فهرست مطالب

مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
پیاپی 86 (تیر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/06
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علیرضا اسفنده، یدالله ملکی *، محمدرضا سنگری صفحات 1-13
  زمینه و هدف

   قرآن کریم معجزه ای است که در قالب کلام ظهور یافته و در نهایت فصاحت و بلاغت نازل گردیده است؛ از این جهت بسیاری از پدیدآورندگان آثار منظوم و منثور در ادبیات فارسی، در خلق آثارشان از آن به انحای مختلف بهره جسته اند. تجلی کلام بلیغ قرآن در غزل حافظ نیز چشمگیر است. در این پژوهش سعی شده است روش ها و شگردهای گوناگون اثرپذیری حافظ در غزلیات از آیات کلام وحی مورد بررسی قرار گیرد.

  روش مطالعه

   روش مطالعاتی در پژوهش حاضر اسنادی-تحلیلی است. این پژوهش به روش شناسی اثرپذیری غزل حافظ از قرآن کریم پرداخته و با تقسیم بندی شیوه های بهره گیری و ارایه شاهدمثالهایی از آیات قرآن کریم و ابیاتی از غزلیات حافظ، فرضیه خویش را انسجام بخشیده است.

  یافته ها

   حضور واژگان، آیات، تعابیر، مضامین و اسالیب قرآنی در جای جای غزلیات حافظ، بیانگر آشنایی عمیق و فراگیر وی با قرآن کریم، علوم و مباحث قرآنی -از قبیل محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و فقه الآیات- در کنار آشنایی با تفاسیر این کتاب آسمانی است. بررسیها نشان میدهد حافظ نه تنها معانی آیات را درک میکرده که از ارتباط آیات با یکدیگر نیز مطلع بوده است.

  نتیجه گیری

   مهمترین و اصلیترین زمینه های تاثیرپذیری و الگوبرداری غزل حافظ از قرآن کریم در این موارد میگنجد: اثرپذیری از ارتباط سنجیده لفظ و معنا در قرآن؛ اثرپذیری از الگوی هماهنگی لفظی و معنایی قرآن؛ بهره گیری از ترکیبات و واژگان قرآنی درجهت خلق صور خیال؛ اثرپذیری از الگوی جفتهای کمینه در قرآن؛ اثرپذیری در مطلع غزلها از شگردهای قرآنی؛ اثرپذیری از اعلام قرآنی؛ الهام گرفتن از اندیشه های قرآنی؛ اثرپذیری از شگرد آوا-معنایی قرآن؛ استنباط ذوقی از آیات قرآن و کمک به تکمیل قوافی شعر.

  کلیدواژگان: قرآن، حافظ، غزل، روش شناسی، اثرپذیری
 • افشین مرادی، مراد اف عالمجان * صفحات 15-27
  زمینه و هدف

   تخیل در تمام جنبه های خود این ظرفیت را دارد تا نشان دهنده شبکه ای از تصویرهای ذهنی شاعر یا نویسنده باشد. ژیلبر دوران، نظریه پرداز معاصر، براساس ارایه یک الگوی تکمیلی، نظام تخیلی و نمادپردازی را به دو منظومه روزانه تخیلات و منظومه شبانه تخیلات تقسیم کرده است. او در منظومه روزانه تخیلات دو رویکرد را ارایه میدهد؛ تصاویری که تداعی کننده روشنی، زندگی و مثبت اندیشی است و از آن بعنوان تصاویری با ارزشگذاری مثبت یاد میکند و تصاویر نمادهایی که تداعی کننده تاریکی، مرگ و افکار منفی است و از آن بعنوان تصاویر با ارزشگذاری منفی نام میبرد. منظومه شبانه تخیلات نیز تصاویری تلطیف یافته از همان منظومه روزانه تخیلات است. این پژوهش با بررسی نمونه هایی از اشعار سروش اصفهانی به واکاوی نظام تخیلات شاعر میپردازد تا از این بستر به سطح ادبی و شبکه معنایی تصاویر دست یابد.

  روش مطالعه

   این جستار به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بر محور نقد و نظریه تخیلات ژیلبر دوران انجام شده است.

  یافته ها

   در اشعار سروش، تخیل، بخش قابل توجهی از تصویرسازیهای شاعر را به خود اختصاص داده است. هرچند بکارگیری این عنصر در خدمت مدح و ستایش افراد سیاسی و حکومتی بوده است اما میتوان از طریق بررسی این تصاویر به زیرلایه های نظام تخیلی شاعر دست یافت.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که سروش اصفهانی در ایجاد تصاویر تخیلی، به منظومه روزانه تخیلات با ارزشگذاری مثبت تمایل بیشتری داشته است. این تمایل تحت تاثیر زندگی مرفه شاعر در دربار پادشاهان قاجار بوده است.

  کلیدواژگان: سروش اصفهانی، ژیلبر دوران، سطح ادبی، منظومه تخیلات
 • سارا گرامی، محمدرضا نجاریان*، علی اصغر پهلوان صفحات 29-48
  زمینه و هدف

  سعدی شیرازی از غزلسرایان برجسته است که ویژگی سبکی منحصربفرد و شاخصی دارد. وی در غزلیات عاشقانه از شعرای بی نظیر به شمار میرود. سعدی اشعار خویش را در نهایت سادگی، با فصاحت و جزالت خاصی میسراید که این امر باعث شهرت و بلند آوازگی وی شده است. همچنین سعدی شاعری است که بر شاعران بسیاری چون ناصر بخارایی، خواجوی کرمانی، همام تبریزی و... تاثیر نهاده است. پژوهش حاضر میکوشد که چگونگی تاثیرپذیری ناصر بخارایی از سعدی را بوسیله وجوه همسان در محورهایی نظیر موسیقی بیرونی و کناری، زبانی و ترکیبات، ادبی و محتوایی را بررسی و اثبات کند.

  روش مطالعه

  این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای، تاثیرات بخارایی از سعدی را در محورهای مذکور واکاوی و تحلیل میکند.

  یافته ها

  دستاوردهای این پژوهش نشان میدهد سعدی و بخارایی در محورهای چهارگانه موسیقی بیرونی و کناری، زبانی و ترکیبات، ادبی و در نهایت محور محتوایی وجوه همسان و مشترکی دارند که در محور نخست یکسانی مولفه هایی چون وزن و قافیه (در شانزده غزل) و در محور دوم همسانی ترکیبات اضافی و وصفی با پیوند به مضمون مشترک عاشقانه را در بر میگیرد. همچنین در محور ادبی همانندی تشبیهات و استعارات و در محور محتوایی مضامین مشترک عاشقانه (مخصوصا زیبایی معشوق)، عارفانه، ساقینامه و... وجود دارد. بنابراین از رهگذر مشترکات در این محورها میتوان به تاثیرپذیری بخارایی از سعدی پی برد.

  نتیجه گیری

  علاوه بر متابعت از سعدی در محورهای مذکور، بخارایی سادگی و روانی غزل سعدی را اصل و الگویی برای سرایش غزلیات خویش قرار داده است. گفتنی است غزلیات سعدی در شیرینی و سلاست بر غزلیات بخارایی رجحان دارد و سادگی و روانی غزلیات بخارایی، غزلیات سعدی را فرایاد می آورد که بدینگونه بخارایی نام خویش را در میان شاعران غزلسرای ادب فارسی جاودان کرده است.

  کلیدواژگان: سعدی، ناصر بخارایی، تاثیرپذیری، سبک، غزل
 • مریم قرایی، سعید حمیدیان *، فرهاد طهماسبی صفحات 49-66
  زمینه و هدف

   شاهنامه صرفا یک متن ادبی حماسی نیست، بلکه مجموعه ای یکپارچه از اجزا و عناصر درونی و بیرونی است که در آن زنان و مردان نقش ایفا میکنند. حضور اندک زنان در این اثر، مطالعات ژرفتر راجع به نقش ایشان در شاهنامه را ضروری کرده است. تحلیل گفتمانهای شاهنامه یکی از راه های آگاهی از تاثیر حضور زنان در این حماسه است که با استفاده از روش هایی چون تحلیل گفتمان انتقادی میسر میشود. بدین وسیله میتوان به نقش زنان در حماسه ها پی برد و جریان حوادث را با نگاهی جدید، کاوید. از این رو این مقاله بدنبال تحلیل گفتمان هویت در میان زنان جنگاور شاهنامه است.

  روش مطالعه

   چارچوب این پژوهش براساس تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف استوار است. براساس این الگو، متن در سه لایه توصیف، تفسیر و تبیین تحلیل شده است. دو شخصیت گردآفرید و گردیه نیز بعنوان نمونه موردی انتخاب شده اند.

  یافته ها

   گفتمان هویت زنان جنگاور شاهنامه در لایه اول مبتنی بر برتری ایرانیان و تفکیک خودی و بیگانه شکل میگیرد. در لایه دوم پیروی از سنتها و کهن الگوها گفتمان هویت ایشان را شکل میدهد و در لایه سوم انتخاب میان اجزای هویت ساز در شخصیتها است که داستان را پیش میبرد.

  نتیجه گیری

   فراز و فرود داستان گردیه در شاهنامه باعث شده است که چهار بعد «نقش»، «خود و دیگری»، «سنتها» و «کهن الگوها» دچار تغییراتی نسبت به دیگر زنان شاهنامه شود که این موضوع درمورد گردآفرید وجود ندارد.

  کلیدواژگان: شاهنامه، زنان، گردآفرید، گردیه، تحلیل گفتمان
 • محمود مرادی، علی سرور یعقوبی *، فاطمه قهرمانی صفحات 67-84
  زمینه و هدف

  قالب چهارپاره، قالبی نیمه سنتی است که در دوره مشروطه توسط تجددخواهان با هدف تحول قالب شعری، ابداع شد و تا انقلاب اسلامی جزو قالبهای رایج بود. در این مقاله با هدف بررسی تاثیر چهارپاره سرایی در تحول شعر کلاسیک به شعر نو، سبک شناسی چهارپاره های شاعران برجسته این قالب در سه سطح زبانی، ادبی و فکری با تکیه بر ساده نویسی بررسی شده است.

  روش مطالعه

  گردآوری اطلاعات مقاله به شیوه کتابخانه ای انجام شده و نگارش آن با رویکرد توصیفی تحلیلی میباشد. تحلیلهای پژوهش، با تامل بر مجموعه اشعار شاعران برجسته ای نوشته شده است که چهارپاره سرودند و سپس به شعر نو روی آوردند یا جزو شاعران دوجریانه هستند. ازجمله به شعر نیمایوشیج، نادر نادرپور، فریدون توللی، فروغ فرخزاد و فریدون مشیری استناد شده است.

  یافته ها

  قالب چهارپاره بعنوان دستاویز تحول سنت گرایی در دوره مشروطه توسط تجددخواهان آغاز شد. بررسی چهارپاره سرایی بعد از آنها نشان میدهد زمینه های تحول شعر کلاسیک که به نظریه شعر نو رسید، از این قالب نیز عبور کرده است. اغلب شاعران شعر نو از جمله خود نیما، در ابتدای شاعری از این قالب استفاده کرده اند و با کنار گذاشتن آن، شعر نو سرودند. عدول از قافیه بندی کلاسیک، دوری از تکلفهای زبانی و کاربرد واژه های دشوار، کوتاه نویسی جملات، توجه به مخاطب و رعایت اصول دستوری در سطح زبانی، تصویرسازی عینی، کاربرد عناصر امروزی در تصاویر شعری و تصاویر عاری از تکلف در سطح ادبی، ارتباط منطقی زبان و محتوا، واقع گرایی در محتوا، تطابق محتوا با مسایل جامعه در مضمون اجتماعی و رمانتیک در سطح فکری از ویژگیهای ساده نویسی چهارپاره است که زمینه های تحول شعر کلاسیک به شعر نو را ایجاد کرده است.

  نتیجه گیری

  قالب چهارپاره که در دوره مشروطه توسط تجددخواهان آغاز شد، قالبی است که با داشتن ویژگیهای ساده نویسی، زمینه تحول قافیه، زبان، صور خیال، تحول در محتوای غنایی و اجتماعی شعر نو را میتوان در آن مشاهده کرد.

  کلیدواژگان: چهارپاره، ساده نویسی، شعر نو، قالب، قافیه، تصویر، محتوا
 • لهراسب عالی محمدی، شاهپور شهولی کوه *، امیدوار مالملی صفحات 85-101
  زمینه و هدف

   کهن الگو ها مفاهیمی ازلی-ابدی هستند که در ذهن هر انسانی قرار دارند و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و مفاهیمی مانند عشق، مرگ، ترس، شادی، فداکاری، راهبری، کینه و دشمنی را بیان میکنند. اولین بار، کارل گوستاو یونگ، به اهمیت کهن الگوها پی برد و در کتابهایش به آنها پرداخت. آنها در زندگی روزمره انسانها نقش اساسی داشته و همچنین در ادبیات و هنر نیز حضور دارند؛ چراکه هنرمندان و نویسندگان برای ایجاد یک اثر ادبی ماندگار بیشتر از ناخودآگاه خود الهام میگیرند و از آنجا که جایگاه کهن الگوها در ناخودآگاه است، میتوان تاثیر آنها را در آثار ادبی و هنری مشاهده و بررسی کرد. بر همین اساس هدف کلی این مقاله، بررسی و تحلیل کهن الگوهای رمان «یکلیا و تنهایی او» از تقی مدرسی است.

  روش مطالعه

   گردآوری اطلاعات در این مقاله بصورت کتابخانه ای انجام شده و روش پژوهش در این جستار ، تحلیلی توصیفی است .

  یافته ها

   براساس یافته های این مقاله، انواع کهن الگوها در این رمان قابل مشاهده و ردیابی هستند. در این رمان، چوپانی به نام «کوشی» آنیموس «یکلیا» و زنی به نام «تامار» آنیمای «میکاشاه» است. هم یکلیا و هم میکاشاه در رسیدن به آنیما و آنیموس خود دچار ناکامی میشوند. بطور کلی در این اثر از یازده نماد و جلوه کهن الگویی استفاده شده است .

  نتیجه گیری

   نتیجه حاصل از پژوهش نشان میدهد انواع کهن الگوها در این رمان، قابل مشاهده، بررسی و تحلیل هستند. در این رمان، یکلیا در وصال به آنیموس خود ناکام میماند. همچنین میکا شاه نیز بخاطر مخالفت یهوه، به وصال آنیمایش نمیرسد. در واقع تامار، جلوه منفی و شیطانی آنیماست و میکا شاه باید از وصال او خودداری کند. یکلیا در جریان عاشق شدن به خویشتن خود دست مییابد و میپذیرد تنهایی سرنوشت محتوم بشر است.

  کلیدواژگان: تقی مدرسی، یکلیا و تنهایی او، کهن الگو، یونگ
 • اعظم ایمن فر، علی عشقی سردهی *، سعید روزبهانی صفحات 103-123
  زمینه و هدف

  پارسونر (1902 م) یکی از نظریه پردازان اجتماعی است که دیدگاه های او مورد توجه منتقدان اجتماعی در تحیل جامعه شناسانه ادبیات بوده است. او ضمن توجه به مباحث عادی زندگی مردم و ارایه راه هایی برای بهبود اوضاع جامعه، مسایل اجتماعی را تحت چهار بخش: نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام شخصیتی و ارگانیسم رفتاری مورد بررسی قرار داده است.

  روش مطالعه

  در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با هدف نقد نظام خانواده در اشعار پروین اعتصامی نگاشته شده است، سعی شده که اشعار پروین از منظر انطباق با نظریه پارسونر تحلیل و بررسی شوند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان میدهد که اشارات مکرر پروین به خانواده و تاکید بر مقام و نقش مادر، بعنوان درونمایه ای پربسامد در دیوان وی دیده میشود. ساختار خانواده در دیوان وی از نوع هسته ای است که بنابه دلایلی بیشتر به مقام و نقش مادر تاکید شده و نقش پدر بصورت جزیی آمده است. او با بیانی اخلاقی و تعلیمی میکوشد ادراکات خود از خانواده و مخصوصا مادر را به خواننده خویش ارایه کند.

  نتیجه گیری

  جنبه تمثیلیی که پروین به اشعار مربوط به نهاد خانواده داده است، اشاره بسیار کوتاه و محدود به ازدواج و نوع آن، توجه بی اندازه به نقش مادر که حتی پرندگان تمثیلی اشعارش نیز در این نقش ظاهر میگردند و نه در نقش معشوق از ویژگیهای مهم و خاص اشعار اوست.

  کلیدواژگان: پروین اعتصامی، خانواده، پارسونر، نظام اجتماعی
 • امرالله آخوندنژاد، محمدرضا صالحی مازندرانی *، مختار ابراهیمی صفحات 125-147
  زمینه و هدف

   همسانیهای فراوانی میان فرهنگ عامه امروزی و آیینهای کهن ایرانی دیده میشود. از آنجا که بنمایه های اساطیری و حماسی از فرهنگ عامه برخاسته اند، در میان آنها پایدار میمانند. تاکنون نیز یکسانیهای فراوانی میان مضامین شاهنامه فردوسی و فرهنگ عامه مردم این روزگار دیده میشود. هدف این پژوهش اثبات همسانی میان آیین باستانی ازدواج، در شاهنامه فردوسی، با شکل کنونی آن در فرهنگ عامه اقوام لر و بختیاری است. سطح فکری و معنایی این اشتراکات که از پایه های اساسی سبک شناسی است در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

  روش مطالعه

   روش بررسی و مطالعه در این پژوهش تحلیلی-توصیفی با بهره گیری از شیوه کتابخانه ای و همچنین جستجوی میدانی و بهره مندی از نظریات صاحب نظران حوزه شاهنامه پژوهی و مصاحبه با آگاهان حوزه فرهنگ عامه است.

  یافته ها

   با کاوش در شاهنامه میبینیم از مباحث آیینی و کهنی سخن رفته است که امروز نیز در فرهنگ عامه قابل مشاهده است. با بررسی آداب اقوام لر و بختیاری، همسانیهای فراوان میان آیین کهن و شکل کنونی آنها مشاهده میگردد. بسیاری از این آداب، همچنان در میان مردم برگزار میشوند که هم نشان از پویایی آنها در روزگار کنونی دارد و هم گویای پاسداشت مردم از این داشته های کهن میباشد؛ داشته هایی که متناسب با شرایط زمان به نیازهای فرهنگی هر دوره پاسخ میگویند.

  نتیجه گیری

   میان آیینهای شاهنامه فردوسی و فرهنگ عامه مردمان لر و بختیاری، همانندیهای فراوانی وجود دارد. این مردم در درازنای روزگار، در آیین خویش از شاهنامه الگو پذیرفته و این یگانگی را حفظ نموده اند. پژوهش حاضر به اثبات همانندیهای آیینی میان ازدواج در میان این مردمان و شاهنامه فردوسی، از جهت فکری و معنایی میپردازد.

  کلیدواژگان: آیینها، ازدواج، شاهنامه، فرهنگ عامه، لر و بختیاری
 • آمنه بیداریان، علی محمد موذنی صفحات 149-170
  زمینه و هدف

   سبک شناسی، علمی است که شیوه خاص هر فرد را در بیان آرا و عقاید او بررسی میکند. سبک شناسی لایه ای با رویکرد تحلیل ادبی، متن را در پنج لایه آوایی، بلاغی، نحوی، واژگانی و ایدیولوژی بررسی میکند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل سبکی و محتوایی اشعار یغمای جندقی از سه منظر فکری، زبانی و ادبی است.

  روش مطالعه

   این مقاله براساس مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است و محدوده موردمطالعه غزلیات یغمای جندقی است.

  یافته ها

   یغما جزو شاعران سبک بازگشت محسوب میشود، اما مقلد صرف پیشینیان نبود و روش جدیدی را در پیش گرفت. در شعر او انواع سبکها و شیوه های شعری دیده میشود، از نوحه و مراثی گرفته تا طنز و هجو و هزل. او منتقد نکته سنجی است، بطوریکه میتوان شعر او را نقطه اوج تفاوتها و تضادها دانست. او در قالبهای گوناگون از غزل و مثنوی و رباعی گرفته تا نیمایی و سپید، طبع خود را آزموده است.

  نتیجه گیری

   غزلیات یغما معمولا از نوع غزلیات عاشقانه است که بیشتر در بحر رمل سروده شده است. کاربرد واژه‎های فارسی از خصوصیات ویژه زبان یغما است. توجه شاعر به آرایه های لفظی مانند «تکرار» زیاد است، اما چندان در قید کاربرد جناس نیست و از نظر تصویر گونه های مختلف صور خیال، بیشترین نوع تشبیهات بلیغ و از نوع حسی به حسی است. استعاره ها بیشتر مصرحه و کنایه ها از نوع ایماء با محوریت تشخیص و زبانی ساده موفق به خلق تصاویری زیبا میشود.

  کلیدواژگان: غزلیات یغمای جندقی، سبک شناسی، سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری
 • فهیمه میری، علی تسنیمی*، مهیار علوی مقدم صفحات 171-198
  زمینه و هدف

   نظامهای فلسفی و مذهب همواره در پی پاسخگویی به این سوال بوده اند که انسان چگونه میتواند به هماهنگی روانی، آرامش و شادکامی دست یابد؟ مطالعات حاکی از آن است که عبور از بحرانهای روانی بشر امروز و بهبود وضعیت او، بدون تغییر نگرش و سبک زندگی وی، غیرممکن مینماید و در این راستا استفاده از ظرفیتهای علوم مختلف در کمک به دانش روانشناسی ضروری است. در این میان، ادبیات بواسطه گستره نفوذ خود، ازجمله دانشهایی است که قابلیت کمک به تغییر و اصلاح دیدگاه آدمی را دارد. متون حماسی بجهت ارزشهای پهلوانی و اسطوره ای و بسامد بالای ویژگیهای مثبت اخلاقی، از این حیث گزینه مناسبی برای واکاوی و تحلیل است. جستار حاضر، با رویکرد اسطوره شناسی ساختارگرا، سعی بر آن دارد که به چگونگی تاثیرگذاری فضایل پربسامد در نه منظومه پهلوانی پس از شاهنامه (بانوگشسپ نامه، برزونامه، بهمن نامه، جهانگیرنامه، سام نامه، شهریارنامه، فرامرزنامه، کک کوهزادنامه و گرشاسپ نامه) بر نگرش و سبک زندگی بپردازد.

  روش مطالعه

   روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای بوده و تحلیل داده ها نیز عمدتا بصورت کیفی و بعضا کمی صورت گرفته است و روش استدلال، استقرایی میباشد.

  یافته ها

   طی این جستار، در شخصیت پهلوانان منتخب، در نه منظومه پهلوانی پساشاهنامه، بسامد زیاد فضایل شخصیتی (خرد و دانش؛ انسانیت و عشق؛ شجاعت؛ عدالت؛ اعتدال؛ تعالی) مشاهده شد؛ بگونه ای که شخصیت این پهلوانان مصداق شکوفایی موردنظر روانشناسی مثبت در عصر حاضر است.

  نتیجه گیری

   نتایجی که پس از سنجش قابلیتهای این آثار در امکان افزایش میزان گرایش به بهباشی و نیل به رضامندی به دست آمد بیانگر آن است که روایات این متون با حضور پهلوانان که تجسم یافته ایزدان اسطوره ای هستند و سایر عناصر اساطیری که برخاسته از ناخودآگاه جمعی است، توانایی تاثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه انسان را دارد؛ بنابراین منظومه های مذکور، با بهره مندی از بسامد زیاد صفات مثبت شخصیتی و بکارگیری کهن الگوها، دارای ظرفیتهای بالقوه ای است که توجه اندیشمندانی را میطلبد که دغدغه بحرانهای روانی و مصایب حاصل از آن را دارند.

  کلیدواژگان: فضیلت اخلاقی، پهلوان، کهن الگو، اسطوره، رضامندی
 • سعیده گرجی زاده، محمدرضا معصومی *، جلیل نظری صفحات 199-219
  زمینه و هدف

  یزدان سالاری یا خداپادشاهی اندیشه غالب در دوره باستان بوده است که بتدریج به دوره بعد از اسلام نیز راه یافته و در اندرزنامه ها و آثار سیاست نویسان قرون اولیه تجلی یافت. مسیله مهم این است که اندیشه یزدان سالاری، که بیشتر ریشه در اعتقادات و باورهای ایرانیان باستان داشته، متاثر از فره ایزدی پادشاهان است که برتری شخص سلطان را نسبت به مردم نشان میدهد. در این مقاله، نویسندگان مساعی خود را صرف ارایه بررسی مستدل و متقن مفهوم یزدان سالاری در نصیحه الملوک غزالی نموده اند.

  روش مطالعه

  این پژوهش از نوع تحلیلی توصیفی و شیوه جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای میباشد.

  یافته ها

  در اندیشه سیاسی غزالی سلاطین در ردیف و رتبه پیامبران قرار دارند که بطور ویژه انتخاب شده اند. لذا وقوع هر گونه شورش و ناسپاسی علیه آنها جایز نیست.

  نتیجه گیری

  به اعتقاد غزالی پادشاه از طرف خداوند انتخاب شده و هر گونه مخالفت با وی بمنزله مخالفت با پیامبر و پس از آن با خداست.

 • مسعود سعادتی، محمدرضا روزبه*، صفیه مرادخانی، علی نوری صفحات 221-242
  زمینه و هدف

  شعر مهدویت و اندیشه انتظار ، همواره از مضامین موردنظر شاعران فارسی زبان بوده است . در شعر انتظار ، شاعران بر پایه اعتقاد به منجی آخرالزمان و با توجه به حکومتهای زمانه خود ، به موضوع مهدویت پرداخته اند . بدیهی است مضامین و برداشتهای آنها در دوره های مختلف ، تفاوتهایی دارد و تغییر و تحول مضامین در این نوع از شعر دینی ، بویژه در قرن اخیر، قابل توجه است . در این پژوهش ضمن بررسی محتوای شعر انتظار در سه دوره پهلوی اول ، پهلوی دوم و انقلاب اسلامی، به عوامل تاثیرگذار در تغییرات محتوایی این شاخه مهم شعر دینی نیز پرداخته شده است .

  روش مطالعه

  این پژوهش به روش تحلیل محتوا و با استفاده از شیوه کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات انجام شده است.

  یافته ها

  در دوره پهلوی اول ، شاعران براساس سبک و سیاق گذشته ، به اشتیاق برای دیدار موعود و نیز بر پایه روایات به موضوع ظهور میپرداختند و هیچ نوع هدف و جهتگیری خاصی را تبلیغ نمیکردند . در دوره پهلوی دوم با توجه به آزادیهای سیاسی و اجتماعی بیشتر و بتبع آن گسترش شعر دینی و نیز نابسامانیهای سیاسی و اجتماعی ، شاعران موضوع انتظار را با مسایل روز پیوند زدند و نوعی امید به آینده را خلق کردند . در شعر انتظار انقلاب که آخرین دوره موردبررسی در این پژوهش است با ظهور رویکردهای جدیدی در این نوع شعر مواجه هستیم و شاعر با پیوند زدن انتظار با مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه ، به جهتگیری و ذکر وظایف منتظران میپردازد .

  نتیجه گیری

  میل به تغییرات شعر انتظار از دهه چهل و همزمان با ظهور گفتمان مقاومت و مبارزه و نیز رواج نو اندیشیهای دینی ، آغاز و بعد از انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده است .

  کلیدواژگان: شعر انتظار، شعر مهدویت، قرن معاصر، شعر انقلاب، موعود
 • سلطان مراد میری، محمدابراهیم مالمیر*، فاطمه کلاهچیان صفحات 243-258
  زمینه و هدف

   یکی از ویژگیهای فکری شعر مولوی بکارگیری مفاهیم قرآنی ازجمله بهره گیری از شخصیتهای قرآنی است. مولوی صرفا در بکارگیری اعلام قرآنی، نگاه تلمیحی اقتباسی ندارد؛ بلکه او با نگاه هرمنوتیکی، عناصر قصه های قرآنی بویژه شخصیت پیامبران را تاویل میکند. مولانا در این فرایند خلاقانه عمل میکند و تصاویر بلاغی از تاویلات خود میسازد.

  روش مطالعه

   نگارندگان این پژوهش با توصیف و تحلیل داده ها بعد از بیان کلیات، انواع تشبیه تاویلی فشرده برخاسته از قصه قرآنی عیسی (ع) را تحلیل میکنند تا رابطه معنادار بسامدها مشخص گردد.

  یافته ها

  در این پژوهش پربسامدترین نوع تشبیه، تشبیه فشرده (بلیغ) اضافی است که مولانا ابتدا قصه یا آیه قرآن را بر مبنای قاعده جری و تطبیق و رهیافت به باطن تاویل میکند؛ آنگاه طبق شیوه بلاغی خود، تصاویر بدیعی همچون عیسی روح، مریم عشق، گهواره قالب، دجال غم، مریم نی و... می آفریند و این بیانگر آن است که مولوی با رویکردی درونی و معرفتی به قصص و شخصیتهای قرآنی مینگرد و نگاه نو به شخصیت پیامبران ازجمله حضرت عیسی (ع) دارد.

  نتیجه گیری

   مولانا قصه عیسی (ع) را که امری بیرونی است با ذهنیات و مشرب ذوقی خود می آمیزد و با چشم اندازی عرفانی آن را تاویل میکند و این باب را بر مخاطب گشوده است که هرکسی به فراخور فهم و نگرش خود میتواند تصاویر و ترکیبات نغز و بلاغی در سایه تاویل ایجاد نماید. در این مقاله نگارندگان شکلهای تشبیه فشرده را بلحاظ نوع تاویل و ابداعی و تقلیدی بودن و نیز حسی و عقلی بودن تبیین کرده اند.

  کلیدواژگان: تاویل، جری و تطبیق، تشبیه فشرده، شعر مولوی، عیسی (ع)
 • عنایت الله شریف پور *، رقیه فراهانی صفحات 259-275
  زمینه و هدف

   ملولی شیرازی از معدود بانوانی است که دیوان شعر منظم و مدونی از او باقی مانده است. باوجوداین همچون سایر زنان سخنور، شرح زندگی و اشعارش در هاله ای از ابهام قرار گرفته است که شناسایی آن، موضوع اصلی این پژوهش است. در این مقاله کوشیده ایم این شاعر کمترشناخته شده را به جامعه ادبی معرفی کنیم.

  روش مطالعه

   پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است.

  یافته ها

   با استفاده از کتب تذکره و نسخه های خطی دیوان این شاعر، زندگی و احوال و افکارش شناسانده شد و ویژگیهای ادبی و سبکی آن مشخص گردید.

  نتیجه گیری

   این شاعر دوره بازگشت معمولا با عنایت به اشعار سعدی و حافظ، شعر سروده است و گاهی ابیاتی دارد که دربرگیرنده ویژگیهای بدیعی تازه ای است.

  کلیدواژگان: ملولی شیرازی، سبک ادبی، بازگشت ادبی، قاجار
 • حامد پیری، عیسی نجفی*، الیاس نورایی صفحات 277-293
  زمینه و هدف

  کنش گفتاری، بیشتر به ابعاد کاربردی زبان توجه میکند و جزو نظریه های کاربردشناسی محسوب میشود. براساس این نظریه، در قالب جمله ها و عبارتها، اعمالی نیز انجام میشود که با نیتهای ارتباطی گوینده، پیوند مستقیمی دارد. به سخن دیگر، این نظریه به بررسی معانی موردنظر گوینده در قالب پاره گفتارها میپردازد. بهارستان جامی ازجمله آثار تعلیمی است که در پس معنی ظاهری حکایتهای آن، معانی ثانوی نیز دنبال میشود. در این پژوهش به بررسی کنشهای گفتاری موردنظر سرل -که شامل کنش اظهاری، ترغیبی، عاطفی و تعهدی است- در حکایتهای بهارستان پرداخته شده است.

  روش مطالعه

  پژوهش حاضر، براساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است.

  یافته ها

  جامی گاهی با عبور از نظام خبرسانی کنشهای اظهاری، آنها را به کنش ترغیبی تبدیل میکند؛ گاه با استفاده از شخصیتهای نوعی و پرهیز از روایت خطی، کنشهای ترغیبی را میسازد و در مواردی نیز با بهره گیری از تقابلهای دوگانه نظام معنایی واژگان خاصی که ساختار حکایت به آنها وابسته است، کنشهای اظهاری را به کنشهای ترغیبی تغییر میدهد. وی همچنین برای تبدیل کنشهای اظهاری در بافت توصیفی حکایتها از ابزارهایی مانند زبان تمثیل، زبان بدن، طنز و پیرنگ داستانی بهره گرفته است.

  نتیجه گیری

  جامی در بهارستان برای بیان مفاهیم پندآموز و اقناع مخاطب به کنشگری پویا و سازنده، از عوامل مختلف بافتی همچون قالب حکایت، ترکیب گونه تعلیمی با گونه غنایی، استفاده از شخصیت و شخصیت پردازی مناسب و استشهادهای شعری، بهره برده است. از نظر کنشهای گفتاری، کنش اظهاری و اظهاری ترغیبی بیشترین بسامد را دارند و کنش اظهاری عاطفی، عاطفی ترغیبی و اظهاری اعلامی، در جایگاه های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: ادبیات تعلیمی، بهارستان جامی، کنش گفتاری، سرل
|
 • A.R. Esfandeh, Y. Maleki *, M.R. Sangari Pages 1-13
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  The Holy Quran is a miracle that appeared in the form of words and was finally revealed with eloquence and eloquence. For this reason, many creators of poetry and prose works in Persian literature have used it in different ways in creating their works. The manifestation of the eloquent words of the Qur'an in Hafez's sonnets is also impressive. In this research, it has been tried to investigate the various methods and techniques of Hafez's effectiveness in sonnets from the verses of the Word of Revelation.

  METHODOLOGY

  The study method in the current research is documentary-analytical. This research deals with the methodology of the effectiveness of Hafez's sonnets from the Holy Qur'an and by dividing the methods of use and presenting examples of verses from the Holy Qur'an and verses from Hafez's sonnets, it has consolidated its hypothesis.

  FINDINGS

  The presence of Quranic words, verses, interpretations, themes and styles in Hafez's sonnets shows his deep and comprehensive familiarity with the Holy Quran, Quranic sciences and topics - such as strong and similar, abrogated and abrogated, and jurisprudence of the verses - along with familiarity with interpretations. This is a heavenly book. Studies show that Hafez not only understood the meanings of the verses, but also knew about the relationship between the verses.

  CONCLUSION

  The most important and main areas of influence and modeling of Hafez's ghazal from the Holy Quran are included in these cases: influence of the measured connection of words and meaning in the Quran; Effectiveness of the pattern of verbal and semantic harmony of the Quran; Using Quranic compounds and words to create imaginary images; Effectiveness of the pattern of minimal pairs in the Qur'an; Effectiveness in the knowledge of Ghazals from Quranic techniques; Effectiveness of the Quranic declaration; getting inspiration from Quranic ideas; Effectiveness of the phonetic-semantic method of the Qur'an; Inferring a taste from the verses of the Qur'an; and helping to complete the rhymes of the poem.

  Keywords: Quran, Hafez, Ghazal, methodology, effectiveness
 • A. Moradi, M. Alamjan Pages 15-27
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Imagination in all its aspects has the capacity to represent a network of mental images of a poet or writer. Gilbert Duran; Based on the presentation of a complementary model, the contemporary theorist has divided the system of imagination and symbolism into two systems of daily imaginations and nocturnal systems of imaginations. He presents two approaches in the daily imagination system; Images that are associated with light, life and positivity and are referred to as images with positive value, and images of symbols that are associated with darkness, death and negative thoughts and are referred to as images with negative value. The system of nightly imaginations is also stylized images of the same daily system of imaginations. This research examines examples of Soroush Esfahani's poems to analyze the poet's imagination system in order to reach the literary level and the semantic network of images.

  METHODOLOGY

  This essay has been done in an analytical-descriptive manner and using library sources based on the criticism and theory of Gilbert Doran's imaginations.

  FINDINGS

  In Soroush's poems, imagination occupies a significant part of the poet's illustrations. Although the use of this element has served to praise political and governmental people. But by examining these images, you can reach the layers of the poet's imagination system.

  CONCLUSION

  The results of this research indicate that Soroush Esfahani was more inclined towards the everyday system of imaginations with positive value in creating imaginative images. This desire was influenced by the prosperous life of the poet in the court of the Qajar kings.

  Keywords: Soroush Esfahani, Gilbert Duran, literary level, Imagination system
 • S. Gerami, M.R. Najjarian, A.A. Pahlavan Hosseini Pages 29-48
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Sa’di is a prominent ghazal-writer whose poetry has unique and distinctive stylistic characteristics. He is one of the outstanding poets in writing love ghazals. Sa’di writes his poems with absolute simplicity and distinctive eloquence. These characteristics have made him a pre-eminent poet in Persian literature. Also, he has influenced many poets such as Nasser Bokharaei, Khajouy-e Kermani, and Homam-e Tabrizi. The present study uses a descriptive-analytical method to demonstrate how Bokharaei is influenced by Sa’di by the use of similar aspects in axes such as external and marginal music, language, literary devices, literary aspects and content.

  METHODOLOGY

  This study uses descriptive-analytical methodology and library research to analyze and interpret Sa’di’s influences on Bokharaei in the above-stated axes.

  FINDINGS

  The findings of this research show that Sa’di’s and Bokharaei’s ghazals have common and similar aspects in four axes of external and marginal music, language and literary devices, literary aspects and content: in the first axis, elements such as rhythm and rhyme (in sixteen ghazals); in the second axis, the similarity of descriptive combinations and their relationship with the common love theme; in the third, literary axis, the similarity between similes and metaphors; and in the fourth, thematic axis, the similar love themes (specially the beauty of the beloved), and mystical themes and Saqi-nameh. These similarities attest to the influences of Sa’di on Bokharaei.

  CONCLUSION

  Bokharaei not only follows Sa’di in writing ghazals, but also regards Sa’di’s simplicity and fluency in his ghazals as a model for writing his own ghazals. It should be noted that Sa’di’s ghazals are sweeter and subtler compared to Bokharaei’s; however, the simplicity and fluency of Bokharaei’s ghazals reminds one of Sa’di’s ghazals. As a consequence, Bokharaei has managed to make his poetry enduring and eternal.

  Keywords: Sa’di, Bokharaei, influence, style, ghazal
 • M. Qaraei, S. Hamidian*, F. Tahmasebi Pages 49-66
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  The Shahnameh is not just an epic literary text, but an integrated set of internal and external elements in which men and women play a role. the low presence of women in this work; Deeper studies about his role in Shahnameh have become necessary. Analyzing the discourses of the Shahnameh is one of the ways to know the impact of the presence of women in this saga; which is possible by using methods like critical discourse analysis. In this way, you can understand the role of women in the epics and explore the events morf a new perspective. Therefore, this article seeks to analyze the discourse of identity among the female warriors of Shahnameh.

  METHODOLOGY

  The framework of this research is based on the critical discourse analysis of Fairclough. According to this pattern, The text has been analyzed in three layers: description, interpretation, and explanation. Two characters, Gord dmorfA and Gordieh, have also been chosen as case examples.

  FINDINGS

  In the first layer, the discourse of the identity of women warriors in Shahnameh is formed based on the superiority of Iranians and the distinction between insider and outsider. In the second layer, following traditions and archetypes shapes their identity discourse, and in the third layer, it is the choice among the identity-building components in the characters that from the story forward.

  CONCLUSION

  The ups and downs of sroAfmoG story in the Shahnameh erom caused the four dimensions of "role", "self and other", "tradition" and "archetypes" to eerahm compared to other women in the Shahnameh, which do not exist in the case of Gordafrid.

  Keywords: Shahnameh, Women, Gordafarid, Gordiyeh, Discourse analysis
 • M. Moradi, A. Sarvar Yaghoobi, F. Ghahremani Pages 67-84
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  The Couplets is a semi-traditional form that was invented by modernists during the constitutional period with the aim of transforming the poetic form and was among the common forms until the Islamic Revolution. n this article, with the aim of analyzing the effect of Couplets in the transformation of classical poetry into new Nimaei poetry, the stylistics of Couplets of prominent poets of this form has been examined on three linguistic, literary and intellectual levels.

  METHODOLOGY

  The collection of article information was done in a library manner and it was written with a descriptive and analytical approach. The analysis of the research has been written by reflecting on the collection of poems of poets who wrote Couplets and then turned to new Nimaei poetry or are among the poets of two streams. are cited among others. The poems of Nima Yoshij, Nader Naderpour, Fereydon Tavallali, Forough Farrokhzad and Fereydon Moshiri.

  FINDINGS

  The Couplets form was started by the modernists as a reason for the transformation of traditionalism in the constitutional period. The analysis of Couplets after them shows that the fields of evolution of classical poetry that reached the theory of new poetry have also passed through this form. Most of the poets of new poetry, including Nima himself, have used this form at the beginning of a poem and by leaving it aside, they wrote new poetry. Abandoning classical rhyming, avoiding language problems and using difficult words, shortening sentences, paying attention to the audience and observing grammatical principles at the linguistic level, objective imagery, the use of modern elements in poetic images and images free of problems at the literary level, logical communication Language and content, realism in the content, matching the content with the issues of the society in the social and romantic theme at the intellectual level are the features of Couplets simplistic writing that has created the grounds for the transformation of classical poetry into new Nimaei poetry.

  CONCLUSION

  The Couplets form, which was started by the modernists during the constitutional period, is a form that has the features of simplification, the development of the simplicity of rhyme, language, images, the development of the lyrical and social content of the new Nimaei poetry.

  Keywords: Couplets, simple writing, new poetry, format, rhyme, image, content
 • L. Aali Mohammadi, Sh. shahvali kohshouri*, O. Malmoli Pages 85-101
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Archetypes are eternal-eternal concepts that are in the mind of every human being and are passed from one generation to another and express concepts such as love, death, fear, happiness, sacrifice, leadership, hatred and hostility. For the first time, Carl Gustav Jung realized the importance of archetypes and discussed them in his books. They play an essential role in people's daily life and are also present in literature and art because artists and writers draw inspiration from their subconscious to create a lasting literary work, and since the position of archetypes is in the unconscious, their influence can be observed and analyzed in literary and artistic works. Based on this, the general purpose of writing this article is to examine and analyze the archetypes of the novel "Yekolya and Her Loneliness" by Taqi Modarresi.

  METHODOLOGY

  This article is a Library-Based Compilation and its Compilation Tool is Note-Taking.

  FINDINGS

  Based on the findings of this article, all kinds of archetypes can be seen and traced in this novel. In this novel, a shepherd named "Kooshi" is the animus of "Yekolya" and a woman named "Tamar" is the anima of "Mika Shah". Both Yekolya and Mika Shah fail to reach their anima and animus. In general, 11 archetypal symbols and effects are used in this work.

  CONCLUSION

  The result of this research shows that all kinds of archetypes in this novel can be observed, examined and analyzed. In this novel, Yekolya fails to connect with her animus. Also, MikaShah does not get to join his anime due to Yahweh's opposition. In fact, Tamar is the negative and evil aspect of Anima, and Mika Shah should avoid connecting with her. In the process of falling in love, Yekolya finds herself and accepts that loneliness is the inevitable fate of mankind.

  Keywords: Taqi Modarresi, Yekolya, Her Loneliness, Archetype, Jung
 • A. Eimanfar, A. Eshghi Sardehi*, S. Rozbahani Pages 103-123
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Parsoner (1902) is one of the social theorists whose views have been the focus of social critics in the sociological study of literature. While paying attention to the normal issues of people's lives and providing ways to improve the conditions of society, he has investigated social issues under four sections: social system, cultural system, personality system and behavioral organism.

  METHODOLOGY

  In this article, which is written in a library method and with the aim of criticizing the family system in the poems of Parvin Etisami, an attempt has been made to analyze Parvin's poems from the perspective of conformity with Parsoner's theory.

  FINDINGS

  The results of the research show that Parvin's frequent references to the family and emphasis on the position and role of the mother are seen as a frequent theme in his divan. The structure of the family in his court is of the nuclear type, which, for some reasons, emphasizes the position and role of the mother, and the role of the father is partially mentioned. He tries to present his perceptions of the family and especially the mother to his reader with a moral and educational expression.

  CONCLUSION

  The allegorical aspect that Parvin has given to the poems related to the institution of the family, the very short and limited reference to marriage and its type, the immense attention to the role of the mother in which even the allegorical birds of his poems appear in this role - and not in the role of a lover are important features. And his poems are special.

  Keywords: Parvin Etisami, family, parsoner, social system
 • A. Akhundnezhad, M.R. Salehi Mazandarani*, M. Ebrahimi Pages 125-147
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  There are many similarities between modern popular culture and ancient Iranian rituals. Since the mythological and epic elements originated from popular culture, they remain stable among them. Until now, many similarities can be seen between the themes of Ferdowsi's Shahnameh and the popular culture of the people of this time. The purpose of this research is to prove the similarity between the ancient ritual of marriage, in Ferdowsi's Shahnameh, with its current form in the popular culture of Lor and Bakhtiari peoples. The intellectual and semantic level of these commonalities, which is one of the basic foundations of stylistics, is examined and analyzed in this research.

  METHODOLOGY

  The method of investigation and study in this research is analyticaldescriptive using the library method as well as field research and benefiting from the opinions of experts in the field of Shahnameh research and interviews with experts in the field of popular culture.

  FINDINGS

  By exploring the Shahnameh, we can see that ritual and ancient topics have been discussed, which can still be seen in popular culture today. By examining the customs of the people of Lero Bakhtiari, many similarities between the ancient religion and their current form can be seen. Many of these customs are still held among the people, which both shows their dynamism in the present day and also speaks of people's preservation of these ancient assets, which respond to the cultural needs of each period according to the conditions of the time. In this research, examples of these traditions are examined in marriage rituals.

  CONCLUSION

  The investigations reveal that there are many similarities between the rituals of Ferdowsi's Shahnameh and the popular culture of Ler and Bakhtiari people. Throughout the ages, these people have adopted the example of Shahnameh in their religion and have preserved this unity. The present study proves the religious similarities between marriage among these people and Ferdowsi's Shahnameh, intellectually and semantically.

  Keywords: rituals, marriage, Shahnameh, popular culture, Lor, Bakhtiari
 • A. Bidarian, A.M. Moazzeni* Pages 149-170
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Stylistics is a science that examines the special way of each person in expressing his opinions and ideas. Layered stylistics with the approach of literary analysis examines the text in five layers, phonetic, rhetorical, syntactic, lexical and ideological. The purpose of this research is to analyze the style and content of Yaghmai Jandaghi's poems from three intellectual, linguistic and literary perspectives.

  METHODOLOGY

  This article is based on library studies and has been done in a descriptive-analytical way, and the scope of the study is Yaghmay Jandaghi's sonnets.

  FINDINGS

  Yaghma is considered one of the return style poets, but he was not just an imitator of the previous ones and he adopted a new method. In his poetry, all kinds of poetic styles and methods can be seen, from lamentation and Marathi to satire and humor. He is a point-wise critic, so that his poetry can be seen as the culmination of differences and contradictions. He has tested his style in various formats, from ghazal, masnavi, and quartet to nimaei and sepid.

  CONCLUSION

  Yaghma's lyrical poetry is usually of the type of romantic lyrical poetry, which is mostly written in Bahr Ramel, the use of Persian words is one of the special features of Yaghma language, the poet's attention to verbal arrays such as "repetition" is high, but he is not limited to the use of puns and in terms of image Different types of photos; Most of the similes are eloquent and of the sensory type, the metaphors are more explicit and the allusions are of the gestural type with the focus of recognition and succeed in creating beautiful images with a simple language.

  Keywords: Jandaghi Yaghmai's Sonnets, Stylistics, linguistic level, Literary level, Intellectual level
 • F. Miri, A. Tasnimi*, M. Alavi Moghadam Pages 171-198
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Philosophical and religious systems have always sought to answer the question, how can a person achieve psychological harmony, peace and happiness? Studies indicate that it is impossible to overcome the psychological crises plaguing mankind today and improve his condition without changing his attitude and lifestyle, and in this regard, it is necessary to use of the capacities of various sciences in helping the knowledge of psychology. In between, literature is one of the knowledge that can help to change and modify a person's point of view due to its wide influence. Epic poems are a suitable option for analysis due to their heroic and mythological values and the high frequency of positive moral characteristics. The present essay, with a mythological approach, tries to find out how the high-frequency virtues influence nine heroic poems after the Shahnameh (Banooghoshaspnameh, Borzoonameh, Bahmannameh, Jahangirnameh, Samnameh, Shahryarnameh, Faramarznameh, Kok -e- Koohzadnameh, and Garshasp-nameh) deals with the attitude and lifestyle of man.

  METHODOLOGY

  The method of collecting information in this research is a library, and the data analysis is mainly qualitative and sometimes quantitative, and the reasoning method is inductive.

  FINDINGS

  In the character of the chosen heroes, in the nine heroic poems after the Shahnameh, high frequency of character virtues (wisdom and knowledge, humanity and love, courage, justice, moderation, spirituality) have been observed, in such a way that the character of these heroes is an example of flourish desired by positive psychology, in the present age.

  CONCLUSION

  The results obtained after measuring the capabilities of these texts in the possibility of increasing the tendency towards improvement and achieving satisfaction indicate that the narratives of these texts with the presence of wrestlers who are the embodiment of mythological gods and other elements Mythology, which originates from the collective unconscious, has the ability to affect the human subconscious mind. Therefore, the mentioned poems, benefiting from the high frequency of personality virtues and the use of archetypes, have potential capacities that require the attention of thinkers who are concerned about mental crises and sufferings resulting from them.

  Keywords: moral virtue, hero, archetype, the myth, satisfaction
 • S. Gorjizadeh, M.R. Masoumi*, J. Nazari Pages 199-219
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Philosophical and religious systems have always sought to answer the question, how can a person achieve psychological harmony, peace and happiness? Studies indicate that it is impossible to overcome the psychological crises plaguing mankind today and improve his condition without changing his attitude and lifestyle, and in this regard, it is necessary to use of the capacities of various sciences in helping the knowledge of psychology. In between, literature is one of the knowledge that can help to change and modify a person"s point of view due to its wide influence. Epic poems are a suitable option for analysis due to their heroic and mythological values ​​and the high frequency of positive moral characteristics. The present essay, with a mythological approach, tries to find out how the high-frequency virtues influence nine heroic poems after the Shahnameh (Banooghoshaspnameh, Borzoonameh, Bahmannameh, Jahangirnameh, Samnameh, Shahryarnameh, Faramarznameh, Kok -e- Koohzadnameh, and Garshasp-nameh) deals with the attitude and lifestyle of man.

  METHODOLOGY

  The method of collecting information in this research is a library, and the data analysis is mainly qualitative and sometimes quantitative, and the reasoning method is inductive.

  FINDINGS

  In the character of the chosen heroes, in the nine heroic poems after the Shahnameh, high frequency of character virtues (wisdom and knowledge, humanity and love, courage, justice, moderation, spirituality) have been observed, in such a way that the character of these heroes is an example of flourish desired by positive psychology, in the present age.

  CONCLUSION

  The results obtained after measuring the capabilities of these texts in the possibility of increasing the tendency towards improvement and achieving satisfaction indicate that the narratives of these texts with the presence of wrestlers who are the embodiment of mythological gods and other elements Mythology, which originates from the collective unconscious, has the ability to affect the human subconscious mind. Therefore, the mentioned poems, benefiting from the high frequency of personality virtues and the use of archetypes, have potential capacities that require the attention of thinkers who are concerned about mental crises and sufferings resulting from them.

  Keywords: Theocracy, Kings, Justice, Nasihat al-Moluk, Al-Ghazali
 • Masood Saadati, MohammadReza Roozbeh *, Safie Moradkhani, Ali Noori Pages 221-242
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Mahdavi poetry and the thought of expectation have always been among the themes of Persian poets. In the poem of expectation, the poets have addressed the subject of Mahdism based on their belief in the savior of the end of time and considering the governments of their time. Obviously, there are differences in their themes and interpretations in different periods, and the change and transformation of themes in this type of religious poetry, especially in the last century, is remarkable. In this research, while examining the content of the poetry of waiting in the three periods of the first Pahlavi, the second Pahlavi and the Islamic Revolution, the influential factors in the content changes of this important branch of religious poetry have also been discussed.

  METHODOLOGY

  This research was done by content analysis method and using the library method in collecting information.

  FINDINGS

  In the first Pahlavi period, poets based on the style and trend of the past, expressed their desire for the promised meeting and also on the basis of traditions, and did not promote any specific goal or direction. In the second Pahlavi period, due to more political and social freedoms and the expansion of religious poetry as well as political and social disturbances, poets connected the theme of waiting with the issues of the day and created a kind of hope for the future. In the poetry of waiting for the revolution, which is the last period examined in this research, we are faced with the emergence of new approaches in this type of poetry, and the poet, by linking waiting with political and social issues of society, addresses the orientation and mentions the duties of those waiting.

  CONCLUSION

  The desire for changes in the poetry of expectation has reached its peak since the 1940s, simultaneously with the emergence of the discourse of resistance and struggle, as well as the spread of new religious ideas, at the beginning and after the Islamic Revolution.

  Keywords: The poetry ofexpectation, the poetry of mahdaviat, contemporary century, Revolution poetry, promised
 • Soltan Morad Miri, MohammadEbrahim Malmir *, Fatemeh Kolahchian Pages 243-258
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  One of the intellectual characteristics of Molavi"s poetry is the use of Quranic concepts, including the use of Quranic characters. Molavi does not merely adopt a suggestive view in using the Quranic declaration; Rather, he interprets the elements of the Qur"anic stories, especially the character of the prophets, with a hermeneutic view. Rumi acts creatively in this process and creates rhetorical images from his interpretations.

  METHODOLOGY

  The authors of this research, by describing and analyzing the data, after stating the generalities, analyze the types of intensive interpretative similes arising from the Quranic story of Jesus (PBUH) in order to determine the meaningful relationship of the frequencies.

  FINDINGS

  In this research, the most frequent type of simile is the compressed (eloquent) additional simile, in which Rumi first interprets a story or a verse of the Qur"an based on the rule of running and applying and reaching the interior; Then, according to his rhetorical style, he creates original images such as Jesus of the Spirit, Mary of Love, the cradle of mold, the antichrist of grief, Mary of straw, etc., and this shows that Molavi looks at the stories and characters of the Qur"an with an internal and cognitive approach and a new look at It has the character of prophets including Jesus (pbuh).

  CONCLUSION

  Rumi mixes the story of Jesus (pbuh) which is an external matter with his mentalities and tastes and interprets it with a mystical perspective and he has opened this chapter to the audience that everyone can use images and combinations according to their understanding and attitude. To create poetry and rhetoric in the shade of interpretation. In this article, the authors have explained the forms of intensive simile in terms of the type of interpretation, creativity, and imitativeness, as well as sensory and intellectuality.

  Keywords: interpretation, translation, comparison, compact simile, Molavi's poetry, Jesus (pbuh)
 • Enayatullah Sharifpour *, Roghieh Farahani Pages 259-275
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Malouli Shirazi is one of the few women who have survived to have organized and codified poems. However, like other female speakers, the description of her life and poems is placed in an aura of ambiguity and isolation, the identification of which is the main subject of this research. In this Essay, we have tried to introduce this little-known poet to the literary community.

  METHODOLOGY

  The present study is written in a descriptive and library research method.

  FINDINGS

  Using tazkare books and manuscripts of Divan of this poet, his life, circumstances and thoughts, were identified and his literary and stylistic characteristics were Definited.

  CONCLUSION

  In this research, it was determined that this poet of the return period, usually wrote poetry with reference to the poems of Saadi and Hafez, and sometimes, verses that include new innovative features that mentioned.

  Keywords: Malouli Shirazi, literary style, return literary period, Qajar
 • Hamed Piri, Issa Najafi *, Elias Nouraei Pages 277-293
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  Speech act pays more attention to the practical dimensions of language and is considered among the theories of applied science. According to this theory, in the form of sentences and phrases, actions are also performed that have a direct link with the communication intentions of the speaker. In other words, this theory examines the intended meanings of the speaker in the form of part-speech. Baharestan Jami is one of the educational works that behind the apparent meaning of its stories, there are also secondary meanings. In this research, the speech acts intended by Searle - which include declarative, persuasive, emotional, and binding actions - have been investigated in Baharestan"s anecdotes.

  METHODOLOGY

  The current research is based on library and documentary studies, and is carried out using a descriptive-analytical method.

  FINDINGS

  Jami sometimes transforms declarative actions into persuasive actions by passing through the reporting system; Sometimes by using typical characters and avoiding linear narrative, he creates persuasive actions, and in some cases, by taking advantage of the double contrasts of the semantic system of certain words on which the structure of the story depends, he changes expressive actions into persuasive actions. He has also used tools such as allegory, body language, humor, and story telling to transform expressive actions into the descriptive context of stories.

  CONCLUSION

  Jami in Baharestan uses various contextual factors such as the format of a story, the combination of the didactic genre with the lyrical genre, the use of appropriate personality and characterization, and poetic references to express instructive concepts and persuade the audience to dynamic and constructive activism. Is. In terms of speech acts, declarative and persuasive acts have the highest frequency, and emotional-declarative, emotional-persuasive and declarative-declarative acts are in the next positions.

  Keywords: educational literature, Baharestan Jami, speech act, Searle