to the developments of the day.

  Keywords: Taxes, Shariah funds, zakat, Kharaj, Islamic model
 • Yasaman Saeidi * Pages 13-29

  Restorative justice is the result of changes in the attitude towards criminal justice, this process is a resolution process with tools such as mediation of the dispute in a friendly environment with the participation of the victim and the accused with the management of a third party or discussion about the causes, effects and results of the attributed crime. and facilitates the season. This method not only reduces the density of work and the delay of proceedings that dominates the judicial system, but also leads to the prevention and reduction of violations in the long term and the development of a favorable judicial system. The current research is trying to find an answer to this question in a descriptive and analytical way, what crimes does the jurisprudential and legal limitation of mediation include? The findings of the research show that there are no restrictions in the Sharia for referring human rights crimes to mediation, and in the cases of God's rights crimes, where the ruler has the power to pardon or the crime is proven by the confession of the guilty, and in case of repentance, before the crime is committed. According to the imam, it is permissible to refer to mediation before the establishment of evidence. While the legislator in Article 82 of the Criminal Procedure Law has limited the use of mediation only in taziri crimes with degrees 6, 7 and 8, in the sense that it includes limited.

  Keywords: mediation, zat albin reform, Restorative justice, criminal Justice
 • Ramesh Hallajian Esfahani, Mahdi Mehrizi *, Sayed MohammadAli Ayazi Pages 30-48

  The exegesis of the holy Quran is an area that needs to evolve and be updated in a variety of fields. This study presented different types of exegesis interpretive of Surah Al-Jumu'ah in major exegeses from the 5th and 6th centuries AH. The research shows that the exegeses of this period paid attention to the discussions of Quranic sciences, according to the time and place of descent from the historical aspect, verbal criticism and content analysis of the narrations, as well as the proposal of the differences of the readings that were by removing or adding movements, letters and intensification, telling unusual readings, presented a new classification, in parallel with literary analysis.The types of interpretive included the following: Quranic studies b. the study of variant readings of the Quran .Literary aspect including: a. grammar, b. rhetoric. Exegesis points a. methodological interpretive including lexical study, Quranic verse comparison, and a method based on the exegesist's intuition (mystical method), b. orientation interpretive, including intellectual-theological orientation, and historical- jurisprudential orientation. The research shows that the exegeses of this period paid attention to the discussions of Quranic sciences, according to the time and place of descent from the historical aspect, verbal criticism and content analysis of the narrations, as well as the proposal of the differences of the readings that were by removing or adding movements, letters and intensification, telling unusual readings, presented a new classification, in parallel with literary analysis.

  Keywords: Innovation», Surah Al-Jumu&rsquo, ah», exegesis», the 5th, 6th Centuries AH»
 • Seyed Mahdi Mousavi, Abdolreza Mazaheri *, Bakhsh Ali Ghanbari Pages 49-60

  In Ibn Arabi's thought, sleep and dream is important. He has distinguished between connected and disconnected imagination and brought the place of dream in the connected imaginary world and revelation in the disconnected imaginary world. He considers the dream’s interpretation to be related to the connected imaginary world. Therefore, Qur'an cannot be just a dream, because it lacks Shari'at and its rules do not have a grammatical aspect. The dream is one of the divine annunciators and the sincere dream is a part of revelation. Ibn Arabi considers the imagination as a force of the heart, and love is the excess of affection whose manifestation is within the heart. The heart has seven stages as seven layers of the sky, which is in one stage, the mine of affection, love, and compassion for the people, and in the higher stage, the mine of love of the divinity, and finally, the mine of the manifestations of the divinity’s attributes. Therefore, by expressing the position of dream and its relation with revelation, we discuss about calling Qur'an a dream letter and the relationship between sleep, dream, and love in order to determine the secret of man's superiority over other creatures.

  Keywords: Ibn Arabi, sleep, dream, love, revelation
 • Hossein Hajipour * Pages 61-80

  Persuading the audience is an intelligent influencing process that mass media owners use in various ways to direct public opinion towards their goals, and perhaps the design and application of these methods are sometimes deceptive and inconsistent with Islamic Sharia; therefore, it is necessary to examine the issue based on Islamic jurisprudence. to be able to obtain the permissibility or impermissibility of persuasion by the mass media, which itself is an indication of innovation; for this reason, the present research with an analytical and inferential method, in addition to discovering the basics and principles of persuasion in the mass media, according to the jurisprudential issues , Tadlis, Tabarj, Testimony and Lying and based on the jurisprudence rules of authenticity, harmlessness, negation of mustache, important and important, and sanctity of contribution to the cause, examined the issue of persuasion in mass media.Persuasion and Jihad Explaining about the command of the good and the prohibition of the bad by the mass media is necessary and the principle is that people in the Islamic society trust the mass media, but not be gullible. It is not to hide the truth and to avoid spreading rumors, because some of them are like slander to the detriment of the believers and guarantees.Also, the promotion of haram in any form, such as the promotion of modeling in the mass media, is considered sacred because it is an accessory to the sin, and in addition, because any kind of infidel influence and domination over Islamic societies

  Keywords: persuasion, Mass Media, Jurisprudential rules, jurisprudential issues, deception
 • Soheileh Asemi, Seyed Hossein Sajadi *, Abdolreza Jamalzadeh Pages 81-94

  Human beings have purposeful creation in the position of Ashraf and must achieve the degree of perfection in the path of life in order to be worthy of their main position. This important matter has made thinkers to express the way to perfection in many ways. Abu Hamed Mohammad Ghazali, as a thinker and thinker, has expressed valuable opinions about perfection by writing numerous works. The main purpose of this article is to investigate the effects of Imam Muhammad Ghazali's view on the perfection of man on his later thinkers in an analytical-descriptive way. From his point of view, the ultimate perfection of man is to gain control over the soul and as a result to reach the closeness of God. He has mentioned steps to get this rank. These steps begin with finding a guide (bearers of the divine message) and following religion and are strengthened by acquiring knowledge and knowledge. Then by avoiding vices and acquiring virtues, this can be achieved. Ghazali has created many developments in the field of perfection compared to his predecessors, the basis of which was the amount of benefit from religion. He has left his influence in various fields of philosophy, theology and mysticism, which shows the wide scope of his influence. Influences such as turning more attention to religion, moderate rationalism, the integration of Tariqat and Sharia, etc. Molla Sadra, Faiz Kashani, Sanai and Maulvi are among these thinkers who have been most influenced by him.

  Keywords: Ghazali, Kamal Insan, Mulla sadra, Faiz Kashani, Maulvi