فهرست مطالب

مطالعات فقه اقتصادی - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1402)

نشریه مطالعات فقه اقتصادی
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1402)

 • ویژه نامه فقه و حقوق نو
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 48
|
 • اسمعیل صالحی، سید پدرام خندانی*، عباس پهلوان زاده صفحات 1-17
  زمینه و هدف
  اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یکی از اصول مهم اخلاقی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپایی است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در حقوق اتحادیه اروپایی، اصل حسن نیت و رفتار منصفانه به صراحت بیان شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حسن نیت در قانون مدنی به کار نرفته است، اما در قوانینی مانند قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 و قانون تجارت ایران، این اصطلاح به صورت ضمنی به کار رفته است. در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که بر ضرورت رعایت صداقت و درستی در قراردادها از جمله قراردادهای تجاری تاکید دارد.
  نتیجه گیری
  در حقوق اتحادیه اروپایی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به صراحت مورد تایید قرار گرفته است. قلمرو و کارکرد حسن نیت در حقوق ایران در دوره های پیش قراردادی نمود بیشتری داشته است و بر اساس اراده بین طرفین معامله و قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات قراردادی شکل می گیرد. به طوری که موضوع قلمرو کارکردی حسن نیت در حقوق ایران مربوط به قصد است.
  کلیدواژگان: حسن نیت، رفتار منصفانه، سوءنیت، سودجویی، قراردادها
 • امیر حایری، محمدرضا حکاک زاده* صفحات 19-37
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر دین را در تعامل با علم و هم چنین اراده انسان را تحت اراده خالق هستی، در زیستی شایسته و توام با انس در خلقت واسعه الهی مورد شناسایی قرار داده است و در وجهی دیگر و از سوی فناورانه، برنامه فضایی آرتمیس را آغازگر حضور تاثیرگذار در فضای ماورای جو می داند.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ‏ای بوده است.
  یافته ها
  رابطه ای که یا بر بستر تعامل شکل می گیرد یا در ذات خود تفاوت را بر می گزیند یا در تقابل قرار می گیرد. از آیه سی و سوم سوره الرحمن، نفوذ و استیلای نوع بشر بر فضا و چگونگی رابطه علوم و فناوری های فضایی با دین قابل استنتاج است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  نتیجه گیری
  واکاوی چالش های پیش روی استیلای انسان بر ماه از جمله اکتشاف و استخراج از منابع طبیعی، رعایت حقوق مالکیت فکری، رعایت حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی به این نتیجه رسیده است که تنها راه تضمین حقوق بین الملل فضایی حاکم بر ماه باور عملی به اصل میراث مشترک بشریت بودن آن است.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل فضا، برنامه فضایی آرتمیس، کره ماه، میراث مشترک بشریت
 • پریسا حبیبی، سید مهدی ذاکریان امیری*، سید عبدالعلی قوام، سید علی اصغر کاظمی صفحات 39-56
  زمینه و هدف
  مسیولیت حمایت شامل مسیولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسیولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                   
  مواد و روش ها
  روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. 
  یافته ها
  مسیولیت حمایت شامل مسیولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تاکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قایل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسیولیت دارند.                                                                                     
  نتیجه گیری
  خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سوال می کند آیا پرونده کنیا واقعا نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.
  کلیدواژگان: اتحادیه آفریقا، پیشگیری، سازمان ملل متحد، کنیا، مسئولیت حمایت
 • حسین خورشیدی، عبدالرضا برزگر*، ایرج حسینی صدرآبادی صفحات 57-80
  زمینه و هدف
  شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات کتاب خانه‏ ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  نتیجه گیری
  شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.
  کلیدواژگان: قوه مقننه، شفافیت، حکومت قانون، مبارزه با فساد
 • سید مهران محمدی، محمدعلی کفایی فر*، علی مشهدی صفحات 81-96
  زمینه و هدف

  این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضایی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه‏ ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  یافته ها

  اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تیوری است.

  نتیجه گیری

  پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملا با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.

  کلیدواژگان: اصل قانونی بودن، دیوان کیفری بین المللی، حقوق بین الملل عرفی، علی کوشیب
 • معصومه رضاپور پرشکوهی، امرالله نیکومنش*، عباس سماواتی صفحات 97-116
  زمینه و هدف

  تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تاثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ‏ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  

  یافته ها

  تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.

  کلیدواژگان: تغییرات ژنتیکی، سلامت غذایی، اخلاق زیستی، فقه
 • محسن سعادت جو، سید مرتضی قاسم زاده زاویه*، جواد نیک نژاد صفحات 117-130
  زمینه و هدف
  شبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ‏ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  با در نظر گرفتن دلایل ارایه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریبا با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.
  کلیدواژگان: همسان سازی، مهندسی ژنتیک، اصل اباحه، قاعده لاضرر
 • مروارید خان محمدی، خسرو فغانی ماکرانی*، جمادوردی گرگانلی دوجی صفحات 131-152
  زمینه و هدف
  ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد.  ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  بخشی از عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: قضاوت، حسابرسی، خودشیفتگی، رفتار ضداجتماعی، فرصت طلبی
 • صغری زین پور جامه، سام محمدی*، حمید ابهری صفحات 153-168
  زمینه و هدف
  از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ‏ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در قانون آیین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
  کلیدواژگان: قرار نهایی، سقوط دعوی، ماهیت و حکم، قرارهای قاطع دعوی
 • محمد بهنام، محمدحسین زارعی* صفحات 169-184
  زمینه و هدف
  سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی جهت انجام فعالیت های بالادستی نفت و گاز دارد و با توجه به آنکه قراردادهای مشارکت در تولید اقلیم کردستان عراق نیز تاثیر مهمی در جذب سرمایه گذاران خارجی در آن اقلیم داشته است، هدف پژوهش حاضر، بررسی منافع طرفین و جذابیت های قراردادهای این اقلیم است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به کتاب ها، مقاله ها و قراردادها گردآوری شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  قراردادهای مشارکت منعقده در اقلیم کردستان عراق، علاوه بر حفظ حاکمیت ملی و مالکیت، نیازهای اقلیم مزبور را به سرمایه و فناوری را برآورده کرده است و سبب توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم شده است. این قراردادها منافع چشم گیری برای شرکت های نفتی بین المللی در پی دارند و به اصطلاح قراردادهایی برد-برد هستند. 
  نتیجه گیری
  قراردادهای مشارکت در تولید منعقده در اقلیم کردستان عراق یکی از دلایل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم هستند. در این قراردادها، دولت میزبان دارای منافع مهمی از قبیل مالکیت نفت، نظارت و مدیریت، بهره مالکانه، پاداش، مالیات بر درآمد و مالکیت بر تجهیزات و دارایی ها است و شرکت های نفتی بین المللی نیز منافع مهمی اعم از حق انحصاری اکتشاف منابع هیدروکربن و مالکیت بر سهم از پیش تعیین شده نفت و گاز تولیدی میدان را دارند.
  کلیدواژگان: منافع، مشارکت در تولید، عراق، جذابیت ها
 • مختار فتاحی، احمد فلاحی*، طیبه بیژنی میرزا صفحات 185-202
  زمینه و هدف
  قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است.ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است.
  یافته ها
  جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقا در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رای وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
  کلیدواژگان: اشتباه قاضی، اعاده به وضع سابق، خسارت مادی، خسارت معنوی
 • محمود ضیائی فرد، مقصود رنجبر خاچک*، محمد علی کفایی فر صفحات 203-220
  زمینه و هدف
  تضمین اشتغال زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از چالش های مهم بین المللی است که در حقوق نوشته اکثر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی حقوق کشورهای ایران، فرانسه، مصر و هم چنین رویه قضایی، این مسیله تبیین شود.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه هر یک به شیوه ای به حق اشتغال زنان نگریسته اند و این اختلاف نظر و عقیده در متون قانونی و رویه قضایی با توجه به منشا و مبنای آن متفاوت است. حقوق مصر برابری بین شهروندان را بدون تبعیض بر اساس جنسیت مورد توجه قرار داده است و بین زن و مرد در حق کار، تبعیض قایل نمی شود. حقوق فرانسه، با چشم انداز وسیع تری حق برابری زنان را مورد تایید قرار داده است.
  نتیجه گیری
  حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز از جمله حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، موجب بروز اختلافات حقوقی بین زوجه می شود.
  کلیدواژگان: اشتغال زنان، آزادی کار، تساوی جنسیتی، حق اشتغال
 • محمود علیجانی، علی قلی پور سلیمانی*، یلدا رحمتی غفرانی، کامبیز شاهرودی صفحات 221-242
  زمینه و هدف
  توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته ها و درک جامع تر رفتار خرید گردشگران با قومیت های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است.
  مواد و روش ها
  در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع آوری شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحله کمی بر مبنای مولفه های استخراج شده پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به عنوان مقوله محوری؛ ارزش منفعت جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به عنوان شرایط علی؛ عوامل فروش به عنوان شرایط زمینه ای؛ ویژگی های فردی و عوامل اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر؛ جذاب سازی خرید به عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند.
  نتیجه گیری
  داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تایید شد.
  کلیدواژگان: گردشگری، خرید، رفتار خرید، قومیت
 • عباس نجفی، جمشید نورشرق*، حمید رضا علی‏ کرمی، احمد شمس صفحات 241-260
  زمینه و هدف
  یکی از موضوعاتی که در ارتباط میان عقود اصلی و تبعی مطرح می شود، اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی است که به لحاظ فقدان قواعد عمومی صریح و شفاف در قوانین پایه، گاهی منتج به نقض اخلاق قراردادی می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مصادیق اجرای عقود تبعی به استخراج و تبیین قواعد عمومی حاکم بر اثر انحلال عقود اصلی بر تبعی در حقوق ایران و مصر است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در صورت انحلال عقد اصلی به جهات دیگر نیز با توجه به بنای طرفین و تبعیت عقد تبعی از عقد اصلی در موضوع تعهد، با انحلال عقد اصلی به لحاظ اقاله، انفساخ یا فسخ، عقد تبعی نیز منحل می شود؛ مگر در مواردی که موضوع عقد تبعی متعلق حق ثالث قرار گیرد که به لحاظ تعارض با حقوق ثالث و ممنوعیت توافق به ضرر ثالث توسط متعهدان اصلی، عقد تبعی با انحلال عقد اصلی معتبر بوده است و طرفین تعهد اصلی بابت ثمن و مثمن به یکدیگر مراجعه می کنند.
  نتیجه گیری
  هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر، در مرحله انعقاد عقد، صرفا عقد تبعی از عقد اصلی پیروی می کند؛ اما پس از انعقاد عقد تبعی، آثار و انحلال هر یک از آن ها در دیگری موثر است، در غیر از موارد بطلان عقد اصلی که به لحاظ فقدان علت، عقد تبعی نیز باطل می شود.
  کلیدواژگان: عقود اصلی، عقود تبعی، انحلال، بطلان عقد، طرفین عقد، ثالث
 • عصمت مخلص آبادی فراهانی، مهدی میرداداشی کاری*، ابراهیم دلشاد معارف صفحات 261-278
  زمینه و هدف
  در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملا متفاوت است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در حال حاضر، تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسیولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسیولیت عامل زیان می شود.
  نتیجه گیری
  در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متاثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.
  کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، خسارت معنوی، ضابطه خسارت معنوی، رویه قضایی
 • مریم احمدپور، فرید آزادبخت*، مهدی حاتمی صفحات 279-296
  زمینه و هدف
  بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارایه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد.
  نتیجه گیری
  از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.
  کلیدواژگان: تحریم، تحریم اقتصادی، شورای امنیت، حقوق بشر
 • محمدعلی امیری، کمال خواجه پور بنادکی*، محمدمهدی برغی صفحات 297-316
  زمینه و هدف
  مجازات های جامعه گرا در راستای اثربخشی که در جامعه دارند با هدف پیش گیری از جرم و جنایت ایجاد می شوند. این مجازات ها در صدد هستند که با انجام مجازات، مرتکب در صدد انجام و شرایط مجدد ارتکاب قرار نگیرد. لذا این مجازات ها مورد استقبال نهادها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی است زیرا در پرتو این تحلیل می توان به مزایا مجازات های جامعه گرا پرداخت.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی مورد پذیرش هستند.
  نتیجه
  مجازات های جامعه گرا باعث بازپذیری اجتماعی و تقویت حسن مسیولیت در بزه کار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام کیفری، می شوند. مجازات های جامعه گرا در بردارنده کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه و اقتصاد می شوند. بر اساس روایات موجود اصلاح و بازپروری مجرمان در مجازت های جامعه گرا به نحو بهتری می تواند خود را نمایان سازد.
  کلیدواژگان: مجازاتهای جامعه گرا، عدالت کیفری، اصلاح مجرم
 • سارا سهل البیع، فهیمه ملک زاده*، یونس واحدیاریجان صفحات 317-334
  زمینه و هدف
  در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفان فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارایه شود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد‏آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ‏ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و 15 سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارایه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است.
  نتیجه
  سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهی مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدور احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامی سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.
  کلیدواژگان: سن، بلوغ، معیار، فیض کاشانی، نظر مشهور
 • نبی توان، محمود قیوم زاده*، امیر ملامحمدعلی صفحات 335-352
  زمینه و هدف
  دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رییس قوه قضاییه برابری نمی کند و جزییات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
  نتیجه
  عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رییس قوه قضاییه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
  کلیدواژگان: دیه، جنایت، معیار شرعی نرخ دیه، جبران خسارت
 • طیبه شهرستانی، سمانه رحمتی فر*، محمد هادی سلیمانیان صفحات 353-372
  زمینه و هدف
  مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد‏آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ‏ای بوده است.
  ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی نمی توان در نظر گرفت.
  نتیجه
  فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می شوند.
  کلیدواژگان: منابع حقوق، حقوق بشر، حقوق نرم، الزام آوری
 • فرشید رجبی، علی اکبر ایزدی فرد*، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی صفحات 373-386
  زمینه و هدف
  اغلب نظام های حقوقی، در ارایه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.
  ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است.
  یافته ها
  پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است.
  نتیجه گیری
  مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفا می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مشروعیت، قضاوت، هوش مصنوعی
 • محمدرضا سالاری پور*، قاسم قاسمی بیورزنی صفحات 387-402
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند.
  ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  نتیجه

  با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مولفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژیکی، عملکرد سازمانی
 • جمشید داستانی، محمد رضا حکاک زاده* صفحات 403-422
  زمینه و هدف
  ثبت علایم تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علایم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گرد‏آوری اطلاعات  کتاب خانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.
  ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم راستا با تعهدات بین المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علایم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه ای است که جدیدترین نسخه آن در سال 1398 لازم الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علایم تجاری، قانونی مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری در نظر گرفته شده است.
  نتیجه
  بهره گیری از الگوی سند جدید علایم تجاری کانادا  در راستای ارتقای قوانین و ساز و کارهای اجرایی ثبت و حمایت از علایم تجاری در جمهوری اسلامی ایران و نیز رفع پاره ای از نواقص و ابهامات موجود در مقررات مربوطه می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، علامت تجاری، ثبت
 • علی حداد رحمتی، محمدعلی طاهری بجد*، سید حسن هاشمی صفحات 423-440
  زمینه و هدف
  روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است.
  نتیجه
  حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تاکید شده است.
  کلیدواژگان: تغییرکاربری، اراضی، باغات، توسعه پایدار، اقتصاد، محیط زیست
 • زهره مصطفی، علیرضا مشهدی زاده*، امیرعباس بزرگمهر، اسماعیل شاهسوندی صفحات 441-458
  زمینه و هدف
  انتساب در مسیولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسیولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در حقوق ایران، انتساب مسیولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تاثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تاثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسیول دانست. 
  نتیجه
  در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسیولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسیولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قایل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسیولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسیولیت موثر نیست.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، اسباب واقعی، سبب مقدم در تاثیر، سبب متناسب، خسارت
 • سام اکرمی، احمد حاجی ده آبادی*، وحید نکونام صفحات 459-476
  زمینه و هدف
  بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تاثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسیولیت برقرار است و اگر میزان تاثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تاثیر رفتارشان، مسیولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تاثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است.
  نتیجه
  تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسیول جنایت و میزان مسیولیت تعیین می شود.
  کلیدواژگان: استناد، سببیت، اسباب طولی، اسباب عرضی، اسباب متعدد
 • منصوره خلیق درگاهی، فخرالله ملائی کندلوس*، سید محمد تقی کریم پور الهاشم صفحات 477-492
  زمینه و هدف
  انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسیله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
  یافته ها
  بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است.
  نتیجه
  مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.
  کلیدواژگان: انتقال، وام، حق، بیع، امتیاز
 • بهرام احمد منش، کرم جانی پور*، علی جانی پور صفحات 493-512
  زمینه و هدف
  قضازدایی در جرایم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرایم خرد است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرایم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرایم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرایم خرد است.
  نتیجه
  قضازدایی در جرایم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.
  کلیدواژگان: قضازدایی، جرائم خرد، جرم انگاری افراطی، نظام قضایی
 • حسین حدادزاده، محمدرضا فلاح*، محمد حسین جعفری صفحات 513-530
  زمینه و هدف
  از حقوق بنیادین مصرف کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف کننده در مقابل تولید کننده یا تامین کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است.
  مواد و روش ها
  روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است.
  ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است
  یافته ها
  حق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلا مواجه است.
  نتیجه
  با توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد.
  کلیدواژگان: ایمنی کالا، حقوق مصرف کننده، قانون تجارت الکترونیک، تولیدکننده
 • مصطفی بخشی، بیت الله دیوسالار*، پرویز ذکائیان صفحات 531-548
  زمینه و هدف
  إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسیولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است.
  نتیجه
  إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.
  کلیدواژگان: اعراض، اموال، املاک، منافع، مالکیت معنوی
 • عادل نحوی، علی قربانی*، اصغر عباسی صفحات 549-566
  زمینه و هدف
  مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسیله تعدد اسباب در قلمرو مسیولیت کیفری ایران و انگلستان است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسیولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تاثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تاثیر رفتارشان در جنایت، مسیولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تاثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است.
  نتیجه
  هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسیول جنایت و میزان مسیولیت تعیین می شود.
  کلیدواژگان: مجرمیت، تعدد اسباب، مسئولیت کیفری، اسباب متعدد طولی، اسباب متعدد عرضی
 • محمد جواد ابریشمی، علیرضا مرادی*، بابک جمشیدی نوید، مهرداد قنبری صفحات 567-596
  زمینه و هدف
  استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارایه شاخصی مناسب برای اندازه گیری استرس مالی است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم بستگی محسوب می شود.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP، رشد اقتصادی، ریسک بدهی های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX)، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگه داری دارایی های ریسکی، حجم سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله ای به عنوان متغیرهای موثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده اند.
  نتیجه
  این مطالعه می تواند مرجعی برای سیاست گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می دهد. از سوی دیگر، نظام بانک داری نیاز به تدوین سیاست های مالی، به ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.
  کلیدواژگان: استرس، استرس مالی، بحران، بورس
 • بهشاد دیده بان تاش، مصطفی فروتن*، ایمان یوسفی صفحات 597-614
  زمینه و هدف
  از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در طراحی آیین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حایز اهمیت است. اول آنکه، آیین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آیین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تاکید بر ارزش های متفاوت مسیر آیین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند.
  نتیجه
  مدل سازی در آیین دادرسی بر مبنای تاکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، الگوی فرانسوی، الگوی ایرانی
 • نورحسین کهریزی، طیبه بیژنی میرزا*، شهرام محمدی صفحات 615-634
  زمینه و هدف
  عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرایم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرایم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرایم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفا به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرایم علیه عدالت اشاره کرده است.
  نتیجه
  لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرایم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرایم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.
  کلیدواژگان: عدالت قضایی، جرایم علیه عدالت قضایی، دادرسی، صدور حکم
 • نسرین حیدرزاده نجف آباد، حسین رستم زاد*، احسان جاوید صفحات 635-654
  زمینه و هدف
  رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تاکید بر نظریات پست مدرنیسم است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است.
  نتیجه
  استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تاکید دارد.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، سیالیت، پست مدرنیستم، مدرنیته، نظریه انتقادی
 • مجتبی نور محمدی لیاسی، سید محمود شبگو منصف*، سید مظفر میربرگ کار صفحات 655-680
  زمینه و هدف
  استارت آپ کسب وکاری نوپا است که راهکاری جدید به منظور حل مسیله ای پیشنهاد می کند. بسیاری آن را فرهنگ نوینی برای اندیشه های نو و خلاقیت بر فراز ایده های موجود می دانند که غایت آن برطرف کردن مشکلات موجود در نقاط کلیدی است. هدف مقاله حاضر، بررسی فاکتورهای موثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تاکید بر عوامل محیطی است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی مولفه های موفقیت استارت آپ ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل تم و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و بر مبنای مولفه های استخراج شده، پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار100 نفر از کارشناسان شرکت های استارت آپی قرار گرفت.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  نتایج مصاحبه انجام شده به شناسایی و طبقه بندی 4 مولفه اصلی و 29 زیرمولفه منجر شد.نیز  تحلیل عاملی نشان داد که زیرمولفه های استخراج شده برای هرکدام از مولفه های اصلی مدل مفهومی تحقیق مناسب و تبیین کننده آن ها است. نیز ارتباط مولفه های اصلی با مولفه موفقیت، گویای آن است که تمامی مولفه ها در تبیین موفقیت موثر هستند.
  نتیجه
  نتایج نشان داد، تمامی مولفه ها در تبیین موفقیت شرکت های استارت آپ در ایران موثر است و در این میان مولفه محیطی، بالاترین بار عاملی و در اولویت بیشترین تاثیر قرار دارد. مولفه کلان اقتصادی، دولت و نهادهای عمومی، شبکه سازی و ارتباطات نیز به ترتیب بیشترین اهمیت بر موفقیت استارت آپ ها در ایران را دارند.
  کلیدواژگان: استارت آپ، تحلیل تم، شرکتهای نوپا، تحلیل عاملی
 • مارال رحمانی نژاد، علی چهکندی نژاد*، سید محمد رضوی صفحات 681-698
  زمینه و هدف
  مسیله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسیولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود.
  نتیجه
  در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتا به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزییات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تاثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.
  کلیدواژگان: ضمان معاوضی، بایع، مشتری، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا
 • باران حاتمی، مصطفی السان*، محمد علی حکیمیان صفحات 699-716
  زمینه و هدف
  اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است.
  مواد و روش ها
  روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلا ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلا را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رای داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزیی ترین مسایل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای موثر و کارآمدی مواجه ساخته است.
  نتیجه
  قانون داوری تجاری ایران اولین تجربه از یک قانون مدرن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین المللی است. با تصویب قانون، آزادی و اختیار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است و در مقابل، مداخله قضایی کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: اصول دادرسی، ضمانت اجرا، دادرسی عادلانه، استقلال قاضی، عدم اطاله دادرسی
 • امین اوجی، ایرج پور عرفان*، حکمت الله عسکری صفحات 717-734
  زمینه و هدف
  تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسایل مهم آیین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است.
  نتیجه
  در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
  کلیدواژگان: دعوا، تجزیه پذیری دعوا، تفکیک دعوا، آیین دادرسی مدنی
 • سکینه صفری، سیدمحسن جلالی شهری*، مصطفی غفوریان نژاد صفحات 735-754
  زمینه و هدف
  شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزیی و یا امر شرعی جزیی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است.
  مواد و
  روش
  روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تالیفات فقهی و حقوقی انجام شده است.
  ملاحظات: در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است.
  یافته ها
  ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادله فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است.
  نتیجه
  حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: شهادت، قاعده لاضرر، قاعده مصلحت، عدالت
 • سمیه رحمانی* صفحات 755-772
  زمینه و هدف
  سانحه پرواز شماره 752 هواپیمای بویینگ 737 خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه 1398 در آسمان ایران رخ داد، در کنار ابعاد سیاسی امنیتی، دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است. هدف مقاله حاضر بررسی مسیولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  یافته های این بررسی حاکی از آن است که اشتباه و خطای غیر عمدی اپراتور پدافند هوایی ایران، سبب بروز این سانحه شد؛ بنابراین به دلیل اینکه خطای پدافند هوایی ایران مصداق بارز جرم انگاری مندرج در ماده 714 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 54 قانون جرایم نیروهای مسلح است و تقصیر کیفری و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان نیز به چشم می خورد، فرد خاطی، مسیول و محکوم شناخته شده است و مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله پرداخت دیه است.
  نتیجه
  این سانحه در کنار مسیولیت کیفری برای عامل این سانحه، در عمل به دولت ایران نیز قابلیت انتشار دارد و زمینه ساز طرح مسیولیت برای دولت است. به دلیل اینکه اغلب، در جرایم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، اثر جرایم ارتکابی، در کنار عامل فردی، به دولت متبوع باز می گردد.
  کلیدواژگان: سانحه هوایی، هواپیمای اوکراینی، مسئولیت کیفری، خطا، غرامت
 • مصطفی امیری، سمانه رحمتی فر*، علی اکبر گرجی ازندریانی صفحات 773-790
  زمینه و هدف
    اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تاثیرگذار بوده است. تحت تاثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشا حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشا حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشا حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند.
  نتیجه
  تاثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.
  کلیدواژگان: مشروطه گرایی، حاکمیت مردمی، حاکمیت الهی، جمهوری اسلامی، تفکیک قوا
 • سعید صادقی، علیرضا باریکلو*، علیرضا آذربایجانی صفحات 791-808
  زمینه و هدف
  قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط موثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و  از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسیولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط موثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، موثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود.
  نتیجه
  از آنجا که منشا ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط موثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.
  کلیدواژگان: ریسک، مدیریت ریسک، مسئولیت، خسارت، تعدیل قرارداد
 • محمد مهدی یوسفی، علیرضا شمشیری*، اسماعیل عباسی، محسن قاسمی صفحات 809-826
  زمینه و هدف
  کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تخلف انتظامی بر مسیولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.
  مواد و روش ها
  روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تاثیر تخلف انتظامی بر مسیولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسیولیت دارد.
  نتیجه
  برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
  کلیدواژگان: تخلف انتظامی، مسئولیت مدنی، کارشناس رسمی دادگستری، سهل انگاری، بی مبالاتی، ضرر
 • ایوب دهقان، حسن عیوض زاده*، مالک ذوالقدر صفحات 827-846
  زمینه و هدف

  نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تامین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

  یافته ها

  . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفا مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفا در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند.

  نتیجه

  مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: مدیریت توسعه، توسعه اقتصادی، توسعه پایدار، برنامه های توسعه، محیط زیست
 • سمیرا مطلبی هفشجانی، علیرضا فصیحی زاده*، مسعود راعی صفحات 867-884
  زمینه و هدف
  صوری شدن قراردادها یکی از مشکلات نظام بانکی کشور و عاملی برای تضییع حقوق مشتریان بانک ها است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل و راهکارهای صوری شدن قراردادهای بانکی از منظر اجرایی و تقنینی است.
  مواد و روش ها
  روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. 
  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.
  یافته ها
  پیچیدگی و تعدد قوانین، بی توجهی متصدیان بانک به اصول بانک داری اسلامی، ناآگاهی مراجعان از متون عقود و تحمیل شرایط عقد از سوی بانک به مشتری، استنکاف بانک از ریسک مربوط به سرمایه گذاری، انحراف تسهیلات بدون نظارت واقعی از عوامل صوری شدن عقود بانکی است.
  نتیجه
  قاعده لاضرر برای دفاع از منافع اقتصادی مشتریان، پیروی عقد از قصد، شفافیت، آگاهی مشتری و واقعی بودن قراردادها، راهکارهای پیش گیری از صوری شدن قراردادها است. عقود بانکی نباید به نحوی باشند که حداقل سود را برای بانک لحاظ کنند و منافع مشتری را نادیده بگیرند؛ زیرا باعث تضییع حقوق مشتری می شود. واقعی شدن عقود و هزینه کردن تسهیلات در موارد قیدشده در قرارداد و پیش گیری از انحراف تسهیلات نیز باید توسط عناصر نظارتی بانک لحاظ شود.
  کلیدواژگان: صوری شدن، قرارداد، قراردادهای بانکی، امور اقتصادی
 • عاطفه قاسمی، محمد ساردویی نسب*، محمد تقی رفیعی صفحات 885-902
  زمینه و هدف
  هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم چنین ارایه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین المللی است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می کند. دولت ها موظف هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد.
  نتیجه
  لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.
  کلیدواژگان: تحریم یک جانبه، شورای امنیت، حقوق بشر، حقوق بین الملل عرفی، حق توسعه، فشار اقتصادی
 • منوچهر احدی‏ فر، مالک ذوالقدر*، سید فرشید جعفری صفحات 903-920
  زمینه و هدف
  تحت تاثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
  ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
  یافته ها
  پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است.
  نتیجه
  رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزیی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.
  کلیدواژگان: حق شرط، معاهدات حقوق بشری، جهان شمولی حقوق بشری، فرهنگ بومی، تنوع فرهنگی
|
 • Esmaeil Salehi, Seyyed Pedram Khandani *, Abbas Pahlevanzade Pages 1-17
  backgroud and
  Aims
  The principle of good faith and fair behavior is one of the important moral and legal principles. The purpose of this article is to examine the rules of good faith and fair behavior in contracts in Iranian jurisprudence and law and European Union law.
  Materials and methods
  This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Results
  In the laws of the European Union, the principle of good faith and fair treatment is clearly stated. In Iran's legal system, the term "good faith" is not used in the civil law, but in laws such as the civil liability law approved in 1339 and the e-commerce law of 1382 and Iran's trade law, this term is implicitly used. In Shia jurisprudence, there are reasons that emphasize the necessity of honesty and correctness in contracts, including commercial contracts.
  Conclusion
  In European Union law, good faith and fair dealing in contracts are explicitly recognized. The scope and function of good faith in Iran's law has been more prominent in the pre-contract periods and it is formed based on the will between the parties to the transaction and the intent to create contractual obligations. So that the issue of the functional domain of goodwill in Iranian law is related to intention
  Keywords: Good Faith, fair treatment, Bad faith, profit seeking, Contracts
 • Amir Haieri, Mohammad Reza Hakakzadeh * Pages 19-37
  Background and Aim
  the present research identified religion in interaction with science and also the will of man under the will of the Creator, in a worthy life and together with man in the vast creation of God And in another aspect and from the technological side, he considers the Artemis space program to be the beginning of an effective presence in outer space.
  Materials and Methods
  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
  Findings
  A relationship that is either formed on the basis of interaction or in its essence chooses the difference or is in conflict. It can be deduced from the 33rd verse of Surah Rahman, the influence and conquest of mankind on space and the relationship between space science and technology and religion.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Conclusion
  Analyzing the challenges facing human occupation of the moon, including the discovery and extraction of natural resources, respect for intellectual property rights, respect for human rights, protection of the environment and cultural and natural heritage, has come to the conclusion that the only way to guarantee the rights of The space world ruling the moon is a practical belief in the principle that it is the common heritage of mankind.
  Keywords: International Space Law, Artemis space program, the moon, common heritage of humanity
 • Parisa Habibi, Seyed Mehdi Zakeriyan Amiri *, Seyed Abdolali Ghavam, Seyed Aliasghar Kazemi Pages 39-56
  Background and Aim
  Support responsibility includes responsibility, reaction and change. The perspective of support in Kenya and its reflection on the society is examined.Materials &
  Methods
  The research method is descriptive and analytical.Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness are observed.
  Findings
  The Responsibility to Protect comprises the responsibility to prevent, to react, and to rebuild. What sets R2P apart from the previously prevailing idea of humanitarian intervention is, first, an emphasis on prevention, and second, a stated preference for a multilaterally coordinated response to crises. The third and perhaps newest feature of R2P is the idea that regional organizations have an important role to play in facilitating conflict resolution and the implementation of the Responsibility to Protect. Kenya’s post-election violence.
  Conclusion
  in 2007 was widely viewed as the first case of ‘R2P prevention’. Kenya was seen as R2P’s success story – multilaterally orchestrated action to prevent an escalation of conflict, with heavy reliance on regional actors. This paper questions to what extent this account holds true, and whether the Kenyan case really was a successful instance of ‘R2P prevention’. An analysis of the Kenyan case ultimately leads to the conclusion that the application of R2P was, in fact, unrelated to the success of the conflict mitigation efforts. The Kenyan context was one which was favorable to the success of the mediation, and it is unlikely R2P would have succeeded without these contingent factors.
  Keywords: Responsibility to Protect, Kenya, Prevention, African Union, United Nations
 • Hossein Khorshidi, Abdolreza Barzegar *, Iraj Hosseini Sadrabadi Pages 57-80
  Background and Aim
  Legislative transparency is one of the main elements of the rule of law, which is considered the main factor in preventing and fighting corruption. The purpose of this research is to examine this concept in the framework of Iran's legal system and international law.
  Materials and Methods
  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
  Findings
  The findings of the present research show that the mechanisms of legislative transparency in international documents have not been defined in a coherent and precise manner, but to determine its examples and scope, it is necessary to refer to the internal procedures of the states that are customary in the international law space. It has been recognized internationally.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Conclusion
  Transparency in the framework of the international law system is closely related to fundamental human rights, therefore, some examples of legislative transparency mechanisms in the space of international law are authoritative. But in the internal law system, the mentioned mechanisms are under normal laws and at the base of the pyramid of normative hierarchy.
  Keywords: legislature, Transparency, Rule of law, The fight against corruption
 • Seyed Mehran Mohammadi, Mohammad Ali Kafaeifar *, Ali Mashhadi Pages 81-96
  Background and Aim

   In order to examine the position of international custom in the judicial procedure, this research has selected one of the cases of the court which has distinctive features and discussed about it. For this reason, this article is devoted to the investigation of the accusations attributed by the prosecutor to one of the commanders of the militia forces in the case of Darfur, Sudan.

  Materials and Methods

   This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
  Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

  Findings

   The Statute of the International Criminal Court with Article 21 entered the field of international criminal law and limited the authority of judges, which is one of the results of establishing this point of view is not paying attention to customary international law, at least in theory.

  Conclusion

   Abd-Al-Rahman's case can be considered as an indicator due to its adherence to the principle of absolute legality and the lack of considerations related to the morally reprehensible nature of the behavior in question. It seems important to pay close attention to the accessibility and predictability of customary norms in order to avoid a return to doctrines of substantive justice that are completely incompatible with contemporary شunderstandings of the principle of legality.

  Keywords: principle of legality, International Criminal Court, Customary International Law, Ali Koshib
 • Masoumeh Rezapour Parshkoohi, Amrollah Nikoomanesh *, Abbas Samavati Pages 97-116
  Background and Aim

  The genetic changes of plants and animals and its impact on food health are important issues from the point of view of jurisprudence, law and bioethics. The purpose of the current research is to investigate the legal jurisprudence of genetic changes of plants and animals and food health in the light of bioethics with an approach from the perspective of Imam Khomeini (RA).

  Materials and Methods

  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

  Findings

  Although the genetic changes of plants and animals are not haram per se from the point of view of jurisprudence, but if corruption and dangers result from it; It can be declared forbidden and haram by means of the harmless rule.

  Conclusion

  The results of the article indicate that the change of plant and animal genetics and the use of transgenic plant and transgenic animal products are allowed by resorting to the originality of Abahah. But it should be noted that first, the harmlessness of these products should be proved scientifically.

  Keywords: genetic changes, Food health, biological ethics, Jurisprudence
 • Mohsen Saadatjo, Seyed Morteza Ghasemzadeh Zawiyeh *, Javad Nik Nejad Pages 117-130
  Background and Aim
  Human cloning is one of the subjects that has raised many challenges from the legal and jurisprudential point of view. The purpose of the present research is to investigate human assimilation from the point of view of Islamic jurists.
  Materials and Methods
  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Findings
  The objections to the human assimilation process are often due to ignorance and prejudices, as well as lack of attention to the technical aspect of the matter from the point of view of genetic engineering and medicine.
  Conclusion
  By demonstrating the originality of al-Abahah in the principles of Shia jurisprudence, the rule of simulating can be considered as subject to abahah in terms of the primary titles; Because there is no proof of the sanctity of simulation from the sources of the four rulings, and this opinion is almost the same as the fatwa of most of the contemporary jurists.
  Keywords: assimilation, Genetic engineering, the principle of obscenity, rule
 • Morvarid Khanmohammadi, Khosro Faghani Makrani *, Jamadoordi Gorganli Davaji Pages 131-152
  Background and Aim
  The value created by the audit of financial statements results from the auditor's judgment and generally results from a set of professional judgments that are carried out within the framework of accounting and auditing standards. The purpose of this research is to design a model to explain dark personality traits, professionalism and ethical judgment of auditors.
  Materials and Methods
  In this research, information from the standard questionnaire used by 335 auditors and structure analysis method and Lisrel software were used.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Findings
  Some of the factors affecting the judgment of auditors are individual and psychological factors that create differences in the judgment of different people and sometimes cause behavioral and judgmental biases in auditors.
  Conclusion
  The results indicate that there is a significant and negative relationship between antisocial behavior, opportunism, and a positive and significant relationship between narcissism and audit judgment. personality traits are influential in the auditor's professional judgment, so it can be suggested that the personality traits of people should also be considered in the discussion of recruiting professional auditors
  Keywords: verdict, Auditing, Narcissism, Anti-social behavior, Opportunism
 • Soghra Zainpour Jammeh, Sam Mohammadi *, Hamid Abhari Pages 153-168
  Background and Aim
  Among the challenging issues regarding the validity of the adjudicated matter, regarding the possibility or impossibility of extending the rule to the final decisions; In particular, the lawsuit is expected to fall, which has caused confusion in the judicial courts and especially among the legal doctrines.
  Materials and Methods
  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Findings
  In the law of civil procedure, finality is special for opinions that cannot be sued by normal means, and this is the same meaning that can be deduced from French law.
  Conclusion
  The results of the upcoming research indicate that the rule of validity of the adjudged matter governs the opinions issued in the nature of the lawsuit and are conclusive. This is the reason why the judicial procedure does not include other final orders issued by the court as valid except for the decision to drop the case.
  Keywords: The final order, the fall of the lawsuit, the nature, verdict, the decisive orders of the lawsuit
 • Mohammad Behnam, Mohammad Hosein Zarei * Pages 169-184
  Background and Aim
  The foreign investor plays an important role in carrying out upstream oil and gas activities, and Production Sharing Contracts of Kurdistan region of Iraq have had an important effect on attracting foreign investors in that region, the purpose of this research is to investigate the interests of the parties and the attractiveness of the said regional contracts.
  Materials and Methods
  This article is descriptive-analytical and the information is collected in a library form by referring to books, articles and contracts.Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness have been observed.
  Findings
  Sharing Contracts concluded in the said region, In addition to maintaining national sovereignty and ownership, it meets the needs of that region for capital and technology, And it has caused the development of oil and gas fields in that region and also has significant benefits for international oil companies, and so-called win-win contracts.
  Conclusion
  Production Sharing contracts concluded in the Iraqi Kurdistan region are one of the important reasons for attracting foreign investment and developing the oil and gas fields of that region. The host government has important interests in the Sharing contracts of the Kurdistan Region of Iraq, such as oil ownership, supervision and management, proprietary interest, Royalty, income tax and ownership of equipment and assets, and international oil companies also have important interests, including the exclusive right of exploration. They have hydrocarbon resources and ownership over a predetermined share of oil and gas produced in the field.
  Keywords: interests, Production Sharing, Iraq, attractiveness
 • Mokhtar Fatahi, Ahmad Fallahi *, Tayyebeh Bizhani Mirza Pages 185-202
  Background and Aim
  Judges make mistakes in the issuance or the sentence or in rendering of judgment and according to the Article 171 of Constitution, they cause material or moral spiritual harm to innocent people. In the case of fault, the judges are obliged to compensate the damage and if there is no fault, the government is obliged to compensate the damage.In any case, restoration of prestige mist be claimed from the accused. Therefore, the purpose of present study is to assess the feasibility of compensation.
  Materials and Methods
  This is descriptive analytical article and has investigated the issue using the library method.Ethical Ethical Considerations: In present study, the princilples of text originality,honesty and trustworthiness have been observed.
  Finding
  Compensation is of spiritual, material, and possible benefit type. Perviously, there was ambiguity regarding financial compensation.  Such as compensation in the preliminary stage and proof of fault. But now the new Code of Criminal Procedure has approved this matter.
  Conclusion
  Given the present ambiguity in compensation caused by judge mistake, the unified judicial precedent No 791 was formed and it can be concluded that not only in preliminary stage but also in a stage of determining the punishment, the judge does not take responsibility for compensation for the damage caused by mistake.
  Keywords: Judge Mistake, reinstatement, Material damage, Moral damage
 • Mahmoud Ziaifard, Maghsoud Ranjbar *, Mohammad Ali Kafaeifar Pages 203-220
  Background and Aim
  guaranteeing women's employment and gender equality is one of the important international challenges that has been examined in the written laws of most countries. In the present study, an attempt has been made to address this issue by examining the laws of Iran, France, and Egypt, as well as judicial practice.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical and library method is used.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  The jurisprudence and judicial system of Iran, Egypt and France have each looked at women's right to employment in a different way, and this difference of opinion and opinion in legal texts and judicial procedure is different according to its origin and basis. Egyptian law has paid attention to the equality between citizens without discrimination based on gender and does not discriminate between men and women in the right to work. French law has approved women's right to equality with a broader perspective.
  Conclusion
  The right to employment of every person, both men and women, is one of the basic human rights recognized in Islam. On the other hand, the headship of the husband in the family and the need for the wife to obey him is one of the rights that Islam insists on. Exercising these two rights causes legal disputes between wives.
  Keywords: Women's Employment, labor freedom, gender equality, Right to employment
 • Mahmoud Alijani, Ali Gholipour Soleymani *, Yalda Rahmati Ghofrani, Kambiz Shahroodi Pages 221-242
  Background and Aim
  The development of shopping tourism in Gilan requires the identification of the demands and a more comprehensive understanding of the shopping behavior of tourists with different ethnicities. The purpose of this research is to design a model to explain the buying behavior of Isfahan tourists.
  Materials and Methods
  In this article, a mixed method is used. In addition, to ensure the comprehensiveness of the collected information, several interviews were also conducted with Isfahani tourists. In the quantitative stage, based on the extracted components, a questionnaire was prepared and given to 270 tourists from Isfahan.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  Data analysis in three stages of open, central and selective coding resulted in the extraction of 59 concepts, 16 sub-categories and finally 8 main categories from the classification of concepts. Based on the model, shopping behavior as a central category; utilitarian value of purchase and product/market mix as causal conditions; sales factors as background conditions.
  Conclusion
  The data was confirmed using structural equation modeling and SmartPLS software, and the existing relationships between the variables of the model were confirmed once again.
  Keywords: Tourism, shopping, shopping behavior, ethnicity
 • Abbas Najafi, Jamshid Nursharq *, Hamid Reza Ali&Rlm, Karmi, Ahmad Shams Pages 241-260
  Background and Aims
  One of the issues that arise in the relationship between the main and secondary contracts is the effect of the dissolution of the main contract on the secondary contract, which, due to the lack of clear and transparent general rules in the basic laws, sometimes leads to the violation of contractual ethics. The purpose of the current research is to study the comparative examples of the implementation of subordinate contracts to extract and explain the general rules governing the dissolution of the main contracts on the subsidiary in the laws of Iran and Egypt.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  In the case of dissolution of the main contract in other ways, according to the parties and the subordination of the secondary contract to the main contract in the matter of obligation, with the dissolution of the main contract in terms of dismissal, rescission or termination, the secondary contract is also dissolved, except in cases where the subject of the secondary contract belong to the third party, which in terms of conflict with third party rights and the prohibition of agreement to the detriment of the third party by the main obligees, the secondary contract is valid with the dissolution of the main contract, and the parties to the main obligation refer to each other for the price and the appraiser.
  Conclusion
  In both Iranian and Egyptian laws, at the stage of concluding the contract, only the secondary contract follows the main contract, but after the conclusion of the secondary contract, the effects and dissolution of each of them is effective in the other, except in cases of nullity. The main contract, which in terms of the lack of cause, the secondary contract is also void.
  Keywords: main contracts, secondary contracts, Liquidation, Annulment of the contract, the parties to the contract, the third party
 • Esmat Mokhlesabadi Farahani, Mehdi Mirdadashi Kari *, Ebrahim Delshad Maaref Pages 261-278
  Background and Aim
  In this article, the conditions of moral damages in the case of legal entities have been carefully considered. Perhaps the conditions for claiming moral damage can be considered the same as the conditions for compensation for material damage, but the criteria and rules for distinguishing the two are completely different.
  Materials and Methods
  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Findings
  Currently, in almost all the legal systems of the world, the fault of the injured party does not remove the responsibility of the cause of damage and does not cause the complete exclusion of the injured party from receiving damages, but it causes the reduction of the responsibility of the cause of damage, depending on the case.
  Conclusion
  In the legal systems of Iran and England, the possibility of claiming moral damages from legal entities has been recognized. Therefore, in the field of moral damages, it should be acknowledged that in the past, in the Roman law and the old common law system, and accordingly in England, which is influenced by the common law, The fault of the victim or his involvement in the loss caused him to be disqualified from claiming damages.
  Keywords: Legal Entities, Moral damage, moral damage rule, Judgmental procedure
 • Maryam Ahmadpour, Farid Azadbakht *, Mehdi Hatami Pages 279-296
  Background and Aims
  Jurisprudential examination of economic sanctions is necessary in order to provide solutions to deal with these sanctions. Based on this, the current research seeks to examine jurisprudential and legal solutions to deal with economic sanctions.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  Productivity, patience and good planning, maximum use of capacities, recognition of managerial priorities, countering the levers of power and unity and cohesion are the most important jurisprudential solutions for dealing with economic sanctions.Nevertheless, in the functioning of the human rights bodies and institutions of the United Nations, it is possible to observe a kind of supervision, albeit indirectly, on the functioning of member states of human rights treaties and the actions of the United Nations itself, especially in the field of economic sanctions.
  Conclusion
  From a jurisprudential and economic point of view, there are solutions for economic sanctions, but their realization requires the development of appropriate economic and legal strategies.
  Keywords: Sanctions, Economic sanctions, Security Council, Human rights
 • Mohammad Ali Amiri, Kamal Khajepour Banadaki *, Mohammad Mehdi Barghi Pages 297-316
  Background and Aim
   Given the effectiveness of community-based punishments in society, these kinds of punishments have been created to prevent crime. Community-based punishment intende to prevent offender from committing crime or being in the situation of committing crime. Therefore, these crimes have been welcomed by international institutions and documents. The purpose of   present study is to analyze the community-based punishment from juris prudential and economical viewpoint. Because only in the light of this analysis, the benefits of community-based punishments can be discussed.
  Method and Materials: The research is descriptive_analytical.Library method has been used.
  Ethical Consideration: In present study, text originality,honesty, and trustworthiness have been obsetved.
  Finding
  These punishments are acceptable from the viewpoint of jurisprudence and economics.
  Result
  Community-based punishments Cause Social acceptability and strengthening of good responsibility in the criminals,fighting against the increase of recidivism and creating public trust in function of the penal system  reflects community based punishments. Community-based punishments reduce the criminal population of prisons and result in savin money and economy. According to the existing discourse, rehabiliation and correction of criminal in community-based punishment have been more effective.
  Keywords: In present study, text originality, honesty, and trustworthiness have been obsetved
 • Sara Sahlolbei, Fahimeh Malekzadeh *, Younes Vahad Yarijan Pages 317-334
  Background and Aim
  In this paper, in addition to investigate the pro and anti-ideas with Feiz, the strength and weakness of different ideas have been evaluated. Moreover, it has been tried to derive up-to-date sentences and rules in puberty so that it can be used in religious obligations and civil laws.
  Materials and Methods
  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Findings
  In opposite to the famous sentence about puberty which knows 9-year-old for girls and 15 for boys for puberty, Feiz believed to the relativity in puberty. Feiz believed that the puberty is different from one to one or a religious obligation to another.
  Conclusion
  the puberty for religious obligations can be given over to religious jurists, but in case of trades, criminal affaires, and marriage which are the reference of decision making and judicial rulings, age 18 is suggested for both man and woman. In the other side, age 18 covers all the ages (9 to 17) about puberty believed by all the previous jurists. Moreover, this age has been proved by human experiences in different societies during different ears.
  Keywords: Age, Puberty, criterion, Feiz Kashani, famous sentence
 • Nabi Tavan, Mahmoud Qayyumzadeh *, Amir Molla Mohammad Ali Pages 335-352
  Background and Aim
  Diya or blood Money is a monetary punishment that is determined by Shari'a and the law for the purpose of compensating the damage and punishing the perpetrators. Because according to the opinion of jurists, the amount of money is determined from six cases. Diya is determined according to 6 cases identified in Shari’a and jurisprudence. Although given the panel code, it is conformed to Shari'a in practice, it is determined by Central Bank according to the rate of inflation.
  Materials and Methods
  The study is descriptive and analytical. library method has been used.
  Ethical Considerations:In present study ,the principles of text originality,honesty and trustworthiness have been obsetved.
  Findings
  Findings indicate that article 549 of Islamic Penal Code has  stated the cases of Diya( blood Money) according to Sharia but the price of 100 camels is not equal to the amount of Diya or blood Money determined by the head of judiciary.Meanwhile,the details of its determination are not disclosed .In 1402 the amount of Diya or blood Money has Changed by 50% compared to the previous year .
  Conclusion
  The lack of transparency in determining the amount of Diya by the head of judiciary based on criteria of Shari'a or law causes damage to the right of victims.
  Keywords: Diya(blood money), crime, Shari'a criteria, Amount of Diya or blood Money, Compensation
 • Tayebeh Shahreshtani, Samaneh Rahmatifar *, Mohammad Hadi Suleimanian Pages 353-372
  Background and Aim
  The concept of soft rights is one of the relatively new topics that has found a special place in the literature of international human rights. The purpose of this research is to explain the position of soft rights in the normative hierarchy of human rights.
  Materials and Methods
  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
  Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Findings
  The mechanisms of soft rights in the international human rights space have different functions, which has led to the conclusion that a fixed place for the concept of soft rights in the normative hierarchy of the international human rights system cannot be considered.
  Conclusion
  Soft law documents and mechanisms sometimes appear as an independent source and sometimes as an auxiliary and subsidiary source to verify other legal rules.
  Keywords: Sources of law, Human rights, Soft Law, binding
 • Farshid Rajabi, Ali Akbar Ezadi Fard *, Mohammadmehdi Zarei, Ali Akbar Jahani Pages 373-386
  Background and Aim
  Most legal systems are hesitant to provide explanations for artificial intelligence. The research requested by the TURI committee of the European Union considers artificial intelligence, in fact, a vague concept that covers a heterogeneous, wide and evolving set of applications. In Iran, perhaps in the near future, the use of artificial intelligence in this aspect will be a concern for researchers. Therefore, this research studies the legitimacy of using artificial intelligence in judicial affairs. Most legal systems are hesitant to provide explanations for artificial intelligence. The research requested by the TURI committee of the European Union considers artificial intelligence, in fact, a vague concept that covers a heterogeneous, wide and evolving set of applications. In Iran, perhaps in the near future, the use of artificial intelligence in this aspect will be a concern for researchers. Therefore, this research studies the legitimacy of using artificial intelligence in judicial affairs.
  Materials and Methods
  This research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method.
  Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.
  Finding
  The answer to the legitimacy of artificial intelligence in judicial affairs depends on the explanation of the judgment evidence, the conditions of the judge and other branches in jurisprudence texts.
  Conclusion
  Based on evidence, the judgment of artificial intelligence cannot be legitimate; Finally, artificial intelligence can only be used as a tool for the judge due to its power of memory, receiving and processing information, and lack of vision errors.
  Keywords: legitimacy, Judgment, Artificial intelligence
 • Mohammad Reza Salaripour *, Qasem Ghasemi Bivarzani Pages 387-402
  Background and Aim

  The purpose of this research is to investigate the relationship between customer relationship management dimensions and financial and marketing performance in the General Directorate of Ports and Maritime Affairs of Gilan Province.

  Materials and Methods

  The current research is a descriptive research of correlation type and is in the category of applied research. The statistical population in this research includes 490 employees of the General Directorate of Ports and Maritime Affairs of Gilan Province. The statistical sample of the research is the employees of the General Directorate of Ports and Maritime Affairs of Gilan Province, and the minimum sample size was calculated to be 215 people according to the limited population formula and Cochran's formula. For data analysis, in order to examine the components of customer relationship management and organizational performance through Spss software, correlation and linear regression tests were used to test hypotheses and analyze data.
  Ethical considerations: In all stages of writing the article, while respecting the originality of the texts, honesty and trust have been observed.

  Findings

  The findings showed that the variables of senior management support, customer orientation, educational orientation, customer data, customer information processing, and customer relationship management integration were able to explain 78.3 percent of the changes in the variables related to organizational performance.

  Conclusion

  According to the results of correlation tests and multiple linear regression analysis, it was found that the value of the F test statistic, all the independent variables of the research are significant and they explain the changes in the dependent variable of financial and marketing performance, and the value of the determination coefficient R2 of the components of the customer relationship management variable has been able to change Explain the dependent variable of financial and marketing performance.

  Keywords: Customer Relationship Management, Organizational Factors, technological factors, organizational performance
 • Jamshid Dastani, Mohammadreza Hakak Zadeh * Pages 403-422
  Background and Aim
  Registration of trademarks is one of the most important issues in intellectual property rights. The purpose of this research is to compare the laws and regulations of trademark registration in the legal system of Iran and Canada.
  Materials and Methods
  This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
  Findings
  In the Canadian legal system, laws and regulations related to intellectual property have been set in line with the country's international obligations. Regarding trademarks, Canada has a separate document, the latest version of which came into effect in 2018. In Iran's legal system, there is no independent law for the registration of trademarks, but this is considered in the Law of Patents, Industrial Designs and Trademarks.
  Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
  Conclusion
  Utilizing the model of the new document of Canadian trademarks can be considered an effective step in improving the laws and executive mechanisms of registering and protecting trademarks in the Islamic Republic of Iran, as well as removing some of the deficiencies and ambiguities in the relevant regulations.
  Keywords: Intellectual Property, Industrial Property, Trademark, Registration
 • Ali Haddadrahmati, Mohammad Ali Taheri Bejd *, Seyed Hassan Hashemi Pages 423-440
  Background and Aims
  The increasing trend of land use change in recent years has caused irreparable damage to natural areas. The purpose of this article is the economic and social effects of the unauthorized change of use of lands and gardens in Iranian law.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  Decrease in production of agricultural products and threat to food security, loss of vegetation, decrease in biodiversity, erosion and decrease in soil fertility, expansion of deserts and the occurrence of natural disasters and negative environmental consequences such as contamination of water and soil resources by polluting industries. Unauthorized, especially on the banks of rivers and sea coasts and areas adjacent to sources of drinking water and agriculture, and finally the gradual death of farmers is one of the most important economic effects of changing the use of lands and gardens.
  Conclusion
  Preservation of natural resources, environment and agricultural lands is essential and will guarantee sustainable development. In jurisprudence, the preservation of agriculture and the development of agriculture are emphasized as an important economic activity.
  Keywords: change of use, Lands, Gardens, sustainable development, Economy, Environment
 • Zohreh Mostafa, Alireza Mashhadizadeh *, Amir Abbas Bozorgmehr, Esmaeil Shahsavandi Pages 441-458
  Background and Aim
  Attribution in civil responsibility, especially when several factors are involved in the occurrence of losses, is one of the important issues that has always been the subject of debate and opinion. The purpose of this article is to investigate the attribution of civil liability in Iranian law with a view to American law.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  In Iranian law, the attribution of civil liability is determined based on longitudinal and transverse causes and according to the impact of each factor. In American law, however, based on the principle of proportional cause, on the basis of custom, the role of the cause of loss and damage is determined based on the element of knowledge regarding the occurrence of damage. Based on the principle of proportional cause, it is possible to identify the role of each cause by relying on custom, and the cause that has the main effect on the result can be held responsible.
  Conclusion
  There is a lot of similarity in Iranian and American laws regarding the attribution of civil liability. In American law, the basis of fault is used to assign civil responsibility, and on the other hand, in American law, there are different degrees of fault, and based on these degrees of fault, the amount of responsibility and compensation of the guilty person is calculated and evaluated, while in Iranian law, the degree of fault is in the amount Responsibility is not effective.
  Keywords: Civil Liability, actual cause, primary cause in effect, proportional cause, Damage
 • Sam Akrami, Ahmad Haji Dehabadi *, Vahid Nekoonam Pages 459-476
  Background and Aim
  The discussion of citation and causation is one of the important issues in criminal law, which has always been a debate and disagreement. The purpose of this article is to investigate the difference between the relationship between citation and causation in the Islamic Penal Code of 1370 and 1392.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  In the Islamic Penal Code approved in 2012, if the crime is documented to be the cause and responsibility of the community and the degree of influence of the factors is equal, there is equality in responsibility, and if the degree of influence is different, each of the factors will be responsible according to the degree of the influence of their behavior.. In multiple longitudinal causes, the primary cause is the effect of the guarantor, and in multiple transverse causes, equality prevails in the guarantee.
  Conclusion
  The change of approach of Islamic Penal Code 2013 is based on the theory of relative guarantee. The fundamental change made in this law compared to the Islamic Penal Code approved in 1370 is in the part of community, cause and effect. In this case, the legislator has placed the foundation on customary reference and relative guarantee, based on this rule, the person responsible for the crime and the amount of responsibility is determined.
  Keywords: Citation, causation, longitudinal means, transverse means, Islamic Penal Code
 • Mansoureh Khaliq Dargahhi, Fakhrullah Molai Kandlos *, Seyyed Mohammad Taghi Karimpour Alhashem Pages 477-492
  Background and Aim
  The transferability of certificates of priority right to use housing facilities is worthy of attention both from a jurisprudential and legal point of view. The description of the problem depends on the explanation of the purchase and sale of loan franchises and facilities; Because what is really being transferred is the royalties, otherwise the mere use of these papers, by itself, is worthless. The purpose of this article is to study the legal jurisprudence of the transfer of certificates of priority right to use housing facilities.
  Methods
  This research is of a theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library-based and was done by referring to documents, books and articles.Ethical Considerations: In this research, the principles of trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work have been respected.
  Findings
  The discussion of the transfer of the certificate of priority right to use housing facilities depends on the explanation of the feasibility of buying and selling the right.
  Conclusion
  according to the central bank's circular, the transfer of housing priority right certificates is unimpeded if it is subject to the relevant laws.
  Keywords: transfer, Loan, right-of-way certificate, royalties
 • Bahram Ahmadmanesh, Karam Janipour *, Ali Janipour Pages 493-512
  Background and Aim
  Decriminalization in petty crimes is one of the important issues of criminal law that is a subject of debate and opinion. The purpose of this article is to examine the challenges and solutions of decriminalization in petty crimes.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  The findings indicate that in Iran's criminal law, no special approach has been taken to decriminalize petty crimes. Conflict in legislation, multiplicity and plurality of legislative authorities, weakness of expertise and specialization, individualism and application of personal preferences and traditional approach in criminal legislation of extreme criminalization are among the important challenges to the decriminalization of petty crimes in Iran. Reforming the structure of the country's judicial system, revising the amendment of laws and regulations, and implementing decriminalization in different ways are among the most important methods of decriminalization in petty crimes
  Conclusion
  Decriminalization of petty crimes plays an important role in reducing the volume of incoming cases to judicial authorities. It is necessary for the legislator to adopt a suitable approach in this regard.
  Keywords: decriminalization, petty crimes, Extreme criminalization, Judicial System
 • Hossein Haddadzadeh, Mohammad Reza Fallah *, Mohammad Hossein Jafari Pages 513-530
  Background and Aim
  One of the fundamental rights of consumers or services in every legal system worldwide is to ensure the safety considerations. In different systems, both civil and criminal protection issues have been considered for consumer rights. The aspect of criminal protection of consumer is against the producers or suppliers who lack good faith and the civil protection has been considered for the injured against the damage caused.This support is due to the  electronic transactions. The purpose of present study is to explain product safety right in electronic commerce law of Iran.
  Method and Materials: The research is descriptive _analytical and the library method has been used.
  Ethical Considerations:Right on product safety has been accepted in Iranian Law  in terms of civil protection .But , despite the civil support ,Iran 's law is facing a gap in this regard.
  Findings
  The right to product safety is accepted in Iranian law in terms of civil protection; But despite the civil support, Iran's law is facing a gap in this regard.
  Conclusion
  Considering that article 51 has been compiled in the e-commerce law regarding product safety, general rules should still be referred to in order to enforce consumer rights.
  Keywords: Product safety, Consumer rights, Electronic Commerce Law, Producers
 • Mostafa Bakhshi, Beitollah Divsalar *, Parviz Zokaeian Pages 531-548
  Background and Aim
  Abandonment is one of the jurisprudential rules that is also reflected in subject law of Iran, however it has not been investigated as it deserves. Abandonment is the relinquishment of possesion and if it is not applied within the framework of law, it will create liability. The purpose of present study is to express abandonment of real estate,properties and its  consequent interests in Iranian law.
  Method and Materials: The present study is descriptive_ analytical and library method has been used to investigate abandonment of real estate, properties and its privileges.
  Ethical Considerations: In present study, text originality, honesty and trustworthiness have been observed.
  Findings
  Abandonment is not just disposal of disorder properties but it has some requirements, first there should be no legal prohibition for abandonment, second, if someone else has a right to a property, the owner cannot abandon it. As a result, properties and benefits can be realized according to the conditions.
  Conclusion
  As a result of abandonment, person's ownership of properties is lost and property becomes permissible property. abandonment of benefit and the rights arising from property and real estate are also accepted.
  Keywords: abandonment, Properties, Real Estate, interests, intellectual ownership
 • Adel Nahvi, Ali Ghorbani *, Asghar Abbasi Pages 549-566
  Background and Aim
  Criminality in multiplicity of causes has always been a subject of discussion and disagreement. The aim of this article is to compare the issue of multiplicity of causes in the field of criminal responsibility of Iran and England.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  In Iranian criminal law, in case of sharing of causes, there is equality in criminal responsibility, and if the degree of influence is different, each of the factors will be responsible according to the degree of influence of their behavior in the crime. In multiple longitudinal causes, the primary cause is the effect of the guarantor, and in multiple transverse causes, equality prevails in the guarantee. In English criminal law, in case of sharing, based on the necessary condition theory, equality of causes prevails. In the multiplicity of causes, the external cause is the dominant one.
  Conclusion
  In both Iranian criminal law and British criminal law, the basis for determining criminality is customary reference and relative guarantee, and based on this rule, the person responsible for the crime and the amount of responsibility is determined.
  Keywords: Criminality, multiplicity of causes, criminal responsibility, longitudinal multiple causes, transverse multiple causes
 • Mohammad Javad Abrishmi, Alireza Moradi *, Babak Jamshidi Navid, Mehrdad Ghanbari Pages 567-596
  Background and Aim
  financial stress is a kind of mediating channel between shocks and the occurrence of financial crises in the economy. The purpose of this research is to provide a suitable index for measuring financial stress.
  Materials and Methods
  Based on the nature and method of conducting, the current research is a combination of descriptive and correlational research.Ethical Considerations: In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
  Findings
  The findings showed that the variables of oil price, GDP, economic growth, government debt risk, exchange rate premium, free exchange rate, consumer price, total stock exchange index (TEPIX), investors' reluctance to hold risky assets, The volume of bank deposits, credits granted to the private sector, foreign currency liabilities in the banking sector, profitability of the banking sector, beta (β) of the banking sector, housing market and herd behavior have been identified as effective variables in developing the financial stress model.
  Conclusion
  This study can be a reference for policy makers such as the Ministry of Education and the banking system. The Ministry of Education may consider and introduce financial literacy education at the elementary school level to the university level. This early exposure is important because it shapes financial behavior from an early age. On the other hand, the banking system needs to formulate financial policies, especially credit loan facilities, whether it is a credit card, car loan, personal loan or real estate loan, which is suitable for young investors. Apart from that, the banking system should also ensure that any change in monetary policy does not cause a financial shock to the personal financial detriment of the youth.
  Keywords: Stress, Financial Stress, Crisis, Stock market
 • Behshad Didebantash, Mostafa Forutan *, Iman Usefi Pages 597-614
  Background and Aim
  Among the different stages of the criminal proceedings, the preliminary investigation stage is more important. The purpose of this article is to examine preliminary research models regarding the integration and separation of research from prosecution.
  Materials and Methods
  The research method is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the text, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  In designing a suitable criminal procedure for every society, two points are important. First, a suitable criminal procedure is impossible except by thinking on the basis of models and modeling, and it is only with this method that different and conflicting pole are recognized and based on this knowledge. It is possible to use the best variables, and secondly, the design of the criminal procedure should be based on the social expectations of the society. It is a decades-old model that has entered the field of human sciences, and by having its own elements and components and emphasizing the different values of the path of the society's criminal procedure. determines
  Conclusion
  Modeling in the procedure is based on emphasizing the three elements of fair procedure, which are ethical principles, human rights and proper structure.
  Keywords: Modeling, preliminary research, pursuit, French model, Iranian model
 • Noor Hossain Kahrizi, Tayebeh Bijani Mirza *, Shahram Mohammadi Pages 615-634
  Background and
  purpose
  judicial justice is one of the important issues of criminal law. The purpose of this article is to examine the crimes against judicial justice during the trial and issuing the verdict with a comparative approach.
  Materials and methods
  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  Although there is relative harmony in the way of criminalizing and reacting to these crimes, crimes against judicial justice in Iran, unlike countries such as France, are not mentioned in a separate chapter in the Islamic Penal Code and are only scattered among the articles of the said law. It has been mentioned by the legislator and this is while the said statute has mentioned crimes against justice in a separate chapter.
  Conclusion
  It is necessary for the Iranian legislator to review the shortcomings of the laws of crimes against judicial justice according to the comprehensive laws of crimes against judicial justice of countries like France and implement the revised laws in the new approvals.
  Keywords: Judicial justice, crimes against judicial justice, proceedings, Sentencing
 • Nasrin Heydarzadeh Najafabad, Hossein Rostamzad *, Ehsan Javid Pages 635-654
  Background and
  purpose
  The post-modern approach in the field of international law saw its previous epistemology in a cognitive crisis and claimed that the foundations of the previous methods were damaged. The purpose of this article is to investigate the validation of the fluidity of international law with an emphasis on the ideas of postmodernism.
  Materials and methods
  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  Postmodernism in international law is considered a negative school, according to the interpretation that it does not seek to create a conceptual and operational system in the field of law, and as a result, a unified and regular functional system cannot be obtained. But in any case, this procedure is used in the process of legal arguments, and this application has led to the adjustment of many extreme theories in different legal schools.
  Conclusion
  The limited use of post-modernism as a criticism of some of the current rules of the international law system leads to the emergence of a school called legal pluralism, and according to this, international law emphasizes cultural diversity from the point of view of post-modernism.
  Keywords: International Law, Fluidity, postmodernism, modernity, critical theory
 • Mojtaba Noormohammadi Liasi, Seyed Mahmoud Shabgoo Monsef *, Seyed Mozaffar Mirbargkar Pages 655-680
  Background and Aim
  start-up is a new business that offers a new solution to solve a problem; many consider it a new culture for new ideas and opposition to the existing ideas, the purpose of which is to solve existing problems in key points. The purpose of this article is to investigate the factors affecting the success of Iranian startups with an emphasis on environmental factors.
  Materials and Methods
  This article is descriptive-survey. Also, in order to identify the success components of start-ups, a qualitative method based on theme analysis and interviews with 17 experts was used. In the quantitative part, the factor analysis method was used and based on the extracted components, a questionnaire was prepared and given to 100 experts of start-up companies.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  The results of the interviews led to the identification and classification of 4 main components and 29 sub-components. Also, the factor analysis showed that the extracted sub-components are suitable for each of the main components of the research conceptual model and are considered suitable explanations for them. Also, the relationship between the main components and the success component indicates that all components are effective in explaining success.
  Conclusion
  The results showed that all the components are effective in explaining the success of start-up companies in Iran, and among them, the environmental component has the highest factor load and the most impact in the first priority.
  Keywords: Startup, Theme analysis, Start-up Companies, Factor analysis
 • Maral Rahmanynejad, Ali Chehkandinejad *, Sayyed Mohammad Razavi Pages 681-698
  Background and Aim
  An issue that has occupied the minds of the parties of the transaction, i.e., the buyer and the seller, for a long time, is the responsibility for the loss that occurs to the seller after the conclusion of the contract and before the delivery of the goods to the buyer. This issue is interpreted as mutual interest guarantee. The purpose of this article is to examine the mutual interest guarantee in Iranian jurisprudence and law and the Convention on the International Sale of Goods.
  Materials and Methods
  This paper is descriptive and analytical using library method.
  Ethical Considerations: In this paper, the originality of the text, honesty, and trustworthiness are respected.
  Findings
  Mutual interest guarantee is accepted in Iran's jurisprudence and laws and international sale of goods convention. In Iranian jurisprudence and law, it is an exceptional ruling and does not comply with the rules governing transactions, because although the property of the seller has been transferred, but in case of loss of the seller, the seller must return the cost of the sale to the customer. In the International Sales Convention, the transfer of collateral has been discussed. In the international sale of goods convention, the receipt of the goods by the customer causes the transfer of the guarantee.
  Conclusion
  In the Convention on the International Sale of Goods, mainly the transfer of collateral, its effects, time and place have been discussed in more detail, but in Iranian law, this issue has been discussed in general, and the legal approach is influenced by the jurisprudential rule of loss of the seller before receipt.
  Keywords: Mutual interest guarantee, Seller, customer, Iranian Law, International Sale of Goods Convention
 • Baran Hatami, Mostafa Elsan *, Mohammad Ali Hakimyan Pages 699-716
  Background and Aims
  The importance of paying attention to the principles of proceedings and the need to comply with them requires that the arbitration rules and regulations, while explaining these principles, also provide for the guarantee of their non-compliance. The purpose of this article is to investigate the guarantee of non-compliance with the principles of procedure in arbitration in Iranian jurisprudence and law and English law.
  Materials and Methods
  The method of the present article is analytical description. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Finding
  In the arbitration system of Iran, especially the international commercial arbitration law, attention has been paid to the principles of proceedings. However, due to generalization, there are gaps and ambiguities regarding the status and guarantee of non-compliance with arbitration principles. And the arbitration system of this country, considering the most minor issues, has faced non-observance of procedural principles with the guarantee of effective and efficient implementation.
  Conclusion
  Iran's commercial arbitration law is the first experience of a modern law in line with internationally accepted standards. With the approval of the law, the freedom and discretion of the parties and arbitrators have increased considerably and judicial intervention has decreased.
  Keywords: principles of proceedings, Arbitration, Execution Guarantee, fair proceedings, independence of the judge, non-prolongation of proceedings
 • Amin Oji, Iraj Pour Erfan *, Hekmatullah Askari Pages 717-734
  Background and Aims
  Divisibility or indivisibility of a lawsuit is one of the important topics and issues of civil procedure, which is of great importance and necessity. The purpose of this article is a comparative study of separable lawsuits and separation of lawsuits in the civil procedure of Iran and France.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
  Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  The findings of the research show that both in Iranian law and in French law, the concept of divisible and indivisible litigation is raised in the plurality of litigants; When the number of applicants or readers is more than one person. If the rights and interests of the litigants can be separated from each other in such a way that the actions and actions of each of them, as well as the decisions of the court, do not affect the plaintiffs or other plaintiffs, it is called a separable lawsuit; Otherwise, this suit is indivisible.
  Conclusion
  The civil procedure law does not have an explicit provision regarding the separation between lawsuits and the combination of several lawsuits in one proceeding, and the type of judge's decision is not foreseen in both cases. Also, the lawgiver has kept silent about the divisibility of the lawsuit and the judge's decision in the assumption that he has to split the lawsuit.
  Keywords: litigation, divisibility of litigation, division of litigation, Civil Procedure
 • Sakine Safari, Seyed Mohsen Jalali Shahri *, Mostafa Ghafouriannejad Pages 735-754
  Background and Aims
  Testimony is the non-expert declarations based on personal knowledge about the partial right or partial Shari'a matter, by third party, not on one's own actions, but for the benefit of other, without any harm to oneself, with the intention of vindicating the right or fulfilling Shari'a duty. The evidence of testimony is the reason for proving the claim and discovering the truth. It is also an evidence that reveals truth from falsehood. Therefore, it has a special validity and status in jurisprudence. Due to the changes of Shari'a texts and the Constitution, we are witnessing changes in civil matters after the (Islamic) Revolution. The purpose of this research is to explain the legal developments of testimony in civil affairs. 
  Materials and Methods
  Research method is descriptive _analytical and data collection has been carried out through documentary method. Analyzing the content and benefiting from jurisprudential and legal writings.
  Ethical Consideration: In present study, the [rinciples of text originality, honesty and trustworthiness have been observed.
  Findings
  The improvement of probative value of evidence of testimony compared with jurisprudential evidences has been considered as a duty and Shari'a duty to support the owner of rights. The discrepancy between jurisprudence and law causes changes and developments in testimony in civil matters.
  Conclusion
  Maintaining the social interaction system in Muslim Society is based on the evidence of testimony in order to implement justice and respect the property and rights of others. As a result, the evidential value of testimony can be considered according to jurisprudential sources and foundations.
  Keywords: testimony, the rule of harmlessness, the rule of expediency, Justice
 • Somayeh Rahmani * Pages 755-772
  Background and Aim
  The accident of flight number 752 of the Boeing 737 plane of Ukraine Airlines, which occurred in the sky of Iran in January 2018, has wide legal dimensions in addition to the political-security dimensions. The purpose of this article is to investigate the criminal responsibility caused by the Ukrainian plane crash in the sky of Iran and its effects.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  The findings of this investigation indicate that the unintentional error of the Iranian air defense operator caused this accident. Therefore, due to the fact that the error of Iran's air defense is a clear example of the criminalization contained in Article 714 of the Islamic Penal Code and Article 54 of the Armed Forces Crimes Law, and the criminal fault and the causal relationship between the fault and the loss are also visible, therefore, the guilty person is responsible and The convicted person is recognized and subject to the guarantee of legal executions, including the payment of ransom.
  Conclution: In addition to the criminal responsibility for the perpetrator of this accident, this accident has the ability to spread to the government of Iran and is the basis for the plan of responsibility for the government. Because, in principle, in crimes committed by the armed forces, the effect of the committed crimes, along with the individual agent, returns to the respective government.
  Keywords: Air Accident, Ukrainian plane, Criminal Liability, Fault, Compensation
 • Mostafa Amiri, Samaneh Rahmatifar *, Ali Akbar Gorji Azandaryani Pages 773-790
  Background and Aims
  Public will is one of the important issues in the field of political systems, which has always been the subject of discussion and opinion. to examine the position of public will in the constitutional law compared to the constitution of the Islamic Republic of Iran is purpose of this article.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  The findings showed that the structure of the Constitutional Constitution and the Constitution of the Islamic Republic of Iran, despite some similarities, have fundamental differences. The Islamic nature of government is the most important difference between the two discussed constitutions. In the structure of both laws, public will has been influential in the form of separation of powers, individual and social freedoms, rule of law and legislation by people's representatives. Under the influence of public will, in the constitutional law, the origin of the government is considered to be the people, but in the constitution of the Islamic Republic, according to the Islamic In fact, the origin of the government has a divine aspect and the people mainly play a role in the acceptance of the government.
  Conclusion
  The influence of public will in the Constitutional Law and the Constitution of the Islamic Republic of Iran was not absolute and faced some limitations.
  Keywords: Constitutionalism, popular sovereignty, Divine Sovereignty, Islamic Republic, Separation of Powers
 • Saeed Sadeghi, Alireza Bariklou *, Alireza Azarbaijani Pages 791-808
  Background and Aims
  Contracts are very important tools for regulating business relationships and reducing the risks associated with it. Due to the importance of contracts, it is necessary to be careful in setting them up and consider the key terms and conditions to protect your interests. The purpose of this article is the terms effective on risk management in contracts.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and Materials and data are non-qualitative.  data collection has been used in the collection of materials and data.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  The condition of obligation to compensate contractual damages, the condition of exemption from liability and the condition of force majeure, the change of circumstances and the condition of contract adjustment, the condition of paying the price in currency or gold, the condition of the governing law and the condition of insurance are among the most important conditions affecting risk management in contracts. Contractual allocation of risk based on the principle of contractual freedom and considering the preferences and limitations of the parties in maximizing contractual returns is considered the most effective and efficient method of allocation.
  Conclusion
  Since the source of risk is a set of certain events or conditions that alone or in combination with other elements cause uncertainty or risk and as a result, effects are actualized that lead to unexpected deviations in the goals of the contract, including profit. or losses, therefore, effective terms on risk management in contracts can lead to risk reduction and help the stability and continuity of contracts.
  Keywords: risk, Risk Management, Liability, damages, adjustment of contract
 • Mohammadmehdi Yousefi, Alireza Shamshiri *, Esmael Abasi, Mohsen Ghasemi Pages 809-826
  Background and Aims
  Expertise is one of the important evidences in civil procedure, which plays an important role in the realization of fair proceedings. But the official judicial expert may make a mistake and this will lead to damage to one of the parties. The purpose of this article is to investigate the effect of criminal offense on the civil liability of the official judicial expert in Iranian and British law.
  Materials and Methods
  The method of this article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
  Findings
  Both in Iranian law and in British law, the basis of the effect of a disciplinary offense on the civil liability of an official judicial expert is based on the theory of fault. Therefore, in the laws of the two countries, if a judicial official causes damage to one of the litigants by committing a violation caused by intent or negligence, he is responsible for the damage caused.
  Conclusion
  In order to be able to demand damages from the official judicial expert, the violation or fault of the expert must be proven, and the criterion for the violation or fault of the expert is actually the violation of the behavior of a conventional professional person in that field. Therefore, in this category, proving this violation or fault is associated with problems.
  Keywords: principles of proceedings, Arbitration, Execution Guarantee, fair proceedings, independence of the judge, non-prolongation of proceedings
 • Ayoub Dehgan, Hassan Eivazzadeh *, Malek Zolgadr Pages 827-846
  Background and Aims

  the approach of sustainable urban development management, paying special attention to sustainable indicators of the city is necessary to provide the citizens' wishes and opinions on city affairs in order to achieve balance and sustainable urban development. Based on this, the aim of this article is to examine the economic development policies of the Islamic Republic of Iran, focusing on development programs in environmental protection.

  Materials and Methods

  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.

  Findings

  In Iranian law, sustainable development has been discussed in the five-year development plans. The 5th and 6th plans can be considered a turning point for creating a suitable mechanism to achieve sustainable development. In general, due to the lack of a desirable, coordinated and optimal planning system and the lack of a coherent and institutional connection between planning, policy making and budgeting, the development plans are merely a set of general rules, portraying ideal goals. What is important is to guarantee the implementation of the rules and principles governing sustainable development management.

  Conclusion

  Sustainable development management requires continuous monitoring of the intensity of economic, social and environmental measures with the aim of finding a new type of healthier and long-term development.

  Keywords: development management, Policymaking, Economic Development, sustainable development, development programs, Environment
 • Samira Motalebihafeshjani, Alireza Fasihizadeh *, Masoud Raei Pages 867-884
  Background and Aims
  The formalization of contracts is one of the problems of the country's banking system and a factor in violating the rights of bank customers. For this reason, the purpose of the current research is to examine the reasons and solutions for the formalization of bank contracts from an executive and legislative point of view.
  Materials and Methods
  The method of this article is analytical-descriptive and the research tool is a library.
  Ethical Considerations: In writing the present article, the principle of documentary reference and trustworthiness is based.
  Findings
  the complexity and multiplicity of laws, bank operators' disregard for the principles of Islamic banking, clients' ignorance of contract texts and the imposition of contract conditions by the bank on the customer, the bank's aversion to investment risk, diversion of unsupervised facilities. Real is one of the factors of formalization of bank contracts.
  Conclusion
  The harmless rule for defending the economic interests of customers is to follow the intention of the contract, transparency, customer awareness and genuineness of the contracts, the solutions to prevent the formalization of contracts. Bank contracts should not be in such a way that they consider the minimum profit for the bank and ignore the interests of the customer; Because it violates the rights of the customer. Realization of contracts and spending of facilities in the cases specified in the contract and prevention of diversion of facilities should also be taken into account by the bank's supervisory elements.
  Keywords: Formalization, Contract, Banking Contracts, economic affairs
 • Atefe Ghasemi, Mohammad Sardoueinasab *, Mohammad Taqi Rafiei Pages 885-902
  Background and Aims
  America uses embargo not as a tool and method to apply pressure but as its foreign policy. The purpose of this article is to examine the effects of the pressure and control approach of the United States of America on Iran's oil and gas industry and its confrontation with the right to development, as well as trying to provide suggested solutions to deal with it in the international arena.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  The right to development belongs to all citizens, and the United States' approach to pressure and control over Iran's oil and gas industry violates the right to development in Iran. Governments are obliged to refrain from resorting to any type of action that contradicts international cooperation. Article 2 paragraph 4 of the United Nations Charter implicitly confirms this necessity. There is no doubt that international cooperation is one of the goals of the United Nations, and economic sanctions seriously threaten international cooperation and contradict the spirit of the new economic system that is being developed at the international level.
  Conclusion
  It is necessary to pursue appropriate legal measures in order to deal with unilateral US sanctions, which violate the right to development, through international legal forums.
  Keywords: Unilateral Sanctions, Security Council, Human rights, Customary International Law, Right to Development, economic pressure
 • Manoochehr Ahadifar, Malek Zolgadr *, Seyed Frashid Jafari Pages 903-920
  Background and Aims
  Under the influence of globalization, two trends of universalism and at the same time relativism of human rights are proposed. The purpose of this article is to analyze the condition of the Islamic Republic of Iran in joining the human rights documents with regard to the native culture.
  Materials and Methods
  This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
  Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
  Findings
  Acceptance and respect for indigenous culture and cultural diversity in general means respect for human rights, and in particular, paying attention to some examples of human rights, including minority rights and cultural rights. It is even possible to consider having the right to native culture and cultural diversity as one of the basic human rights. Iran's conditional right on human rights treaties can be explained on this basis, of course, Iran's conditional right is due to its vagueness and indeterminacy, as well as its contradiction with the subject and purpose of the treaties and the violation of the general principles of treaty rights, including the principle of the impossibility of invoking domestic laws and regulations for The non-implementation of the provisions of the treaties as well as the inconsistency with the unconditional ratification of the human rights treaties are objected.
  Conclusion
  The correct approach is that the right of bet is detailed and specific. This means that it should be announced which part of the provisions of the human rights treaties are in conflict with which laws of Iran.
  Keywords: right of condition, human rights treaties, Universality of Human Rights, Indigenous Culture, Cultural diversity