فهرست مطالب

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین کاظمی*، نجمه ملائی صفحات 1-17
  زمینه و هدف
  برخی از کسب وکارهای کوچک و متوسط، در مدت زمان طولانی تری در بازار به فعالیت می پردازند و دلیل آن موفقیت این کسب وکارها می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و نگرش به عوامل موفقیت ساز بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تحت پوشش پارک های علم و فناوری می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و برحسب هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کسب وکارهای تحت پوشش پارک های فناوری می باشد که نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گرفت. تعداد 4 استان (استان های کرمان، خراسان رضوی، یزد و فارس) به روش گزینشی انتخاب و به صورت تصادفی داده های لازم از شرکت های مستقر در پارک های فناوری جمع آوری شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی، تحلیل واریانس فریدمن و آزمون من ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کسب وکارهای خانوادگی و کسب وکارهایی که بر عوامل درونی تمرکز دارند، موفقیت بیشتری کسب کرده اند. شرکت هایی که اولویت بالاتری برای متغیرهای کسب دانش، توان نوآوری، افزایش کیفیت محصولات، ارتقای توانایی فنی کارکنان، رابطه با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی قایل اند، در مقایسه با سایر کسب وکارها موفق تر بوده اند.
  نتیجه گیری
  برای موفقیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در پارک های علم و فناوری، تمرکز برکسب وکارهای خانوادگی و عوامل درون سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: متغیرهای جمعیت شناختی، عوامل موفقیت زا، کسب و کارهای کوچک و متوسط، پارک علم و فناوری
 • مهران ملارضایی* صفحات 18-33
  زمینه و هدف
  یکی از جنبه های یادگیری سازمانی، یادگیری خودراهبر است که کارکنان سازمان را مسیول یادگیری شخصی خود می دانند تا آنها دانش تخصصی و توانایی انتقال دانش در موقعیت های جدید را توسعه دهند. هدف این پژوهش، طراحی الگوی یادگیری خودراهبر در دانشگاه علوم پزشکی به روش فراترکیب می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش فراترکیب در چند مرحله در دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. بعد از شناسایی مفاهیم و کدهای عوامل اثرگذار بر یادگیری خودراهبر و ارزیابی روایی و پایایی آن، مدل مفهومی اولیه پژوهش طراحی شد. از 72 مطالعه بازیابی شده، 7 مطالعه مرتبط با هدف مطالعه برای انجام فراترکیب وارد شدند. در سطح تحلیل و ارایه الگو، از روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو (2006) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد مدل پژوهش شامل 6 عامل تاثیرگذار بر یادگیری خودراهبر بود. این عوامل شامل خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، مهارت خودمدیریتی، تمایل به استفاده از فن آوری، تمایل به یادگیری و تسهیم دانش بود. عوامل شناسایی شده مورد تایید خبرگان قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  اهمیت یادگیری خودراهبر در سازمان ها می طلبد که بر عوامل تاثیرگذار بر آن تمرکز داشت و این عوامل را در میان کارکنان نهادینه کرد. الگوی جدیدی که برای دانشگاه علوم پزشکی ارایه شد می تواند برای مدیران و برنامه ریزان نظام سلامت مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: یادگیری، یادگیری خودراهبر، دانشگاه علوم پزشکی
 • اقبال محمدپور، منصور ایراندوست*، حمید لرستانی، جلیل سحابی صفحات 34-50
  زمینه و هدف
  شایستگی فرهنگی، خدمت دهنده را توانمند می سازد تا در محیط متکثر فرهنگی عملکرد مطلوبی داشته باشد و سازمان دولتی را از نظر قابلیت انعطاف پذیری و سازگاری، توانا می سازد‏. مقاله حاضر با هدف شناسایی پیامدهای شایستگی فرهنگی در بخش بهداشت و درمان دولتی انجام شد.
  روش بررسی
  برای تحلیل ادبیات پژوهش ابتدا از روش فراترکیب استفاده شد سپس در گام دوم با استفاده از نظرات 12 خبره دانشگاهی از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته و روش دلفی دومرحله ای برای نهایی کردن مدل استفاده گردید.
  یافته ها
  ابتدا با مرور نظام مند 311 منبع علمی، که پس از پالایش به عدد 29 رسید 3 شاخص و 8 زیرشاخص موثر بر شایستگی فرهنگی استخراج شد سپس در پرسشنامه ای از 12 نفر از خبرگان متخصص در دور اول ضریب کندال 625/. حاصل شد و با انجام اصلاحات در گام دوم نتیجه ی مورد تایید 731/. حاصل شد.
  بحث و نتیجه گیری
  شاخص های امنیت فرهنگی، کیفیت زندگی کاری مطلوب، اعتماد سازمانی، احساس احترام، خود توانمندی، ارتقای فرهنگ عمومی، کاهش هزینه های فرهنگی، ارتقای سلامت فرهنگی، هشت زیر شاخص نهایی استخراجی می باشند. کاربست مقاله حاضر در بخش بهداشت و درمان دولتی می تواند ابزاری برای ارزیابی شایستگی فرهنگی بوده و یافته هایش نیز مبنای انجام اقدامات مدیریتی برای بهبود و اصلاح سازمانی واقع گردد.
  کلیدواژگان: پیامدهای شایستگی فرهنگی، بخش بهداشت ودرمان دولتی، تکنیک دلفی، روش فراترکیب
 • محمود نکوئی مقدم*، رضوان ری پور صفحات 51-65
  زمینه و هدف
  تمرکز بر وضوح نقش، عاملی است که سبب فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگی های کارکنان در حیطه توانمندسازی روانشناختی می شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیل گر سلامت سازمانی در تاثیر وضوح نقش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان می باشد.
  روش بررسی
  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد 304 نفر می باشند که 137 نفر طبق جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از 3 پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی پرسشنامه ها تایید شد. برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و برای تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری EQS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که وضوح نقش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تاثیر دارد. سلامت سازمانی نقش تعدیل گر در تاثیر وضوح نقش برتوانمندسازی روانشناختی کارکنان ندارد.
  نتیجه گیری
  وضوح نقش در سازمان ها سبب می شود کارکنان انگیزش درونی نسبت به ایفای وظایف شغلی خود داشته باشند و به این باور برسند که می توانند شغل خود را با مهارت انجام دهند و احساس شایسته بودن کنند. این امر، توانمندسازی روانشناختی آنها را ارتقاء می دهد.
  کلیدواژگان: وضوح نقش، توانمندسازی روانشناختی، سلامت سازمانی
 • عبدالعلی کشته گر، اسما صالحی*، عبدالواسع سادات صفحات 66-84

  سازمان ها در جهان متحول و غیرقابل پیش بینی امروز که تغیرات محیطی موجب تحول گسترده در ماهیت مشاغل شده است، برای بقا، رشد و البته کسب مزیت رقابتی نیازمند کارکنانی با مهارت اشتغال پذیری پایدار هستند؛لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل شیوه های منابع انسانی پایدار و پیشرفت صنعت بر مهارت های اشتغال پذیری کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس روش اجرا توصیفی - پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد248 نفر در نظر گرفته شد،که بر اساس فرمول کوکران و با احتساب خطای 0.005 تعداد 150 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات ازابزار پرسشنامه استفاده شد.پرسشنامه پژوهش 29 سوال داشت که روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی با روش پایایی ترکیبی سنجیده و مورد تایید قرار گرفت.آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای مدیریت منابع انسانی پایدار،پیشرفت صنعت و مهارت اشتغال پذیری به ترتیب 0.847،0.784،0.933 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار SMART PLS استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری نشان می دهد متغیر مدیریت منابع انسانی پایدار با ضریب تاثیر0.55 اثر مثبت و معناداری بر مهارت های اشتغال پذیری کارکنان دارد. همچنین تاثیر پیشرفت صنعت بر مهارت های اشتغال پذیری کارکنان با ضریب تاثیر0.63 برآورد شد.

  کلیدواژگان: : مدیریت منابع انسانی پایدار، پیشرفت صنعت، مهارت های اشتغال پذیری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • وحید پورشهابی*، حمیدرضا خدادادی دیدانی صفحات 85-98
  زمینه و هدف
  هدف این پژوهش طراحی مدل الزام سازمانی در کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی ایران به روش داده بنیاد می باشد.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر کیفی و برای کشف مفاهیم و رابطه ها در داده های خام گردآوری شده حاصل از انجام مصاحبه با خبرگان است. استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود و بر طبق نظریه استراوس و کوربین به عنوان یک رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد. روش گردآوری داده های تحقیق از نوع پیمایشی-مقطعی است. منطق انتخاب اعضای نمونه، مبتنی بر نمونه گیری نظری و سپس گلوله برفی بوده است.
  یافته ها
  یافته های محوری پژوهش در شش مجموعه اصلی به عنوان ابعاد الگوی پارادایمی الزام سازمانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و در قالب مدل مفهومی پژوهش ارایه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الزام سازمانی در بین کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی ایران تاثیر دارد. این مهم در قالب «غنی سازی شغلی» ؛ «افزایش اثربخشی و کارایی»؛ «افزایش ایمنی و بهداشت کاری»؛ «ارتقای انگیزش کاری کارکنان»؛ «قانون گرایی» ؛ «مشارکت در تصمیم گیری سازمانی»؛ «امنیت شغلی» و«ایجاد فرصت پیشرفت» نمود پیدا می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صورت افزایش تعامل بین مدیران و کارکنان یک اعتماد کامل بین افراد و سازمان حاکم می شود، که شایعه پراکنی، سیاسی کاری و کم کاری کاهش می یابد؛ انرژی و انگیزه کارکنان به منظور افزایش عملکرد بالا می رود و کارکنان با تعهد بیشتری برای تحقق اهداف سازمانی تلاش می کنند.
  کلیدواژگان: الزام سازمانی، فرهنگ سازمانی، انگیزه کارکنان، سازمان بنادر و دریانوردی
|
 • Hosein Kazemi *, Najme Molaei Pages 1-17
  Abstract
  Background and
  purpose
  Some small and medium businesses operate in the market for a longer period of time and the reason for that is the success of these businesses. The purpose of this research is to investigate the effect of demographic variables and attitudes towards success factors on the success of small and medium businesses under science and technology parks.
  Research
  method
  This research is descriptive and survey-type and practical according to its purpose. The statistical population of the research is the businesses covered by the technology parks, which were sampled by cluster method. 4 provinces (Kerman, Razavi Khorasan, Yazd and Fars provinces) were selected by a selective method and necessary data were randomly collected from companies located in technological parks. The data collection tools were interviews and questionnaires. One-factor analysis of variance, Friedman's analysis of variance and Mann-Whitney test were used for data analysis.
  Findings
  The results showed that family businesses and businesses that focus on internal factors have achieved more success. Companies that give higher priority to the variables of knowledge acquisition, innovation ability, increasing product quality, improving the technical ability of employees, relationship with universities and research centers, have been more successful in comparison with other business.
  Conclusion
  For the success of small and medium businesses in science and technology parks, focusing on family businesses and internal factors is of particular importance.
  Keywords: demographic variables, Success factors, Small, Medium Businesses, science, technology park
 • Mehran Molarezaei * Pages 18-33
  Abstract
  Background and
  purpose
  One of the aspects of organizational learning is self-directed learning, in which the employees of the organization are responsible for their personal learning so that they develop specialized knowledge and the ability to transfer knowledge in new situations. The purpose of this research is to design a model of self-directed learning in the University of Medical Sciences using a hybrid method.
  Research
  method
  The present research was conducted using meta-combination method in several stages at the University of Medical Sciences. After identifying the concepts and codes of factors affecting self-directed learning and evaluating, its validity and reliability, the initial conceptual model of the research was designed. From the 72 retrieved studies, 7 studies related to the purpose of the study were included for meta-combining. At the level of analysis and presentation of the model, Sandelovski and Barso (2006) Meta combination method was used.
  Findings
  The findings showed that the research model included 6 factors influencing self-directed learning. These factors included self-efficacy, motivation to progress, self-management skills, desire to use technology, desire to learn and share knowledge. The identified factors were approved by experts.
  Conclusion
  The importance of self-directed learning in organizations requires focusing on factors influencing it and institutionalizing these factors among employees. The new model presented for the University of Medical Sciences can be useful for managers and planners of the health system
  Keywords: learning, self-directed learning, University of Medical Sciences
 • Eghbal Mohammadpour, Mansour Irandoost *, Hamid Lorestani, JALIL SAHABI Pages 34-50
  Background and
  purpose
  cultural competence enables the service provider to perform optimally in a multicultural environment and empowers the government organization in terms of flexibility and adaptability. This article was conducted with the aim of identifying the consequences of cultural competence in the public health sector.Research
  method
  First, meta-synthesis method was used to analyze the research literature, then in the second step, using the opinions of 12 university experts through a semi-structured questionnaire and a two-step Delphi method was used to finalize the model.
  Findings
  First, with a systematic review of 311 scientific sources, which reached 29 after refinement, 3 indicators and 8 sub-indices affecting cultural competence were extracted, then in a questionnaire of 12 experts in the first round, the Kendall coefficient was 625/. It was achieved and by making corrections in the second step, the approved result was 731/. Was obtained.Discussion and
  conclusion
  indicators of cultural security, desirable quality of work life, organizational trust, feeling of respect, self-empowerment, promotion of public culture, reduction of cultural costs, promotion of cultural health, are eight final sub-indices. The application of this article in the public healthcare sector can be a tool for evaluating cultural competence and its findings can be the basis for conducting management measures for organizational improvement and reform.
  Keywords: consequences of cultural competence, Government health department, Delphi Technique, meta-synthesis method
 • Rezvan Raypour Pages 51-65
  Background and
  purpose
  Focusing on role clarity is a factor that provides platforms and creates opportunities for the flourishing of talents, abilities and competencies of employees in the field of psychological empowerment. The purpose of this research is to investigate the role of organizational health moderator in the effect of role clarity on the psychological empowerment of employees of the Southern Electricity Distribution Company of Kerman province.Research
  method
  The research method is descriptive in terms of applied purpose and correlation type in terms of data collection. The statistical population of the research includes 304 employees of the South Electricity Distribution Company of Kerman province, of which 137 people were selected as the sample size according to Morgan's table. 3 questionnaires were used to collect data, and the validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Descriptive statistics were used to analyze the data, and EQS structural equation model was used to analyze the research hypotheses.
  Findings
  The results showed that role clarity has an effect on the psychological empowerment of employees. Organizational health does not have a moderating role in the effect of role clarity on employees' psychological empowerment.
  Conclusion
  Clarity of role in organizations makes employees have internal motivation towards fulfilling their job duties and believe that they can do their job skillfully and feel worthy. This improves their psychological empowerment.
  Keywords: role clarity, psychological empowerment, organizational health
 • Abdolali Keshtegar, Asma Salehi *, Abdulwasi Sadat Pages 66-84

  Abstract
  Background and

  purpose

  Organizations in today's changing and unpredictable world, where environmental changes have caused extensive changes in the nature of jobs, need employees with stable employability skills in order to survive, grow and gain a competitive advantage. The purpose of this research is to analyze the effect of sustainable human resource management and industry progress on employees' employability skills of Sistan and Baluchistan University.
  Research

  method

  The research method is based on the applied goal and based on the descriptive-survey implementation method. The statistical population of the research included all employees with master's and doctorate degrees of the University of Sistan and Baluchistan in the number of 248 people, based on Cochran's formula, 150 people were selected as the sample size by simple random method. The data collection method was library and field studies. And the data analysis method was the structural equation modeling approach.

  Findings

  The results showed that the sustainable human resource management variable has a positive and significant effect on the employability skills of employees with an impact factor of 0.55. Also, the impact of industry development on the employability skills of employees was estimated with an impact factor of 0.63.

  Conclusion

  The more flexible the employees, the more training courses based on long-term skills, the more opportunities for participation and empowerment, and the knowledge of technological skills such as artificial intelligence, cloud computing, etc. They will become far more employable and will be more prepared to accept future jobs in the changing world.

  Keywords: sustainable human resource management, Industry Development, employability skills
 • Hamidreza Khodadadi Didani Pages 85-98
  Abstract
  Background and
  purpose
  Organizational commitment is a mental state that determines the desire and need of employees to continue working in an organization. The purpose of this research is to design an organizational requirement model in Iran's Ports and Maritime Organization.
  Research
  method
  In terms of purpose, this research is developmental-applied and exploratory. The research method is the foundation data.The logic of selecting sample members was based on theoretical and snowball sampling. Interviews were conducted with 15 organizational and academic experts until theoretical saturation. Max QDA software was used for data analysis through coding steps.
  Findings
  The findings of the research were presented in six main collections as the dimensions of the paradigm model of the organizational requirement and in the form of a research model. Causal, contextual, intervening, strategic and consequential factors of organizational requirement in the Port and Maritime organization of the country were identified.
  Conclusion
  If managers focus on the factors that increase organizational commitment and provide conditions for employees, not only will employees' commitment to the organization increase, but it will bring positive consequences for the organization.
  Keywords: organizational requirement, Port, Maritime organization of Iran