فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد دریکوند، منیجه شهنی ییلاق*، علیرضا حاجی یخچالی صفحات 1-24
  هدف
  نارساخوانی، نوعی اختلال خاص یادگیری است که با مشکلات جدی و مداوم در فراگیری مهارت های خواندن مشخص می شود و علت آن وجود مشکلات مربوط به آسیب مغزی، مشکلات بینایی و آموزش ناکافی یا نادرست نمی باشد. هدف از این مطالعه، تاثیر بازی توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی (توجه پایدار، بازداری پاسخ) و مهارت های خواندن (سرعت، صحت و درک متن) در دانش آموزان ابتدایی دارای نارساخوانی بود.
  روش
  طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل پس از اتمام مداخله از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان ابتدایی نارساخوان، پایه های دوم تا پنجم شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 1401-1400 بود که تعداد 40 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری (یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه) جای دهی شدند. بازی توانبخشی شناختی آرام به مدت 11 جلسه 45 دقیقه ای و به صورت فردی برای گروه آزمایش اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از آزمون های عملکرد پیوسته، برو- نرو، و برای مهارت های خواندن از متن های آزمون خواندن و نارساخوانی (نما)، استفاده شد.
  یافته ها
  برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بازی توانبخشی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی (توجه پایدار و بازداری پاسخ) و مهارت های خواندن (سرعت، صحت و درک متن) در گروه آزمایش در سطح (0.001<p) موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد که بازی توانبخشی آرام با افزایش مهارت های کارکردهای اجرایی (توجه پایدار و بازداری پاسخ) باعث بهبود مهارت های خواندن در افراد نارساخوان می شود و می تواند به عنوان یک روش در درمان اختلالات یادگیری توسط مشاوران و متخصصان به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: بازداری پاسخ، توجه پایدار، کارکردهای اجرایی، دانش آموزان، نارساخوانی
 • سارا عباسی، فاطمه بهجتی اردکانی*، سیروس منصوری صفحات 25-46
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش توانمندسازی شناختی بر حافظه فعال و پردازش دیداری-فضایی دانش آموزان دارای اختلال خواندن دوره دوم ابتدایی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با روش نمونه گیری هدفمند بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال خواندن مشغول به تحصیل در مدارس عادی در شهرستان اردکان بود که در سال 1400-1399 مشغول تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش حاضر 24 دانش آموز بودند که به صورت تصادفی در گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 60 دقیقه ای آموزش توانمندسازی شناختی را دریافت کردند و گروه کنترل نیز در لیست انتظار باقی ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس آزمون های حافظه فعال دانیمن و کارپنتر، تکلیف بلوک های کرسی انجام پذیرفت.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده ها با تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش توانمندسازی شناختی بر افزایش ظرفیت حافظه فعال (0.000>p ، 98/29=F، 612/0=η²) و ادراک دیداری-فضایی (0.000>p، 65/22=F، 544/0=η²) تاثیر معناداری داشته است.
  نتیجه گیری
  مطابق یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که آموزش توانمندسازی شناختی در افزایش گنجایش حافظه فعال و ادراک دیداری- فضایی دانش آموزان دارای اختلال خواندن اثربخش است؛ بنابراین، آموزش توانمندسازی شناختی می تواند در کنار دیگر مداخلات مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان مشکلات دانش آموزان دچار اختلال خواندن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی شناختی، حافظه کاری، دیداری- فضایی، اختلال خواندن
 • سارا حیدری، زهرا قیصری، زهرا هاشمی* صفحات 47-66
  هدف
  یادگیری خودراهبر به عنوان یکی از مولفه های اصلی در یادگیری بزرگسالان در دهه های اخیر محسوب می شود. این پژوهش در پی تعیین نقش تعدیل گری یادگیری خودراهبر در رابطه میان تفکر نقادانه و خودکارآمدی تحصیلی بوده است.
  روش
  روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در سال 1399-1400 در شهر تهران و قم بودند که به دلیل شرایط کرونا و عدم امکان دسترسی حضوری به دانشجویان، 205 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های تفکر انتقادی ریکتس (2003)، یادگیری خودراهبر چنگ و همکاران (2010) و خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ (2001) استفاده و همچنین به منظور انجام مدل سازی معادلات سازی و تحلیل داده ها، نرم افزار SPSS 23  و AMOS 24  بکارگرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش بیانگر این بودند که تفکر نقادانه و خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار با یکدیگر داشته، به گونه ای که تفکر نقادانه 20 درصد از واریانس خودکارآمدی تحصیلی را پیش بینی کرده است.
  نتیجه گیری
  در افراد با خودراهبری بالا، رابطه تفکر نقادانه و خودکارآمدی تحصیلی معنادار است اما در افراد با خودراهبری پایین این رابطه معنادار نیست که نشانگر نقش تعدیل گر خودراهبری در رابطه تفکر نقادانه و خودراهبری می باشد.
  کلیدواژگان: تفکر نقادانه، خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودراهبر
 • زهرا رویایی، حمیدرضا حسن آبادی*، پروین کدیور، هادی کرامتی صفحات 67-91
  هدف
  بر حسب ادبیات پژوهشی، ضعف در انگیزش و مشغولیت تحصیلی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل افت تحصیلی به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف آزمون تاثیر مداخله چندبعدی شناختی - رفتاری مبتنی بر نظریه مارتین بر انگیزش و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین صورت گرفت. 
  روش
  با استفاده از یک طرح آزمایشی از نوع پس آزمون با گروه کنترل، 20 دانش آموز دختر پایه هفتم دارای پیشرفت تحصیلی پایین، در شهر تهران، بر حسب ملاک های ورود و خروج و انجام مصاحبه بالینی انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل منتسب شدند. در طی فرآیند مداخله، گروه آزمایش برنامه انگیزش و مشغولیت تحصیلی و گروه کنترل برنامه آموزشی مهارت های زندگی را به مدت 13 جلسه 60 دقیقه ای دریافت کردند. پس از پایان مداخله، هر دو گروه به مقیاس انگیزش و مشغولیت تحصیلی مارتین پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفتند.   
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که اجرای مداخله چندبعدی مبتنی بر نظریه مارتین باعث تغییرات معنی دار (0.01>P) در انگیزش و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین شد. این تغییرات معنی دار هم در سطح کلی و هم در سطح مولفه های این سازه ها مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش از تاثیرگذاری مداخله چندبعدی مارتین بر انگیزش و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان حمایت می کند و استفاده از این برنامه را توسط مربیان و مشاوران تحصیلی در بافت آموزشی مستند می سازد.
  کلیدواژگان: افت تحصیلی، انگیزش تحصیلی، مداخله چندبعدی مارتین، مشغولیت تحصیلی
 • اکبر مومنی راد*، افشین افضلی، مریم پورجمشیدی صفحات 91-121
  هدف
  این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی یافته های مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر یادگیری معکوس بر راهبردهای خودتنظیمی و ترکیب نتایج آنها صورت گرفت.
  روش
  این پژوهش به شیوه فراتحلیل و بر روی پژوهش هایی که به صورت آزمایشی صورت گرفته اند، انجام شد. بازه زمانی مطالعات 1390 تا 1401 (2010 تا 2022 میلادی) بود. در این بازه 2 پژوهش در داخل ایران و 8 پژوهش انجام شده خارج از ایران بر اساس روش پریزما انتخاب و بررسی گردید. برای محاسبه اندازه اثر از g هاگز و مدل اثرات ثابت و تصادفی، جهت بررسی وجود سوگیری انتشار در مطالعات اولیه از نمودار فونل پلات و آزمون اصلاح و برازش دووال توییدی و جهت بررسی همگنی مطالعات از آزمون های I2 و Q استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار CMA نسخه 3 صورت گرفت.
  یافته ها
  نمودار فونل پلات نشانگر سوگیری محدود در انتشارات است، به نحوی که با افزودن تنها دو مطالعه به نمونه، توزیع مطالعات فراتحلیل متقارن خواهد شد و تورش ناشی از سوگیری انتشار مرتفع می شود. بر اساس نتایج آزمون های I2 و Q ناهمگونی مطالعات تایید شد. طبق شاخص g هاگز اندازه اثر و Z محاسبه شده برای 6 مطالعه از 10 مطالعه در سطح آلفا 05/0 معنی دار و نمایانگر این است که رویکرد یادگیری معکوس باعث بهبود مهارت های خودتنظیمی می شود. همچنین اندازه اثر کلی در مدل ثابت برابر با 711/0 و در مدل تصادفی برابر با 989/0 و در سطح آلفای 05/0 معنی دار است.
  نتیجه گیری
  ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده نمایانگر تاثیر رویکرد یادگیری معکوس بر بهبود مهارت راهبردهای خودتنظیمی و کاربرد آنها بود.
  کلیدواژگان: راهبردهای خودتنظیمی، فراتحلیل، یادگیری معکوس
 • فاطمه تموک، اکبر عطادخت*، رضا قربان جهرمی صفحات 123-141
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده و به تصادف در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (ABQ) برسو، سالانووا و شاوفلی (2007) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی (EPT) فام و تیلور (1999) بود و سپس گروه آزمایش به مدت 16 جلسه تحت آموزش نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ قرار گرفت و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. نتایج با استفاده از آزمون کوواریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مداخله توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه در گروه آزمایش باعث کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده است (0.001< P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که آموزش و کاربست توانبخشی شناختی برای فراهم کردن شرایط و بستر مناسب برای آموزش و یادگیری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه، فرسودگی تحصیلی، عملکرد تحصیلی
 • سعیده زاهد، زهرا چراغی، مهدی عربزاده* صفحات 143-161
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خلاصه برداری بر صحت فرادرک مطلب و صحت تنظیم دانش آموزان بود. نظارت بر درک مطلب عامل مهمی در بهبود عملکرد یادگیرندگان است بااین حال بسیاری از دانش آموزان در نظارت بر درک مطلب و تنظیم یادگیری خود دچار مشکل هستند.
  روش
  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر و جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان تهران بود. برای این منظور 36 دانش آموز به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. در پیش آزمون، شرکت کنندگان پس از مطالعه متن امتحانی، نمره خود را در امتحان پیش بینی کرده و پاراگراف هایی که نیازمند مطالعه مجدد بود را مشخص کردند. سپس آزمونی از محتوای متن گرفته شد تا صحت پیش بینی شرکت کنندگان مشخص گردد. در پس آزمون نیز روند کار به همین ترتیب بود با این تفاوت که پس از مطالعه متن، گروه آزمایش اقدام به خلاصه برداری از متن نمود و گروه کنترل تنها به مطالعه متن پرداخت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد نمرات صحت نظارت و صحت تنظیم در گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل در پس آزمون، به طور معناداری بالاتر بود. (01/0>P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ارایه نشانه های تشخیص پذیر در قالب انجام یک فعالیت، با درگیر کردن دانش آموزان در فرآیند نظارت، ارزیابی آنها را از درک مطلب خود واقعیت بخشیده و فرآیند تنظیم را در آنها بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: خلاصه برداری، صحت فرادرک مطلب، صحت تنظیم، دانش آموزان
 • نسترن سادات نقیب الساداتی، جواد مصرآبادی*، ابوالفضل فرید صفحات 163-188
  هدف
  در طول سه دهه اخیر پژوهشگران زیادی به بررسی تفاوت جنسیت در فراشناخت پرداخته اند که نتایج بسیاری از آن ها باهم متناقض است؛ بنابراین لزوم انجام یک فراتحلیل جهت دستیابی به یک نتیجه جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسید. در این راستا هدف پژوهش حاضر ترکیب نتایج حاصل از پژوهش های در زمینه تفاوت جنسیت در فراشناخت بود.
  روش
  روش مورداستفاده این پژوهش فراتحلیل و جامعه آماری کلیه پژوهش های منتشرشده در کشور بین سال های 1370 تا 1400 بود. بعد از بررسی پژوهش های اولیه بر اساس ملاک های ورود و خروج، 350 اندازه اثر از 128 پژوهش منتخب وارد فرآیند تحلیل شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از چک لیست مصرآبادی (2015) و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از اندازه اثر ترکیبی با دو مدل اثرات ثابت و تصادفی، نمودار قیفی، تحلیل حساسیت، فرارگرسیون و نرم افزار CMA2 و SPSS22 استفاده شد. در این پژوهش از بین انواع شاخص های d از شاخص g هجز استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که اندازه اثر کلی در مدل ثابت 018/0- و در مدل تصادفی 022/0- است. با توجه به ناهمگنی اندازه های اثر، به تحلیل زیرمولفه ها و متغیر تعدیل کننده (سن) پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد که تفاوت به دست آمده در شاخص فراشناخت کل و انواع مولفه های آن، با توجه به تفسیر معیار d کوهن پایین تر از سطح کوچک است.
  نتیجه گیری
  مبتنی بر اندازه های اثر به دست آمده بین دختران و پسران در شاخص فراشناخت کل و انواع مولفه های آن تفاوتی وجود نداشت. هم چنین، سن آزمودنی ها نقش متغیر تعدیل کننده، بر روابط فراشناخت و جنسیت نداشت.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، راهبردهای فراشناختی، آگاهی های فراشناختی، باورهای فراشناختی، جنسیت
 • زهرا فهامی، قاسم نوروزی*، سالار فرامرزی صفحات 189-209
  هدف
  اختلال خواندن یکی از انواع رایج اختلال یادگیری است که به نقص در اکتساب مهارت های خواندن اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای فرادرک مطلب بر عملکرد خواندن دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص در دوره ابتدایی بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر، مورد منفرد با طرح A-B-A بود. به این منظور از میان دانش آموزان 11 ساله که در سال تحصیلی 1400-1399 در مدارس شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند با روش نمونه گیری هدفمند، سه دانش آموز دارای اختلال یادگیری خواندن که ملاک های ورود به پژوهش را دارا بودند به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. سپس، هر آزمودنی در مجموع در 11 جلسه 45 دقیقه ای مورد مطالعه و مداخله قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای مختلف شامل پرسش نامه جمعیت شناختی، ماتریس های پیش رونده ریون، آزمون خواندن و نارساخوانی نما (کرمی نوری و مرادی، 1384) استفاده شد. بعد از آن یافته های پژوهش با استفاده از روش های گوناگون شامل تحلیل دیداری، شاخص روند و شاخص ثبات، درصد داده های همپوش و غیرهمپوش مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در تحلیل دیداری نمودار داده ها، مداخله در هر 3 آزمودنی اثربخش بوده است. شاخص کل داده های غیرهمپوش آزمودنی ها 80 درصد، داده های همپوش 20 درصد، درصد بهبودی 16/10 و اندازه اثر کوهن 55/1 بود. این اثربخشی در مرحله پیگیری، همچنان مشهود بود.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فرادرک مطلب بر عملکرد خواندن هر 3 دانش آموز تاثیر معنا داری داشته است.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای فرادرک مطلب بر عملکرد خواندن دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص موثر است و از این مداخله می توان در آموزش و درمان دانش آموزان با اختلال یادگیری خواندن بهره برد.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری خاص، اختلال یادگیری خواندن، دانش آموزان ابتدایی، عملکرد خواندن، فرادرک مطلب
 • جعفر قیطاسی، احمد امانی* صفحات 211-214
  هدف
  یکی از دلایل عمده ارجاع کودکان و نوجوانان به کلینیک های خدمات مشاوره و روانشناختی، اختلال نافرمانی مقابله جویانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر راهبردهای خودمهارگری در دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله جویانه انجام شده است.
  روش
  مطالعه حاضر، مطالعه تک آزمودنی از نوع  ABAمی باشد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمام دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان دالاهو در سال تحصیلی 1399-1400 بود. 6 دانش آموز با روش نمونه گیری هدفمند و با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل؛ مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته بر مبنای DSM-5، مقیاس درجه بندی اختلال نافرمانی مقابله ای و مقیاس خودمهارگری تانجی. سپس آزمودنی ها 10 جلسه مداخله مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی لیهی را دریافت کردند و پس از جلسات چهارم، هفتم و دهم توسط ابزارهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل های آماری بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر علایم خودمهارگری را در 6 مشارکت کننده نشان می دهد. مقادیر d کوهن در بازه 0.41 تا 0.80 قرار دارد و نشانگر اثرگذاری متوسط رو به بالاست. شاخص های PEM، PND و PAND همه 1 به دست آمده و مقدار مطلق RCI در تمام موارد بیشتر از 1 است. مجموع شاخص های آماری نشانگر اثرگذاری بالا و با ثبات طرحواره درمانی هیجانی بر علایم خودمهارگری در هر 6 مشارکت کننده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله جویانه در حوزه راهبردهای خودمهارگری دچار مشکل هستند و طرحواره درمانی هیجانی به عنوان یک رویکرد درمانی نوین می تواند در توانمندسازی و کاهش مشکلات آنها تاثیرگذار باشد. می توان نتیجه گرفت طرحواره درمانی هیجانی بر راهبردهای خودمهارگری در دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله جویانه اثربخش است.
  کلیدواژگان: اختلال نافرمانی مقابله جویانه، دانش آموزان، راهبردهای خودمهارگری، طرحواره درمانی هیجانی
 • آرزو اصغری*، هانیه میان آبادی صفحات 233-253
  هدف
  استفاده مشکل زا از تلفن همراه در حوزه اجتماعی نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. هدف این پژوهش تدوین مدل علی استفاده مشکل زا از موبایل بر اساس خودنظم جویی و اهمال کاری تحصیلی با میانجی گری آمادگی برای بی حوصلگی بود.
  روش
  پژوهش از نظر هدف کاربردی، در حوزه طرح های توصیفی - همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه کوثر بجنورد به تعداد 2200 در سال تحصیلی 1401-1400 بود که حجم نمونه بر اساس حداقل آزمودنی مورد نیاز به ازای متغیرهای آشکار در مدل، تعداد 327 نفر بود. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه جنارو (2007)، پرسشنامه خودنظم جویی تحصیلی بوفارد (1998)، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی راث بلوم (2013) و پرسشنامه آمادگی برای بی حوصلگی فالمن و همکاران (2013) استفاده شد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزارهای spss و Amos صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که استفاده آسیب زا از موبایل تاثیر مثبت و معناداری بر آمادگی برای بی حوصلگی دارد (05/0>P). استفاده آسیب زا از موبایل تاثیر معناداری بر خودنظم جویی تحصیلی و اهمال کاری ندارد (05/0<P). آمادگی برای بی حوصلگی تاثیر مثبت و معناداری بر اهمال کاری و تاثیر منفی و معناداری بر خود نظم جویی دارد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به شاخص ها و ضرایب به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مدل پیشنهادی برای پیش بینی استفاده مشکل زا از موبایل مناسب بوده و داده ها با مدل پژوهش برازش مناسبی داشته است.
  کلیدواژگان: استفاده مشکل زا از موبایل، آمادگی برای بی حوصلگی، اهمال کاری تحصیلی، خودنظم جویی
 • سید جمال بارخدا*، پردیس کرمی صفحات 255-283
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری بین حمایت اجتماعی بر رضایت تحصیلی با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی انجام شد.

  روش

  روش تحقیق کمی و بر اساس نوع گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشکده علوم انسانی و ادبیات دانشگاه کردستان بود. نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان و روش نمونه گیری در دسترس تعداد 315 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده، رضایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی استفاده شد. تجزیه وتحلیل و ارایه داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین، مد و میانه استفاده شد و در بخش آمار استنباطی نیز آزمون های همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار spss و pls مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مقدار ضریب معناداری فرضیه اول پژوهش 99.979 بود که تایید کرد حمایت اجتماعی به طور مستقیم بر رضایت تحصیلی تاثیرگذار است. مقدار ضریب معناداری برای فرضیه دوم پژوهش 18.464 بود که تایید کرد حمایت اجتماعی به طور مستقیم بر سرزندگی تحصیلی تاثیرگذار است. همچنین مقدار ضریب معناداری فرضیه سوم 41.797 بود و تایید کرد سرزندگی تحصیلی نیز بر رضایت تحصیلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. لذا با توجه به تایید شدن هر سه فرضیه، فرضیه چهارم پژوهش؛ یعنی اثر غیرمستقیم سرزندگی تحصیلی در رابطه بین حمایت اجتماعی و رضایت تحصیلی تایید شد. با تایید شدن نقش میانجی گری سرزندگی تحصیلی، مشخص شد که حمایت اجتماعی دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار برابر با 0.897 بر رضایت تحصیلی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که سرزندگی تحصیلی در رابطه بین حمایت اجتماعی و رضایت تحصیلی نقش میانجی دارد. کسی که مورد حمایت اجتماعی قرار می گیرد از نظر تحصیلی سرزندگی بیشتری دارد که در افزایش رضایت تحصیلی موثر است.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، رضایت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی
|
 • Mohammad Derikvand, Manijeh Shehni Yailagh *, Alireza Hajiyakhchali Pages 1-24
  Objective
  Developmental dyslexia is a specific impairment characterized by severe and persistent problems in the acquisition of reading skills; these problems are not caused by mental age, visual acuity problems, or inadequate schooling.The aim of this study effectivenes of aram cognitive rehabilitation game of executive function (sustained attention, response inhibition) and reading skills (speed, accuracy and reading comprehension) in students with dyslexia.
  Method
  The design of the present study was a pretest-posttest experiment with a control group.Analysis of covariance was used to compare the experimental and control groups after the intervention. The statistical population included second to fifth-grade elementary students of Andimeshk, Iran in 2021-2022. In total, 40 subjects were selected by convenience sampling and were randomly divided into two groups of 20 (one test groups and one active control group). Cognitive rehabilitation game was performed for 11 minutes in an individual case for the experiment group. The Continuous Performance Test, Go/No-go test, and the Reading and Dyslexia Test (Nema) were used to collect data.
  Results
  For data analysis, Spss software version 24 and themultivariate statistical analysis test were used. The results showed that cognitive rehabilitation game was effective in improving executive function (sustained attention, response inhibition) and reading skills(speed, accuracy and reading comprehension) in the experimental group at the level (p<0.001).
  Conclusion
  According to the results of the present study, it can be concluded that cognitive rehabilitation Game (ARAM) by increasing the executive function improving the reading skills in Students with dyslexia in students with dyslexia and can be used as a method in treating learning disorders by consultants and experts.
  Keywords: response inhibition, Sustained attention, Executive function, Students, dyslexia
 • Sara Abbasi, Fatemeh Behjati Ardakani *, Sirus Mansoori Pages 25-46
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive empowerment training on working memory and visual -spatial processing of students with dyslexia in the elementary second grade.
  Method
  The research method was semi-experimental from the type of pretest-posttest design with control group and purposive sampling method. The study's statistical population consisted all students with dyslexia who were studying at normal schools of Ardakan city, during 2021-2022. The statistical sample of this study was 24 students that, by using purposive sampling, were placed randomly in the experimental group (12 people) and the control group (12 people). The experimental group received cognitive empowerment training for 9 (60-minute) sessions and the control group remained in the waiting list. Data collection was performed based on Daneman and Carpenter working memory tests and Corsi-Block tasks.
  Results
  Data analysis with multivariate analysis of covariance suggested that cognitive empowerment training had a significant effect on increasing the capacity of working memory (P<0.000, F=29.98, η2= 0/612) and visual- spatial attention (P<0.000, F=22.65, η2= 0.544).
  Conclusion
  According to the study's results, it can be concluded that cognitive empowerment training is effective in increasing the capacity of working memory and visual-spatial attention of students with dyslexia. Therefore, cognitive empowerment training can be used along with other interventions to reduce the problems of students with dyslexia.
  Keywords: Cognitive empowerment, working memory, visual-spatial, reading disorder
 • Sara Heidary, Zahra Gheisari, Zahra Hahemi * Pages 47-66
  Objective
  Self-directed learning is considered as one of the main components in adult learning in recent decades. This research aims to determine the moderating role of self-directed learning in the relationship between critical thinking and academic self-efficacy.
  Methods
  The method of the current research is practical in terms of purpose and correlational in terms of data collection. The intended statistical population of male and female students were studying in Tehran or Qom during 2018-2019 academic year, and due to the Corona virus pandemic, 205 people were selected using the convenience sampling. In order to measure research variables, Ricketts (2003) critical thinking questionnaires, Cheng et al.'s (2010) self-directed learning, and McIlroy and Bunting’s (2001) academic self-efficacy were used. SPSS 23 and AMOS 24 software were used to perform equation modeling and data analysis.
  Results
  The research results indicated that critical thinking and academic self-efficacy had a positive and meaningful relationship with each other, so that critical thinking predicted 20% of the variance of academic self-efficacy.
  Conclusion
  In people with high self-direction, the relationship between critical thinking and academic self-efficacy is significant, but in people with low self-direction, this relationship is not significant, which indicates the moderating role of self-direction in the relationship between critical thinking and self-direction.
  Keywords: critical thinking, Academic self-efficacy, Self-Directed Learning
 • Zahra Royaee, Hamidreza Hassanabadi *, Parvin Kadivar, Hadi Keramati Pages 67-91
  Objective
  According to the literature, low academic motivation and engagement are considered as one of the most important factors of academic underachievement. The aim of this study was to investigate the effect of the multidimensional cognitive–behavioral intervention based on Martin's theory on academic motivation and engagement of students with low academic achievement.
  Methods
  In an experimental study using posttest-only design with a control group, 20 seventh grade female students with low academic achievement in Tehran were selected according to the inclusion & exclusion criteria and the clinical interview. Then they were randomly assigned to the experimental group and the control group. During the intervention process, the experimental group received academic motivation and engagement program and the control group received life skills training program for 13 sessions of 60 minutes. After the intervention, both groups responded to Martin's multidimensional Motivation and Engagement Scale−High School (MES-HS; Martin, 2011).
  Results
  The results of the multivariate analysis of variance showed that the implementation of multidimensional intervention caused significant changes in academic motivation and engagement of students with low academic achievement, and these significant changes were observed both at the general level and levels of the components.
  Conclusion
  The results of this study supported the influence of Martin's multidimensional intervention on students' academic motivation and engagement and documented the use of this program by educators and academic advisors in the educational settings.
  Keywords: underachievement, academic motivation, Martin multidimensional interventions, Academic Engagement
 • Akbar Momenirad *, Afshin Afzali, Maryam Porjamshidi Pages 91-121
  Objective
  This research was conducted to analyze the findings of the studies carried out about the effect of flipped learning on self-regulation strategies and combining their results.
  Methods
  This research was conducted through meta-analysis and on 10 pieces of research that were conducted experimentally in the period from 2010 to 2022. To calculate the effect size, Hogg's g, fixed and random effects model, funnel plot diagram, Duval-Tweed correction, fitting test, and I2 and Q tests were used. Data analysis was done using CMA version 3 software.
  Results
  By adding only two studies to the sample, the distribution of meta-analysis studies will be symmetrical and the distortion caused by publication bias will be removed. Based on the results of the I2 and Q tests, the heterogeneity of the studies was confirmed. According to Hoggs’s g index, the effect size and Z calculated for 6 out of 10 studies are significant at the alpha level of 0.05, indicating that the flipped learning approach improves self-regulation skills. Also, the overall effect size is 0.711 in the fixed model and 0.989 in the random model and is significant at the alpha level of 0.05.
  Conclusion
  The combination of the results of the conducted research showed the effect of the flipped learning approach on improving the skill of self-regulation strategies and their application.
  Keywords: self-regulation strategies, Meta-analysis, flipped learning
 • Fatemeh Tamouk, Akbar Atadokht *, Reza Ghorban Jahromi Pages 123-141
  Objective

  The aim of this research was to investigate the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on academic burnout and academic performance of students.

  Methods

  The study was a experimental with pre-test and post-test design with control groups. The statistical population of the study included all female high school students in Ardabil in the academic year 2020-2021, from it, a sample of 30 females was selected by cluster random sampling and randomly divided into two experimental and control groups of 15 students.To conduct the research, under the same conditions, both groups of per-test were tested using the academic questionnaire. The data collection tools were Bresó, Salanova & Schaufeli (2007), Academic Burnout Questionnaire (ABQ), along with Pham & Taylor (1999) Academic Performance Questionnaire (APQ). Afterwards, the experimental group was trained in Captain Log cognitive software for 16 sessions. The control group did not receive any intervention. The results were analyzed using multivariate covariance test.

  Results

  Research results show that computer-based cognitive rehabilitation intervention in the experimental group has reduced academic burnout and increasd students' academic performance (P<0.001).

  Conclusion

  Based on these results, the training and application of cognitive rehabilitation seems necessary to provide suitable conditions and platform for teaching and learning.

  Keywords: computer-based cognitive rehabilitation, academic burnout, Academic Performance
 • Saeideh Zahed, Zahra Cheraghi, Mehdi Arabzadeh * Pages 143-161
  Objective
  Meta-comprehension is an important factor in improving students' performance; however, many students have problems in meta-comprehension and regulating their learning.This study aimed to investigate the effect of summarizing on meta-comprehension accuracy and regulation accuracy in students.
  Method
  The research method was semi-experimental with a pretest-posttest design with an unequal control group. The statistical population was male students in the sixth grade of Tehran. 36 students were selected by available sampling method and assigned into control and experimental groups, randomly. In the pretest, after studying the text, the participants predicted their score in the exam and identified the paragraphs that need to be read again. Then, an exam was taken from the text to determine the accuracy of their predictions. In the post-test, the procedure was the same, except that the experimental group summarized the text, after studying the text, but the control group only studied the text.
  Findings
  The results showed that the accuracy of monitoring and regulation in the experimental group was significantly higher than the control group in the post-test (p<0/01).
  Conclusion
  It seems that presenting diagnostic cues in the form of producing an activity, by engaging the students in the monitoring process, makes realistic students' judgment of their comprehension and improves the regulation process in them.
  Keywords: Summarizing, Meta-Comprehension Accuracy, Regulation Accuracy, Students
 • Nastaran Sadat Naghibsadati, Javad Mesrabadi *, Abolfazl Farid Pages 163-188
  Objective
  During the last three decades, researchers have investigated gender differences in metacognition, and many of their results have been contradictory; Therefore, it is necessary to conduct a meta-analysis in order to achieve a comprehensive result in this field. In this regard, the aim of the current research is to combine the results obtained in this field.
  Method
  The method used in this research is meta-analysis. The statistical population was all the researches published in the country between 991-2021. After reviewing the primary studies, 350 effect sizes from 128 selected studies were included in the analysis process. In order to collect information, Mesrabadi checklist (2015), combined effect size with two fixed and random effects models, funnel plot, sensitivity analysis, regression and CMA2 and SPSS22 software were used. In this research, Hedges g index was used among the types of d indices.
  Results
  Data analysis showed that the overall effect size is -0.018 in the fixed model and -0.022 in the random model. Considering the heterogeneity of the effect sizes, sub-components and moderating variable (age) were analyzed. The results showed that the difference obtained in the total metacognition index and its various components, according to the interpretation of Cohen's d criterion, is lower than the small level.
  Conclusion
  As a result, there was no difference between girls and boys in the overall metacognition index and its components. Also, the age of the subjects did not play the role of a moderating variable on the relationship between metacognition and gender.
  Keywords: Meta-analysis, metacognitive strategies, Metacognitive Awareness, metacognitive beliefs, gender
 • Zahra Fahami, Ghasem Norouzi *, Salar Faramarzi Pages 189-209
  Objective
  Reading disorder is one of the common types of learning disorder, which refers to acquisition deficiency of reading skills. The aim of the present study was to determine the effectiveness of the training metacomprehension strategies on the reading function of students with specific learning disorder in elementary school.
  Method
  The present research method was single case with A-B-A design. For this purpose, among the 11-year-old students who were studying in the schools of Isfahan city in the academic year of 2020-21, three students with reading learning disorder who met entering criteria were selected by using the purposeful sampling method as research samples. Then, each subject was studied and intervened in 11 sessions of 45 minutes. In order to collect the data, various tools were used including: the Demographic Questionnaire, Raven's Progressive Matrices, Nema Reading, and the Dyslexia Test (Karami Nouri and Moradi, 2014). After that, the research data were analyzed by using various method, including: the visual analysis, trend index and stability index, percentage of overlapping and non-overlapping data.  In the visual analysis of the data graph, the intervention was effective in all 3 subjects. The total index of non-overlapping data of the subjects was 80%, the overlapped data was 20%, the recovery percentage was 10.16 and the Cohen's effect size was 1.55. This effectiveness was still evident in the follow-up phase.
  Results
  The results of the present study showed that the training of the metacomprehension strategies had a significant effect on the reading function of all three students.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that the training of the metacomprehension strategies is effective on the reading function of students with specific learning disorder and this intervention can be used in teaching and treating of students with reading learning disorder
  Keywords: specific learning disorder, reading learning disorder, elementary school students, reading function, metacomprehension
 • Jafar Ghaitasi, Ahmad Amani * Pages 211-214
  Objective
  The aim of this research was to investigate the effectiveness of emotional schema therapy on self-control strategies among students with oppositional defiant disorder.
  Method
  The research design was a single subject design of ABA type. The statistical population of the study also included all high school students in Dalahu city in the academic year 2020-2021. In this study, 6 students were selected by purposive sampling method with full observance of ethical considerations. The tools used in this study were semi-structured clinical interview based on DSM-5, oppositional defiant disorder rating scale and Tangney self-control scale. The subjects then received 10 sessions of intervention based on emotional schema therapy and after the fourth, seventh and tenth sessions were evaluated by research tools.
  Results
  The results of the statistical analysis show the effectiveness of emotional schema therapy on self-control symptoms in 6 participants. Cohen's d values are in the range of 0.41 to 0.80 and indicate a moderate effect. PEM, PND and PAND indices are all 1 and the absolute value of RCI is greater than 1 in all cases.
  Conclusion
  Therefore, the emotional schema Therapy hypothesis is effective on students’ self-control strategies with oppositional defiant disorder.
  Keywords: Oppositional defiant disorder, Students, Self-Controlling Strategies, Emotional Schema Therapy
 • Arezou Asghari *, Hanieh Mianabadi Pages 233-253
  Objective
  The problematic use of mobile phones has also created problems in the social sphere. The purpose of this research was to develop a causal model of problematic mobile phone use based on self-regulation and academic procrastination with the mediation of readiness for boredom.
  Method
  In terms of practical purpose, the research was in the field of descriptive-correlation designs and the analysis method was structural equation modeling. The statistical population included all undergraduate female students of Kosar Bojnord University, numbering 2200 in the academic year 2021-2022, and the sample size was 327 people based on the minimum number of subjects required for the obvious variables in the model. In this research, Gennaro's (2007) harmful use of mobile phone questionnaire, Bouffard's academic self-regulation questionnaire (1998), Roth Bloom's academic procrastination questionnaire (2013) and Falman et al.'s (2013) readiness questionnaire were used to collect information. Data analysis was done by structural equation modeling method and using SPSS and Amos software.
  Findings
  The findings showed that the harmful use of mobile phones has a positive and significant effect on the readiness for boredom (P<0.05). Harmful use of mobile phones has no significant effect on academic self-regulation and procrastination (P<0.05). Preparation for boredom has a positive and significant effect on procrastination and a negative and significant effect on self-discipline (P<0.05).
  Conclusion
  According to the obtained indices and coefficients, it can be concluded that the proposed model is suitable for predicting the problematic use of mobile phones and the data have a good fit with the research model.
  Keywords: problematic use of mobile phones, readiness for boredom, academic procrastination, self-discipline
 • Seyed Jamal Barkhoda *, Pardis Karami Pages 255-283
  Objective

  The purpose of this research is to investigate the effect of social support on academic satisfaction, emphasizing the mediating role of academic vitality.

  Method

  Quantitative research method based on the type of data collection was descriptive and correlational. The research population included all students of the Faculty of Humanities and Literature of Kurdistan University in the academic year of 2021-2022. A sample of 315 people was selected using Morgan table and available sampling method. In order to collect data, three questionnaires of perceived social support, academic satisfaction and academic vitality were used. Correlation tests and structural equation modeling were used in SPSS and Amos software in the inferential statistics section.

  Results

  The results showed that the significance coefficient value of the first research hypothesis was 99.979, which confirmed that social support directly affects academic satisfaction. The value of the significance coefficient for the second hypothesis of the research was 18.464, which confirmed that social support directly affects academic vitality. Also, the significance coefficient value for the third hypothesis was 41.797 and confirmed that academic vitality also has a positive and significant effect on academic satisfaction. Therefore, according to the confirmation of all three hypotheses, the fourth hypothesis of the research, that is the mediation of academic vitality in the relationship between social support and academic satisfaction, was confirmed. By confirming the mediating role of academic vitality, it was found that social support has an indirect, positive and significant effect of 0.897 on academic satisfaction.

  Conclusion

  According to the results obtained from the present study, it can be concluded that academic vitality plays a mediating role in the relationship between social support and academic satisfaction. A person who receives social support has more academic vitality, which is effective in increasing academic satisfaction.

  Keywords: Perceived Social Support, academic satisfaction, Academic vitality