فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پیاپی 232 (اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/31
 • تعداد عناوین: 26
|
 • امید یازرلو، جواد موسی نژاد*، مائده حسن پور منصور، حسین صفری، آرزو ابراهیم نژاد صفحات 1-11
  سابقه و هدف

  در میان حوادثی که حیات بشر را به خطر می اندازد، سوانح سوختگی از بدترین آن ها به شمار می آید. سوختگی چهارمین ترومای شایع در سراسر جهان می باشد و باعث مرگ، ناتوانی، درد و بروز مشکلات بسیاری می شود. بهبود سریع تر زخم های ناشی ازسوختگی، جزء الویت های بهداشتی کشورها بوده و به عنوان یک اصل در علم درمان حائز اهمیت می باشد. این پژوهش جهت تعیین و مقایسه اثر بخشی استفاده از پانسمان هیدروژل حاوی آلانتوئین و نانو ذره نقره در درمان زخم های سوختگی درجه دو انجام پذیرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده، طراحی شد. تعداد 86 بیمار بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه، وارد پژوهش شدند و به طور تصادفی به روش بلوک بندی 4 تایی به دو گروه 43=A و 43=B تقسیم شدند. بیماران گروه A هیدروژل حاوی نانو ذرات نقره و آلانتوئین به ضخامت دو میلی متر و سپس بر روی آن گاز خشک و بانداژ را دریافت کردند و بیماران گروه B درمان معمول (گاز چرب، اسید استیک 0/5 درصد و بتادین 1 درصد) را دریافت کردند. درمان موضعی هر 48 ساعت انجام گرفت و پس از هر درمان پانسمان انجام شد. وضعیت زخم از نظر وجود یا عدم وجود بافت گرانولاسیون، خونریزی، درد، عفونت و سایر عوارض زخم یا عوامل بهبودی با ویزیت و مشاهده هر 48 ساعت ثبت و ارزیابی شد.

  یافته ها

  میانگین سن در گروه مداخله 10/2 سال و در گروه شاهد 9/9 سال بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (0/456=P). بیماران در گروه مداخله 48 درصد مرد و 52 درصد زن و در گروه شاهد 44 درصد مرد و 56 درصد زن بودند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (0/665=P). میانگین درصد سوختگی در گروه مداخله 9/04 درصد و در گروه شاهد9/58درصد بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (0/289=P). نوع سوختگی در گروه مداخله مایعات 69 درصد و شعله 31 درصد و در گروه شاهد مایعات 65 درصد و شعله 34 درصد بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (0/645=P). محل سوختگی در گروه مداخله 55 درصد اندام و 45 درصد تنه و در گروه شاهد 63 درصد اندام و 37 درصد تنه بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (0/510=P). به عبارتی دو گروه از نظر سن، جنس، میانگین درصد سوختگی، مکانیسم و محل سوختگی همگن بوده و اختلاف معنی داری با هم نداشتند. متوسط شروع اپیتلیالیزاسیون در گروه مداخله 4/5 روز (74 درصد بیماران روز 4 و 23 درصد روز 6) و در گروه شاهد6/4 روز (60 درصد بیماران روز 6 و 30 درصد روز 8) بود که این اختلاف از نظر آماری کاملا معنی دار بود (0/001<p). متوسط شدت درد در گروه مداخله 5 از 10 و در گروه شاهد 7 از 10 بود که این اختلاف از نظر آماری کاملا معنی دار بود (0/001<p).

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است بیماران پانسمان هیدروژل حاوی نانو ذرات نقره و آلانتوئین، در مقایسه با پانسمان معمول، تفاوت آماری معنی داری از نظر شروع اپیتلیالیزیسیون زخم و شدت درد داشتند. این پانسمان می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب در درمان زخم های سوختگی درجه دو در مقایسه با پانسمان های روتین به کار رود. بنابراین معرفی آن به کادر درمانی که نقش اساسی در درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به سوختگی بر عهده دارند، باعث می گردد که مدت زمان بستری بیماران کاهش یابد و از هزینه های تحمیلی بر آنان کاسته شود.

  کلیدواژگان: سوختگی، پانسمان، هیدروژل، ترمیم زخم، نقره
 • طهورا موسوی، لیلا احمدی، حامد قزوینی*، سیده معصومه سید حسینی تمینجانی، راحله رفائی، جواد اختری، علی طالبی، مهدی خدامرادی، صبا نیکنام فر صفحات 12-24
  سابقه و هدف

  مت آمفتامین یکی از داروهای محرک است که منجر به بروز اختلال عملکردهای شناختی و رفتاری می گردد. از جمله اختلالاتی که به دنبال سو مصرف مت آمفتامین به وجود می آید اختلالات یادگیری و حافظه و همچنین تعاملات اجتماعی و بروز اضطراب می باشد. ازطرف دیگر، عملکرد استروئیدهای جنسی درتوسعه مناطق مغز دخیل در تولید مثل موضوع تحقیقات گسترده در طول سال ها بوده است. در همین زمینه تستوسترون نقش مهمی در سازماندهی نورونی و گلیال در دوره های قبل از تولد و پس از تولد دارد. تحقیقات اخیر تاثیر هورمون های جنسی بر سیستم عصبی را بررسی کرده است و مغز را به عنوان یک بافت هدف اصلی برای آندروژن ها برجسته می کند. از طرف دیگر مطالعات نشان داده است که تستوسترون دارای اثرات محافظت نورونی در برابر اختلالات شناختی و رفتاری نیز هستند. تظاهرات بالینی تغییرات مغزی مرتبط با تستوسترون شامل اختلالات شناختی مانند کاهش کارایی حافظه در ارتباط با قشر پیشانی، و هم چنین کاهش حافظه بلندمدت مرتبط با هیپوکامپ و سایر مناطق زمانی مغز میانی است.آندروژن ها، به ویژه تستوسترون، نقش مهمی در عملکرد حافظه ایفا کرده اند، به موجب آن کاهش و عدم وجود تستوسترون منجر به نقص شناختی و افزایش شرایط نورودژنراتیو و ترومای مغزی مانند بیماری آلزایمر، پارکینسون و هانتینگتون می شود. این مطالعه با هدف بررسی، نقش هورمون تستوسترون در حافظه اجتماعی و هم چنین شبه اضطرابی و بروز ادم مغزی ناشی از مصرف دوز توکسیک مت آمفتامین، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی، بر روی تعداد 48 راس موش صحرایی گنادکتومی شده در 6 گروه شامل گروه های کنترل، مت آمفتامین (mg/kg6)، حلال (روغن کنجد)، مت آمفتامین + تستوسترون (mg/kg 0/25)، مت آمفتامین+ تستوسترون (mg/kg 0/5) و مت آمفتامین + تستوسترون (mg/kg 1) انجام شد. در ابتدا موش های بیهوش گردید و جراحی برای گنادکتومی نمودن حیوان صورت گرفت. پس از گذشت 2 هفته جهت ریکاوری موش های گنادکتومی شده، ارزیابی حافظه اجتماعی با استفاده از تست تعامل اجتماعی سه اتاقک و شاخص رفتارهای شبه اضطرابی با استفاده از تست میدان باز انجام شد در نهایت، حیوانات کشته شده و بافت مغز جهت ارزیابی ادم مغزی مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاضر نشان داد که حافظه اجتماعی در موش هایی که مت آمفتامین دریافت کرده بودند در مقایسه با موش های گروه کنترل اختلال معنی داری داشتند (0/001<p). از طرف دیگر یافته های این تحقیق نشان داد که رفتارهای شبه اضطرابی و هم چنین ادم مغزی در موش هایی که مت آمفتامین دریافت کرده بودند، افزایش معنی داری داشت (0/001<p). آنالیز آماری هم چنین نشان داد که تجویز هورمون تستوسترون توانست تا حدودی باعث بهبود عملکردهای شناختی و کاهش رفتارهای شبه اضطرابی و ادم مغزی ناشی از مت آمفتامین شود (0/05<p).

  استنتاج

  بر اساس مطالعه حاضر، هورمون جنسی مردانه تستوسترون می تواند در بهبود اختلالات رفتاری و اضطراب و هم چنین ادم مغزی ناشی از تجویز مت آمفتامین موثر می باشند و تحقیقات بیش تری برای بررسی مکانیسم های سلولی و مولکولی بروز اثرات این هورمون مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: مت آمفتامین، تستوسترون، اضطراب، ادم مغزی، حافظه اجتماعی، حافظه تشخیص شی جدید
 • مسلم محمدی، زهرا حسینی خواه، ژوبین کلانتری، مهدی جهاندار، فروزان صادقی محلی، سکینه شفیعا* صفحات 25-37
  سابقه و هدف

  استرسورهای غیرقابل پیش بینی، تغییراتی را درپارامترهای رفتاری مانند رفتارهای حرکتی و اکتشافی، تغذیه و رفتارهای جنسی و اضطرابی ایجاد می کنند. استرس منجر به آزادسازی کورتیکوستروئیدها شده و در نتیجه، موجب اختلال در عملکرد بخش های مختلف سیستم عصبی می گردد. کاهش در سطوح سیناپسی سروتونین و یا نوراپینفرین در بخش های مختلف مغز مانند قشر پره فرونتال و کاهش تولید BDNF در هیپوکامپ نیز ممکن است به عوارض ناشی از استرس کمک کند. PTSD (Posttraumatic stress disorder) در برخی از افراد پس از مواجهه با یک واقعه استرس زای شدید بروز می کند. درPTSD فعالیت و عملکرد بسیاری از سیستم های فیزیولوژیک دچار اختلال می شوند. فلوکستین با نام تجاری پروزاک، برای درمان اختلالات عصبی مانند افسردگی و اضطراب مورد استفاده قرار می گیرد و بازجذب سروتونین را از طریق مهار عملکرد ترانسپورتر سروتونین (SERT) در نورون ها مهار می کند. برخی مطالعات نشان داده اند جنس مونث به داروهای ضد افسردگی گروه SSRIs بهتر از جنس مذکر پاسخ می دهد که می تواند ناشی از تعامل بین مسیرهای استروژنی و سروتونرژیک باشد. BDNF یک عضو از خانواده نوروتروفین ها است و در تعدادی از بافت ها و سلول ها مانند مغز و خون بیان می شود، نقش آن در تعدادی از اختلالات روانی، مانند دپرسیون، اضطراب، اختلال در خوردن و PTSD مشخص شده است. SPS (single prolonged stress) به عنوان یک مدل حیوانی PTSD، باعث کاهش بیان mRNA مربوط به BDNF در هیپوکمپ رت ها شده و رفتارهای شبه اضطراب را ایجاد می کند. نقش اختلاف جنس در تاثیر ضدافسردگی ها و مداخلات کلینیکی در بیماری های روان پریشی نیز مطرح می باشد. هورمون های جنسی در زنان بر فارماکوکنتیک و اثر بخشی داروهای ضد افسردگی تاثیر می گذارند. زنان نسبت به مردان در سال های تولید مثلی پاسخ بهتری به داروی فلوکستین می دهند. با توجه به نتایج متفاوت در مورد اثر بخشی داروهای موثر در درمان بیماری های روانپریشی در دو جنس، این مطالعه با هدف بررسی پاسخگویی رت های نر و ماده مواجه شده با استرس به داوری فلوکستین، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، رت های نر و ماده نژاد ویستار با میانگین وزنی 200-250 گرم مورد استفاده قرار گرفت (به تعداد 56 حیوان، 8 گروه 7 تایی). انتخاب تعداد حیوانات بر اساس مطالعات قبلی در این زمینه بوده است. پس از دوره مداخله دارویی، و انجام تست خاموشی ترس و اضطراب، حیوانات تحت بیهوشی عمیق کشته و نمونه خون جهت تهیه سرم برای اندازه گیری میزان  BDNFو کورتیکوسترون (به وسیله کیت الاایزا شرکت  zeliboآلمان و طبق پروتکل کیت) جمع آوری گردید. کلیه آزمایشات طبق پروتکل کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. ایجاد PTSD از طریق  SPSدر سه مرحله انجام شد و مداخله دارویی، دوز دارو برای کلیه گروه ها 10mg/kg/day به مدت 4 هفته حل شده در آب آشامیدنی می باشد. ارزیابی رفتارهای شبه اضطراب با جعبه تاریک- روشن (L/D BOX)Light-dark box، ارزیابی توانایی فراموشی خاطرات آزاردهنده باآزمون خاموشی ترس و اندازه گیری BDNF و کورتیکوسترون در سرم به روش الایزا، انجام شد.

  یافته ها

    در این مطالعه مشاهده شدکه رت های نر و ماده ایی که درمعرض single prolonged stress قرارگرفته بودند، کاهش خاموشی ترس وافزایش رفتارهای شبه اضطراب در تست جعبه تاریک- روشن و افزایش کورتیکوسترون سرم را نشان دادند. داروی فلوکستین منجر به افزایش درصد خاموشی ترس و کاهش تاخیر ورود به ناحیه روشن، مدت زمان حضور در ناحیه روشن و تعداد rearing و هم چنین کاهش کورتیکوسترون سرم به صورت معنی داری در هر دو جنس شد (0/05<p). تغییر میزان BDNF در دو جنس قبل و پس از استرس معنادار نبود.

  استنتاج

  مطالعه ما نشان داد که قرار گرفتن در معرض استرس منجر به آسیب های رفتاری و بیوشیمیایی در رت های نر و ماده می گردد. استفاده از داروی فلوکستین mg/kg 10 به مدت 4 هفته باعث بهبود آسیب های ناشی از استرس شد اما اختلاف معنا داری در پاسخگویی دو جنس به درمان فوق مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: سندرم استرس پس از سانحه، فلوکستین، خاموشی ترس، اضطراب، کورتیکوسترون، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز
 • راحله مجدانی*، منصور زمانی فر، حمیده لامکان صفحات 38-49
  سابقه و هدف

  با ظهور باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، یافتن مواد ضد میکروبی جایگزین موثر برای مبارزه با این باکتری ها اجتناب ناپذیر می باشد. باکتریوفاژ درمانی به عنوان یک رهیافت بیولوژیک دارای پتانسیل درمانی بالا اخیرا در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف جداسازی باکتریوفاژهای لیتیک علیه جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه دارای مقاومت های چندگانه آنتی بیوتیکی و ارزیابی خصوصیات زیستی و شکلی آن ها به عنوان کاندیداهایی برای فاژ درمانی، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جدایه های بالینی به دست آمده از بیمارستان شهید مدنی شهر تبریز با استفاده از تست های استاندارد بیوشیمیایی به عنوان کلبسیلا پنومونیه تایید شدند و سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها با استفاده از روش استاندارد انتشار از دیسک انجام شد. سپس جداسازی باکتریوفاژهای لیتیک علیه 16 جدایه باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک صورت گرفت. به طور خلاصه نمونه های آب اخذ شده جهت جداسازی فاژ از فاضلاب سانتریفیوژ گردید. مایع رویی با فیلتر 45/0 میکرومتر فیلتر شد و با محیط کشت تریپتون سوی براث تازه و سولفات منیزیم مخلوط شد و در دمای اتاق انکوبه گردید. سپس محلول موردنظر با کلروفورم مخلوط شده و ارزیابی تولید پلاک با استفاده از روش آگار دو لایه انجام شد. ژنوم باکتریوفاژ با استفاده از آنزیم های HindIII و EcoRV تحت روند آنالیز مولکولی قرار گرفت. تعیین طیف میزبانی فاژهای جداسازی شده با استفاده از روش نقطه ای و آگار دو لایه انجام گرفت. سه باکتریوفاژ دارای طیف میزبانی وسیع تر برای بررسی بیش تر خصوصیات آن ها انتخاب شدند. منحنی رشد یک مرحله ای فاژها ترسیم گردید و زمان نهفته و سایز انفجاری آن ها مشخص شد سپس پایداری و زنده مانی باکتریوفاژهای لیتیک در برابر دماهای مختلف (20، 37-، 50 درجه سلسیوس)، محدوده های مختلف pH (3، 4، 5، 7، 9، 11و12) و هم چنین تشعشع UV بررسی گردید. در نهایت خصوصیات شکلی باکتریوفاژ دارای بیش ترین طیف میزبانی (PKpMa2/20) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مشخص شد.

  یافته ها

  36 جدایه بالینی باکتریایی براساس تست های استاندارد بیوشیمیایی به عنوان کلبسیلا پنومونیه تایید تشخیص شدند. در آزمایش سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها به ترتیب بیش ترین و کم ترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به سفازولین (80 درصد) و توبرامایسین (26 درصد) مشاهده گردید. سپس جداسازی باکتریوفاژها علیه همه 16 جدایه منتخب با موفقیت انجام شد. بعد از استخراج ژنوم فاژهای جدا شده تنوع توالی بالایی مشخص گردید. در مورد تعیین طیف میزبانی، PKpMa2/20 دارای اثر کشندگی روی 11 جدایه از 16 جدایه مذکور بود. در مطالعه منحنی رشد یک مرحله ای سه فاژ دارای طیف میزبانی بیش تر، زمان نهفته سه فاژ جداشده به ترتیب 10، 10 و 15 دقیقه و سایز انفجاری آن ها به ترتیب 350، 210 و 180 برای PKpMa2/20، P8 و P10 ارزیابی گردید. هر سه فاژ پایداری خوبی در دمای بین 20- و 37 درجه سلسیوس نشان دادند. در دمای 50 درجه سلسیوس اثر لیتیک فاژ PKpMa2/20 بیش تر از دو فاژ دیگر بود. فاژ PKpMa2/20 در بازه pH بین 3 تا 12 فعال بود در حالی که دو فاژ دیگر در میزان pH برابر با 3 کاملا از بین رفتند. در بررسی میکروسکوپ الکترونی، باکتریوفاژ PKpMa2/20 یک دم کوتاه با طول 10 نانومتر و یک سر با قطر 60 نانومتر داشت که احتمالا متعلق به خانواده پودوویریده بود.

  استنتاج

  با توجه به اثرات لیتیک مناسب و نیز زمان نهفته و سایز انفجاری خوب سه فاژ منتخب جدا شده در این مطالعه به خصوص (PKpMa2/20) و هم چنین پایداری مناسب آن ها در برابر دماهای مختلف و محدوده pH مختلف و نیز تشعشع UV، این فاژها می توانند به عنوان کاندیدا جهت استفاده در فاژ درمانی برای کنترل سویه های مقاوم کلبسیلا پنومونیه عفونی مورد توجه قرار گیرند، اما جهت استفاده درمانی نیاز به تجزیه و تحلیل مولکولی بیش تری می باشد.

  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، باکتریوفاژ، فاژدرمانی، پودوویریده
 • محمد صباغان*، مرضیه پشم فروش، شهرزاد سلطانی، مسعود فروتن، مهدی سقاکهوازی صفحات 50-57
  سابقه و هدف

  لیشمانیوز یک بیماری است که در پی انگل لیشمانیا به وجود می آید و از طریق نیش یک نمونه خاصی از پشه خاکی منتقل می شود. این بیماری به سه صورت جلدی، جلدی- مخاطی و احشایی ظاهر می شود. لیشمانیوز جلدی (CL) یک بیماری گرمسیری ناشی از انگل داخل سلولی جنس لیشمانیا می باشد. این بیماری مهم ترین بیماری اندمیک در ایران است. تغییرات در سطح هورمون های پلاسما در بسیاری از عفونت های انگلی گزارش شده است و تغییرات در سطح هورمون ها می تواند منجر به تغییر در پروفایل سایتوکاین ها شود. عمل متقابل سیستم ایمنی- اندوکراین، در پاتوژنز لیشمانیوز جلدی نقش مهمی ایفا می کند. هم چنین سطح برخی هورمون ها در ارتباط با سطح سایتوکاین ها و علائم بالینی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات سطوح هورمونی و سایتوکاین ها در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی انسانی، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در شهرستان های آبادان و خرمشهر واقع در استان خوزستان در جنوب غربی ایران انجام شده است. در مطالعه حاضر، 40 نفر بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی و 40 نفر سالم بدون سابقه ابتلا به لیشمانیوز جلدی انتخاب شدند. پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشکده علوم پزشکی بهبهان و اخذ رضایت نامه از تمامی افراد تحت مطالعه، پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک توسط همه افراد شرکت کننده در مطالعه تکمیل گردید. مقدار 5 میلی لیتر خون از هر فرد تحت مطالعه تهیه و پس از انجام سانتریفوژ با دور rpm 4000 به مدت 10 دقیقه، سرم برای اندازه گیری هورمون ها و سطح سایتوکاین ها تا روز آزمایش در دمای منفی 20 درجه سانتی گراد نگهداری گردید. با استفاده از کیت های آزمایشگاهی، سطوح پلاسمایی هورمون های کورتیزول، استرادیول، دی هیدرو اپی آندروسترون (DHEA)، پرولاکتین و تستوسترون و هم چنین سطوح پلاسمایی سایتوکاین های فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترلوکین 6 (IL-6)، اینترلوکین 1 (IL-1) و اینترفرون گاما (IFN-γ) اندازه گیری گردید. غلظت هورمون در گروه کنترل و بیماران با استفاده از آزمون من ویتنی مقایسه شد. ارتباط بین سطوح سیتوکین ها و هورمون ها با آزمون اسپیرمن بررسی شد. تمام آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار Graph Pad نسخه 5 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA) انجام شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح پلاسمایی کورتیزول، استرادیول، DHEA، پرولاکتین و تستوسترون در بیماران کم تر از افراد سالم بود و این نتایج از نظر آماری معنی دار بود (0/05>P). سطوح پلاسمایی TNF-α،  IL-6و IL-1 در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی در مقایسه با افراد سالم بیش تر بود (0/05>P). هم چنین سطح پلاسمایی IFN-γ در بیماران کم تر از افراد سالم بود و این نتایج از نظر آماری معنی دار بود (0/05>P).

  استنتاج

  باتوجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد تغییرات غدد درون ریز- سیستم ایمنی در بیماران لیشمانیوز جلدی برای میزبان مفید است و به بهبود ضایعات کمک می کند. هم چنین شناخت هر چه بیش تر مکانیسم های غدد درون ریز درگیر در تنظیم پاسخ ایمنی در لیشمانیوز جلدی می تواند برای تشخیص بیماری و یا برای درمان های دارویی این بیماری مهم باشد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی انسانی، سایتوکین، هورمون، انگل، سیستم ایمنی
 • مریم قاسمی، ابوالفضل حسین نتاج، طاهره یعقوبی، یدالله جنتی* صفحات 58-70
  سابقه و هدف

  سالمندی فرایندی فیزیولوژیک است، اما در این دوران با گذشت زمان و تاثیر عوامل محیطی و سبک ناسالم زندگی، شیوع بیماری ها به ویژه بیماری های مزمن افزایش می یابند. یکی از این بیماری های مزمن دیابت است. دیابت یک مشکل عمده در سلامتی افراد است که با اختلال در متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی به دلیل ترشح ناپایدار انسولین، مقاومت به انسولین یا هر دو مشخص می شود و اثرات منفی بر سلامت جسمی و روانی آن ها دارد و در نتیجه از کیفیت زندگی آن ها می کاهد. مسئله نسبتا جدیدی که امروزه در خصوص کیفیت زندگی مطرح می شود، امیدواری است. زیرا امیدواری می تواند روند رویاروریی با ناملایمات زندگی را آسان و ابعاد کیفیت زندگی را بهبود بخشد. امید درمانی براساس نظریه امید اشنایدر و همکاران بنا شده و مبتنی بر رویکرد روانشناسی مثبت گرا می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به دیابت، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه به روش کارآزمایی بالینی، شاهدار تصادفی شده با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه شاهد و مداخله طراحی گردید. زنان سالمند مبتلا به دیابت واجد شرایط از درمانگاه دیابت مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری به صورت در دسترس انتخاب شدند و با بلوک تصادفی شده در دو گروه مداخله (20 نفر) و شاهد (20 نفر) قرار گرفتند. آموزش امید درمانی گروهی در 8 جلسه دو بار در هفته و به مدت 90 دقیقه برای زنان سالمند مبتلا به دیابت انجام گرفت. پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیابتی توماس (DQOL) دو گروه قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون من ویتنی، فریدمن، ویلکاکسون و نرم افزار SPSS نسخه 16و 05/0<p انجام شد.

  یافته ها

  مقایسه میانگین کیفیت زندگی در مرحله قبل از مداخله، در دو گروه مداخله و شاهد اختلاف آماری معناداری نشان نداد (472/0=P). مقایسه میانگین کیفیت زندگی بلافاصله بعد از انجام مداخله در دو گروه مداخله (2/84±59/55) و شاهد (69/3±90/45) و یک ماه پس از انجام مداخله در دو گروه مداخله (714/2±00/60) و شاهد (75/3±75/45) اختلاف آماری معناداری را نشان داد (001/0=P). سطح کیفیت زندگی بالا در گروه شاهد از 35 درصد به 50 درصد و در گروه مداخله از 45 درصد به 100 افزایش پیدا کرد. براساس نتایج مطالعه حاضر میانگین کیفیت زندگی گروه شاهد در دو مرحله پایان مداخله و یک ماه پس از انجام مداخله کم تر از گروه مداخله بود.

  استنتاج

  نتایج پژوهش نشان داد امید درمانی گروهی بر بهبود کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع دو موثر است. زنان سالمند مبتلا به دیابت آموختند در رنج و درد ناشی از بیماری نیز می توانند معنای زندگی را دریابند. مفهوم امید در افراد سبب می گردد که وسعت نگرش آنان از شرایط سخت پر رنج کنونی گسترده تر گردد. افزایش امید منجر به برقراری شادمانی، آرامش، سازگاری با وضعیت کنونی، افزایش انرژی، معنی دار شدن و موفقیت در زندگی می شود. در نتیجه می توان امید درمانی گروهی را به منظور افزایش کیفیت زندگی در برنامه های مراقبتی روزانه سالمندان به ویژه زنان اجرا نمود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، امید، گروه درمانی، سالمند، دیابتکیفیت زندگی، دیابت
 • محمد اسلامی جویباری، حسین عسگریان عمران، سید مهدی تقوی*، رضا علیزاده نوائی، ام البنین امجدی صفحات 71-77
  سابقه و هدف

  کووید-19، یکی از بزرگ ترین عوامل بیماری زا بوده که عمدتا دستگاه تنفسی انسان را مورد هدف قرار می دهد. در بین اقدامات پیشگیریانه از ابتلا به کووید-19، واکسیناسیون تاثیر مهمی در پیشگیری از کووید-19 داشته است و از اجزای ضروری در پیشگیری می باشد. واکسن های مختلفی برای پیشگیری از کووید-19 ارائه شد که یکی از این واکسن ها سینوفارم بود که برای بیماران مبتلا به سرطان در ایران مورد استفاده قرار گرفت. لذا این مطالعه با هدف تعیین پاسخ آنتی بادی به دنبال تزریق واکسن سینوفارم در بیماران مبتلا به سرطان در سال 1400، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی، در سال 1400 بر روی 74 بیمار مبتلا به انواع سرطان ها در دو شهرستان آمل و ساری که دو دوز واکسن سینوفارم را دریافت کرده اند، انجام شد. افراد بعد از کسب رضایت آگاهانه در مطالعه شرکت کردند. از بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز واکسیناسیون خواسته شد 4 تا 6 هفته بعد از دوز دوم ر صورت تمایل جهت تعیین سطح آنتی بادی به آزمایشگاه مرجع مراجعه نمایند. برای بررسی ایمنی ایجاد شده 5 میلی لیتر نمونه خون محیطی در لوله های فاقد ماده ضد انعقاد در زمان 6-4 هفته پس از دریافت دوز دوم واکسن گرفته شد و سپس سرم از نمونه ها جدا و در دمای 20- نگهداری شد. سطح آنتی بادی های Neutralizing و Anti-RBD و Anti-Spike IgG ویروس SARS-CoV-2 توسط کیت الیزا شرکت پیشتاز طب اندازه گیری شد. حساسیت و اختصاصیت کیت های مورد استفاده برای آنتی بادی های Neutralizing به ترتیب 100 و 99 درصد برای Anti-RBD به ترتیب 98/4 و97/7درصد و برای Anti-Spike IgG به ترتیب 98/16 و 99/01 درصد می باشد. در نهایت طبق دستورالعمل کیت، مقادیر آنتی بادی خنثی کننده بیش تر مساوی Mg/ml 2/5جذب نوری بیش تر از 1/1 برای آنتی بادی RDB و مقادیر آنتی بادی ضد اسپایک بیش تر مساوی RU/ml 8 به عنوان مثبت در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد مورد بررسی 7/11 ± 1/57 سال بود. از نظر توزیع جنسیتی 45 نفر (60/8 درصد) زن بودند. وضعیت آنتی بادی خنثی کننده در 41 نفر (55/4درصد) مثبت بود. ارتباط معنی داری بین وجود آنتی بادی خنثی کننده و جنسیت (0/811=P) و سن (0/443=P) مشاهده نگردید. آنتی بادی بر علیه آنتی ژنRDB  در 31 نفر (41/9درصد) مثبت بود. ارتباط معنی داری بین وجود آنتی بادی بر علیه آنتی ژن RDB با جنسیت (0/0910=P) و سن (0/336=P) مشاهده نگردید. آنتی بادی بر علیه آنتی ژن Spike ویروس در 20 نفر (27 درصد) مثبت بود. ارتباط معنی داری بین وجود آنتی بادی بر علیه آنتی ژن  Spikeو جنسیت مشاهده گردید (0/008=P) و نسبت زنانی که آنتی بادی بر علیه آنتی ژن Spike ویروس تولید کرده بودند، بیش تر از مردان بود ولی ارتباط معنی داری بین وجود آنتی بادی بر علیه آنتی ژن Spike و سن افراد مشاهده نگردید (0/336=P).

  استنتاج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد واکسیناسیون COVID-19 توسط سینوفارم در بیماران نقص ایمنی مانند بیماران سرطانی، می تواند پاسخ آنتی بادی را القا کند، هر چند که درصد آن بالا نمی باشد. هم چنین ارتباط معنی داری بین تولید آنتی بادی و سن مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: آنتی بادی، سرطان، سینوفارم، واکسن، کووید-19
 • فاطمه روحی، سمیرا حیدریان، اسدالله فرخ فر، رضا جعفری* صفحات 78-89
  سابقه و هدف

  زایمان زودرس در سراسر جهان رایج است و می تواند بر رشد ساختارهای مغزی، از قبیل عصب بینایی تاثیر بگذارد. مشکلات چشمی درکودکان کم وزن و کودکان نارس بسیار شایع است. نقایص بینایی مرتبط با زایمان زودرس شامل رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP)، کاهش حدت بینایی، استرابیسم، آمبلیوپی و انواع عیوب انکساری می باشد. مطالعات نشان داده اند که وقوع نزدیک بینی در کودکانی که به طور نارس متولد شده اند با سن حاملگی و وزن هنگام تولد همبستگی منفی دارد و با شدت رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) ارتباط مستقیمی دارد. پیشرفت در خدمات بخش های مراقبت های ویژه نوزادان تازه متولد شده منجر به افزایش قابل توجهی در میزان بقای نوزادان نارس و متعاقب آن مشکلات پزشکی در این کودکان شده است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی وضعیت عیوب انکساری کودکان 4 الی 6 سال متولد شده با وزن کم تر از 2000 گرم و سن حاملگی کم تر از 34 هفته و کودکان نرمال بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان بوعلی سینا ساری طی سال های 95 الی 97 طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود که به صورت مقطعی بر روی 43 کودک 4 الی6 سال که با وزن کم تر از 2000 گرم و سن حاملگی کم تر از 34 هفته به دنیا آمده بودند و 17 کودک نرمالی که به علت زردی در بخش نوزادان بیمارستان بوعلی سینا ساری بستری بودند، انجام شد. افراد مورد مطالعه در چهار گروه، 12 نفر درگروه A دارای ROP بدون تزریق، 14 نفر در گروه B دارای ROP با تزریق، 17 نفر در گروه C کودکان با وزن کم تر از 2000 گرم و سن حاملگی کم تر از 34 هفته بدون ROP و 17 تفر در گروه D کودکان نرمال، قرار گرفتند. ابتدا دید بدون اصلاح افراد با استفاده از E چارت اندازه گیری شد و سپس تحت معاینه اتورفرکتومتری قبل و بعد از سایکلو قرار گرفتند و پس از آن فاندوس کودکان توسط لنز 90 و اسلیت لامپ مورد بررسی قرار گرفت. بعد از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  به طور کلی از 60 فرد مطالعه شده 46/67 درصد مونث و 53/33 درصد مذکر بودند و شیوع دو جنس در گروه ها از نظر آماری تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت (0/146=P). در مجموع افراد مورد مطالعه،12/1 درصد آن ها مایوپ و 34/5درصد آن ها امتروپ و 53/4 درصد آن ها هایپرمتروپ بودند. اگرچه شیوع هایپرمتروپی در تمام گروه ها از سایر انواع عیوب انکساری بیش تر بود اما شیوع مایوپی در گروه های دارای ROP بیش تر از گروه های فاقد ROP بود و تفاوت معنی داری در شیوع انواع عیوب انکساری در گروه های مختلف وجود داشت (0/025=P). بین شیوع انواع آستیگماتیسم در گروه های مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشت (0/304=P). بین سن حاملگی و وزن تولد با سایکلو اکی والان اسفر ارتباط معنی دار و مستقیم وجود داشت بدین معنا که هر چه سن حاملگی (0/006=P، 0/356= r) و وزن تولد (0/002=P، 0/387= r) کم تر بود، عیب انکساری مایوپ تر می شد.

  استنتاج

  با توجه به شیوع بالاتر مایوپی در کودکان کم وزن به ویژه در کودکان دارای ROP لازم است به منظور غربالگری این دسته ازکودکان به منظور پیشگیری و جلوگیری از عیوب انکساری به ویژه مایوپی در آن ها درآینده، برنامه ای منظم تدوین کرد.

  کلیدواژگان: وزن تولد، سن حاملگی، عیوب انکساری، رتینوپاتی نوزاد نارس، تزریق آواستین
 • محمدمهدی طالب، رحمت الله مرزبند، عباس علی پور، نازنین غلامی، سید حمزه حسینی* صفحات 90-99
  سابقه و هدف

  اضطراب و افسردگی از تعیین کننده های پیش آگهی بیماری عروق کرونری (CAD) می باشند. سلامت معنوی و پایبندی دینی بر سلامت روان افراد اثرگذار است. با توجه به محدودیت های مطالعات مشابه قبلی در تفاوت ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان با بیماران CAD ضروری بود که این پژوهش ها در بیماران قلبی کرونری تکرار شوند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت معنوی و پایبندی دینی و ارتباط آن ها با اضطراب و افسردگی در بیماران عروق کرونری مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان فاطمه زهرا (س) (مرکز قلب مازندران) در سال1400 و 1401 انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقطعی، 159 بیمار قلبی و CAD مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان فاطمه زهرا (س) (مرکز قلب مازندران) به روش نمونه گیری آسان و در دسترس انتخاب شدند. متغیرهای جمعیت شناختی و سلامت شامل سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی و سابقه بیماری های روانپزشکی و سوءمصرف مواد به وسیله فرم گردآوری اطلاعات اندازه گیری شدند. به پرسشنامه های مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان (HADS) (با روایی در مولفه اضطراب 21/32= 260t و افسردگی 23/41= 260t و پایایی در مولفه اضطراب 0/75=r و افسردگی 0/71=r)، مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد) (پایایی تایید شده با ضریب آلفای کرونباخ 0/91 و ضریب روایی وابسته به 0/89) پاسخ دادند. داده های مطالعه با کمک نرم افزار آماری Stata 14 در سطح معنی داری p<0/05 تجزیه و تحلیل شدند. جهت مقایسه نمرات کمی بین گروه های مطالعه از آزمون های Independent T-Test و ANOVA و برای مقایسه درصد فراوانی متغیرهای کیفی بین گروه ها از آزمون مجذور کای استفاده شد. ارتباط بین متغیرهای مطالعه با آزمون همبستگی ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 0/14±57/82 بوده و 33/33 درصد نمونه را مردان تشکیل دادند. نمره پایبندی دینی شرکت کنندگان در بازه 10-97 و با میانگین 19/10±63/73 (سطح پایبندی بالا) بود. 23 درصد شرکت کنندگان پایبندی دینی پایین و 77 درصد پایبندی دینی بالا داشتند. نمره سلامت مذهبی شرکت کننده ها در بازه 34-60 و با میانگین 6/38±55/28 و نمره سلامت وجودی شرکت کنند ه ها در بازه 13-60 و با میانگین 11/24±43/07 بود. هم چنین نمره سلامت معنوی شرکت کننده ها با بازه 54-120 و با میانگین 14/54±98/35 در سطح متوسط بود. 51 درصد شرکت کنندگان سلامت معنوی متوسط و 49 درصد سلامت معنوی بالا داشته اند. نمره اضطراب بیمارستانی شرکت کنندگان در بازه 0-21 و با میانگین 23/8±67/5 (در سطح اضطراب خفیف) بوده است. 2/44 درصد شرکت کنندگان فاقد اضطراب، 16 درصد اضطراب خفیف، 19/2 درصد متوسط و 20/5درصد اضطراب شدید داشتند. نمره افسردگی بیمارستانی شرکت کنندگان در بازه 0-21 و با میانگین 5/06±7/35 (در سطح افسردگی خفیف) بود. 46/4 درصد شرکت کنندگان فاقد افسردگی، 14/6 درصد افسردگی خفیف، 12/1 درصد متوسط و 26/7 درصد افسردگی شدید داشتند. ارتباط منفی بین شدت سلامت معنوی با شدت افسردگی با ضریب پیرسون 0/62- (0/001<p) و شدت اضطراب (0/48-، 0/001<p) یافت شد.  ارتباط بین شدت پایبندی دینی با شدت اضطراب (0/87=P) و شدت افسردگی (0/12=P) معنی دار نبود.

  استنتاج

  باتوجه به کاهش نمرات اضطراب و افسردگی درنمونه های با نمره سلامت معنوی بالاتر، توصیه می شود تمرکز بیش تری بر ارتقای سطح سلامت معنوی بیماران CAD از سوی کارکنان پزشکی صورت پذیرد و هم چنین برنامه های آموزشی گروهی و برنامه های آموزشی خود مراقبتی معنوی پس از ترخیص پیگیری شود. وجود جلسات روان درمانی با رویکرد معنوی نیز می تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونری، سلامت معنوی، پاییندی دینی، اضطراب، افسردگی
 • زهره شاه حسینی، رویا نیک بخت، لیلا حاجی پور، فاطمه جعفری، ملیحه نورالله پور شیاده، منیرالسادات حسینی طبقدهی* صفحات 100-108
  سابقه و هدف

  در سال های اخیر کاهش نرخ باروری در کشور از جمله استان مازندران رخ داده است. کاهش رشد جمعیت منجر به تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کاهش توان سیاسی و نظامی کشور می شود، لذا این مطالعه با هدف تحلیل مدل رگرسیونی آمیخته از عوامل مرتبط با انگیزه فرزندآوری در زوجین متاهل استان مازندران، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی-تحلیلی، در چهار شهر استان مازندران در فاصله زمانی مهر 1401 تا اسفند همان سال بر روی 468 زوج (936 نفر) تحت پوشش مراکز بهداشتی به روش نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. گردآوری داده ها با پرسشنامه های جمعیتی- اجتماعی، پرسشنامه انگیزه های فرزندآوری نقیبی و همکاران و پرسشنامه کوتاه شده شخصیت نئو رامستد و جان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. سطح معنی داری در کلیه آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد. در توصیف متغیرهای کیفی از شاخص های آماری تعداد و درصد، و برای متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. جهت بررسی تاثیر همه عوامل بر روی انگیزه فرزندآوری زوجین با توجه به این که مطالعه به صورت زوجی می باشد، از مدل رگرسیون خطی آمیخته به روش پسرو استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه میزان پاسخ دهی 2/93 درصد بود و آنالیز نهایی بر روی اطلاعات حاصل از 468 زوج انجام شد. میانگین و انحراف معیار سن زنان و مردان بترتیب 6/76 ± 35/64 و8/29±39/75 و طول مدت ازدواج 7/81±12/85بوده است. در این مطالعه 261 (55/8 درصد) از زنان خانه دار، 167 (35/7 درصد) از مردان کارمند، 329 (71/3درصد) از زنان دارای سابقه سزارین، 54 (11/5 درصد) از زوجین بدون فرزند و 372 (5/79 درصد) از زوجین ساکن شهر بودند. میانگین نمره انگیزه فرزندآوری زنان و مردان به ترتیب 9/36±60/82 و 8/29±60/58 بوده است. براساس ضریب رگرسیونی تطبیق داده شده، در زوجین با وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب (0/001P<، 4/89-=β) و تا حدی مطلوب (p<0/001،2/29-=β) نسبت به افراد با وضع اقتصادی اجتماعی نامطلوب انگیزه کم تری برای فرزندآوری داشته اند. همچنین افراد با ویژگی شخصیتی برونگرا (001/0P<، 50/0-=β) نسبت به افراد با سایر ویژگی های شخصیتی انگیزه کم تری برای فرزندآوری داشته اند. نتایج نشان داد که با افزایش طول سال های زندگی مشترک، از انگیزه فرزندآوری زوجین کاسته می شود (0/001P<، 0/11-=β). در حالی که زوجینی که ابراز نموده بودند که خواستارتعداد فرزند بیش تری هستند (0/001P<،14/63=β) و نیز ترجیح به فرزند پسر داشته اند (0/05P<، 1/41=β) انگیزه بیش تری برای فرزند آوری داشتند. در این مطالعه بین نمره انگیزه فرزند آوری زوجین شهری و روستایی اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت.

  استنتاج

  در این مطالعه نشان داده شد که عوامل فردی اجتماعی از جمله وضعیت اقتصادی اجتماعی، طول مدت ازدواج و ویژگی شخصیتی بر انگیزه فرزندآوری تاثیر می گذارد، به طوری که در زوجین برونگرا، دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی مطلوب و با افزایش سال های ازدواج انگیزه فرزندآوری کاهش می یابد. لذا سیاستگذاران و برنامه ریزان بهداشتی باید توجه بیش تری به زوجین برونگرا در سال های اول زندگی مشترک داشته باشند.

  کلیدواژگان: انگیزه، فرزندآوری، فاکتور، رگرسیون، زوجین
 • فاطمه برزگر، احترام السادات ایلالی*، آتنا اندرامی، جمشید یزدانی چراتی صفحات 109-122
  سابقه و هدف

  سالمندی به الگوی ویژه ای از دگرگونی های طبیعی زندگی گفته می شود که با افزایش سن انسان ها پدید می آید و با افزایش سن، سالمندان دچار مشکلات متعددی ازجمله کاهش امید، شادکامی و عزت نفس می شوند که ممکن است مراقبت از خود، به ویژه تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین تغذیه با عزت نفس و شادکامی سالمندان، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی، بود و با رعایت ضوابط اخلاقی و کسب رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان، انجام گرفت. نمونه گیری پژوهش در این مطالعه، به روش چند مرحله ای (نسبتی و تصادفی ساده) بود. ابتدا از بین 18 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل، 7 مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس مجددا به صورت تصادفی ساده و به روش قرعه کشی از میان جامعه هدف (افراد سالمند)، تا رسیدن به حجم مورد نظر مطالعه، در سال 1401 انتخاب شدند. نمونه گیری تصادفی ساده به این صورت بود که لیستی از افراد واجد شرایط مطالعه در مرکز بهداشتی درمانی منتخب تهیه کرده سپس به روش قرعه کشی تعداد نمونه لازم را انتخاب گردید. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن بالای 60 سال، ساکن شهرستان آمل، عدم وجود مشکلاتی نظیر ناتوانی ذهنی حاد، عدم وجود اختلال شناختی (با استفاده از ابزار AMT)، آلزایمر و عدم سرطان و توانایی برقراری ارتباط بود و عدم همکاری در طی اجرای مطالعه به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های جمعیت شناختی، بررسی وضعیت شناختی، افسردگی سالمندان، شادکامی، عزت نفس و فعالیت های ابزاری بود. داده ها با آزمون های توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (همبستگی کانونی و Parameter stimates) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین سن شرکت کنندگان (60 تا 81 سال) برابر با 4/64±65/92 و میانگین شاخص توده بدنی شرکت کنندگان 2/54±23/75 بوده است. 14 درصد سالمندان دچار کمبود وزن و33 درصد نیز اضافه وزن داشتند. 12 درصد در معرض خطر سوءتغذیه قرار داشتند. بیش تر سالمندان دارای شادکامی (99 درصد) و عزت نفس (59 درصد) بالایی بودند و ضریب همبستگی شادکامی و عزت نفس 0/387 وده است. در نتیجه در این مطالعه تغذیه با عزت نفس و شادکامی سالمندان ارتباط معنی دار نداشت. همچنین نتایج نشان داد که شادکامی و عزت نفس سالمندان با یکدیگر رابطه معنی دار مثبت داشتند (p<0/001).با توجه به مقدار 00/05>p یعنی بین عزت نفس سالمندان با امتیاز کل بررسی تکمیلی و تغذیه ارتباط وجود ندارد. با توجه به مقدار 0/05<p یعنی بین عزت نفس سالمندان با شادکامی ارتباط وجود دارد ولی با مشاهده مقدار 0/045 r squre= این ارتباط بسیار ناچیز می باشد. می توان گفت تنها 4 درصد از تغییرات عزت نفس به دلیل شادکامی می باشد. فقط بین مولفه عزت نفس خانوادگی با شادکامی ارتباط آماری معنادار وجود ندارد (0/05>p). در سایر مولفه های عزت نفس با شادکامی ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (0/05>p). هم چنین بین شادکامی با امتیاز کل بررسی تکمیلی و امتیاز کل تغذیه ارتباط وجو ندارد (0/05>p).

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان داد که بین شادکامی و عزت نفس سالمند ارتباط وجود دارد؛ اما بین عزت نفس و تغذیه سالمندان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود به نقش عزت نفس عمومی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس شغلی در شادکامی فرد سالمند توجه شود. با توجه به گسترش جمعیت سالمندان در ایران و اهمیت توجه به سلامت جسمی و روانی سالمندان، نتایج این پژوهش می تواند برای برنامه ریزی برای ارتقاء توانمندی سالمندان مفید باشد.

  کلیدواژگان: سالمند، عزت نفس، شادکامی، تغذیه، سرزندگی
 • فرزانه ناصری، شهاب پاپی، ابوالفضل حسین نتاج، احترام السادات ایلالی* صفحات 123-135
  سابقه و هدف

  ترس از سقوط به عنوان یک عامل مهم در کاهش فعالیت های روزمره زندگی سالمندان مبتلا به دیابت قلمداد می شود، به نظر می رسد که ترس از سقوط می تواند از طریق ایجاد محدودیت های عملکردی و کاهش فعالیت های اجتماعی سالمندان نقش تعیین کننده ای در ایجاد حس تنهایی و انزوای اجتماعی در سالمندان مبتلا به دیابت داشته باشد. لذا با توجه به این که تاکنون رابطه مستقیم ترس از سقوط با انزوای اجتماعی و احساس تنهایی در سالمندان دیابتی مورد بررسی قرار نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ترس از سقوط با انزوای اجتماعی و احساس تنهایی در سالمندان دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان فریدونکنار در سال 1402، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، بود که به صورت مقطعی روی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فریدونکنار در سال 1402، انجام گرفت. در این مطالعه، 398 سالمند مبتلا به دیابت شرکت داشتند که به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شده بودند. ابزارهای پژوهش شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس بین المللی کارآمدی سقوط در سالمندان، مقیاس احساس تنهایی عاطفی و اجتماعی بزرگسالان و پرسشنامه انزوای اجتماعی مدرسی یزدی بودند. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار تحلیلی نظیر آنالیزواریانس یک طرفه، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار SPSS21 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان، 6/28±68/67سال بود که بیش از نیمی از آن ها زن (66/8 درصد) بودند. میانگین و انحراف معیار نمرات ترس از زمین خوردن، انزوای اجتماعی، احساس تنهایی در سالمندان به ترتیب 11/60±51/53، 30/6±66/48، 2/96±64/53 به دست آمد. 94/7 درصد سالمندان، نگرانی شدیدی در مورد زمین خوردن داشتند. بین ترس از زمین خوردن با احساس تنهایی (0/389=r، 0/001=P) و انزوای اجتماعی (0/156=r، 0/002=P) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. در نتایج تحلیل مدل چند متغیره نیز به ازای هر یک واحد نمره ترس از زمین خوردن، 0/1 واحد نمره انزوای اجتماعی در سالمندان مبتلا به دیابت افزایش یافته بود (0/05≥P).

  استنتاج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین ترس از زمین خوردن و انزوای اجتماعی و احساس تنهایی، رابطه معنی داری وجود دارد و هر چه سالمندان ترس بیش تری از زمین خوردن داشته باشند، احساس تنهایی و انزوای اجتماعی در آن ها بیش تر خواهد بود. با توجه به این که ارتقای سلامت در سالمندان، مستلزم ارتقای سبک زندگی بهداشتی و کنترل و مدیریت عوامل روانشناختی از جمله احساس تنهایی و انزوای اجتماعی است و شناخت عوامل مرتبط با آن ها از ارکان مهم مداخلات در گروه های مورد هدف در مفهوم کلیدی «سالمندی سالم و موفق» تلقی می شود، برنامه ریزی موثر در این حوزه نیازمند شناخت و آگاهی کامل از میزان ترس از سقوط در سالمندان و مرتفع کردن عواملی است که احتمالا می تواند با آن مرتبط باشند. از این جهت ضروری است که راهکارهای مداخله ای مناسب برای کاهش ترس از سقوط و افزایش احساس امنیت در سالمندان دیابتی اتخاذ شود تا مشارکت و حضور اجتماعی آنان بهبود یابد.

  کلیدواژگان: ترس از سقوط، انزوای اجتماعی، احساس تنهایی، سالمندان، دیابت
 • رضا علیزاده نوایی، محمود موسی زاده، شمیم کردی نژاد، احسان زابلی، ورسا عمرانی نوا، اکبر هدایتی زاده عمران* صفحات 136-143
  سابقه و هدف

  اضافه وزن یک مشکل جهانی سلامتی و مرتبط با بیماری های زمینه ای مهم از جمله بیماری قلبی- عروقی، بدخیمی، دیابت کبد چرب و... است. در سه دهه گذشته، چاقی در سطح جهان به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط، افزایش یافته است. مطالعات متعدد نشان داده اند که چاقی خطر ابتلا به بیماری های مزمن و تهدیدکننده از جمله دیابت، بیماری های قلبی عروقی، فشار خون را افزایش و امید به زندگی را کاهش می دهد. از طرفی التهاب مزمن در اطراف سلول های چربی نقش مهمی در بیماری های مرتبط با چاقی ایفا می کند. هم چنین تغییرات در پارامترهای خونی با افزایش توده بدن و التهاب مزمن در چاقی همراه بوده و سلول های خون محیطی، مانند تعداد پلاکت ها، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت ها، با پیشرفت انواع مختلف بیماری ها و شرایط التهابی مرتبط هستند. بنابراین این مطالعه با هدف، یافتن ارتباط نشانگرهای زیستی شمارش خون با شاخص های آنتروپومتریک در گروه بزرگسالان بر طبق داده های کوهورت طبری، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر، از داده های مقطعی مطالعه هم گروهی مبتنی بر جمعیت به نام "مطالعه کوهورت طبری" که از سال 1394 تا سال 1396 جمع آوری گردیده، استفاده شد. این مطالعه بخشی از یک مطالعه سراسری به نام "گروه مطالعات آینده پژوهی همه گیری شناسی در ایران (پرشین کوهورت)" می باشد. در فاز اول مطالعه کوهورت طبری، تعداد 10255 نفر شرکت کننده در سنین بین 35-70 سال از مناطق شهری و روستایی شهرستان ساری ثبت شده اند. معیارهای خروج در این تحقیق ابتلا به بیماری های التهابی، خود ایمنی، بدخیمی، بیماری های قلبی عروقی، پیوند و دریافت هر نوع داروی سرکوب گر ایمنی بوده و در نهایت تعداد 9939 فرد مشتمل 4043 مرد 5896 زن وارد مطالعه شدند. شاخص های سن، قد، وزن، اندازه های آنتروپومتریک (BMI دور کمر و...) و پارامترهای CBC شامل لکوسیت ها، پلاکت ها، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت ها)، عرض توزیع پلاکت (PDW) از شرکت کنندگان ثبت گردید. با استفاده از روش رسم نمودار هیستوگرام برای بررسی این که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند تا بین تحلیل پارامتریک یا غیرپارامتریک تصمیم گیری شود، و آزمون های آماری T-test و ANOVA و نرم افزار SPSS 21 نتایج حاصل استخراج شد. سطح معنی داری در این مطالعه 0/05 و کم تر از آن در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  دور کمر بالاتر با WBC (0/001<p)، پلاکت (0/001<p)، درصد لنفوسیت (0/001<p) بالاتر همراه بود. نسبت دورکمر به لگن بالاتر با WBC (0/001 <p)، پلاکت (0/001<p)، درصد لنفوسیت (0/001<p)، درصد مونوسیت (0/001<p) بیش تر همراه بود. مقادیر بالاتر BMI با WBC (000/0=P)، پلاکت (0/001<p)، درصد لنفوسیت (0/001<p) و مونوسیت (0/001<p) بالاتر همراه بودند. WBC، پلاکت، درصد لنفوسیت و مونوسیت بالاتر به طور معنی داری در افرادی که نسبت بیش تر دورکمر به قد داشتند، مشاهده شد (0/001<p).

  استنتاج

  نتایج نشان دهنده ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و یافته های خونی به نفع شرایط التهابی بوده و چاقی می تواند شاخص های مرتبط با شمارش کامل خون را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: چاقی، شاخص های آنتروپومتریک، شمارش سلول های خونی، التهابی، لکوسیت
 • رویا قاسمیان، لطف الله داودی*، سارا ماجانی صفحات 144-154
  سابقه و هدف

  ویروس آنفلوانزا در سطح جهان پراکنده است و هر ساله همه گیری هایی با شدت های مختلف ایجاد می کند. مرگ و میر ناشی از بیماری آنفلوانزا در بیماران قلبی عروقی شایع تر از سایر بیماری های مزمن می باشد. توجه به این امر در پیشگیری از بیماری و عوارض ناشی از آن در کودکان و بزرگسالان مبتلا به بیماری های قلبی عروقی بسیار مهم می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک موارد بستری شده ناشی از آنفلوانزا در بیماران قلبی عروقی و تاثیر آن بر سلامت این بیماران در مرکز قلب مازندران انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است، که بر روی بیمارانی که طی سال های 1396 تا 1398در مرکز قلب مازندران بستری شدند، انجام شده است. همه بیمارانی که با تشخیص اولیه و نهایی آنفلوانزا بستری شده و درمان با داروی تامی فلو برایشان شروع شده بوده، وارد مطالعه شدند. از آن جایی که تست PCR برای همه این بیماران در دسترس نبود و با استناد به ارزش تشخیص بالینی بر اساس علایم و یافته های آزمایشگاهی اولیه در زمان اپیدمی، علاوه بر موارد PCR مثبت موارد با تشخیص بالینی هم وارد مطالعه شدند. کلیه تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 113 بیمار با میانگین سنی و انحراف معیار 0/15±3/63 مورد بررسی قرار گرفتند. در بین این بیماران، بیش ترین فراوانی سابقه بیماری های قلب و عروق مربوط به نارسایی احتقانی قلب (35٫4 درصد) و آنژیوپلاستی (29٫2 درصد) و کم ترین فراوانی نیز مربوط به تعویض دریچه (0/8درصد) بود. رابطه با سایر بیماری های زمینه ای، بیش ترین فراوانی مربوط به پرفشاری خون (5/65 درصد)، دیابت ملیتوس (6/41 درصد)، هایپرلیپیدمی (0/31 درصد) و کم ترین فراوانی مربوط به اختلالات تیروئیدی (7/2 درصد) بود. هم چنین 9/31 درصد بیماران همزمان به دیابت و فشارخون و 8/16 درصد به دیابت و هایپرلیپیدمی مبتلا بودند. بررسی علائم و نشانه های بیماری آنفلوانزا در بین بیماران نیز نشان داد که بیش ترین فراوانی مربوط به تب (1/76 درصد)، خلط (4/66 درصد)، سرفه (6/64 درصد)، تنگی نفس (1/61 درصد) و میالژی (8/54 درصد) و کم ترین فراوانی نیز مربوط به اسهال (3/5 درصد) بود. فقط 7 درصد بیماران سابقه ای از واکسیناسیون آنفولانزا در سال اخیر را داشتند. در گزارش رادیوگرافی 7/25 درصد بیماران افزایش ضخامت برونشیال و7/17 درصد پنومونی مشاهده گردید. در نهایت، 3/82 درصد از بیماران پس از بهبودی کامل ترخیص شدند. هم چنین فقط 12 مورد (6/10 درصد) از بیماران دچار مرگ شدند. از بیم موارد منجر به مرگ شایع ترین نوع بیماری قلبی عروقی، نارسایی قلبی بود.

  استنتاج

  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که علایم بیماری آنفولانزا در بیماران قلبی مشابه سایر بیماران است و نوع بیماری زمینه ای تاثیری در نحوه بروز بیماری و تظاهرات اولیه ندارد ولی در ادامه سیر بیماری، تداوم علایم و پیشرفت به سوی فراوانی درگیری ریوی در این بیماران بیش تر بوده است. بیش ترین موارد مرگ ذر مبتلایان به نارسایی قلبی بوده و این موضوع اهمیت پایبندی این بیماران به واکسن آنفولانزا را گوشزد می کند. متاسفانه نتایج مطالعه حاکی از پایبندی ناچیز این جمعیت پر خطر به واکسیناسیون آنفولانزا و پنوموکوک بود.

  کلیدواژگان: بیماران قلبی- عروقی، آنفولانزا، واکسیناسیون، نارسایی قلبی، افراد مسن
 • سمانه فرخ فر*، فاطمه حسین زاده دوگلسر، رقیه ولی پور خواجه غیاثی، فتانه عموئی صفحات 155-166
  سابقه و هدف

  تربیت هنری یکی از حوزه های برنامه درسی در رشد ویژگی ها و قابلیت های متنوع فردی است. هنر مفهوم عمیقی است که به واسطه ی تاثیر و گیرایی خود می تواند رویکردی مناسب در جهت یادگیری هدفمند، بهتر و ماندگارتر دروس علوم پایه پزشکی از جمله علوم تشریح (آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی) باشد. در این مطالعه که در مسیر آموزش علوم تشریح و تشویق دانشجویان علوم پزشکی به تفکر آینده نگر و خلاق با کمک گرفتن از هنر نقاشی طراحی شد به بررسی تاثیرات نقاشی خلاق در آموزش دروس علوم تشریح با رویکرد اجتماعی، فردی و معنوی پرداخته شد. به نظر می رسد وقتی دانشجویان علوم پزشکی ضمن آموزش مطالب درسی خود، با ملاحظات بالینی و پیامدهای فردی، اجتماعی و معنوی موضوع آشنا شوند تلاش خواهند کرد تا همواره مطالب را دقیق تر و چند بعدی فرا بگیرند.

  مواد و روش ها

  مطالعه دانش پژوهی-آموزشی حاضر با رویکرد کیفی-کمی طراحی و در آن از هنر نقاشی به عنوان مداخله آموزشی استفاده شد. در ابتدا بعد از معرفی علوم تشریح و بیان اهداف درس، از دانشجویان علاقمند پزشکی و داروسازی پردیس علوم پزشکی رامسر خواسته شد به شکل گروهی و یا انفرادی با انتخاب یک موضوع از مباحث علوم تشریح و ایجاد ارتباط آن با نکات بالینی موجود در کتب درسی، چالش های فردی، اجتماعی و معنوی متعاقب آن را با حفظ محتوای علمی در قالب یک نقاشی هدفمند، به نمایش بگذارند. بعد جلسات متعدد پیرامون موضوعات، نقاشی های واجد معیارهای مورد نظر انتخاب شدند و تابلوها به نمایش عموم در آمدند. در طی برگزاری نمایشگاه، درستی نحوه ی انتقال پیام مورد هدف از دیدگاه مخاطبین مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفت. در انتها جذابیت آموزش و میزان یادگیری در دانشجویان بررسی شد. ارزیابی نتایج به دو روش کمی و کیفی بود که در روش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بخش کمی به صورت توصیفی- تحلیلی و بخش کیفی با رویکرد آنالیز محتوایی بود. جهت بررسی اعتبار مطالعه انجام شده، از معیار پنج مرحله ای اندرسون و همکاران شامل اعتبار مطالعه، اعتبار دموکراتیک، اعتبار نتایج، اعتبار گفت گویی و اعتبار ترغیب کننده کمک گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد ادغام هنر و آموزش می تواند مفید باشد. اکثر دانشجویان معتقد بودند با این روش فضای آموزشی برای آن ها شادتر و جذاب تر (54 درصد) بود و افزایش یادگیری مفاهیم علوم تشریح در 90 درصد دانشجویان دیده شد. دانشجویان بیان داشتند اشتیاق (81 درصد) و ترغیب بیش تری به یادگیری (72 درصد) دروس داشتند و به شکل ماندگارتری (63 درصد) مفاهیم علوم تشریح را یاد می گرفتند چرا که در حین یادگیری مطالب کنجکاوتر بودند تا بدانند از یک طرف چه چالش های بالینی در مبحث مورد نظر، قابل توجه است و از طرف دیگر این مشکلات، بیمار را با چه پیامدهای اجتماعی، فردی و معنوی مواجه خواهد ساخت. همه اینها کمک می کرد تفکر تحلیلی در آن ها افزایش (79 درصد) یابد. این روش در بیش تر افراد با افزایش خلاقیت (75 درصد) و روحیه همکاری (75 درصد) همراه بود و 77 درصد افراد آن را به سایر روش های آموزشی ترجیح می دادند. همچنین مهارت های انگیزشی، تیمی و ارتباطی دانشجویان نیز با تغییر روش مطالعه و ایجاد نگاه چند بعدی به مسائل، افزایش یافت.

  استنتاج

  استفاده از نقاشی خلاق در آموزش مفاهیم علوم تشریح توانست با ایجاد فضای آموزشی شاد و جذاب، دانشجویان علوم پزشکی را به یادگیری ترغیب کرده و اشتیاق آن ها را بیش تر نماید، روحیه کار گروهی را در آن ها بالا برده و سبب افزایش خلاقیت، مهارت ارتباطی و تفکر تحلیلی در آن ها شود.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، علوم تشریح، خلاقیت، نقاشی، یاددهی، یادگیری، هنر
 • صمد روحانی، خدیجه صفی زاده، اسماعیل مصباحی*، رضاعلی محمدپور صفحات 167-179
  سابقه و هدف

  طرح تحول سلامت با اهدافی نظیر افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش پرداخت مستقیم بیماران و بهبود کیفیت خدمات، از سال 1393 در سطح ملی اجرا شد. از آن جایی که این طرح ماهیتا با تغییرات قابل ملاحظه در بخش تامین مالی بیمارستان ها همراه بوده است، لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات درآمد و هزینه بیمارستان های دولتی استان مازندران قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت، به عنوان دو شاخص مهم از شاخص های کلیدی عملکرد مالی بیمارستان ها، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع گذشته نگر می باشد که در سال 1398 انجام شد. از آن جایی که این مطالعه به تاثیر مداخله انجام شده به وسیله بخش دولتی از طریق مقایسه تغییرات در قبل و بعد از اجرای مداخله می پردازد، لذا نوعی از مطالعه شبه تجربی محسوب می گردد. جامعه آماری شامل کلیه بیمارستان های دولتی استان مازندران می باشد. روش نمونه گیری سرشماری بوده و کلیه 24 بیمارستان دولتی استان مازندران را پوشش داده است. بازه زمانی مطالعه از سال 1389 تا 1396 یعنی 4 سال قبل و 4 سال بعد از اجرای طرح تحول را در بر می گیرد. در این مطالعه از داده های ثانویه که به طور روتین در سیستم اطلاعات نظام بیمارستانی کشور ثبت می گردد، استفاده شده است. به منظور تهیه وگردآوری داده ها، یک چک لیست محقق ساخته مبتنی بر اهداف مطالعه و فراهمی داده ها در سیستم ثبت اطلاعات روتین بیمارستان ها تهیه شد که عمدتا شامل متغیرهای هزینه پرسنلی، هزینه غیرپرسنلی، درآمدهای نقدی، درآمدهای بیمه ای و سال کاری بوده است. داده ها پس ازجمع آوری از سیستم اطلاعات الکترنیکی (HIS) جامع و متمرکزکه حاوی کلیه اطلاعات مالی و عملکردی تمام بیمارستان های استان می باشد، استخراج و با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره گیری از روش های آماری متناسب تجزیه و تحلیل آماری گردید.

  یافته ها

  به طور کلی بعد از اجرای طرح تحول سلامت میانگین هزینه ها در بیمارستان های مورد مطالعه از 613/249 به 552/771 میلیون تومان (61/2 برابر) و میانگین درآمدها از 738/152 به 804/534 میلیون تومان (50/3 برابر) افزایش یافته است. لذا هم میانگین هزینه و هم میانگین درآمد در هر دو دوره 4 ساله قبل و بعد از اجرای طرح تحول به طور کلی سیر افزایشی داشته اند ولی سرعت رشد هزینه ها و درآمدها در دوره قبل از اجرای طرح نسبت به دوره بعد از اجرای طرح کم تر بوده است، هر چند در همین دوره فاصله بین هزینه ها و درآمدها در حال افزایش بوده است. در دوره بعد از اجرای طرح به دلیل افزایش سریع درآمدها در ابتدای اجرای طرح تحول، فاصله بین هزینه و درآمد نسبتا کاهش داشته است، ولی به تدریج سرعت رشد درآمد نسبت به سرعت رشد هزینه کاهش یافته و در نتیجه فاصله بین هزینه و درآمد بیمارستان های مطالعه شده در پایان دوره مطالعه دچار فاصله بی سابقه ای شده است. هم چنین مشخص شده است که در طول سال های مطالعه هزینه پرسنلی با شیپ های کم و زیاد ولی دائما به سیر صعودی خود ادامه داده است، در صورتی که هزینه غیرپرسنلی، از سال 95 شروع به کاهش شدید و بی سابقه نموده است.

  استنتاج

  اگر چه اجرای طرح تحول سبب افزایش گردش مالی بیمارستان های دولتی شده است، ولی به دلیل افزایش میانگین هزینه نسبت به افزایش میانگین درآمد آن ها، اجرای این طرح سبب افزایش فشار مالی به بیمارستان ها و گسترش کسری درآمد نسبت به هزینه آن ها شده است. بنابراین شکاف بین هزینه و درآمد و روند صعودی این شکاف در بیمارستان های دولتی می تواند به عنوان چالشی برای تامین مالی بیمارستان ها و تضمین دسترسی نسبی مردم به این خدمات در حال و آینده مطرح باشد.

  کلیدواژگان: نظام سلامت، تحول نظام سلامت، هزینه، درآمد، بیمارستان، عملکرد مالی، روند
 • نسیم قهرانی، فتانه عموئی، سید حمزه حسینی*، فرهاد غلامی، عالیه زمانی کیاسری، سیاوش مرادی، پدرام ابراهیم نژاد، سید حمید شریف نیا، رقیه ولی پور خواجه غیاثی، مریم نعمتی، اعظم اسمعیلی قاجاری صفحات 180-190
  سابقه و هدف

  در دانشگاه ها موضوع جذب و نگهداشت اعضای هیات علمی از اهمیت بالایی برخوردار است. چنان چه این امر به هر دلیلی میسر نگردد، می تواند منجر به رکود علمی اعضای هیات علمی و افت انگیزه در مسیر شغلی و وقفه در اجرای وظایف هفتگانه آنان گردد. با توجه به اهمیت پیشرفت اعضای هیات علمی به عنوان نخبگان آموزشی و پژوهشی کشور و نقش بسزای آن ها در تربیت نیروی انسانی ماهر به خصوص نقش اعضای هیات علمی وزارت بهداشت درمانی و آموزش پزشکی در تربیت دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی که با سلامت عمومی جامعه در ارتباط هستند لذا پرداختن به دلایل رکود علمی و یافتن راه حل برای جلوگیری از آن ضروری است. این مطالعه کیفی با هدف بررسی عوامل موثر بر رکود علمی و راهکارها از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه با هدف کاربردی، و به شیوه کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی از دی ماه 1401 الی آذر 1402 انجام شده است. در این پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش کیفی به منظور تبیین ادراک، نگرش ها و رفتارهای مشارکت کنندگان، از روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع و هم چنین نمونه گیری به روش گلوله برفی استفاده شد چرا که هدف، انتخاب مشارکت کنندگانی بود که منبع غنی از اطلاعات بوده و به محقق جهت درک بهتر مفهوم رکود علمی کمک نمود. مشارکت کنندگان، اعضای هیات علمی بودند که حداقل 10 سال عضو هیات علمی بوده اند. علاوه بر انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته، اسناد بالادستی و نتایج مطالعات مشابه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  درمجموع 3 مضمون اصلی، 18 مقوله و 118 کد به شرح پیش رو استخراج شد، مضمون رکود علمی شامل47 کد و 6 مقوله با عناوین عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل روانشناختی، عوامل مهارتی، عوامل شغلی و عوامل پژوهشی مضمون چالش های مسیر ارتقا شامل 33 کد و 6 مقوله با عناوین چالش های آئین نامه ارتقا، چالش های مربوط به فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی و چالش های بررسی پرونده های ارتقای مرتبه علمی و مضمون راهکارهای پیشگیری از رکود علمی شامل 38 کد و 6 مقوله با عناوین راهکارهای پیشگیری مرتبط با آئین نامه ارتقا، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، فعالیت های اجرایی و بررسی پرونده های ارتقای مرتبه علمی می باشد.

  استنتاج

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، محققان علل رکود علمی را شناسایی نمودند؛ همچنین آنان بر این باورند که بازنگری در آئین نامه ارتقا مهم ترین راهکار پیشگیری از رکود علمی می باشد. آن ها بیان داشتند در بازنگری آئین نامه می توان، علاوه بر شاخص های کمی در هر یک از عوامل امتیازی ارتقا به کیفیت آن ها نیز پرداخته شود. در مبحث آموزش، کیفیت و نوآوری آموزش در نظر گرفته شود. در بخش پژوهش، به کاربردی بودن پژوهش ها توجه شود. آنان معتقد بودند رکود علمی قابل پیشگیری است و می توان از طریق اقدامات گسترده تر بهره وری علمی و سیستم های پاداش که پروژه های نوآورانه و اکتشافی را تشویق می کنند، با آن مقابله کرد. در بخش اجرایی، کیفیت انجام کار و تغییر و تحولات مفید در حین فعالیت اجرایی ملاک قرارگیرد. در فعالیت فرهنگی، به انجام فعالیت های اجتماعی و با کیفیت توجه شود؛ هم چنین آن ها روند سریع تر پرونده های ارتقا و وجود نیروی انسانی زبده در رسیدگی به مشکلات احتمالی را مطرح نمودند. آن ها بیان داشتند با رویکرد تفویض اختیار به دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بازنگری آئین نامه های ترفیع و ارتقا می توان با عوامل ایجاد رکود علمی مقابله کرد و به سوی دانشگاه پاسخگو گام برداشت.

  کلیدواژگان: رکود علمی، اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا
 • مریم علیرمضانی* صفحات 191-203
  سابقه و هدف

  با توجه به پیشرفت های انجام شده در زمینه تشخیص و درمان بیماری های قلبی، یکی از بیماری های قلبی که امروزه شیوع بالایی دارد، بیماری های مادرزادی قلبی می باشد. این افراد با توجه به این که با درمان های پزشکی به سنین بالاتر می رسند، نیازهای مخصوص به خودشان را دارند. مطالعات مختلف نشان داده است که حداقل 50 درصد از بیماران مبتلا به بیماری قلبی، توصیه های درمانی انجام شده توسط کادر درمان را جدی نگرفته و به آن عمل نمی کنند که این مسئله می تواند باعث ایجاد عوارض و یا بستری شدن مجدد شود. یکی از موارد مهم جهت پیشگیری از این مشکل، آگاهی بخشی و تامین نیازهای اطلاعاتی بیماران در مورد عوارض احتمالی می باشدکه در این رابطه در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی بیمار نیز اهمیت دارد و در این رابطه آگاهی از مهم ترین نیازهای اطلاعاتی بیماران نیز ضرورت دارد. با توجه به مطالب گفته شده، این مطالعه با هدف شناسایی و دسته بندی نیازهای اطلاعاتی بالغین مبتلا به یکی از انواع بیماری های مادرزادی قلبی، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به شیوه تحلیل محتوی کیفی قراردادی (روش گرانهایم) با نوزده نفر از بیماران مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی، در شش ماهه نخست سال 1402 انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش از بین مراجعه کنندگان به کلینیک تخصصی بیماری های مادرزادی قلب دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب شدند، در جلسات مصاحبه پرسشگر با توضیح در مورد ضبط صدا و کسب اجازه اقدام به انجام مصاحبه می نمود. هر مصاحبه بعد از پایان، به صورت کلمه به کلمه پیاده سازی گردید. کدهای اصلی با مطالعه دقیق متن مصاحبه ها استخراج شد و دسته بندی های لازم انجام شد. از چهار معیار لینکلن و گوبا شامل قابل قبول بودن، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری برای اطمینان از استحکام داده های کیفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی با رویکرد گرانهایم و لاندمن استفاده شد. بدین منظور به ترتیب مراحل، پیاده سازی، مطالعه متن کلی، استخراج کدهای اولیه، شناسایی زیرطبقات و شناسایی محتوای نهفته در داده ها، برای تحلیل داده ها طی شد.

  یافته ها

  در این مطالعه با 19 بیمار مصاحبه شده است. دامنه سنی بیماران بین 18 تا 48 سال بود و ده نفر از شرکت کنندگان در مطالعه زن و نه نفر مرد بودند. تحلیل محتوای مصاحبه ها منجر به شناسایی 3 موضوع اصلی شامل نیازهای اطلاعاتی مربوط به بیماری، نیازهای اطلاعاتی مربوط به زندگی شخصی و نیازهای اطلاعاتی مربوط به زندگی اجتماعی و 14 موضوع فرعی شامل چگونگی کنترل علایم بیماری، زمان مراجعه به پزشک، تداخلات دارویی، اقدامات لازم برای دندانپزشکی، انجام جراحی های غیر قلبی، نوع تغذیه، مصرف سیگار و مواد مخدر، رانندگی، استفاده از خدمات زیبایی مانند تتو بدن، پیدا کردن شغل مناسب، ازدواج و بچه دار شدن و احتمال انتقال بیماری به فرزندان، رابطه زناشویی، شرکت در مسابقات ورزشی و روش های پیشگیری از بارداری گردید.

  استنتاج

  با توجه به افزایش تعداد بیماران بالغ مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی از یک سو و وجود نیازهای اطلاعاتی مهم فوق، لازم است که نیازهای متفاوت این بیماران، به خوبی شناخته شوند تا بتوان هر چه بهتر در تامین منابع مختلف دسترسی به این اطلاعات به بیماران کمک کرد.

  کلیدواژگان: بیماری مادرزادی قلبی، بالغین، نیازهای اطلاعاتی، مطالعه کیفی، سبک زندگی بیماران
 • امین بارانی، حسین رضایی، کریم الله دینی، محمدعلی ابراهیم زاده* صفحات 204-212
  سابقه و هدف

  هیپوکسی کاهش اکسیژن موجود در بافت های بدن است که می تواند منجر به اختلال در عملکرد بدن شود هیپوکسی با پاتولوژی بیماری کوه گرفتگی، بیماری قلبی عروقی و سکته مغزی مرتبط است. هیپوکسی موجب استرس اکسیدتیو و تولید ذرات فعال اکسیژن می گردد. نارینجنین و نارینجین به طور گسترده در مرکبات وجود دارند. این ترکیبات اثرات بیولوژیکی زیادی داشته، فعالیت آنتی اکسیدان های بالایی داشته و اثر خوبی هم در ایسکمی/ ری پرفیوژن دارند. تا امروز چیزی در خصوص فعالیت آنتی هیپوکسی این ترکیبات گزارش نشده است. این تحقیق به منظور بررسی فعالیت آنتی هیپوکسی این ترکیبات در موش انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، اثر محافظتی این ترکیبات در دوزهای mg/kg 20-5 در مقابل مرگ و میر ناشی از هیپوکسی در موش سوری با سه مدل خفگی، خونی و جریان خونی مورد ارزیابی قرار گرفت. زمان زنده ماندن موش ها به دقیقه اندازه گیری شد. تمام مراحل آزمایشی مطابق با دستورالعمل های موسسه ملی بهداشت (NIH) در خصوص مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی انجام شد. کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز پروتکل آزمایشی را تایید کرد. در تست هیپوکسی خفگی، فنی توئین (50 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی) و در دو تست بعدی پروپرانولول (20 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی) به عنوان کنترل مثبت به کار رفتند. در تمامی تست ها، نرمال سالین به عنوان کنترل منفی به کار گرفته شد.آنالیز واریانس یک سویه و متعاقب آن نیومن کولز با کمک نرم افزار گراف پد پریزم 8 به منظور تعیین اختلاف بین میانگین ها استفاده شد.

  یافته ها

  در مدل گردش خونی، هر دو ترکیب تاثیر بسیار خوبی از خود نشان دادند. تاثیرات کاملا وابسته به دوز بود. نارینجین در دوز mg/kg 5 زمان مرگ را تقریبا 7/3 دقیقه افزایش داد (0/01<p). نارینجنین در دوز mg/kg 10 به طور معنی داری زمان مرگ را 3/2 دقیقه افزایش داد (0/01<p). این ترکیبات در این دوزها اثری مشابه پروپرانولول که به عنوان کنترل مثبت به کار رفت از خود نشان دادند. در مدل خونی، تنها نارینجین تاثیر بسیار خوبی و وابسته به دوز از خود نشان داد. این ترکیب در mg/kg 5 زمان مرگ را حدود 5/4 دقیقه افزایش داد (0/01<p). نارینجنین حتی در دوز mg/kg 40 نیز تاثیری نداشت. نارینجین در mg/kg 5 و نارینجنین در mg/kg 40 اثری مشابه پروپرانولول از خود نشان دادند. در مدل خفگی، هر دو ترکیب تاثیر بسیار خوبی از خود نشان دادند. تاثیرات آن ها کاملا وابسته به دوز بود. نارینجین در mg/kg 5 زمان مرگ را 7/2دقیقه افزایش داد (0/001<p). در دوز mg/kg 10 زمان مرگ 10 دقیقه اضافه شد و به 29 دقیقه رسید (0/0001<p). نارینجنین نیز در mg/kg5، زمان مرگ موش ها را 4/2 دقیقه افزایش داد (0/05<p). در دوز mg/kg 10 زمان مرگ 10 دقیقه اضافه شد و به 27 دقیقه رسید (0/0001<p). نارینجنین در دوز mg/kg 5 و نارینجنین در دوز mg/kg 10 اثری مشابه فنی توئین که به عنوان کنترل مثبت به کار رفت، ایجاد کردند (0/05<p).

  استنتاج

  با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد که نارینجین فعالیت محافظتی بسیار خوبی را در تمامی مدل های از خود نشان می دهد. نارینجنین تنها در مدل خونی موثر نبود. نتیجه این تحقیق می تواند پاسخگوی اثرات قلبی عروقی و تاثیر خوب آن ها بر ایسکمی/ ری پرفیوژن باشد.

  کلیدواژگان: هیپوکسی، هیپوکسی خفگی، هیپوکسی خونی، هیپوکسی جریان خون، نارینجین، نارینجنین، مرکبات
 • طاهره ملانیا، پرستو نامدار، عطیه طاهری، ملیکا ملایی، مائده صالحی، رضوان یزدیان* صفحات 213-217
  سابقه و هدف

  از آن جایی که آفت دهانی بسیار دردناک است و درمان قطعی برای آن معرفی نشده است، تلاش در زمینه تهیه دارویی که این بیماری را کنترل نماید، بسیار مفید می باشد. اسید فولینیک مشتق 5 فرمیل اسید تتراهیدروفولیک است. برخلاف اسید فولیک (شکل مصنوعی فولات)، اسید فولینیک یکی از اشکال فولات است که به طور طبیعی در غذاها یافت می شود. در بدن، اسید فولینیک می تواند به سایر اشکال فعال فولات تبدیل شود و فعالیت ویتامین کامل اسید فولیک را دارد. از آن جایی که اسید فولینیک، دارای اثرات ترمیم زخم است، ممکن است نقش مهمی در تسریع بهبود زخم های آفتی داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اسید فولینیک بر رشد سلول های فیبروبلاست لثه به عنوان یک درمان بالقوه برای زخم های دهان، انجام پذیرفت. با تعیین دوز بهینه، اسید فولینیک می تواند به عنوان یک گزینه درمانی توصیه شده برای افراد مبتلا به زخم دهان مانند افت پیشنهاد شود.

  مواد و روش ها

  طی این مطالعه تجربی، رده های سلولی فیبروبلاست لثه انسانی در شرایط استریل در محیط کشت DMEM و سرم گاوی 10 درصد و آنتی بیوتیک پنی سیلین و تتراسیکلین 1 درصد در دمای 37 درجه کشت داده شدند. این سلول ها در معرض غلظت های مختلف از داروی فولینیک اسید (5، 20، 25، 30، 40، 50، 80 و 100 میکرومولار) قرار گرفتند. روش MTT برای ارزیابی زنده مانی سلول ها و تعیین IC50 (غلظت مهاری) استفاده شد. در این آزمایش به دلیل مشخص نبودن دامنه سمیت آن بر روی سلول ها در یک مرحله به صورت پایلوت و تکرارهای کم، سمیت نسبی تعیین شد. هر غلظت چهار بار تکرار شد و در زمان های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) انکوبه شد. پس از زمان انکوباسیون، محیط رویی هر چاهک دور ریخته و به هر چاهک 100 میکرولیتر محلول MTT اضافه شد. پس از چهار ساعت انکوباسیون، محلول رویی دور ریخته و 100 میکرولیتر DMSO اضافه شد. سپس با استفاده از دستگاه الیزا ریدر، جذب نوری هر چاهک در طول موج 540-690 نانومتر اندازه گیری شد. در نهایت IC50 که نشان دهنده غلظت داروی لازم برای مهار 50 درصد رشد سلول است با استفاده از منحنی رشد محاسبه شد و نتایج با استفاده از نرمافزار SPSS (نسخه 19) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه اثر سمیت سلولی فولینیک اسید بر رده سلولی فیبروبلاست لثه انسانی (HGF1) در محیط کشت سلولی در سه زمان در غلظت های مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد در 24 ساعت تا غلظت 100 میکرومولار هنوز 70 درصد از سلول ها زنده ماندند که این مورد می تواند نشانگر استفاده موثر از این دارو برای درمان آسیب های ضایعات آفتی باشد. در 48 ساعت 78/1=IC50 میکرومولار به دست آمدکه این نشانگر این است که در مطالعاتی با محدوده زمانی 48 ساعت می توان تا دوز نزدیک80 میکرومولار از فولینیک اسید جهت استفاده از تاثیرات درمانی این دارو استفاده کرد. در 72 ساعت IC50 برابر با66/7 میکرومولار محاسبه گردید.

  استنتاج

  یافته های این مطالعه نشان داد که غلظت های بالاتر اسید فولیک در ابتدا برای دستیابی به کاهش قابل توجهی در رشد سلولی مورد نیاز است، اما با قرار گرفتن در معرض طولانی تر، غلظت های پایین تر می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: فولینیک اسید، سمیت سلولی، فیبروبلاست لثه انسانی، آفت دهانی، زخم دهان
 • محمد کابلی چلمردی، مهرداد غلامی، نگار حاجیلو، مائده کاکاون، مهدی حق شناس، حمیدرضا گلی* صفحات 218-226
  سابقه و هدف

  سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل فرصت طلب عفونت بیمارستانی است که به گروه های مختلف آنتی بیوتیک ها مقاوم است. عفونت های ناشی از این ارگانیسم به علت مقاومت آنتی بیوتیکی ممکن است درنهایت موجب مرگ ومیر بالایی شود. توانایی این میکروارگانیسم در تولید فاکتورهای بیماری زایی همچون آلژینات، پروتئازها، پیوسیانین، رامنولیپید، فسفولیپاز C، وجود پیلی و توانایی تشکیل بیوفیلم و کلونیزاسیون سبب شده است که این باکتری به عنوان یکی از مهم ترین پاتوژن های بیماری زا به شمار رود. با توجه به این که آلژینات یکی از عوامل بیماریزای مهم این میکروارگانیسم است و با توجه به این که عمدتا ژن های algA، algC و algD آنزیم های ضروری برای مسیر بیوسنتز پیشرو آلژیناتGDP-مانورونیک اسید را کد می کنند، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی ژن algD در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های مازندران، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی به روش PCR، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  با توجه به نتایج مطالعات گذشته و استفاده از فرمول حجم نمونه برای محاسبه شیوع و در نظر گرفتن حداکثر خطای 05/0 و سطح اطمینان 95/0، و نسبت 97/0، حجم نمونه برای جامعه نامحدود برابر 100 ایزوله برآورد شد. ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا از آزمایشگاه های مختلف بیمارستان های آموزشی درمانی مازندران جمع آوری شدند. پس از جمع آوری ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و شناسایی قطعی باکتری با انجام آزمایش های معمول بیوشیمیایی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با روش دیسک آگار دیفیوژن بررسی شد. در مرحله بعد با افزودن سدیم دودسیل سولفات و NaOH، DNA سویه های سودوموناس آئروژینوزا به روش لیز قلیایی استخراج شد. در نهایت تست PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن algD انجام شد. سپس محصول PCR با استفاده از دستگاه UV ترانس لومینیتر مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تعداد 100 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از 100 بیمار بستری در بیمارستان ها جدا شد. این ایزوله ها از پنج بیمارستان آموزشی درمانی استان مازندران، بیمارستان امام خمینی ساری (40 ایزوله)، بیمارستان رازی قائمشهر (22 ایزوله)، بیمارستان بوعلی سینا ساری (17 ایزوله)، بیمارستان روانپزشکی و سوختگی زارع ساری (11 ایزوله) و بیمارستان قلب فاطمه زهرا ساری (10 ایزوله) جمع آوری شدند. بیش تر ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در مطالعه حاضر از نمونه های خلط (100/37) و در رتبه دوم از نمونه های ادرار (100/26) بیماران به دست آمد. در این مطالعه، 98 ایزوله حامل ژن algD بودند. هم چنین، 26 درصد ایزوله ها به پیپراسیلین، 39 درصد ایزوله ها به آزترئونام، 27 درصد ایزوله ها به سفتازیدیم، 31 درصد ایزوله ها به ایمی پنم، 39 درصد به توبرامایسین و 41 درصد به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند. تمام ایزوله های بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه حامل ژن algD بودند. تنها دو ایزوله از سویه های حساس این ارگانیسم در هر گروه آنتی بیوتیک فاقد ژن مورد نظر بودند.

  استنتاج

  نتایج مطالعه ی حال حاضر نشان می دهد که ژن algD در غالب ایزوله های بالینی سویه سودوموناس آئروژینوزا تهیه شده از مراکز آموزشی درمانی مازندران وجود دارد. از سوی دیگر شیوع بالای این ارگانیسم و مقاومت بالای آنتی بیوتیکی و چند دارویی که در مطالعه حال حاضر و مطالعات پیشین مشاهده شده است، درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آئروژینوزا را به مشکلی جدی و پیچیده در مراکز درمانی تبدیل نموده است. در نهایت با توجه به این که ژن algD در تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی نقش به سزایی دارد. نتایج مطالعه حال حاضر نیز این یافته را تایید می کند.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، آلژینات، algD، مازندران
 • محمد ملازاده محلی، سید رضا غیاثی، سید علی شریعت زاده، مریم حاتمی نژاد، شیرزاد غلامی* صفحات 227-232
  سابقه و هدف

  انگل های کرمی روده ای سگ، خصوصا انگل های زئونوز از مشکلات بهداشتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب می شوند. توکسوکارا کنیس از جمله انگل های کرمی زئونوز می باشد که آسیب جدی به سلامت فرد وارد می کند. با توجه به ارتباط نزدیکی که امروزه انسان با سگ ها دارد، بررسی انگل های کرمی در این حیوانات ضرورت دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع انگل های کرمی روده ای در سگ های ولگرد شهری و خانگی با دو روش تغییر یافته رسوبی و شناور سازی، در بخش مرکزی استان مازندران انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، که در طی سال 1400 در سه منطقه استان مازندران (ساری، قائم شهر و بابلسر) انجام گرفت نمونه مدفوع 110 عدد سگ (78 سگ ولگرد و 32 سگ خانگی) از نظر آلودگی انگل های کرمی روده ای با روش های تغلیظ تغییر یافته (شناور سازی و رسوبی) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت نمونه گیری در ظروف نمونه به مقدار 4 سی سی فرمالین 10 درصد اضافه شد. 50 تا 100 گرم نمونه مدفوع با استفاده از اپلیکاتور جمع آوری و در ظروف کدگذاری شده ریخته شد. از سگ های ولگرد نمونه مدفوع مستقیما از رکتوم حیوان گرفته شد. برای سگ های خانگی تعدادی ظرف حاوی مواد نگهدارنده (فرمالین 10 درصد) و نامگذاری شده در اختیار درمانگاه ها و صاحبان سگ قرار داده شد و پس از جمع آوری نمونه به آزمایشگاه انگل شناسی ارسال شد. در روش شناور سازی و رسوبی به میزان کافی نمونه مدفوع در لوله آزمایش ریخته می شود سپس به میزان 7 سی سی سرم فیزیولوژی به آن اضافه شد. محلول به دست آمده با دور rpm 1000 به مدت 5-3 دقیقه سانتریفیوژ، سپس مایع بالایی رسوب جدا شده و به آن به میزان 7 سی سی محلول سولفات روی اشباع اضافه و مجدد با دور rpm 1000 به مدت 2 دقیقه سانتریفیوژ شد. رسوب حاصل با میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی X10 و X40 برای شناسایی آلودگی انگل بررسی شدند. در خصوص سگ های خانگی (صاحبدار) پرسشنامه ای برای ارزیابی جنسیت و سن سگ های خانگی (براساس شکل و رنگ دندان ها و فرمول دندانی)، محل زندگی و شهر، برنامه کرم زدایی و آگاهی در مورد بیماری زئونوز انگلی روده سگ تنظیم شد. این پروژه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاییدیه کمیته اخلاق کار با حیوانات با شماره IR.MAZUMS.REC.1400.528 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج آزمایشات بر روی 110 نمونه نشان داد، 44 (40 درصد) نمونه آلودگی انگلی داشتند و 66 (60 درصد) نمونه فاقد آلودگی کرمی بودند. نمونه های آلوده حاوی تخم انگل هایی نظیر کرم های قلاب دار، توکسوکارا، تنیا و دیپیلیدیوم بودند. درمطالعه حاضر توزیع آلودگی به انگل های کرمی در مناطق سه گانه نمونه گیری، تفاوت قابل توجهی در فراوانی سگ های آلوده در مناطق بررسی شده نشان نداد، و این مسئله را می توان با مطالعات اختصاصی تر در زمینه اپیدمیولوژی انگل و بررسی تعداد بیش تر مناطق هرچه بهتر و کامل تر تعیین کرد.

  استنتاج

  براساس یافته های حاصل از تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری نمودکه سگ های ولگرد نقش کلیدی را در انتقال آلودگی نسبت به سگ های خانگی ایفا می کنند. سگ های ولگرد شهری با توجه به این که بعد از درمان رهاسازی می شوند خطر بالقوه برای سلامت عمومی محسوب می شوند. جمع آوری این حیوانات نقش به سزایی در کنترل و مهار عفونت های انگلی قابل انتقال به انسان دارد.

  کلیدواژگان: انگل های روده ای، شیوع، روش رسوبی تغییریافته، سگ ولگرد، سگ خانگی، استان مازندران
 • امیر اشرفی، علی اصغر دستیار، حسین قائدامینی*، فردیس سلمان پور صفحات 233-239

  اسلیو گاسترکتومی (SG) یک عمل جراحی جهت درمان چاقی مفرط است. نشت بعد از عمل به عنوان یکی از عوارض نادر اما ویرانگر این جراحی به شمار می رود. بروز نشت معده و فیستول به دنبال اسلیو گاسترکتومی در حدود 1 تا 4/2 درصد می باشد. بیش تر موارد به درمان های حمایتی جواب می دهند و به ندرت نیاز به جراحی پیدا می کنند. این پژوهش به معرفی یک مورد نادر فیستول گاستروکوتانئوس ناشی از جراحی اسلیو می پردازد که به درمان حمایتی جواب نداده و تحت فیستولوژژنوستومی قرار گرفت. این پژوهش با کد اخلاق IR.AJUMS.HGOLESTAN.REC.1402.466 به تصویب کمیته ی اخلاق دانشگاه رسید. بیمار خانم 30 ساله مورد جراحی اسلیوگاسترکتومی که دو روز بعد از عمل دچار درد شدید اپیگاستر شده بود و پنج روز بعد از عمل جراحی در بیمارستان بستری شد. در آندوسکوپی انجام شده دیفکت بزرگ و پر از چرک در محل اسلیو قبلی مشاهده شد. ابتدا درناژ کالکشن تحت گاید سی تی اسکن انجام شد و سپسDouble Pigtail Stent  در محل نشت تعبیه شد. با توجه به عدم پاسخ به درمان حمایتی و اندوسکوپیک بیمار با تشخیص نشت در محل GEJ تحت عمل جراحی لاپاراتومی، فیستولوژژنوستومی و تعبیه لوله ژژنوستومی قرار گرفت. بیمار معرفی شده در پژوهش حاضر بعد از عمل به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقل شد. روز بعد از عمل بیمار هوشیار و دارای علائم حیاتی پایدار بود. بیمار هیچ گونه شواهدی به نفع خونریزی، افت هموگلوبین، سپسیس نداشت و یک هفته بعد با حال عمومی خوب و توصیه های لازم ترخیص شد. در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد درصورتی که فیستول های گاستروکوتانئوس ناشی از جراحی اسلیو به درمان های حمایتی و آندوسکوپیک پاسخ مناسبی ندهند باید درمان های جراحی مورد توجه قرار گرفته شود.

  کلیدواژگان: اسلیوگاسترکتومی، فیستول، نشت، جراحی، چاقی
 • جواد مهرانی ثابت*، زهره باری، نرگس توحدی، بهراد یدالهی، ملیکا مولایی صفحات 240-245

  بلعیدن وسایل دندانپزشکی یک وضعیت نادر در دندانپزشکی است و 6/6 درصد از کل اشیاء بلعیده شده را تشکیل می دهد، اما می تواند منجر به عوارض شدید، به ویژه در میان بزرگسالان، بیماران مسن، و افراد دارای ناتوانی ذهنی شود. وسایلی مانند پروتزهای فلیپر، پروتزهای مصنوعی و ترمیم ممکن است از جای خود خارج شوند و منجر به نهفتگی جسم خارجی شود. معاینات بالینی، از جمله لارنگوفارنگوسکوپی، ازوفاگوسکوپی و رادیوگرافی ممکن است در چنین مواردی مورد نیاز باشد. پروتزهای بلعیده شده نیز ممکن است با استفاده از توموگرافی کامپیوتری پیدا شوند. با این حال، عناصر پروتز ممکن است در سی تی اسکن تشخیص داده نشوند. تخمین زده می شود که تقریبا 92 درصد از این اجسام بلعیده شده از طریق دستگاه گوارش عبور می کنند و 60 درصد از آن ها به معده می رسند. با این وجود، آن هایی که در اوروفارنکس باقی می مانند، می توانند باعث ادم، فرسایش مری، سوراخ شدن، انسداد راه هوایی و حتی مرگ شوند. علاوه بر این، گیره های متصل به دنچر، خطر سوراخ شدن مری یا روده را افزایش می دهد. بلع دنچر ممکن است در بزرگسالان رخ دهد، زیرا حساسیت حفره دهان و حنجره با استفاده طولانی مدت از دنچر کاهش می یابد. مقاله حاضر گزارش موردی را در مورد بلعیدن پروتز فلیپر متحرک در یک زن 48 ساله بدون هیچ مشکل شدیدی را ارائه می دهد. این زن با درد اپی گاستر به دلیل بلعیدن پروتز فلیپر به اورژانس ارجاع شد. قوس در مری وی مشاهده شد، از بیمار رضایت نامه آگاهانه گرفته شد و قوس مری با استفاده از (EGD) Esophagogastroduodenoscopy  برداشته شد. این مقاله بر طراحی یک پروتز فلیپر متحرک با حفظ و پایداری کافی برای جلوگیری از بلعیده شدن آن ها تاکید دارد. علاوه بر این، به بیماران توصیه شود که از این اشیاء در هنگام خواب استفاده نکنند.

  کلیدواژگان: دندان مصنوعی، پروتز فلیپر، جسم خارجی، مری، ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپی (EGD)
 • محبوبه امید، زهره شاه حسینی، ابوالفضل حسین نتاج، مرضیه زمانیان، ژیلا گنجی* صفحات 246-259
  سابقه و هدف

  کاهش تمایل به فرزندآوری یکی از دغدغه ها و چالش های مهم در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. همچنین سیاست های کنونی حاکم در این کشورها سعی در شناخت عوامل مرتبط با آن را دارند، و تا به امروز این راه منجر به افزایش جمعیت در کشورهایی که جمعیت رو به پیری دارند، شده است. با توجه به وسعت اهمیت این موضوع، این مطالعه هدف تعیین بررسی عوامل مرتبط با تمایل به فرزند آوری به صورت نظام مند، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری نظام مند که در سال 2024 انجام شده است، در پنج مرحله انجام شد که شامل طراحی سوال مطالعه، جستجو، استخراج مطالعات وابسته به تحقیق، انتخاب مطالعات مرتبط، جدول بندی اطلاعات و گزارش نتایج بود. جستجو در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی شاملSID ،PubMed ، magiran ، Iran doc، Science Direct، Scopus و موتور جستجوی Google scholar با کلید واژه هایی مانند "عوامل مرتبط"، "فرزندآوری"، "عوامل روانی"، "عوامل اجتماعی"، "عوامل فرهنگی"، "عوامل جسمی"، "عوامل فردی"، "عوامل مذهبی"، "کاهش"، "ایران" و "تمایل"، و معادل انگلیسی شان انجام پذیرفت. مطالعات در بازه زمانی 2012 تا 2024 (دوازده سال اخیر، به دلیل تغییرات عمده در جهان) بررسی شدند. جهت انتخاب مطالعات معیار ورود و یا خروج در نظر گرفته شد. هم چنین غربالگری کیفیت مطالعات به وسیله چک لیست نیوکاسل انجام شد. پس از انتخاب و بررسی کیفیت، داده های موجود در مطالعات طبقه بندی شد.

  یافته ها

  یافته ها براساس پاسخ به سوال اصلی تحقیق در سه طبقه عوامل اجتماعی و محیطی، عوامل روانی- جسمی و عوامل دموگرافیک قرارگرفتند. بررسی 16 مطالعه مقطعی نشان داد که، عواملی همچون، جنس، سن، تاهل، تحصیلات، نژاد، محل زندگی که در طبقه دموگرافیک قرار می گیرند. از جمله عوامل مرتبط دیگر در تمایل به فرزندآوری هستند. دین و مذهب، پیشرفت تکنولوژی، تجارب زندگی، فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه، ساختار خانوادگی، همسالان و مسائل اقتصادی، دسترسی به رسانه از جمله موارد مرتبط دیگری هستند که در دسته عوامل اجتماعی و محیطی قرار می گیرد و در 6 مطالعه به آن اشاره شد. بررسی حاصل از 7 مطالعه مقطعی دیگر به ارتباط طبقه بعدی یعنی عوامل روانی- جسمی اشاره داشت. در این مطالعات ارتباط عواملی همچون شخصیت، افسردگی، خودکار آمدی، بیماری زمینه ای و سوابق باروری و ناباروری را در فرزندآوری مرتبط دانست. لازم به ذکر است که گفته شود برخی مطالعات در چند طبقه قرار گرفتند و طبقات باهم همپوشانی داشتند.

  استنتاج

  براساس یافته های این مطالعه، عوامل گسترده ای به تمایل افراد به فرزندآوری مرتبط می باشد که مطالعات حاضر در این پژوهش در بیان آن ها به اندازه کافی نمی باشد. اما می توان از این عواملی که در مطالعات گوناگون مطرح شده است به عنوان راهنمایی در جهت شناخت عوامل مرتبط کمک گرفت و با برنامه ریزی در جهت مدیریت و یا تقویت برخی از آن ها به افزایش تمایل به فرزندآوری کمک نمود.

  کلیدواژگان: فرزندآوری، ایران، جهان، عوامل مرتبط، تمایل
 • محمود فاضلی دینان، سیدحسن نیکوکار، مصطفی آذرنوش، علی جعفری، عرفان دانش پور، احمدعلی عنایتی*، مرتضی زعیم صفحات 260-286
  سابقه و هدف

  پشه های آئدس به ویژه گونه های آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس، به دلیل ویژگی های خاص بیولوژیکی و اکولوژیکی دارای سازگاری و قدرت استقرار بالا در شرایط آب و هوایی مختلف از جمله ایران بوده و به همین دلیل از آن ها به عنوان پشه های مهاجم نام برده می شود. این پشه ها که به عنوان یک مشکل جدی برای سلامت انسان شناخته شده اند، از نظر انتقال بیماری های آربوویروسی بسیار مهم از قبیل تب دانگ، چیکونگونیا، ویروس زیکا و تب زرد اهمیت بسیار زیادی دارند. باتوجه به اهمیت این بیماری ها بر نظام بهداشتی و سلامت انسان، و هم چنین گزارشات متعددی مبنی بر شیوع بیماری های آربوویروسی ازطریق پشه های آئدس در کشورهای مختلف، برنامه های مختلفی برای کنترل پشه های آئدس پیشنهاد شده است. در نتیجه معرفی روش های مناسب برای کنترل پشه های آئدس می تواند در کاهش انتقال این بیماری ها و حفظ سلامت انسان نقش قابل توجه ای را ایفا نماید. بنابراین، این مطالعه مروری با هدف ارزیابی کاربرد هر یک از روش های کنترل پشه های آئدس، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مطالعه مروری روایتی در خصوص معرفی و کارآیی روش های مختلف کنترل پشه های آئدس است. جمع آوری اطلاعات در مورد روش های کنترل آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس از پایگاه های داده های علمی بین المللی (Pub Med، Wb of Science، Google Scholar، (Sciencedirect, Scopus) Elsevier،Lilacs) و داخلی (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، کتابخانه پزشکی ایرانی (medlib)، بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)، مرجع دانش (civilica)، بدون محدودیت زمانی- زبانی گردآوری گردیده است. اطلاعات گردآوری شده براساس عملکرد هر یک از روش های ذکر شده استخراج، دسته بندی، تحلیل و در تدوین این مقاله مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت از مجموع 10202 مقاله استخراجی و با در نظر گرفتن معیارهای خروج و ورود تعداد 123 مقاله در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  به طور کلی اهداف مربوط به استفاده از روش های مختلف کنترل پشه های آئدس بسته به کشور مورد نظر، شرایط اپیدمیولوژیک، منابع و اولویت های محلی متفاوت است، اما در یک قالب کلی، به ترتیب پیشگیری از بیماری، کاهش جمعیت پشه ها و قطع انتقال بیماری، جلوگیری از استقرار پشه ها و شیوع بیماری، کاهش مزاحمت ها و در نهایت شناسایی گونه/گونه های مهاجم جدید در اولویت قرار دارند. مناسب ترین روش های کنترل آئدس ها به پنج دسته تقسیم می شوند. دسته ها شامل، روش های محیطی که در برگیرنده کاهش زیستگاه ها و منابع رشدی پشه ها است، روش های شیمیایی که مبتنی بر استفاده از انواع حشره کش های شیمیایی و تنظیم کننده های رشد حشرات است، روش های مکانیکی که شامل استفاده از انواع تله ها است، روش های بیولوژیک که شامل استفاده از انواع دشمنان طبیعی است و روش های ژنتیکی که در برگیرنده مهندسی ژنتیک و تکنیک های عقیم سازی پشه ها است، می باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از این روش ها می تواند نقش قابل توجه ای در استقرار پشه های آئدس و گسترش بیماری های آربوویروسی و در نتیجه کاهش موارد ابتلا و مرگ انسان در نظام سلامت و بهداشتی داشته باشد.

  استنتاج

  باتوجه به معرفی روش های مختلف کنترل پشه های آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس و اولویت هر کدام از روش های کنترلی ارائه شده، ذکر این نکته ضروری است که روش کنترل آئدس ها بستگی زیادی به شرایط محیطی منطقه، مرحله استقرار پشه ها و نیز فاز جمعیتی پشه ها و بیماری های ناشی از آن دارد. بنابراین پیاده سازی و ارزیابی برنامه های کنترل پشه های آئدس از طریق روش های مختلف به ویژه مدیریت تلفیقی ناقلین امکان پذیر است که مستلزم دخالت و هماهنگی مقامات محلی، ملی و عموم جامعه در جهت رسیدن به اثرات کنترلی مقرون به صرفه و ماندگار است.

  کلیدواژگان: آئدس اجیپتی، آئدی آلبوپیکتوس، تب دانگ، چیکونگونیا، زیکا، کنترل ناقلین
|
 • Omid Yazalou, Javad Mousanejad*, Maedeh Hasanpour, Hossein Safari, Arezo Ebrahimnejad Pages 1-11
  Background and purpose

  Among the accidents that threaten human life, burn accidents are one of the worst. Burns are the fourth most common trauma worldwide and cause death, disability, pain, and many other problems. Faster healing of burn wounds is one of the health priorities of countries and it's important as a principle in the science of treatment. This research aims to determine and compare the effectiveness of hydrogel dressings containing allantoin and silver nanoparticles in the treatment of second-degree burn wounds.

  Materials and methods

  This study was designed as a randomized controlled clinical trial. A total of 86 patients were selected in the study based on the inclusion and exclusion criteria and were randomly divided into two groups: A=43 and B=43, using a block method of 4. Group A patients received hydrogel containing silver nanoparticles and allantoin with a thickness of 2 millimeters and then sterile gauze and bandage on top of it, and group B patients received the usual treatment (Vaseline gauze, 0.5% acetic acid and 1% betadine). Local treatment was performed every 48 hours, and dressing was applied after each treatment. The condition of the wounds, including the presence or absence of granulation tissue, bleeding, pain, infection, and other wound complications or healing factors, was recorded and evaluated by visiting and observing every 48 hours.

  Results

  The average age in the intervention group was 10.2 years and in the control group was 9.9 years, and the difference was not statistically significant, P=0.456. 48% of the patients in the intervention group were male 52% were female, and in the control group, 44% were male and 56% were female, and the difference was not statistically significant, P=0.665. The average percentage of burns in the intervention group was 9.04% and in the control group was 9.58%, which was not statistically significant P=0.289. The type of burn in the intervention group was liquid 69% and flame 31%, and in the control group, liquid 65% and flame 34%, which was not statistically significant P=0.645.The intervention group had 55% of limbs and 45% of trunk and the control group had 63% of limbs and 37% of trunk, which difference was not statistically significant, P=0.510. In other words, the two groups were homogenous in age, sex, average burn percentage, burn mechanism, and location, and there were no significant differences. The average onset of epithelialization in the intervention group was 4.5 days (74% of patients on day 4 and 23% on day 6) and 6.4 days in the control group (60% of patients on day 6 and 30% on day 8), which was statistically significant P<0.001. The average intensity of pain in the intervention group was 5 out of 10 and in the control group was 7 out of 10, and this difference was statistically significant P<0.001.

  Conclusion

  The results of this study show that patients treated with a hydrogel dressing containing silver nanoparticles and allantoin had a statistically significant difference in the onset of wound epithelialization and pain intensity, compared to the usual dressing. This dressing can be used as a suitable alternative in the treatment of second-degree burn wounds compared to routine dressings. Therefore, offering it to the medical team, who play an essential role in the treatment of patients with burns, will reduce the length of hospitalization and the costs.

  Keywords: burn, dressing, hydrogel, wound healing, silver
 • Tahoora Mousavi, Leila Ahmadi, Hamed Ghazvini*, Seyedeh Masoumeh Seyedhosseini Tamijani, Raheleh Rafaiee, Javad Akhtari, Ali Talebi, Mehdi Khodamoradi, Saba Niknamfar Pages 12-24
  Background and purpose

  Methamphetamine is one of the stimulant drugs that leads to the occurrence of cognitive and behavioral dysfunctions. Among the disorders that occur after methamphetamine abuse are learning and memory disorders as well as social interactions and anxiety. On the other hand, the function of sex steroids in the development of brain regions involved in reproduction has been the subject of extensive research over the years. In this context, testosterone plays an important role in neuronal and glial organization in prenatal and postnatal periods. Recent studies showed the effect of sex hormones on the nervous system and highlight the brain as a main target tissue for androgens. On the other hand, studies have shown that testosterone has neuroprotective effects against cognitive and behavioral disorders. Clinical manifestations of testosterone-related brain changes include cognitive impairments such as reduced memory efficiency related to the frontal cortex, as well as reduced long-term memory related to the hippocampus and other temporal regions of the midbrain. Androgens, especially testosterone, play an important role in memory function whereby the decrease and absence of testosterone leads to cognitive impairment and also neurodegenerative conditions such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Huntington's disease. Therefore, in this study, the role of testosterone hormone in social memory, novel object recognition memory, as well as anxiety-like behavior and brain edema induced by a neurotoxic regimen of methamphetamine were investigated.

  Materials and methods

  This study was conducted on 48 gonadectomized rats in 6 groups including control groups, methamphetamine (6mg/kg), solvent (sesame oil), methamphetamine + testosterone (0.25mg /kg), methamphetamine + testosterone (0.5 mg/kg) and methamphetamine + testosterone (1 mg/kg) were performed. At first, mice were anesthetized and gonadectomy surgery was performed. After 2 weeks of recovery, the evaluation of social memory was done using the three-chamber social interaction test, and anxiety-like behavior index using the open field test. Finally, the animals were killed and the brain tissue was evaluated for brain edema.

  Results

  The findings of the study showed that social memory was significantly impaired in rats that received methamphetamine compared to the control group (P<0.001). On the other hand, results showed that there was a significant increase in anxiety-like behaviors as well as brain edema in rats that received methamphetamine (P<0.001). Statistical analysis also showed that the administration of testosterone hormone was able to improve cognitive functions and reduce anxiety-like behaviors and brain edema caused by methamphetamine (P<0.05).

  Conclusion

  Overall, the present study suggests that the male sex hormone testosterone can be effective in improving behavioral disorders and anxiety, as well as brain edema caused by the administration of methamphetamine. Further research is needed to investigate the cellular and molecular mechanisms of the effects of this hormone.

  Keywords: methamphetamine, testosterone, anxiety, brain edema, social memory, novel object memory
 • Moslem Mohammadi, Zahra Hosseini-Khah, Zhoobin Kalantari, Mehdi Jahandar, Forouzan Sadeghimahalli, Sakineh Shafia* Pages 25-37
  Background and purpose

  Unpredictable stressors cause changes in behavioral parameters such as motor and exploratory behaviors, feeding, and sexual and anxiety behaviors. Stress leads to the release of corticosteroids and, as a result, causes dysfunction in different parts of the nervous system. A decrease in the synaptic levels of serotonin or norepinephrine in different parts of the brain such as the prefrontal cortex and a decrease in BDNF production in the hippocampus may also contribute to stress-related complications. Posttraumatic stress disorder occurs in some people after facing a severe stressful event. In PTSD, the activity and function of many physiological systems are disturbed. Fluoxetine, or Prozac, is used to treat neurological disorders such as depression and anxiety and inhibits the reuptake of serotonin by the serotonin transporter (SERT) in neurons. Some studies have shown that females respond better to SSRI antidepressants than males, which may be due to the interaction between estrogenic and serotonergic pathways. BDNF is a member of the neurotrophin family and is expressed in several tissues and cells such as the brain and blood. Its role in several mental disorders, such as depression, anxiety, eating disorders, and PTSD, has been identified. SPS (single prolonged stress) as an animal model of PTSD decreases the mRNA expression of BDNF in hippocampus rats and causes anxiety-like behaviors. The role of gender differences in the effect of antidepressants and clinical interventions in psychotic diseases is also discussed. Sex hormones in women affect the pharmacokinetics and efficacy of antidepressants. Women respond better to fluoxetine than men during reproductive years. Considering the different results regarding the effectiveness of effective drugs in the treatment of psychotic diseases in both sexes, in this study, we aim to investigate the response of male and female rats exposed to stress to the trial of fluoxetine.

  Materials and methods

  In this experimental study, Wistar male and female rats with an average weight of 200-250 grams were used (56 animals, 8 groups of 7). The selection of the number of animals was based on previous studies in this field. After the drug intervention period, and fear and anxiety suppression test, the animals were killed under deep anesthesia, and a blood sample was collected to prepare serum to measure BDNF and corticosterone levels (using the Eliza kit of Germany Zelbio Company and according to the kit protocol). All experiments were performed according to the laboratory animal protocol of Mazandaran University of Medical Sciences.The work steps are as follows: 1. Creation of PTSD through SPS was done in three stages, 2. Drug intervention: the drug dose for all groups is 10 mg/kg/day for 4 weeks dissolved in drinking water, 3. Evaluation of anxiety-like behaviors with the light-dark box (L/D BOX), 4. Evaluation of the ability to forget painful memories with the fear silence test, 5. Measurement of BDNF and corticosterone in serum by Eliza method.

  Results

  In this study, it was observed that male and female rats that were exposed to single prolonged stress showed a decrease in fear extinction an increase in anxiety-like behaviors in the dark-light box test, and an increase in serum corticosterone. Fluoxetine led to an increase in the percentage of fear extinction, a decrease in the Entrance Latency in the light area, the Time in the Light Compartment, the number of rearing, and a decrease in serum corticosterone significantly in both sexes(P<0.05). The change in serum BDNF levels in both sexes before and after stress was not significant.

  Conclusion

  The results of the study showed that exposure to stress leads to behavioral and biochemical damage in male and female rats. The use of fluoxetine 10 mg/kg for 4 weeks improved the damage caused by stress, but there was a significant difference in Response of both genders to the above treatment was not observed.

  Keywords: PTSD, Fluoxetine, Fear Extinction, Anxiety, Corticosterone, BDNF
 • Raheleh Majdani*, Mansour Zamanifar, Hamideh Lamakan Pages 38-49
  Background and purpose

  Due to emerging antibiotic-resistant bacteria, finding effective alternative antimicrobials to combat the bacteria is unavoidable. Bacteriophage therapy as a biologic and highly potentiated therapeutic approach was considered recently. This study aimed to isolate lytic bacteriophage(s) against multi-drug resistant clinical isolates of Klebsiella pneumonia and evaluate the morphological and biological characteristics as candidates for phage therapy.

  Materials and methods

  Obtained clinical isolates from Shahid Madani Hospital in Tabriz, were confirmed as K. pneumoniae, and an antibiotic sensitivity test was performed using the standard disk diffusion method. Then, the isolation of lytic bacteriophages against 16 selected antibiotic-resistant bacterial isolates was carried out. Briefly, samples for phage isolating were gained from sewage water and centrifuged. The supernatant was filtered using a 0.45 µm Filter, mixed with fresh tripton soy broth medium and magnesium sulfate and incubated at room temperature. Then, the solution was mixed with chloroform and evaluation of plaque formation was performed using the agar bilayer technique. Genomes of the bacteriophages were subjected to molecular analysis using Hind III and EcoRV enzymes. Host range determination of the isolated bacteriophages was evaluated using spot test and agar bilayer techniques. Three bacteriophages with a broader host range than others were selected for more characterization. One step growth curve of the phages was drawn and their latent period and burst size were investigated. Then, the stability and survivability of the isolated lytic bacteriophages to different temperatures (-20, 37, 50℃), different rates of pH value (3,4,5,7,9,11,12), and also UV radiation were evaluated. Finally, morphological characteristics of bacteriophage with the broadest host range (PKpMa2/20) were investigated using electron microscopy.

  Results

  36 clinical bacterial isolates were confirmed as K. pneumoniae based on standard biochemical tests. In the antibiotic susceptibility assay, it was revealed that the highest and lowest rates of antibiotic resistance belonged to cefazoline (80%) and tobramycin (26%) respectively. Isolation of bacteriophages against all 16 selected isolates was successfully performed. After the extraction of the genomes of the phages, a high variety of genome sequences was detected according to molecular analysis. In host range determination, PKpMa2/20 had lytic activity against 11 of 15 isolates. In a study of the one-step growth curve of the phages, with a broader host range than other isolated bacteriophages, latent periods were shown 10, 10, and 15 min and their burst size were 350, 210, and 180 pfu/ml respectively. All of the phages showed appropriate stability in temperatures of -20 and 37 ℃. In the temperature of 50℃, the survivability of PKpMa2/20 was higher than two other phages. Also, PKpMa2/20 was stable in the pH range of 3-12; in the pH value of 3, two other phages stability was ceased but PKpMa2/20 showed appropriate lytic activity. In electron microscopy, PKpMa2/20 had a short tail length of 10 nm and a head with a diameter of about 60 nm that possibly belonged to the family Podoviridae. 

  Conclusion

  Based on appropriate lytic effects, latent period, and burst size of the three isolated bacteriophages in the current study, especially PKpMa2/20, and also, their high stability to different temperatures, pH, and UV radiation, they could be considered as candidates for phage therapy to control resistant strains of K. pneumoniae infections but for the therapeutic use of theses phages, more molecular analysis is needed.

  Keywords: Klebsiella pneumoniae, antibiotic resistance, bacteriophage, phage therapy
 • Mohamad Sabaghan*, Marzieh Pashmforosh, Shahrzad Soltani, Masoud Foroutan, Mehdi Saghakahwazi Pages 50-57
  Background and purpose

  Leishmaniasis is a disease caused by the Leishmania parasite and transmitted through the bite of a specific type of mosquito. This disease appears in three forms: cutaneous, cutaneous-mucosal, and visceral. Cutaneous leishmaniasis (CL) is a tropical disease caused by an intracellular parasite of the genus Leishmania. This disease is the most important endemic disease in Iran. Changes in plasma hormone levels have been reported in many parasitic infections, and changes in hormone levels can lead to changes in cytokine profiles. The immune-endocrine system interaction plays an important role in the pathogenesis of cutaneous leishmaniasis. Also, the level of some hormones is related to the level of cytokines and clinical symptoms. The purpose of this study is to evaluate the plasma levels of hormones (cortisol, DHEA-S, estradiol, prolactin, and testosterone) and cytokines (interferon-gamma, TNF-α, IL-4, and IL-10) in patients with cutaneous leishmaniasis and the control group.

  Materials and methods

  This study was carried out in the cities of Abadan and Khorramshahr located in Khuzestan province in the southwest of Iran. After obtaining permission from the ethics committee of Behbahan Faculty of Medical Sciences and obtaining consent from all subjects under the study, a questionnaire including demographic information was completed by all subjects participating in the study. An amount of 5 ml of blood was prepared from each person under study and after centrifugation at 4000 rpm for 10 minutes, the serum was kept at minus 20 degrees Celsius until the day of the experiment to measure hormones and cytokines. In the present study, 40 patients with cutaneous leishmaniasis and 40 healthy patients with no history of cutaneous leishmaniasis were selected. Using laboratory kits, the plasma levels of the hormones cortisol, estradiol, dehydroepiandrosterone (DHEA), prolactin, and testosterone, as well as the plasma levels of cytokines tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin 6 (IL-6), interleukin 1 (IL-1) and interferon-gamma (IFN-γ) were measured.  Hormone concentration in the control group and patients was compared using the Mann-Whitney test. The relationship between the levels of cytokines and hormones was investigated by Spearman's test. All statistical tests were performed using Graph Pad software version 5 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA).

  Results

  The results of this study showed that the plasma levels of cortisol, estradiol, DHEA, prolactin, and testosterone were lower in patients than in healthy individuals and these results were statistically significant (P<0.05). Plasma levels of TNF-α, IL-6, and IL-1 were higher in patients with cutaneous leishmaniasis compared to healthy subjects(P>0.05). In addition, the plasma level of IFN-γ was lower in patients than in healthy subjects, and these results were statistically significant(P>0.05).

  Conclusion

  According to the results of the present study, it seems that endocrine-immune system changes in cutaneous leishmaniasis patients are beneficial for the host and helps to heal the lesions. Also, knowing as much as possible about the endocrine mechanisms involved in the regulation of the immune response in cutaneous leishmaniasis can be important for the diagnosis of the disease or the drug treatment of this disease.

  Keywords: Human cutaneous leishmaniasis, cytokine, hormone, Parasite, immune system
 • Maryam Ghasem, Abolfazl Hosseinnataj, Tahereh Yaghoubi, Yadolah Janati* Pages 58-70
  Background and purpose

  Aging is a physiological process, but during this period, with the passage of time and the influence of environmental factors and unhealthy lifestyles, the prevalence of diseases, especially chronic diseases, increases. One of these chronic diseases is diabetes. It has negative effects on their physical and mental health and as a result, reduces their quality of life. A relatively new issue that is raised today regarding the quality of life is hope. Because hope can ease the process of facing life's adversities and improve the quality of life. Hope therapy is based on the hope theory of Schneider and colleagues and is based on a positive psychology approach. This study aimed to determine the effect of group hope therapy on the quality of life of elderly women with diabetes.

  Materials and methods

  The study was designed experimentally with a before and after design in two control and intervention groups. Eligible elderly women with diabetes were selected from the diabetes clinic of Imam Khomeini Medical Education Center in Sari and were randomly assigned to intervention (20 people) and control (20 people) groups. The group hopes therapy training was conducted in 8 sessions twice a week for 90 minutes. The quality-of-life questionnaire of Thomas diabetic patients (DQOL) of two groups was measured before, immediately, and one month after the intervention. Data analysis was done using the Mann-Whitney, Friedman, Wilcoxon test and SPSS software version 16 and P<0.05.

  Results

  The level of high quality of life increased from 35% to 50% in the control group and from 45% to 100% in the intervention group. The comparison of the average quality of life in the pre-intervention phase in the two intervention and control groups did not show a statistically significant difference (P=0.472). Comparison of the average quality of life immediately after the intervention in the two intervention groups (59.55±2.84) and control (45.90±3.69) and one month after the intervention in the two intervention groups (60.00±2.714) and the control (45.75±3.75) showed a statistically significant difference (P=0.001). Based on the results of the present study, the average quality of life of the control group was lower than the intervention group at the end of the intervention and one month after the intervention.

  Conclusion

  The results of the research showed that group hope therapy is effective in improving the quality of life of elderly women with type 2 diabetes. Elderly women with diabetes learned that they can find the meaning of life even in the suffering and pain caused by the disease. The concept of hope in people causes their perspective to widen from the current difficult and suffering conditions. Increasing hope leads to happiness, peace, adaptation to the current situation, increased energy, meaningfulness, and success in life. As a result, group hope therapy can be implemented to increase the quality of life in the daily care programs of the elderly, especially women.

  Keywords: quality of life, hope, group therapy, elderly, diabetes
 • Mohammad Eslamijouybari, Hossein Asgarian-Omran, Seyed Mehdi Taghavi*, Reza Alizadeh-Navaei, Omolbanin Amjadi Pages 71-77
  Background and purpose

  COVID-19 is one of the biggest pathogens that mainly targets the human respiratory system. Among the preventive methods against contracting COVID-19, vaccination has had an important effect in preventing COVID-19 and is an essential component in prevention. Various vaccines were provided to prevent COVID-19, one of these vaccines was Sinopharm, which was used for cancer patients in Iran, so this study aimed to determine the antibody response following the injection of Sinopharm vaccine in cancer patients in Iran in 2021.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was conducted in 2021 on 74 patients with various types of cancers in Amol and Sari cities who received two doses of the Sinopharm vaccine. Subjects participated in the study after obtaining informed consent. Cancer patients who were referred to vaccination centers were asked to refer to the reference laboratory 4 to 6 weeks after the second dose if they wished to determine the antibody level. A 5 cc blood sample was taken 4-6 weeks after receiving the second dose of the vaccine, and then the serum was separated from the samples and stored at -20. The level of SARS-CoV-2 Neutralizing antibody, Anti-RBD, and Anti-Spike IgG were provided by Kit Eliza, Pishtaz Tab Company. The sensitivity and specificity of the kits used for neutralizing antibodies are 100% and 99% respectively, for Anti-RBD 98.4% and 97.7%, and Anti-Spike IgG 98.16% and 99.01% respectively. Finally, according to the instructions of the kit, neutralizing antibody values greater than 2.5 Mg/ml and optical absorption greater than 1.1 for RDB antibody and anti-spike antibody values greater than 8 RU/ml were considered positive.

  Results

  The average age of the subjects was 57.1±11.7 years. In terms of gender distribution, 45 people (60.8%) were women. The neutralizing antibody status was positive in 41 people (55.4%). There was no significant relationship between the presence of neutralizing antibodies and gender (P=0.811) and age (P=0.443). Antibody against RDB antigen was positive in 31 people (41.9%). There was no significant relation between the presence of antibodies against RDB antigen with gender (P=0.091) and age (P=0.336). Antibody against Spike virus antigen was positive in 20 people (27%). A significant relationship was observed between the presence of antibodies against the Spike antigen and gender (P=0.008) and the proportion of women who produced antibodies against the Spike virus antigen was more than men, but there was no significant relationship between the presence of antibodies against the Spike gene and age (P=0.336).

  Conclusion

  The results of the present study showed that the vaccination of COVID-19 by Sinopharm in immunocompromised patients such as cancer patients can induce an antibody response, although the percentage is not high. Also, no significant relationship was observed between antibody production and age.

  Keywords: Antibody, Cancer, Sinopharm, Covid-19, Vaccine
 • Fatemeh Rouhi, Samira Heydarian, Asadollah Farrokhfar, Reza Jafari* Pages 78-89
  Background and purpose

  Premature birth is common worldwide and can affect the development of brain structures, such as the optic nerve. Eye diseases are very common in low birth weight children and premature children. Vision defects associated with premature birth include Retinopathy of premature babies (ROP), decreased visual acuity, strabismus, amblyopia, and various types of refractive errors. Studies have shown that the occurrence of myopia in children born prematurely is negatively correlated with gestational age and birth weight and is directly related to the severity of retinopathy of prematurity(ROP). Advances in neonatal intensive care unit services have led to a significant increase in the survival rate of premature infants and subsequent medical problems in these children. This study was designed to determine the prevalence of refractive errors in 4-6-year-old children born with a birth weight of less than 2000 grams and gestational age of less than 34 weeks and normal children admitted to the neonatal department of Bou-Ali Sina Hospital in Sari in 2016-2018.

  Materials and methods

  This study was a cross-sectional descriptive study on 43 children aged 4-6 years who were born with a weight of less than 2000 grams and gestational age of less than 34 weeks, and 17 normal children who were admitted in the neonatal department of Bou-Ali Sina Hospital due to neonatal jaundice. The study subjects were in four groups: 12 subjects in group A (ROP cases without injection), 14 subjects in group B (ROP cases with injection), 17 subjects in group C (cases with birth weight less than 2000 grams and gestational age less than 34 weeks without ROP), and 17 normal subjects in group D. Uncorrected distance visual acuity was measured using E-chart. Dry and cyclo refraction (using cyclopentolate 1%) were measured using an autorefractometer. Finally, the fundus was examined using a biomicroscope and 90 diopter lens. Statistical analysis was performed using SPSS software, version 26.

  Results

  of the 60 studied subjects, 46.67% were females and 53.33% were males, and there was no significant difference in the prevalence of the two sexes between the groups (P=0.146). In total, 12.1% of the studied subjects were myopie, 34.5% were emmetrope, and 53/4% were hypermetrope. Although the prevalence of hypermetropia was higher than other types of refractive errors in all groups, the prevalence of myopia was higher in those with ROP than in groups without ROP, and there was a significant difference in the prevalence of refractive errors in different groups (P=0.025). There was no significant difference between the prevalence of the different types of astigmatism in the studied groups (P=0.304) and with the rule astigmatism was the most common type among all groups. There was a significant and direct relationship between gestational age and birth weight with cyclo-equivalent sphere, which means that the lesser gestational age (P=0.356, r=0.006) and birth weight (P=0.002, r=0.387), the higher the probability of myopia.

  Conclusion

  Considering the higher prevalence of myopia in low birth weight children, especially in children with ROP, it is necessary to formulate a regular program to screen this category of children to prevent refractive errors, especially myopia in the future.

  Keywords: birth weight, gestational age, retinopathy of prematurity, refractive error, avastin injection
 • MohammadMahdi Taleb, Rahmatollah Marzband, Abbas Alipour, Nazanin Gholami, Seyed Hamzeh Hosseini* Pages 90-99
  Background and purpose

  Anxiety and depression are determinants of the prognosis of coronary artery disease(CAD). Spiritual well-being and religious commitment affect people's mental well-being. Due to the limitations of previous similar studies in the difference in demographic characteristics of participants with CAD patients, it was necessary to repeat these studies in coronary artery disease patients. In this study, the state of spiritual well-being and religious commitment and their relationship with anxiety and depression in coronary artery disease patients referred to Fatemeh Zahra Hospital (Mazandaran Cardiology Center) in 1400 and 1401 were investigated.

  Materials and methods

  In this cross-sectional descriptive-analytical study, 159 heart and CAD patients referred to Fatemeh Zahra Hospital (Mazandaran Cardiology Center) were selected by conventional sampling method. Demographic and well-being variables including age, gender, marital status, education level, employment status, and history of psychiatric diseases and substance abuse were measured using the data collection form. The participants answered the questionnaires of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (with validity in the anxiety component t260=21.32 and depression t260=23.41 and reliability in the anxiety component r=0.75 and depression r=0.71), the scale of the practice of religious beliefs (Mabad) (reliability confirmed with Cronbach's alpha coefficient of 91.0 and criterion-related validity coefficient of .0.84) and Palutzian Ellison's spiritual well-being (validity confirmed by content validity and reliability with Cronbach's alpha coefficient of 0.89). Data were analyzed with the help of Stata 14 statistical software at the significance level of P<0.05. Independent T-test and ANOVA tests were used to compare quantitative scores between study groups, and the Chi-square test was used to compare the frequency of qualitative variables between groups. The relationship between the variables was measured by Pearson's correlation coefficient test.

  Results

  The average age of the participants was 57.82±14.0 and 33.33% of the sample were men. The religious commitment score of the participants was in the range of 97-10 with an average of 63.73±19.10 (high commitment level). 23% of participants had low religious commitment and 77% had high religious commitment. The religious well-being score of the participants was in the range of 60-34 with an average of 55.28±6.38 and the existential well-being score of the participants was in the range of 60-13 with an average of 43.07±11.24. Also, the spiritual well-being score of the participants was at the average level with a range of 120-54 and an average of 98.35±14.54. 51% of the participants had average spiritual well-being and 49% had high spiritual well-being. The hospital anxiety score of the participants was in the range of 0-21 with an average of 8.23±5.67 (at the level of mild anxiety). 44.2% of the participants had no anxiety, 16% had mild anxiety, 19.2% had moderate anxiety, and 20.5% had severe anxiety. The hospital depression score of the participants was in the range of 0-21 with an average of 7.35±5.06 (at the level of mild depression). 46.4% of the participants had no depression, 14.6% had mild depression, 12.1% had moderate depression, and 26.7% had severe depression. A negative correlation was found between the severity of spiritual well-being and the severity of depression with a Pearson coefficient of -0.62 (P<0.001) and the severity of anxiety (-0.48, P<0.001). The relationship between the intensity of religious commitment with the intensity of anxiety (P=0.87) and the intensity of depression (P=0.12) was not significant.

  Conclusion

  Considering the reduction of anxiety and depression scores in samples with higher spiritual well-being scores, it is recommended to focus more on improving the spiritual well-being level of CAD patients by medical staff, as well as group training programs and spiritual self-care training programs after discharge. Follow. Psychotherapy sessions with a spiritual approach can also be useful.

  Keywords: coronary artery disease, spiritual well-being, religious commitment, anxiety, depression
 • Zohreh Shahhosseini, Roya Nikbakht, Leila Hajipour, Fatemeh Jafari, Malihe Nourollahpour Shiadeh, Monirol sadate Hosseini Tabaghdehi* Pages 100-108
  Background and purpose

  In recent years, there has been a decrease in the fertility rate in the country, including in Mazandaran province. A reduction in population growth led to economic, social, and cultural changes and a decrease in the political and military power of the country. Therefore, the goal of this study is to analyze the mixed regression model of the factors related to the motivation of childbearing in couples referring to the health centers of Mazandaran province.

  Materials and methods

  This cross-sectional-analytical study was conducted in four cities of Mazandaran province between October and March 2022 on 468 couples using a multi-stage sampling method. Data collection was done with socio-demographic questionnaires, Naghibi et al. motivation childbearing, and Rammstedt and John Neo Personality Questionnaire. Data analysis was done with SPSS version 22 software. The significance level was considered 0.05 in all tests. Statistical indicators of number and percentage were used to describe qualitative variables, and mean and standard deviation were used for quantitative variables. To investigate the effect of all factors on the couple's motivation to have children, given that the study is a couple, a mixed linear regression model was used using the regression method.

  Results

  In this study, the response rate was 93.2%, and the final analysis was performed on the information obtained from 468 couples. The mean and standard deviation of the age of women and men were 35.64±6.76 and 39.75±8.29, respectively, and the length of marriage was 12.85±7.81. In this study, 261 (55.8%) housewives, 167 (35.7%) working men, 329 (71.3%) of women with a history of cesarean section, 54 (11.5%) of childless couples and 372 (79.5 percent) of the couples lived in the urban. The mean score of motivation childbearing for women and men was 60.82±9.36 and 60.58±8.29, respectively. Based on the adapted regression coefficient, couples with favorable socioeconomic status (P<0.001, β=-4.89) and somewhat favorable (P<0.001, β=-2.29) compared to people with unfavorable socioeconomic status have less motivation for childbearing. Also, people with extroverted personality traits (P<0.001, β=-50.0) had less motivation for childbearing than people with other personality traits. The results showed that with the increase in the years of life together, the couple's motivation for childbearing decreases (P<0.001, β=-0.11). While the couples who expressed that they wanted more children (P<0.001, β=14.63) and had a preference for a son (P<0.05, β=1.41) had more motivation for childbearing. In this study, there was no statistically significant difference between the score of motivation childbearing of urban and rural couples.

  Conclusion

  This study has shown that individual and social factors such as socioeconomic status, length of the marriage, and personality traits affect the motivation to have children, so that in extroverted couples with a favorable socioeconomic status, the motivation to have children decreases with increasing years of marriage, so policymakers and Health planners should pay more attention to extroverted couples in the first years of marriage.

  Keywords: motivation, childbearing, factor, regression, couples
 • Fatemeh Barzegar, Ehteram Sadat Ilali*, Athena Enderami, Jamshid Yazdani-Charati Pages 109-122
  Background and purpose

  Aging is said to be a special pattern of natural changes in life that occurs as people age With increasing age, the elderly suffer from several problems, including a decrease in hope, happiness, and self-esteem, which may affect self-care, especially nutrition. Therefore, the present study was conducted to investigate the relationship between nutrition and self-esteem and happiness of the elderly

  Materials and methods

  The present study was a descriptive-analytical study of the correlation type, and following the ethical standards and obtaining informed consent from the company. The research began Research sampling in this study was by multi-stage method (proportional and simple random). First, among the 18 health centers of Amel city, 7 centers were randomly selected, then again, by simple random and lottery method from among the target population (elderly people), until reaching the desired volume of the study, in 1401 became Simple random sampling was done by preparing a list of people eligible for the study in the selected health care center, then we selected the required number of samples by lottery. The inclusion criteria included being over 60 years old, living in Amel City, the absence of problems such as acute mental disability, the absence of cognitive impairment (using AMT, Alzheimer's, and cancer), and the ability to communicate. Non-cooperation during the implementation of the study was considered as an exit criterion. The tools used included demographic questionnaires, cognitive status assessment, elderly depression, happiness, self-esteem, and instrumental activities. The data were analyzed with descriptive (frequency, mean, and standard deviation) and inferential (focal correlation and parameter estimates) tests.

  Results

  The results showed that the average age of the participants (60 to 81 years) was equal to 65.92±4.64 and the average body mass index of the participants was 23.75±2.54. 14% of the elderly were underweight and 33% were overweight. 12% were at risk of malnutrition. Most of the elderly had high happiness (99%) and high self-esteem (59%). The correlation coefficient of happiness and self-esteem is 0.378. As a result, in this study, nutrition had no significant relationship with the self-esteem and happiness of the elderly. Also, the results showed that the happiness and self-esteem of the elderly had a significant positive relationship with each other(P<0.001). According to the value of P>0.050, there is no relationship between the self-esteem of the elderly and the total score of the supplementary examination and nutrition. According to the value of P<0.050, it means that there is a relationship between the self-esteem of the elderly and happiness, but by observing the value of R square=0.045, this relationship is very insignificant. It can be said that only 4% of self-esteem changes are due to happiness There is no statistically significant relationship between the family self-esteem component and happiness(P>0.05). In other components of self-esteem, there is a statistically significant relationship with happiness(P<0.05). Also, there is no relationship between happiness with the total score of the supplementary examination and the total score of nutrition, P>0.050

  Conclusion

  This research was a descriptive-analytical correlation study. The results of this study showed that there is a relationship between happiness and self-esteem of the elderly. However, there was no statistically significant relationship between self-esteem and nutrition of the elderly. In general, according to the results of this research, it is suggested to pay attention to the role of general self-esteem, social self-esteem, and occupational self-esteem in the happiness of the elderly. Considering the expansion of the elderly population in Iran and the importance of paying attention to the physical and mental health of the elderly, the results of this research can be useful for planning to improve the capabilities of the elderly.

  Keywords: nutrition, old age, self-esteem, happiness, vitality
 • Farzaneh Naseri, Shahab Papi, Abolfazl Hossein Nattaj, Ehteram Sadat Ilali* Pages 123-135
  Background and purpose

  Fear of falling is considered an important factor in reducing the daily life activities of the elderly with diabetes. It seems that the fear of falling can play a decisive role in creating a sense of loneliness and social isolation in the elderly with diabetes by creating functional limitations and reducing the social activities of the elderly. Therefore, the direct relationship between fear of falling and social isolation and loneliness in diabetic elderly has not been investigated. The present study was conducted to determine the relationship between fear of falling social isolation and feelings of loneliness in elderly diabetics who were referred to health centers in Faridunknar City in 2023.

  Materials and methods

  The current study was a descriptive-analytical study that was conducted cross-sectionally on elderly people with type 2 diabetes referring to health centers in Faridonkanar City in 2023. In this study, 398 elderly people with diabetes participated, who were selected by simple random method. The research tools included the demographic information form, the international fall efficiency scale in the elderly, the emotional and social loneliness scale of adults, and the social isolation questionnaire of the Yazdi school. Data analysis was done using descriptive statistics and analytical statistics such as one-way analysis of variance, independent t-test, Pearson's correlation coefficient, and multiple linear regression in SPSS21 software.

  Results

  The mean age of the participants was 67.6±28.6 years, with more than half of them being female (66.8%). The mean scores and standard deviations of fear of falling, social isolation, and loneliness in the elderly were 51.53±11.60, 48.66±6.30, and 64.53±2.96, respectively. 94.7% of the elderly participants had severe concerns about falling. There was a significant positive relationship between the fear of falling and feelings of loneliness (r=0.389, P=0.001) and social isolation (r=0.156, P=0.002). The results of the multivariable model also showed that for each unit increase in fear of falling score, there was a 0.05 increase in social isolation score in elderly diabetic patients (P≥0.05).

  Conclusion

  The results of the present study showed that there is a significant relationship between the fear of falling and social isolation and loneliness. The more seniors are afraid of falling, the more they feel alone and socially isolated. Given that improving health in the elderly requires improving healthy lifestyles and controlling and managing psychological factors, including feelings of loneliness and social isolation. Knowing the factors related to them is considered one of the important pillars of interventions in target groups in the key concept of "healthy and successful aging ". Effective planning in this area requires full knowledge and awareness of the fear of falling in the elderly and eliminating the factors that can be related to it. For this reason, it is necessary to adopt appropriate intervention strategies to reduce the fear of falling and increase the sense of security in diabetic elderly to improve their participation and social presence.

  Keywords: fear of falling, social isolation, loneliness, aged, diabetics
 • Reza Alizadeh-Navaei, Mahmood Moosazadeh, Shamim Kordinezhad, Ehsan Zaboli, Versa Omrani-Nava, Akbar Hedayatizadeh-Omran* Pages 136-143
  Background and purpose

  Being Overweight is a global health problem and is related to important underlying diseases such as cardiovascular disease, malignancy, diabetes, fatty liver, etc. Over the past three decades, obesity has increased globally, especially in low-and middle-income countries. Numerous studies have shown that obesity increases the risk of developing chronic and threatening diseases including diabetes, cardiovascular diseases, blood pressure, and reduces life expectancy. On the other hand, chronic inflammation around fat cells plays an important role in obesity-related diseases. Also, changes in blood parameters are associated with increased body mass and chronic inflammation in obesity, and peripheral blood cells, such as the number of platelets, neutrophils, lymphocytes, and monocytes, are related to the progression of various types of diseases and inflammatory conditions. Therefore, the purpose of this study is to find the relationship between blood count biomarkers and anthropometric indicators in the adult group according to the Tabari cohort data.

  Materials and methods:

   In the present study, cross-sectional data from a population-based cohort study called "Tabari Cohort Study" collected from 2014 to 2016 were used. This study is part of a nationwide study called "Epidemiological Prospective Study Group in Iran (Persian Cohort)". In the first phase of the Tabari cohort study, 10,255 participants aged between 35-70 years from urban and rural areas of Sari city were registered. Exclusion criteria in this study were inflammatory diseases, autoimmunity, malignancy, cardiovascular diseases, transplantation, and receiving any type of immunosuppressive drug, and finally 9939 people including 4043 men and 5896 women were included in the study. Age, height, weight, anthropometric measurements (BMI, waist circumference), CBC parameters including leukocytes, platelets, neutrophils, lymphocytes, and monocytes), and platelet distribution width (PDW) were recorded from the participants. By using the histogram drawing method to check whether the variables follow the normal distribution to decide between parametric or non-parametric analysis, T-test and ANOVA statistical tests, and SPSS 21 software, the results were extracted. The significance level in this study was considered to be 0.05 or less.

  Results

  Waist-to-hip ratio was associated with higher WBC (P<0.001), platelet (P<0.001), and lymphocyte percentage (P<0.001). Higher waist-to-hip ratio was associated with higher WBC (P<0.001), platelet (P<0.001), lymphocyte percentage (P<0.001), and monocyte percentage (P<0.001). Higher BMI values were associated with higher WBC (P<0.001), platelet (P<0.001), lymphocyte (P<0.001) and monocyte (P<0.001) percentages. WBC, platelet, lymphocyte, and monocyte percentage were significantly higher in people who had a higher ratio of waist circumference to height (P<0.001).

  Conclusion

  The results showed that the relationship between anthropometric indicators and blood findings in favor of inflammatory conditions and obesity can affect indicators related to whole blood count.

  Keywords: Obesity, anthropometric indicators, blood cell count, inflammation, leukocyte
 • Roya Ghasemian, Lotfollah Davoodi*, Sara Majani Pages 144-154
  Background and purpose

  Influenza virus is scattered around the world and causes epidemics of varying severity annually. Mortality caused by influenza is more common in cardiovascular patients than in other chronic diseases. Paying attention to this is very important in preventing the disease and its complications in children and adults with cardiovascular diseases. Therefore, this study was conducted with the aim of epidemiological investigation of hospitalized cases caused by influenza in cardiovascular patients and its effect on the health of these patients in Mazandaran Heart Center.

  Materials and methods

  The present study is a cross-sectional descriptive study that was conducted on patients who were admitted to the Mazandaran Heart Center between 2016 and 2018. All patients who were hospitalized with the initial and final diagnosis of influenza and were treated with all flu medicine were included in the study. Since the PCR test was not available for all these patients, as the value of clinical diagnosis was based on symptoms and initial laboratory findings during the epidemic, in addition to PCR-positive cases, cases with clinical diagnosis were also included in the study. All data analysis with SPSS version 16 software was used.

  Results

  In this study, 113 patients with an average age and standard deviation of 63.3+15 years were included. Among these patients, the highest frequency of history of heart disease was related to congestive heart failure (35.4%) and angioplasty (292%), and the lowest frequency was related to valve replacement 8.0%. Among other underlying diseases, the highest frequency was related to hypertension (65.5%), diabetes mellitus (41.6%), and hyperlipidemia (31.0%), and the lowest frequency was related to thyroid disorders (2.7%). Also, 31.9% of patients had diabetes and hypertension and 16.8% had diabetes and hyperlipidemia. Examining the signs and symptoms of influenza among the patients also showed that the highest frequency related to fever (76.1%), sputum (66.4%), cough (64.6%), shortness of breath (611%) and myalgia (548%) and the lowest frequency was related to diarrhea (5.3%). Only 7% of patients had a recent history of flu vaccination. In the chest radiography report, 25.7% of the patients had increased bronchial marking and 17.7% had evidence of pneumonia. Finally, 82.3% of patients were discharged after complete recovery. Also, only 12 cases (10.6%) of the patients died. Heart failure was the most common underlying disease among deceased patients.

  Conclusion

  The results of this study revealed that the symptoms of influenza in heart patients are similar to other patients and the type of underlying disease has no effect on the disease presentation and its initial manifestations, but persisting of the symptoms and progression towards severe disease were more common. Most of the deaths were due to heart failure, and this issue highlights the importance of these patients' adherence to the flu vaccine. Unfortunately, the results of the study indicated that this high-risk population had little adherence to influenza and pneumococcal vaccinations.

  Keywords: cardiovascular disease, influenza, vaccination, heart failure, elderly
 • Samaneh Farrokhfar*, Fatemeh Hosseinzadeh Dogolsar, Roghayeh Valipour Khajehghyasi, Fataneh Amoui Pages 155-166
  Background and purpose

  Art education is one of the areas of the curriculum in the development of various individual characteristics and capabilities. Art, with its profound impact and appeal, can serve as an effective tool for gaining a deeper understanding of basic medical science courses, including anatomical sciences (anatomy, histology, and embryology). The study was designed to assess the influence of creative painting on the teaching of anatomical sciences, emphasizing a social, individual, and spiritual approach to encourage forward-thinking and imaginative skills in medical students. It seems that when students of medical sciences become familiar with the clinical considerations and personal, social, and spiritual consequences of the subject while teaching their course material, they will try to learn the material more accurately and multi-dimensionally.

  Materials and methods:

   The present research-educational study was designed with a qualitative-quantitative approach and in it the art of painting was used as an educational intervention. At first, after the introduction of anatomical sciences and the presentation of the objectives of the lesson, interested medical and pharmacy students of Ramsar Medical Sciences Campus were asked to choose a topic from anatomical sciences in a group or individually. Then, by connecting it with the clinical points in the textbooks, the following personal, social, and spiritual challenges are displayed by maintaining the scientific content in the form of a purposeful painting. After several meetings about the topics, the paintings meeting the desired criteria were selected and the paintings were displayed to the public. During the exhibition, the correctness of the way of conveying the target message was interpreted and analyzed from the point of view of the audience. Finally, the attractiveness of education and the level of learning among students were investigated. The evaluation of the results was done in two quantitative and qualitative methods, and in the quantitative method, a researcher-made questionnaire was used. The quantitative part was descriptive-analytical and the qualitative part was based on content analysis. To check the validity of the conducted study, Anderson et al.'s five-step criteria including study validity, democratic validity, results validity, dialogue validity, and persuasive validity were used.

  Results

  The results showed that the integration of art and education can be useful. Most of the students believed that with this method, the educational atmosphere was happier and more attractive for them (54%). 90% of students had increased learning of anatomical concepts. Students stated that they had more enthusiasm (81%) and motivation to learn (72%) lessons and learned the concepts of anatomical sciences in a more permanent way (63%). While learning the material, they were more curious to know, on the one hand, what clinical challenges are significant in the topic in question, and on the other hand, what social, personal, and spiritual consequences these problems will face the patient. All this made them more analytical thinking (79%). This method increased creativity (75%) and spirit of cooperation (75%) in most students, and 77% of students preferred it to other educational methods. Also, students' motivational, team, and communication skills increased by changing the study method and creating a multi-dimensional view of issues.

  Conclusion

  The use of creative drawing in the teaching of anatomical science concepts was able to encourage the students of medical sciences to learn and increase their enthusiasm by creating a happy and attractive educational environment, raising the spirit of teamwork in them and increasing creativity, communication skills, and analytical thinking in them.

  Keywords: Medical education, anatomical science, creativity, painting, teaching, learning, art
 • Samad Rouhani, Khadije Safizade, Esmaiel Mesbahi*, Reza Ali Mohammadpour Pages 167-179
  Background and purpose

  Since 2013, Iran's health system reform has been implemented at the national level with goals such as increasing people's access to health services, reducing direct payments to patients, and improving the quality of services. As this initiative has been associated with significant changes in the financing of hospitals, this study aims to investigate the changes in income and expenses of public hospitals in Mazandaran province, as two important indicators of key hospital financial performance, before and after the implementation of the reform.

  Materials and methods

  This is a retrospective study that was conducted in 2018. Since this study deals with the impact of the intervention carried out by the public sector by comparing the changes before and after the implementation of the intervention, it is therefore considered a type of quasi-experimental study. The statistical population includes all government hospitals in Mazandaran province. The sampling method was census and covered all 24 public hospitals of Mazandaran province. The time frame of the study covers from 2009 to 2016, that is, 4 years before and 4 years after the implementation of the reform. Secondary data that is routinely recorded in the information system of the country's hospital system has been used in this study. To collect the data, a researcher-made checklist was used based on the objectives of the study and the availability of data in the routine information recording system of hospitals, which mainly included the variables of staff cost, non-staff cost, cash income, insurance income, and working year. After collecting the data from the comprehensive and centralized Electronic Information System (HIS), which contains all the financial and functional information of all hospitals in the province, the data were extracted and analyzed using SPSS software and appropriate statistical methods.

  Results

  In general, after the implementation of the reform, the average costs in the studied hospitals increased from 249,613 to 771,552 million Tomans (2.61 times) and the average incomes increased from 152,738 to 534,804 million Tomans (3.50 times). Therefore, both the average cost and the average income in the 4-year periods before and after the implementation of the initiative have generally increased, but the growth rate of costs and incomes in the period before the implementation of the reform was lower than the period after its implementation, although, in the same period, the gap between expenses and incomes has been widening. In the period after the implementation of reform, due to the rapid increase in income at the beginning of the implementation, the gap between cost and income has decreased relatively, but gradually the rate of income growth has decreased compared to the rate of cost growth, and as a result, the gap between the cost and income of the hospitals studied in the end of the study period has experienced an unprecedented gap. It has also been found that during the years of the study, the staff cost has continued to rise with more or less trends, while the non-staff cost has started to decrease sharply and unprecedentedly since 1995.

  Conclusion

  Although the implementation of the reform has increased the financial turnover of government hospitals, due to the increase in the average cost compared to the increase in their average income, the implementation of this plan has increased the financial pressure on the hospitals and widened the income deficit compared to their cost. Therefore, the gap between cost and income and the rising trend of this gap in government hospitals can be a challenge for funding hospitals and guaranteeing the relative access of people to these services now and in the future.

  Keywords: health system, health system reform, cost, income, hospital, financial performance, trend
 • Nassim Ghahrani, Fattane Amuei, Seyed Hamzeh Hosseini*, Farhad Gholami, Aliye Zamani Kiasari, Siavash Moradi, Pedram Ebrahimnejad, Hamid Sharif-Nia, Roghayye Valipour Khajehghyasi, Maryam Nemati, Azam Esmaeilighajari Pages 180-190
  Background and purpose

  In universities, the issue of attracting and retaining faculty members is of great importance. If this is not possible for any reason, it can lead to the academic stagnation of academic staff members the loss of motivation in their career path, and interruption in the implementation of their seven duties. Considering the importance of the advancement of academic staff members as educational and research elites of the country and their significant role in training skilled human resources, especially the role of academic staff members of the Ministry of Health and Medical Education in training graduates of medical sciences that are related to the general health of the society, are related, this study was carried out to identify, diagnosing the factors and ways to prevent their scientific stagnation.

  Materials and methods

  This study was conducted with a qualitative method from January to December 2023. In this research, according to the nature of qualitative research, to explain the perceptions, attitudes, and behaviors of the participants, the purposeful sampling method with maximum diversity was used, as well as the snowball sampling method because the goal was to select participants, Which was a rich source of information and helped the researcher to better understand the concept of scientific stagnation. The participants were faculty members who had been faculty members for at least 10 years. In addition to conducting in-depth and semi-structured interviews, upstream documents and the results of similar studies were also examined.

  Results

  In total, 3 themes, 18 categories, and 118 codes were extracted as follows: The main themes of this study are the causes of scientific stagnation, the challenges of the advancement path, and the strategies to prevent scientific stagnation. The theme of scientific stagnation includes 47 codes and 6 categories (individual, organizational, psychological, skill, job, and research factors). The content of the challenges of the promotion path, including 33 codes and 6 categories (the challenges of the path of the promotion regulations, challenges in cultural, educational, research, executive activities, and challenges of examining cases for promotion of scientific rank). The content of the solutions to prevent scientific stagnation includes 38 codes and 6 categories (the solution to prevent scientific stagnation in connection with the regulation of promotion, cultural, educational, research, executive activities, and the review of files for the promotion of scientific rank.)

  Conclusion

  Based on the results of the present study, the researchers identified the causes of scientific stagnation; also, they believe that revising the promotion regulations is the most important way to prevent scientific stagnation. They stated that in the revision of the bylaws, in addition to the quantitative indicators, in each of the scoring factors, their quality can also be addressed. In terms of education, the quality and innovation of education should be considered. In the research section, pay attention to the applicability of the research. They believed that scientific stagnation is preventable and can be countered through broader scientific productivity measures and reward systems that encourage innovative and exploratory projects. In the executive department, the quality of work and useful changes and developments during the executive activity should be the criteria. In cultural activities, pay attention to social and quality activities; also, they brought up the faster process of promotion cases and the existence of elite human resources to handle possible problems. They stated that with the approach of delegating authority to the country's medical sciences universities and revising the promotion and promotion bylaws, it is possible to deal with the factors causing scientific stagnation and take a step towards a responsive university.

  Keywords: academic stagnation, faculty members, university of medical sciences, qualitative study, content analysis
 • Maryam Aliramezany* Pages 191-203
  Background and purpose

  Considering the progress made in the field of diagnosis and treatment of heart diseases, one of the heart diseases that has a high prevalence today is congenital heart disease. These people have their own special needs because they are getting older with medical treatments. Various studies have shown that at least 50% of patients with heart disease do not take the treatment recommendations made by the treatment staff seriously and do not follow them, which can cause complications or re-hospitalization. One of the important things to prevent this problem is to raise awareness and meet the information needs of patients about possible complications. Hence, the purpose of this study is to identify and categorize the information needs of adults suffering from one of the types of congenital heart disease.

  Materials and methods

  This study was conducted with nineteen patients with congenital heart disease in the first six months of 2023, using conventional qualitative content analysis (Granheim method). The participants were selected from the referrals to the specialized clinic of congenital heart diseases of Kerman University of Medical Sciences. In the interview sessions, the interviewer explained about the audio recording and obtained permission to conduct the interview. Each interview was implemented verbatim after the end. The main codes were extracted by carefully reading the text of the interviews and the necessary categories were made. Lincoln and Goba's four criteria including acceptability, transferability, reliability, and confirmability were used to ensure the robustness of qualitative data. To analyze the data, the conventional content analysis approach with Granheim and Lundman's approach was used. For this purpose, the following steps were .taken to analyze the data: a. Implementation. 2. Study the general text. 3. Extraction of primary codes. 4. Identification of subclasses. 5. Identify the hidden content in the data.

  Results

  Nineteen patients were interviewed in this study. The age range of the patients was between 18 and 48 years, and ten of the study participants were female and nine were male. Analysis of the content of the interviews led to the identification of 3 main topics including information needs related to the disease, information needs to be related to personal life, and information needs to be related to social life, and 14 sub-topics including how to control the symptoms of the disease, when to see a doctor, drug interactions, and necessary measures for dentistry, performing non-cardiac surgeries, type of diet, smoking and drug use, driving, using beauty services such as body tattoos, finding a suitable job, getting married and having children and the possibility of transmitting the disease to children, marital relationship, participating in competitions, sports and contraceptive methods were done.

  Conclusion

  Considering the increase in the number of adult patients with congenital heart disease on the one hand and the awareness of important information needs, it is necessary to know the different needs of these patients to better provide different sources of access to this information to the patients.

  Keywords: congenital heart disease, adults, information needs, qualitative study, Patients lifestyle
 • Amin Barani, Hossein Rezaee, Karimollah Dinee, MohammadAli Ebrahimzadeh* Pages 204-212
  Background and purpose

  Hypoxia is a decrease in available oxygen reaching the tissues of the body which can lead to body function impairment. It is linked to the pathology of acute mountain sickness, cardiovascular disease, and stroke. Hypoxia causes oxidative stress involving the production of reactive oxygen species (ROS). Naringenin and naringin are widely found in Citrus spp. These compounds have many biological effects, potent antioxidant activities, and influential effects in ischemia/reperfusion. Nothing is found about the anti-hypoxic activities of these compounds. This study aimed to investigate the anti-hypoxia activities of these compounds in mice.

  Materials and methods

  In this experimental study, the protective effects of these compounds at 5-20 mg/kg were evaluated against hypoxia-induced lethality in mice by three experimental models of hypoxia, i.e. asphyctic, haemic, and circulatory hypoxia.  The latencies for death for mice in minutes were recorded. All the experimental procedures were conducted by the NIH guidelines of the Laboratory Animal Care and Use. The Institutional Animal Ethical Committee of Mazandaran University of Medical Sciences also approved the experimental protocol. In the asphyctic hypoxic model, phenytoin (50 mg/kg, i.p.) and in the next two tests, propranolol (20 and 30 mg/kg, i.p.) were used as the positive controls. In all tests, Normal saline (0.5 ml, i.p.) was used as the negative control. Analysis of variance was performed followed by Newman-Keuls multiple comparisons (by GraphPad Prism 8) were used to determine the differences in means.

  Results

  In the circulatory model, both compounds showed very good effects. The effects were completely dose-dependent. Naringin at a dose of 5 mg/kg increased the death time by approximately 7.3 minutes (P<0.01). Naringenin at 10 mg/kg significantly increased the death time by 3.2 minutes (P<0.01). These compounds in these doses showed a similar effect to propranolol, which was used as a positive control. In the haemic model, only naringin showed a very good and dose-dependent effect. These compounds at 5 mg/kg increased the survival time by about 4.5 minutes (P<0.01). Naringenin had no effect in this model even at a dose of 40 mg/kg. Naringin at 5 mg/kg and naringenin at 40 mg/kg showed a similar effect to propranolol. In the asphyctic model, both compounds showed great effects. Their effects were completely dose-dependent. Naringin at 5 mg/kg increased the time to death by 7.2 minutes (P<0.001). At the dose of 10 mg/kg, the death time was increased by 10 minutes and reached 29 minutes (P<0.0001). Naringenin at 5 mg/kg increased the survival time of mice by 4.2 minutes (P<0.05). At the dose of 10 mg/kg, the death time was increased by 10 minutes and reached 27 minutes (P<0.0001). Naringenin at 5 and naringenin at 10 mg/kg produced a similar effect to phenytoin, which was used as a positive control (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study, it was found that Naringin has very good protective activities in all models. Naringenin was not effective in the haemic model. The result of this research can be responsible for cardiovascular effects and their good effects on ischemia/reperfusion.

  Keywords: hypoxia, asphyctic hypoxia, haemic hypoxia, circulatory hypoxia, naringenin, naringin, citrus
 • Tahereh Molania, Parastoo Namdar, Atieh Taheri, Melika Mollaei, Maedeh Salehi, Rezvan Yazdian-Robati* Pages 213-217
  Background and purpose

  Due to the absence of a conclusive cure for a severely painful mouth ulcer, the creation of a medication to regulate this ailment is greatly advantageous. Folinic acid is a derivative of 5-formyl tetrahydrofolic acid. Unlike folic acid (the synthetic form of folate), folinic acid is a form of folate found naturally in foods. Folinic acid can be converted to other active forms of folate in the body and has the activity of the complete vitamin folic acid. Since folinic acid has wound-healing effects, it may play an important role in accelerating the healing of aphthous wounds. By determining the optimal dose, folinic acid can be suggested as a recommended treatment option for people with oral ulcers such as aphthous wounds. The purpose of this study is to investigate the effect of folinic acid on the growth of gingival fibroblast cells as a treatment for mouth ulcers.

  Materials and methods

  During this experimental study, human gingival fibroblast cell lines were cultured in sterile conditions in a DMEM culture medium of 10% bovine serum and 1% penicillin and tetracycline antibiotics at 37 degrees. These cells were exposed to different concentrations of folinic acid drug (5, 20, 25, 30, 40, 50, 80, 100 μM). The MTT method was used to evaluate cell viability and determine IC50 (inhibitory concentration). In this experiment, due to the uncertainty of its range of toxicity on cells, the relative toxicity was determined in a pilot phase and with few repetitions. Each concentration was repeated four times and incubated at different times (24, 48, and 72 hours). After the incubation time, the supernatant of each well was discarded and 100 μl of MTT solution was added to each well. After four hours of incubation, the supernatant was discarded and 100 μL of DMSO was added. Then, using an ELISA reader, the optical absorbance of each well was measured at a wavelength of 540-690 nm. Finally, IC50, which indicates the drug concentration necessary to inhibit 50% of cell growth, was calculated using the growth curve, and the results were analyzed using SPSS software version 19.

  Results

  In this study, the effect of folinic acid cytotoxicity on human gingival fibroblast cell line (HGF1) in a cell culture medium was investigated three times in different concentrations. The results showed that 70% of the cells were still alive in 24 hours up to a concentration of 100 μM, which can indicate the effective use of this drug for the treatment of pest damage. In 48 hours, IC50= 1.78 μM was obtained, which indicates that in studies with a time limit of 48 hours, up to a dose of 80 μM of folinic acid can be used to use the therapeutic effects of this drug. In 72 hours, IC50 was calculated as 66.7 μM.

  Conclusion

  These findings provide valuable information about the dose-response relationship and the impact of folic acid on HGF1 cells. It indicates that higher concentrations of folic acid are needed initially to achieve a significant reduction in cell growth, but with longer exposure, lower concentrations can be effective.

  Keywords: folinic acid, cytotoxicity, human gingival fibroblast cells, oral aphthous, oral ulcer
 • Mohammad Kaboli Chalmardi, Mehrdad Gholami, Negar Hajilou, Maedeh Kakavan, Mehdi Haghshenas, Hamid Reza Goli* Pages 218-226
  Background and purpose

  Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic nosocomial pathogen, which is resistant to different groups of antibiotics. Infections caused by this organism due to antibiotic resistance may ultimately cause high mortality. The ability of this microorganism to produce pathogenic factors such as alginate, proteases, pyocyanin, rhamnolipid, phospholipase C, the presence of pili, and the ability to form biofilm and colonization have made this bacterium one of the most important pathogens. Considering that alginate is one of the important pathogenic factors of this microorganism which mainly algA, algC, and algD genes encode enzymes necessary for the leading biosynthesis pathway of alginate-GDP-mannuronic acid. Therefore, in the current study, we investigated the frequency of the algD gene in P. aeruginosa isolated from patients hospitalized in Mazandaran hospitals using specific primers by PCR method.

  Materials and methods

  According to the results of past studies and using the sample size formula to calculate the prevalence and considering the maximum error of 0.05, the confidence level of 0.95, the ratio of 0.97, and the sample size of the unlimited population was estimated to be 100 isolates. Clinical isolates of P. aeruginosa were collected from different laboratories of Mazandaran educational hospitals. After collecting the clinical isolates of P. aeruginosa and definitively identifying the bacteria by performing routine biochemical tests, the antibiotic resistance pattern of the isolates was checked with Agar Diffusion Disk. In the next step, we extracted the DNA of P aeruginosa strains by alkaline lysis method by adding sodium dodecyl sulfate and NaOH. Finally, a PCR test was performed using the specific primer of the algD gene. Then, the PCR product was evaluated using a UV Transilluminator device. Data were analyzed using SPSS software.

  Results

  100 isolates of P. aeruginosa were isolated from 100 hospitalized patients. These isolates were collected from five medical educational hospitals of Mazandaran province, which were as follows: Imam Khomeini Hospital in Sari (40 isolates), Razi Hospital in Qaemshahr (22 isolates), Bo Ali Sina Hospital in Sari (17 isolates), Zare Psychiatric and Burn hospital in Sari (11 isolates), and Fatemeh Zahra heart hospital in Sari (10 isolates). Most of the clinical isolates of P. aeruginosa in the present study were obtained from sputum samples (37/100) and in second place from urine samples (26/100) of patients. 98 isolates had the algD gene. 26% of isolates were resistant to Piperacillin, 39% of isolates to Aztreonam, 27% of isolates to Ceftazidime, 31% of isolates to Imipenem, 39% to Tobramycin and 41% to Ciprofloxacin. All clinical isolates resistant to studied antibiotics carried the algD gene. Only two isolates of the sensitive strains of this organism in each group of antibiotics lacked the desired gene.

  Conclusion

  The results of the present study show that the algD gene is present in most of the clinical isolates of the P. aeruginosa strain obtained from medical education centers in Mazandaran. On the other hand, the high prevalence of this organism and the high resistance to antibiotics and multiple drugs observed in the current study and previous studies have turned the treatment of infections caused by P. aeruginosa into a serious and complex problem. Finally, considering that the algD gene plays a significant role in the formation of biofilm and antibiotic resistance, the results of the current study also confirm this finding.

  Keywords: pseudomonas aeruginosa, antibiotic resistance, alginate, algD, mazandaran
 • Mohammad Mollazadeh Mahalli, Seyyed Reza Ghiasi, Seyyed Ali Shariatzadeh, Maryam Hataminejad, Shirzad Gholami* Pages 227-232
  Background and purpose

  Intestinal helminth parasites in dogs, especially zoonotic parasites, are one of the health and economic problems of developing countries, including Iran. Toxocara canis is one of the zoonotic helminth parasites that causes serious damage to human health. According to the close relationship that humans have with dogs today, it is necessary to investigate worm parasites in these animals. The present study was conducted to investigate the prevalence of intestinal helminth parasites in urban and domestic stray dogs with two modified methods of sedimentation and flotation in the central part of Mazandaran province.

  Materials and methods

  The study was carried out in three regions of Mazandaran province (Sari, Qaemshahr, and Babolsar) in 2022. We examined fecal samples from 110 dogs, comprising 78 stray dogs and 32 home dogs, to determine the presence of intestinal helminth parasites. We utilized a customized concentrates technique that incorporated flotation and sedimentation. 4 cc of 10% formalin was added to the sample container for sampling. Stool samples weighing approximately 50 to 100 grams were collected using an applicator and transferred into labeled containers. In the flotation and sedimentation method, a sufficient amount of stool sample was poured into the test tube, and then 7 cc of physiological serum was added to it. After the sample is completely dissolved by the applicator, the solution is filtered to remove excess material and transferred to a new tube. The obtained solution is centrifuged at 1000 rpm for 3-5 minutes, then the upper liquid is separated. 7 cc of saturated zinc sulfate solution was added to it and centrifuged again at 1000 rpm for 2 minutes. The resulting sediment was examined with a light microscope with X10 and X40 magnification to identify parasite contamination. Traps were set in the shelters of stray dogs to collect feces samples directly from their rectums. Labeled containers with preservatives (10% formalin) were distributed to clinics and dog owners for collecting samples from domestic dogs. A questionnaire was designed to assess the gender and age of domestic dogs based on dental characteristics, location of residence, deworming practices, and knowledge of zoonotic intestinal parasite diseases in dogs among their owners. The experiment was conducted at Mazandaran University of Medical Sciences and was approved by the Animal Ethics Committee under the reference number IR.MAZUMS.REC.1400.528.

  Results

  Results indicated that 44 samples (40%) were contaminated with parasites, while 66 samples (60%) were free of worm infestation. The infected samples harbored parasite eggs including Hookworms, Toxocara, Taenia, and Dipylidium. The study found no significant difference in the distribution of helminth parasite infection among the three sampling areas in terms of the frequency of infected dogs. Further research in the field of parasite epidemiology and expanding the study to include more areas may help address this issue.

  Conclusion

  The research findings suggest that stray dogs are more significant in transmitting pollutants than domestic dogs. Urban stray dogs pose a potential public health danger because they are released post-treatment. Controlling and gathering these animals is crucial in managing parasite diseases that can be passed on to humans.

  Keywords: intestinal parasites, prevalence, modified sediment method, stray dog, domestic dog, Mazandaran province
 • Amir Ashrafi, Aliasghar Dastyar, Hossein Ghaedamini*, Fardis Salmanpour Pages 233-239

  Currently, sleeve gastrectomy (SG) is a surgical procedure performed for the treatment of obesity. Post-operative leakage is considered a rare but devastating complication of this surgery, with an incidence of gastric leakage and fistula after sleeve gastrectomy ranging from 1 to 2.4%. Most cases respond well to supportive treatment and rarely require surgery. This research presents a rare case of gastrocutaneous fistula caused by sleeve surgery, which did not respond to supportive treatment and ultimately required fistulogenostomy.
  The research was approved by the Research Ethics Board of the University, with the ethics code IR.AJUMS.HGOLESTAN.REC.1402.466. A 30-year-old female patient who underwent sleeve gastrectomy surgery experienced severe epigastric pain two days post-operation and was admitted to the hospital five days later. Endoscopic findings revealed a large defect filled with pus at the site of the previous sleeve. Initially, collection drainage was performed under CT scan guidance, followed by the placement of a Double Pigtail Stent in the leakage area. As the patient did not respond to supportive and endoscopic treatments, laparotomy fistulojejunostomy and jejunostomy tube insertion were performed with a diagnosis of gastroesophageal junction (GEJ) leakage. Following the operation, the patient was transferred to the special care department of the hospital. The day after the procedure, the patient was conscious with stable vital signs and showed no signs of bleeding, hemoglobin drop, or sepsis. One week later, the patient was discharged in good general condition with the necessary recommendations. This study highlights the importance of considering surgical treatments for gastrocutaneous fistulas caused by sleeve surgery if they do not respond well to supportive and endoscopic interventions

  Keywords: Sleeve gastrectomy, Fistula, Leakage, Surgery, Obesity
 • Javad Mehrani Sabet*, Zohreh Bari, Narges Tavahodi, Behrad Yadolahi, Melika Molaie Pages 240-245

  Ingestion of dental appliances is a rare situation in dentistry, making up 6.6 percent of all ingested objects, but it can lead to severe complications, especially among adults, elderly patients, and people with mental disabilities. Devices such as flipper prostheses, prostheses, and restorations may become dislodged and result in foreign body impingement. Clinical examinations, including laryngo-pharyngoscopy, esophagoscopy, and radiography may be required in such cases. Swallowed prostheses may also be found using computed tomography. However, prosthetic elements may not be detected on CT scan. It is estimated that approximately 92% of these swallowed objects go through the gastrointestinal tract, and 60% of them reach the stomach. However, those that remain in the oropharynx can cause edema, esophageal erosions, perforation, airway obstruction, and even death. In addition, clips attached to the denture increase the risk of the perforation of the esophagus or intestine. Swallowing dentures may occur in adults as the sensitivity of the oral cavity and laryngopharyndecreases by using dentures for a long time.The current paper presents a case report about ingesting a removable flipper prosthesis in a 48-year-old woman without any severe problems. The woman with epigastric pain was referred to the emergency department due to swallowing her flipper prosthesis. She mentioned that she was eating dinner and after swallowing, she suddenly noticed that her flipper prosthesis was missing from her upper jaw. The arc was observed in her esophagus and removed using Esophagogastroduodenoscopy (EGD).This paper emphasizes designing a removable flipper prosthesis with enough retention and stability to prevent them from being swallowed. Furthermore, patients should be recommended not to use these objects while sleeping.

  Keywords: artificial denture, flipper prosthesis, foreign body, esophagus, Esophagogastroduodenoscopy (EGD)
 • Mahbobe Omid, Zohreh Shahhosseini, Abolfazl Hosseinnataj, Marzieh Zamaniyan, Jila Ganji* Pages 246-259
  Background and purpose

  Reducing the desire to have children is one of the most important concerns and challenges in developed and developing countries. Also, the current policies in these countries try to understand the factors related to it, and until today, through this way, it has led to an increase in the population in countries with an aging population. Considering the importance of this issue, we decided to prepare and compile a study to determine the factors related to the desire to have children systematically.

  Materials and methods

  This study was conducted in 2024, which is a systematic review, and was conducted in five stages, which included designing the study question, searching, extracting related studies, selecting related studies, tabulating information, and reporting the results. Was. Searching in domestic and foreign databases including SID, PubMed, magician, Iran doc, Science Direct, Scopus, and Google Scholar search engine with keywords such as "related factors", "childbearing", "psychological factors", "social factors", Cultural factors, "physical factors", "individual factors", "religious factors", "decrease", "Iran" and "tendency" and their English equivalents were carried out. Studies were reviewed in the period from 2012 to 2024 (the last twelve years, due to major changes in the world). To select studies, inclusion or exclusion criteria were considered. Also, the quality screening of the studies was done by the Newcastle checklist. After selecting and checking the quality, the data in the studies were classified.

  Results

  Based on the answer to the main research question, the findings were classified into three categories: social and environmental factors, psycho-physical factors, and demographic factors. The review of 16 cross-sectional studies showed that factors such as sex, age, marriage, education, race, and place of residence are included in the demographic class. Among other relevant factors is the desire to have children. Religion and religion, technological progress, life experiences, culture and politics governing the society, family structure, peers and economic issues, and access to the media are among other related issues that are included in the category of social and environmental factors and are mentioned in 6 studies. became. The analysis of 7 other cross-sectional studies pointed to the connection of the next class, i.e. psycho-physical factors. In these studies, factors such as personality, depression, self-esteem, underlying disease, and fertility and infertility records were related to having children. It should be noted that some studies were placed in several classes and the classes overlapped.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that there are many factors related to people's desire to have children, which the studies in this research are not sufficient in expressing. But it is possible to take help from these factors that have been mentioned in various studies as a guide to know the related factors and by planning to manage or strengthen some of them, help to increase the desire to have children.

  Keywords: having children, Iran, the world, related factors, desire
 • Mahmoud Fazeli-Dinan, Seyed Hassan Nikookar, Mostafa Azarnoosh, Ali Jafari, Erfan Daneshpour, Ahmadali Enayati*, Morteza Zaim Pages 260-286
  Background and purpose

  Aedes mosquitoes, especially Aedes aegypti and A. albopictus, due to their special biological and ecological characteristics, have high adaptability and establishment power in different weather conditions, including Iran, and for this reason, they are called invasive mosquitoes. These mosquitoes, which are known as a serious problem for human health, are very important in terms of transmission of very important arboviral diseases such as dengue fever, chikungunya, Zika virus, and yellow fever. Considering the importance of these diseases on the health system and human health, as well as numerous reports of the spread of arboviral diseases through Aedes mosquitoes in different countries, various programs have been proposed to control Aedes mosquitoes. As a result, introducing suitable methods to control Aedes mosquitoes can play a significant role in reducing the transmission of these diseases and maintaining human health. Therefore, in this review, we evaluate the use of each of the Aedes mosquito control methods.

  Materials and methods

  This article is a narrative review of the introduction and effectiveness of different methods of controlling Aedes mosquitoes. Collecting information about control methods of A. aegypti and A. albopictus has been compiled without time and language restrictions from international scientific databases including Pub Med, Web of Science, Google Scholar, (ScienceDirect, Scopus, Elsevier, Lilacs) and Internal databases including, Scientific Information Database(SID), Iranian Medical Library(MedLib), Magiran, Civilica. The information collected based on the performance of each of the mentioned methods was extracted, categorized, analyzed, and used in compiling this article. Finally, out of a total of 10202 extracted articles, 123 articles were used in this research considering the inclusion and exclusion criteria.

  Results

  In general, the goals related to the use of different methods of controlling Aedes mosquitoes are different depending on the country, epidemiological conditions, resources, and local priorities. But overall, disease prevention, reduction of mosquito population, stopping of disease transmission, prevention of mosquito establishment, disease spread, reduction of nuisances and finally identification of new invasive species are prioritized. The most appropriate methods of controlling Aedes are divided into five categories: 1. Environmental methods that include reducing the habitats and growth resources of mosquitoes 2. Chemical methods that are based on the use of various insecticides chemicals and insect growth regulators 3. Mechanical methods that include the use of various traps 4. Biological methods that include the use of natural enemies 5. Genetic methods include genetic engineering and mosquito sterilization techniques. It should be noted that each of these methods can play a significant role in the establishment of Aedes mosquitoes and the spread of arboviral diseases, and as a result, reducing the number of cases of infection and death in the health system.

  Conclusion

  Considering the introduction of different control methods for A. aegypti and A. albopictus and the priority of each of the control methods presented; it is important to mention that the method of controlling Aedes depends a lot on the environmental conditions of the region, the stage of mosquito establishment,  the population phase of mosquitoes and diseases caused by it. Therefore implementation of Aedes mosquito control programs through integrated vector management strategy is recommended, which requires the effective collaboration and coordination of national and local authorities and the general public for cost-effective control and lasting effects.

  Keywords: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Dengue fever, Chikungunya, Zika, Vector control