فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 38، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/12
 • تعداد عناوین: 5
|
 • آزاده یزدانیان*، آزیتا بالاغفاری، حسن صیامیان، عاطفه تقی پور، رویا احمدی صفحات 1-12

  امروزه جدا از مسایل مربوط به ایمنی بیمار، دو مسیله مهمی که در فرایند شیمی درمانی مطرح است، عبارتند از جمع آوری داده های کلیدی متنوع و وجود منابع داده ای مستقل. از جمله راهکارهای ارایه شده برای حل این مسایل می توان به استفاده از فناوری اطلاعات سلامت مانند سیستم های اطلاعات بالینی اشاره کرد. این سیستم ها امکان گردآوری، تحلیل و انتشار داده های مربوط به شیمی درمانی را جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران سرطانی و انجام کارآزمایی های بالینی فراهم می نمایند. هدف از این مطالعه، مروری بر انواع سیستم های اطلاعات بالینی در حوزه شیمی درمانی و عوامل موثر بر موفقیت آن ها بود. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری بود که در سال 2022 انجام شد. در این مطالعه، با استفاده از کلمات کلیدی، مطالعات مربوط به کاربرد سیستم های اطلاعات بالینی حوزه شیمی درمانی در بیمارستان در فاصله بین سال های 2010 تا 2022 جستجو شدند. پایگاه های مورد بررسی عبارت بودند از؛Google Scholar ، Scopus، PubMed، ScienceDirect، Web of Science و OvidMedline. در ابتدا 320 مطالعه بدست آمد و در نهایت، 21 مطالعه مرتبط استخراج گردید. براساس یافته های پژوهش، مطالعات بررسی شده در زمینه سیستم های اطلاعات بالینی در حوزه شیمی درمانی را می توان به پنج گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی مختص بیماران (دو مطالعه)، طراحی و توسعه سیستم های CPOE (شش مطالعه)، سایر سیستم های طراحی شده (دو مطالعه)، مطالعات مروری بررسی شده (هفت مطالعه) و سایر مطالعات (چهار مطالعه). با توجه به مزایای متعدد سیستم های اطلاعات بالینی در حوزه شیمی درمانی، کاربرد این سیستم ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لکن به منظور استفاده اثربخش و گسترده از این سیستم ها انتخاب مناسب فناوری، آموزش کاربران، کاربرد استانداردها، ارزیابی های دوره ای و همین طور تحلیل نیازهای کاربران و درک جریان های کاری استاندارد در حوزه شیمی درمانی الزامی می باشد.

  کلیدواژگان: نئوپلاسم، سیستم اطلاعات بالینی، شیمی درمانی، بیمارستان
 • مریم کاوان، فرشیده ضامنی*، ترانه عنایتی صفحات 13-29

  یادگیری یکی از مفاهیم آموزشی است که پایه عملکردهای بالینی علوم پزشکی است دوره جدید آموزش علوم پزشکی و عصر اپیدمی بیماری منجر به سرعت بکارگیری آموزش بر مبنای وب شده است که یکی از روش های یادگیری است که منجر به ایجاد تجارب یادگیری می شود براین اساس هدف مطالعه حاضر بررسی کنشگری متقابل یادگیری بر مبنای وب با کیفیت تجارب یادگیری در شرایط مختلف نیازمند بررسی همه جانبه و تاثیرگذاری آن بر تجارب یادگیری است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی است که در طی سال های 2022-2018 در پایگاه اطلاعاتی؛ ISI، Medline، Clincal، Google Scholar، Pubmed با بکارگیری کلیدواژه؛ کنشگری، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آموزشی، آموزش بر مبنای وب، یادگیری بر مبنای وب و کیفیت یادگیری، تجارب یادگیری،علوم پزشکی صورت گرفته است. نتیجه جستجو شامل 214 مقاله بوده است، در غربالگری اولیه 130 مقاله در راستای یادگیری بر مبنای وب استخراج شد، در غربالگری ثانویه 56 مقاله با محتوای تجربه یادگیری و مبنای وب یافت شد و در نهایت... مقاله استخراج شده است. یافته ها نشان داد که یادگیری مبتنی بر وب با همه قوت ها و ضعف های خود یک روش جاری یاددهی-یادگیری در علوم پزشکی است که با بروز اپیدمی کرونا ضرورت بهره گیری از روش های مجازی و تحت وب نشان داده است. فراهمی بستر جهت بکارگیری یادگیری بر مبنای وب در کنار سایر انواع یادگیری یک ضرورت مسلم برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در مسیر پیشرو اهداف آموزش علوم پزشکی است.

  کلیدواژگان: کنشگری، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آموزشی، آموزش بر مبنای وب، یادگیری بر مبنای وب و کیفیت یادگیری، تجارب یادگیری، علوم پزشکی
 • سید امیرحسین صلاحی*، ناهید حسن زاده نعمتی صفحات 30-50

  روی و آلیاژهای آن به عنوان امیدوار کننده ترین ماده فلزی زیست تخریب پذیر به دلیل نرخ تجزیه بیولوژیکی مناسب در داخل بدن، محصولات تخریب زیستی قابل جذب و زیست سازگاری عالی برای کاربردهای بالینی در نظر گرفته  می شوند. با این حال استحکام فلز روی(Zn) به فرم خالص معمولا کمتر از مقادیر مکانیکی لازم در ایمپلنت های فلزی از جمله فیکساتورهای استخوانی و یا استنت ها می باشد که کاربردهای گسترده تر این فلز را محدود می کند. همچنین رهایش بیش از حد یون Zn2+  در محیط بیولوژیکی، منجر به مرگ سلولی بالا و عدم پذیرش آن توسط بافت میزبان می گردد. به منظور ارتقای استحکام مکانیکی و تعدیل در انتشار یون Zn2+، می توان این فلز را با سایر عناصر فلزی آلیاژ کرد و همچنین از فرآیندهای مختلف اصلاح سطح جهت افزایش زیست سازگاری، استفاده نمود. در این بررسی، پیشرفت هایی که تاکنون در خصوص افزایش استحکام و زیست سازگاری صورت گرفته، بیان شده است. در نهایت به جهت گیری های پژوهشی در این زمینه و راهنمایی ها با هدف توسعه ی آلیاژهای روی قابل جذب با کارایی بالا در آینده، پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: اصلاح سطح، حامل دارو، زیست تخریب پذیر، روی، آلیاژها، بیولوژیکی، خوردگی
 • سید اسماعیل ساداتی، فاطمه هاشم نژاد آبرسی*، محمد صالحی صفحات 51-62

  لازمه کسب مهارت های بالینی کاربردی، برخورداری از دانش بهداشتی و درمانی لازم و توانمندی بکارگیری از مهارت می باشد. در حیطه بهداشتی و درمانی آموزش یک امر ضروری در بسترسازی کسب مهارت بالینی می باشند و برخورداری از مهارت بالینی منجر به شناخت بهینه و کسب مهارت فراشناختی و ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی موثر می گردد، براین اساس مطالعه حاضر تحلیلی بر طیف آموزش مهارت های بالینی و مهارت های فراشناختی در فراگیران آموزش پزشکی صورت گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری ساده حاصل جستجو در پایگاه های اطلاعاتی؛ SID، Magiran،IranMedex  و Irandoc و پایگاه های بین المللی Google-Scholar، Medline، PubMed، Elsevier، ProQuest، Springer با استفاده از کلیدواژه های Mesh شامل؛ آموزش، آموزش پزشکی، مهارت بالینی، مهارت فراشناختی، فراگیران، آموزش علوم پزشکی، یاددهی-یادگیری و طی دو مرحله غربالگری و به تعداد 21 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داده است که آموزش مهارت های بالینی و مهارت های فراشناختی لازمه آموزش پایه علوم پزشکی است. بنابراین بکارگیری رویکردهای موثر آموزشی جهت تقویت مهارت فراشناختی و مهارت بالینی در زمان توانمندسازی فارغ التحصیلان یک امر ضروری در آموزش می باشد، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی که ماحصل آموزش فراگیران می باشد بدون برخورداری از مهارت بالینی و فراشناختی در حوزه بهداشتی و درمانی غیرممکن می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، آموزش پزشکی، مهارت بالینی، مهارت فراشناختی، فراگیران، آموزش علوم پزشکی
 • حبیب واحدی* صفحات 63-82

  باکتری انتروکولیتیکا یک پاتوژن شایع روده ای است که از طریق مواد غذایی خصوصا با منبع حیوانی مانند: شیر و گوشت  و آب به انسان منتقل می شود. شیر از منابع عمده انتقال عفونت به انسان است. عوارض ناشی از آلودگی های مرتبط با این باکتری در دنیا روبه افزایش است؛ لذا، احتمال مواجه شدن جامعه با یک مخاطره بهداشتی دور از انتظار نیست. ارتباط بین اسهال حاد کودکان با انتروکولیتیکا مشخص شده است. شش سروتیپ O:3 انتروکولیتیکا از نمونه های اسهالی کودکان زیر 14 سال در مرکز طبی اطفال در تهران جدا شده است. انتروکولیتیکا به آنتی بیوتیک ها مقاوم اما به آمینوگلیکوزیدها حساس است. بیشترین گروه در معرض خطر نوجوانان و کودکان کمتر از 5 سال هستند. در بالغین به صورت بروز سندرم آپاندیسیت کاذب ظاهر می شود. صدها نفر به دلیل آلودگی با انتروکولیتیکا ممکن است توسط جراحان تحت عمل آپاندکتومی قرار گیرند. سایکروفیلیکی بودن باکتری ممکن است در نواحی سردسیر ایران در تشخیص افتراقی بیماری ها از جمله بروسلوز مشکل آفرین باشد. سروتیپ های 0:3, 0:8, 0:9 در انسان با داشتن سه خاصیت قدرت تهاجم و چسبیدن به سلول های اپی تلیال میزبان، قدرت ایجاد اولسر در قرنیه چشم خوکچه هندی و تولید آنتروتوکسین مقاوم به حرارت بیمارزایی شان در انسان ظاهر می شود. بالاترین نسبت آلودگی و شیوع مربوط به اروپای غربی و شهرکرد گزارش شده است. فراوانی آلودگی با انتروکولیتیکا در 300 نمونه گوشت تهیه شده از سوپرمارکت های شهرکرد به میزان 14 درصد در 22 نمونه، گوشت گاو و گوسفند به میزبان 4 درصد و طیور  به میزان 34 درصد. فراوانی آلودگی به سروتیپ O:3 انتروکولیتیکا در 3300 نمونه تهیه شده از گوشت مرغ به میزان 66/21 درصد، در10 نمونه به میزان 38/ 15درصد. فراوانی آلودگی در اهواز در 150 نمونه شیر خام، در 36 نمونه  به میزان 24 درصد، در سال 2015 شیوع انتروکولیتیکا در شیر خام گوسفند و بز 4/2 درصد اعلام شده است. هدف این مطالعه مروری سریع بر  مخاطره بهداشتی ناشی از آلودگی با انتروکولیتیکا در جهان می باشد.

  کلیدواژگان: انتروکولیتیکا، باکتری انتروکولیتیکا، گوشت، شیر، مخاطره بهداشتی
|
 • Azade Yazdanian*, Azita Balaghafari, Hasan Siamian, Atefeh Taghipour, Roya Ahmadi Pages 1-12

  The large amount of diverse key data and the existence of independent data sources are two main issues in chemotherapy care. To resolve them, the use of health information technology, such as clinical information systems has been suggested. The present study aimed to review various clinical information systems used in the field of chemotherapy and the critical success factors influencing system implementation. This review study was completed in 2022. In this study, papers related to clinical information systems in the field of chemotherapy were retrieved by using keywords. The databases and the search engine were Scopus, PubMed, Science Direct, Web of Science, Ovid Medline, and Google Scholar and the time frame was between 2010 and 2022. Initially, a total of 320 papers were retrieved, and finally 21 related papers were selected. the studies conducted in the field of chemotherapy clinical information systems can be divided into five main groups which include the design and development of patient-specific information systems (two studies), the design and development of CPOE systems (six studies), other developed systems (two studies), reviewed studies (seven studies) and others (four studies) The use of clinical information systems in the field of chemotherapy is inevitable, mainly due to the wide range of benefits that these systems have. However, in order to implement these systems successfully, proper choice of technology, user training, application of standards, periodic evaluations, as well as workflow identification are required for effective use of these systems.

  Keywords: Neoplasm, Cancer, Clinical information system, chemotherapy, Hospital
 • Maryam Kavan, Farshideh Zameni*, Taraneh Enayati Pages 13-29

  Learning is one of the educational concepts that is the basis of the clinical practices of medical sciences. The emergence of the new era of medical science education and the emergence of the disease epidemic era has led to the rapid use of web-based education, which is one of the learning methods and leads to the creation of learning experiences. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the interactivity of web-based learning with the quality of learning experiences in different conditions, which requires a comprehensive investigation and its impact on learning experiences. The present study is a descriptive review study that during the years 2018-2022 in the database; ISI, Medline, Clinical, Google Scholar, Pubmed using keywords; Activism, effectiveness and effectiveness of education, web-based education, web-based learning and learning quality, learning experiences, medical sciences have been done. The search result included 214 articles, in the primary screening, 130 articles were extracted in line with web-based learning, in the secondary screening, 56 articles were found with the content of learning experience and web-based, and finally... the article was extracted. The findings showed that web-based learning, with all its strengths and weaknesses, is a current teaching-learning method in medical sciences, which has shown the necessity of using virtual and web-based methods with the outbreak of the Corona epidemic. Providing a platform for using web-based learning along with other types of learning is an absolute necessity of educational and research planning in the forward direction of medical science education goals.

  Keywords: Activism, educational effectiveness, effectiveness, web-based education, web-based learning, learning quality, learning experiences, medical sciences
 • Seyed Amirhossien Salahi*, Nahid Hassanzadeh Nemati Pages 30-50

  Zinc and its alloys are considered as the most promising biodegradable metal material for clinical applications due to the appropriate biological degradation rate in the body, absorbable biodegradation products, and excellent biocompatibility. However, the strength of pure zinc is usually lower than the mechanical values required in metal implants such as bone fixtures or stents, which limits the wider applications of this metal. also excessive ion release (Zn2+) in the biological environment leads to high cell death and lack of acceptance by the host tissue. In order to improve the mechanical strength and adjust the release of Zn2+ ions, this metal can be alloying with other metal elements as well as various surface modification processes to increase biocompatibility. In this review, The progress that has been made in the field of increasing strength and biocompatibility, are stated. Finally, The direction of research in this field and guidance with the aim of developing absorbable zinc alloys with high performance in the future, has been discussed.

  Keywords: Surface modification, drug carrier, biodegradable, zinc, alloys, biological, corrosion
 • Seyed Ismail Sadati, Fatemeh Hashemnejad Abresi*, Mohammad Salehi Pages 51-62

  The acquisition of practical clinical skills, necessary knowledge in health and medicine, and the ability to employ these skills are essential. In the field of health and medicine, education is crucial for facilitating the acquisition of clinical skills, and possessing clinical skills leads to optimal recognition, acquisition of cognitive skills, and provision of effective healthcare services. Therefore, the present study analyzes the spectrum of clinical and cognitive skills education among medical students. This study is a simple review resulting from searches in databases such as SID, Magiran, IranMedex, Irandoc, as well as international databases including Google Scholar, Medline, PubMed, Elsevier, ProQuest, and Springer, using Mesh keywords such as education, medical education, clinical skills, cognitive skills, learners, medical sciences education, teaching-learning, and two-stage screening. A total of 21 articles were reviewed and analyzed. The findings indicate that clinical and cognitive skills education is a fundamental part of medical sciences education. Thus, the use of effective educational approaches to strengthen cognitive and clinical skills during the empowerment of graduates is essential for providing healthcare services. Without possessing clinical and cognitive skills, it is impossible to provide healthcare services with the standards obtained from learners' education in the field of health and medicine.

  Keywords: Education, Medical Education, Clinical Skills, Metacognitive Skills, Learners, Medical Sciences Education
 • Habib Vahedi* Pages 63-82

  The enterocolitica bacteria constitute one of the most common intestinal pathogens. They are transmitted to humans through food and water. Milk is one of the major sources of transmission of infection to humans. Complications caused by infection with these bacteria are increasing across the globe. Therefore, the likelihood of social exposure to a health hazard is not ruled out. The relationship between acute diarrhea in children and enterocolitica has been determined. Six enterocolitica serotypes 0:3 have been isolated from diarrheal samples of children under 14 at a Children’s Medical Center in Tehran. Enterocolitica are resistant to antibiotics but sensitive to aminoglycosides. The group with the highest exposure to hazard is adolescents and children aged under 5. In adults, it appears in the form of pseudo-appendicitis syndrome. Hundreds of people may undergo appendectomy by surgeons due to enterocolitica infection. The psychrophilic nature of the bacteria may pose a problem in the differential diagnosis of diseases, including brucellosis, in the cold regions of Iran. Serotypes 0:9, 0:8 and 0:3 appear in humans with three properties: ability to invade and adhere to the host’s epithelial cells; ability to cause ulcers in the guinea pig’s cornea; and production of pathogenic heat-resistant enterotoxin. The highest rate of infection and prevalence has been reported in Western Europe and Iran’s Shahr-e Kord. The frequency of infection with enterocolitica in 300 samples of meat purchased from supermarkets in Shahr-e Kord was reported at 14% in 22 samples: beef and lamb (4%) and livestock (34%). The frequency of infection with enterocolitica serotype 0:3 in chicken samples was reported at 21.66% in 3,300 samples and 15.38% in 10 samples. The frequency of infection in 150 samples of raw milk in Ahvaz, in 36 samples (24%). In 2015, the prevalence of enterocolitica in the raw milk of sheep and goat was reported at 2.4%. This study aims A quick review of enterocolitica induced health hazard on global scale

  Keywords: Enterocolitica, Enterocolitica Bacteria, Meat, Milk, Global Scale