فهرست مطالب

Journal of Language and Translation
Volume:13 Issue: 3, Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/07/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حسین خدابخش زاده *، محمدعلی فاطمی صفحات 1-16

  توسعه حرفه ای مستمر معلمان (CPD) در حال حاضر یک منطقه جذاب در سراسر جهان است. با این وجود، علیرغم افزایش دامنه ادبیاتی که بر جنبه های خاصی از CPD تمرکز می کند، ادبیات کمی وجود دارد که به مقیاس اندازه گیری برای دانستن جایگاه معلمان و نقش انگیزشی عمل می کند. هدف از این مطالعه ساخت و اعتبارسنجی مقیاس جدیدی برای اندازه گیری CPD معلمان زبان انگلیسی بود. این مقیاس به دلیل ویژگی های افزوده شده ارزیابی پویا (DA) به عنوان یکی دیگر از جنبه های بهبود CPD معلمان، بکر در نظر گرفته می شود. مطالعه حاضر بیشتر به دنبال ایجاد روایی و پایایی پرسشنامه و همچنین افزودن ارزش و دقت بیشتر به موجودی های موجود از قبل بود. همچنین در این پژوهش مقیاس توسعه یافته از طریق پایلوت گویه ها اعتبارسنجی شد و تحلیل عاملی پرسشنامه پنج عاملی را تایید کرد. با استناد به نتایج نهایی، پرسشنامه با انجام تحلیل آلفای کرونباخ پایا و دارای ثبات درونی بود. آلفای کرونباخ 0.91 نشان دهنده سازگاری درونی بالا بود. پرسشنامه CPD از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برای ایجاد یک مقیاس معتبر جدید برای ارزیابی سطح فعلی CPD معلمان تایید شد. نتایج در زمینه آموزش زبان مورد بحث قرار می گیرد و بر این اساس مسیولان و مدیران باید به نتایج توجه داشته باشند. مطالعات آتی می توانند از رویکرد ترکیبی برای ارزیابی CPD معلمان با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه استفاده کنند.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای مستمر، CPD، آموزش معلمان، DA، ارزیابی پویا
 • صفحات 17-28

  مطالعه حاضر با هدف بررسی این موضوع انجام شد که آیا تفاوت معناداری بین تاثیر تمرینات غیر تلفیقی و تکالیف تلفیقی خواندن و نوشتن بر رشد نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی متوسطه از نظر محتوا و سازماندهی نوشته های آنها وجود دارد یا خیر. بدین منظور، 60 دانشجوی مرد و زن بزرگسال ایرانی در مقطع کارشناسی EFL به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایشی اول (تلفیقی)، به گروه خواندن و نوشتن تلفیقی، یک قطعه خواندن تقریبا چهار پاراگراف همزمان با آموزش نوشتن ارایه شد. گروه دوم (غیر تلفیقی) تکالیف را با تکالیف خواندن و نوشتن به طور جداگانه در هر جلسه انجام و ارسال کردند. در مقابل، گروه کنترل از طریق روش های مرسوم آموزش نوشتار، آموزش های دارونما را در مورد مهارت های نوشتن و خواندن دریافت کردند. برای هدف پژوهش از تکالیف نوشتاری و روبریک نمره گذاری نوشتاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاثیر تکالیف غیر تلفیقی و تکالیف تلفیقی خواندن و نوشتن بر رشد نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی متوسطه از نظر محتوا تفاوت معناداری وجود ندارد. با این حال، نتایج نشان داد که بین تاثیر تمرینات غیر تلفیقی و تکالیف تلفیقی خواندن و نوشتن بر توسعه نوشتاری زبان آموزان ایرانی متوسطه زبان انگلیسی در مورد سازمان تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ها ممکن است مفاهیم نظری و آموزشی برای معلمان زبان انگلیسی، فراگیران و طراحان برنامه درسی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرینات یکپارچه، تمرینات غیر یکپارچه، محتوای نوشتار، سازماندهی
 • هاشم هاشمی صفحات 29-41

  بین فعل و معناشناسی و نحوه استفاده از افعال برای القای مفاهیم رابطه تنگاتنگی وجود دارد. شاعران و نویسندگان ناخواسته بر احساسات خود در انتخاب اعمال تاثیر می گذارند و از افعالی استفاده می کنند که بار معنایی آنها منعکس کننده عواطف و احساسات گوینده است. به عبارت دیگر، افعال علاوه بر انتقال معنا، زمان و مکان، انتقال دهنده عواطف و احساسات هستند. ساختار آوایی فعل علاوه بر نقش معنایی خود، به طور غیرمستقیم بیانگر مفهومی است که از طریق مجموعه ای از آواها در ذهن شاعر می گذرد. در این پژوهش بار عاطفی افعال در شاهنامه فردوسی بررسی شده است. می توان گفت در کتاب های حماسی، هر جمله ای بار عاطفی دارد که مملو از معانی «مثبت، منفی و خنثی» است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تعیین بار عاطفی افعال و اجزای آن و رابطه بین عناصر هم آمیزی و افعال از نظر بار هیجانی مثبت، خنثی و منفی است. در این تحقیق، نمونه های افعال نه گوینده محور هستند و نه شنونده محور. گفتمان نیز بسیار مهم است، یعنی رابطه بین افراد تعیین کننده بار عاطفی فعل است. همچنین فضای معنایی را با توجه به تمرکز زبان شناسان بر تمایز معنایی تعریف می کند. در عین حال، مطالعه معناشناسی در کنش های عاطفی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اصطلاح معناشناسی به طور کلی با توصیف معنای کلمات، عبارات و جملات همراه است. از نظر زبان شناختی، معناشناسی به بررسی روابط بین نشانه ها و نمادها با مفاهیم می پردازد.

  کلیدواژگان: بار عاطفی افعال، معناشناسی، گفتمان، تمایز معنایی، فضای معنایی
 • صفحات 43-54

  هدف مطالعه کمی شبه تجربی کنونی این بود که بفهمد چگونه تکالیف تعاملی می تواند بر خودنظارتی، خودتنظیمی و تمایل دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط در یک محیط کلاس تاثیر بگذارد. این مطالعه از پرسشنامه های سنجش مقیاس خود نظارتی (SMS)، مقیاس یادگیری زبان خودتنظیمی (SRLLS) و تمایل به برقراری ارتباط (WTC) به منظور ارزیابی تغییرات در نمرات تعاملی 40 دانش آموز در یک گروه آزمایشی با نمرات تعاملی استفاده کرد. از 40 دانش آموز در یک گروه کنترل. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون تی نمونه ای مستقل، به وضوح نشان داد که دانش آموزان دارای تکالیف تعاملی عمدتا از دانش آموزان با آموزش عادی بهتر عمل می کنند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تکالیف تعاملی در بهبود پیشرفت دانش آموزان و کاهش و افزایش عملکرد آنها با استفاده از شایستگی تعاملی موثر است. همچنین نتایج نشان داد که دانش آموزان سعی می کنند فراگیران سازگارتر و درگیرتری باشند که به یادگیری آنها کمک می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که روش های تدریس باید به فعالیت های تعاملی به شیوه ای موثر و معنادار در محیط کلاسی غیرتهدیدکننده بپردازد تا در کنار بهبود اعتماد به نفس و افزایش یادگیری دانش آموزان، مشارکت در زبان کلاس را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تکلیف تعاملی، راهبرد خود نظارتی، راهبرد خودتنظیمی، آموزش راهبرد، تمایل به برقراری ارتباط استراتژی
 • صفحات 55-64

  نوشتن همیشه نقش مهمی در یادگیری زبان دارد، بیشتر به دلیل ارتباط نزدیکی که با رشد گفتاری و خواندن دارد. با این وجود، در کنار صحبت کردن و خواندن، نوشتن به نسبت کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این مقاله تلاشی است برای بررسی احتمال تقلید سبک در یادگیری نحوه نوشتن و همچنین نحوه درک این تکنیک توسط معلمان زبان انگلیسی. اقدام پژوهی فرصت ارزشمندی را برای کنکاش در مسایل زندگی واقعی که معلمان به طور روزانه با آنها سروکار دارند ارایه می دهد. معلمان ضمن خدمتی که در یک دوره نویسندگی شرکت می کردند در این مطالعه شرکت کردند تا به طور مستقیم احساس کنند که استفاده از تقلید در کلاس برای آموزش نوشتن چه احساسی دارد. ابتدا یک پاراگراف مدل به آن ها ارایه شد و از آن ها خواسته شد که از آن تقلید کنند، ابتدا کاملا به سبک نویسنده پایبند باشند، سپس آزادانه در قالب و ساختار آن طور که می دانند تغییراتی ایجاد کنند. در نهایت، از آنها خواسته شد تا در مورد این تجربه فکر کنند. مشخص شد که اکثر معلمان معتقد بودند که تقلید سبک می تواند برای زبان آموزان مفید باشد و آنها قصد دارند آن را در کلاس های خود تمرین کنند. به نظر می رسد آنها معتقدند که تقلید سبک می تواند کمک فوق العاده ای به فراگیران مبتدی در کلاس های خود داشته باشد، زیرا می تواند باری را که آنها برای تسلط بر نوشتن احساس می کنند کاهش دهد. با این حال، عده ای با ابراز نگرانی از گم شدن صداها و کشته شدن سبک ها مخالف آن بودند.

  کلیدواژگان: تقلید، تقلید سبک، نظریه شناختی اجتماعی، الگوسازی
 • بهرام مولایی صفحات 65-81

  از آنجایی که درخواست در شرایط نابرابری رخ می دهد، گوینده باید همیشه اصول ادب را بدون توجه به موضوع درخواست خود رعایت کند. این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش راهبردی کنش های گفتاری درخواست و عذرخواهی بر رشد عملکرد عملگرایانه و تفکر انتقادی زبان آموزان ایرانی پرداخته است. بر اساس ماهیت درمان، تصمیم گرفته شد شرکت کنندگانی انتخاب شوند که قبل از مطالعه به اندازه کافی در انستیتوی زبان قرار نگرفته بودند. برای این منظور، قبل از انجام یک آزمون انگلیسی آکسفورد (OPT)، انتظار می رفت افرادی که امتیازشان بین یک انحراف استاندارد (+1SD) بالاتر از میانگین و یک انحراف استاندارد (-1SD) زیر میانگین قرار می گیرد، به عنوان برش انتخاب شوند. معیار در نهایت، 80 نفر از 114 زبان آموز ایرانی مرد و زن انگلیسی از شش کلاس زبان در سطح متوسط ​​انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (20 مرد و 20 زن برای هر گروه) تقسیم شدند. یک طرح ترکیبی استفاده شد. داده های کیفی جمع آوری شده از طریق مصاحبه برای مثلث بندی داده های کمی جمع آوری شده استفاده شد. داده ها توسط دو ارزیاب آموزش دیده متخصص در زبان شناسی کاربردی برای شناسایی اثربخشی آموزش استراتژی کنش های گفتاری درخواستی و عذرخواهی تجزیه و تحلیل شد. داده ها در نرم افزار SPSS کلید خوردند. 22. یافته ها نشان داد که آموزش استراتژی عمل گفتاری درخواستی بر رشد عملکرد عمل گرایانه زبان آموزان ایرانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بین تفکر انتقادی و عملکرد عملگرایانه رابطه معناداری یافت شد.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، زبان آموزان زبان انگلیسی، عملکرد عملی
 • صفحات 83-95

  این پژوهش با هدف مقایسه باورهای اساتید ایرانی زبان انگلیسی در موسسات و دانشگاه های زبان انگلیسی ایران انجام شد. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح های پژوهشی کیفی و کمی استفاده شد. از اینرو در ابتدا حدود 40 معلم زبان انگلیسی شاغل در موسسات و دانشگاه های استان فارس(20 مرد و 20 زن) برای انجام یک مصاحبه نیمه ساختار یافته به طور تصادفی انتخاب شدند تا با استفاده از روش تیوری زمینه ای مورد بررسی قرار گیرند. پس از کدگذاری داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مقوله هایی شناسایی و مدلی طراحی شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالای 70/0 محاسبه و در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون t مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که بین باورهای معلمان زبان انگلیسی در دانشگاه ها و موسسات تفاوت معناداری وجود دارد و اساتید دانشگاه ازسطح باور بالاتری نسبت به معلمین موسسه برخوردار هستند(05/0≥P). لذا نتایج حاصله وجود تاثیرات اجتماعی، مشارکتی، عاطفی و مدیریتی را تایید می نماید. ضمنا مشخص شد که باورمعلمان زن و مرد زبان انگلیسی نیز متفاوت بوده و تفاوت معناداری با یکدیگر داشته و معلمان زن نیز دارای سطوح باوری بالاتری نسبت به معلمان مرد هستند (05/0≥P). به نظر میرسد ارزیابی باورهای معلمین زبان انگلیسی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی شان می تواند در موثر بودن آموزش زبان انگلیسی و درک صحیح رابطه متقابل بین معلم و دانش آموز و تقویت آن موثر باشد.

  کلیدواژگان: EFL، ایران، باورهای معلمان، موسسه، معلم دانشگاه
 • سرور پروین نژاد، رامین رحیمی صفحات 97-110

  نقش راهکارهای مختلف تفکر انتقادی در خواندن متن منجر به مطالعات قابل توجهی شده است. این مطالعه ترکیبی با هدف بررسی تاثیرات راهکارهای تحلیل و مفهوم سازی تفکر انتقادی پیشنهاد شده توسط الدر و پل (2009)، بر مهارت های درک مطلب، و همچنین بررسی ادراک زبان آموزان زبان انگلیسی در سطح متوسط با توجه به جنسیت انجام شده است. بدین منظور 60 زبان آموز مونث ومذکر در محدوده سنی 25 تا 38 سال از مجموع 120 زبان آموز با استفاده از آزمون کمبریج C2 (CPE) در موسسه پویندگان چالوس انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی برای استفاده از راهکار مفهوم سازی، دو گروه آزمایشی برای اجرای راهکار تحلیل متن و دو گروه شاهد برای دریافت روش مرسوم آموزش درک مطلب در موسسه قرار گرفتند. سپس آزمون استعداد تحصیلی (SAT) به عنوان پیش آزمون قبل از آموزش هشت هفته ای اجرا شد. پس از استفاده از شیوه های پیشنهادی، پس آزمون همراه با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 فراگیر منتخب اجرا شد. داده های کمی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تی جفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اجرای متغیر مستقل تاثیر معنی داری بر بهبود درک مطلب داشتند. نتایج کیفی همچنین نشان داد که فراگیران دیدگاه های مثبتی نسبت به آموزش راهکارهای تفکر انتقادی اتخاذ کردند. با این حال، جنسیت نقش مهمی در استفاده از راهکارهای تفکر انتقادی در درک مطلب نداشت. پیامدهای مطالعه در پایان مقاله مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: راهکارهای مفهوم سازی و تحلیل متن، تفکر انتقادی، مهارت های درک مطلب
 • صفحات 111-121

  با توجه به همه گیری کووید-19 و وابستگی قابل توجه به آموزش و ارتباطات مجازی، حوزه های فراگیری زبان بر تغییر تحول آفرین در روش های آموزشی مبتنی بر بکارگیری ظرفیت های ارتباطی چند زبانه مانند «ترازبانگی» (Translanguaging) تمرکز نمودند. احتمالا بهترین منابع دانشگاهی برای بررسی این موضوع، دروس ترجمه محور می باشند که از طریق استراتژی های معمول آموزشی در دوره های دانشگاهی زبان انگلیسی ارایه می شود. این مسیله سبب توجه بیشتر به ترازبانگی آموزشی در زمینه آموزش زبان انگلیسی (ELT) میان زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی گردید که در دروس مرتبط با دوره های آموزش زبان انگلیسی با تمرکز بر مهارت های ترجمه شرکت می نمایند. بنابراین در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تلفیقی مبتنی بر تشریح متوالی (روش تحقیق) به مطالعه تحول احتمالی حاصل از ترازبانگی در میان زبان آموزان و مدرسان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخته شده است. به عنوان پیامدهای آموزشی این مطالعه، می توان بیان داشت که ترازبانگی در حوزه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به عنوان یک استراتژی تاثیرگذار جهت کمک به مدرسان و زبان آموزان به منظور بهره مندی از ظرفیت های دو زبانگی در ارایه و درک محتوای دروس در نظر گرفته می شود. این موضوع همچنین بر تغییر تحول آفرین میان محققان و متخصصین حوزه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در راستای تغییر نگرش در نقش ترجمه به عنوان یک فرایند تعامل پذیر تغییر بین زبان اول (L1) و زبان دوم (L2) تاکید دارد که این امر مانعی در بکارگیری ظرفیت ها و دانش زبانی زبان آموزان ایجاد نمی نماید.

  کلیدواژگان: زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL)، آموزش زبان انگلیسی (ELT)، زبان اول (L1)، زبان دوم (L2)، ترازبانگی
 • صفحات 123-137

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای در کلاس بر انگیزه آموزشی و عملکرد تحصیلی زبان آموزان زبان انگلیسی بود. بدین منظور 80 نفر از زبان آموزان انگلیسی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل هر کدام با 40 دانش آموز قرار گرفتند. از پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر (2005) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی محقق ساخته استفاده شد. روش تحقیق نیمه تجربی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در این پژوهش از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل ANCOVA نشان داد که تاثیر روش تدریس چندرسانه ای بر انگیزه تحصیلی فراگیران شهر اهواز پس از حذف تاثیر پیش آزمون (69/4 = F) معنی دار بود. همچنین تاثیر روش تدریس چند رسانه ای بر عملکرد تحصیلی فراگیران پس از حذف تاثیر پیش آزمون (56/9 = F) معنی دار بود. یافته های مطالعه حاضر برخی از جهت گیری ها را برای بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران زبان انگلیسی با استفاده از مزایای آموزش چندرسانه ای در محیط کلاس ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، انگیزش، آموزش چند رسانه ای
 • صفحات 139-148

  مطالعه حاضر به بررسی تجربیات عاطفی شخصیت ها در رمان بلای کبوترها اثر لوییز اردریک در پرتو مفاهیم مورد نظر پاتریک کوم هوگان از باب تاثیر در روایت شناسی عاطفه می پردازد. این مقاله بر آن است تا مفاهیم عاطفه، روایت عاطفه، روابط دلبستگی، جغرافیای عاطفه و تاریخ عاطفه را در رمان اردریک ردیابی کند تا چگونگی ارتباط عواطف و روابط را در روایت جغرافیا، تاریخ، و به ویژه در آنچه که بر روایت و موضوعات داستان تاثیر می گذارد، بررسی کند. مقاله حاضر به طور خاص نشان می دهد که چگونه رمان نامبرده اردریک به عنوان نمونه ای برای مطالعه تاثیر و روایت عاطفه عمل می کند که در آن تاریخ و جغرافیای بومیان آمریکای آجیبوا را که به دلیل عوامل اجتماعی و هستی شناختی به خوبی فاش نشده است، به تصویر می کشاند. بنابراین، این مطالعه به بررسی پارادایم های هستی شناختی و معرفت شناختی در زندگی و تاریخ بومیان آمریکا می پردازد که توسط بازماندگان آجیبوا تجربه شده است. به علاوه، این مقاله استدلال می کند که چگونه عاطفه شناسی بر روی شخصیت های اقلیت تاثیرگذار است و چگونه مفهوم عاطفه از نظر هوگان در رمان اردریک قابل ردیابی است. در رمان بلای کبوترها، بازماندگان آسیب دیده با خاطرات عاطفی در زمان حال خود تسخیر شده اند. در نتیجه، شخصیت ها به طور مداوم از زمان حال به گذشته در رفت و آمد هستند. بدین ترتیب، زمان، خطی بودن خود را در روایت از دست می دهد.

  کلیدواژگان: مطالعات تاثیر، جغرافیای عاطفی، تاریخ عاطفی، نظریه روایت شناسی عاطفه و احساس
 • صفحات 149-160

  با توجه به اهمیت شکل گیری هویت در موقعیت های یادگیری ، مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی شکل گیری هویت معلمان زبان ایرانی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در موقعیت یادگیری خودمی پردازد. این مطالعه همچنین تلاش کرد که نشان دهد که آیا جنسیت می تواند نقش مهمی در ایجاد هویت برای معلمان زبان داشته باشد یا نه. برای این منظور ، شش معلم زبان انگلیسی هم مرد و هم زن در یک موسسه زبان انگلیسی دعوت شده اند تا در این مطالعه شرکت کنند. محقق از شرکت کنندگان خواسته است که پرسشنامه ساخت هویت برزونسکی (2010) را تکمیل کنند تا به صورت توصیفی پاسخ آنها را تحلیل کند. این پرسشنامه دارای 40 سوال در قالب مقیاس لیکرت بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شرکت کنندگان درک نسبتا زیادی راجع به "سبک هویتی اطلاعاتی" و "بخش های تعهد" در پرسشنامه دارند، اما درک متوسطی نسبت به "سبک های هنجاری" و "سردرگمی/اجتنابی" داشتند. نتیجه دومین سوال تحقیق نشان داد که تنها در مولفه های "سبک هویتی اطلاعاتی" بین شرکت کنندگان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: شکل گیری هویت، تفاوتهای فردی، آموزش معلمان، محیط انگلیسی به عنوان زبان
 • صفحات 161-171

  آسیب صرفی-نحوی گفتار از مشخصه های بارز بیماران دستورپریش است. هدف این پژوهش، بررسی آسیب گزینشی تصریف فعل (زمان و مطابقه) در بیماران دستورپریش فارسی زبان با توجه به میزان آسیب پذیری این مشخصه ها در چارچوب فرضیه مشخصه های تفسیرشدنی آسیب دیده فیندانیس و همکاران (2012) است. بر اساس این فرضیه، میان مشخصه های تفسیر نشدنی فعل مانند شخص و شمار (مطابقه) و مشخصه های تفسیر شدنی مانند زمان و وجه (که در تفسیر جمله دخالت دارند)، تمایز وجود دارد. یعنی مقوله های نقشی حامل ویژ گی های تفسیر شدنی ممکن است باعث بروز مشکلات بیشتری در بیماران زبان پریش نا روان شوند و بازنمایی ساخت واژی ویژگی های تفسیر شدنی در آن ها امکان پذیر نیست. برعکس، مطابقه که نیازمند بازبینی ویژگی های تفسیر نشدنی است، بدون آسیب مانده و ویژگی های مطابقه نسبت به زمان در بیماران دستور پریش بیشتر حفظ شده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که نیاز به پردازش بیشتر زمان به عنوان یک مشخصه تفسیرشدنی باعث آسیب پذیری بیشتر آن نسبت به مطابقه به عنوان یک مشخصه تفسیرنشدنی می شود. بدین منظور با توجه به آزمون زبان پریشی فارسی، گزارش ام آر آی و سی تی اسکن، دو بیمار دستورپریش مورد-بررسی قرار گرفته و نمونه های گفتاری آن ها در آزمون تکمیل جمله و آزمون توصیف تصویر ارزیابی شد. به طور کلی آزمون توصیف تصویر برای این بیماران نسبت به آزمون تکمیل جمله دشوارتر بود. نتایج آزمون ها میزان آسیب پذیری این مشخصه-ها را در زبان فارسی با توجه به فرضیه مذکور مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: دستورپریشی، زمان، مطابقه، فرضیه مشخصه های تفسیرشدنی آسیب دیده، فارسی
 • صفحات 173-184

  پژوهش حاضر سعی در بررسی ادراکات معلمان و دانش آموزان از امکان آموزش راهبردهای ارتباطی (CSs) در بین زبان آموزان پیش متوسطه انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی دارد. مروری بر ادبیات مرتبط نشان می دهد که آموزش پذیری CSs منبع بحث و جدل در میان محققان مختلف بوده است. شرکت کنندگان در این پژوهش 20 معلم زبان انگلیسی و 110 دانشجوی آنها از سه دانشگاه و یک موسسه خصوصی در تبریز بودند. در این مطالعه ترکیبی از سه ابزار تحقیق برای جمع آوری داده ها استفاده شد: آزمون مهارت زبان، پرسشنامه اصلاح شده و مصاحبه ساختاریافته. مرحله کمی شامل اجرای پرسشنامه CSs در ابتدا و انتهای دوره و دستورالعمل های مربوط به این استراتژی ها به مدت 12 هفته بود. مرحله کیفی شامل تجزیه و تحلیل پاسخ های معلمان به مصاحبه و کدگذاری نظرات به صورت موضوعی توسط محقق بود. پس از تجزیه و تحلیل داده های کمی با اجرای آزمون تی زوجی، مشخص شد که دانشجویان زبان انگلیسی امکان آموزش راهبردهای ارتباطی را تایید کرده و پیشنهاد می کنند که CSها قابل آموزش و مفید هستند. مفهوم مهم پژوهش این است که آموزش استراتژی عامل پیشرفت بوده و آموزش راهبردهای ارتباطی از نظر آموزشی امکان پذیر بوده و آموزش آنها برای دانش آموزان مفید است.

  کلیدواژگان: استراتژی های ارتباطی، ادراکات، استراتژی های صحبت کردن، آموزش استراتژی، قابلیت آموزش
 • مینا اسماعیلی صفحات 185-199

  الگوی غالب در گفتمان کلاس درس ، شروع-پاسخ-بازخورد (IRF) است و شروع معمولا به شکل سوالاتی است که معلمانمی پرسند. سوالات ممکن است ارجاعی یا استنباطی باشند و تحقیقات کلاسی بر نقشی که این سوالات می توانند در برانگیختنپاسخ های دانش آموزان ایفا کنند، تاکید کرده است که دومی احتمالا منجر به پاسخ های متمرکز بر معنا می شود. با این حال، چیزیکه هنوز نیازمند بررسی است، میزان تمایل معلمان به فعال کردن پردازش معنایی و نحوی دانش آموزان با استفاده از سوالاتمناسب و اینکه چگونه تجربه آنها ممکن است عامل انتخاب سوالات ارجاعی یا استنباطی در سطوح مختلف مهارتی میباشد است. ازاین رو، مطالعه توصیفی حاضر با هدف مقایسه فراوانی و نوع سوالات استنباطی و ارجاعی به کار گرفته شده توسط معلمان مبتدیو مجرب برای شروع تعامل در سطوح متوسط پایین ​​(LI) و متوسط ​​​​بالا (UI) انجام شد. به منظور پژوهش، نمونه ای هدفمندشامل 20 کلاس درس زبان انگلیسی در 9 شعبه یک موسسه انگلیسی در تبریز، ایران انتخاب شد. کلاس ها توسط پنج معلم مبتدی وپنج معلم با تجربه تدریس می شد. با استفاده از فرم مشاهدات طراحی شده توسط محقق، رویه های کلاس مشاهده، ثبت و رونویسیشد. داده های رونویسی شده بیشتر با استفاده از سیستم کدگذاری استاندارد شده پیشنهاد شده توسط لانگ و ساتو (1983) به عنوانیک طبقه بندی هفت طبقه ای از توابع سوالات معلم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که معلمان با تجربه به طورقابل توجهی از سوالات ارجاعی بیشتری در هر دو سطح ‏ متوسط ​​پایین و متوسط ​​بالا استفاده کردند. در مقابل، مشخص شد که معلمان مبتدی از سوالات استنباطی به طور قابل توجهی در هر دو سطح متوسط ​​پایین و متوسط ​​​​بالا استفاده می کنند. پیامدهایآموزشی یافته ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: گفتمان کلاسی، سوالات استنباطی، شروع، پاسخ، بازخورد، سوالات مرجع، تجربه ی تدریس
 • صفحات 201-217

  زبان و فرهنگ، ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و برای مترجم، داشتن اطلاعات فرهنگی در کنار دانش زبانشناسی بسیار ضروری است. فرهنگ و زبانشناسی بالاخص در جریان ترجمه شعر، به هم گره میخورند. به منظور نشان دادن این همبستگی، در پژوهش حاضر روی اشعار شاعره ایرانی، پروین اعتصامی تمرکز کردیم تا عناصر فرهنگی را در اشعار وی مشخص نموده و ترجمه انگلیسی آنها را که توسط علاء الدین پازارگادی انجام شده است، بررسی کنیم. به این منظور، 18 بیت از اشعار مختلف پروین اعتصامی به صورت تصادفی انتخاب گردید تا نماینده کلیات اشعار او باشند. روش تحقیق، روش تطبیقی-توصیفی بوده و چهارچوب نظری بر اساس روش نیومارک (1988) که رویکردی زبانشناسی- محور به ترجمه داشت، انتخاب شد. مفهوم فرهنگ، طبق مدل زبانشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل ها و بررسی های انجام شده، به این موضوع اشاره داشت که پازارگادی در اکثر موارد، بطور همزمان به دو یا چند استراتژی ترجمه جهت برگرداندن یک آیتم فرهنگی، متوسل شده است که بیانگر استراتژی "ترجمه تلفیقی" نیومارک می باشد. دومین استراتژی پرکاربرد در ترجمه "ترجمه تعدیلی" بوده و استراتژی های "هم معنایی" و "تقلیل" کم کاربردترین استراتژی ها در ترجمه بودند. استراتژی های "ترجمه اصطلاحات سازمانی"، "برچسب های ترجمه" و "رویکرد جبران معنای از دست رفته" در ترجمه نمونه اشعار منتخب، مورد استفاده قرار نگرفته بودند. به همین جهت، عناوین این استراتژی ها درچهارچوب نظری ذکر نشده است. بررسی ها نشان داد که مترجم علاوه بر استراتژی های مختلف در انتقال معنای مورد نظر از روش ترجمه تحت الفظی استفاده و سبک اشعار اصلی را در ترجمه ها حفظ کرده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، زبانشناسی، ترجمه، پروین اعتصامی، شعر
 • صفحات 219-235

  بررسی کردن کنش های گفتاری و چالش های آموزش و یادگیری آن، هسته اصلی تحقیق حاضر را تشکیل داد. به منظور دست یابی به اهداف این پژوهش، تعداد 196 زبان آموز پیشرفته و 10 مدرس زبان پیشرفته ایرانی در این مطالعه ی تلفیقی و همزمان شرکت کردند. نتایج مطالعه کیفی نشان داد که، در کل، سطح فعلی دانش کنش های گفتاری زبان آموزان پیشرفته ایرانی رضایت کننده نیست. درواقع، زبان آموزان پیشرفته ایرانی در زمینه فعالیت های کنش های گفتاری دریافتی، تولیدی-بدون تعاملی و سپس زبانی-گفتارشناسی، تسلط بیشتری نسبت به فعالیت های گفتارشناسی زبانی-اجتماعی دارند. به علاوه، در این تحقیق فاکتور جنسیت بی تاثیر یافت شد. همچنین، یافته های بخش کیفی، پنج چالش مهم در امر آموزش و یادگیری کنش های گفتاری را شناسایی کرد: مطلب درسی نامناسب، سنجش و اندازه گیری گفتارشناسی نادرست، معلمان ضعیف از منظر گفتارشناسی، بافت آموزشی نامناسب، و زمان و تلاش ناکافی. درنهایت، نتایج بخش کیفی و کمی این تحقیق، مورد بحث قرار گرفته و همدیگر را تصدیق و تکمیل نمودند. با توجه به این نتایج، تحقیق حاضر برای مدرسان زبان، ناظران آموزشی، مدیران موسسات زبان، تهیه کنندگان مطالب درسی، و طراحان برنامه ریزی درسی، کاربردهایی آموزشی ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: زبان آموز پیشرفته ایرانی، چالش، کنش های گفتاری، استعداد کنش های گفتاری، نوع فعالیت گفتارشناسی
 • صفحات 237-245

  مقاله حاضر کتاب The Heart Goes Last </em>(2015) اثر اتوود را از دیدگاه اکو انتقادی تحلیل می کند. دغدغه اصلی بوم نقد ایجاد رابطه نزدیک بین زبان طبیعت و زبان ادبی است. به همین ترتیب، گرگوری گارارد راه های جدیدی را بین انسان و محیط زیست در حوزه های فرهنگی در سال 2016 توضیح داد، اگرچه سه موج به سمت این رویکرد در دهه 2000 وجود داشت. به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد جهان طبیعی نه تنها برای بحران زیست محیطی فعلی بلکه برای بلایای احتمالی در آینده بسیار مهم است. به این ترتیب، مردم در بسیاری از بخش های زندگی خود رویای طبیعت را می بینند که در رمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. این رویاها تمایل درونی افراد را به محیط خود به عنوان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی نشان می دهد. جدای از طبیعت، فجایع قابل قبولی را در زندگی انسان به دنبال خواهد داشت. در همین حال، اتوود طبیعت را به عنوان نگرانی برای نگرانی های اکولوژیکی جهانی توصیف کرده است. نقش اکوسفر جدای از مفید بودن حیوانات در این مقاله نیز مورد تحلیل قرار می گیرد. از این رو، در نظر گرفتن تاثیرگذارترین عوامل بوم شناسی به خوانندگان کمک می کند تا جهان را بهتر بشناسند و احتمالا تلاش خواهند کرد رویکرد نظری را عملی کنند.

  کلیدواژگان: حیوانات، رویا، اکوسفر، آزادی، جهان طبیعی
 • صفحات 247-256

  اهمیت "هستی و بودن" موضوع مهمی برای نظریه بوده است. یکی از منطق پردازان اصلی قرن بیستم مارتین هایدگر (1889-1976) به طور اساسی به این تحقیق در هستی و زمان خود (1927) نگاه می کند. هایدگر آنچه را متافیزیک پدیدارشناختی می نامد ، به عنوان وسیله ای روش شناختی برای برخورد با موضوع هستی بکار میبرد که توسط آن دازاین را به عنوان مکانی برای درک هستی، مورد بررسی قرار می دهد. طبق نظر هایدگر در هستی و زمان دازاین ، فرد ، باید زمینه مناسب را برای موضوع هستی در دسترس قرار دهد. این تحقیق به بررسی محیط دازاین در جورج آر آر می پردازد.در طول داستان ، شخصیت ها سعی می کنند وجود خود را در جامعه که با روابط قدرت و مرگ همراه است ، تایید کنند. مرگ برای افراد در هر مرحله از زندگی به صورت استعاری آشکار می شود و افراد باید دازاین خود را از طریق اعمال خود به تصویر بکشند. در نتیجه ، محقق در مورد آواز یخ و آتش مارتین تحقیق می کند و نشان می دهد که چگونه مرگ تلاش می کند تا بر شخصیت غلبه کند در حالی که شخصیت ها برای بقا تلاش می کنند.

  کلیدواژگان: ترانه یخ و آتش، هستی و زمان دازاین، هایدیگر، جرج آر آر مارتین، پدیدارشناسی
 • صفحات 257-269

  این مطالعه به بررسی اثر مقایسه ای مدل های مداخله مجازی مقتدر و تسهیل کننده بر توسعه مولفه های گفتاری زبان دوم زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. شرکت کنندگان در این مطالعه 60 زبان آموز زبان انگلیسی مرد و زن متوسط در دانشگاه امام رضا مشهد بودند که از بین 80 شرکت کننده در آزمون استاندارد مقدماتی انگلیسی (PET) به عنوان آزمون مهارت زبان انتخاب شدند. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند و پیش آزمون گفتاری استاندارد دریافت کردند. سپس یک گروه آزمایشی مداخله مقتدرانه و گروه دیگر مداخله تسهیلی دریافت کردند. پس از ده جلسه درمان، بخش گفتاری نسخه دیگری از PET به عنوان پس آزمون به شرکت کنندگان داده شد. در نهایت، فراگیران در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. استفاده از SPSS داده های کمی را مورد بررسی قرار داد و نتایج از طریق یک سری آزمون t و MANOVA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل های کمی نشان داد که مدل مداخله تسهیل کننده (FI) نسبت به مداخله مقتدرانه (AI) برای توسعه گفتاری L2 زبان آموزان ایرانی موثرتر است. یکی دیگر از نقاط واریانس، تمرکز بر دقت دستوری در اندازه گیری صحبت کردن L2 بود. برای گروه هوش مصنوعی، خطاهای دستوری و تلفظ مهم تر بودند، در حالی که برای گروه FI، تلفظ و منابع واژگانی مرکزی تر بودند و به دنبال آن مدیریت گفتمان و ارتباطات تعاملی قرار داشتند.

  کلیدواژگان: مداخله مقتدرانه، مداخله تسهیل کننده، زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی، مولفه های سخنرانی L2
|
 • Mehrdad Mohajerpour, Hossein Khodabakhshzadeh, Khalil Motallebzadeh, MohammadAli Fatemi Pages 1-16

  Teachers' continuing professional development (CPD) is currently an engrossing area worldwide. Nevertheless, despite the growing range of literature concentrating on certain aspects of CPD, there is a paucity of literature addressing a measurement scale to know where teachers are standing and act as a motivating role. The purpose of this study was to construct and validate a new scale for measuring EFL Teachers' CPD. This scale is considered pristine because of the added characteristics of Dynamic Assessment (DA) as another aspect of improving teachers' CPD. The present study further sought to establish the validity and reliability of the questionnaire, as well as add more value and precision to the pre-existing inventories available. Moreover, in this study, the developed scale was validated through piloting the items, and the factor analysis confirmed the five-factor questionnaire. With reference to the final results, the questionnaire was found to be reliable, having internal consistency by performing Cronbach's Alpha analysis. Cronbach's alpha of .91 indicated a high internal consistency. The CPD questionnaire was validated via exploratory factor analysis to establish a new validated scale to evaluate teachers' current level of CPD. The results are discussed in the context of language teaching, and based on that, authorities and administrators should be attentive to the results. Future studies can use a mixed-method approach to evaluate teachers’ CPD by employing a questionnaire and interviews.

  Keywords: Continuing Professional Development, Dynamic Assessment, Professional Development, Teacher Education
 • Nikoo Farhadian, Hossein Heidari Tabrizi, Ehsan Rezvani Pages 17-28

  The current study was set to investigate whether there was any significant difference between the effects of non-integrated tasks and reading-writing integrated tasks on Iranian intermediate EFL learners’ writing development in terms of content and organization of their writings. To this end, 60 male and female adult Iranian undergraduate EFL university students were selected through convenience sampling and divided into two equal experimental groups and one control group. In the first experimental group (integrated), the integrated reading-writing group was presented with a reading passage of approximately four paragraphs simultaneously with teaching writing. The second group (non-integrated) accomplished and submitted the tasks with reading and writing assignments separately within each session. In contrast, the control group received placebo instruction on writing and reading skills through the conventional methods of teaching writing. For the purpose of the study, writing tasks and a writing scoring rubric were utilized. The results revealed that there was no significant difference between the effects of non-integrated tasks and reading-writing integrated tasks on Iranian intermediate EFL learners’ writing development in terms of content. However, the results showed that there was a significant difference between the effects of non-integrated tasks and reading-writing integrated tasks on Iranian intermediate EFL learners’ writing development concerning the organization. The findings might have theoretical and pedagogical implications for EFL teachers, learners, and curriculum designers.

  Keywords: Reading-writing, Task, Writing Content, Writing Organization
 • Hashem Hashemi, Mojtaba Monshizadeh, Ehsan Changizi Pages 29-41

  There is a close relationship between verb and semantics and the way verbs are used to induce concepts. Poets and writers inadvertently influence their emotions in choosing actions and use verbs whose semantic load reflects the emotions and feelings of the speaker. In other words, in addition to conveying meaning, time and place, verbs convey emotions and feelings. The phonetic structure of the verb, in addition to its semantic role, indirectly expresses the concept that passes in the poet's mind through a set of sounds. In this research, the emotional burden of verbs in Ferdowsi Shahnameh is examined. It can be said that in epic books, each sentence has an emotional burden that is full of meanings of "positive, negative, and neutral". The main purpose of this study is to investigate and determine the emotional load of verbs and what its components are and the relationship between collocational elements and verbs in terms of positive, neutral, and negative emotional load. In this study, examples of verbs are neither speaker-centered nor listener-centered. Discourse is also very important, that is, the relationship between people determines the emotional burden of the verb. It also defines semantic space according to linguists’ focus on semantic differentiation. At the same time, the study of semantics in emotional actions is most important. The term semantics is generally associated with describing the meaning of words, phrases, and sentences. In linguistic terms, semantics examines the relationships between signs and symbols with concepts; and the knowledge of knowing the meaning.

  Keywords: Emotional Burden of Verbs, Semantics, Discourse, Semantic Distinction, Semantic Space
 • Fereshteh Abkhoo, Roya Baharlooie, Hadi Salehi, Omid Tabatabaei Pages 43-54

  The current quasi-experimental quantitative study aimed to find out how interactive tasks could impact the Iranian EFL students’ self-monitoring, self-regulation, and willingness to communicate in a classroom setting. The study utilized there questionnaires, self-monitoring scale (SMS), self-regulated language learning scale (SRLLS), and willingness to communicate (WTC), to assess changes in interactive scores of 40 students in an experimental group with the interactive scores of 40 students in a control group. The results of this study, using the independent sample t-test, clearly revealed that the students with the interactive tasks mainly outperformed those with the regular instruction. In more, the study proposed that the interactive tasks were effective to improve the students’ achievement as well as alleviate and increase their performance through utilizing interactional competence. The findings of the research also indicated that the students were in an attempt to be the more adaptive and engaged learners which would be contributed to their learning. However, applying teaching methods should address interactive activities in an effective and meaningful way in a non-threatening environment in the classroom to increase engagement in the language classroom alongside the improvement of the students’ confidence and enhancing learning.

  Keywords: Interactive task, Self-monitoring strategy, Self-regulation strategy, Strategy instruction, Willingness to communicate strategy
 • Arash Dehghanian, Seyyed Hassan Seyyed Rezaei, Omid Mazandarani, Ghasem Barani Pages 55-64

  Writing always plays an essential part in learning languages, mostly due to close connections it bears to speaking and reading development. Nevertheless, next to speaking and reading, writing is comparatively less attended to. This paper is an attempt to look into the potential stylistic imitation holds in learning how to write as well as how this technic is perceived by the EFL teachers. Action research offers an invaluable chance to delve into the real-life issues teachers deal with on a daily basis. In-service teachers attending a writing course took part in this study to experience first-hand how it feels to use imitation in class to teach writing. They were first presented with a model paragraph and asked to imitate it, first closely sticking to the style of the writer, then freely making changes to the wording and structure as they see fit. Lastly, they were asked to reflect upon the experience. It was revealed that most teachers believed stylistic imitation can benefit learners and they intend to practice it in their classes. They seem to believe stylistic imitation can be of extraordinary help to novice learners in their classes in that it can alleviate the burden they feel trying to master writing. However, a few argued against it stating concerns for voices getting lost and styles getting killed.

  Keywords: imitation, stylistic imitation, social cognitive theory, modeling
 • Parisa Bazaei, Bahram Mowlaie, Massood Yazdanimoghaddam Pages 65-81

  Since requesting happens in a circumstance of imbalance, the speaker ought to continuously respect the principles of politeness without consideration to the question of their request. This study investigated the effect of strategy training of speech acts of asking and statements of regret on developing Iranian EFL learners’ pragmatic performance and critical thinking. According to the nature of the treatment, it was decided to select the participants who had not had enough language exposure at the language institute before the study. For this, before conducting an Oxford English Test (OPT), it was expected to select those whose scores would fall between one standard deviation (+1SD) above the mean and one standard deviation (-1SD) below the mean as the cut-off criterion. Finally, 80 out of 114 Iranian EFL male and female learners from six language classes in intermediate level of proficiency were chosen. Next, they were divided randomly into two experimental and control groups (20 males and 20 females, for each group). A mixed-method design was utilized; the qualitative data collected via interview was used to triangulate the quantitative data collected. The data were investigated by two skilled raters, specified in applied linguistics to recognize the effectiveness of strategy training of request and apology speech acts. The data were keyed into the SPSS. 22. The finding showed that there was an important positive consequence of strategy training of speech act of request on developing Iranian EFL learners’ pragmatic performance. A meaningful relationship was found between critical thinking and pragmatic performance.

  Keywords: Critical Thinking, EFL Learners, Pragmatic Performance
 • Mojtaba Moradi, Rahman Sahragard, Seyyed Ayatollah Razmjoo Pages 83-95

  This study sought to compare Iranian EFL teachers regarding their ethical beliefs at Iranian English language institutes and universities. To this end, first, the grounded theory method was used to conduct some interviews with 40 EFL teachers (20 male, 20 female). They were randomly selected from about 140 teachers working at institutes and universities in Fars province, Iran. After coding the obtained data, some categories were recognized, a model was designed, and exploratory factor analysis was conducted. The results confirmed the existence of social, collaborative, emotional, and managerial impacts. Then, a questionnaire was designed and developed based on grounded theory procedures, literature results, and the results of the qualitative studies. 140 EFL teachers filled it out and then the collected data underwent both descriptive and inferential statistics. The obtained results indicated that there was a significant difference between teachers regarding their ethical beliefs in universities and institutes. Moreover, it was revealed that the male and female teachers were significantly different. The mean scores of the female teachers and the male ones are 79.2500 and 75.2500 respectively. The findings of the current study can be useful for teachers, educators, teacher trainers, policymakers, and evaluators to make appropriate decisions and judgments.

  Keywords: Language institutes, Teachers’ beliefs, University teachers
 • Sorour Parvinnejad, Valeh Valipour, Ramin Rahimi Pages 97-110

  The role of different critical thinking strategies in reading English texts has ignited remarkable research. In the very vein, the present mix-methods study aimed to explore the effects of analysis and conceptualization strategies of critical thinking proposed by Elder and Paul (2009), on the reading comprehension skills, and to probe the perception of Iranian upper-intermediate EFL learners across gender. To this end, 60 male and female learners within the age range of 25 to 38 were selected from a total number of 120 learners via the Cambridge C2 Proficiency (CPE) test at the Pouyandegan institute of higher education in Chalous, Iran. Then, they were randomly assigned to two experimental groups for utilizing the conceptualization strategy, and two experimental groups for performing the analysis strategy. Next, Scholastic Aptitude Test (SAT) was administered as the pre-test before an eight-week instruction. After utilizing the treatments, the post-test was administered alongside a semi-structured interview for 12 selected learners. The obtained data were analyzed through one-way ANOVA and paired samples t-test. The results revealed that the treatments had significant effects on the improvement of reading comprehension. The qualitative results too revealed that the learners adopted positive views toward the critical thinking (CT) strategies instruction. However, gender did not play any significant role in using the CT strategies in reading comprehension. The implications of the study were discussed at the end of the paper.

  Keywords: Analysis, Conceptualization Strategies, Critical Thinking, Reading Comprehension Skills
 • MohammadIman Askari, Mahsa Ranjbar Pages 111-121

  Due to the Covid-19 pandemic and considerable reliance on virtual education and communication, the language acquisition contexts are focusing on the transformational shift in pedagogies applying multilingual communicative capacities like ‘translanguaging’. Perhaps the best academic resources to explore about the issue are translation-oriented courses taught through typical teaching strategies in academic English programs. The issue led to reinforcement of considering pedagogical translanguaging within English Language Teaching (ELT) context among EFL learners who attend the related courses of the ELT programs focusing on translation skills. Thus, a sequential explanatory mixed design was selected to study the possible transformation resulted by translanguaging among EFL learners and teachers in the current study. As the pedagogical implications of the study, it is possible to declare that translanguaging within EFL context is considered as an influential strategy in helping teachers and learners to benefit from bilingual capacities in providing and understanding the content of courses. The issue also emphasizes on the transformational shift among the scholars and experts of the EFL context to have a new look over the role of translation, as an interactive code-switching procedure between First Language (L1) and Second Language (L2), which is not banning the language learners’ linguistic repertoire application.

  Keywords: English as a Foreign Language (EFL), English Language Teaching (ELT), First Language (L1), Second Language (L2), Translanguaging
 • Vahdat Karimi, Mohammad Alipour, Sajad Shafie Pages 123-137

  The purpose of the present study was to investigate the impact of multimedia use in Class on EFL Learners’ educational motivation and academic performance. For this purpose, 80 EFL Learners were selected through cluster sampling method and randomly divided into two experimental groups and a control group, each with 40 students. Harter's (2005) academic achievement motivation questionnaire and researcher-made academic performance questionnaire were used. The research method was quasi-experimental and the data were analyzed using SPSS software version 23. In this study, the statistical method of analysis of covariance was used. The results of the ANCOVA analysis showed that the effect of multimedia teaching method on the academic motivation of learners in Ahvaz after removing the effect of the pre-test (F = 4.69) was significant. Also, the effect of multimedia teaching method on the academic performance of learners after removing the effect of the pre-test (F = 9.56) was significant. The findings of the present study provide some directions for the improvement of the EFL learners’ academic performance by utilizing the benefits of multimedia teaching instruction in a classroom setting.

  Keywords: Multimedia Education, Motivation, Performance
 • Ladan Mokhtarzadeh, Zahra Jannessari Ladani, Negar Sharif Pages 139-148

  The present study addresses Louise Erdrich’s The Plague of Doves in the light of Patrick Colm Hogan’s affect notions of narrative concerning the emotional experiences of the subjects. This paper attempts to trace the concepts of affect, emotional narrative, attachment relations, emotional geography and emotional history in Erdrich’s novel in order to explore how emotions and relations are interrelated in the narrative of geography, history, and, particularly, in what affects the narrative and the subjects in fiction. The present paper, specifically, demonstrates how Erdrich’s mentioned novel acts as the affect study and narrative of emotion that vocalizes the history and geography of Native American people of the Ojibwa which have not been divulged due to social and ontological factors. The study thus investigates the ontological and epistemological paradigms in Native American life and history experienced by Ojibwa survivors. In addition, it argues how emotionology works for the minority subjects and how the notion of affect in terms of Hogan’s theory is traceable in Erdrich’s novel. In The Plague of Doves, the affected survivors are haunted with the emotional memory of their present as a consequence of which the subjects continuously shift from the present time to the past – whereby time loses its linearity in the narrative.

  Keywords: Affect study, Attachment Relations, Emotional Narrative Theory, Emotional Geography, Emotional History
 • HamidReza Niknaghsh, MohammadReza Khodareza Pages 149-160

  Considering the importance of identity construction in learning situations, the current study aimed at exploring how language teachers in Iranian EFL context construct their language identity in their learning situation. It also focused on finding whether gender could have significant role in the identity construction for language teachers. For this purpose, six EFL teachers at an English language institute, both male and female were invited to take part in the study. The researcher asked the participants to fill out Berzonsky’s (2010) identity construction questionnaire in order to descriptively analyze their answers. This questionnaire had 40 questions in a Likert-scale format. Analysis of the data showed that the participants had almost high perception for the informational style and commitment sections of the questionnaire but had an average perception for normative and diffuse-avoidant styles. The result of second research question showed that there was only a statistically significant difference between the male and female participants in their “informational style” components.

  Keywords: Identity construction, Individual differences, teacher education, EFL context
 • Leila Salehnejad, Mansoore Shekaramiz, Elkhas Veisi, Nastaran Majdinasab Pages 161-171

  Impaired morpho-syntactic production is the hallmark of agrammatic aphasia. It has been shown across several languages that verb inflection is difficult for agrammatic aphasic speakers. Many studies have indicated that this deficit is selective. Agreement is relatively preserved, while tense is severely impaired. The present work is based on Interpretable Features' Impairment Hypothesis (Fyndanis, 2012) which believes that categories with uninterpretable features (e.g. Agr) are better preserved than categories with interpretable features (e.g. Tense & Aspect). It is argued that the increased processing demands of Tense and Aspect, which carry interpretable features, render them more vulnerable compared to Agreement, which bears an uninterpretable feature and is a local, strictly grammatical operation. A sentence completion task tapping subject-verb agreement and tense and a picture description task were administered to two native speakers of Persian with agrammatic aphasia. The patients were classified as Broca's aphasics according to the Persian aphasia test, their MRI reports and CT Scans. They were asked to participate in a battery of tests designed to assess their abilities in production of inflectional morphology. Results showed that all the agrammatic speakers performed as hypothesized. Overall, the tense was significantly more impaired than agreement.

  Keywords: Agrammatism, Tense, Agreement, Interpretable Features' Impairment Hypothesis
 • Raziyeh Behroozian, Nasser Ghafoori, Saeide Ahangari Pages 173-184

  The present study attempted to investigate English as a foreign language (EFL) teachers and students’ perceptions of the possibility of teaching communication strategies (CSs) among pre-intermediate learners. A review of the related literature suggests that the teachability of CSs has been the source of controversy among different researchers. The participants of this study were 20 EFL teachers and their 110 students from three universities and a private Institute in Tabriz. In this mixed methods study, three research tools were used for gathering data: a language proficiency test, a modified questionnaire, and a structured interview. The quantitative phase included the administration of the CSs questionnaire at the beginning and end of the course and instructions on these strategies for 12 weeks. The qualitative phase included the analysis of the teachers’ responses to the interview and coding comments thematically by the researcher. After analyzing the quantitative data by running paired sample t-test, it was found that EFL students confirmed the possibility of teaching communication strategies and suggested that CSs are teachable and useful. The important implication of the study is that strategy training was the factor of progress and the teaching of communication strategies can be pedagogically possible and their instruction is beneficial to students.

  Keywords: Communication strategies, Perceptions, Speaking strategies, Strategy training, Teachability
 • Mina Esmaeili, Zohreh Seifoori, Touran Ahour Pages 185-199

  The pattern dominating Classroom discourse is Initiation-Response-Feedback (IRF) and the initiation move normally takes the form of questions asked by teachers. The questions might be either referential or inferential and classroom research has accentuated the role these questions can play in eliciting learner output with the latter more likely conducive to meaning-focused output. However, what still awaits scrutiny is the extent to which teachers tend to activate learners’ semantic and syntactic processing by using appropriate questions and how their experience might mediate their choices at varying proficiency levels. Hence, the present descriptive study set out to compare the frequency of inferential and referential questions employed by novice and experienced teachers to initiate interaction at lower-intermediate (LI) and upper-intermediate (UI) levels. For the purpose of the study, a purposive sample of 20 English classrooms were selected at nine branches of an English institute in Tabriz, Iran. The classrooms were taught by five novice and five experienced teachers. Using a semi-structured researcher-made and piloted observation form, the classroom procedures were observed, recorded, and transcribed. The transcribed data were further analyzed employing the standardized coding system proposed by Long and Sato (1983) as a seven-category taxonomy of functions of teacher questions. The results revealed that experienced teachers used significantly more referential questions at both LI and UI levels. In contrast, novice teachers were found to use significantly more inferential questions at both LI and upper intermediate levels. Pedagogical implications of the findings will be discussed.

  Keywords: Classroom Discourse, Inferential Questions, IRF, Referential Questions, Teaching Experience
 • Shokoufeh Eskandari, Abolfazl Ramazani, Biook Behnam, Roya Monsefi Pages 201-217

  Language and culture are closely interrelated and besides linguistic knowledge, cultural knowledge is crucial for a translator. Culture and linguistics specifically intertwine during poetry translation. To manifest this interconnectedness, the present study was focused on the poems of Parvin Etessami, a 20th</sup>-century Persian poetess, to determine the cultural elements in her poems and investigate their English translation. Eighteen couplets of Etessami’s poems were randomly selected to represent her poetry as a whole. The method was comparative-descriptive and the theoretical framework was based on Newmark’s (1988) strategies of translation. The concept of culture was studied within the paradigm of linguistics. The results of the analyses implied that in the majority of cases, Pazargadi resorted to two or more translation strategies for translating a cultural item simultaneously, indicating Newmark’s translation strategy of “couplets”. The second most frequent translation strategy was “modulation”. The translation strategies of “synonymy” and “reduction” were the least frequent ones. The strategies of “recognized translation”, “translation labels”, and “compensation” were not present in the selected samples. Hence, these strategies are not mentioned in the theoretical framework. The analyses indicated that the translator applied a literal translation besides different strategies to convey the intended meanings and preserve the style of the original poems.  

  Keywords: Culture, Literal Translation, Parvin Etessami, Poetry
 • Roohollah Maleki, Ali Malmir, Rajab Esfandiari Pages 219-235

  The present study was mainly concerned with investigating advanced L2 learners’ pragmatic knowledge and the challenges of teaching and learning it. To fulfill the objectives of this study, a convergent mixed-methods study was conducted, and 196 advanced L2 learners and 10 experienced Iranian EFL teachers took part in the study. The results of the quantitative study yielded that, on the whole, the pragmatic knowledge level of advanced EFL learners is not satisfactory. In fact, advanced EFL learners are more skilled at receptive, non-interactive productive, and then pragmalinguistic tasks than sociolinguistic ones. In other words, they are good at intrapersonal perception of pragmatic knowledge but weak at interpersonal and pragmatic social interaction and communication. Furthermore, the gender factor was found to be insignificant. Additionally, the results of the qualitative study revealed five main challenges for teaching and learning pragmatics i.e., inappropriate pedagogical material, improper pragmatic assessment, pragmatically incompetent teachers, unsuitable instructional context, and insufficient time and effort. Finally, both quantitative and qualitative results confirmed and completed each other. In light of the findings, the study provides some pedagogical implications for language teachers, supervisors, language institute managers, material developers, and curriculum designers.

  Keywords: Advanced L2 learner, Challenge, Pragmatics, Pragmatic competence, Pragmatic task type
 • Fatemeh Golpaygani, Roya Yaghoubi, Mohammad Motiee Pages 237-245

  The current paper analyzes Atwood’s The Heart Goes Last (2015) from an eco-critical viewpoint. The main concern of eco-criticism is to make a close relationship between the language of nature and literary language. Likewise, Gregory Garrard explained new ways between humans and the environment in the area of cultural spheres in 2016, though there were three waves toward this approach in the 2000s. It is significant to get more information about the natural world not only for the current environmental crisis but also for possible disasters in the future. As such, people would dream of nature in many parts of their life that will be discussed in the novel. These dreams show inner desire of people for their environment as an inevitable part of life. Apart from that, separation from nature will lead to plausible disasters in human life. Meanwhile, Atwood has described nature as a concern for global ecological concerns. The role of the ecosphere aside from the usefulness of animals would be analyzed in this paper as well. Hence, considering the most influential factors of ecology will help readers better recognize the world and will likely attempt to put the theoretical approach into practice.

  Keywords: Animals, Dream, Ecosphere, Freedom, Natural World
 • Ehsan Khoshdel, Fatemeh Azizmohammadi, Mojgan Yarahmadi Pages 247-256

  The significance of “being” has been an essential topic for theory. One of the main logicians of the 20th century Martin Heidegger (1889-1976), looks at this inquiry fundamentally in his Being and Time (1927). Heidegger applies what he calls phenomenological metaphysics as the methodological way to deal with the subject of being by which he examines Dasein as the site for the comprehension of being. As per Heidegger in Being and Time Dasein, individuals should make accessible the appropriate ground for the subject of being. This research study examined the medium of Dasein in George R. R. Throughout the story, and the characters confirmed their existence in the society, which is associated with power relations and death. Death is manifested metaphorically in each stage of life to depict their Dasein through their actions. Consequently, the researchers investigated Martin’s A Song of Ice and Fire and sows how death attempts to take over while the characters try for survival.

  Keywords: A Song of Ice, Fire, Being, Time Dasein, Heidegger, George R. R. Martin, Phenomenology
 • Zohreh Darabi, Nasim Shangarffam, Ahmad Mohseni Pages 257-269

  This study investigated the comparative effect of authoritative vs. facilitative virtual intervention models on the development of second language speaking components of Iranian EFL Learners. The study participants were 60 intermediate male and female EFL learners at Imam Reza University in Mashhad who were selected out of the total number of 80 participants taking a standard Preliminary English Test (PET) as a language proficiency test. Subsequently, the participants were randomly divided into two experimental groups and received a standard speaking pretest. Next, one experimental group received authoritative intervention and the other one received facilitative intervention. After ten sessions of treatment, the speaking section of another version of PET, as the posttests, was given to the participants. Finally, the learners took part in a semi-structured interview. The use of SPSS examined the quantitative data, and the outcomes were examined through a series of t-tests and MANOVA. The results of quantitative analyses revealed that Facilitative Intervention (FI) model was more effective than the Authoritative Intervention (AI) for the L2 speaking development of Iranian EFL learners. Another point of variance was concentrating on the grammatical accuracy in measuring L2 speaking. For the AI group, grammatical errors and pronunciation were more important, whereas for the FI group, pronunciation and lexical resources were more central, followed by discourse management and interactive communication.

  Keywords: Authoritative Intervention, Facilitative Intervention, Iranian EFL Learners, L2 Speaking Components