فهرست مطالب

علوم و فنون مرزی - پیاپی 44 (بهار 1402)
 • پیاپی 44 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تاثیر اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیری هنگ مرزی مهران
  ابراهیم داودی دهاقانی*، محمدرضا قمری، علی اسماعیلی صفحات 1-18
  نزدیک بودن مرز مهران به مرکز کشور عراق و امکان تردد گروه های تروریستی، دور بودن پاسگاه های مرزی از یکدیگر، وجود میدان ها مین گذاری شده در این منطقه و حجم بالای تردد از مرز که در ایام خاصی از سال خصوصا ماه محرم و اربعین حسینی از این مرز صورت می گیرد، هریک به نوبه خود می تواند هنگ مرزی مهران را آسیب پذیر کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی حوزه های آسیب پذیری هنگ مرزی مهران و تعیین میزان تاثیر اقدامات پدافند غیرعامل بر این آسیب پذیری است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه فرماندهان حوزه مرزبانی ناجا که سابقه خدمت در هنگ مرزی مهران و سایر هنگ های مرزی را دارند، همچنین مدیران ستادی که با آسیب پذیری های هنگ های مرزی آشنا هستند و فرماندهان گروهان ها، پاسگاه ها و پایگاه های مرزبانی استان ایلام به تعداد 118 نفر هستند. حجم نمونه بر اساس شیوه سرشماری برابر با جامعه آماری است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روایی محتوایی (صوری) پرسشنامه ها به تایید اساتید و خبرگان رسید. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 914/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 24 و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS ویرایش 20 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد اقدامات پدافند غیرعامل در ابعاد نیروی انسانی، آسیب پذیری در تاسیسات و آسیب پذیری محیطی به ترتیب در کاهش آسیب پذیری هنگ مرزی مهران موثر هستند و 27.5 درصد از تغییرات آسیب پذیری این هنگ مربوط به پدافند غیرعامل است. همچنین تاثیر اقدامات پدافند غیرعامل بر ابعاد آسیب پذیری هنگ مرزی مهران نیز معنادار است. پس از شناسایی عوامل آسیب زا چنین نتیجه گیری حاصل شد که اقدامات پدافند غیرعامل در ابعاد پراکندگی، استتار، فریب، استحکامات و مکان یابی به ترتیب ذکرشده در کاهش آسیب پذیری هنگ مرزی مهران موثر هستند. آسیب پذیری مزبور در ابعاد نیروی انسانی، آسیب پذیری تاسیسات و آسیب پذیری محیطی توسط اقدامات پدافند غیرعامل تبیین می شود.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، آسیب پذیری، هنگ مرزی، مهران
 • اصغر افتخاری، ابراهیم قربانی*، بهرام ساجدی صفحات 20-37

  ظرفیت های مردمی نقش عمده ای در تقویت اقتدار و امنیت مناطق مرزی کشور دارد. تحقیق حاضر باهدف شناسایی شیوه های جلب مشارکت طوایف و اقوام در مقابله با قاچاق مواد مخدر نوار مرزی استان آذربایجان شرقی انجام شد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق تحلیل مضمونی جهت دار برای دستیابی به دیدگاه مشارکت کنندگان در خصوص موضوع تحقیق اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که با طرح پرسش هایی بین 35 تا 55 دقیقه انجام شد. بعد از انجام 13 مصاحبه، عوامل مربوطه در مصاحبه های قبلی تکرار و پژوهشگر به اشباع مضمونی رسید. برای حصول اطمینان از روایی ابزار تحقیق از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و خبرگان مربوطه که در این حوزه مطلع بودند استفاده شد. برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده که پایایی حاصل از دو کدگذار باتوجه به محاسبات 87 درصد به دست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسش نامه بود. در تحقیق حاضر به جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون در بستر نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته ها نشان داد تعداد 4 مضمون فراگیر و 8 مضمون سازمان دهنده در قالب 37 مضمون پایه می توانند در جلب مشارکت طوایف و اقوام در مقابله با قاچاق مواد مخدر نوار مرزی استان آذربایجان شرقی مورد بهره برداری قرار گیرند. وقع نهادن به گرایش ها و ارزش ها، ایجاد همبستگی فرهنگی - اجتماعی، تمرکز مسیولین بر بهبود شرایط شغلی، ارتقای معیشت و رفاه اجتماعی، ارتقا دانش تخصصی، ارتقا دانش مرزی، جلب تمایل فردی و جمعی و زمینه سازی برای مشارکت اقوام و طوایف به عنوان مولفه های موثر در جلب مشارکت برای مقابله با قاچاق مواد مخدر شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: جلب مشارکت، طوایف و اقوام، مواد مخدر، مرز، استان آذربایجان شرقی
 • سید عباس احمدی، بهادر زارعی، محمدرئوف حیدری فر، آئیژ عزمی، سیروس فهیمی* صفحات 39-58

  استان کرمانشاه با چالش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روبرو است که این مسیله سبب عدم توسعه استان به ویژه در مناطق مرزی شده است. در این استان، شهرستان های مرزی وضعیت نامناسبی دارند. لذا هدف اصلی تحقیق بررسی موانع توسعه در نواحی مرزی استان کرمانشاه است. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی هست. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی هست که از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل گروه های متنوع آشنا به موضوع درزمینه مطالعات مرزی و مدیران ارشد استان و نواحی مرزی کرمانشاه هست، که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 350 نفر از بین آن ها انتخاب شده است. پایایی تحقیق توسط ضریب آلفای کرونباخ و روایی توسط پنلی از متخصصان بررسی و تایید شد. در این تحقیق از ابعاد اقتصادی، سیاسی، فضایی و اجتماعی، گردشگری و بهداشت و درمان به توسعه نیافتگی و محرومیت پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که نواحی مرزی از لحاظ برخورداری در وضعیت محروم قرار دارند. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان از رابطه معنی دار بین متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، گردشگری و بهداشتی با توسعه نیافتگی نواحی مرزی استان کرمانشاه دارد. درنهایت یافته های رگرسیون نشان دادند که از بین این متغیرها بیشترین تاثیر را متغیرهای اجتماعی و سپس اقتصادی بر توسعه نیافتگی گذاشته اند.

  کلیدواژگان: توسعه، توسعه نیافتگی، محرومیت، نواحی مرزی، استان کرمانشاه
 • طاها عشایری*، اسماعیل جهانی دولت آباد صفحات 60-78
  قاچاق مواد مخدر به دلیل سودآوری اقتصادی -اجتماعی به یکی از معضلات انتظامی جامعه و مسیله اجتماعی حال حاضر جامعه تبدیل شده است، مطابق آمارها، میزان قاچاق مواد مخدر در استان مرزی اردبیل روندی افزایشی داشته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر عوامل جامعه شناختی بر گرایش به قاچاق مواد مخدر در استان اردبیل است. روش پژوهش از نوع پیمایشی (کمی)؛ ابزار آن پرسشنامه؛ جامعه آماری آن 408322 و حجم نمونه برابر با 384 نفر (فرمول کوکران) به روش نمونه گیری تصادفی از بین شهروندان انتخاب شده و بعد از تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها؛ سطح روایی (متخصصان) و پایایی (آلفای کرونباخ بالای 7/0) پژوهش مورد تایید قرارگرفته است. طبق نتایج پژوهش بین کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی (423/0- r =)، هم نشینی افتراقی (320/0 r =)، بی سازمانی خانوادگی (289/0 r =)، آنومی اجتماعی (412/0- r =)، محرومیت نسبی (380/0 r =) و کسب منزلت اجتماعی (200/0 r =) با گرایش به قاچاق مواد مخدر رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 28 درصد و ضریب همبستگی چندگانه برابر با 25 درصد است. متناسب با یافته های پژوهش؛ با کاهش بی سازمانی اجتماعی-محیطی از طریق بازآفرینی کنترل رسمی و غیررسمی مرتبط با نهادهای انتظامی؛ حذف فضای بی دفاع شهری-محیطی؛ تقویت فضای کسب وکار نوین (افزایش مشارکت شغلی و کاهش بیکاری و احساس بیگانگی اجتماعی) و خلق سرمایه اجتماعی (تقویت اعتماد و انسجام خانوادگی، تعلق مذهبی) می توان از گرایش به قاچاق مواد مخدر کاست.
  کلیدواژگان: توسعه، توسعه نیافتگی، محرومیت، نواحی مرزی، استان کرمانشاه
 • رضا پارسای*، قادر زارع مهدوی صفحات 79-100
  برای پیش بینی وضعیت امنیتی کشور در سال های آتی عوامل چالش زا اقتصادی و اجتماعی مرزهای شرق کشور را در افق سال 1405 مورد شناسایی قرار داده و سپس سناریوهای محتمل و مرتبط ترسیم خواهد شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری، توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش با توجه به رویکرد آینده پژوهی به شکل پنل خبرگان است. تعداد خبرگان بر اساس روش پانل 15 نفر است. جهت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق از روش های آینده پژوهی ماتریس متقاطع و سناریونویسی با استفاده از نرم افزارهای میک مک و سناریوویزارد استفاده گردید. یافته ها حاکی است 7 سناریوی اقتصادی و اجتماعی با سازگاری و امتیاز بالا، پیش روی آینده مرزهای شرقی کشور در ارتباط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که از میان آن ها 1 سناریو بسیار قوی و محتمل و 6 سناریو ضعیف به دست آمدند. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق 5 متغیر توسعه، فقر، بیکاری، احداث پایانه های مرزی، قاچاق مواد مخدر در وضعیت ادامه روند موجود به دست آمدند و موید این مطلب است که وضعیت های ادامه روند کنونی برای 5 متغیر یادشده در افق زمانی 1405 محتمل است. اما متغیر قاچاق انسان با وضعیت افزایش قاچاق انسان به دست آمد و موید این مطلب است که افزایش قاچاق انسان از مرزهای شرقی در افق زمانی 1405 محتمل است.
  کلیدواژگان: سناریو، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، مرزهای شرقی، امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران
 • قدیر بخشی* صفحات 101-125
  قاچاق کالا از مسایل مهم و جدی اجتماعی و اقتصادی است که از عوامل متعدد و پیچیده ای ناشی گردیده و پیامدهای ویرانگری را بر پیکره جامعه وارد می سازد. این پژوهش، باهدف فراترکیب و فراتحلیل پژوهش های داخلی انجام شده پیرامون این مسیله در سال های اخیر انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. روش پژوهش حاضر، تلفیقی از رویکرد کیفی و کمی فراترکیب و فرا تحلیل پژوهش های صورت گرفته درزمینه قاچاق در داخل کشور می باشد. در کل تعداد 33 مطالعه یافت شد و در فراترکیب مورد بهره برداری قرار گرفت ولی برای فراتحلیل جهت نمونه گیری از جامعه یادشده، 19 سند پژوهشی که حایز شرایط و ملاک های انتخاب بود، جهت ترکیب کمی نتایج و به دست آوردن نتایج واحد انتخاب گردیدند. تحلیل آماری با استفاده از ویرایش دوم نرم افزار جامع فرا تحلیل (CMA) و به روش ترکیب تصادفی اندازه اثر صورت گرفت. نتایج حاصل از فراترکیب پژوهش ها در زمینه پیامدها و راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا در قالب کدهای گزینشی احصاء و ارایه گردید و نتایج حاصل از فراتحلیل نشان می دهد که اندازه اثر به تفکیک عوامل (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی-حقوقی و امنیتی-انتظامی) در سطح خطای کمتر از 1 درصد و با 99 درصد اطمینان، دارای تاثیر قوی معنادار بر قاچاق کالا می باشند و بر این اساس می توان نتیجه گیری نمود که قاچاق کالا پدیده تک علتی نبوده، بلکه محصول و پیامد مجموعه ای از شرایط علی پیچیده بوده و بنابراین کنترل و کاهش قاچاق نیز نیازمند برنامه ای همه جانبه در این زمینه ها می باشد.
  کلیدواژگان: قاچاق کالا، مناطق مرزی، ایران، فرا تحلیل و فراترکیب
 • مجتبی مقصودی* صفحات 126-145
  تحولات و تلاطمات سیاسی- نظامی در دو کشور افغانستان و اوکراین ناشی از جنگ داخلی و تهاجم خارجی در دو ساله اخیر علاوه بر آلام و رنج های بی شمار و خسارات گسترده، موج گسترده ای از مهاجرت مردم این دو کشور را به سوی دیگر کشورها موجب شد. جدای از ابعاد و پیامدهای خطیر و چند وجهی این وضعیت هم بر جامعه مهاجرین و هم کشورهای مقصد، تمرکز این مقاله بر بازنمایی سیاست های مرزی متفاوت و گاه متعارض اروپاییان در قبال مهاجرین است که با معیارهای هویتی سنجیده شده و مبنای مواجهه با آنان قرار گرفته است.
  مرزها به مثابه پدیده های چندوجهی؛ علاوه بر وجه سرزمینی - جغرافیایی و سیاسی، از وجوه هویتی - فرهنگی برخوردار بوده و همزمان با دو کارکرد "همبستگی ساز و وحدت آفرین" در درون جوامع ملی و "تمایز و تفکیک" با دیگر جوامع مورد شناسایی قرار می گیرند. در کنار این رویکرد، برخی از صاحبنظران مطالعات مرزی با تکیه بر ملاحظات هویتی، امروزه بر کارکردها و ابعاد جدیدی از مرز چون تاثیر مهاجرت ها بر مرزها تاکید دارند.
  این مقاله با اتخاذ رویکردی کیفی و با تکیه بر تحلیل های آماری ثانویه، در چارچوب روش توصیفی و تحلیلی عمیق، ضمن بررسی رابطه میان موضوع مرز و مهاجرت، با طرح این سیوال اساسی که چرا برخلاف تعهدات حقوق بشری دولت های اروپایی؛ پناهجویان و مهاجران در رژیم مرزی اروپایی به "متمدن اروپایی" و "غیرمتمدن خاورمیانه ای" ارزش گذاری و تقسیم می شوند؟ و چرا و چگونه مطابق با این دسته بندی، نحوه مواجهه و رفتار با هریک متفاوت می گردد؟
  نویسنده مقاله با انتخاب رهیافت انتقادی و بررسی سیاست های دوگانه در مواجهه با مهاجران و پناهندگان این فرضیه را مطرح می سازد که اتخاذ رویکردهای دوگانه از سوی این کشورها مبتنی بر ملاحظات هویتی بوده و ممانعت از مهاجرت به روش های گوناگون از جمله اقامت دهی در کشورهای ثالث تا امنیتی سازی، جلوگیری از ورود مهاجران و حصارکشی در مرزها را از یک سو در برابر مهاجران آسیایی و افریقایی و استقبال گرم و حفاظت موقت در مواجهه با مهاجران اوکراینی را دربر می گیرد.
  کلیدواژگان: مهاجرت، مرز، رژیم مرزی، مهاجران افغانستانی، مهاجران اوکراینی، سیاست دوگانه، اتحادیه اروپا
|
 • The effect of passive defense measures in reducing the vulnerability of Mehran border regiment
  Ebrahim Davoodi Dehaghani *, Mohammadreza Ghamari, Ali Esmaeili Pages 1-18
  The proximity of Mehran border to the center of Iraq and the possibility of movement of terrorist groups, the distance of border checkpoints from each other, the presence of mined fields in this area and the high volume of traffic from the border during certain days of the year, especially the month of Muharram and Arbaeen Hosseini, in turn, can make the Mehran border regiment vulnerable. The aim of the current research is to identify the areas of vulnerability of the Mehran Border Regiment and to determine the effect of passive defense measures on this vulnerability. In terms of its objectives, the current research is of an applied type and in terms of data collection it is a descriptive-survey study. The statistical population of the research is all the commanders of the I.R.I. border guard area who have a history of service in the Mehran border regiment and other border regiments, as well as the staff managers who are familiar with the vulnerabilities of the border regiments and the commanders of the companies, outposts and border guard bases of Ilam province, in the number of 118 people. The sample size is equal to the statistical population based on the census method. The research tool is a researcher-made questionnaire. The content (face) validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts. The reliability of the questionnaire was obtained by calculating Cronbach's alpha coefficient, 0.914. SPSS version 24 software was used for data analysis and AMOS version 20 software was used for structural equation modeling. The findings of the research showed that passive defense measures in terms of manpower, vulnerability in facilities, and environmental vulnerability are effective in reducing the vulnerability of the Mehran Border Regiment, and 27.5% of the changes in the vulnerability of this regiment are related to passive defense. Also, the effect of passive defense measures on the vulnerability of Mehran Border Regiment is also significant. After identifying the damaging factors, it was concluded that passive defense measures in the dimensions of dispersion, camouflage, deception, fortifications and positioning are effective in reducing the vulnerability of the Mehran border regiment. The mentioned vulnerability in terms of manpower, facility vulnerability and environmental vulnerability is explained by passive defense measures.
  Keywords: passive defense, Vulnerability, Mehran border regiment
 • Asghar Eftekhari, Ebrahim Ghorbani *, Bahram Sajedi Pages 20-37

  People's capacities play a major role in strengthening the authority and security of the country's border areas. The present research was conducted with the aim of identifying the methods of getting the participation of clans and tribes in dealing with drug trafficking in the border zone of East Azerbaijan province. This research was carried out in the framework of a qualitative approach and by using the research method of directed thematic analysis to obtain the views of the participants regarding the research topic. . Two library and field methods were used to collect the data of this research. The data collection tool was a semi-structured interview that was conducted with questions between 35 and 55 minutes. After conducting 13 interviews, the relevant factors in the previous interviews were repeated and the researcher reached thematic saturation. In order to ensure the validity of the research tool from the researcher's point of view, valuable opinions of professors familiar with this field and relevant experts who were knowledgeable in this field were used. To calculate the reliability, the reliability method between two coders was used, and the reliability obtained from the two coders according to the calculations was 87%, which indicated the appropriate reliability of the questionnaire. In this research, thematic analysis method was used in MAXQDA software platform to analyze qualitative data. The findings showed that the number of 4 comprehensive themes and 8 organizing themes in the form of 37 basic themes can be used to attract the participation of clans and tribes in fighting drug trafficking in the border strip of East Azerbaijan province. Emphasizing trends and values, creating social-cultural solidarity, focusing the authorities on improving job conditions, improving livelihoods and social welfare, promoting specialized knowledge, promoting border knowledge, attracting individual and collective desire, and creating grounds for the participation of ethnic groups. And clans were identified as effective components in attracting participation to deal with drug trafficking.

  Keywords: Attracting participation, clans, tribes, Drugs, Border, East Azarbaijan province
 • Abas Ahmadi, Bahador Zarei, Mohammad Raoof Heidari Far, Aeizh Azmi, Siros Fahimi * Pages 39-58

  Kermanshah province is facing various economic, social, cultural, and political challenges, which has caused the lack of development of the province, especially in the border areas. In this province, the border towns are in a bad situation. Therefore, the main purpose of the research is to investigate the development obstacles in the border areas of Kermanshah province. In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of method descriptive-analytical and in terms goal it is considered a developmental study. The data collection was done through both library and field study, where interview and questionnaire tools are used. The statistical population of this research includes local experts in the field of border studies and senior managers of the province and border areas of Kermanshah, from which 350 individuals were selected using targeted sampling method. The reliability of the research was checked and confirmed by Cronbach's alpha coefficient and validity by a panel of experts. In this research, underdevelopment and deprivation were discussed from economic, political, spatial, social dimensions, tourism, and healthcare. The obtained results indicate that the border areas are underprivileged in terms of wealth. The results of Spearman's correlation show a significant relationship between economic, social, political, tourism, and health variables with the underdevelopment of the border areas of Kermanshah province. Finally, the regression findings showed that among these variables, social variables and then economic variables had the greatest impact on underdevelopment.

  Keywords: development, underdevelopment, deprivation, border areas, Kermanshah province
 • Taha Ashayeri *, Ismail Jahani Dolatabad Pages 60-78
  Due to its socio-economic profitability, drug trafficking has become one of the policing problems of the society and the current social problem of the society. According to statistics, the amount of drug trafficking in Ardabil border province has been increasing. Based on this, the main goal of the research is to study the effect of sociological factors on the tendency to drug trafficking in Ardabil province. The research method is of survey research type (quantitative). The research instrument is a questionnaire. Its statistical population is 408,322 individulas and the sample size is 384 individuals (Cochran's formula) selected by random sampling among the citizens. After the conceptual and operational definition of the variables, the level of validity (experts) and reliability (Cronbach's alpha above .7) of the research were confirmed. According to the research results, between formal and informal social control (r = -.423), differential cohabitation (r = .320), family disorganization (r = .289), social anomie (r = -.412), relative deprivation (r = .380) and gaining social status (r = .200) have a significant relationship with the tendency to drug trafficking. The adjusted determination coefficient is equal to 28% and the multiple correlation coefficient is equal to 25%. According to the research findings, by reducing socio-environmental disorganization through re-creating formal and informal control related to law enforcement institutions, elimination of defenseless urban-environmental space, strengthening the new business environ- ment (increasing job participation and reducing unemploy- ment and sense of social alienation) and creating social capital (strengthening trust and family cohesion, religious affiliation) can reduce the tendency to drug trafficking.
  Keywords: drug trafficking, relative deprivation, differential cohabitation, Family disorganization
 • Reza Parsay *, Ghader Zaremahdavi Pages 79-100
  In order to predict the country's security situation in the coming years, the economic and social challenging factors of the country's eastern borders will be identified in the horizon of 2025 and then probable and related scenarios will be drawn. In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of data collection it is considered descriptive-analytical. According to the future research approach, the statistical population of the research is in the form of a panel of experts. The number of experts based on the panel method is 15 individuals. In order to analyze the findings of the research, cross-matrix future research and scenario writing methods were employed using Mic Mac and Scenario Wizard software. The findings indicate that 7 economic and social scenarios with compatibility and high score are facing the future of the eastern borders of the country in relation to the national security of the Islamic Republic of Iran, among which 1 is very strong and likely and 6 are weak scenarios. Based on the results of the research, 5 variables of development, poverty, unemployment, construction of border terminals, and drug trafficking were obtained in the state of continuation of the existing trend, and this confirms that the status of the continuation of the current trend for the 5 variables mentioned in the time horizon of 2025 is probable. However, the human trafficking variable was obtained with the increase in human trafficking and it confirms that the increase in human trafficking from the eastern borders is likely in the time horizon of 2025.
  Keywords: Scenario, Economic factors, Social Factors, Eastern borders, National Security, Islamic Republic of Iran
 • Ghadir Bakhshi * Pages 101-125
  Smuggling of goods is one of the important and serious social and economic issues, which is caused by many and complex factors and brings devastating consequences to the society. In terms of its objectives, the current study is of an applied research type and in terms of its nature it is considered descriptive-analytical. The current research method is a combination of qualitative and quantitative approach, synthesis and meta-analysis of researches conducted in the field of smuggling inside the country. A total of 33 studies were found and used in the meta-combination, but for the meta-analysis in order to sample from the mentioned society, 19 research documents that met the conditions and selection criteria were selected to quantitatively combine the results and obtain single results. Statistical analysis was done using the second edition of the comprehensive meta-analysis (CMA) software and the effect size random combination method. The results of the meta-combination of the researches in the field of the consequences and solutions of combating the smuggling of goods were calculated and presented in the form of selective codes and the results of the meta-analysis show that the effect size is divided by the factors (economic, socio-cultural, geographical, political-legal and security-administrative) at an error level of less than 1% and with 99% confidence, have a strong and significant effect on goods smuggling, and based on this, it can be concluded that goods smuggling is not a single-cause phenomenon, but the product and consequence of a series of the causative conditions are complex and therefore the control and reduction of smuggling also requires a comprehensive program in these fields.
  Keywords: goods smuggling, Border Regions, Iran, Meta analysis, Meta composition
 • Ojtaba Maghsoudi * Pages 126-145
  Political-military developments and turmoil in the two countries of Afghanistan and Ukraine caused by the civil war and foreign invasion in the last two years, in addition to countless pains and sufferings and extensive losses, caused a wide wave of migration of the people of these two countries to other countries. became. Apart from the serious and multifaceted dimensions and consequences of this situation on both the immigrant community and the destination countries, the focus of this article is on the representation of different and sometimes conflicting border policies of Europeans towards immigrants, which is measured by identity criteria and is the basis of confronting them.
  Borders as multifaceted phenomena; In addition to the territorial-geographical and political aspects, they have cultural-identity aspects and are identified simultaneously with the two functions of "cooperation and unification" within national societies and "differentiation and segregation" with other societies. In addition to this approach, some border studies experts, relying on identity considerations, today emphasize new functions and dimensions of the border, such as the effect of migration on borders.
  This article, by adopting a qualitative approach and relying on secondary statistical analysis, in the framework of descriptive and deep analytical method, while examining the relationship between the issue of borders and immigration, by asking the basic question why, contrary to the human rights obligations of European governments; Are asylum seekers and immigrants valued and divided into "civilized Europeans" and "non-civilized Middle East" in the European border regime? And why and how according to this category, the way of dealing with each one is different?
  By choosing a critical approach and examining dual policies in dealing with immigrants and refugees, the author of the article proposes the hypothesis that the adoption of dual approaches by these countries is based on identity considerations and preventing immigration in various ways, including settling in third countries. As for security, it includes preventing the entry of immigrants and fencing the borders against Asian and African immigrants on the one hand, and warm welcome and temporary protection in the face of Ukrainian immigrants.
  Keywords: immigration, Border, border regime, Afghan immigrants, Ukrainian immigrants, dual policy, European Union