فهرست مطالب

علوم پزشکی صدرا - سال یازدهم شماره 3 (تابستان 1402)

مجله علوم پزشکی صدرا
سال یازدهم شماره 3 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فائزه غلامی*، منوچهر حیدری، فرزانه گندمی صفحات 211-224
  مقدمه
  خستگی ذهنی، معمولا به دنبال فعالیت های طولانی مدت شناختی حادث می گردد، به گونه ای که عملکرد شناختی را کاهش می دهد و منجر به تغییر در هماهنگی های حرکتی می شود. لذا هدف این مطالعه، بررسی تاثیر یک جلسه ماساژ ریلکسیشن سویدی بر مهار خستگی ذهنی و بر قدرت و حس عمقی زانوی ورزشکاران دختر دانشگاهی بود.
  روش ها
  در این مطالعه 16 دختر ورزشکار رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی به صورت تصادفی و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه به عنوان نمونه انتخاب و تحت پروتکل خستگی ذهنی (45 دقیقه فعالیت شناختی) قرار گرفتند. قبل و پس از خستگی ذهنی، حس عمقی با خطای بازسازی زاویه و قدرت عضلات با داینامومتر دستی ارزیابی شد. بعد از 48 ساعت آزمودنی ها یک جلسه ماساژ ریلکسیشن سویدی دریافت کردند و بلافاصله پس از آن خستگی ذهنی و سپس پس آزمون دوم اجرا گردید. جهت بررسی تغییرات درون گروهی از تست آنالیز واریانس مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات حس عمقی فعال، حس عمقی غیرفعال و قدرت اکستنسورهای زانوی آزمودنی ها در مقایسه پس آزمون خستگی ذهنی با پس آزمون ماساژ ریلکسیشن سویدی افزایش معناداری وجود دارد (05/<P).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که به منظور پیشگیری از آسیب های ورزشی ورزشکاران به ویژه ورزشکاران غیرحرفه ای که خستگی ذهنی در آن ها رایج است، می توان از ماساژ ریلکسیشن سویدی به عنوان یک مداخله موثر در کنترل خستگی ذهنی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: خستگی ذهنی، قدرت عضلانی، حس عمقی، ماساژ ریلکسیشن
 • حمید حیدرپور، عباس روحانی* صفحات 225-238
  مقدمه
  اعتیاد به مواد مخدر وضعیت سلامت، ایمنی، اقتصاد، ساختار خانواده و جامعه انسانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. دانش آموزان از اقشار آسیب پذیر جامعه در مواجهه با اعتیاد محسوب می شوند. روح لطیف انسان در این سن و سال به سرعت دستخوش تشویش می شود و قوه تصمیم گیری را سلب می نماید. از این رو هدف این پژوهش، تعیین میزان تاثیر آموزش مهارت های زندگی برای تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به سوءمصرف مواد و مشروبات الکلی است.
  روش ها
  این پژوهش طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. 120 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مبارکه استان اصفهان با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و 60 نفر در گروه آزمایشی و 60 نفر در گروه کنترل حضور یافتند. گروه ها با نمونه گیری تصادفی شکل گرفت. برای یک دوم آزمودنی ها در گروه اول (گروه آزمایشی) آموزش مهارت های زندگی با متغیر مستقل ارایه شد و یک دوم آزمودنی ها در گروه دوم (گروه کنترل) بدون اعمال متغیر مستقل، تعیین شدند. آنالیز داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی با نرم افزار آماری 2021 SPSS و آزمون آماری کوواریانس انجام شد.
  یافته ها
  فرضیه «آموزش مهارت های زندگی منجر به تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به سوءمصرف مواد و مشروبات الکلی می شود» تایید شد و در تغییر نگرش دانش آموزان با تفاوت میان ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، داشتن یا نداشتن فامیل معتاد، داشتن یا نداشتن دوست معتاد) تفاوت معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  برنامه آموزش مهارت های زندگی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر و پسر شهر مبارکه اصفهان نسبت به اعتیاد نقش موثری داشت. این برنامه در مجموع در پیشگیری از مصرف سیگار، مشروبات الکلی، سوءمصرف مواد، رفتارهای بزهکارانه، پرخاشگرانه و بسیاری موارد منفی دیگر کارآمد بود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، ساختار خانواده، اعتیاد به الکل، دانشجویان، مهارت های زندگی
 • زهرا حصاری، رمضان جهانیان*، محمدعلی حسینی صفحات 239-256
  مقدمه

  این پژوهش با ارایه مدل توانمندسازی اعضای هییت علمی جهت راه اندازی استارت آپ ها با هدف توسعه دانش پزشکی انجام شد.

  روش ها

  این پژوهش به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان استارت آپ ها با تعداد 50 نفر و در بخش کمی شامل کلیه اعضای هییت علمی شاغل در واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران با تعداد 27000 نفر بود. نمونه گیری در بخش کیفی به طریق در دسترس با حجم 50 نفر و در بخش کمی به صورت تصادفی خوشه ای با حجم نمونه 384 نفر و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت بود. در آنالیز آماری از آزمون t و رگرسیون چند متغیری و نرم افزار SPSS 2023 استفاده شد.

  یافته ها

  تاثیر مولفه ها بر توانمندسازی به ترتیب اولویت برای بازاریابی و تجاری سازی دانش (354/0=β)، جذب نخبگان و کسب وکار (306/0=β)، تسهیم دانش (265/0=β)، تحلیل ریسک مالی (143/0=β)، تشکیل انجمن حمایت از کسب وکار (111/0=β)، طراحی ارزش و استفاده از فناوری های نوین (075/0=β)، حمایت مالی و قانونی دولت (066/0=β)، تغییرات محیطی (056/0=β)، افزایش فعالیت های ارزش آفرین (044/0=β)، فراهم سازی زیرساخت ها (037/0=β)، گفتگو در خصوص استارت آپ ها (024/0=β) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  برای اثربخشی فعالیت های شغلی در شرایط رقابت کسب وکار جهت راه اندازی استارت آپ ها، توانمندسازی اعضای هییت علمی به مدیران اجازه می دهد با توجه به شرایط، تصمیم مقتضی را در حیطه های کاربردی پزشکی اتخاذ نمایند و در جهت توسعه علمی دانش پزشکی گام موثری بردارند.

  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی دانشگاه، استارت آپ، توانمندسازی، دولت، بازاریابی
 • سعید لک، نادرقلی قورچیان*، اختر جمالی صفحات 257-276
  مقدمه
  این مطالعه با هدف تدوین مدلی برای توسعه مدیریت آموزش عالی در مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران در دوران همه گیری کووید-19 انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه ترکیبی بود که در سال 1400 و با تعداد 242 نفر از روسای دانشگاه، معاونان دانشگاه و مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کشور که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، پیگیری شد. در بخش کیفی مطالعه از نظرات خبرگان و متخصصین و اعضای هییت علمی مدیریت آموزش عالی در علوم پزشکی استفاده شد و روش گردآوری داده ها، مصاحبه بود. ابزار گردآوری تحقیق شامل یک پرسشنامه تدوین شده از محقق شامل دو بخش ویژگی های فردی و بررسی اهمیت شاخص های مدیریت آموزش عالی با توجه به شاخص ها، ابعاد و مولفه های شناسایی شده در بخش کیفی و مرور ادبیات بود. این پرسشنامه شامل 60 گویه است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 79/0 و روایی محتوایی آن 49/0 بوده است. داده های کیفی با تحلیل عاملی و پس از تعیین ابعاد و مولفه ها با استفاده از نرم افزار SPSS MAXQDA 2023 و LISREL 2022 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بخش کیفی شامل توسعه فناوری، گسترش آموزش مجازی، افزایش کیفیت یادگیری، کارایی سیستم آموزشی، گسترش تحقیقات و دسترسی به منابع علمی، گسترش روابط بین الملل، بهینه سازی سرمایه، انعطاف پذیری آموزش، نظارت و ارزشیابی بود. مقدار عددی (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling) KMO بیش از 7/0 به دست آمد که این مقدار برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب بود. تاثیرگذارترین ابعاد شامل توسعه علمی محتوای آموزشی، استفاده از فناوری در توانمندسازی، تبیین نظام آموزشی و نظارت و ارزشیابی آموزشی بود.
  نتیجه گیری
  تبیین نظام آموزشی، نظارت و ارزیابی مدیریت آموزش عالی از مولفه های لازم برای توانمندسازی دانشجویان است.
  کلیدواژگان: تکرارپذیری نتایج، کووید-19، دانشجویان، ایران، آموزش مجازی
 • جمیله کریمی، سعید صیادی*، مسعود پورکیانی، سنجر سلاجقه، علیرضا عرب پور صفحات 277-292
  مقدمه
  هدف این پژوهش بررسی مولفه های موثر بر توسعه منابع انسانی در حوزه رفاه اجتماعی بر اساس رویکرد دلفی بود.
  روش ها
  این مطالعه با ماهیت توصیفی با تکنیک دلفی در سه راند انجام شد. جامعه آماری 20 نفر از اعضای هییت علمی و خبرگان منابع انسانی در استان سیستان و بلوچستان بودند که با نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. طی بررسی کتابخانه ای و اینترنتی، عناصر تشکیل دهنده توسعه منابع انسانی در حوزه رفاه اجتماعی شناسایی شد و برای جستجو از بانک های اطلاعاتی معتبر اینترنتی شامل Emerald، Elsevier و Science Direct استفاده گردید و مقالاتی در این زمینه نیز مطالعه شد. نظرسنجی از خبرگان بر اساس طیف پنج تایی کاملا نامناسب (1)، نامناسب (2)، نسبتا مناسب (3)، مناسب (4)، کاملا مناسب (5) انجام گرفت. روایی محتوایی مورد تایید خبرگان قرار گرفت و جهت توافق از ضریب کندال استفاده شد.
  یافته ها
  برای شناسایی ابعاد، شاخص ها و مولفه های مدل توسعه منابع انسانی در حوزه رفاه اجتماعی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظرات برخی خبرگان استفاده شد. 10 بعد (فرهنگی-اجتماعی، خلاقیت، دانش شغلی، دانش سازمانی، فکری، مهارت تصمیم گیری، مهارت ارتباطی، فناورانه، رفتاری، شایستگی ها) و 35 مولفه شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به پژوهش حاضر در مورد مولفه های توسعه منابع، به نظر می رسد هرگونه فعالیت مبتنی بر توسعه کارکنان در این بخش نتایج قابل توجهی برای ارتقای خدمات عمومی خواهد شد.
  کلیدواژگان: تکنیک دلفی، توسعه کارکنان، نیروی کار، اینترنت، رفاه اجتماعی
 • حسین مروج، محمدهادی ایمانیه، علیرضا نوروزی، نگار یزدانی*، عبدالرسول همتی، رضا بهرامی، محمداشکان مصلحی صفحات 293-304
  مقدمه

  بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن هزینه های سیستم سلامت را افزایش می دهد. لذا پیشگیری و تشخیص به موقع این بیماری نقش مهمی در کاهش هزینه ها و عوارض آن دارد. مطالعات انجام شده دراین باره بر نقش آموزش در درمان و آگاهی مردم در پیشگیری و تشخیص زودهنگام تاکید کرده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی مراجعان مراکز بهداشتی شیراز در مورد بیماری دیابت انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی روی 270 نفر از مراجعان مراکز بهداشتی شیراز در بازه سنی 65-12 سال در سال 1398 انجام شد. برای این پژوهش پرسشنامه 18 سوالی با زیرگروه های اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات کلی بیماری، علت و عوامل بیماری، علایم و تشخیص، پیشگیری و درمان، و عوارض و مشکلات تکمیل شد. اطلاعاتی نیز مانند وجود فرد دیابتی در خانواده و منبع کسب آن ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS 21 آنالیز شد.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد 05/10±96/33 سال بود که 82/54% آن ها زن و 18/45% آن ها مرد بودند. بیشترین منبع آگاهی بیماری دیابت، دوستان و آشنایان بودند. میانگین نمره کل آگاهی 03/5±18/15 محاسبه شد. آزمون ها رابطه معناداری بین شغل، سطوح تحصیلی، سن و منبع آگاهی با نمره آگاهی نشان دادند (001/0>P)، اما این ارتباط با متغیرهای جنسیت (068/0=P)، وضعیت تاهل (196/0=P) و سابقه خانوادگی (060/0=P) معنادار نشد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی می توان گفت که آگاهی جامعه آماری پژوهش در رابطه با بیماری دیابت در سطح متوسط بود. همچنین مردان، متاهلان، افراد مسن و با تحصیلات پایین، از آگاهی کمتری نسبت به سایرین برخوردار بودند؛ بنابراین پیشنهاد می گردد در برنامه های سیستم سلامت با اهداف آگاه سازی تمام جامعه در مورد بیماری دیابت، این موارد در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، مطالعات مقطعی، دیابت ملیتوس، ایران
 • معصومه غضنفرپور، فهیمه شاکری، مریم سلیمانی هونی، ابوالفضل حسین نتاج، فیروزه میرزایی، زهرا کشفی، زینب مسلمی زاده، ایمان نصرت آبادی، عاطفه احمدی* صفحات 305-320
  مقدمه
  با توجه به اولویت حمایت از گروه های آسیب پذیر در مقابله بحران کرونا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سطح اضطراب و افسردگی مرتبط با کووید-19 در گروه های آسیب پذیر کادر درمان و زنان باردار انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که روی 140 نفر از کادر درمان و 338 زن باردار صورت گرفت. پرسشنامه استفاده شده در این مطالعه شامل مشخصات دموگرافیک و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی تعدیل شده در کرونا است. برای این پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی تک متغیره و چندگانه و تحلیل واریانس برای شناسایی اثر متغیرها بر نمره های اضطراب و افسردگی استفاده شد.
  یافته ها
  از آزمودنی های کادر درمان، 6/88 درصد زن بودند. میانگین و انحراف معیار نمره های اضطراب و افسردگی آن ها به ترتیب (78/1 ± 76/12) و (27/2 ± 75/7) بود و از نظر اضطراب و افسردگی به ترتیب 9/92 و 14/11 درصد در سطح غیر نرمال قرار داشتند. وضعیت تاهل (005/0p=) و فعالیت ورزشی (03/0p=) دارای اثر معنی دار بر نمره افسردگی کادر درمانی بودند. میانگین و انحراف معیار نمره های اضطراب و افسردگی مرتبط با کرونا در زنان باردار به ترتیب برابر با (04/2 ± 53/10) و (09/2 ± 15/11) بود و این نمرات در مقایسه با گروه های کادر درمانی اختلاف معناداری داشتند (001/0p<).
  نتیجه گیری
  گروه های آسیب پذیر سطح اضطراب و افسردگی بالایی در ارتباط با کووید-19 از خود نشان دادند. پرستاران در اولویت برنامه روان شناختی کاهش اضطراب و زنان باردار در اولویت برنامه های روان شناختی کاهش افسردگی بودند.
  کلیدواژگان: کووید 19، خانم باردار، کادر درمان، اضطراب، افسردگی
 • مریم شمسایی*، هاشم کاکایی صفحات 321-332
  مقدمه
  ابعاد وجودی انسان مشتمل بر بعد جسمانی، اجتماعی و روانی است اما محققان دریافته اند که انسان جهت ارتقای سلامت نیازمند بعد چهارم سلامت یعنی سلامت معنوی نیز هست. هدف از مطالعه حاضر شناسایی ابعاد مختلف سلامت معنوی موثر بر بازیابی سلامت جسمی در بیماران مبتلا به کووید 19 بود.
  روش ها
  در این پژوهش کیفی از روش تحلیل تماتیک بر مبنای پارادایم تفسیری- برساختی استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل 22 بیمار مبتلا به کووید- 19 بودند که در منزل قرنطینه و تحت درمان موسسات خدمات پزشکی در خانه قرار داشتند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از روش شش مرحله ای براون و کلارک بهره برده شد که طی تعامل مداوم با داده ها و فرآیند تقلیل سازی، 200 مفهوم یا کد، 22 درون مایه فرعی و 6 تم یا درون مایه اصلی ظهور یافت.
  یافته ها
  طبق این مطالعه، ابعاد مختلفی از نگرش به سلامت معنوی بر کاهش اضطراب و بازیابی سلامت افراد مبتلا به بیماری کووید 19 اثرگذار هستند. این ابعاد شامل 6 تم اصلی خدامحوری، خودسازی، سبک زندگی معنوی، معنویت گریزی، معنویت گرایی و بهزیستی معنوی هستند که از سلامت معنوی افراد سرچشمه می گیرند.
  نتیجه گیری
  با توجه به چالش هایی که بیماری کووید 19 برای افراد جامعه ایجاد کرده و ابزارهای معنوی شناخته شده ای که به بازیافت سلامتی و بهزیستی معنوی افراد کمک بسزایی نموده است، می توان جهت درمان این بیماری، کارکردهای سلامت معنوی را نیز در کنار درمان های معمول ارایه نمود و به آموزش پرسنل و بیماران در این راستا همت گماشت.
  کلیدواژگان: کووید 19، بیماران، معنویت درمانی، تحلیل تماتیک، سلامت جسمی
 • رویا سادات شاوران*، اکرم دهقانی چمپیری صفحات 333-352
  مقدمه

  پیچیدگی های نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) مشکلات بسیاری را به مراقبان تحمیل می کند و همین امر اعمال مداخله برای افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده و امید به زندگی را ضروری می سازد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه موردی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده و امید به زندگی مراقبان دو بیمار مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) انجام شد.

  روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح تک آزمودنی بود و در آن از طرح A B استفاده شد. در این پژوهش 10 بار اندازه گیری (3 بار به عنوان خط پایه، 4 بار طی درمان و 3 بار نیز در مرحله پیگیری) به عمل آمد. جامعه آماری پژوهش را مراقبان دو بیمار مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) که در نیمه اول سال 1401 به انجمن حمایت از بیماران نوروپاتی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، تشکیل داد و این افراد به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) و مقیاس امید به زندگی (LES)، بود. جلسات درمان پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای به صورت هفتگی برای هر دو نفر در مطب روانشناس به صورت انفرادی اجرا شد. بررسی داده ها با استفاده از تحلیل دیداری انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان پذیرش و تعهد موجب افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده (79/42 درصد) و امید به زندگی (77/43 درصد) مراقبان دو بیمار مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) می شود.

  نتیجه گیری

  درمان پذیرش و تعهد می تواند به عنوان یک مداخله کاربردی به منظور بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده و امید به زندگی مراقبان بیمار مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، امید به زندگی، حمایت اجتماعی
|
 • Faezeh Gholami *, Manuchehr Haydary, Farzaneh Gandomi Pages 211-224
  Introduction
  Mental fatigue usually occurs after long-term cognitive activities, reducing cognitive performance and leading to motor coordination changes. Therefore, this study aimed to investigate the effect of Swedish relaxation massage on reducing mental fatigue and enhancing knee strength and Proprioception in university female athletes.
  Methods
  In this study, 16 female physical education athletes were randomly selected as a sample based on the inclusion criteria and subjected to the mental fatigue protocol (45 minutes of cognitive activity). Active and passive knee proprioception was evaluated with an inclinometer before and after mental fatigue, and knee extension strength was evaluated with a manual dynamometer. After 48 hours, the subjects underwent a Swedish relaxation massage. Immediately following the massage session, assessments were conducted to measure mental fatigue and the second post-test. A repeated measures analysis of variance test was employed to examine the intra-group changes over time.
  Results
  The findings showed a significant difference between the subjects' mean scores of active Proprioception, passive Proprioception, and knee extension strength in comparing the post-test of mental fatigue with the post-test of Swedish relaxation massage (P<0.05).
  Conclusion
  The present study's findings showed that Swedish relaxation massage can be used as an effective intervention in controlling mental fatigue. Therefore, this intervention can be used to prevent sports injuries of athletes, especially amateur athletes, where mental fatigue is common.
  Keywords: Mental Fatigue, Muscle strength, Proprioception, Relaxation Massage
 • Hamid Heidarpour, Abbas Rohani * Pages 225-238
  Introduction
  Addiction negatively affects health, safety, economy, family structure, and human society. The delicate spirits of students at this age quickly become disturbed and deprive them of decision-making power. Therefore, this research aims to determine the effect of life skills training on students' attitudes toward drug and alcohol abuse.
  Methods
  This research has an experimental pre-test and post-test design with a control group. One hundred twenty secondary school students of Mobarake City were selected by multi-stage cluster sampling. Sixty people participated in the experimental group and 60 in the control group. The groups were determined through random sampling. Half of the subjects were assigned to the first group (experimental group), where life skills training was provided as the independent variable. The other half of the subjects were assigned to the second group (control group) without any independent variable applied to them. The data analysis for the research study was conducted using SPSS 2021 statistical software. The analysis involved two sections: descriptive analysis and inferential analysis. a covariance statistical test was utilized as part of the inferential analysis.
  Results
  The hypothesis that "life skills training can change students' attitudes towards drug and alcohol abuse" has been confirmed. The analysis indicates a significant difference in students' attitudes based on the demographic characteristics of gender, age, having or not having an addicted family member, and having or not having an addicted friend.
  Conclusion
  The life skills training program has effectively changed attitudes towards addiction among the male and female students in Mobarake City. Life skills training generally prevents smoking, alcoholic beverages, drug abuse, delinquency, aggression, and many other negative behaviors.
  Keywords: addiction, Family structure, Alcoholism, Students, life skills
 • Zahra Hesari, Ramezan Jahanian *, Mohammadali Hosseini Pages 239-256
  Introduction

  This research aimed to provide a model for empowering the academic staff members to enhance medical sciences.

  Methods

  This research had a mixed-method design (qualitative and quantitative). The statistical population for the qualitative part included start-up experts, and the quantitative part included all academic staff members working in the medical units of the Islamic Azad University of Tehran. In the qualitative part of the study, a purposive sampling approach was utilized to select participants. On the other hand, a randomly clustered sampling technique was employed for the quantitative part to ensure a representative sample.   The research tool consisted of a semi-structured interview and a researcher-made Likert-scale questionnaire. T-test and multivariate regression were computed using SPSS 23.

  Results

  The effect of various components on empowerment, listed in order of priority based on the beta coefficients, is as follows: marketing and commercialization of knowledge (β=0.354), attracting business elites (β=0.306), knowledge sharing (β=0.265), analysis of financial risk (β=0.143), formation of business support association (β=0.111), value design and use of new technologies (β=0.075), financial and legal support of the government (0.066) =β), environmental changes (β=0.056), increasing value-creating activities (β=0.044), infrastructure provision (β=0.037), and discussion about startups (β=0.024).

  Conclusion

  The effectiveness of business activities in the competitive landscape of launching start-ups is enhanced through the empowerment of academic staff members. Empowered academic staff members enable managers to clearly understand their organization's position and make informed decisions in response to the prevailing conditions. This empowerment enables them to identify the appropriate application areas and take strategic steps towards developing medical knowledge.

  Keywords: Empowerment, Faculty Members, Startup, Government, Marketing
 • Saeed Lak, Nadergholi Ghourchian *, Akhtar Jamali Pages 257-276
  Introduction
  This study aimed to develop a model for developing higher education management in educational centers affiliated with Iranian universities of medical sciences during the COVID-19 pandemic.
  Methods
  This is an applied-descriptive survey with a mixed-method approach. Two hundred forty-two people were selected with cluster random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with two parts: the personal characteristics and the examination of the importance of higher education management indicators according to the indicators, dimensions, and components identified in the qualitative section and literature review. This questionnaire consists of 60 items, demonstrating a reliability coefficient 0.79, as assessed by Cronbach’s alpha. In terms of content validity, it achieved a score of 0.49. After determining the dimensions and components with SPSS MAXQDA 2023 and LISREL 2022, qualitative data were analyzed with factor analysis.
  Results
  The qualitative part includes the technology development, the expansion of virtual education, increasing the learning quality, the efficiency of the educational system, the expansion of research and access to scientific resources, the expansion of international relations, capital optimization, the flexibility of education, monitoring, and evaluation. The KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling) measure yielded a value greater than 0.7, indicating that the dataset is suitable for exploratory factor analysis. The most influential dimensions were the scientific development of educational content (β=0.770), the use of technology in empowerment (β=0.560), the explanation of the educational system (β=0.550), and educational monitoring and evaluation (β = 0.330).
  Conclusion
  Explaining the educational system, monitoring, and evaluating higher education management were necessary to empower students.
  Keywords: Reproducibility of results, COVID-19, Students, Iran, Online education
 • Jamileh Karimi, Saeed Sayadi *, Masoud Pourkiani, Sanjar Salajegheh, Alireza Arabpour Pages 277-292
  Introduction
  This research aimed to investigate the factors affecting human resources development in social welfare based on the Delphi approach.
  Methods
  In three rounds, this descriptive study was conducted with the Delphi technique. The statistical population was the faculty members and human resources experts in Sistan and Baluchistan province; 20 people were selected through purposive sampling. The constituent elements of human resources development in social welfare were identified during a library and internet survey. Reliable internet databases, such as Emerald, Elsevier, and Science Direct, were searched, and articles in this field were studied. The experts survey utilized a five-point rating scale ranging from completely inappropriate (1), unsuitable (2), relatively suitable (3), suitable (4), and completely suitable (5). Experts confirmed the content validity of the survey. Kendall's coefficient was employed to assess the level of agreement among the experts.
  Results
  The aim was to identify the dimensions, indicators, and components of the human resources development model in social welfare. To achieve this, the Department of Cooperative, Labor, and Social Welfare and several experts' opinions were sought and considered. Ten dimensions (social-cultural, creativity, job knowledge, organizational knowledge, intellectual, decision-making skills, communication skills, technological, behavioral, and competencies) and 35 components were identified.
  Conclusion
  According to the current research on the components of resource development, any activity based on the development of employees in this sector will lead to significant results in promoting public services.
  Keywords: Delphi technique, Staff Development, workforce, Internet, Social Welfare
 • Hossein Moravej, Mohammad-Hadi Imanieh, Alireza Noruzi, Negar Yazdani *, Abdolrasool Hemmati, Reza Bahrami, Mohammad Ashkan Moslehi Pages 293-304
  Introduction

  Diabetes and its consequences increase the health system costs. Therefore, prevention and early diagnosis can reduce the cost and consequences. The studies have emphasized the role of education in treatment and people’s awareness of prevention and early diagnosis. Thus, the present study aimed to assess the awareness of people referring to Shiraz health centers with diabetes.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 270 people aged 12-65 Y/O referred to Shiraz health centers in Iran in 2019. Participants completed an 18-item questionnaire with subscales of demographic data, general information about patients, causes and factors of diabetes, symptoms and diagnosis, prevention and treatment, and consequences and problems. Furthermore, other information, such as the presence of diabetic patients in the family and sources of information, was recorded. Data were analyzed using SPSS software-21.

  Results

  The participants’ mean age was 33.96±10.05; 54.82% were female, and 45.18% were male. The main sources of information were friends and relatives. The mean score of awareness was calculated to be 15.18±5.03. Statistical tests revealed a significant relationship between job, educational levels, age, and source of information with the score of awareness (P<0.001), while this relationship with gender (P=0.068), marital status (P=0.196), and family history (P=0.060) was insignificant.

  Conclusion

  Overall, public awareness of diabetes in Shiraz was found to be moderate. Moreover, it is observed that men, married individuals, as well as older and less educated people exhibited lower levels of awareness. Hence, it is recommended that these factors be taken into account when designing health system programs aimed at educating all communities about diabetes.

  Keywords: Awareness, Cross-sectional studies, diabetes mellitus, Iran
 • Masumeh Ghazanfarpour, Fahimeh Shakeri, Maryam Soleimani Houni, Abolfazl Hosseinnataj, Firoozeh Mirzaee, Zahra Kashfi, Zeinab Moslemi Zadeh, Iman Nosratabadi, Atefeh Ahmadi * Pages 305-320
  Introduction
  Considering the priority of supporting vulnerable groups when fighting against COVID-19, the present study aimed to evaluate the levels of COVID-19-induced anxiety and depression in two vulnerable groups: medical staff and pregnant women.
  Methods
  The present study is a descriptive cross-sectional study performed on 140 treatment staff and 338 pregnant women. The questionnaire used in this study includes demographic characteristics and the Hospital Anxiety and Depression Scale- modified. Univariate and multiple linear regression analysis and analysis of variance were used to identify the effect of variables on anxiety and depression.
  Results
  Among the staff, 88.6% were women. The mean and standard deviation of their COVID-19-induced anxiety and depression were 12.76 ± 1.78 and 7.75 ± 2.27, respectively. The staff exhibited high levels of abnormal anxiety, with 92.9% reporting symptoms. In contrast, the prevalence of abnormal depression among the staff was lower, with only 11.4% reporting symptoms. Marital status (p=0.05) and exercise (p=0.03) significantly affected the covid-19-induced depression of the medical staff. The mean and standard deviation of COVID-19-induced anxiety and depression in pregnant women were 10.53 ± 2.04 and 11.15 ± 2.09, respectively, and these scores were significantly different compared to the medical staff groups.
  Conclusion
  Vulnerable groups had high levels of anxiety and depression associated with COVID-19. Nurses prioritized psychological programs targeting anxiety reduction, while pregnant women prioritized psychological programs addressing depression reduction.
  Keywords: Anxiety, COVID-19, depression, Health personnel, Pregnant women
 • Maryam Shamsaei *, Hashem Kakaei Pages 321-332
  Introduction
  The dimensions of human existence typically encompass the physical, social, and psychological aspects. However, researchers have discovered that to enhance overall health, individuals also require the inclusion of a fourth dimension: spiritual health. This study aims to identify different dimensions of spiritual health affecting physical health rehabilitation in patients with COVID-19.
  Methods
  This qualitative research used the thematic analysis method based on an interpretive-constructive paradigm. The participants included 22 patients with COVID-19 quarantined at home and treated by home medical service institutions. Data for the study were collected through semi-structured interviews, while the analysis of the collected data employed Brown and Clark's six-step method. Through an iterative process of continuous interaction and data reduction, 200 concepts or codes, 22 sub-themes, and six overarching themes (or main themes) emerged.
  Results
  Based on the findings of this study, various aspects of the attitude toward spiritual health were found to improve the health of people affected by COVID-19. These dimensions encompass six main themes: "God-centered", "self-improvement", "spiritual lifestyle", "religious alienation", "spiritualism" and "spiritual well-being". These themes stem from the spiritual health of the individuals.
  Conclusion
  Given the challenges posed by the COVID-19 pandemic, it is notable that spiritual tools played a significant role in promoting the recovery of individuals' health and spiritual well-being. Therefore, it becomes feasible to incorporate spiritual health interventions alongside conventional treatments for disease management. Additionally, it is crucial to prioritize training both healthcare staff and patients in this regard.
  Keywords: COVID-19, Patients, Spiritual therapies, Thematic Analysis, Physical health
 • Royasadat Shavaran *, Akram Dehghani Champiri Pages 333-352
  Introduction

  Caring for patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) presents numerous challenges that can significantly impact caregivers. These challenges necessitate interventions to increase perceived social support and improve life expectancy. Therefore, the objective of the present study was to conduct a case study to examine the effectiveness of acceptance and commitment therapy in enhancing perceived social support and life expectancy among caregivers of patients diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).

  Methods

  The research method is semi-experimental with a single-subject design, in which A B design was used. This research performed ten measurements (3 times as a baseline, four times during treatment, and three times in the follow-up phase). The research community comprised caregivers of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients referred to the Isfahan Neuropathy Support Association in the first half of 2011. Two individuals were selected using convenience sapling. The research tools were the Multiple Social Perceived Support Scale (MSPSS) and Life Expectancy Scale (LES). The treatment sessions, based on acceptance and commitment, were conducted over eight sessions, with each session lasting 90 minutes. These sessions took place on a weekly basis for two individuals affiliated with the Society for the Support of Neuropathy Patients. The data analysis was performed using shape and visual analysis techniques.

  Results

  The results showed that Acceptance and Commitment Therapy is effective in perceived social support (42.79%) and life expectancy (43.77%) of caregivers of patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).

  Conclusion

  Acceptance and Commitment Therapy is a functional intervention to improve the perceived social support and life expectancy of caregivers of patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).

  Keywords: Acceptance, Commitment therapy, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Life expectancy, social support