فهرست مطالب

فصلنامه ناتوانی های یادگیری
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 47، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهاره افتخاری*، طیبه فردوسی، محمد جوادی پور صفحات 6-18
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان شناخت آموزگاران دوره ابتدایی منطقه 18 استان تهران از علایم اختلالات یادگیری خاص و تعیین رابطه بین میزان سابقه کاری آموزگاران با میزان شناخت آنان از علایم اختلال یادگیری خاص بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و علی مقایس ه ای بود. حجم نمونه با کمک جدول نمونه گیری مورگان 270 نفر آموزگاران دوره ابتدایی منطقه 18 استان تهران تعیین شد. روش نمونه گیری در دسترس بود. از ترکیب سه چک لیست معتبر شامل چک لیست سنجش نقاط قوت و ضعف کودک فرم معلم و چک لیست های اختلال یادگیری ویژه بر اساس DSM5، آزمون محقق ساخته تهیه شد. جهت انجام روایی آزمون، نظرات استاد راهنما و مشاور اعمال گردید و جهت انجام پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی کلی 8/0 محاسبه شد که نشان داد آزمون از اعتبار برخوردار است. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان شناخت آموزگاران از علایم اختلالات یادگیری خاص بالاتر از حد متوسط است و بین میزان شناخت آموزگاران از علایم اختلال یادگیری خاص و سابقه کاری آنان تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  آموزگاران بخشی از ویژگی های یک آموزگار حرفه ای را که شناخت علایم اختلال یادگیری خاص است دارند؛ ولی باید در نظر گرفت که این تمام دانش نیست و باید به تحقیقات دیگری که به صورت عملی شناخت آموزگاران را می سنجد توجه کرد. در آخر پیشنهاد شد آموزگاران در جهت حل مشکلات دانش آموزان اقدام کنند و اطلاعات خود را در زمینه پیشنهادها و راه حل هایی که به دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص ارایه می دهند تقویت کنند.
  کلیدواژگان: آموزگاران، علائم اختلالات یادگیری خاص، میزان شناخت، روش پیمایش
 • فاطمه خونساری، سالار فرامرزی* صفحات 19-35
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی مفهومی یادگیری ریاضی و ارایه فعالیت های شناختی بهبود دهنده یادگیری در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی در دو مرحله انجام شد.   
  مواد و روش ها
  رویکرد پژوهش، کیفی و با روش تحلیل مضمون بود. جامعه مورد مطالعه شامل منابع نوشتاری مرتبط با اختلال یادگیری ریاضی در ایران و خارج از کشور، در سال های 1370- 1401  بود. در مرحله اول، متون نظری با روش نمونه گیری هدفمند و ابزار سندکاوی با روش کتابخانه ای انتخاب شدند. تعداد 53 منبع مورد بررسی قرار گرفت و داده ها به اشباع رسید. داده ها بر اساس روش براون و کلارک (2006) تحلیل شد و تعداد 235 کد به دست آمد. با تقلیل کدها، تعداد 80 کد پایه، 21 مفهوم فرعی و 8 مفهوم اصلی استخراج گردید. یافته ها نشان می دهد 8 مفهوم اصلی یادگیری ریاضی شامل عملیات محاسباتی، جایگاه عدد، اندازه گیری، درک زبان ریاضی، زمان، حل مسیله، تجسم و مقایسه اشکال و مفهوم پول بودند. داده ها و الگوی مفهومی طراحی شده مطابق با معیارهای اعتبارسنجی یافته های کیفی، توسط 10 نفر از متخصصان بازنگری شد که اعتبار آن بر اساس معیار هولستی برابر با 97/0 بود. در مرحله دوم از پژوهش، 44 فعالیت شناختی بهبود دهنده یادگیری ریاضی با 8 مفهوم اصلی یادگیری ریاضی منطبق شدند و توسط متخصصین، با استفاده از ضریب نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا روایی سنجی صورت گرفت. 
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن بود که الگوی مفهومی یادگیری ریاضی و مفاهیم شناختی دارای 21 مفهوم فرعی و 8 مفهوم اصلی است. مفاهیم اصلی به دست آمده شامل عملیات محاسباتی، جایگاه عدد، اندازه گیری، درک زبان ریاضی، زمان، حل مسیله، تجسم و مقایسه اشکال و مفهوم پول می باشند. ضریب توافق مرتبط بودن برابر با 98/0 و ضریب توافق ضروری بودن برابر با 97/0 و در سطح بسیار مطلوب بودند.
  نتیجه گیری
  الگوی حاصل شده از بررسی متون علمی در این پژوهش، دربردارنده ابعاد اصلی یادگیری ریاضی است و فعالیت های شناختی ارایه شده در آن که جنبه ی بازی و سرگرمی دارد، می تواند به یادگیری ریاضی کمک نماید. لذا، از آنجایی که فهم و یادگیری ریاضیات بر مفاهیم انتزاعی استوار است و این دانش آموزان در درک مفاهیم انتزاعی مشکلات عدیده دارند، پیشنهاد می شود از یافته های این پژوهش، جهت افزایش نگرش مثبت و اشتیاق دانش آموزان نسبت به ریاضی و عمق بخشیدن به یادگیری استفاده شود.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری ریاضی، فعالیت های شناختی، تحلیل مضمون
 • ندا صفری، ابوالقاسم یعقوبی*، رسول کرد نوقابی، حسین محققی صفحات 36-50
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش توجه مستقیم بر ابعاد توجه دانش آموزان نارساخوان انجام شد. 
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پی گیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1402-1401 بود. تعداد 30 دانش آموز نارساخوان به صورت در دسترس انتخاب و در  دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه 45 دقیقه ای، برنامه آموزش توجه مستقیم را دریافت کردند. ابزارهای پژوهش آزمون استروپ، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و آزمون عملکرد پیوسته بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته و نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد بین نمرات توجه پایدار، انتخابی و انتقالی دانش آموزان نارساخوان در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با لحاظ کردن گروه های مختلف آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، برنامه آموزش توجه مستقیم می تواند در تقویت ابعاد توجه پایدار، انتخابی و انتقالی دانش آموزان نارساخوان موثر باشد. از لحاظ کاربردی با توجه به اثربخش بودن تمرین های برنامه آموزش توجه مستقیم بر کاهش مشکلات توجه دانش آموزان نارساخوان، این برنامه به عنوان یکی از راهبردهای اساسی مداخلات شناختی به معلمان و متخصصان اختلال یادگیری توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: توجه، نارساخوانی، آموزش مستقیم توجه، کارآمدی خواندن
 • بهروز فولادی، محمد نریمانی*، توکل موسی زاده، سمیه تکلوی صفحات 51-65
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر هوش چند گانه و آگاهی واج شناختی و ترکیب این دو روش بر بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان دارای اختلال نارساخوانی شهر اردبیل در سال تحصیلی 97-1396 بود (112=N). روش نمونه گیری دردسترس بود و با استفاده از این روش تعداد 64  نفر انتخاب شد و به سه گروه 16 نفره آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش اول ده جلسه آموزش آگاهی واج شناختی و آزمایش دوم یازده جلسه آموزش مبتنی بر هوش چندگانه و گروه سوم بیست جلسه ترکیب دو روش و گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود را داشتند. برای جمع آوری داده ها از آزمون ماتریس های پیشرونده ریون و آزمون حافظه ی کاری کورنولدی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و با استفاده از  نرم افزار SPSS- 26 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش آگاهی واج شناختی و هوش چندگانه و ترکیب دو روش موجب بهبود حافظه کاری گروه های آزمایش شده است. آموزش ترکیبی آگاهی واج شناختی و هوش چند گانه تاثیر بیشتری بر میانگین نمرات حافظه کاری کودکان نارساخوان داشت (0.05>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده ترکیب دو روش آگاهی واج شناختی و هوش چند گانه موجب بهبود حافظه کاری کودکان نارساخوان می گردد. لذا به روانشناسان توصیه می شود از آموزش های مبتنی بر آگاهی واج شناختی و هوش چندگانه در راستای کمک به بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به نارسا خوانی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: هوش چند گانه، آگاهی واج شناختی، حافظه کاری، نارساخوان
 • مریم محمدلو*، نعمت ستوده اصل، راهب قربانی، سیاوش طالع پسند صفحات 66-82
  هدف
  پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص صورت گرفت.
  روش ها
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل صورت گرفت، جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی معرفی شده به مراکز اختلالات یادگیری خاص، در شهر زنجان در سال تحصیلی 1401-1400 بود که 60 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایش به مدت 12 جلسه مداخلات توانبخشی شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت نمودند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. داده ها با آزمون رایانه ای ویسکانسین(WCST)  و معدل نمرات دانش آموزان در ارزشیابی ماهانه معلم جمع آوری و با نرم افزار spss24 و آزمون اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 
  یافته ها
  بعد از ارایه مداخلات، میزان انعطاف پذیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص افزایش یافت و بین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (05/0P˂) و از بین دو روش مداخله ای، روش توانبخشی شناختی، اثرگذاری بیشتری داشت.
  نتیجه گیری
  توانبخشی شناختی و شناخت درمانی مبتنی ذهن آگاهی بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص، اثر مثبت داشته است، پیشنهاد می شود مراکز اختلالات یادگیری، از توانبخشی شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان رویکرد درمانی موثر در بهبود عملکرد شناختی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص استفاده کنند.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، توانبخشی شناختی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، پیشرفت تحصیلی، اختلال یادگیری خاص
 • مرضیه ملکیها، فرشید اصلانی*، حسین ستوده آرانی، مهسا آرین نژاد صفحات 83-98
  اهداف
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر بازی های رایانه ای استراتژیک بر تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم دبستان شهر آران و بیدگل بود که در سال تحصیلی 1401-1400 دارای مشکل اختلال ریاضی بودند. از این جامعه، تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام با 15 نفر عضو گماشته شدند. جهت گردآوری داده ها از آزمون هوش وکسلر، پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس (2003) و معدل به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی دو ترم دانش آموزان درسال تحصیلی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 و با استفاده از محاسبه شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین پس آزمون در متغیرهای تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی نسبت به پیش آزمون افزایش داشته است و این میزان افزایش معنادار است (05/0>P)
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بازی های رایانه ای استراتژیک بواسطه ایجاد زمینه مناسب برای رشد توانایی مکاشفه، استدلال، حل مسیله و ارایه روش های متنوع برای درک روابط بین اجزاء یک مساله بر تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی اثر بخش است. بنابراین پیشنهاد می شود از این دسته بازی ها در برنامه آموزش رسمی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی استفاده شود.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای استراتژیک، تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی، اختلال ریاضی، اختلالات یادگیری
 • فاطمه مهرولی*، عسکر آتش افروز، مرتضی امیدیان صفحات 99-114
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم  و برنامه یکپارچگی حسی حرکتی بر کارکرد های اجرایی (انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ) دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر، از نوع آزمایشی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان پنجم و ششم ثبت نام شده در مراکز اختلال یادگیری دزفول در سال 1401-1400 بود. از این  تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند (هر گروه 20 نفر). دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون به آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و آزمون استروپ پاسخ دادند. تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم به مدت 10 جلسه 20 دقیقه ای و برنامه یکپارچگی حسی حرکتی  به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین نمرات میانگین دو روش تحریک فراجمجمه ای مغز و برنامه یکپارچگی حسی حرکتی با گروه گواه از نظر کارکرد های اجرایی (انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ) تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P<)  هم چنین نتایج آزمون بونفرونی نشان داد تحریک الکتریکی فراجمجمه ای از اثربخشی بیش تری نسبت به روش یکپارچگی حسی حرکتی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ بیش تر از مداخله یکپارچگی حسی حرکتی است. هم چنین، هر دو روش (تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز و برنامه یکپارچگی حسی حرکتی) می توانند توسط متخصصین آموزشی به عنوان یک روش مفید در بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص به کار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم، یکپارچگی حسی حرکتی، انعطاف پذیری شناختی، بازداری پاسخ
|
 • Bahareh Eftekhari *, Tayebeh Ferdousi, Mohammad Javadipour Pages 6-18
  Objective
  This study intended to determine the level of Recognition elementary school teachers in District 18 of Tehran County had about the symptoms of specific learning disorders (SLDs) and the relationship between their work experience and the level of their Recognition regarding a specific learning disorder.
  Methods
  This study used the descriptive approach and the survey research method and Causal-comparative. The sample size (n=270 elementary school teachers in District 18) was determined by using Morgan Table. The participants were selected using convenient sampling methods. The three forms of the valid including checklist the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman, 1997) (for the teacher) and the two Learning Disorder Checklist based on DSM-5 were combined to develop the researcher-made questionnaire. The views expressed by the Supervisor and the Advisor were applied in determining content validity of the questionnaire, and Cronbach's alpha was used to assess its reliability. The calculated overall reliability was 0.8, which indicated the acceptable reliability of the questionnaire. were calculated in SPSS for data analysis. 
  Results
  The Results showed that the teachers had higher than the average level of Recognition about SLDs. However, there were no significant relationship between the teachers' level of Recognition about the SLD and their work experience at the significance level > 0.05.
  Conclusion
  The studied teachers had one of the qualities of a professional teacher (Recognition about the symptoms of SLDs), but this is not all the Recognition that professional teachers have. Consequently, further studies must be conducted to assess elementary teachers' practical Recognition. In the end it was suggested teachers should take actions for solving these students' problems and increase their own information regarding the suggestions and the solutions they offer to students with SLD.
  Keywords: teachers, specific learning disorder, Level of Recognition, Survey Method
 • Fatemeh Khonsari, Salar Faramarzi * Pages 19-35
  Objective
  The present research was conducted with the aim of developing a conceptual model for mathematical learning and providing cognitive activities to improve learning in students with mathematical learning disorders in two steps.
  Methods
  The research method was qualitative and with thematic analysis approach. The studied population included written sources related to mathematical learning disorders (MLDs) in Iran and abroad, between the years 1370-1401 SH and 1967 -2021 A.D.In the first step, theoretical texts were selected by purposive sampling method and document mining tool with the library method. 53 sources were examined and the data was saturated. The data was analyzed according to Braun and Clark (2006) method and 235 codes were obtained. By reducing the codes, 80 base codes, 21 sub-concepts and 8 main concepts were extracted. The findings show that the 8 main concepts of math learning included calculation operations, number position, measurement, understanding mathematical language, time, problem solving, visualizing and comparing shapes, and money concept. The data and the designed conceptual model were reviewed by 10 experts according to the validation criteria of qualitative findings, whose reliability was equal to 0.97 based on the Holsti criterion. In the second step of the research, 44 cognitive activities improving math learning were matched with the 8 main concepts of math learning and were validated by experts using content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI).
  Results
  The findings indicated that the conceptual model of math learning and cognitive concepts has 21 sub-concepts and 8 main concepts. The main concepts obtained include calculation operations, number position, measurement, understanding mathematical language, time, problem solving, visualizing and comparing shapes, and money concept. CVR was equal to 0.98 and CVI equal to 0.97 at a very favorable level.
  Conclusion
  The pattern obtained from the review of scientific texts in this research includes the main dimensions of mathematical learning and the cognitive activities presented in it which have the aspect of play and entertainment can help mathematical learning. Therefore, since the understanding and learning of mathematics is based on abstract concepts and these students have many problems in understanding abstract concepts, it is suggested that the findings of this research be used to increase the positive attitude and enthusiasm of students towards mathematics and deepen learning.
  Keywords: Mathematical Learning Disorder, Cognitive Activities, thematic analysis
 • Neda Safari, Abolghasem Yaghoobi *, Rasool Kurd Noqabi, Hossein Mohagheghi Pages 36-50
  Objective
  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of a direct attention training program on the attention dimensions of dyslexic students.
  Methods
  The layout of the current research design semi-experimental pre-test-post-test-follow-up type with a control group. The statistical population included all male students of the third grade of Kermanshah city in the academic year of 1402-1401. In this regard, 30 dyslexic students were selected as available and randomly replaced in two experimental and control groups. The experimental group received the direct attention training program in 12 sessions of 45 minutes. Research tools were Stroop test, Wisconsin card sorting test and continuous performance test. Data were analyzed using mixed variance analysis and the SPSS-24 software.
  Results
  The findings showed that there was a significant difference between the aspects of Sustained, selective and shifting attention of dyslexic students in the three stages of pre-test, post-test and follow-up by considering different experimental and control groups (P>0.05)
  Conclusion
  According to the results, the direct attention training program can be effective in strengthening the dimensions of stable, selective and shifting attention of dyslexic students. From a practical point of view, considering the effectiveness of direct attention training program exercises in reducing the attention problems of dyslexic students, this program is recommended as one of the basic strategies of cognitive interventions to teachers and learning disorder specialists.
  Keywords: Attention, dyslexia, direct attention training, reading efficiency
 • Behrooz Fooladi, Mohammad Narimani *, Tavakkol Mousazadeh, Somaye Taklavi Pages 51-65
  Objective
  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of education based on multiple intelligences and phonological awareness and the combination of these two methods on improving the working memory of dyslexic students.
  Methods
  The research method is an experimental type with a multi-group pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the research included students with dyslexia in Ardabil city in the academic year of 2017 (N=112). The sampling method was readily available, and using this method, 64 people were selected and divided into three experimental groups of 16 people and a control group. The first experimental group had ten sessions of phonological awareness training, the second experiment had eleven sessions of training based on multiple intelligences, and the third group had twenty sessions combining the two methods and the control group had their normal daily schedule. Raven's progressive matrices test and Cornoldi's working memory test were used to collect data. Analysis of variance test was used to analyze the research data and SPSS statistical software was used for this purpose.Resuls: The findings showed that training based on phonological awareness and multiple intelligences and the combination of the two methods significantly improved the working memory of the tested groups (P<0.05). Also, the results showed that the combined training of phonological awareness and multiple intelligences had a greater effect on the average working memory scores of dyslexic children.
  Conclusions
  Based on the obtained results, the combination of two methods of phonological awareness and multiple intelligence improves the working memory of dyslexic children. So, psychologists are advised to use education based on phonological awareness and multiple intelligences in order to help improve the working memory of children with dyslexia.
  Keywords: Multiple intelligence, phonological awareness, working memory, dyslexia
 • Maryam Mohammadlou *, Nemat Sotodeh-Asl, Raheb Ghorbani, Siavash Talepasand Pages 66-82
  Objective
  The present research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of cognitive remediation and mindfulness-based cognitive therapy in improving cognitive flexibility and academic progress in students with specific learning disabilities.
  Method
  This study was a semi-experimental design with a pre-test, post-test, and follow-up using two experimental groups and one control group. The statistical population consisted of all elementary school students identified with specific learning disabilities in Zanjan City during the academic year 2020-2021. Sixty students were purposefully selected and randomly assigned to experimental and control groups (each group consisting of 20 participants). The experimental groups received 12 sessions of cognitive remediation and mindfulness-based cognitive therapy interventions, while the control group remained on the waiting list. Data were collected using the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and monthly teacher assessments and were analyzed using SPSS 24 software and repeated measures analysis.
  Findings
  After the interventions, the cognitive flexibility and academic progress of students with specific learning disabilities increased significantly. There was a significant difference in the post-test scores between the experimental groups and the control group with the cognitive remediation approach being more effective. (P<0/05).
  Conclusion
  The cognitive remediation and mindfulness-based cognitive therapy program was effective in improving cognitive flexibility and academic progress in students with specific learning disabilities. Therefore, it is recommended that learning disability centers use mindfulness-based cognitive therapy as an effective and cost-effective therapeutic approach, and even as a complement to the process of improving the cognitive functioning of students with specific learning disabilities.
  Keywords: cognitive flexibility, specific learning disorder, cognitive rehabilitation, Cognitive therapy based on mindfulness
 • Marzieh Malekiha, Farshid Aslani *, Hoseein Sotudeh Arani, Mahsa Aryan Nejad Pages 83-98
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the effect of strategic computer games on critical thinking and academic achievement of students with math disorder.
  Methods
  The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test design with a control group. The statistical population of the research includes all fourth, fifth and sixth grade student s of Aran and Bidgol primary schools who had math problems in the academic year at 2021. From this community, 30 person were selected as the research sample using available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups with 15 member. For Data collection have been used from Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), Ricketts critical thinking questionnaire (2003) and grade point average as the criteria for the academic progress of students in two semesters of the academic year. The data was analyzed by using SPSS version 25 statistical software and by calculating descriptive and inferential statistics indices (Analysis of Covariance).
  Results
  The findings of the research showed that the average of the post-test in the variables of critical thinking (M=23.3) and academic achievement (M=3.20) increased compared to the pre-test and this increase is significant (P<0.05).
  Conclusion
  The results of the present study showed that strategic computer games are effective on critical thinking and academic progress of students with math learning disorders by providing a suitable environment for the growth of the ability to discover, argue, problem solving and provide various methods to understand the relationships between the components of a problem. Therefore, it is suggested that use this category of games in the formal education program of students with math learning disabilities.
  Keywords: Strategic computer games, critical thinking, academic achievement, math learning disorder, learning disorder
 • Fatemeh Mehrvali *, Askar Atash Afrouz, Morteza Omidian Pages 99-114
  Objective

  The aim of this study was to compare the effectiveness of transcranial direct current stimulation and sensorimotor integration on executive functions (cognitive flexibility and response inhibition) of students with specific learning disabilities.

  Methods

  The present study was an experimental one with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of this study included all fifth and sixth students of elementary school who enrolled in the centers for learning disabilities in Dezful in the academic year of 2021-2022. Sixty people were selected by available sampling and were randomly assigned to two experimental groups and one control group (20 people in each group). The students were measured by Wisconsin and Stroop test in the pretest and posttest stages. Transcranial direct current stimulation was implemented in ten 20-minute sessions and sensorimotor integration program was implemented in ten 45-minute sessions. The control group did not receive any intervention. Data were analyzed using covariance test.

  Results

  According to the results, there was a statistical significant difference between the mean scores of two experimental groups and control group in cognitive flexibility and response inhibition of students with specific learning disabilities (P<0.001). In addition, the results of Bonferroni test were indicative of the higher effectiveness of transcranial direct current stimulation, compared to sensorimotor integration.

  Conclusion

  According to the results of the present study, the effect of transcranial direct current stimulation on cognitive flexibility and response inhibition is more than sensorimotor integration. It is also suggested that both methods (transcranial direct current stimulation and sensorimotor integration) could be used as useful interventions in improving executive functions of students with learning disabilities by educational specialists.

  Keywords: Transcranial Direct Current Stimulation, Sensorimotor integration, cognitive flexibility, response inhibition