فهرست مطالب

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 77، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا باریکانی، امیررضا رکن، غزل جبل عاملی، مهرداد پنج نوش، محمدجواد خرازی فرد، محدثه حیدری صفحات 83-90
  سابقه و هدف

    ایمپلنت های دندانی یکی از بهترین روش های جایگزینی دندان های از دست رفته، بازسازی عملکرد و زیبایی می باشد. ایمپلنت سینابیونیک (نیک کاشت آسیا، ایران) از آلیاژ تیتانیوم گرید 5 ساخته شده و به صورت Sandblasted, large grit, acid-etched (SLA) با درجه تخلخل1/2 تا 1/8 میکرون بوده و سطح آبدوستی دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کلینیکی و رادیولوژیک  سیستم ایمپلنت سینابیونیک در بازه های زمانی 3ماه، 6ماه و 12 ماه بعد از جراحی قراردهی ایمپلنت بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه 53 ایمپلنت سینابیونیک (نیک کاشت آسیا، ایران) پس از کسب رضایتنامه از بیماران مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی بالینی عمق پاکت، وجود خونریزی، چرک، لقی و درد و در بررسی رادیوگرافیک پری اپیکال میزان تحلیل استخوان در مزیال و دیستال توسط تست one sample t test ارزیابی شد.

  یافته ها: 

  از مجموع 53 ایمپلنت، 5 ایمپلنت با شکست (failure) مواجه شدند و 32 مورد براساس معیار های پذیرفته شده، موفق بوده اند (60/4%) و Survival rate این ایمپلنت ها نیز 90/6% گزارش شده است.

  نتیجه گیری

   ارزیابی های کلینیکی و رادیوگرافیک ایمپلنت های سینابیونیک نشان دهنده ی میزان موفقیت و survival rate  کمتر از بازه ی استاندارد پذیرفته شده می باشد. پیشنهاد می شود که تغییراتی در این ایمپلنت از لحاظ ساختاری (میکرو و ماکروژیومتری) و بهبود سطح ایجاد شود.

  کلیدواژگان: ایمپلنت های دندانی، رادیوگرافی دندانی، کارآزمایی بالینی فاز 1، survival rate، شاخص پریودنتال، تحلیل استخوان آلوئولار
 • آذین بختیاری، گلناز شجاعی، محمدجواد خرازی فرد، شهریار جلالیان صفحات 91-97
  سابقه وهدف

   اخیرا سیلرهای مبتنی بر MTA برای دستیابی به خواص بیولوژیکی و سازگاری بافتی و قدرت سیل بالا معرفی شده اند. با این حال، مطالعات کمی در مورد تاثیر سیلرهای مبتنی بر  بیو سرامیک از جمله CeraSeal بر استحکام باندینگ فایبر پست موجود است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نوع سیلر اندودانتیکس در استحکام باند فایبر پست به کانال ریشه در محیط آزمایشگاهی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران در سال 1400 انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه آزمایشگاهی و In vitro در مجموع 30 دندان تک کانال قدامی ماگزیلاری که به دلایل پریودنتال کشیده شده بودند، وارد مطالعه شدند، سیلرهای  Cereseal، MTA Fillapex، Ah plus به طور تصادفی در 3 گروه 10 تایی قرار گرفتند. پرکردگی کانال ها با گوتا پرکا (آریادنت، تهران، ایران) و به روش تراکم جانبی سرد انجام گردید. نمونه ها در دمای 37 درجه سانتی گراد و تحت رطوبت نسبی 100% به مدت 7 روز نگهداری شدند.گوتا پرکا از کانال های ریشه توسط پیزوریمر شماره 2 برداشته شد به نحوی که حداقل 5 میلیمتر گوتا انتهای کانال باقی ماند.آنگاه فضای پست به جهت قرار گرفتن فایبرپست RTD توسط دریل های مخصوص آماده شد و در پایان فایبرپست ها توسط سمان رزینی دوال کیور panavia f2 سمان شدند. 24 ساعت پس از قرار دادن نمونه ها در انکوباتور از یک دیسک الماسی برای تهیه مقاطع عرضی به ضخامت 1 میلی متر از یک سوم کرونال نمونه ها به صورت صفحه ای استفاده شد. در نهایت استحکام باند با تکنیک Push-out در هر قطعه دندانی با فرمول P=F/A اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون one way Anova در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معناداری در استحکام باند فایبر پست به کانال ریشه بر اساس نوع سیلر وجود دارد. استحکام باند فایبر پست به کانال ریشه در سیلر AH plus بیشتر از سیلر MTA fillapex و Ceraseal بود (0/0001 >P)، اما تفاوت معناداری در  استحکام باند فایبر پست به کانال ریشه در سیلر MTA fillapex و Ceraseal وجود نداشت (0/5 =P )

  نتیجه گیری

   استحکام باند فایبر پست به کانال ریشه در سیلرهای مبتنی بر رزین اپوکسی بیشتر از سیلرهای مبتنی بر MTA و بیو سرامیک می باشد.

  کلیدواژگان: سیلره، AH plus، سیلر کانال ریشه مبتنی بر اپوکسی، پاناویا F 2.0
 • شهرزاد امیرخان، فاطمه رشیدی میبدی، مهدی رفیعی، شیوا برمر صفحات 98-103
  سابقه و هدف

   کاندیدا آلبیکنس و استرپتوکوکوس موتانس از میکرو ارگانیسم های شایع عامل عفونت زایی به صورت کاندیدیازیس و پوسیدگی دهانی  هستند. هدف  از این مطالعه،  مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی و ضد باکتریایی عصاره میخک بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس و قارچ کاندیدا آلبیکنس بود.

  مواد و روش ها

    در این مطالعه آزمایشگاهی از گونه استرپتوکوکوس موتانس (ATCC 35668) و کاندیدا آلبیکنس (ATCC 5027) استفاده شد. عصاره میخک در غلظت های mg/ml 25/6 -5/12 -25- 50 -100 تهیه شد، سپس 10  میلی گرم از پودر فلوکونازول در متانول 80 % حل شده و به حجم مورد نظر رسانده شد و به صورت جداگانه درون چاهک هایی در محیط کشت سابارو دکستروز آگار برای کاندیدا آلبیکنس و میتیس سالواریوس آگار برای استرپتوکوکوس موتانس تلقیح گردید.  پس از 48-24 ساعت حداقل غلظت بازدارنده و قطر هاله عدم رشد آن ها تعیین شد داده ها با آزمون های Kruskal-Wallis   و Mann-U-Whitney تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

    میانگین قطر هاله ی عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس موتانس در مجاورت عصاره ی میخک تفاوت معناداری داشت   (0/001>p). و در محلول فلوکونازول قطر هاله ی عدم رشد علیه باکتری استرپتوکوکوس موتانس مشاهده نشد. قطر هاله عدم رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس در غلظت های مختلف عصاره ی میخک مشاهده نشد. ولی در محلول فلوکونازول میانگین قطر هاله ی عدم رشد علیه این قارچ تفاوت معنادار  داشت (0/001>P)

  نتیجه گیری

    به نظر می رسد عصاره میخک اثر ضدباکتری بر علیه استرپتوکوک موتانس داشته و فاقد اثر ضد قارچی بر علیه کاندیدا آلبیکانس می باشد

  کلیدواژگان: میخک، محلول فلوکونازول، کاندیدا آلبیکنس، استرپتوکوکوس موتانس
 • بهاره ناظمی سلمان، حبیب ضیغمی، رضا یزدانی نژاد، بهسان اصغرنژاد، سمیرا بصیرشبستری صفحات 104-113
  سابقه و هدف

   پوسیدگی دندانی شایعترین بیماری مزمن فراگیر در دنیاست. برای جلوگیری از گسترش پوسیدگی و کنترل آن روش های مختلف پیشگیری و درمانی وجود دارد. با توجه به عوارض محصولات شیمیایی و کارایی نانو ذرات، پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره تهیه شده به روش سنتز سبز عصاره گیاه خرمالو بر برخی باکتری های دهان صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی عصاره گیاه خرمالو به روش ماسراسیون (خیساندن) در دانشگاه علوم پزشکی زنجان تهیه شد. تاثیر نانو ذرات نقره تهیه شده به روش سنتز سبز در رقت های مختلف نسبت به انتروکوک، استرپتوکوک موتانس، استرپتوکوک سوبرینی، لاکتوباسیل، استرپتوکوک سالیواریوس توسط چاهک پلیت تعیین گردید. متغیرهای حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC: minimum inhibitory concentration) و حداقل غلظت کشندگی   (MBC: minimum bacterial concentration)  محاسبه شد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS24 وارد کامپیوتر و با تست های Wilcoxan, Mann-,withny Kruskal-wallis تحلیل شدند.

  یافته ها

   مقادیر MIC برای استرپتوکوک موتانس و سالیواریوس و انتروکوک μgr⁄mL 1024 و برای استرپتوکوک سوبرینی و لاکتوباسیل  μgr⁄mL512 برآورد گردید. لذا میزان مقاومت گونه های استرپتوکوک موتانس و سالیواریوس و انتروکوک نسبت به نانو ذرات نقره تولید شده به روش سنتز سبز گیاه خرمالو از گونه های استرپتوکوک سوبرینی، لاکتوباسیل بیشتر بود. (0/014=P) بر اساس نتایج هاله عدم رشد و آزمایش MBC، میزان مقاومت باکتری ها نسبت به نانو ذرات نقره تولید شده به روش سنتز سبز گیاه خرمالو به ترتیب انتروکوک، استرپتوکوک موتانس، لاکتو باسیل، استرپتوکوک سالیواریوس و سوبرینی کاهش یافت.

  نتیجه گیری

   نانو ذرات نقره تهیه شده به روش سنتز سبز گیاه خرمالو اثر باکتریواستاتیک بر باکتری های دهان داشتند. با توجه به زیست بوم این گیاه شاید بتوان از آن در تولید دهانشویه و خمیر دندان بهره برد.

  کلیدواژگان: عوامل ضد عفونت، باکتری، نانوپارتیکل، عصاره گیاهی
 • شبنم شاه تقی، سعید نعمتی انارکی، مریم رحیمی خوب صفحات 114-121
  سابقه و هدف

   یکی از متداول ترین مشکلات در ترمیم های باند شونده ریزنشت می باشد. ریزنشت باعث نفوذ بزاق و میکروارگانیسم ها در فواصل بین ترمیم و ساختار دندان می شود. این پژوهش به مقایسه اثر سه نوع باندینگ بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاس پنج میپردازد.

  مواد  و روش ها

   پژوهش به صورت تجربی بر روی 45 دندان انجام گرفت. حفرات کلاس پنج  به ابعاد 2×3×2 میلی متر در سطح باکال، به صورتی که مارژین اکلوزال در مینا و مارژین جینجیوال در سمان باشد، تراش داده شدند. نمونه ها به 3 گروه 15 تایی تقسیم شده و سپس از باندینگ هایFuturabond DC ، Futurabond NR و Solo Bond M (Voco, Germany) استفاده گردید. حفرات با کامپوزیت Grandio) Voco, Germany) ترمیم شده و نمونه ها ترموسایکل شدند. دندان ها برای 24 ساعت در نیترات نقره و 6 ساعت در محلول ظهور قرار گرفتند. نمونه ها، به صورت باکولینگوالی برش داده شدند. میزان ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ محاسبه شد. محاسبات طبق آنالیز آماری kruskal wallis   انجام گرفت.

  یافته ها

   در ناحیه ی ژنژیوال، Solo Bond M در 80% موارد درجه ریزنشت 1 (نفوذ ماده رنگی تا 3/1 دیواره حفره)و در %20 موارد درجه ریزنشت 2 (نفوذ ماده رنگی تا 2/32 دیواره حفره) را دارا بود. در مورد باندینگ Futurabond DC، در 7/6 % موارد درجه ریزنشت صفر ، 66/7% موارد درجه ریزنشت 1و در 26/7% موارد درجه ریزنشت 2 دیده شد. در باندینگ Futurabond NR در 6/7% موارد درجه ریزنشت صفر، 33/3 % موارد درجه ریزنشت 1 و در 60% موارد درجه ریزشت 3 (نفوذ ماده رنگی در تمامی دیواره های حفره بدون درگیری دیواره اگزیالی) دیده شد. در ناحیه ی اکلوزال بین سه گروه اختلاف معنا داری وجود نداشت.(0/071=P)

  نتیجه گیری

   میزان ریزنشت در ناحیه ی اکلوزال حفرات در هیچکدام از 3 گروه تفاوت معناداری نداشت ولی بین Futurabond NR و دو گروه Futurabond DC و Solo Bond M ، میزان ریزنشت در ناحیه ژنژیوال دارای تفاوت معنادار بود بطوریکه میزان ریزنشت Futurabond NR  به طور معناداری بیشتر از دو گروه Futurabond DC و Solo Bond M بود.

  کلیدواژگان: ادهزیوها، باند، نشت دندانی، futurabond NR، رزین های کامپوزیتی
 • محمدعلی روزگار، امیر ادیبی، خدیجه ابدال، زهرا مطهری، محمدرضا هواسیان صفحات 122-129
  سابقه و هدف

   پریودنتیت مزمن بیماری التهابی با رشد آهسته است که بیشتر در بالغین بروز پیدا می کند.  از طرف دیگر اختلالات روانی متعددی مثل افسردگی در ارتباط با ابتلا به برخی بیماری های جسمی هستند. هدف از مطالعه حاضر تعیین شاخص های پریودنتیت مزمن در افراد با افسردگی اساسی در مقایسه با افراد سالم در شهر ایلام در سال 1401-1400انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی و  توصیفی- تحلیلی است. جامعه اماری،  شامل 84 بیمار دارای افسردگی اساسی مراجعه کننده به صورت بستری یا سرپایی در بخش روان پزشکی بیمارستان مصطفی(ره) شهر ایلام بود. اطلاعات از طریق فرم محقق ساخته جمع اوری شد. این فرم دارای دو بخش شامل: اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، تحصیلات، محل سکونت، مدت بیماری)؛ و اطلاعات پریودنتال (شاخص پلاک، عمق پاکت، خونریزی و حد چسبندگی) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های تی ، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   در مطالعه حاضر 84 نفر شامل بیماران افسرده (42نفر) و افراد سالم (42نفر) بررسی شدند. دو گروه از لحاظ سن و جنس تفاوت آماری معنی داری نداشتند (0/05<P)  شاخص های عمق پاکت و خونریزی باکال و پالاتال، حد چسبندگی و پلاک در بیماران افسرده بطور معنادار و قابل توجهی بالاتر بود. سن بالا، جنس زن و کاهش تحصیلات در افراد مبتلا به افسردگی بیشتر بود، اما فقط سطح تحصیلات از لحاظ آماری معنی دار بود.(0/001>P). خونریزی لثه  و عمق پاکت در بیماران افسرده بطور معنی داری بیشتر از افراد سالم بود. (0/01>P)

  نتیجه گیری

    به نظر می رسد در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شاخص های پریودونتیت زن شامل خونریزی لثه و عمق پاکت بیشتر از افراد سالم است.

  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، شاخص های، افسردگی، اختلال افسردگی ماژور، اختلالات روانی
 • محمدرضا طباطباییان، وحید اصفهانیان، آرزو طهمورث پور صفحات 130-138
  سابقه و هدف

   بیماری پریودنتال موجب تخریب انساج نگهدارنده دندان می شود. باکتری گرم منفی بی هوازی پورفیروموناس جینجیوالیس از عوامل این بیماری است. اخیرا به دلیل عوارض متعدد دهانشویه ها و آنتی بیوتیک ها، مواد گیاهی مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله گیاه شیرین بیان، که خواص ضد ویروسی، باکتریایی و ضد التهاب دارد. لذا هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، بررسی اثر ضدباکتریایی غلظت های مختلف عصاره اتانلی ریشه شیرین بیان در مقایسه با داکسی سایکلین و کلرهگزیدین بر باکتری پورفیروموناس جینجیوالیس است.

  مواد و روش ها

    در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی پس از تهیه باکتری پورفیروموناس جینجیوالیس (Porphyromonas gingivalis ATCC 33277) از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کشت آن و تهیه ی گیاه و عصاره گیری، 6رقت از عصاره تهیه شده و به همراه دهانشویه کلرهگزیدین 0/2%و آنتی بیوتیک داکسی سایکلین100 میلی گرم، آزمایش بر باکتری پورفیروموناس جینجیوالیس به دو روش بررسی قطرهاله عدم رشد و میکرودایلوشن براث یا رقیق سازی در محیط مایع انجام شد. داده ها در نسخه ی 26 نرم افزارSPSS در سطح خطای 5% با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شد. 

  یافته ها

   تمامی غلظت های شش گانه در مقایسه با یکدیگر و با کلرهگزیدین و داکسی سایکلین، دارای خاصیت آنتی باکتریال به صورت معنا دار بودند (0/001=P). غلظت مهارکنندگی عصاره، MIC70 و MIC90، به ترتیب مربوط به غلظت های 6/25 و 200mg/ml بود. درصد مهارکنندگی کلرهگزیدین و داکسی سایکلین هم به ترتیب 82/4% و 77/8% بود.

  نتیجه گیری

    عصاره اتانلی شیرین بیان اثر آنتی میکروبیال بسیار خوبی نشان داد. به طوری که در غلظت های بالاتر تاثیری برابر و حتی بیشتر از کلرهگزیدین و داکسی سایکلین مشاهده شد.

  کلیدواژگان: شیرین بیان، عوامل ضدباکتریایی، کلرهگزیدین
 • سعیده خالصی، سید محمد رضوی، مه تاسادات طاهری صفحات 139-145
  سابقه و هدف

   ضایعات واکنشی بافت نرم از شایع ترین ضایعات حفره دهان محسوب میشوند. ایوزینوفیلها، لکوسیتهایی با عملکردهای متعدد هستند که امروزه نقشهای متعددی از جمله شرکت در آنژیوژنز و فیبروژنز برای آنها متصور میشوند. با توجه به اهمیت ضایعات واکنشی و شیوع آنها در جمعیت ایران، در این مطالعه تلاش بر بررسی نقش ایوزینوفیلها در شکل گیری ضایعات واکنشی شایع حفره دهان می باشد.

  مواد و روش ها

   در مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، 80 نمونه ضایعه واکنش دهان شامل فیبروم تحریکی (27)، فیبروم اسیفیه محیطی (27) و پیوژنیک گرانولوما (26) نمونه  از آرشیو بخش آسیب شناسی دهان دانشکده دندانپزشکی اصفهان که جهت تشخیص و درمان بیوپسی اکسیژنال شده بودند انتخاب شد. اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، مکان و نمای بالینی از پرونده بیماران استخراج شد و سپس جهت بررسی تعداد ایوزینوفیل ها رنگ آمیزی کنگورد روی نمونه ها انجام شد. اطلاعات بالینی و هیستوپاتولوژی جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS24 شد و با روش های آمار توصیفی، آزمون کروسکال-والیس،آزمون من ویتنی و کای-دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان 0/005>P معنی دار تلقی شد.

  یافته ها

   بیشترین میزان تعداد ایوزینوفیل در پیوژنیک گرانولوما (32/08±24/88) و کمترین میانگین تعداد ایوزینوفیل در فیبروم تحریکی (23/22±10/11) شمارش شد و طبق آزمون کروسکال-والیس تفاوت معناداری در میانگین تعداد ایوزینوفیل وجود داشت (0/001=P)

  نتیجه گیری

    تعداد ایوزینوفیل ها در ضایعات مورد مطالعه به ویژه پیوژنیک گرانولوما محسوس بوده و میتوانند در پاتوژنز این ضایعات نقش داشته باشند. مطالعات بیشتری جهت شناسایی پاتوفیزیولوژی ضایعات واکنشی و شناخت نقش احتمالی ایوزینوفیل مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: ائوزینوفیل، دهان، کنگو رد، بیوژنیک گرانولوم
 • محمد ابراهیمی ساروی، آناهیتا لطفی زاده، اعظم نحوی صفحات 146-152
  سابقه و هدف

   اکتودرمال دیسپلازی بیماری ژنتیکی است که مشتقات اکتودرم مانند پوست، مو، ناخن، دندان ها و غدد عرق را تحت تاثیر قرار می دهند. تشخیص این بیماری در زمان تولد یا در اوایل کودکی صورت می گیرد. اختلال در تشکیل، رشد و نمو دندان به شکل های مختلفی در این کودکان مشاهده می گردد. تفاوت ظاهری در کودکان مبتلا ممکن است سبب کاهش اعتماد به نفس و عدم پذیرش آنان توسط هم سن و سالان شود؛ بنابراین درمان ظاهر این کودکان به خصوص در ناحیه دهان و دندان بسیار حایز اهمیت است. در این گزارش مورد ویژگی های ظاهری و درمان های دندانپزشکی صورت گرفته برای یک دختر 6 ساله مبتلا به اکتودرمال دیسپلازی شرح داده شده است.

  مواد و روش ها

   بیمار دختر 6 ساله بدون بیماری سیستمیک با شکایت از سابقه مورد تمسخر قرار گرفتن توسط همسالان خود مراجعه کرد. در این کودک فقدان دندان های شیری و دایمی و حضور دندان های مخروطی شکل قابل مشاهده بود. کودک موهای کم پشت و نازک و لب های هیپوتونیک و دهان خشک داشت. پل بینی نیز فرورفته به نظر می رسید. دندان های کودک فاقد پوسیدگی یا بیماری های پریودنتال بود. طرح درمان صورت گرفته برای این کودک شامل بازسازی دندان های قدامی مخروطی شکل با کامپوزیت و سپس طراحی پروتز پارسیل متحرک به منظور حفظ فضای دندان های از دست رفته و همچنین جایگزینی آنان بود.

  نتیجه گیری

   پروتزهای متحرک گزینه درمانی مناسبی برای کودکان دچار اکتودرمال دیسپلازی هستند. پس از 18 سالگی می توان درمان های جراحی جایگذاری ایمپلنت و سپس قرار دهی پروتزهای متکی بر ایمپلنت را در دستور کار قرار داد.

  کلیدواژگان: اکتودرمال دیسپلازی هیپوهیدروتیک، کودکان، کامپوزیت های رزینی، پروتز پارسیل
 • سید حسین طباطبایی، محسن برزگر، مهدی اسلامی، فریناز صباغزادگان صفحات 153-159
  سابقه و هدف

   ادنتوژنیک میکسوما، یک تومور ادنتوژنیک خوش خیم و ناشایع میباشد که حدود 3 تا 6 درصد از تومور های ادنتوژنیک را شامل میشود و دارای منشا اکتومزانشیمال است. اغلب در دهه ی دوم تا چهارم زندگی ایجاد میشود و محل شایع آن فک پایین و قسمت های خلفی است. درمان ضایعه، خارج کردن کامل تومور با جراحی است.

  گزارش مورد : 

  بیمار دختر 17 ساله با شکایت از تورم کام از دو ماه قبل مراجعه کرده بود. در رادیوگرافی پانورامیک، ضایعه ای رادیولوسنت، مولتی لاکولار و منفرد، با حدود نسبتا مشخص در سمت چپ ماگزیلا مشاهده شد. ضایعه از میدلاین تا مزیال دندان مولر دوم سمت چپ گسترش پیدا کرده بود. ضایعه به روش استیوکتومی خارج گردید. در بررسی میکروسکوپی ، به دلیل وجود سلول های wavy احتمال میکسویید نوروفیبروما مطرح شد. با روش ایمنوهیستوشیمی(IHC) تشخیص میکسویید نوروفیبروما رد و تشخیص ادنتوژنیک میکسوفیبروما داده شد.

  نتیجه گیری

   در بررسی کلینیکی و رادیوگرافی این تومور، احتمال یک ضایعه غیر ادنتوژنیک با منشا عصبی مطرح گردید و در بررسی میکروسکوپی از نمونه اکسیژنال به دلیل مشاهده سلول های wavy شکل احتمال یک میکسویید نوروفیبروما مطرح شد اما یافته های  IHCبه نفع آن نبود. از آن جاییکه ادنتوژنیک میکسوفیبروما یک ضایعه موضعا مهاجم می باشد و پتانسیل عود نیز دارد بنابراین تشخیص صحیح آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: تومورهای ادنتوژنیک، نوروفیبروما، ماگزیلا
|
 • Hamidreza Barikani, Amirreza Rokn, Ghazal Jabalameli, Mehrdad Panjnoush, MohammadJavad Kharzi Fard, Mohadeseh Heidari Pages 83-90
  Background and Aim

   Dental implants are one of the most accepted methods for tooth replacement, function and esthetic improvement. Sinabionic dental implant (Nikkasht Asia, Iran) was manufactured by grade 5 titanium alloy with Sandblasted, large grit, Acid-etched (SLA) and hydrophilic surface with a porosity of 1.2 to 1.8 µm. The aim of this study was clinical and radiological evaluation of Sinabionic implant system at 3, 6 and 12 month intervals after implant placement surgery.

  Material and Methods

   After obtaining written consent from the patients, 53 Sinabionic implants (Niktash Asia, Iran) were evaluated in this study.  Pocket depth, bleeding on probing, pus, mobility and pain were evaluated in clinical examination and bone resorption in mesial and distal were assessed in the radiographic examination by one sample t test. 

  Results

   5 failures were observed of 53 implants and 32 implants were successful according to the accepted criteria, which includes 60.4% and the Survival rate of these implants was reported to be 90.6%.

  Conclusion

    Clinical and radiographic evaluations of Sinabionic implants indicated success and survival rate less than the accepted standard range. It is strongly recommended that the structure (micro and macro geometry) and surface quality of the implant be modified.

  Keywords: Dental implants, Radiography, Dental, Clinical trial, phase I, Survival rate, Periodontal index, Alveolar bone loss
 • Azin Bakhtiari, Golnaz Shojaee, Mohammadjavad Kharazifard Pages 91-97
  Background and Aim

  Recently, MTA-based sealers have been introduced to achieve biological properties and tissue compatibility and high sealing strength. However, few studies are available on the effect of bioceramic-based sealers, including CeraSeal, on fiber post bonding strength. This study was conducted with the aim of investigating the effect of the type of endodontic sealer on the bond strength of the fiber post to the root canal in a laboratory environment at the Faculty of Dentistry of Azad University of Tehran in 2021.

  Materials and Methods

   In this laboratory and in vitro study, a total of 30 maxillarysingle canal anterior teeth that were extracted due to periodontal reasons were included in the study, Cereseal, MTA Fillapex, Ah plus sealers were randomly placed in 3 groups of 10. The canals were filled with gutta-percha (Ariadent, Tehran, Iran) by cold lateral compression method. The samples were kept at 37°C and under 100% relative humidity for 7 days. The gutta percha was removed from the root canals by piezoreamer number 2 so that at least 5 mm of gutta remained at the end of the canals. Then the space of the post was prepared for the RTD fiberpost by special drills, and at the end the fiberposts were cemented using panavia f2 dual cure resin cement.24 hours after placing the samples in incubator, a diamond disk was used to prepare 1 mm thick cross-sections from the coronal third of the samples in disk form. Finally, the bond strength was measured by push-out technique in each tooth piece with the formula P=F/A. For data analysis, one way Anova test was used in SPSS version 22 software.

  Results

   The results showed that there is a significant difference in the bond strength of the fiber post to the root canal based on the type of sealer. The bond strength of the fiber post to the root canal in AH plus sealer was higher than MTA fillapex and Ceraseal sealer (P < 0.0001), but there was no significant difference in the bond strength of fiber post to the root canal in MTA fillapex and Ceraseal sealer (P= 0. 5).

  Conclusion

   The bond strength of fiber post to root canal in epoxy resin based sealers is higher than MTA and bio ceramic based sealers.

  Keywords: Canals sealer, AH plus, epoxy resin-based root canal sealer, Panavia-F 2.0
 • Shahrzad Amirkhan, Fatemeh Rashidi Meybodi, Mehdi Rafiei, Shiva Brmar Pages 98-103

  Background and Aim :

   Candida albicans and Streptococcus mutans are common microorganisms that cause infection in the form of caries and candidiasis.The aim of this study was to compare the antifungal and antibacterial effects of clove extract and fluconazole solution on Streptococcus mutans and Candida albicans.

  Materials and methods

   In this laboratory study were used Streptococcus mutans (ATCC 35668) and Candida albicans (ATCC 5027). Clove extract was prepared in concentrations of 6/25 -12/5 -25-50 -100. Then 10 mg of fluconazole powder was dissolved in methanol and brought to the desired volume and inoculated separately into wells in Sabouraud Dextrose Agar culture medium for Candida albicans and Mitis Salivarius Agar  for Streptococcus mutans. After 24-48 hours, the minimum inhibitory concentration and diameter of their growth inhibition zone were determined. The data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.

  Results

   The mean diameter of the non-growth halo of Streptococcus mutans in the vicinity of clove extract had a significant difference (p<0.001). And in fluconazole solution, no growth halo diameter was observed against Streptococcus mutans bacteria. The halo diameter of Candida albicans fungus was not observed in different concentrations of clove extract. But in the solution of fluconazole, there was an average diameter of the halo of non-growth against this fungus.

  Conclusion

  Clove extract has high antibacterial activity, but no evidence of antifungal effect was found in clove extract.

  Keywords: Clove, Fluconazole solution, Albicans Candida, Streptococcus mutans
 • Bahareh Nazemi salman, Habib Zeighami, Alireza Yazdinezhad, Behsan Asghar Nejad, Samira Basir Shabestari Pages 104-113
  Background and Aim

   Dental caries is the most widespread chronic disease.There are several medical procedures to prevent and control its extension.Based on side effects of chemical products and effectiveness of nanoparticles, this study done inorder to evaluate the antimicrobial effect of silver nanoparticles produced by green synthesis using diospyros extract on oral bacteria.

  Materials and Methods

   In this experimental study the diospyros extract was produced by Maceration procedures at Zanjan university of medical sciences in 2019 .The effect of silver nanoparticles produced by green synthesis was determined on various concentrations of Enterococcus, Streptococcus Mutans, Streptococcus Subrinus, Streptococcus Salivarius, Lactobacillus micro organisms by cap plate method. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bacterial Concentration (MBC) factors was determined. The datas was imported to the SPSS 24 program and analysed by Wilcoxan , Mann-Withny, Kruskal-wallis tests.

  Results

  .the MIC factor for streptococcus mutans, enterococcus, streptococcus salivarius was determined 1024 μgr⁄mL  and for streptococcus subrinus and lactobacillus 512 μgr⁄Ml. Although the antimicrobial resistance due to MBC factor is decreased from Enterococcus  to, streptococcus mutans, lactobacillus, streptococcus salivarius, streptococcus subrinus sequentially (P=0.014). The finding showed that the antimicrobial resistance of streptococcus mutans, enterococcus, streptococcus salivarius due to MIC factor is more than streptococcus subrinus and lactobacillus.

  Conclusion

   The results showed the bacteriostatic effect of silver nanoparticles produced by green synthesis using Diospyros extract on oral pathogens.due to herbal source an being native, maybe this plant can be useful to produce mouthwashes and toothpastes.

  Keywords: Antimicrobial effect, Nanoparticles, herbal extract
 • Shabnam Shahtaghi, Saeid Namati anaraki, Maryam Rahimikhoob Pages 114-121
  Background & Aim

   Microleakage is one of the most common problems in bonding systems. The ingress of micro-organisms and oral fluids through microscopic spaces between restoration and tooth structure is known as microleakage. The aim of this research was to compare the Microleakage of three types of bondings in CLV composite cavities.

  Material and Methods

   In this experimental study, CLV cavities were prepared in 2*3*2 mm on the buccal surfaces of 45 premolars, with the occlusal margin on enamel and gingival margin on cementum 1 mm below CEJ. The teeth were divided into 3 groups of 15 each. The cavities were treated by Futurabond DC, Solo Bond M, and Futurabond NR (Voco, Germany). Grandio composite (Voco, Germany) was used to restore the cavities. After thermocycling, the samples were immersed in silver nitrate for 24 h and then in developer solution for 6 h. samples evaluated under a stereomicroscope after buccolingual sectioning. Kruskal Wallis test was used for statistical analysis.

  Results

   This study revealed that in the gingival area, Solo Bond M had type 1 microleakage in 80% of the cases (dye penetration up to 1/3 of the cavity wall) and type 2 microleakage in 20% (dye penetration up to 2/3 of the cavity wall). Futurabond DC bond had no microleakage in 6.7% of the cases, type 1 in 66.7%, and type 2 in 26.7% of the cases. Futurabond NR bonding had no microleakage in 6.7%, type 1 in 33.3%, and type 3 in 60% of cases (dye penetration in all cavity walls without axial wall involvement ). There was no statistically significant difference in the microleakage at the occlusal margins between 3 groups (P=0/071)

  Conclusion

   the amount of microleakage in the occlusal area of the cavity is not significantly different in any of the 3 groups, but The amount of microleakage in the gingival area has a significant difference so that the amount of microleakage of Futurabond NR is significantly higher than the two groups of Futurabond DC and Solo Bond M.

  Keywords: adhesives, dental leakage, futurabond NR, composite resins
 • MohammadAli Roozegar, Amir Adibi, Khadijeh Abdal, Zahra Motahari, MOHAMMADREZA Havasian Pages 122-129
  Background and  Aims

   chronic periodontitis is a slowgrowing inflammdory disease mostly evident in adults Many mental disorders such as depression are related to some physical diseases. This study was conducted with the aim of determining the indicators of chronic periodontitis in people with major depression compared to healthy people in Ilam city in 2021-2022.

  Materials and Methods

   The type of cross-sectional study is descriptive and analytical. The statistical population included 84 patients with major depression who are hospitalized or outpatients in the psychiatric department of Mustafa Hospital. Information was collected through a researcher-made form. This form contains two parts: demographic information part (age, sex, education, place of residence, contact number, duration of illness); periodontal information section (including plaque index, pocket depth, bleeding and adhesion limit). Data were analyzed using SPSS software version 18 and t-tests, analysis of variance and Pearson's correlation.

  Results

   In this study, 84 people including depressed patients (42people) and healthy people (42people) were investigated. The average age of the two groups was 36.11 and 32.9 years, respectively. The indices of pocket depth and buccal and palatal bleeding, clinical attachment level and plaque were significantly higher in depressed patients. Older age, female sex, and lower education were more common in people with depression, but only the level of education was statistically significant (P<0.001). BOP in depressed patients was significantly more than healthy people.(p<0.01) This plaque index was significantly higher in depressed patients with less and higher education than healthy people .(p<0.01)

  Conclusion

   It seems, Periodontal indexes such as gingival bleeding and pocket depth were higher in patients with major depressive disorder.

  Keywords: Chronic periodontitis, indicators, depression, major depressive disorder, mental disorders
 • Mohammadreza Tabatabaeian, Vahid Esfahanian, Arezoo Tahmourespour Pages 130-138
  Background and Aims

   Periodontal disease causes the destruction of tooth supporting tissue. Anaerobic Gram-negative bacterium, Porphyromonas gingivalis is one of the causes of this disease. Recently, due to the many side effects of mouthwashes and antibiotics, herbal materials have been receiving attention. licorice plant, with the scientific name Glycyrrhiza glabra, has antiviral, antibacterial and anti-inflammatory properties. Therefore, the purpose of this laboratory study is to investigate the antibacterial effect of different concentrations of licorice root ethanolic extract compared to doxycycline and chlorhexidine on Porphyromonas gingivalis bacteria.

  Material and Methods

   After preparing Porphyromonas gingivalis(ATCC 33277) bacteria from Isfahan University of Medical Sciences and bacterial culture and preparation of the plant and extraction, 6 dilutions of the extract were prepared. The test was carried out against Porphyromonas gingivalis bacteria along with 0.2% chlorhexidine mouthwash and doxycycline 100 mg antibiotic, with two methods of disk diffusion and microdilution. Data were analyzed by Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical tests in spss26 software at a significance level of 5%.

  Result

   All six concentrations had significant antibacterial properties compared to each other and to chlorhexidine and doxycycline(P=0/001). The inhibitory concentration of extract, MIC70 and MIC90, was related to 6.25 and 200 mg/ml concentrations, respectively. The inhibitory percentages of chlorhexidine and doxycycline were 82.4% and 77.8%, respectively.

  Conclusion

   Licorice root ethanolic extract showed a very good antimicrobial effect. So that in higher concentrations, an equal or even greater effect was obtained than the chlorhexidine and doxycycline.

  Keywords: Antibacterial agents, Licorice, Chlorhexidine
 • Saeedeh Khalesi, Sayed Mohammad Razavi, Mahta Sadat Taheri Pages 139-145
  Background and Aim

    Soft tissue reactive lesions are the most common oral lesions. Eosinophils are leukocytes with multiple functions, which are considered to have multiple roles including angiogenesis and fibrogenesis. Considering the importance of reactive lesions and their prevalence in the Iranian population, this study attempts to investigate the role of eosinophils in the formation of common reactive lesions of the oral cavity.

  Material and Methods

   In this cross-sectional descriptive-analytical study, 26 case of pyogenic granuloma, 27 case of irritation fibroma and 27 case of peripheral ossifying fibroma were selected from the archive of the Oral Pathology Department of Isfahan Dental School, which were prepared by excisional biopsy method. Clinical information including age, gender and location of the lesion was extracted. Congo red staining was performed and the number of eosinophil was counted. All data was entered into SPSS24 software and was statistically analyzed by Chi-square, Fisher's exact and Mann-Whitney tests. P<0.05 was considered as a significant difference.

  Result

   The highest mean number of eosinophils was counted in pyogenic granuloma (24.88±32.08) and the lowest was counted in irritiation fibroma (10.11±23.22). According to the Kruskal-Wallis test, there was a significant difference in the average number of eosinophils (P = 0.001)

  Conclusion

   The number of eosinophils in the studied lesions, especially pyogenic granuloma is noticeable and can play a role in the pathogenesis of these lesions.

  Keywords: Eosinophil, Oral cavity, Congored pyogenic granuloma
 • Mohammad Ebrahimi Saravi, Anahita Lotfizadeh, Azam Nahvi Pages 146-152
  Background and Aim

   Ectodermal dysplasia is a genetic condition that affects ectodermal derivatives such as skin, hair, nails, teeth and sweat glands. The disease is diagnosed at birth or in early childhood. Tooth developmental disorders are observed in different forms in these children. These disorders expose children to ridicule, which can lead to psychological problems; Therefore, the physical treatment of these children is very important, especially in the oral area. This report describes the appearance and dental treatments performed on a 6-year-old girl with ectodermal dysplasia.

  Case Report:

   A 6-year-old girl with no systemic disease complained of a history of being ridiculed by her peers. Lack of deciduous and permanent teeth and conical teeth were visible in this child. The child had reduced, thin hair, hypotonic lips, and a dry mouth. The bridge of the nose also seemed concaved. The baby's teeth had no caries or periodontal disease. The treatment plan for this child included a composite build-up of the conical anterior teeth and then the design of a removable partial denture to preserve the space of the missing teeth as well as their replacement.

  Conclusion

   Removable prostheses are a suitable treatment option for children with ectodermal dysplasia. After the age of 18, surgical treatments for implant placement and then placement of implant-based prostheses can be considered.

  Keywords: Hypohidrotic ectodermal dysplasia, children, composite resins, partial denture
 • Seyed Hosein Tabatabaei, Mohsen Barzegar Pages 153-159
  Background and Aim

   Odontogenic myxoma is a benign, uncommon odontogenic tumor that includes about 3 to 6% of odontogenic tumors and has an ectomesenchymal origin. It usually occurs in the second to fourth decade of life. Its common site is lower jaw and posterior parts. Treatment of lesion is complete surgical excision of tumor.

  Case Report: 

  The patient, a 17-year-old girl, complained of swelling of palate two months ago. In the panoramic radiograph, a single, multilocular, radiolucent lesion with relatively well demarcated borders was observed on left side of maxilla. The lesion had spread from midline to mesial of left second molar. The lesion was removed by osteoctomy. In microscopic examination, the possibility of myxoid neurofibroma was raised due to presence of wavy cells. Neurofibroma diagnosis was rejected by immunohistochemical method and odontogenic myxofibroma was diagnosed.

  Conclusion

   In clinical and radiographic examination of this tumor, the possibility of a non-odontogenic lesion of nerve origin was raised, and in microscopic examination of excisional sample, due to the observation of wavy cells, the possibility of a myxoid neurofibroma was raised, but the IHC findings were not in favor of it. Therefore, definitive diagnosis requires relationship between clinical and radiographic findings and examination of various microscopic sections, and in case of doubt, IHC should be performed. Since odontogenic myxoma is a locally invasive lesion and has the potential for recurrence, its correct diagnosis is of great importance.

  Keywords: Odontogenic tumors, neurofibroma, maxilla