فهرست مطالب

شیلات - سال هفتاد و ششم شماره 2 (تابستان 1402)
 • سال هفتاد و ششم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مجتبی پوراحد انزابی، کوروش سروی مغانلو*، احمد ایمانی، راحله طهماسبی صفحات 181-194
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پودر ماهی فاسد به همراه اثرات حفاظتی ویتامین های E و C بر شاخص های رشد، خون شناسی و بیوشیمیایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت. بدین منظور 240 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 0/25±12/75 گرم در چهار تیمار شامل تیمار 1: جیره غذایی حاوی پودر ماهی تازه، تیمار 2: پودر ماهی فاسد، تیمار 3: پودر ماهی فاسد به همراه سطح کم مکمل ویتامینی (mg/kg 100 میلی گرم/کیلوگرم ویتامین E، 200 میلی گرم/کیلوگرم ویتامین C) و تیمار 4: پودر ماهی فاسد به همراه سطح زیاد مکمل ویتامینی (200 میلی گرم/کیلوگرم ویتامین E، 400 میلی گرم/کیلوگرم ویتامین C)، به مدت 60 روز تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش، شاخص های وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شدند. همچنین شاخص های خونی، کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص های رشد نهایی، نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن در تیمارهای 2، 3 و 4 کاهش و ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت (0/05≥P). تعداد گلبول های سفید (WBC) و هموگلوبین (Hb) در تیمارهای 3 و 4 و تعداد گلبول های قرمز (RBC) و درصد هماتوکریت (Htc%) در تیمار 3 افزایش یافت (0/05≥P). تری گلیسیرید تحت تاثیر مکمل ویتامینی در تیمارهای 3 و 4 کاهش یافت (0/05≥P) ولی کلسترول و LDL در تیمارهای 2 و 3 افزایش و در تیمار 4 کاهش یافت (05/0≥P). HDL نیز در تیمارهای حاوی مکمل ویتامینی 3 و 4 افزایش یافت (0/05≥P). می توان چنین نتیجه گیری نمود که پودر ماهی فاسد بر شاخص های رشد، خون شناسی و بیوشیمیایی تاثیر منفی دارد و مکمل ویتامینی در کاهش این اثرات در شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی موثر است.
  کلیدواژگان: پودر ماهی فاسد، ویتامین های E و C، شاخص های رشد، فراسنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی، ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • نفیسه سادات موسوی، مهدی طبرسا*، حسن احمدی گاولیقی صفحات 195-207
  پلی ساکاریدها از جمله درشت مولکول های زیستی هستند که علاوه بر ویژگی های فیزیکو-شیمیایی منحصر به فرد، توانایی بروز خواص زیست فعالی امیدوارکننده ای با توجه به ساختار شیمیایی خود دارند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر وزن مولکولی تولیدی با استفاده از سیستم فراپالایش غشایی بر ویژگی های ضداکسایشی فوکوییدان هیدرولیزشده جلبک قهوه ای Nizamuddinia zanardinii بود. پس از حذف رنگدانه ها و ترکیبات با وزن مولکولی پایین، فوکوییدان خام استخراج شده در دمای 100 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه (FH20) توسط 0/1 نرمال اسید هیدروکلریک تحت هیدرولیز قرارگرفت. سپس FH20 با استفاده از سیستم فراپالایش غشایی با غشای 2، 10، 30، 100 کیلودالتون فراکسیون گیری شد. میانگین وزن مولکولی فراکسیون ها به ترتیب 533/7، 39/2، 12/4 و 4/6 ×103 گرم/مول در KDa >100،KDa 30-100، KDa 10-30 و KDa 2-10 بود. پس از تفکیک براساس وزن مولکولی، فراکسیون های به دست آمده نسبت به FH20، به میزان قابل توجهی قادر به مهار رادیکال آزاد  DPPH(37/69-05/85 درصد)، رادیکال آزاد کاتیونی ABTS (55/43-65/89 درصد) و احیاء یون Fe3+ (جذب 0/07-0/72) بود. در این میان، فراکسیون KDa 2-10 بیشترین پتانسیل را در مهار رادیکال آزاد DPPH (74/12-85/05 درصد)، رادیکال آزاد کاتیونی ABTS (75/16-89/65 درصد) و احیاء یون آهن Fe3+ (جذب 0/21- 0/72) دارا بود. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان داد تغییر وزن مولکولی فوکوییدان می تواند سبب افزایش قابل توجه فعالیت ضداکسایشی شود.
  کلیدواژگان: فراپالایش، وزن مولکولی، ضداکسایشی، ترکیبات غذا دارو، Nizamuddinia zanardinii، هیدرولیز
 • امین آوازه، امیررضا عابد علم دوست*، علیرضا میرواقفی، مهدی سلطانی صفحات 209-221

  این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه اثر گل میخک، ماده شیمیایی پروپوفول و روش الکتریکی بر مدت زمان و بازگشت از بیهوشی و تاثیر آن بر برخی پاسخ های ایمنی و فیزیولوژیک فیل ماهی (Huso huso) انجام گرفت. بدین منظور، 270 قطعه فیل ماهی در 12 عدد ونیرو به صورت کاملا تصادفی ذخیره سازی شدند. به منظور القای بیهوشی در ماهیان، حمام 300 میلی گرم در لیتر پودر گل میخک، 5 میلی گرم در لیتر پروپوفول و دستگاه الکتروشوکر در نظر گرفته شد. در هر تیمار بلافاصله پس از رسیدن ماهیان به مرحله بیهوشی، مدت زمان بیهوشی و زمان بازگشت از آن به طور جداگانه ثبت و با هم مقایسه شدند. همچنین برای بررسی اثرات بیهوشی بر ماهی، شاخص های خونی (شمارش گلبول قرمز، شمارش گلبول سفید ، غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت)، شاخص های ایمنی (لیزوزیم و فعالیت همولیتیک کمپلمان) و شاخص استرس (گلوگز و کورتیزول) در تیمارها مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی شاخص های هماتولوژی، بیشترین میزان هموگلوبین در تیمار الکتروشوکر مشاهده شد که تفاوت معنی داری را با سایر تیمارها داشت و کمترین آن مربوط به تیمار پودر گل میخک بود (0/05>P). بیشترین مقدار هماتوکریت در تیمار الکتروشوکر و کمترین آن در تیمارهای پروپوفول و پودر گل میخک مشاهده شد (0/05>P). نتایج شاخص های ایمنی نشان داد بیشترین میزان لیزوزیم و فعالیت کمپلمان ACH50 در تیمار الکتروشوکر و کمترین آن مربوط به تیمار پروپوفول و پودر گل میخک بود (0/05>P). همچنین نتایج شاخص های استرس حاکی از آن بود که بیشترین مقدار گلوگز و کورتیزول در تیمار گل میخک و کمترین آن نیز در تیمار الکتروشوکر اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق با توجه به شاخص های ایمنی و استرس وارد شده به ماهی نشان داد که بیهوشی فیل ماهی با روش الکتریکی بهتر از روش گل میخک و پروپوفول بود. از این رو بیهوشی الکتریکی که روشی سریع، ارزان و سازگار با محیط زیست است می تواند جایگزین مناسبی برای بیهوشی با مواد شیمیایی باشد.

  کلیدواژگان: بیهوشی الکتریکی، پروپوفول، گل میخک، کورتیزول، لیزوزیم
 • شیرین جمشیدی* صفحات 223-235
  احتمال هیبریداسیون تاسماهیان در طبیعت گزارش شده است اما گاهی اوقات در مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی، امکان هیبریداسیون گونه های مختلف تاسماهیان با هم به دلیل کمبود اسپرم یک گونه یا تعداد بیشتر تخمک وجود دارد. اگر تعداد کروموزوم دو گونه یکسان باشد؛ فرزندان هیبرید بارور و بسیار شبیه به والدین هستند اما به دلیل اینکه تکثیر معمولا برای حفاظت گونه ای انجام می شود؛ استفاده از مولدین هیبرید برای رسیدن به جمعیت خالص آن گونه مناسب نیست و باید از روش های مختلف تشخیصی مانند روش های مولکولی برای تشخیص گونه های دورگه و خالص استفاده کرد. در این تحقیق از هفت بافت باله مشکوک تاسماهی شیپ نمونه برداری DNA انجام شده و بافت ها در الکل 96 درصد نگهداری شد و DNA به روش استات آمونیوم استخراج شد. تعیین جنسیت با استفاده از نشانگرهای هسته ای لوکوس ماده انجام شده و  یک نشانگر ژن میتوکندری و دو نشانگر ژنوم هسته ای برای شناسایی گونه ها و هیبریدها استفاده شد.  شناسایی گونه ای تاسماهی مشکوک با نشانگر میتوکندری نشان داد که هر هفت ماهی دارای ژنوم مادری ماهی شیپ هستند و براساس دو نشانگر هسته ای با فیل ماهی، هیبرید می باشند. این تحقیق به درستی نشان داد که با  تلفیق داده های مولکولی میتوکندری و هسته ای می توان گونه ها و هیبرید های تاسماهیان را از هم تشخیص داد.
  کلیدواژگان: تاسماهی شیپ، هیبرید، تشخیص مولکولی، نشانگرهای میتوکندری و هسته ای
 • سونا قمرشناس، بهروز آتشبار کنگرلوئی*، کوروش سروی مغانلو، احمد ایمانی، مجتبی پوراحد انزابی صفحات 237-249
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سمیت مزمن حشره کش دیازینون به عنوان یکی از پرمصرف ترین سموم مورد استفاده در زمین های زراعی و باغ های اطراف دریاچه ارومیه، بر شاخص های رشد، بقاء، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و گوارشی در گونه Artemia urmiana صورت گرفت. ابتدا LC50 حشره کش دیازینون برای مراحل مختلف سنی آرتمیا شامل ناپلی، متاناپلی و بالغین در ساعت های 24، 48 و 96 با استفاده از آزمون پروبیت سنجش شد. LC50 دیازینون برای ناپلی در ساعت های عنوان شده به ترتیب 23/769، 9920 و 0/008، برای متاناپلی 2/231، 0/015 و 0/002 و برای بالغین 0/919، 0/038 و 0/007 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. برای بررسی اثر سمیت مزمن حشره کش دیازینون بر شاخص های زیستی، A. urmiana در قالب 4 تیمار کنترل، 25 درصد LC50، 50 درصد LC50 و 100 درصد LC50 به مدت 15 روز پرورش داده شد. شاخص های رشد و درصد بقاء در روزهای 8، 11 و 15 و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و گوارشی کل زی توده آرتمیاها در انتهای دوره سنجش شدند. بیشترین مقدار رشد و بقاء در تیمار کنترل و کمترین آن ها در تیمار 100 درصد LC50  مشاهده شد (0/05>P). فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در تیمارهای 25 درصد LC50  و 50 درصد LC50  کاهش یافت (0/05>P). فعالیت آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز نیز در تیمارهای 25 درصد LC50  و 50 درصد LC50  در مقایسه با تیمار 100 درصد LC50  کاهش یافت (0/05>P). بین تیمارهای مختلف در فعالیت آنزیم های آلکالین پروتیاز و لیپاز اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0/05<P). فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز با افزایش غلظت دیازینون کاهش یافت (0/05>P). به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دیازینون باعث کاهش رشد و بقاء در A. urmiana خواهدشد و اثرات منفی بر فعالیت آنزیمی دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر جهت حفظ این گونه، استفاده از حشره کش دیازینون در مناطق اطراف دریاچه ارومیه بایستی کنترل شده باشد.
  کلیدواژگان: دیازینون، رشد، بقاء، آنزیم های آنتی اکسیدانی و گوارشی، Artemia urmiana
 • سیده ژینو حسینی، احمد ایمانی*، آریا وزیرزاده، کوروش سروی مغانلو، مزدک رازی صفحات 251-264
  در این مطالعه اثر آفلاتوکسین B1 (AFB1) و زیرالنون (ZEA) خوراک روی ماهی قرمز، Carassius auratus، مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد 540 قطعه ماهی قرمز انگشت قد با میانگین وزنی 0/12±6/25 گرم به صورت تصادفی در قالب 9 تیمار آزمایشی با 3 تکرار با جیره های غذایی آزمایشی شامل سه سطح AFB1 (0، 50 و 100ppb) و سه سطح  ZEA (0، 500 و 1000ppb) به مدت 60 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. شاخص های رشد و تغذیه و همچنین آسیب های بافتی وارد بر آبشش و روده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آلودگی خوراک با AFB1 و ZEA باعث کاهش عملکرد رشد و شاخص های تغذیه ای گروه های آزمایشی شد؛ بیشترین و کمترین میزان ضریب رشد حرارتی (TGC)، وزن نهایی بدن (FBW)، افزایش وزن بدن (WG) و ضریب رشد روزانه (DGC) به ترتیب متعلق به گروه کنترل و AFB50ZEA1000 بود (0/05>P). اگرچه شاخص های تغذیه ای، از جمله نسبت بازده پروتیین (PER)، ارزش پروتیین تولیدی (PPV) و بازده چربی (LER) در بین گروه های آزمایشی مختلف تفاوت معنی داری نداشتند (0/05<P)، اما ماهی های تغذیه شده با خوراک حاوی 500ppb  ZEA کمترین مقدار LPV را داشتند (0/05>P). همچنین بیشترین میزان التهاب بافت روده (0/75±4/0) و نکروز (0/75±4/0) در گروه AFB100 ZEA500 مشاهده شد (0/05>P). همچنین، استفاده همزمان از AFB1 و ZEA در جیره غذایی شدت آسیب های بافتی شامل اتصال رشته های آبششی، هایپرپلازی، احتقان و خونریزی را تقریبا در تمامی تیمارهای حاوی AFB1 و ZEA افزایش داد (0/05>P). بنابراین، خوراک حاوی AFB1 و ZEA می تواند سبب کاهش شاخص های عملکرد رشد ماهی حتی در غلظت هایی کمتر از سطوح امن توصیه شده برای آبزیان گردد. به عبارتی باید در مورد آستانه ایمن مایکوتوکسین ها در خوراک از نظر سلامتی و عملکرد ماهی تجدید نظر شود.
  کلیدواژگان: مایکوتوکسین، رشد، بافت شناسی، ماهی، آبزی پروری
 • بهزاد قولجایی، حسین آدینه*، محمد هرسیج، سیده آیناز شیرنگی صفحات 265-278
  فناوری بیوفلاک یک فناوری جدید است که می تواند تولید آبزی پروری را بهبود بخشد و اهداف آبزی پروری پایدار را دنبال کند. در این آزمایش چهار سطح نسبت C/N بر کیفیت آب، عملکرد رشد، پاسخ ایمنی ماهی کپور معمولی (وزن اولیه 0/53±11/75 گرم) پرورش یافته در شرایط بیوفلاک بررسی شد. چهار سطح از نسبت های C/N، با استفاده از افزودن منبع کربن (شکر) 10، 15 و 20 و شاهد بدون افزودن کربن (گروه شاهد با 50-40 درصد تعویض آب روزانه) از تیمارهای آزمایشی تشکیل شد. پس از 8 هفته، ماهیان به مدت 6 ساعت تحت استرس آمونیاک حاد (0/5 میلی گرم در لیتر) قرار گرفتند. قبل و بعد از مواجه با آمونیاک شاخص های استرس مانند گلوکز و کورتیزول سنجش و مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. غلظت نیتروژن آمونیاکی کل (TAN) در C10 به طور معنی داری بالاتر بود. رشد ماهی در C15 به طور معنی داری بیشتر بود در حالی که ضریب تبدیل غذایی از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. فعالیت های ایمونوگلوبولین، لیزوزیم و ACH50 سرم در گروه های C/N به طور معنی داری بالاتر از شاهد بود. شاخص های استرس (گلوکز و کورتیزول) قبل از قرار گرفتن در معرض تغییر معنی داری نشان ندادند، در حالی که پس از استرس آمونیاکی، سطح آن ها در همه گروه ها افزایش یافت و بالاترین سطح در گروه شاهد مشاهده شد. به طور کلی، محیط بیوفلاک (دستکاری C/N) اثر ضد استرس داشته و پرورش ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک با کمترین مقدار تعویض آب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ماهی کپور، بیوفلاک، آمونیاک، نشانگرهای استرس
 • حمید اسحق زاده، مریم شهبازی*، علی نقی سرپناه صفحات 279-293
  فایکواریترین به عنوان رنگدانه طبیعی با خاصیت فلورسانس و آنتی اکسیدانی دارای پتانسیل خوبی در صنایع غذایی و پزشکی است. این مطالعه جهت بهینه ‏سازی روش استخراج تحت تاثیر غلظت بافر سدیم فسفات، نسبت بافر به جلبک و نوع تخریب فیزیکی دیواره سلولی در درشت جلبک قرمز دریای خزر Osmundea caspica در قالب یک طرح کاملا تصادفی جهت بررسی میزان خلوص، غلظت رنگدانه، فعالیت آنتی اکسیدانی و خاصیت فلورسانس رنگدانه فایکواریترین انجام شد. در این مطالعه روش انجماد-انجماد زدایی برای استخراج مورد استفاده قرار گرفت، نتایج این مطالعه تفاوت معنی ‏داری از نظر میزان خلوص و غلظت رنگدانه تحت تاثیر متغیرهای مورد بررسی نشان داد (0/05>P). بیشترین میزان خلوص و غلظت رنگدانه در تیمار 100 میلی مولار سدیم فسفات بافر به ترتیب نسبت 1 به 20 جلبک به بافر (وزنی-حجمی) و 1 به 5 به میزان 0/33 و 1 میلی‏گرم بر گرم جلبک تر به دست آمد. بنابراین، با افزایش غلظت یونی بافر میزان خلوص و غلظت رنگدانه افزایش می یابد ولی با افزایش نسبت بافر به جلبک، میزان خلوص کاهش و میزان غلظت رنگدانه (میلی گرم بر گرم جلبک تر) افزایش خواهدیافت. فعالیت آنتی ‏اکسیدانی در غلظت های مختلف 2 تا 10 میلی گرم در میلی لیتر به روش DPPH و همچنین خاصیت فلورسانس فایکواریترین استخراج شده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که ویژگی فایکواریترین از نظر فعالیت آنتی‏ اکسیدانی و خاصیت فلورسانس به غلظت وابسته  است و با افزایش میزان فایکواریترین فعالیت آنتی اکسیدانی و خاصیت فلورسانس افزایش می ‏یابد. بنابراین، فایکواریترین به دست آمده در بافر 100 میلی مولار در مرحله استخراج با خلوص نزدیک به 1 را می تواند با هدف کاربرد در صنایع غذایی معرفی کرد.
  کلیدواژگان: درشت جلبک، Osmundea caspica، دریای خزر، استخراج، فایکواریترین
 • یزدان مرادی*، محمود بهمنی، ذبیح الله بهمنی، مهدی گلشن، شهرام صفی یاری صفحات 295-304
  طبق گزارش های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا یا کووید-19 از ماه های پایانی سال 1398 در کشور مشاهده شد و به سرعت به یک همه گیری تبدیل شد. ورود این ویروس به کشور نه تنها سیستم سلامت کشور را درگیر کرده و باعث بیماری و فوت بسیاری از هم وطنان شد، بلکه تاثیر قابل ملاحظه ای هم بر اقتصاد کشور داشته است. گزارش های جهانی حاکی از تاثیر منفی کووید -19 بر صنعت شیلات از جمله فعالیت صنایع تبدیلی آبزیان درکشور های مختلف است. لذا، مقاله حاضر تاثیر کووید-19 را بر صنعت فرآوری آبزیان کشور مورد بررسی قرار داد. برای انجام این پژوهش پرسشنامه ای حاوی 31 سوال در موضوعات مهم ازقبیل تاثیر کووید-19 روی تهیه و قیمت مواد اولیه تولید، حجم فروش، تغییر در نوع فرآورده، درآمد، نیروی کار، تغییر در شیوه بازاریابی محصولات فرآوری شده و سایر فاکتورها توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، و دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و بازار آبزیان سازمان شیلات ایران تهیه و برای مراکز فرآوری منتخب ارسال گردید. درمجموع 56 پاسخنامه تکمیل شده از مراکز فرآوری دریافت گردید. نتایج تجزیه و تحلیل پاسخ نامه ها نشان داد که در دوران کرونا 60 درصد از مراکز با کاهش تامین مواد اولیه آبزیان، 72/2درصد با فزایش قیمت مواد اولیه، 67/9درصد با کاهش حجم تولید فرآورده، 80 درصد با افزایش قیمت تمام شده محصول، 80/8 درصد با کاهش حجم فروش داخلی، 81/5 درصد با کاهش تعداد مشتری مواجه بوده اند. همچنین 75 درصد پاسخ دهنگان کاهش تعداد کارکنان فصلی را در دوران کرونا گزارش کرده اند. از لحاظ صادرات محصول 84 درصد از پاسخ دهندگان کاهش حجم صادرات را اعلام کرده اند.
  کلیدواژگان: کووید-19، فرآوری، شیلات، ماهی، میگو
 • فرزاد حیدردخت، سید محمد حسینی*، شیلا امیدظهیر صفحات 305-316
  امروزه استفاده از گیاهان به عنوان یکی از راه های درمانی آلودگی با فلزات سنگین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دارچین از جمله گیاهانی است که دارای خواص درمانی بسیاری است که این خواص به علت مواد موثر موجود در آن است. یکی از مهمترین مواد موثر دارچین سینامالدهید است. در مطالعه حاضر اثر درمانی سینامالدهید بر ضایعات ناشی از اکسید روی (ZnO) در آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار گرفت. ماهی های کپور معمولی در 5 گروه با سه تکرار تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، گروه 2 در معرض 3 میلی گرم در لیتر اکسید روی قرار گرفت و گروه های 3، 4 و 5 علاوه بر دریافت اکسید روی به ترتیب غلظت های 3/6، 7/2 و 10/8 میلی گرم سینامالدهید را در 100 گرم غذا به صورت خوراکی به مدت 45 روز دریافت کردند. سپس از هر گروه 6 ماهی به طور تصادفی جدا و از آبشش ماهی ها نمونه برداری شد. در این مطالعه بیشترین میزان غلظت روی، کمترین مقدار فعالیت کل آنتی اکسیدانی و بیشترین مقدار شاخص پراکسیداسیون لیپید در گروه 2 مشاهده شد. همچنین شدیدترین آسیب در گروه 2 به صورت هیپرپلازی سلول های بافت پوششی، اتصال، آتروفی و تخریب تیغه های آبششی ثانویه، پرخونی، تلنژکتازی و نفوذ سلول های آماسی مشاهده گردید. در گروه های درمانی با افزایش میزان دریافت سینامالدهید غلظت روی، علایم آسیب شناسی بافت و مقدار شاخص پراکسیداسیون لیپید کاهش و مقدار فعالیت کل آنتی اکسیدانی افزایش پیدا کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سینامالدهید در مقابل عوارض ناشی از اکسید روی تاثیر حفاظتی و درمانی دارد. بیشترین اثر حفاظتی در گروه 5 به صورت کاهش تجمع زیستی روی، بهبود علایم آسیب شناسی بافتی ناشی از روی، کاهش مقدار شاخص پراکسیداسیون لیپید و افزایش مقدار فعالیت کل آنتی اکسیدانی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: ماهی کپور معمولی، دارچین، فلزات سنگین، تجمع زیستی، آنتی اکسیدان
 • سعید یزدانی*، فاطمه الماسی، سپیده نیک روش صفحات 317-327
  بخش شیلات به لحاظ دارا بودن قابلیت ها و ظرفیت ها به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاست ها و تصمیم های کلان اقتصادی دارد. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی است که با برقرار شدن قیمت کالاها و خدمات در سطح طبیعی خود و تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری های نوین، موجب تغییر الگوهای استفاده از نهاده های تولیدی و تغیر روش های صید می شود، که این تغیرات به ویژه از نظر پایداری ذخایر و صید بی رویه، اهمیت بسیاری دارد. اگر چه آزادسازی تجاری ممکن است رفاه یک کشور را افزایش دهد، اما تاثیر خاص آن بر صنعت ماهیگیری کشور به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ بنابراین در این مطالعه اثر آزادسازی تجاری بر میزان صید در صنعت شیلات جنوب با استفاده از روش های رگرسیونی، در دوره 1398-1370مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور عوامل موثر بر صید بررسی شد و شاخص ادغام تجارت بین المللی به عنوان معیار آزادسازی تجاری محاسبه و در الگو وارد شد. بعد از برآورد و انتخاب فرم تابع صید مناسب، نتایج حاصل از الگوی صید نشان داد که متغیرهای شناور ، صیادان، قیمت و صید دوره قبل اثر مثبت و معنی داری دارند.در حالی که بر خلاف انتظار متغیر آزادسازی اثر معنی داری بر میزان صید ندارد. البته با توجه به ورود تجهیزات و افزایش قایق های صیادی در چند سال اخیر و راهیابی محصولات شیلات جنوب به بازارهای جهانی و به دنبال آن رشد چشمگیر صادرات، انتظار می رود در سال های آتی میزان صید نیز در اثر آزادسازی تجاری افزایش یابد. بنابراین، با اجرای برنامه های مدیریت پایدار و افزایش تولید از طریق تخصص گرایی و مزیت نسبی، می توان از منافع تجارت سود برد؛ به گونه ای که پایداری منابع در بلندمدت حفظ شود.
  کلیدواژگان: آزاد سازی تجاری، میزان صید، تجهیزات مدرن، پایداری ذخایر دریایی
 • غلامرضا رفیعی*، ملیکا میرزایی، پوریا غلام زاده صفحات 329-340
  دما نقش مهمی را در انجام فرآیندهای فیزیولوژیک جانداران دارد. در آبزیان، نقش دما در فرآیند تکامل جنینی اثبات شده است و بررسی و شناخت این تغییرات در تولید لارو و بچه ماهی با کیفیت دارای اهمیت زیادی از بعد تولید اقتصاد ی دارد. در این پژوهش اثر تغییرات دمای آب بر میزان تخم گشایی و بقای لارو های قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. تیمار های آزمایش شامل تیمارهای دمایی 10 (تیمار شاهد)، 12 (تیمار 1) و 14 (تیمار 2) درجه سانتی گراد با سه تکرار بودند. میانگین درصد تفریخ در تیمارهای 1 (0/78±84/71) و تیمار 2 (1/07±84/71) به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد (0/97±82/90) بود (0/05>P). در صورتی که تفاوت معنی داری بین تیمار 1 و 2 مشاهده نشد (0/05<P). میانگین درصد بقای لارو در تیمارهای آزمایش، افزایش معنی داری را در تیمار 1 (0/78±88/24) و 2 (1/57±91/10) در مقایسه با تیمار شاهد (1/09±80/30) نشان داد. همچنین در تیمار 2 این میزان به صورت معنی داری بیشتر از تیمار 1 بود (0/05>P). در مراحل بعدی رشد، در این آزمایش مشخص شد که میزان بقای بچه ماهیان قزل آلا با افزایش دما در مقایسه با شاهد کاهش می یابد، به طوری که کمترین میزان بقا در تیمار 14 درجه سانتی گراد مشاهده شد، بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که با افزایش دما میزان سوخت و ساز ماهیان افزایش می یابد و در دمای 12 درجه سانتی گراد شرایط ماندگاری بچه ماهیان بهتر است.
  کلیدواژگان: دما، تکامل جنینی، شاخص های رشد، قزل آلای رنگین کمان
|
 • Mojtaba Pourahad Anzabi, Kourosh Sarvi Moghanlou *, Ahmad Imani, Raheleh Tahmasebi Pages 181-194
  The present study was carried out with the aim of investigating the effect of a dietary spoiled fish meal along with the protective effects of vitamins E and C on the growth, hematological and biochemical indices of rainbow trout fingerlings. For this purpose, 240 rainbow trout fingerlings with an average weight of 12.75±0.25g were fed on 4 treatments diets including: 1: a diet containing fresh fish meal; treatment 2: a diet with spoiled fish meal; treatment 3: a diet with spoiled fish meal and low level of vitamin supplements (100mg/kg vitamin E, 200mg/kg vitamin C) and treatment 4: a diet containing spoiled fish meal and high levels of vitamin supplements (200mg/kg vitamin E, 400mg/kg vitamin C) for 60 days. At the end of the test period, the indices of final weight, specific growth rate, body weight gain, and food conversion ratio were calculated. Also, hematological parameters, cholesterol, triglyceride, HDL, and LDL were evaluated. Based on the obtained results, the final weight, specific growth rate, and body weight gain decreased in treatments 2, 3, and 4, while the food conversion ratio increased (P≥0.05). WBC and Hb increased in treatments 3 and 4 (P≥0.05). RBC and Htc% augmented in treatment 3 (P≥0.05). Triglyceride diminished in treatments 3 and 4 (P≥0.05), but cholesterol and LDL increased in treatments 2 and 3 and decreased in treatments 2 (P≥0.05). HDL has grown in treatments 3 and 4 (P≥0.05). It can be concluded that spoiled fish meal harms growth, hematological, and biochemical indices, and vitamin supplements are impacts on reducing these effects in hematological and biochemical indices.
  Keywords: Spoiled fish meal, vitamin E, vitamin c, growth indices, hematological, biochemical parameters, Rainbow trout
 • Nafiseh Sadat Mousavi, Mehdi Tabarsa *, Hassan Ahmadi Gavlighi Pages 195-207
  Polysaccharides are one of the biomacromolecules that, in addition to their peculiar physicochemical properties, possess promising biological capabilities depend on chemical structure. The purpose of the present study was to evaluate the effect of membrane ultrafiltration on antioxidant properties of hydrolysed fucoidan from brown seaweed Nizamuddinia zanardinii. After removing pigments and low molecular weight compounds, the extracted crude fucoidan, was hydrolysed by 0.01N hydrochloric acid at 100°C for 20 minutes (FH20). Then, FH20 was fractionated using ultrafiltration with 2, 10, 30, 100 kDa membranes. The average molecular weight of fractions was 553.7, 39.2, 12.4 and 4.6×103 g/mol in KDa>100, 100-30 KDa, 30-10 KDa and 2-10 KDa, respectively. After separation based on molecular weight, the obtained fractions, compared to FH20, which were significantly capable of inhibiting DPPH free radicals (85.05-37.69%), ABTS radicals (89.65-55.43%) and reduction Fe3+ ions (absorption of 0.72-0.07). In the meantime, 2-10 KDa fraction had the greatest potential in inhibiting DPPH free radicals (85.05-74.12%), ABTS free radicals (89.65-75.16%) and reducing Fe3+ ions (absorption of 0.21-0.72). Overall, the results of this study showed that reducing the molecular weight of fucoidan to a specific range could lead to significant increase of antioxidant activity.
  Keywords: Ultrafiltration, molecular weight, Antioxidant, Nutraceuticals, Nizamuddinia zanardinii, hydrolysis
 • Amin Avazeh, Amirreza Abed Elmdust *, Alireza Mirvaghefi, Mahdi Soltani Pages 209-221

  This study was conducted in order to investigate and compare the effect of cloves, propofol and electrical methods on the duration and recovery from anesthesia and their effects on some immune and physiological responses in beluga (Huso huso). The 270 beluga fish were randomly stored in 12 tanks. To induce anesthesia, a bath of 300 mg/L of clove powder, 5mg/L of propofol and an electroshock device were used as experimental treatments. In each treatment, immediately after the fish reached the stage of anesthesia, the duration of anesthesia and the recovery time were recorded separately and compared. The treatments were also evaluated for the anesthetic effects on the blood indices (red blood cell count, white blood cell count, hemoglobin concentration and hematocrit percentage), immune parameters (lysozyme and ACH50) and stress parameters (glucose and cortisol). In the examination of hematological indices, the highest level of hemoglobin was obtained in the electroshock treatment, which was significantly different from other treatments, and the lowest was related to clove powder treatment (P<0.05). The highest content of hematocrit was observed in the electroshock treatment and the lowest value was measured in the propofol and clove powder treatments (P<0.05). The results of immune parameters showed that the highest levels of lysozyme and ACH50 were in the electroshock treatment and the lowest values were in the clove powder treatment (P<0.05). Also, the results of stress indicators showed that the highest levels of glucose and cortisol were detected in the clove treatment and the lowest values were in the electroshock treatment. The results of this study revealed that the immune and stress indicators of the fish that underwent electrical anesthesia were better than the clove and propofol methods. Therefore, electrical anesthesia is a fast, cheap, eco-friendly method that can be a potential alternative to chemical anesthesia agents.

  Keywords: Electric Anesthesia, propofol, Clove, Cortisol, Lysozyme
 • Shirin Jamshidi * Pages 223-235
  The possibility of hybridization of sturgeon has been reported in nature, but sometimes in public and private breeding centers and research centers, it is possible different sturgeon species hybridize together artificially due to the lack of sperm of the same species or more eggs. If the chromosome number of the two species is the same, the hybrid offspring are fertile and very similar to the parents, but because reproduction is usually done for conservation; The use of hybrid breeders to reach the pure population of that species is not appropriate and different diagnostic methods such as molecular methods should be used to distinguish pure hybrid species. In this research, seven suspected fin tissue of Acipenser nudiventris were sampled and stored in 96% alcohol and DNA was extracted in a molecular laboratory by ammonium acetate method. Sex determination was done by using female locus markers and a mitochondrial gene marker and two nuclear markers were applied for species and hybrid identification. Barcoding of suspected A. nudiventris with mitochondrial marker showed all seven fish have maternal genome of A. nudiventris and they are hybrid with Beluga according two nuclear markers. This research properly showed it is possible to distinguish sturgeon genome and hybrids with compilation of mitochondrial and nuclear molecular data.
  Keywords: Acipenser nudiventris, hybrid, Molecular identification, Mitochondrial, nuclear markers
 • Sona Ghamarshenas, Behrooz Atashbar Kangarloei *, Kourosh Sarvi Moghanlou, Ahmad Imani, Mojtaba Pourahad Anzabi Pages 237-249
  This study was carried out with the aim of investigating the effect of diazinon insecticide chronic toxicity as one of the most widely used poisons used in agricultural lands and gardens around Lake Urmia on growth, survival, antioxidant and digestive enzyme activity indices of Artemia urmiana. First, the LC50 of diazinon insecticide for different age stages, including nauplii, post larvae and adults, were measured at 24, 48 and 96 hours using the probit analysis. The LC50 of diazinon for nauplii 23.769, 0.992, 0.008, post larvae 2.231, 0.015, 0.002 and adults 0.919, 0.038, 0.007 (mg/l) were obtained. To investigate the effect of chronic toxicity of diazinon, A. urmiana was cultured in the form of 4 treatments, control, 25% LC50, 50% LC50 and 100% LC50 for 15 days. The growth and survival indices were measured on days 8, 11 and 15, and the activity of antioxidant and digestive enzymes of the biomass were measured at the end of the period. The highest amount of growth and survival was observed in the control treatment and the lowest in the 100% LC50 treatment (P<0.05). The activity of superoxide dismutase decreased in 25% LC50 and 50% LC50 treatments (P<0.05). The activities of catalase and glutathione peroxidase enzymes also decreased in the 25% LC50 and 50% LC50 treatments compared to the 100% LC50 treatment (P>0.05). There was no significant difference between different treatments in the activity of alkaline protease and lipase enzymes (P<0.05). Alpha-amylase enzyme activity decreased with increasing diazinon concentration (P>0.05). In general, it can be concluded that diazinon reduces growth and survival in A. urmiana and has negative effects on enzyme activities. According to the results of the present research, in order to preserve this species, the use of diazinon insecticide in the areas around Lake Urmia should be controlled.
  Keywords: diazinon, Growth, Survival, Antioxidant, Digestive enzymes, Artemia urmiana
 • Seyedeh Zhino Hoseyni, Ahmad Imani *, Arya Vazizadeh, Kourosh Sarvi Moghanloo, Mazdak Razi Pages 251-264
  The effects of dietary aflatoxin B1 (AFB1) and zearalenone (ZEA) co-contamination on goldfish, Carassius auratus, was investigated. Total of 540 C. auratus fingerlings with an average body weight of 6.25±0.12g were randomly distributed in nine different experimental groups with 3 replicates comprised of three dietary levels of AFB1 (0, 50 and 100ppb) and ZEA (0, 500 and 1000ppb). Fish were fed with the experimental diets for 60 days. Then growth and nutritional indicate and pathology of gill and intestinal tissue were investigated. The results showed that dietary AFB1 and/or ZEA contamination depressed the growth performance, and nutritional indices of the experimental groups; the highest and lowest WG, final body weight, TGC and DGC were belonged to control group and AFB50ZEA1000, respectively (P<0.05). Although the nutritional indices, including PER, PPV and LER, were not significantly different among the experimental groups (P>0.05), the fish fed the diet containing 500 ppb ZEA had the lowest value of LPV (P<0.05). The highest intestine tissue inflammation (4.0±0.75) and necrosis (4.0±0.75) scores were observed in AFB100ZEA500 group (P>0.05). Also, the simultaneous presence of AFB1 and ZEA in the diet increased the severity of the gill tissue damage, including hyperplasia, congestion, hemorrhage, and lamellar fusion in almost all treatments containing AFB1 and ZEA (P<0.05). The results revealed that dietary co-contamination of AFB1 and ZEA could negatively affect fish performance at concentration even lower than those indicated in the literature implying that the safe feed mycotoxin thresholds would be revised in terms of fish welfare and performance.
  Keywords: Mycotoxins, Growth, pathology, Fish, Aquaculture
 • Behzad Qoljaei, Hossein Adineh *, Mohammad Harsij, Seyedah Ainaz Shirangi Pages 265-278
  Biofloc is a novel technology that can improve aquaculture production and also pursue sustainable aquaculture goals. In this experiment, the impact of the different C/N ratios on water quality, growth performance and immune response of Cyprinus carpio (initial weight; 11.75±0.53g) reared under biofloc conditions were investigated. Four levels of C/N ratios, using the addition of a carbon source (sugar), 10, 15 and 20 and the control without adding carbon (Control group with 40-50% daily water exchange) were consisted of the experimental treatments. After 8 weeks, fish were subjected to acute ammonia stress (0.5mg/L) for 6 hrs. Stress indicators such as glucose and cortisol were measured and statistically compared before and after exposure to ammonia. Total ammonia nitrogen (TAN) concentration was significantly higher in C10. The growth of fish was significantly higher in C15 while the feed conversion ratio had no statistically significant difference. Serum immunoglobulin, lysozyme, ACH50 activities were significantly higher in the C/N groups than in the control. Stress indicators (glucose and cortisol) showed no significant change before exposure, while after ammonia stress, their levels increased in all groups and the highest level was observed in the control group. Overall, biofloc (C/N manipulation) had an anti-stress effect, and the culture of common carp in the biofloc system with the lowest daily water exchange could be recommended.
  Keywords: Common carp, Biofloc, ammonia, Stress biomarkers
 • Hamid Eshaghzadeh, Maryam Shahbazi *, Ali Naghi Sarpanah Pages 279-293
  Phycoerythrin (PE) is a naturally produced colorant with great fluorescent and antioxidant properties, which has an important potential in food pharmaceutical industries. This study was conducted by randomly experimental design in order to optimize the phycoerythrin extraction under different independent variable (biomass: buffer ratio, buffer ionic strength and cellular disruption method) from Caspian Sea red macroalgae (Osmundea caspica). Purity and concentrations of PE changed significantly under different treatments (P<0.05). The highest PE purity and concentrations was obtained in 100Mm sodium phosphate buffer and 1:20 biomass: buffer ratio. Therefore, the positive correlation has been observed between increasing levels of buffer ionic strength with PE purity and concentrations while lowest PE purity and highest PE concentrations (mg/gr fresh algae) were obtained with increasing level of biomass: buffer ratio. Antioxidant activity of extracted PE was evaluated by measuring the free radical scavenging ability using DPPH. PE was found to have better free radical scavenging activity at highest concentration with dose-dependent manner. Therefore, the obtained phycoerythrin in 100mM buffer in the extraction process approximatlly with a purity of one can be introduced with the aim of application in the food industry.
  Keywords: seaweed, Osmundea caspica, Caspian Sea, extraction, Phycoerythrin
 • Yazdan Moradi *, Mahmood Bahmani, Zabihollah Bahmani, Mahdi Golshan, Shahram Safiyari Pages 295-304
  According to the official reports of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education, the corona virus or covid-19 was seen in our country (Iran) from the last months of 2018 and quickly turned into an epidemic. The entry of this virus into the country not only involved the country's health system and caused illness and death of many compatriots, but also had a significant impact on the country's economy in the production and trade sectors. Global reports indicate the negative impact of Covid-19 on the fisheries industry, the same as activities of aquatic processing industries in different countries. In this article, the impact of Covid-19 on the country's aquatic processing industry investigated. In order to conduct this research, a questionnaire containing 31 questions on important topics such as the effect of Covid-19 on the volume and price of raw materials, sales volume, type of product, income, labor forces, changes in the marketing method of processed products and other factors were gathered and subjected to the processing. A total of 56 completed answer sheets were received from the processing centers. The results of the analysis of the response letters showed that during the Corona era, 60% of the respondents confirmed a decrease in the supply of raw materials for aquatic products, 72.2% with an increase in the price of raw materials, 67.9% with a decrease in the volume of production, 80% with an increase in the finished product price, 80.8% with decrease in the volume of domestic sales, 81.5% were faced a decrease in the number of customers. Also, 75% of farmers' responses have reported a decrease in the number of seasonal employees during the Corona era. In terms of product exports, 84% of the respondents said a decrease in the volume of exports.
  Keywords: Covid-19, processing, Fish, Shrimp, Fishery
 • Farzad Heidardokht, Seyed Mohammad Hosseini *, Shila Omidzahir Pages 305-316
  Nowadays, the use of plants as one of the treatment methods of heavy metal pollution is considered. Cinnamon is one of the plants that has many therapeutic properties due to its effective ingredients. One of the most important effective ingredients of cinnamon is cinnamaldehyde. In the current study, the therapeutic effect of cinnamaldehyde on the lesions caused by zinc oxide (ZnO) in the gills of common carp (Cyprinus carpio) was investigated. In this study, common carp were divided into 5 groups in triplicates. Group 1 was considered as a control, group 2 was exposed to 3mg/L of zinc oxide, and groups 3, 4, and 5, in addition to receiving zinc oxide received concentrations of 3.6, 7.2, and 10.8mg of cinnamaldehyde in 100g diet, respectively for a period of 45 days. Then, 6 fishes were randomly selected from each group and their gills were sampled. The highest amount of zinc concentration, the lowest amount of total antioxidant activity and the highest amount of lipid peroxidation index were observed in group 2. Also, the most severe damage was observed in group 2 including epithelial cells hyperplasia, adhesion, atrophy and destruction of secondary lamellae, hyperemia, telangiectasia and infiltration of inflammatory cells. In the treatment groups with increase of cinnamaldehyde in the diets, zinc concentration, histopathology symptoms and lipid peroxidation index decreased, while the amount of total antioxidant activity increased. The results of this study showed that cinnamaldehyde has a protective and therapeutic effect against the damage caused by zinc oxide. The most protective effect was observed in group 5 including decrease of Zn bioaccumulation, improving histopathology symptoms, reducing the value of lipid peroxidation index and increasing the value of total antioxidant activity.
  Keywords: Cyprinus carpio, cinnamon, Heavy metals, Bioaccumulation, Antioxidant
 • Saeeid Yazdani *, Fatemeh Almasi, Sepideh Nikravesh Pages 317-327
  As one of the important economic sub-sectors of the country, the fisheries sector is under the influence of macroeconomic policies and decisions in terms of having special capabilities and capacities. The implementation of the government's trade liberalization policy has made the price of goods and services real, as well as increasing the country's foreign exchange earnings, and it has led to changes in the use patterns of production inputs and changes in production methods. The effect of such a policy is of great importance in the sustainability of the fisheries sector. In this study, the effect of commercial liberalization on the amount of catch in the southern fisheries industry investigated using regression methods in 1991-2019. The results of the fishing pattern showed that the variables of the number of boats and fishermen, the price and the catch of the previous period had a positive effect. While, contrary to expectations, the trade liberalization variable has not had a significant effect on the amount of catch so far. Of course, due to the use of modern equipment and the increase of fishing boats in the last few years followed by the significant growth of exports, it is expected that the amount of catch will also increase in the coming years due to trade liberalization. Therefore, by implementing sustainable management programs and increasing production through specialization and comparative advantage, it is possible to benefit from the benefits of trade so that the sustainability of resources maintained in the long term.
  Keywords: Trade Liberalization, Catch rate, Modern equipment, Sustainability of marine reserves
 • Gholamreza Rafiee *, Melika Mirzaei, Pourya Gholamzadeh Pages 329-340
  Temperature plays an important role in physiological processes in animals. In aquatic animals, the role of temperature in embryonic development has been proved and investigation and recognition of these changes in the production of larvae and quality of fish is of great importance in the economic production dimension. In this study, the effect of water temperature changes on hatching rate and survival of rainbow trout embryo, larvae and fingerlings were investigated. The experimental treatments included of waterborne temperature 10 (control treatment), 12 (treatment 1) and 14 (treatment 2) °C in three replicates. The mean percentage of hatching in treatments 1 (85.04±0.78) and treatment 2 (84.71±1.07) were significantly higher than control treatment. (82.90±0.97) (P<0.05). The mean percentage of larvae survival in experimental treatments showed a significant increase in treatments 1 (88.24±0.78) and 2 (91.10±1.57) compared to control (80.30±1.09) (P<0.05). Also, the lowest survival rate was observed in 14°C treatment, so it can be concluded that with increasing temperature, fish metabolic rate increases and at 12°C, the survival conditions of larva and fingerlings are better, in treatment 2, this rate was significantly higher than treatment 1 (P<0.05). In the later stages of growth, it was found that the survival rate of salmon fish decreased with increasing temperature compared to the control, so that the lowest survival rate was observed in 14 °C treatment.
  Keywords: temperature, growth indices, Embryo development, Rainbow trout