فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1402)

مجله تصویر سلامت
سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رقیه خبیری * صفحات 393-396

  فرایند تامین مالی نظام سلامت شامل جمع آوری، تجمیع و مدیریت منابع مالی به منظور خرید خدمات سلامت است. تامین مالی پایدار نظام سلامت یک ضرورت برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت در ایران است. تامین مالی خدمات سلامت در ایران توسط منابع چندگانه شامل پرداخت مستقیم از جیب، بودجه دولتی، مالیات عمومی، بیمه درمانی و کمک های بشردوستانه انجام می شود.
  ناکارآمدی در سیستم های بیمه درمانی موجب افزایش پرداخت مستقیم از جیب و نهایتا هزینه های کمرشکن شده است.
  بر اساس نتایج پیمایش هزینه- درآمد خانوار در سال 1396 حدود 17 درصد از جمعیت با صرف بیش از 10 درصد از کل هزینه های مصرفی خود برای سلامت با هزینه های کمرشکن مواجه شده اند که 75 درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت (معادل با 13 درصد از جمعیت) تنها به علت داشتن هزینه های پرداخت از جیب برای دریافت خدمات درمانی بوده است.(1)
  از بعد پوشش بیمه سلامت در سال 1389، 84 درصد از کل جمعیت ایران تحت پوشش طرح های مختلف بیمه قرار گرفتند و بیمه درمانی تکمیلی نیز شامل 20 درصد کل جمعیت کشور بود.(2) داده های آماری از منابع مختلف نشان می دهد که پس از اصلاحات اخیر در نظام درمانی که با عنوان "طرح تحول سلامت" در سال 1393 راه اندازی شد، بیش از 90 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند، اما خدمات تحت پوشش کامل مزایای بیمه ای نبوده و فقط شامل خدمات بستری بود و نه خدمات سرپایی. به علاوه اینکه رایگان بودن سهم بیمه شده موجب افزایش مخاطره اخلاقی از سوی بیماران و تقاضای القایی از سوی ارایه کنندگان می شد. در نهایت این طرح به دلیل عدم پایداری منابع متوقف شد.
  از معایب این نوع بیمه می توان به موارد زیر اشاره کرد: همه افراد بدون هیچ محدودیتی می توانند در این بیمه ثبت نام کنند؛ حق بیمه بسیار ناچیز و در حد قابل اغماض است بنابراین به عنوان بیمه محسوب نمی شود زیرا انباشت ریسک- که از خصوصیات اصلی صنعت بیمه است- در آن اتفاق نمی افتد. همچنین با توجه به اینکه در این نوع بیمه افراد زیادی تحت پوشش قرار می گیرند به دلیل محدودیت منابع، عمق و سطح پوشش خدمات کاهش می یابد.
  در این نوع بیمه، تامین مالی از طرف دولت است و هیچ ارزیابی برای افراد وجود ندارد و به نوعی یک صندوق حمایتی یا بسته حمایتی است بنابراین ممکن است تداوم نداشته باشد همان گونه که بعد از طرح تحول سلامت در مقطعی از زمان متوقف شد.
  از سوی دیگر اگر چه ماده 10 قانون بیمه عمومی در ایران به تعیین دامنه و خدمات پزشکی و داروها اشاره دارد؛ (3) اما هیچ معیاری برای ارزیابی بسته های تحت پوشش وجود ندارد و علی رغم اینکه هدف UHC افزایش تعداد و تنوع خدمات برای بیماران است، با این وجود همچنان بسیاری از خدمات برای بیماری های خاص، مراقبت های تسکین دهنده و غیره با بیمه پایه پوشش داده نمی شوند و نیز، برخی از خدمات مانند خدمات دندانپزشکی و اپتومتری به عنوان لوکس گرایی در نظر گرفته شده و تحت پوشش بیمه پایه قرار نمی گیرند.
  برای تحقق پوشش همگانی سلامت و بهبود پیامدها، سیاست گذاران باید عوامل مختلف را از بعد عرضه و تقاضا مد نظر قرار دهند. از بعد عرضه (گسترش زیرساخت ها، منابع انسانی و خدمات بهداشتی) و از بعد تقاضا (افزایش پوشش بیمه درمانی، گسترش مزایای بیمه، کاهش میزان مشارکت افراد در پرداخت هزینه ها با استفاده از روش های پرداخت با سقف معین نظیر سرانه و پرداخت مبتنی بر کیفیت) می تواند موثر باشد.
  همچنین وجود سامانه های اطلاعاتی جامع و شفاف به ویژه سامانه شناسایی گروه های آسیب پذیر و کم درآمد می تواند کمک زیادی به اجرای موفق پوشش همگانی سلامت کند.
  در نهایت طراحی مشوق های مالی و غیر مالی مناسب نیز می تواند منجر به افزایش رضایت مندی متخصصان و کارکنان بخش سلامت شود.

  کلیدواژگان: بیمه سلامت، پوشش همگانی سلامت، مدیریت درمان
 • علی نورداداشی، مهدی امرائی، فرزاد فرجی خیاوی * صفحات 397-408
  زمینه

  کارکنان از مهم ترین سرمایه های یک سازمان هستند که بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد و بهره وری آنها ضروری است؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین استرس شغلی با بهره وری شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی و جامعه آماری آن شامل کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 124 نفر محاسبه شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استرس شغلی موسسه انگلستان (HSE) و نیز پرسشنامه بهره وری اچیو (Echio) استفاده گردید. آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و نیز آزمون های تحلیلی تی مستقل، کای دو، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 26 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمره استرس شغلی و عملکرد شغلی به ترتیب (49/ 17±) 75/ 119 و (47/ 21±) 3/ 103 و هر دو در سطح متوسط برآورد شدند. استرس شغلی با عملکرد شغلی یک رابطه معکوس معنی دار نشان داد (59/ 0- =P<0/001،r). همچنین سه مولفه استرس شغلی یعنی نقش، حمایت مسیولین و تغییرات به عنوان متغیرهای اصلی پیش بینی کننده بهره وری کارکنان شناسایی شدند. سه متغیر دموگرافیک شامل سن، جنس و سطح تحصیلات با استرس شغلی رابطه معناداری نشان دادند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه بین مولفه های استرس شغلی و بهره وری کارکنان ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد و نتایج این مطالعه قابل تعمیم در سطح کارکنان اداری دانشگاه می باشد. سه مولفه متغیر استرس شغلی شامل حمایت مسیولین، تغییرات و نقش عوامل پیش بین بهره وری کارکنان می باشند. بنابراین برای بهبود بهره وری کارکنان لازم است استقلال و حمایت بیشتری از سوی مدیران برای کارکنان در نظر گرفته شود و میزان تغییرات کاهش یابد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، عملکرد شغلی، کارکنان
 • آرزو پرکار، صدرالدین ستاری *، محمدتقی مقدم نیا صفحات 409-422
  زمینه

  عمده ترین فاکتور اثر گذار در موفقیت فرآیند مدیریت بحران، آمادگی گروه مقابله با بحران است ، الگوهای آموزشی ابزاری برای حفظ آمادگی پرسنل بوده که ضمن کمک به یادگیری آنها در کسب اطلاعات، مهارت ها و شیوه های تفکر، بر توان آنان در حصول به هدف های معین می افزایند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش کارکنان سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی انجام شد.

  روش کار

  تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و نحوه اجرای پژوهش، در گروه پژوهش های ترکیبی یا آمیخته اکتشافی می باشد و از نظر ماهیت و نوع مطالعه در بعد کیفی از نوع تحلیل محتوا و مضمون و در بخش کمی، با توجه به استفاده ازروش مدل یابی معادلات ساختاری و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان در حوزه سامانه فرماندهی حادثه و در بخش کمی شامل مدیران و کارکنان این سامانه در بیمارستان های استان گیلان بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و در بخش کمی، تصادفی خوشه ای بود. حجم نمونه در بخش کیفی با توجه به اصل اشباع داده ها، 15 نفر و در بخش کمی براساس فرمول کوکران 226 نفر برآورد و انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه مستخرج از مصاحبه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از نرم افزار MAXQDA2020 و نرم افزار SmartPls3 و در بخش کمی از نرم افزار SPSS26 استفاده شد.

  یافته ها

  با تحلیل مقوله های حاصل از 15مصاحبه با خبرگان، 43 کد باز، 12 کد محوری استخراج شدند که عبارتند از: تعیین وضع موجود، تعیین پیش نیازها، امکان سنجی، تعیین راهبردها، تعیین محتوای آموزشی، سازمان دهی راهبرد آموزشی، اقدامات تخصصی، طراحی و مدل سازی، تلفیق و اجرا، پشتیبانی، ارزشیابی یادگیرنده و بازخورد و 5 کد انتخابی: طراحی، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و بازخورد، سیاست گذاری و تعیین راهبردها و بعد اجرا و پشتیبانی، به دست آمد. یافته ها نشان می دهد که بعد طراحی، با ضریب مسیر (987/ 0) و (713/ 176) =t، بیشتر از ابعاد دیگر در طراحی الگوی آموزش تاثیر داشته است. همچنین نتایج نشان داد که همه مولفه ها ارتباط معناداری در طراحی الگو داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد فرماندهی کارآمد در حوادث احتمالی در گرو آموزش موثر کارکنان با الگوی جدید و به روز می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، عملکرد و تجزیه و تحلیل وظیفه، مدیریت منابع کارکنان- مراقبت های بهداشتی، برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت بلایا
 • محمدرضا احمدی ورزنه، علی رشیدپور *، حمیدرضا پیکری، امیررضا نقش صفحات 423-440
  زمینه

  با توجه به رشد و نفوذ گسترده موبایل در زندگی و ویژگی های متنوع آن، استفاده از خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه درمان و سلامت در جهت پیشگیری، کنترل، درمان و زندگی سالم ضرورت دارد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر به کارگیری خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه سلامت است.

  روش کار

  این تحقیق از نوع کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفت. با جستجوی کلیدواژه ها، 74 مقاله از پایگاه های علمی استخراج شد و از بین آنها 51 مقاله مرتبط با موضوع با روش تحلیل مضمون به صورت کامل بررسی و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و مدل پیاده سازی گردید. روایی این تحقیق بر اساس میزان ارتباط مولفه ها با مدل خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه سلامت بر اساس نظرات خبرگان تایید گردید. ضریب پایایی نیز 97 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای مطالعه بود.

  یافته ها

  بر اساس بررسی و تجزیه و تحلیل مقالات، مدل نهایی متشکل از 64 مضمون پایه، 16 مضمون سازمان دهنده شامل درک منافع، درک رفاه، ارزش های کاربران، نتایج مشتریان، نتایج جامعه، نتایج سازمان، زیرساخت فناوری، کاهش ترس از فناوری، یادگیری و توسعه، عوامل شغلی، حمایت و مشوق ها، اطمینان پذیری فنی، اطمینان پذیری انسانی، کاهش مخاطرات، نگرش، انتظار و 6 مضمون فراگیر شامل درک کاربران، اثرات و پیامدها، توسعه فناوری، شرایط موثر محیطی، قابلیت اطمینان، ذهنیت و انتظارات است.

  نتیجه گیری

  با توجه به عوامل شناسایی شده در این تحقیق، سیاست گذاران و مدیران حوزه سلامت می توانند برنامه ریزی درستی را برای استفاده از خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه سلامت داشته باشند.

  کلیدواژگان: خدمات سلامت موبایل، خدمات ارزش افزوده، سلامت موبایل، تحلیل مضمون
 • محمدحسین رونقی *، نعیمه کامجو صفحات 441-450
  زمینه

  بیمارستان ها، بیماران، پژوهشگران و مراکز درمانی در حال تولید حجم عظیمی از داده ها در بخش مراقبت های پزشکی و تشخیص دارو هستند. با توسعه مداوم ابزارهای ذخیره سازی داده و در دسترس بودن دستگاه های هوشمند در جهان، نفوذ کلان داده ها همچنان رو به رشد خواهد بود. این تاثیرگذاری به حوزه پزشکی نیز منتقل شده است. حجم داده های موجود در زمینه های فارماکولوژی، سم شناسی و داروسازی نیز به طور مداوم در حال افزایش است. از همین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کاربردهای کلان داده در حوزه داروسازی انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر در دو مرحله با رویکرد ترکیبی در زمستان 1401 انجام شد. در مرحله اول، کاربردهای کلان داده با جستجوی کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا شناسایی و استخراج شد. در مرحله دوم، کاربردهای استخراج شده توسط کمیته خبرگان متشکل از 17 متخصص که در حوزه داروسازی ایران کار می کردند، رتبه بندی شدند. برای رتبه بندی کاربردهای کلان داده در حوزه داروسازی از تکنیک سوارا استفاده شد.

  یافته ها

  پژوهش حاضر اهمیت کاربردهای کلان داده در داروسازی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کشف و توسعه دارو (263/ 0) و تحلیل کارآزمایی بالینی (224/ 0) دارای بیشترین وزن اهمیت و بعد از آن ها به ترتیب اثربخشی و عملکرد دارو (197/ 0) ، ایمنی دارو (170/ 0) و شخصی سازی دارو (146/ 0) در مرتبه های بعد قرار دارند.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر تلاشی برای مرور ادبیات موجود در مورد به کارگیری کلان داده در حوزه داروسازی و رتبه بندی آن ها را نشان داد. کلان داده می تواند به پژوهشگران کمک کند تا به کشف و توسعه هر چه بهتر داروها بپردازند و اثرات داروها و سایر مواد شیمیایی را بر بدن انسان بهتر شناسایی کنند، که این امر می تواند به بهبود ایمنی و کارایی داروها و سایر مواد شیمیایی کمک کند. همچنین کلان داده می تواند به بهبود دقت پیش بینی های مربوط به اثرات داروها و مواد شیمیایی کمک کند، که این امر به بهبود ایمنی در تولید دارو منجر شده و به جلوگیری از تداخلات نامطلوب دارویی کمک کند. در نهایت کاربردهای شناسایی شده در این مطالعه برای حوزه پزشکی و سلامت ضروری هستند و کلان داده ممکن است به طور قابل توجهی بر بهبود این حوزه ها تاثیر بگذارد. تحلیل کلان داده دارای پتانسیل تحول آفرینی است و راه های جدیدی برای درک و پیش بینی اثرات دارو ارایه می دهد. از این رو به کارگیری کلان داده نقش مهمی در داروسازی ایفا خواهد کرد و به کشف و توسعه دارو، بهبود ایمنی و اثربخشی دارو کمک جدی می کند.

  کلیدواژگان: کلان داده، داروسازی، فارماکولوژی، کشف دارو، مطالعات بالینی
 • محمد آقانژاد *، رباب حمزه نژاد، علی رضایی، محمدامین سیفلو صفحات 451-466
  زمینه

  برای طرح هر برنامه آموزشی در زمینه ارتقا فرهنگ زیست محیطی دانش آموزان، باید وضعیت جاری سواد زیست محیطی آنان مورد سنجش قرار گیرد. لذا هدف این تحقیق ارزیابی سواد حفاظت محیط زیست و ارتباط آن بااخلاق زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان نسل جوان یک کشور خاورمیانه ای بود.

  روش کار

  این پژوهش توصیفی - پیمایشی در شهر خوی مرکز شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی در ایران در سال 1401انجام شده است. جامعه نمونه 14.000 دانش آموز دوره متوسطه این شهر بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 350 نفر تعیین شد و به صورت خوشه ای دو مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در چهار بخش دانش، نگرش، عملکرد و اخلاق محیط زیست بود. روایی پرسشنامه به وسیله پانل خبرگان از حوزه ی محیط زیست و آموزش و پرورش به تعداد سه نفر از هر کدام از طریق فرم سنجش استاندارد نسبت روایی محتوا (CVR) انجام گردید. نسبت روایی پرسشنامه بالاتر از 79/ 0 محاسبه شد. پایایی پرسشنامه در یک جامعه کوچک مقدماتی (مطالعه پایلوت) انجام شد و مقدار پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 76/ 0 محاسبه شد. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اکسل جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 22 با آزمون های آماری ناپارامتریک من ویتنی و اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  نمره میانگین دانش محیط زیست 6/ 87، نگرش 5/ 84، عملکرد 6/ 50 و اخلاق 82 درصد به دست آمد. بین این چهار متغیر همبستگی معنی داری با ضرایب همبستگی دانش با نگرش 51/ 0، دانش با رفتار 2/ 0، دانش با اخلاق 36/ 0، نگرش با رفتار 47/ 0، نگرش با اخلاق 51/ 0 و رفتار با اخلاق 47/ 0 به دست آمد. با افزایش پایه تحصیلی، نمره دانش زیادتر شده اما تاثیری روی سه متغیر دیگر نداشت. متغیر میزان تحصیلات والدین دانش آموزان، فقط روی مولفه ی دانش تاثیر مثبت داشت. اختلاف در نمرات دانش، نگرش و اخلاق پسران و دختران معنی دار نبود اما نمره رفتار پسران پنج درصد بیشتر بود. بین نمرات هر چهار متغیر با وضعیت مالی خانواده ارتباط معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر خوی سطح دانش، نگرش و اخلاق نسبتا مطلوب (نمره 85 درصد) اما سطح رفتار و عملکرد زیست محیطی ضعیف (6/ 50 درصد) داشتند. لذا استنباط می شود دانش و نگرش کسب شده عمیق و موثر نبوده تا منجر به بهبود مطلوب رفتار محافظتی از محیط زیست شود بنابراین لازم است از سطح پیش دبستانی و دبستان سواد و اخلاق زیست محیطی کودکان فرهنگ سازی گردد.

  کلیدواژگان: سواد محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی، اخلاق محیط زیست
 • حبیبه برزگر، شیدا سوداگر *، محمدرضا صیرفی، مصطفی فرح بخش، تورج هاشمی صفحات 467-476
  زمینه

  فشار خون بالا یکی از بیماری های شایع و قابل پیشگیری در سراسر جهان بوده و مهم ترین راهکار برای کنترل فشار خون، انطباق بیمار با رفتارهای خودمراقبتی است. از آنجایی که پرداختن به آموزش اصول خودمراقبتی بدون در نظر گرفتن چالش های تغییر رفتار اثربخشی کافی نخواهد داشت و با توجه به اینکه اغلب مطالعات پیشین به آموزش خودمراقبتی اکتفا کرده و از رویکردهای روان شناختی موثر در تغییر رفتار استفاده نکرده اند، این مطالعه با هدف طراحی پروتکل مدیریت فشار خون مبتنی بر مدل فرانظری و تعیین اثربخشی آن در بیماران مبتلا به فشارخون بالا انجام خواهد شد.

  روش کار

  این مطالعه در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، پروتکل مدیریت فشار خون مبتنی بر مدل فرانظری با استفاده از بررسی متون جامع و نظرات پانل خبرگان طراحی شده و محتوای بسته آموزشی تدوین می شود. مرحله دوم شامل مداخله و ارزشیابی اثربخشی پروتکل بر خودمراقبتی، خودکارآمدی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به فشارخون بالا است که به صورت آزمایشی با دو گروه مداخله و کنترل انجام خواهد شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه های مرتبط با خودمراقبتی، مراحل تغییر، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و خودکارآمدی گردآوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده خواهد شد.

  نتیجه گیری

  در جامعه ایران پای بندی به درمان در بیماران مبتلا به فشار خون پایین است. بنابراین اجرای پروتکل خودمراقبتی مبتنی بر تیوری جامع تغییر رفتار مانند مدل فرانظری می تواند در بهبود خودکارآمدی، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون موثر باشد.

  کلیدواژگان: پرفشاری خون، مدل فرانظری، خودمراقبتی
 • مریم ابراهیم نژاد، شبنم قاسمیانی، لیلا دشمنگیر، جواد بابایی، علیرضا حاجی زاده، رحیم خدایاری زرنق * صفحات 477-491
  زمینه

  مشارکت سطوح محلی در فرآیند سیاست گذاری سلامت می تواند به عنوان رویکردی برای حل کارآمدتر مشکلات جوامع محلی و پشتیبان نظام سلامت در دستیابی به اهداف خود باشد. هدف این پژوهش نیز طراحی مدلی برای سیاست گذاری سلامت مشارکت محور در سطح محلی بود.

  روش کار

  این مطالعه ترکیبی در طی سه فاز مرور نظام مند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و روش دلفی انجام شد. هدف مرور نظام مند شناسایی عوامل موثر بر مشارکت در سطوح محلی بود که از طریق جست و جوی کلید واژه های Mesh در پایگاه های خارجی PubMed، Web of Science، Cochrane و Scopus و داخلی SID و Magiran انجام شد. هدف مرحله کیفی شناسایی موانع و تسهیل گرهای مشارکت بود که با روش نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 فرد مطلع کلیدی صورت گرفت. ارکان و مولفه های مدل اولیه پس از تدوین، از طریق تکنیک دلفی برای اعتبارسنجی در اختیار صاحب نظران قرار گرفت تا مدل نهایی به دست آید.

  یافته ها

  عوامل تاثیرگذار برای مشارکت شامل عوامل فردی، محیطی و زمینه ای بود که از مرور نظام مند 21 مقاله به دست آمد. تسهیل کننده ها و موانع، چالش ها، مزایا و معایب مشارکت سطوح محلی در فرآیند سیاست گذاری از طریق نتایج مطالعه کیفی شناسایی شد که در سه درون مایه اصلی شامل فرآیند مشارکت، ذینفعان فرآیند و راهکارهای تسهیل مشارکت دسته بندی شدند. در نهایت مدل سیاست گذاری سلامت مبتنی بر مشارکت در سطح شهرستان با استفاده از دیدگاه صاحب نظران اعتبارسنجی و نهایی سازی شد.

  نتیجه گیری

  مشارکت در فرآیند سیاست گذاری سلامت مستلزم استفاده از تسهیل کننده ها و حذف یا کاهش موانع است. سطوح محلی از لحاظ مسایل سلامت در ایران درگیر چالش های پیچیده ای هستند که حل این مسایل با مشارکت واقعی خود آن ها امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری سلامت، نظام سلامت، سطوح محلی، مشارکت
|
 • Roghayeh Khabiri * Pages 393-396

  The financing process of the health system includes the collection, accumulation, and management of financial resources to purchase health services. Sustainable financing of the health system is a core function, which can enable progress towards universal health coverage (UHC).
  There are multiple funding sources to finance health care services in Iran, including out-of-pocket payment, government funds, general taxation, health insurance, and individual donations.
  Inefficiency in health insurance systems has led to an increase in out-of-pocket payments, and ultimately catastrophic expenditures. According to the results of the household income-expenditure survey in 2017, about 17% of the population faced catastrophic expenditures by spending more than 10% of their total consumption expenditure on health, and 75% of exposure to catastrophic expenditures (equivalent to 13% of population) was only due to paying out of pocket to receive medical services. (1)
  According to the health insurance coverage in 2010, about 84% of the total population in Iran was covered by various insurance plans and supplementary health insurance included 20% of the total population. (2)
  After the recent reforms entitled as the "Health Transformation Plan" launched in 2014, more than 90% of the population was covered by health insurance. However, the services were not fully covered by insurance benefits and only included inpatient health services. In addition, the insurance share was free for patients, which increased moral hazard from patients and induced demand from providers. Finally, this reform plan was stopped due to the instability of resources.
  Among the disadvantages of this type of insurance, the following can be mentioned:1. All people could register in this insurance without any limitation.
  2. The insurance premium was very small and negligible. So, it was not considered as an insurance because there was not the accumulation of risk, which is one of the main characteristics of any insurance industry.
  3. Considering that many people were covered in this type of insurance, the depth and level of service coverage were reduced due to limited resources.
  In this insurance type, financing was from the government and there was no assessment for individuals; and it was a kind of support fund or support package. So, it was stopped at some point after the health transformation plan.
  Although Article 10 of the General Insurance Law in Iran refers to determining the scope and medical services and drugs, (3) there are no criteria to evaluate the covered packages. Despite the UHC's goal of increasing the number and variety of services for patients, many services for specific diseases, palliative care, etc. are not covered by the basic insurance. Also, some services such as dental and optometric services are considered a luxury service and are not covered by basic insurance.
  The lack of resources to provide proper services to the insured people and the impossibility of receiving the services from the private sector using health insurance benefits are other challenges of this type of insurance.
  Finally, Iran has not been able to achieve UHC due to the lack of proper management capacity in the insurance sector.
  To realize universal health coverage and improve outcomes, policymakers must consider several demand and supply factors. In this regard, expansion of infrastructure, human resources, and health services can be effective from the supply perspective. Meanwhile, increasing health insurance coverage, expanding health benefits package, and reducing the contribution of people in paying expenses using payment methods with a certain ceiling such as per capita and quality-based payment can be effective from the demand perspective.
  Also, the existence of comprehensive and transparent information systems, especially the system for identifying vulnerable and low-income groups, can greatly contribute to the successful implementation of UHC. Finally, designing suitable financial and non-financial incentives can also lead to increasing the satisfaction of professionals and health sector employees.

  Keywords: Health Insurance, Universal Health Coverage, Health Management
 • Ali Nourdadashi, Mahdi Amraei, Farzad Faraji Khaiavi * Pages 397-408
  Background

  Employees are critical assets of an organization, and it is necessary to investigate and identify factors affecting their performance and productivity. This study aimed to determine the relationship between job stress and job productivity in university settings.

  Methods

  This cross-sectional study included 124 employees of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS) based on Cochran's formula. Data collection instruments included the standard occupational stress questionnaire of the England Institute (HSE) and Echio’s productivity questionnaire. The validity and reliability of the instruments have been confirmed. Statistical analyses were performed using SPSS 22 software.

  Results

  The mean score of job stress and job performance was 119.75 (±17.49) and 103.3 (±21.47), respectively, and their level was estimated as average. Findings indicated a significant negative correlation between job stress and performance (r = -0.59, P<0.001). In addition, three variables, including employee position, management support, and change were identified as the main predictors of employee productivity based on linear regression. There was a significant relationship between some demographic variables (age, gender, and education level) and occupational stress.

  Conclusion

  According to our results, there was a significant negative correlation between occupational stress and staff productivity. These findings can be generalized to university administrative personnel. Three occupational stress components, including management support, change, and employee position, were identified as main predictors of productivity. Therefore, in order to improve productivity, managers need to consider more independence and support for personnel, as well as reduce the changes’ rate.

  Keywords: Occupational Stress, Job Performance, Staff
 • Arezou Porkar, Sadraddin Sattari *, Mohammad Taghi Moghadamnia Pages 409-422
  Background

  The main influencing factor in the success of the crisis management process is the group's readiness to deal with the crisis. Training models are a tool to maintain the preparation of personnel, increase their ability to achieve certain goals, and help them acquire information, skills, and ways of thinking. This research aimed to design and validate a training model for the staff of the hospital incident command system.

  Methods

  The research method was a qualitative-quantitative (mixed method) approach. The statistical population in the qualitative part included experts in the field of incident command system, and in the quantitative part included managers and staff of this system in the hospitals of Guilan province in Iran. The sampling method in the qualitative part was the judgmental forecasting method. Also, the sampling method was cluster random in the quantitative part. According to the data saturation principle, the sample size in the qualitative section was 15 people, and in the quantitative section, 226 people were selected based on Cochran's formula. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview and in the quantitative part was a questionnaire extracted from the interview.

  Results

  After analyzing the categories resulting from interviews with 15 experts, 43 open codes and 12 central codes were determined. Also, five selection codes were obtained as follows: design, analysis, evaluation and feedback, policymaking and determination of strategies, and implementation and support dimension. The findings showed that the design dimension had a more significant effect on designing the training model (path coefficient = 0.987 and t = 176.713). Also, all components had a significant relationship in pattern design. For data analysis, we used the MAXQDA2020 and SmartPls3 software in the qualitative part, and SPSS26 software in the quantitative part.

  Conclusion

  The results of this research showed that effective command in possible incidents depends on the effective training of employees with a new and up-to-date model.

  Keywords: Risk Management, Task Performance, Analysis, Crew Resource Management- Healthcare, Disaster Planning, Organization & Administration
 • Mohammad Reza Ahmadi Varzaneh, Ali Rashidpour *, Hamid Reza Peikari, Amir Reza Naghsh Pages 423-440
  Background

  Considering the widespread influence of mobile phones in life and its various features, it is necessary to use value-added services of mobile phones in the field of treatment and health. This study aimed to identify and categorize the factors affecting the use of mobile value-added services in the field of health.

  Methods

  This qualitative research was conducted using thematic analysis. A total of 74 articles were extracted from scientific databases. Next, 51 related articles were fully reviewed using thematic analysis method. After that, basic, organizing, and inclusive themes were extracted, and the model was implemented. Validity of the research was confirmed by experts according to the degree of connection between the components and the mobile value-added services model in the field of health. The reliability coefficient was 97%, which indicated a high reliability.

  Results

  Based on the review and analysis of the articles, the final model consisted of 64 basic themes, 16 organizing themes (understanding benefits, understanding well-being, user values, customer outcomes, community outcomes, organizational outcomes, technology infrastructure, reducing fear of technology, learning and development, occupational factors, support and incentives, technical reliability, human reliability, risk reduction, attitude, and expectation), and six global themes (user understanding, effects and consequences, technology development, environmental influencing conditions, reliability, and mindset and expectations).

  Conclusion

  According to the factors identified in this research, policy makers and health managers can have the right planning for the use of mobile value-added services in the field of health.

  Keywords: Mobile Health Services, Value-Added Services, M-Health, Content Analysis
 • Mohammad Hossein Ronaghi *, Naeemeh Kamjoo Pages 441-450
  Background

  Hospitals, patients, researchers, and healthcare organizations are producing enormous amounts of data in both the healthcare and drug detection sectors. With continued development of cheap data storage and availability of smart devices in the world, the influence of big data (BD) will continue to grow. This influence has also carried over to healthcare. The volumes of data available in the fields of pharmacology, toxicology, and pharmaceutics are constantly increasing. Therefore, the present study aimed to identify the applications of big data technology in the field of pharmaceutics.

  Methods

  Using the mixed methods approach, this study was conducted in two phases in winter 2023. In the first phase, the applications of big data technology were identified by library search and assessed by content analysis. In the second phase, applications were ranked by a panel of experts, including 17 experts who worked in the Iranian pharmaceutical industry. The stepwise weight assessment ratio analysis (SWARA) method was used for ranking the application of big data in pharmaceutics.

  Results

  The present study examined the importance of big data applications in pharmaceutics. The results showed that drug discovery (0.263) and clinical study analysis (0.224) had the highest importance, followed by drug efficacy and performance (0.197), drug safety (0.170) and drug personalization (0.146).

  Conclusion

  The present study detailed a substantial attempt to review the existing literature regarding the implementation of big data and to rank big data applications in the pharmaceutical industry. Big data can help researchers to better discover and develop drugs and understand the effects of drugs and other chemicals on the human body. As a result, it can help improve the safety and efficacy of drugs and other chemicals. Also, big data can help to improve the accuracy of predictions regarding the effects of drugs and chemicals, which can improve safety in drug development and help to avoid potential adverse drug interactions. The applications considered in this study are ultimately necessary for humanity, and big data may significantly impact the betterment of these domains. Big data has a revolutionary potential, providing new ways to understand and predict the effects of drugs. BD will possibly play an important role in pharmaceutics in future, critically helping to drug discovery and improve drug safety and efficacy.

  Keywords: Big Data, Pharmacy, Pharmacology, Drug Discovery, Clinical Study
 • Mohammad Aqanaghad *, Robab Hamzehnezad, Ali Rezaii, Mohammad Amin Seyflou Pages 451-466
  Background

  In order to adopt an educational program to promote students' environmental culture, the status of students’ environmental conservation literacy should be determined. Hence, this research aimed to evaluate the environmental conservation literacy and its relationship with environmental ethics among secondary education schools students, as young generation, in a Middle East country.

  Methods

  This descriptive survey was conducted in Khoy, a city in the central district of Khoy County, West Azerbaijan province, Iran, in 2022. The sample size was determined using Cochran's statistic and comprised of 350 individuals selected in two stages from a pool of 14,000 students. The data collection tool was a researcher-made questionnaire about environmental knowledge, attitude, performance, and ethics. Three environmental and three education specialists used the content validity rate (CVR) assessment form to assess the validity of the questionnaire; the questionnaire validity index was calculate 0.79. The reliability of the questionnaire was also conducted through pilot research, and its value was calculated using Cronbach's alpha test as 0.76. The data was analyzed with nonparametric statistical tests such as the Mann-Whitney test in SPSS version of 22.

  Results

  The average scores of environmental knowledge, attitude, performance and ethics were respectively: 87.6, 84.5, 50.6 and 82%. Between these four variables, there is a significant correlation with the correlation coefficients of knowledge and attitude 0.51, knowledge and behavior 0.2, knowledge and ethics 0.36, attitude and behavior 0.47, attitude and ethics 0.51, and behavior and ethics 0.47 was obtained. With the increase of the educational level, the knowledge score increased, but it had no effect on the other three variables. The variable of education level of students' parents showed a positive effect only on the knowledge component. The difference in the knowledge, attitude and ethics scores of boys and girls was not significant, but the behavior score of boys was 5% higher. There was no significant relationship between the scores of all four variables and the financial status of the student’s family.

  Conclusion

  The first secondary school students of Khoy city had a relatively favorable level of knowledge, attitude and ethics (score 85%), but the level of environmental performance was weak (50.6%). Therefore, it is inferred that the acquired knowledge and attitude is not deep and effective to lead to the desired improvement of environmental conservation behavior. So, it is necessary to be cultured children's environmental literacy from the preschool and elementary school levels.

  Keywords: Environment Literacy, Conservation of Natural Resources, Environmental Ethics
 • Habibeh Barzegar, Sheida Sodagar *, Mohammad Reza Seirafi, Mostafa Farahbakhsh, Touraj Hashemi Pages 467-476
  Background

  Hypertension is one of the most common and preventable diseases worldwide. The most effective way to control blood pressure is the patient's adaptation to self-care behaviors. In this regard, teaching the principles of self-care without considering the challenges of behavior change cannot be effective enough. Considering that most previous studies have been limited to self-care education, ignoring effective psychological approaches in behavior change, this study aims to design a blood pressure management protocol based on transtheoretical model and determine its effectiveness in patients with high blood pressure.

  Methods

  This study will be conducted in two stages. In the first stage, the management protocol of blood pressure will be designed based on the transtheoretical model using the literature review and expert panel opinions. Then the content of the educational package will be compiled. The second stage will include the intervention and evaluation of the effectiveness of the self-care protocol, self-efficacy, and health-related quality of life in patients with hypertension, which will be conducted through including two intervention and control groups. The information will be collected using questionnaires related to self-care, stages of change, quality of life, and self-efficacy. Data will be analyzed using SPSS version 22 software.

  Conclusion

  In Iranian society, adherence to treatment in patients with hypertension is low. Thus, implementing a self-care protocol based on the comprehensive theory of changing behavior such as transtheoretical model can be effective in improving self-efficacy, self-care, and quality of life in patients with hypertension.

  Keywords: Hypertension, Transtheoretical Model, Self-Care
 • Maryam Ebrahimnezhad, Shabnam Ghasemyani, Leila Doshmangir, Javad Babaei, Alireza Hajizadeh, Rahim Khodayari-Zarnaq * Pages 477-491
  Background

  Today, the participation of local levels in the health policy process is emphasized, which can be used as a means to more appropriately solve the problems of local communities and support the health system in achieving its goals. This study aimed to design a health policy model based on participation at the local level.

  Methods

  This multi-method study was conducted to design a model for participation in health policymaking at the local level during three phases of systematic review, semi-structured in-depth interview, and Delphi technique. The purpose of the systematic review was to identify the factors affecting this participation, which was done by searching for suitable keywords in English and Persian databases. The objective of the qualitative phase was to identify the barriers and facilitators of participation. To this end, 16 people were selected by purposive sampling method and semi-structured interviews were conducted. The elements and components of the initial model were provided to experts in this field through the Delphi technique to confirm the items and validate them, so that the final model could be designed.

  Results

  The influential factors for participation included individual, environmental, and contextual factors, which were identified from a systematic review of 21 articles. Facilitators obstacles, challenges, advantages, and disadvantages of local level participation in the policymaking process were identified through the results of a qualitative study, which were categorized into three main themes, including the participation process, the beneficiaries of the process, and the strategies to facilitate participation. Finally, the health policy model based on participation at the city level was validated and finalized using the opinion of experts.

  Conclusion

  Participation in the health policy process requires the use of facilitators and the removal of obstacles. Local levels in terms of health issues in Iran involve complex and diverse challenges that can be solved through real participation.

  Keywords: Policymaking, Health System, Local Levels, Participation