فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 130، خرداد و تیر 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محبوبه آقاگل زاده، احمدعلی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی*، هادی پارسیان صفحات 860-872
  سابقه و هدف

  روتنون به عنوان آفت کش، به واسطه استرس اکسیداتیو به سیستم عصبی آسیب می رساند. با توجه به نقش محافظتی استروژن در سیستم عصبی و اثرات محافظتی رسوراترول در برابر استرس اکسیداتیو، در این مطالعه نقش حفاظتی رسوراترول بر تغییر فاکتورهای استرس اکسیداتیو ناشی از روتنون در هیپوکامپ در حضور و عدم حضور استروژن در موش های ماده اوارکتومی شده و سالم مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  48 سر موش صحرایی ماده به 8 گروه 6 تایی شامل کنترل (سالین)، روتنون، اوارکتومی، رسوراترول، اوارکتومی + روتنون، اوارکتومی + رسوراترول، روتنون + رسوراترول و اوارکتومی + روتنون + رسوراترول تقسیم شدند. روتنون به صورت داخل صفاقی و رسوراترول به صورت خوراکی مدت 21 روز تجویز شد. در پایان، مقدار مالون دی آلدیید و گلوتاتیون، فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در هیپوکامپ و استروژن و پروژسترون در سرم اندازه گیری شد.

  نتایج

  روتنون به طور معنی داری سطح استروژن و پروژسترون و گلوتاتیون و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز را کاهش داد و مالون دی آلدیید را به طور معنی داری افزایش داد. استروژن و پروژسترون و گلوتاتیون و کاتالاز در گروه اوارکتومی به طور معنی داری کاهش و مالون دی آلدیید به طور معنی داری افزایش یافت. رسوراترول، استروژن و پروژسترون را در گروه های رسوراترول + روتنون و رسوراترول + اوارکتومی به طور قابل توجهی افزایش داد و نیز گلوتاتیون، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز را در موش های اوارکتومی + روتنون + رسوراترول، به طور قابل توجهی بالا برد. همچنین رسوراترول، به طور قابل توجهی مالون دی آلدیید را در گروه روتنون، اوارکتومی و اوارکتومی + روتنون کاهش داد.

  نتیجه گیری

  رسوراترول، استرس اکسیداتیو ناشی از روتنون و عدم وجود استروژن را درهیپوکامپ موش ها کاهش داد.

  کلیدواژگان: رسوراترول، روتنون، استرس اکسیداتیو، هیپوکامپ، اوارکتومی
 • محمد بهبهانی، الهام مقتدایی خوزاسگانی*، مهدی فرید صفحات 873-885
  سابقه و هدف

  پیچ خوردگی بیضه در اثر چرخش طناب اسپرماتیک ایجاد می شود و یک مورد اورژانسی می باشد. لذا جراحی جهت اصلاح پیچ خوردگی و درمان ایسکمی حاد، ضروری است. یکی از راه های درمانی جهت کاهش عوارض، استفاده از ترکیبات گیاهی می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثرات مرزنجوش و ویتامین C بر تورشن بیضه، جهت کاهش عوارش آن می باشد.

  مواد و روش ها

  بدین منظور از 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده شد که به صورت تصادفی به 5 گروه 6 تایی تقسیم و به مدت 21 روز تحت تیمار قرار گرفتند. به گروه کنترل منفی هر روز، به حجم مساوی سایر گروه ها، آب مقطر به صورت خوراکی داده شد. گروه کنترل مثبت، القای چرخش / بازچرخش را بدون دریافت عصاره و ویتامین C داشتند. سایر گروه ها نیز القای چرخش / بازچرخش را با یکی از موارد زیر، بدین صورت دریافت کردند: گروه سوم تزریق عصاره مرزنجوش (250 mg/kg)، گروه چهارم: تزریق ویتامین C (20 میلی گرم / کیلوگرم)، گروه پنجم: تزریق ویتامین C و عصاره مرزنجوش. در پایان پارامترهای هیستوپاتولوژیک، اسپرم و فاکتورهای استرس اکسیداتیو با آزمون  ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین درصد حرکات پیش رونده، اشکال طبیعی و تعداد اسپرم ها در گروه های تیمارشده با ویتامین C و عصاره مرزنجوش در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری داشتند (0/05 <P). در گروه دریافت کننده مخلوط عصاره و ویتامین C ، لوله های اسپرم ساز دارای تراکم و قطر مناسب و انواع رده های سلولی بودند.

  نتیجه گیری

  عصاره مرزنجوش به همراه ویتامین C موجب بهبود پارامترهای اسپرمی، افزایش تعداد اسپرم و کاهش آتروفی لوله های اسپرم ساز در موش های صحرایی می شود.

  کلیدواژگان: عصاره مرزنجوش، ویتامین C، پارامترهای اسپرمی، پیچ خوردگی بیضه
 • سید سعید واعظی، محسن ثالثی*، فرهاد دریانوش، محمد همتی نفر صفحات 886-895
  سابقه و هدف

  عواملی مانند تمرین های ورزشی و مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی می تواند سبب تعدیل یا افزایش آپوپتوز شود. بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر، تاثیر تمرین استقامتی و مصرف ویتامین C در شرایط آلودگی هوا بر بیان پروتیین های آپوپتوتیک BAX و Bcl-2 مغز موش های صحرایی نر نژاد ویستار بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نژاد ویستار به صورت تصادفی به پنج گروه 1) کنترل هوای آلوده 2) مکمل 3) تمرین 4) تمرین + مکمل و 5) کنترل هوای سالم تقسیم شدند. موش های صحرایی تمرین در هوای آلوده در اتاقکی مخصوص برای شبیه سازی هوای آلوده، نگهدای شدند و پروتکل تمرینی استقامتی را انجام دادند. گروه های مکمل ویتامین C، مکمل را با دوز mg/kg 20 دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های ANOVA یک طرفه و تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد.

  نتایج

  بین گروه های پژوهش حاضر تفاوت معنی داری در بیان ژن پروتیین BAX و BCL-2 وجود داشت (0/0001≥P). این تفاوت معنی دار، افزایش بیان پروتیین BAX در گروه تمرین + مکمل و همچنین گروه کنترل هوای سالم نسبت به دیگر گروه ها را نشان داد (0/05≥P). در گروه های تمرین و مکمل، کاهش بیان پروتیین BCL-2 نسبت به گروه کنترل ها (آلوده و سالم) نشان داده شد (0/05≥P).

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش بیان BAX و کاهش BCL-2، احتمالا تمرین ورزشی در هوای آلوده می تواند منجر به آسیب های سلولی مرتبط با آپوپتوز شود. همچنین مصرف مکمل ویتامین C به تنهایی یا همراه با تمرین های ورزشی، نمی تواند آپوپتوز سلول های مغزی را تعدیل کند.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، ویتامین C، پروتئین BAX، پروتئین BCL-2
 • میلاد ترابی، پیمان رحیمی*، علی اصغر مقدم صفحات 896-905
  سابقه و هدف

  هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر فاکتور رشد شبه انسولینی-1 بر تکثیر سلول های اسپرماتوگونی بز در محیط آزمایشگاه بود.

  مواد و روش ها

  بیضه بز نابالغ از کشتارگاه گرفته و جداسازی سلول های اسپرماتوگونی به روش هضم دومرحله ای انجام شد. سلول های اسپرماتوگونی در محیط کشت DMEM حاوی 5 درصد سرم گوساله جنینی و 1 درصد آنتی بیوتیک (پنی سیلین - استرپتومایسین) کشت داده شد و به گروه شاهد و تیمارهای 1، 2 و 3 به ترتیب مقادیر 0، 10، 40 و 100 نانوگرم بر میلی لیتر فاکتور رشد شبه انسولین-1 اضافه گردید. داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تکمیلی توکی در سطح 5 درصد آنالیز شدند. جهت شناسایی سلول های اسپرماتوگونی از رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی علیه آنتی ژن PGP9.5 و همچنین آزمون PCR- RTنشانگرهای THY-1، VASA، UCHL-1(PGP9.5)،  plzf و OCT-4 استفاده شد.

  نتایج

  تعداد کلونی های سلول های اسپرماتوگونی در تیمار 3 در مقایسه با گروه شاهد و دیگر تیمارها در تمامی روزهای ارزیابی (4، 7 و 10)، به طور معنی داری بیشتر بود. مساحت کلونی های تیمار 1 در روزهای 7 و 10 کشت، اختلاف معنی داری را با تیمار 2 و گروه شاهد نشان داد. همچنین مساحت کلونی های تیمار 3 در روزهای 4، 7 و 10 پس از کشت نسبت به گروه شاهد، تیمار 1 و تیمار 2 به طور معنی داری بیشتر بود. سلول های جداشده تمامی نشانگرهای سطحی، مربوط به سلول های بنیادی را بیان کردند.

  نتیجه گیری

  برای کشت کوتاه مدت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی بز در شرایط آزمایشگاه، افزودن فاکتور رشد شبه انسولین-1 با دوز 100 نانوگرم بر میلی لیتر پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: فاکتور رشد شبه انسولین-1، سلول بنیادی، اسپرماتوگونی بز، RT-PCR
 • ابراهیم چراغی*، سید محمدعلی شریعت زاده، زینب محمدی صفحات 906-917
  سابقه و هدف

  کارواکرول به عنوان آنتی اکسیدان، دارای اثرات ضدمیکروبی، ضدسرطانی و ضدالتهابی می باشد. تحقیقات نشان داده است که نانوذرات نقره از طریق اختلال در ساختار غشاء، استرس اکسیداتیو، تولید اکسیژن فعال و مرگ سلولی، باعث تخریب بافت های حساس بدن از جمله کبد می شوند. هدف از این پژوهش بررسی اثر حفاظتی کارواکرول بر کاهش اثرات سیتوتوکسیتی نانوذرات نقره بر بافت کبد موش ها می باشد.

  مواد و روش ها

  24 سر موش نر بالغ NMRI با میانگین وزنی 3±35 گرم به طور تصادفی به 5 گروه: کنترل، شم (آب مقطر)، نانوذرات نقره (با سایز 40 نانومتر) (500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز)، کارواکرول (100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز) و تیمار همزمان نانوذرات نقره و کارواکرول تقسیم و از طریق خوراکی (گاواژ) به مدت 45 روز تیمار شدند. در پایان تیمار، بافت کبد جهت مطالعات هیستوپاتولوژی برداشته شد. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) با استفاده از روش (FRAP)، سطح مالون دی آلدیید (MDA) با روش اسپکتروفتومتری و نیز آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز  (ALT)با استفاده از کیت الایزا اندازه گیری شد.

  نتایج

  در تیمار با نانوذرات نقره کاهش معنی داری در میانگین پارامترهای هیستوپاتولوژی و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی تام و افزایش معناداری در حجم سینوزوییدها، آنزیم هایALT  وAST  و پراکسیداسیون لیپیدی (MDA) نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. پارامترهای فوق در گروه تیمار هم زمان نانوذرات نقره و کارواکرول تا حدود زیادی نزدیک به سطح گروه کنترل، بهبود یافت که این تغییرات معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  کارواکرول به عنوان آنتی اکسیدان، سمیت نانوذرات نقره روی بافت کبد را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: کارواکرول، کبد، نانوذرات نقره، موش سوری
 • منصوره شمسی سوسهاب، علیرضا علمیه*، رامین شعبانی صفحات 918-927
  سابقه و هدف

  بیماری پارکینسون اختلال پیش رونده، مخرب و درازمدت دستگاه عصبی مرکزی است. هدف این پژوهش بررسی اثر تمرین ورزشی و مصرف روغن زیتون بر حافظه فضایی و بیان ژن های AKT، کاسپاز3 در رت های مبتلاشده به پارکینسون بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 30 رت به5 گروه 6تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل کنترل سالم، کنترل پارکینسون، پارکینسون + روغن زیتون، پارکینسون + تمرین ورزش و پارکینسون + تمرین ورزش + روغن زیتون بودند. 0/4 میلی لیتر روغن زیتون به صورت روزانه به مدت 8 هفته به رت ها به صورت گاواژ خورانده شد. تمرین هوازی 5 روز در هفته هر روز به مدت 30 دقیقه و با سرعت 11 متر در دقیقه اجرا شد. تمرین مقاومتی با 30 درصد وزن رت ها شروع و در هفته هشتم به 100 درصد وزن آن‎ها رسید. بیان ژن هایAKT و کاسپاز3 از طریق PCR- Real time و یادگیری فضایی با استفاده از ماز شعاعی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی تامهن تحلیل گردید.

  نتایج

  افزایش بیان ژن AKT، کاهش بیان ژن کاسپاز3 و بهبود در حافظه فضایی در گروه تمرین ورزشی و گروه تمرین ورزشی با روغن زیتون نسبت به گروه کنترل پارکینسون مشاهده شد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  تمرین ورزشی با و بدون مصرف روغن زیتون می تواند با افزایش ژنAKT  و کاهش ژن کاسپاز3 در بهبود یادگیری فضایی رت های پارکینسونی موثر باشد.

  کلیدواژگان: رت های پارکینسونی، تمرین مقاومتی هوازی، روغن زیتون، حافظه فضایی، AKT، کاسپاز3
 • فاطمه زارعی، احمد طالبیان*، اژدر حیدری، سید محمد اسماعیلی طبا، محمود سلامی صفحات 928-938
  سابقه و هدف

  صرع یک بیماری مزمن مغزی است و علاوه بر ویژگی های ژنتیکی بیمار، عوامل محیطی مانند اختلالات الکترولیتی در عود حملات تشنج، نقش دارند. متاسفانه، داروهای ضدتشنج نیز در یک سوم بیماران صرعی کارایی کافی ندارند. امروزه، پروبیوتیک ها به عنوان مکمل درمان بیماری های عصبی مورد توجه قرار گرفته اند. اگرچه تمرکز مطالعات پیشین روی خواص ضدالتهابی، آنتی اکسیدانی و اثرات متابولیکی پروبیوتیک ها بوده است، ولی احتمال می رود اثرات پروبیوتیک ها فراتر از این باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه با تعداد 9 بیمار مبتلا به صرع مقاوم به درمان، زیر 16 سال انجام شد. در فاز اول مطالعه، فرکانس صرع کودکان پایش شد و در فاز دوم به مدت 2 ماه مکمل پروبیوتیک برای آنان تجویز گردید. در ابتدا و انتهای فاز دوم، غلظت سرمی یون های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بیماران ارزیابی و توسط آزمون آماری تی زوجی مقایسه شد. فرکانس و شدت صرع، براساس مقیاس NHS3 و HASS نیز سنجش و توسط آزمون آماری ویلکاکسون مقایسه گردید.

  نتایج

  تجویز دو ماهه مکمل پروبیوتیک به طرز معنی داری فرکانس صرع (0/005=P)، شدت صرع با مقیاس NHS3 (0/002=P) و شدت صرع با مقیاس HASS (0/0001>P) را کاهش داد. در مقابل، سطح سرمی سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، قبل و بعد از تجویز پروبیوتیک تفاوت معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  مصرف پروبیوتیک می تواند با کاهش شدت و فرکانس صرع در بهبود علایم بالینی بیماران نقش داشته باشد، اما بر سطح سرمی الکترولیت ها موثر نیست؛ لذا مطالعات بیشتر برای بررسی مکانیسم اثرگذاری پروبیوتیک ها و علل موثر بر سطح سرمی الکترولیت ها در کودکان صرعی مقاوم به درمان، ضروری است.

  کلیدواژگان: صرع مقاوم به درمان، پروبیوتیک، الکترولیت
 • نفیسه فرهادی شهنی، فهیمه باغبانی ارانی*، معصومه مهدوی اورتاکند صفحات 939-943
  سابقه و هدف

  نوروفیبروماتوز نوع 1 (NF1) نوعی بیماری ژنتیکی اتوزوم غالب است که به دلیل جهش در ژن سرکوبگر تومور نوروفیبرومین 1 (NF1) رخ می دهد. این ژن 60 اگزون داشته و به دلیل اندازه بزرگ ژن، تنوع انواع جهش های شناخته شده و نبود نقاط داغ جهش، تشخیص ژنتیکی بیماری معضل بزرگی در مشاوره ژنتیک می باشد. از طرفی تعیین نرخ فراوانی جهش ها در یک جمعیت به مشاوره ژنتیک موثر و جلوگیری از بروز بیشتر بیماری کمک می کند؛ لذا این مطالعه با هدف شناسایی نقص ژنتیکی زمینه ای در 10 بیمار ایرانی مبتلا به NF1 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  پس از خونگیری و استخراج DNA ژنومی، 9 اگزون با بیشترین نرخ جهش در ژن NF1، با استفاده از تکنیک PCR تکثیر و توالی یابی شد. سپس با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیکی جهش های موجود شناسایی گردید.

  نتایج

  در میان 10 بیمار موردمطالعه، 6 مورد دارای جهش در اگزون های موردبررسی بودند؛ به طوری که در اگزون 13 و 14 جهش حذف مشاهده گردید (به ترتیب c.1458-1459 delAA و c.1541-1542 del AG) و 4 جهش دیگر از نوع جایگزینی بودند. جهش های c.5172 G>A در اگزون 37، c.3871-2 A>G در اگزون 29 و c.3867 C>T در اگزون 28 به عنوان جهش جدید معرفی گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق تایید می کند که جهش های متنوع و پراکنده ای در این بیماری وجود دارد و درنتیجه همچنان مطمین ترین روش بررسی، روش تعیین توالی DNA می باشد.

  کلیدواژگان: نوروفیبروماتوز نوع 1، جهش های شایع، توالی یابی DNA، اگزون های جهش پذیر
 • بتول زمانی، کمال اصالت منش، احمد پیروزمند*، سید علیرضا مروجی، الهام کلبه داری صفحات 944-952
  سابقه و هدف

  اسکلروز سیستمیک (SSc) بیماری بافت همبند با تجمع زیاد کلاژن در پوست و اندام های داخلی است. بیماری بینابینی ریه (ILD) یک تظاهر دیررس می باشد و سیتوکین ها در ایجاد آن نقش دارند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین سطح اینترلوکین 6 و پروتیین واکنشی حاد با درگیری ریوی  SScاست.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد - شاهدی روی دو گروه 30 نفرهSSc  با و بدون درگیری ریه صورت گرفت. پس از کسب رضایت آگاهانه، یافته های رادیوگرافی و سی تی اسکن، اکوکاردیوگرافی، فشار شریان ریوی و سطح سرمی اینترلوکین 6 و CRP ثبت گردید. سپس با آزمون های Mann-Whitney، کای دو و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل صورت گرفت.

  نتایج

  در این مطالعه، میانگین سن گروه مورد و شاهد به ترتیب 9/3±52/5 و 9/7±43/9 (0/001=P)، مدت زمان ابتلا بیماری به ترتیب 6/4 ± 11/6 و 4/2 ± 7/4 سال (0/002= P) و سطح سرمی اینترلوکین 6 به ترتیب 4/95 ± 1/73 و 6/83 ± 7/46 پیکوگرم بر میلی لیتر بود (0/267=P). سطح سرمی اینترلوکین 6 در بیماران مذکر در گروه مورد در مقایسه با گروه کنترل (0/007=P)، به طور قابل توجهی بالاتر بود. سطح  CRPو فشار پولمونر در گروه مورد، بالاتر بود (به ترتیب 0/01=Pو 0/001<P). رادیوگرافی سینه در66/7 درصد گروه مورد الگوی رتیکولوندولار و در 93/3 درصد گروه شاهد، نرمال بود (0/001> P).

  نتیجه گیری

  در بیماران SSc با درگیری ریوی، غلظت سرمی اینترلوکین 6 بالاتر از افراد بدون درگیری ریوی می باشد. همچنین، سطح CRP و فشار شریان پولمونر در بیماران با درگیری ریه، بالاتر از از بیماران بدون درگیری ریه است.

  کلیدواژگان: اسکلروز سیستمیک، بیماری بینابینی ریه، اینترلوکین 6، فشار شریان پولمونر، CRP
 • فاطمه سادات ایزدی اونجی، اعظم فتوتی*، محسن تقدسی، آمنه تقدیسی صفحات 953-959
  سابقه و هدف

  سالمندان یکی از گروه های بزرگ استفاده کننده از خدمات بیمارستانی هستند که نسبت به سایر گروه های سنی، مدت زمان بستری طولانی تری دارند. هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار فیزیکی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس معیارهای دوستدار سالمند و رضایت سالمندان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان (شهید بهشتی، متینی و نقوی) و 700 سالمند مراجعه کننده به این بیمارستان ها در سال 1401 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست و پرسشنامه محقق ساخته، در دو مرحله جمع آوری شدند. نمونه گیری سرشماری برای بیمارستان ها و به صورت دردسترس برای سالمندان بود. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) در نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نمره میانگین ساختار بیمارستان ها در حیطه نسبتا خوب (1/52±42/3) با دامنه نمره صفر تا 72 قرار داشت و میانگین نمره رضایت سالمندان 3/8±24/6 با دامنه صفر تا 45 بود. رضایت سالمندان از ساختار فیزیکی بیمارستان ها براساس نوع بیمارستان و خدمات آن تفاوت معنی دار آماری داشتند (0/001<P). بیشترین نمره رضایت مربوط به بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان (1/3±4/26) و کمترین آن مربوط به بیمارستان نقوی (3/3±21/1) بود/ میانگین نمره رضایت بیمارستان تخصصی متینی 23/4± 2/9 بود.  

  نتیجه گیری

  ساختار فیزیکی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه نسبتاخوب قرار داشتند و رضایت سالمندان نیز در حد متوسط بود. بنابراین باید اصلاحاتی صورت گیرد تا رضایت سالمندان به ویژه سالمندان پیرتر افزایش یابد و از آسیب های احتمالی آنان پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: رضایت، سالمندان، ساختار فیزیکی، بیمارستان دوستدار سالمند
 • حمیدرضا گیلاسی، سید علیرضا طلائی، مهتاب هداوند، حسین بیغم، حمزه ارباب، پوران کردی اردستانی، فاطمه محبی* صفحات 960-966
  سابقه و هدف

  اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلاتی است که با پیشرفت فناوری به وجود آمده است که اثرات منفی بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی تعداد 238 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1398 با روش تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که توسط اساتید و کارشناسان مرکز سلامت روان وزارت بهداشت تهیه شده بود، استفاده گردید. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای اسکوار، تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که 16/1 درصد دانشجویان اعتیاد به شبکه های اجتماعی داشتند که در بین زنان و مردان به ترتیب 18/4 و 12/7 درصد بود. همچنین میزان استفاده دانشجویان مرد نسبت به زن، از لحاظ انجام بازی های کامپیوتری آنلاین و آفلاین بیشتر بود (0/05<P). میزان استفاده دانشجویان خوابگاهی نسبت به جستجوی اخبار و وبگردی و دانلود فیلم و موسیقی نیز، بیشتر از دانشجویان ساکن منزل بود (0/05<P).

  نتیجه گیری

  با توجه به این که 1/16 درصد از دانشجویان، روزانه حداقل 8 ساعت از وقت خود را برای استفاده از اینترنت اختصاص می دهند این امر می تواند باعث افت آموزشی آن ها شود؛ لذا برگزاری کارگاه های آموزشی، در مورد معایب و مزایای استفاده از اینترنت، ضروری است.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، شبکه های اجتماعی، دانشجویان
 • موسی خلفی*، محمد برزوک، امیر قنبرپور صفحات 967-977
  سابقه و هدف

  فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز (BDNF)، نقش موثری در بهبود فرآیندهای عصبی ایفا می کند، از این رو این فاکتور هدف درمانی برای بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) می باشد. هدف فراتحلیل حاضر بررسی تاثیر تمرین ورزشی بر مقادیر گردشی BDNF در بیماران مبتلا به MS بود.
  موارد و

  روش ها

  جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus و Web of Science تا 23 اردیبهشت سال 1402 برای مطالعات تمرین ورزشی روی مقادیر گردش خونی BDNF در بیماران مبتلا به MS انجام شد. جستجو با استفاده از کلمات کلیدی "تمرین ورزشی"، "BDNF" و "MS" صورت گرفت. اندازه اثر تفاوت میانگین استانداردشده (SMD) و فاصله اطمینان 95 درصد با استفاده از نرم افزار CMA2 محاسبه شد.

  نتایج

  20 مداخله ورزشی از مجموع 15 مطالعه شامل 603 آزمودنی مبتلا به بیماری MS وارد فراتحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که تمرین ورزشی با اندازه اثر کوچک و معنی دار، منجر به افزایش مقادیر گردشی BDNF در بیماران مبتلا به MS می شود [0/001=P ،(0/72 الی 0/18: CI) 0/45].

  نتیجه گیری

  تمرین ورزشی، منجر به تنظیم مثبت BDNF در بیماران مبتلا به MS می شود که ممکن است نقش مهمی در کنترل این بیماری ایفا کند.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، BDNF، مولتیپل اسکلروزیس
|
 • Mahboobeh Aghagolzadeh, Ahmadali Moazedi, Hossein Najafzadehvarzi*, Hadi Parsian Pages 860-872
  Background

  Rotenone as a pesticide, damages the nervous system by oxidative stress. According to the published articles that reported the protective role of estrogen in the nervous system and resveratrol against oxidative stress, in this study, the protective effect of resveratrol was evaluated on oxidative stress factors induced by rotenone in hippocampus at present and absence of estrogen in female ovariectomized rats.

  Materials and Methods

  Forty-eight female rats were respectively divided groups and treated with saline, rotenone, ovariectomized, resveratrol, ovariectomized+rotenone, ovariectomized+resveratrol, rotenone+resveratrol and ovariectomized+rotenone+resveratrol. Rotenone was administrated intraperitoneally and resveratrol was given orally every day for 21 days.  At the end of experiment, malondialdehyde and glutathione level, catalase, and glutathione peroxidase activity in hippocampus were evaluated. Also, estrogen and progesterone in serum were measured.

  Results

  Rotenone significantly decreased estrogen and progesterone. Furthermore, glutathione level and glutathione peroxidase and catalase activity reduced, while malondialdehyde significantly increased. Although, estrogen and progesterone and glutathione and catalase significantly decreased in ovariectomized group, but malondialdehyde significantly increased. Resveratrol could significantly increase estrogen and progesterone in resveratrol+rotenone and resveratrol+ovariectomized groups. It significantly increased glutathione, glutathione peroxidase and catalase in the intact ovariectomized rats that received rotenone, while reduced malondialdehyde in the rotenone, ovariectomized and ovariectomized+rotenone groups were observed.

  Conclusion

  Resveratrol was able to reduce the oxidative stress which induced by rotenone and absence of estrogen in the hippocampal tissue of rats.

  Keywords: Resveratrol, Rotenone, Oxidative stress, Hippocampus, Ovariectomized rat
 • Mohammad Behbahani, Elham Moghtadaei-Khorasgani*, Mehdi Farid Pages 873-885
  Background

  Testicular torsion is caused by the rotation of the spermatic cord and an emergency case, so surgery is necessary to correct the torsion and treat acute ischemia. One of the treatment methods to reduce complications is the use of herbal compounds. This study aimed to investigate the effects of marjoram and Vitamin C on testicular torsion in order to reduce its complications.

  Materials and Methods

  For this purpose, 30 adult male Wistar rats were used, which were randomly divided into 5 groups of 6 and were treated for 21 days. The control group was given distilled water orally. The positive control group had rotation/recirculation induction without receiving extract and vitamin C. The other groups received induction of rotation/re-rotation with one of the cases in this way: The third group: injection of marjoram extract (250 mg/kg), the fourth group: injection of vitamin C (20 mg/kg), the fifth group: injection of vitamin C and marjoram. At the end, histopathological parameters, sperm parameters and oxidative stress factors were evaluated with ANOVA test.

  Results

  The average percentage of progressive movements, normal shapes and the number of sperms in the groups treated with vitamin C and marjoram extract significantly (P<0.05)  increased. In the group receiving the mixture of extract and vitamin C, the spermatogenic tubes had appropriate density and diameter and various cell lines.

  Conclusion

  Marjoram extract along with vitamin C improves sperm parameters, increases sperm count and reduces spermatogenic tubule atrophy in rats.

  Keywords: Marjoram Extract, Vitamin C, Sperm Parameters, Testicular torsion
 • Sayyed Saeed Vaezi, Mohsen Salesi*, Farhad Daryanoosh, Mohammad Hemati Nafar Pages 886-895
  Background

  Factors such as exercises training and taking antioxidant supplements can moderate or increase apoptosis. Therefore, this present study aimed to the effect of endurance training and vitamin C consumption in the conditions of air pollution on the expression of apoptotic proteins BAX and Bcl-2 in the brain of male Wistar rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 30 Wistar rats were randomly divided into five groups: 1) polluted air control, 2) supplement, 3) training, 4) training+supplement, and 5) healthy air control .Rats trained in polluted air were maintained in a special chamber to simulate polluted air and performed endurance training protocol .Vitamin C supplement groups received the supplement at a dose of 20 mg/kg. Data analysis was done through One-Way-ANOVA and Tukey's post-hoc tests in SPSS version 26 software.

  Results

  There is a significant difference in BAX and BCL-2 protein gene expression between the groups (P≤0.0001). This significant difference was the increase in BAX protein expression in the training+supplement group as well as the healthy air control group compared to other groups (P≤0.05). In the training and supplement groups were seen a decrease in BCL-2 protein expression compared to the control group (polluted and healthy) (P≤0.05).

  Conclusion

  Considering the increase in BAX and decrease in BCL-2 expression, it is possible that training in polluted air can lead to cell damage related to apoptosis. Also, the use of vitamin C supplement alone or together with training cannot modulate the apoptosis of brain cells.

  Keywords: Endurance training, Vitamin C, BAX protein, BCL-2 protein
 • Milad Torabi, Peyman Rahimi-Feyli*, Aliasghar Moghaddam Pages 896-905
  Background

  This study aimed to the effect of insulin-like growth factor-1 on the proliferation of goat spermatogonial stem cells (SSCs) in vitro.

  Materials and Methods

  The testicles of immature goats were obtained from slaughterhouse. Isolation of spermatogonial cells was performed by two-step digestion. The isolated cells were cultured in 4 different groups: 3 groups by adding different doses of IGF-1 (10, 40 and 100 ng/ml) to the basic medium (DMEM containing 5% fetal bovine serum and 1% antibiotic) and the control group (without IGF-1). Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey test at 5% level. Presence of SSCs at the end of culture was determined by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) for several important spermatogonial markers (PGP9.5, THY-1, PLZF, Oct4 and VASA) and immunohistochemical staining against PGP9.5 antigen.

  Results

  In this study, the number of spermatogonial cell colonies in treatment 3 was significantly higher than the control and other treatment groups on days 4, 7, and 10 of culture (P<0.05). Also, the surface area of G10 colonies on days 7 and 10 of culture was significantly different (P<0.05). The surface area of G100 on days 4, 7, and 10 after culture was significantly higher than control, G10 and G40 (P<0.05). The isolated cells expressed all surface markers related to stem cells.

  Conclusion

  According to this results, the addition of 100 ng/ml IGF-1 to culture medium for promoting colonization of goat Spermatogonial stem cells is recommended.

  Keywords: Insulin-like growth factor-1, stem cells, Goat, Spermatogonia, RT-PCR
 • Ebrahim Cheraghi*, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Zeynab Mohammadi Pages 906-917
  Background

  Carvacrol, as antioxidant, is antimicrobial, anti-cancer and anti-inflammatory effects. Research has shown that silver nanoparticles destroy sensitive tissues of the body, including the liver, through disruption of the membrane structure, oxidative stress, binding to protein or DNA, production of active oxygen, and cell death or apoptosis. This study aimed to investigate the protective effect of carvacrol on reducing the cytotoxic effects of silver nanoparticles on the liver tissue of NMRI mice.

  Materials and Methods

  In this study, 24 adults male NMRI mice with a mean weight of 35±3 gr were randomly divided into 5 groups: control, sham (distilled water), silver nanoparticles (size 40 nm) (500 mg/kg/b.w/day), carvacrol (100 mg/kg/b.w/day) and silver nanoparticles+carvacrol. Then they treated orally (gavage) for 45 days. At end treatment, liver tissue was removed for histopathological studies. The total antioxidant capacity (TAC) by FRAP method, levels of malondialdehyde (MDA) by spectrophotometric method, as well as alanine transaminase (ALT) and aspartate transaminase (AST) by Elisa kit were measured.

  Results

  In treatment with silver nanoparticles showed a significant decrease in the mean histopathology parameters and total antioxidant capacity, and a significant increase in sinusoid volume, ALT, and AST enzymes and lipid peroxidation (MDA) compared to the control group. The above parameters in the simultaneous treatment group of silver and carvacrol nanoparticles improved to a large extent close to the level of the control group, which was significant.

  Conclusion

  Carvacrol as anti-oxidant reduces the toxicity of silver nanoparticles on liver.

  Keywords: Carvacrol, Liver, Silver nanoparticles, Mice
 • Mansooreh Shamsi-Soosahab, Alireza Elmieh*, Ramin Shabani Pages 918-927
  Background

  Parkinson's disease is a progressive and destructive disorder of the central nervous system. This study aimed to determine the effect exercise training and olive oil consumption on genes expression of the AKT¸ caspase3 and the spatial learning of rats with parkinson's disease

  Materials and Methods

  in this study, 30 rats were divided into 5 groups of 6: healthy control¸ parkinson´s control¸ parkinson´s+olive oil¸ parkinson´s+exercise training¸ parkinson´s+exercise training+olive oil.  The rats were fed 0.4 ml of olive oil daily for 8 weeks. Aerobic training was performed 5 days a week for 30 minutes and at a speed of 11 meters per minute. Resistance exercise begin with %30 of the rat´s weight and it reached %100 of the rat´s weight in the eighth week. The gene expression of AKT and caspase3 was measured through PCR-real time and spatial learning using radial maze. Data analyzed using one-way of variance and Thomhan's follow up test.

  Result

  Increase in AKT genes expressin, reduced in caspase3 expression and spatial learning improvement significantly observed in exercise training and exercise training+olive oil compared to the parkinson's control group (P<0.05).

  Conclusion

  exercise training with and without olive oil consumpsion can be effective in improving spatial learning by increasing AKT and decreasing caspase3.

  Keywords: Parkinson's rats, Aerobic resistance exercise, Olive oil, AKT¸ Caspase3
 • Fatemeh Zarei, Ahmad Talebian*, Azhdar Heydari, Sayyed Mohammad Esmaeiei-Taba, Mahmoud Salami Pages 928-938
  Background

  Epilepsy is a chronic brain disease, and in addition to the genetic characteristics, environmental factors such as electrolyte disorders play a role in the recurrence of seizures. Unfortunately, antiepileptic drugs are not effective enough in one third of epilepsy patients. Nowadays, probiotics are considered as a supplement for the treatment of neurological diseases. Although previous studies have focused on the anti-inflammatory, antioxidant and metabolic effects of probiotics, it is possible that the effects of probiotics go beyond this.

  Materials and Methods

  This study was conducted with 9 patients with drug resistant epilepsy under the age of 16. In the first phase of the study, the epilepsy frequency of children was monitored, and in the second phase, probiotic supplements were prescribed to them for two months. At the beginning and end of the second phase, the serum concentrations of sodium, potassium, calcium and magnesium ions of the patients were evaluated and compared by paired t-test. Epilepsy frequency and severity based on NHS3 and HASS scales were measured and compared by Wilcoxon statistical test, also.

  Results

  Two-month administration of probiotic supplement significantly reduced the frequency of epilepsy (P=0.005), the seizure severity with the NHS3 scale (P=0.002) and the seizure severity with the HASS scale (P<0.0001). On the other hand, the serum levels of sodium, potassium, calcium and magnesium did not differ before and after probiotic administration, significantly.

  Conclusion

  Probiotic consumption can play a role in improving the clinical symptoms of patients by reducing the severity and frequency of epilepsy, but it was not effective on the serum level of electrolytes. Therefore, more studies are necessary to investigate the mechanism of probiotics effectiveness and the factors affecting the serum level of electrolytes in children with drug-resistant epilepsy.

  Keywords: Drug-resistant epilepsy, Probiotic, Electrolytes
 • Nafiseh Farhadi-Shaheni, Fahimeh Baghbani-Arani*, Masoumeh Mahdavi-Ortakand Pages 939-943
  Background

  Neurofibromatosis Type 1 (NF1) is an autosomal dominant disease caused by mutations in a tumor suppressor protein called neurofibromin. The NF1 gene consists of 60 exons and due to the large size of the NF1 gene, variation in mutations and the absence of mutation hotspots is a complex problem in genetic counselling. Considering that determining the frequency of mutations in a population contributes to effective genetic counseling and prevention of more diseases. So, this study aimed to identify the underlying genetic defect in 10 Iranian patients with neurofibromatosis type 1.

  Materials and Methods

  After collecting blood from patients and genomic DNA extraction, 9 high mutability exons were analyzed by PCR and sequencing methods. Finally, sequenced exons and reference exons were compared using the bioinformatic tools, and mutations were identified.

  Results

  Among 10 evaluated patients six different mutations were detected. These mutations included two deletions (c.1458-1459 delAA, c.1541-1542 delAG in 13 & 14 exons, respectively), and four substitution mutations. The c.5172 G>A, c.3871-2 A>G, and c.3867 C>T mutations were reported for the first time in this study.

  Conclusions

  The results of this study implied that there are various mutations in this disease and the most reliable method for NF1 mutation analysis is DNA sequencing.

  Keywords: Neurofibromatosis Type 1, Common mutation, DNA sequencing, Mutability exons
 • Batool Zamani, Kamal Esalatmanesh, Ahmad Piroozmand*, Seyyed Alireza Moravveji, Elham Kolbedary Pages 944-952
  Background

  Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disorder characterized by excessive collagen deposition in skin and internal organs. Interstitial lung disease (ILD) is a late demonstration of SSc and cytokines can contribute to the disease pathology. This study aimed to determine relation between serum levels of interleukin-6 and CRP with pulmonary involvement in SSc.

  Materials and Methods

  After obtaining consent, demographic data and serum levels of interleukin-6 were determined in 30 SSc with (case) and 30 without pulmonary involvement (control). Duration and activity status of disease, C-reactive protein (CRP), Chest x-ray and high resolution CT-scan (HRCT), ejection fraction (EF) and echocardiography findings and pulmonary artery pressure (PAP) were determined in two groups. Data analyzed with Mann-Whitney test, Chi-square test and Fisher’s exact test.         

  Results

  Mean age of case and control group ranged 52.5±9.3 and 43.9±9.7 years respectively (P=0.001). The serum levels of IL-6 in case and control groups were 73.1±95.4 and 46.7±83.6 pg/ml (P=0.267), respectively. IL-6 levels was significantly higher in male case compared to male control (P=0.007). Duration of SSc in case and control groups was 11.6±6.4 and 7.4±4.2 years (P=0.002). Also Quantitative CRP and PAP was significantly higher in case (P=0.01 and P<0.001, respectively). In the Case group 66.7% of them had reticulo-nodular pattern, whereas 28 (93.3%) of control had normal CXR (P<0.001).

  Conclusion

  In SSc with pulmonary involvement serum, IL-6 levels is higher than without involvement but not statistically significant. Also, the CRP and PAP are benefit for evaluation of pulmonary involvement.

  Keywords: Systemic sclerosis, interstitial lung disease, Interleukin-6, CRP, PAP
 • Fatemeh Sadat Izadi-Avanji, Azam Fotovati*, Mohsen Taghaddosi, Amene Taghdisi Pages 953-959
  Background

  Older adults are one of the large groups that use hospitals and have a longer hospitalization period than other age groups. The study aimed to examining the physical structure of hospitals affiliated to Kashan university of Medical Sciences based on elderly-friendly hospitals and the elderly's satisfaction.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences (Shaheed Beheshti, Matini, and Naqvi) and 700 older adults who were referred to these hospitals, 1401. Data were collected using a checklist and a researcher-made questionnaire in two stages. The census sampling was for hospitals and Sequential for older adults. Data were analyzed by Pearson correlation test and one-way analysis of variance (ANOVA) in statistical Software SPSS version16.

  Results

  The mean score of the hospital structure was in a relatively good range (42.3±1.52) with a score range of 0 to 72 and the mean score satisfaction of the elderly was 24.6±3.8 with a range of 0 to 45. There was a statistically significant difference in the satisfaction of the elderly with the physical structure of hospitals based on the type of hospital and its services (P<0.001).

  Conclusion

  The physical structure of hospitals affiliated to Kashan university of Medical Sciences was in a relatively good range, and the satisfaction of the elderly was average, also. Therefore, they should be modified based on the criteria of the elderly-friendly hospital to increase the satisfaction of older adults, especially the eldest, and to prevent their possible injuries.

  Keywords: Satisfaction, Aging, Physical structure, Elderly-friendly hospitals
 • HamidReza Gilasi, Sayyed Alireza Talaei, Mahtab Hodavand, Hossein Biqam, Hamzeh Arbab, Pouran Kordi-Ardestani, Fatemeh Mohebbi* Pages 960-966
  Background

  Internet addiction is one of the problems that has arisen with the advancement of technology, which has negative effects on people's physical and mental health. This study aimed to investigating the effect of using the internet and social networks in students of Kashan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 238 students of Kashan University of Medical Sciences were selected by stratified random method in 2019. To collect data, a standard questionnaire prepared by the professors and experts of the mental health center of the Ministry of Health was used. The data was analyzed through SPSS and using chi-square test.

  Results

  The findings showed that 16.1% of students were addicted to social networks, which was 18.4% and 12.7% among women and men, respectively. Also, it can be mentioned that male students use more online and offline computer games than female students (P<0.05). The rate of use of dormitory students for searching news and surfing the web and downloading movies and music was more than students of living at home (P<0.05), also.

  Conclusion

  Considering that 16.1% of students devote at least 8 hours of their time daily to use the internet, this can be a reason for their academic failure. Hence, it is necessary to hold educational workshops about the advantages and disadvantages of internet.

  Keywords: Internet addiction, Social networks, Students
 • Mousa Khalafi*, Mohammad Borzuk, Amir Ghanbarpour Pages 967-977
  Background

  Brain-derived neurogenic factor (BDNF) plays an effective role in improving neurological processes, therefore it is a therapeutic target for patients with multiple sclerosis (MS). This meta-analysis aimed to investigate the effect of exercise training on the circulating levels of BDNF in patients with MS.

  Materials and Methods

  PubMed, Scopus and Web of Science databases were searched until April 2023 for exercise training studies on BDNF circulation levels in MS patients. This search was performed using the keywords: "exercise training", "BDNF" and "MS". Standardized mean difference (SMD) effect sizes and 95% confidence intervals were calculated using CMA2 software.

  Results

  20 exercise interventions from a total of 15 studies including 603 subjects with MS were included in the meta-analysis. The results of data analysis showed that exercise training with a small and significant effect size leads to an increase in the circulating levels of BDNF in patients with MS [0.45 (CI: 0.18 to 0.72), P=0.001].

  Conclusions

  exercise training leads to the positive regulation of BDNF in patients with MS, which may play an important role in controlling this disease.

  Keywords: Exercise training, BDNF, Multiple sclerosis